Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Internetový obchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Internetový obchod"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Internetový obchod Popis důvodu vzniku internetových obchodů, jejich realizace a provoz Bakalářská práce Autor: Ondřej Procházka, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů Vedoucí práce: Mgr. Bc. Miroslav Široký, DiS. Praha Červen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Písku dne Ondřej Procházka, DiS.

3 Poděkování Děkuji tímto Mgr. Bc. Miroslavovi Širokému, DiS. za poskytnutí cenných rad a vedení mé bakalářské práce. Dále děkuji majiteli společnosti Czech Computer s.r.o. panu Josefu Matějkovi za souhlas se zmíněním údajů z internetových stránek

4 Anotace práce: Bakalářská práce se zabývá problematikou internetového obchodování. První kapitola popisuje vznik a vývoj internetových obchodů. Nastiňuje výhody i nevýhody provozování internetového obchodu a to z pohledu zákazníka i provozovatele. Popisuje, proč vlastně lidé nakupují na dálku a dají tomuto způsobu nákupu přednost před návštěvou klasického kamenného obchodu. Druhá kapitola popisuje provádění analýzy potřeb zákazníka a průzkumu trhu, pro který bude internetový obchod tvořen. Třetí kapitola se věnuje samotné realizaci projektu jednoduchého internetového obchodu a to z technického hlediska. Seznamuje s jazyky pro tvorbu internetových stránek, systémem PHP, databázemi, prostředím Apache a cookies. Čtvrtá kapitola bakalářské práce řeší optimalizaci internetového obchodu podle aktuálních trendů. Rozebírá, jak aplikovat nápady uţivatelů, nutnost správných strategických rozhodnutí a komunikaci s helpdeskem. Annotation: The bachelor work deals with the online trade s problems. The first chapter desribes the online shops rise and evolution. It illustrates advantages and disadvantages of running the online shop and that s from the customer s view as well as from the online shop operator s. It describes the fact why do people actually do the shopping at a distance and why do they prefer this way of shopping rather than visit classical stone shop. In the second chapter there is described the pursuance of analysis of customer s needs and of market research for whom the online shop will be created. The third chapter attends directly to the project s realisation of the simple online shop and that is from the technical point of view. It introduces the languages for web pages realisation, the PHP system, databases, Apache and cookies environment. The fourth chapter of the bachelor work solves the optimalization of the online shop according to current trends. It construes how to apply users ideas, necessity of right strategic decision and communication with helpdesk.

5 Katalogizační popis: Příjmení a jméno autora: Instituce: Název bakalářské práce: Podtitul práce: Vedoucí práce: Procházka Ondřej, DiS. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Internetový obchod Popis důvodu vzniku internetových obchodů, jejich realizace a provoz Mgr. Bc. Miroslav Široký, DiS. Počet stran: 63 Počet příloh: 11 Počet titulů bibliografie: 11

6 Klíčová slova: CRM Databáze Internetový obchod Jazyky pro tvorbu webových stránek

7 Obsah 1. Vznik a výhody internetových obchodů Vznik a vývoj internetových obchodů Výhody internetového obchodu Analýza potřeb zákazníka, průzkum trhu Analýza potřeb zákazníka Průzkum trhu Shrnutí Realizace internetového obchodu Jazyky pro tvorbu stránek HTML (HyperText Markup Language) DHTML (Dynamic HTML) XML (extensible Markup Language) XHTML CSS (Cascading Style Sheets) SGML JavaScript Java Aplety PHP: Hypertext Preprocesor Vznik PHP Distribuce PHP Databáze a jejich podpora v PHP Obecné pojetí databází MySQL MS SQL Server

8 3.4. Apache (pouţití v Microsoft Windows) Staţení Pouţití Cookies Optimalizace internetového obchodu podle aktuálních trendů Dotazy a nápady uţivatelů / zákazníků Strategické rozhodování Komunikace s HelpDeskem Shrnutí Výsledky Závěry a doporučení Seznam použité literatury KLASICKÉ ZDROJE: ELEKTRONICKÉ ZDROJE: Seznam použitých zkratek Slovník Přílohy

9 Úvod V současné moderní době zaujímá obchodování přes internet důleţité postavení na trhu. Procento nákupů uskutečněných prostřednictvím webových obchodů se stále zvyšuje, především díky rozšíření připojení na internet do většiny domácností a přijetí online nakupování jako jednoho ze standardních způsobů obchodování. Nemalou zásluhu na tomto růstu má zvýšení kvality internetových obchodů nejen po stránce technické, ale i příslušné legislativní úpravy. Občanský zákoník dává zákazníkům např. moţnost odstoupit od kupní smlouvy při jejím uzavření na dálku (rozhraní internetového obchodu, apod.) do 14 dnů od převzetí zboţí. Legislativa ukládá provozovatelům zveřejňovat provozovatele internetového obchodu a kontakty na odpovědné osoby. Důvěra zákazníků se díky těmto krokům jiţ v podstatě posunula na úroveň hodnoty u kamenných obchodů. Vlastním cílem bakalářské práce je shrnout informace týkající se tvorby konkrétního projektu internetového obchodu, souvisejících technických prostředků a zároveň uţití marketingových nástrojů z obchodního hlediska. Zároveň pojednává o optimalizaci internetového obchodu a jeho přizpůsobení aktuálním trendům, které je důleţité vzhledem ke změnám na trhu

10 1. Vznik a výhody internetových obchodů 1.1. Vznik a vývoj internetových obchodů První internetové obchody se objevily v USA. Jejich vznik je datován uţ v první polovině 90. let 20. století. V tomto období byl rozvoj relativně málo dynamický. Bouřlivý rozvoj však přišel aţ po roce 2000, kdy zaznamenalo podnikatelské prostředí geometrický nárůst internetových obchodů. Za rok 2008 se v České republice na internetu prodala 2 % z celkového prodeje zboţí. Internetové obchody byly v tomto roce zvláště úspěšné při prodeji elektroniky, které se na internetu prodalo 10 % z celkového prodeje. Odhady růstu internetových prodejů jsou optimistické, podle výzkumů uţivatelů internetu, který uskutečnila firma GfK Praha, 91 % uţivatelů internetu plánuje nákup přes internet také v budoucnu. Dokonce tak uvaţují dvě třetiny těch, kteří ještě nikdy online nenakupovali. V současné době nabízejí internetové obchody široké spektrum zboţí a sluţeb s vyuţitím pokročilých způsobů plateb a čím dál více se stávají alternativou kamenného obchodu nebo nákupního centra. Patří jiţ mezi standardní nákupní kanály a mnozí zákazníci by si ţivot bez nákupů přes internet jiţ takřka nedokázali představit. Velká část kamenných prodejen v dnešní době obchoduje zároveň přes internet. Tato forma podnikání pomáhá kamenný obchod zviditelnit ve smyslu získání nových zákazníků, kteří při svém hledání výrobku nebo sluţby na internetu mohou nalézt zcela neznámý obchod. Pro podnikatele jsou pak jeho internetové stránky výbornou a ne příliš nákladnou reklamou, samozřejmě za předpokladu dobře technicky zvládnutého napojení na internetové vyhledávače. Dnešní internetové obchody se svými funkcemi začínají posouvat do nových dimenzí. Uţ nestačí to, ţe jsou automaticky zákazníkovi nabízeny vhodné produkty, např. k tiskárně odpovídající náplně, ale aplikace internetového obchodu navíc sleduje algoritmus výběru zákazníka a doporučuje mu produkty ke koupi, o kterých si myslí, ţe by o ně mohl zákazník stát. Této funkcionality se dosahuje pomocí poměrně sloţitých úloh běţících na pozadí systému, který obsluhuje online aplikaci. Do databáze jsou zaznamenávány kombinace produktů, které zákazníci nakupují a jsou tvořeny pomyslné vzorové nákupy

11 Pokud jiný zákazník nakoupí např. dva stejné produkty jako jiný klient při nákupu o třech poloţkách, je prvnímu zákazníkovi automaticky nabídnut třetí produkt. Tato patří mezi současné novinky a těší se velké oblibě zákazníků, protoţe díky tomu, ţe pomáhá s výběrem, šetří čas klientů. Aby provozovatelé podpořili loajalitu a věrnost zákazníků, provozují často různé formy věrnostních programů. Zpravidla zákazník za své nákupy získává body, za které následně dostává dárky, slevy z dalších nákupů či konkrétní upomínkové předměty dané společnosti. Tato metoda je sice finančně náročná, ale je velmi účinná. V některých případech firmy hlídají částky za které zákazník nakoupil a po dosaţení určité výše (limitu) zákazník automaticky získává nějakou výhodu. To můţe být dárková poukaz, sleva několik procent na další nákupy nebo mnohdy hodnotný dar, např. voucher na dovolenou. Pouţívají se i metody technicky velmi jednoduché, přesto na některé zákazníky účinné. Jednou z nich je například oslovení zákazníka jménem po přihlášení na stránky. Pokud zákazník uvede datum narození, můţe mu být posláno přání k narozeninám, stejně tak k svátku. Díky neustále zvyšující se kvalitě internetových obchodů jsou provozovatelé nuceni vymýšlet další funkce a svých aplikací, aby tyto měli jako konkurenční výhodu a přilákali zákazníky

12 1.2. Výhody internetového obchodu Na výhody internetového ochodu se lze dívat ze dvou pohledů a to očima zákazníka a také z hlediska provozovatele. Výhody z pohledu zákazníka: - otevřeno 24 hodin denně, 365 dní v roce, - nákup z pohodlí domova, - fulltextové a parametrické vyhledávání produktu, - vyhledávání podle názvu zboţí či sluţby, - ceny jsou průměrně ve srovnání s kamennými obchody niţší, - odstranění front, - moţnost nechat se inspirovat z diskuzí a příspěvků u produktů. Výhody z pohledu provozovatele: - úspora personálních a materiálních nákladů, - nízké provozní reţie, - vyloučení chyb způsobených lidským faktorem, - moţnost integrovat a zautomatizovat marketingové nástroje, - moţnost představit zákazníkům kompletní nabídku, - zjednodušení obchodování se stálými zákazníky a dealery, - oslovení široké veřejnosti, - moţnost rozesílání informačních ů zcela zdarma. To, ţe oblíbenost nakupování přes internet stále roste a ţe výše uvedené výhody zákazníky lákají, potvrzují statistiky a výzkumy, podle kterých se podíl internetových obchodů na trhu stále zvětšuje. V počátcích fungování online obchodů byla jednou z největších slabin nedůvěra zákazníků. Nevěřili, ţe aplikace na webu skutečně funguje a ţe dostanou produkt, který si objednali. Také na ně velmi nepříznivě působila nejasná identita provozovatele, protoţe ten mnohdy ani nebyl zveřejněn a zákazník vlastně nevěděl, komu posílá své peníze. Toto se ale jiţ zásadně změnilo a kaţdý seriózní internetový obchod uvádí poměrně detailní informace o firmě. Navíc na nutnost zveřejnění těchto údajů pamatuje jiţ i zákon. Firmy

13 zveřejňují např. fakturační adresu, adresu kamenných provozoven společnosti (poboček), IČO a DIČ. Mohou umoţňovat zobrazit Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci společnosti, Potvrzení o bezdluţnosti, Osvědčení o registraci plátce DPH apod. Např. společnost Czech Computer s.r.o. má na níţe uvedeném odkazu zpracováno takto: Mezi další často uváděné informace patří poslání firmy, ve kterém společnost zákazníka informuje o tom, proč na trhu působí a jaké jsou její hlavní cíle. Většinou se snaţí společnost ukázat, ţe není jediným cílem vydělat peníze, ale např. i nějaký morálně vyšší cíl s edukační hodnotou. K získání důvěry zákazníka můţe také slouţit uvedení historie a profilu společnosti. Zde je zákazník seznámen s tím, kdy firma vznikla a jak se vyvíjela. Společnost zveřejňuje svoji strukturu a působí tak na zákazníka mnohem seriózněji. Řada firem investuje nemalé prostředky, aby si zajistila důvěru zákazníků pomocí certifikátu či osvědčení. Např. sdruţení obrany spotřebitelů poskytuje firmám, které splní dané podmínky certifikát, který firmy zveřejňují na svých internetových stránkách. Další moţností je získání certifikátu výjimečnosti, který propůjčuje organizace TÜV SÜD Czech. V neposlední řadě na zákazníky, jistě právem, velmi dobře působí drţení certifikátu ISO. Např. státní organizace mají drţení certifikátu ISO dodavatelskou firmou jako podmínku uskutečnění nákupu

14 2. Analýza potřeb zákazníka, průzkum trhu 2.1. Analýza potřeb zákazníka Podnikatel, který uvaţuje o realizaci internetového obchodu, musí mít konkrétně a přesně definovaný produkt, se kterým se chystá obchodovat. Dalším stěţejním analytickým krokem je zjištění potřeba zákazníka. Analýza spotřebitele zahrnuje výzkum celé řady faktorů, které určují chování a způsob rozhodování individuálního spotřebitele i odběratele výrobku. Vyuţívá výsledky marketingového výzkumu, zejména výzkumu kupního rozhodování. Základem jsou poznatky psychologie a sociologie a při vyhodnocování výsledků pak matematické a statistické metody. Podnikatel nesmí uvaţovat podle své logiky, ale podle logiky trhu. Měl by si poloţit otázky jako: Co bude zákazník chtít? Pro koho budou naše produkty určeny kdo je zákazník. Kolik je za daný produkt ochoten zaplatit? Na základě zjištěných údajů se obvykle provádí kalkulace ceny tak, aby byla konkurenceschopná a zároveň byla zachována poţadovaná marţe. Neméně důleţitým krokem je provedení analýzy konkurence. Cílem je získat informace o současné a potenciální konkurenci a rivalitě mezi firmami, které poskytují tentýţ produkt nebo alternativní způsob uspokojení dané potřeby. Firma musí neustále porovnávat své výrobky nebo sluţby, jejich ceny, prodejní cesty a způsoby. To umoţní identifikovat silné a slabé stránky podniku a podle toho volit i vhodnou marketingovou strategii. Metody pro zisk informací o konkurenci: pozorování konkurentů, studium reklamy, inzerce a dalších propagačních materiálů konkurentů, sledování a studium odborných periodik, návštěva výstav, kde konkurence vystavuje, rozhovory s obchodními poradci a zákazníky, vyznačení konkurence na mapě nebo plánku, zakoupení výrobku konkurenta a jeho studium, jednání s konkurentem jako zákazník, sledování veřejného mínění o výrobcích konkurence, získání pracovníka konkurence jako zaměstnance

15 Nemělo by se jednat o nárazově prováděnou činnost, analýza konkurence by měla mít charakter kontinuálního monitorovacího procesu. Při něm se ptáme a zjišťujeme, kdo vlastně naši konkurenti jsou, jaké jsou jejich hlavní cíle a jaké jsou silné a slabé stránky konkurence ve srovnání s naší společností. Po definování produktu, analýze zákazníka a konkurenta, jako představitelů nabídky a poptávky lze přikročit k analýze vnějšího prostředí. V této fázi hodnotíme jednotlivé dodavatele výrobků a sluţeb (např. materiálu pro výrobu našich produktů), včetně logistický sluţeb, distribuční mezičlánky (velkoobchod, maloobchod, obchodní zástupci), marketingové agentury, finanční instituce a veřejnost. Velmi často pouţívaným nástrojem je strategická analýza, která se skládá z analýzy šancí a rizik, analýzy slabých a silných stránek, analýzy ţivotního trţního cyklu výrobků, analýzy zkušenostní křivky a portfolio analýzy. Analýza šancí a rizik má identifikovat prostředí podniku, ve kterém firma podniká. Sleduje chování poptávky, charakter vývoje a z případných nepravidelností dedukuje moţné příleţitosti a na druhé straně moţné hrozby, které mohou působit na výsledky podniku. Cílem analýzy a hodnocení šancí a rizik je vytvoření předpokladů pro správnou odpověď na otázku, jakým způsobem co nejefektivněji vyuţít příleţitostí, eliminovat a minimalizovat rizika. Analýza silných a slabých míst se někdy nazývá analýzou zdrojů. Hlavním úkolem je identifikovat a ocenit moţnosti podniku vyuţít příleţitosti a odvrátit hrozby v budoucnosti. Analýza ţivotního cyklu je těsně spjata s analýzou šancí a rizik, nicméně tvoří i relativně samostatnou analytickou oblast. Postupně se sleduje průběh cyklu od fáze zavádění, přes fáze růstu, nasycení, zralosti a poklesu. S tím je nutno spojit úvahu o moţných a nutných strategických aktivitách, které je nutno uskutečnit ve snaze ovlivnit průběh cyklu co nejefektivněji. Analýza zkušenostní křivky se orientuje na hodnocení vztahu podílu na trhu, nákladů a cen. Vychází se z toho, ţe v podnikatelské marketingové strategii hrají podíly na trhu dominantní roli. Vytváří určitý potenciál podnikatelské úspěšnosti. Je zaloţen na poznatku, ţe s rostoucím podílem na trhu při konstantní ceně se můţe dosáhnout i významného sníţení nákladů. Portfolio analýza zajišťuje hodnocení postavení strategických podnikatelských jednotek (výrobků, skupin výrobků, provozů, závodů podniku). Na základě portfolio analytické matice je moţno členit strategické podnikatelské jednotky (výrobky, oblasti podnikání apod.) podle potenciální výnosnosti (zisku)

16 2.2. Průzkum trhu Obecně platí, ţe ve vyspělých ekonomikách není tak těţké vyrobit, ale můţe být problém naše produkty prodat. Proto je rozhodně velmi důleţitým krokem správně provedený průzkum trhu, na kterém se chystáme podnikat nebo jiţ podnikáme. Průzkum trhu je činnost, při které zjišťujeme okamţitý stav trhu, operativní změny a směry jeho vývoje. Cílem průzkumu trhu je vytvoření předpokladů, díky kterým budeme schopni předvídat vývoj trhu, tzn. vývoj poptávky, potřeb a přání zákazníků i chování konkurenčních společností. Průzkum trhu je moţné provést dvěma způsoby. Můţeme zůstat v kanceláři, anebo vyrazíme do terénu. Při průzkumu od stolu pracujeme s informacemi, které jsou ve firmě nebo mimo ni běţně k dispozici. Tyto informace musíme utřídit, zpracovat a vyhodnotit. Tímto způsobem je moţné odhadovat změny ve spotřebě, sledovat výkyvy prodeje v různých obdobích roku, trţní ţivotnost výrobků, účinnost propagace nebo pracovat s přehledy cen. Jednodušší průzkumy můţe provést i jednotlivec. V případě sloţitějších průzkumů se doporučuje najmout profesionální agenturu. V případě průzkumu trhu prováděného v terénu se zaměřujeme na chování zákazníků, chování konkurence a na zboţí. Při zkoumání chování zákazníka sledujeme motivy nákupního chování, tzn. proč vlastně kupují, jestli prodávané výrobky splňují jejich přání a potřeby. Sledujeme, zda dochází k reklamacím, s jakou četností nakupují, jaké jsou nákupní zvyklosti a jaká je kupní síla. Snaţíme se v podstatě zjistit co, kde, komu, kolik, jak a kdy se má prodávat. Při zkoumání chování konkurence zjišťujeme, jakými metodami konkurence pracuje, zda bude rozšiřovat nebo omezovat nabídku zboţí a sluţeb, jestli pracuje na inovaci výrobků nebo výrobního programu, za jaké ceny prodává, jaké další sluţby při prodeji výrobků zákazníkům poskytuje. U zboţí zjišťujeme uţitné vlastnosti, vnější vzhled, kvalitu, cenu, balení nebo vliv na ekologii. Správně provedeným průzkumem trhu rozhodně ušetříme nemalé finanční prostředky, samozřejmě za předpokladu dobrých rozhodnutí při řešení strategických otázek, které vyvstaly z výsledku průzkumu. Díky přesnému zacílení neinvestujeme zbytečně do nerentabilních oblastí, ale naopak se zaměřujeme na nejziskovější segmenty, uspokojení potřeb zákazníka

17 2.3. Shrnutí Internetové obchody vznikly v první polovině 90. let 20. století v USA. Po roce 2008 zaznamenalo internetové obchodování velmi dynamický rozvoj. V dnešní době je nakupování přes internet díky svým výhodám velmi oblíbené a tato oblíbenost stále roste. Mezi hlavní výhody patří dostupnost obchodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Díky celkově niţším fixním nákladům mají internetové obchody zpravidla niţší ceny neţ kamenné obchody. Pro úspěšné podnikání v oblasti internetového obchodu je důleţité nejen mít správný produkt, ale také provést analýzu potřeb zákazníka, konkurence a vnějšího prostředí. Nesmíme také zapomenout na korektně a důkladně zpracovaný průzkum trhu

18 3. Realizace internetového obchodu 3.1. Jazyky pro tvorbu stránek HTML (HyperText Markup Language) První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners Lee jako součást projektu WWW, který měl umoţnit vědcům zabývajících se fyzikou vysokých energií komunikací a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Ne náhodou proto celý projekt vznikal v CERNu (Cente Européenne de Rechere Nucléaire Evropské centrum jaderného výzkumu), které leţí na švýcarsko francouzských hranicích nedaleko Ţenevy. Tato verze HTML je známá pod označením 0.9. Umoţňovala text rozdělit do několika logických úrovní, pouţít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky. [1] Berners Lee při návrhu HTML nepředpokládal, ţe by autoři www stránek museli tento jazyk znát. První verze www softwaru byla napsána pro operační systém NextStep a obsahovala jak prohlíţeč, tak i integrovaný editor www stránek. Kdyţ však Marc Andersen se svými kolegy z NSCA (National Center for Supercomputing Applications) psal známý prohlíţeč Mosaic, povaţoval za příliš obtíţné implementovat do programu rovnou i editor HTML. Díky tomuto rozhodnutí a tomu, ţe ne kaţdý provozuje na svém počítači NextStep, je dnes nutné, aby autoři profesionálních www stránek znali HTML. Poţadavky uţivatelů na www vzrůstaly, a tak producenti různých prohlíţečů obohacovali HTML o některé nové prvky. Aby byla zachována kompatibilita mezi jednotlivými modifikacemi HTML, vytvořil Berners Lee pod hlavičkou IETF (Internet Engineering Task Force) návrh standardu HTML 2.0, který zahrnoval všechny v té době běţně pouţívané prvky HTML. Verze HTML 2.0 má zároveň dvě úrovně. První z nich (Level 1) pouze málo rozšiřuje předchozí verzi HTML. Level 2 navíc definuje práci s formuláři. Specifikaci HTML 2.0 nalezneme v RFC dokumentu číslo [1] Další rozšíření jazyka známá jako HTML+ zahrnují zejména rozšíření HTML o vytváření tabulek a matematických vzorců. Rovněţ se zde objevují prvky, které umoţňují precizněji kontrolovat výsledný vzhled textu lepší obtékání obrázků textem a styly dokumentů. Dave Ragett z laboratoří Hewlett Packard HTML+ formalizoval a vytvořil jeho deklaraci DTD (Document Type Declaration) v jazyce SGML (Standard

19 Generalized Markup Language) na jaře roku 1995 tak vznikl návrh standardu HTML 3.0. Některé prvky HTML 3.0 jako např. tabulky, podporovaly novější verze prohlíţečů Mosaic a Netscape. Kompletní podporu pro všechny rysy HTML 3.0 nabízel pouze experimentální prohlíţeč Arena. Ten je k dispozici bohuţel pouze pro operační systém Unix. Na počátku roku 1996 jiţ bylo jasné, ţe HTML 3.0 bylo tak mohutným skokem vpřed, ţe se nenašel nikdo, kdo by dokázal implementovat prohlíţeč s jeho podporou. Vývoj standardů Webu v té době jiţ koordinovalo konsorcium W3C (Word Wide Web Consorcium), jehoţ členy jsou mimo jiné přední softwarové firmy. Členové W3C se tedy shodli na vlastnostech, o které se rozšíří HTML 2.0, a vytvořili tak HTML 3.2. Tato verze však zdaleka neobsahuje vše z HTML 3.0. Z verze 3.0 zbyly v podstatě jen okleštěné tabulky. Ostatní nové prvky HTML 3.2 jsou jen jakousi směskou, kterou v té době podporovaly nejnovější prohlíţeče. Opakoval se tedy v podstatě stejný postup jako při vzniku verze 2.0 jazyk se sjednotil na průniku moţností těch nejrozšířenějších prohlíţečů. Kromě tabulek přibyly ve verzi 3.2 zejména moţnosti lepší kontroly formátování včetně mnohem volnějšího výběru pouţitých druhů písma logický ústupek poţadavkům na graficky perfektně vypadající stránky. Další podstatné rozšíření se týkalo podpory Java apletů. Tato verze HTML nese kódové jméno Wilbur a od ledna 1997 byla doporučením konsorcia W3C znamená to, ţe by ji měli všichni pouţívat, aby byla na Webu zajištěna kompatibilita. [1] Většina prohlíţečů však jiţ nabízela další rozšíření nad rámec HTML 3.2. Jejich pouţívání bylo však dvousečné na jednu stranu nejsou nijak standardizována a některé prohlíţeče jim nemusí rozumět, na druhou stranu jsou mnohdy velmi uţitečná a jejich pouţívání a rozšíření urychlilo jejich zařazení do standardu. Mezi takováto rozšíření patřili například rámy (frames) a různé skriptovací jazyky (např. JavaScript). Dalším hitem, který s HTML úzce souvisí, jsou kaskádové styly dokumentů CSS (Cascading Style Sheets), které jsou doporučením W3C od prosince Jsou podporovány nejrozšířenějšími prohlíţečem (NN, MSIE). Na jaře roku 1997 zveřejnilo W3C další plány na rozšíření HTML pod kódovým názvem Cougar. Cougar v sobě zahrnuje HTML 3.2 společně s běţně pouţívanými konstrukcemi jako jsou rámy, skripty a obecné vkládání objektů. V červenci 1997 uveřejnilo W3C HTML 4.0, které vzniklo drobnými úpravami Cougaru a vytvořením jednoho komplexního dokumentu popisujícího návrh standardu

20 DHTML (Dynamic HTML) Na vývoji HTML je vidět, ţe neustále vzrůstaly poţadavky na podporu HTML v multimédiích. Nejprve byly přidány obrázky, pak moţnosti vkládání Java apletů. Zhruba ve stejné době začalo být moţné oţivení stránek pomocí JavaScriptu. Dalším krokem, který umoţnil vytvářet ještě více interaktivní stránky je dynamické HTML. Dynamické HTML poprvé představila firma Microsoft ve svém prohlíţeči Internet Explorer 4.0. Velkou výhodou DHTL je, ţe do samotného jazyka HTML nepřidává nic nového. Pouze rozvíjí moţnosti, které je moţno dosáhnout pomocí stylů a skriptů. Stránky, vytvářené v HTML, byly ve své podstatě statické. Sice je mohl automaticky vygenerovat server nebo před jejich zobrazením byly upraveny skriptem, ale během prohlíţení v prohlíţeči se neměnily. Dynamické HTML umoţňuje během prohlíţení stránky měnit obsah jednotlivých elementů a atributů, přidávat a ubírat elementy. Kromě toho lze během prohlíţení měnit i styly, coţ se na výsledném zobrazení dokumentu můţe výrazně promítnout. Aby byly moţnosti téměř dokonalé, byla definice stylů rozšířena o moţnost libovolně měnit viditelnost a umístění kaţdého elementu v 2,5D prostoru. Aby mohly být pomocí skriptů prováděny všechny výše uvedené činnosti, bylo zapotřebí definovat jednotný způsob pro přístup k jednotlivým dokumentům, atributům dokumentu a vlastnostem stylu. Teoreticky tyto poţadavky definuje konsorcium W3C v DOM (Document Object Model) objektovém modelu dokumentu. [1] Explorer 4.0 jde však dál a tyto poţadavky i prakticky implementuje. Staví přitom na objektovém modelu Netscape pouţitém v JavaScriptu, který dále rozšiřuje. Základním objektem je window, přes který jsou dostupné všechny další objekty. Nejdůleţitějším objektem je document, který v sobě zahrnuje všechny objekty a vlastnosti, vztahující se k aktuálnímu dokumentu. Na jednotlivé dokumenty v hierarchii se odvoláme pomocí tečkové notace: window.screen, window.document, window.body. Protoţe je objekt document nejpouţívanější, můţeme před ním vynechat specifikaci nadřazeného objektu window. Zkráceně tedy můţeme psát window.screen, document, document.body. Na dalších niţších úrovních v objektové hierarchii mohou být buď další objekty nebo přímo vlastnosti a metody jednotlivých objektů. Z principu práce DHTML vyplývá, ţe stránky budou bez problémů pracovat i s prohlíţeči, které dynamické HTML nepodporují. Jedinou vadou bude to, ţe se daná

21 operace, napsaná v DHTML, neprovede (např. se po přejetí myši nezmění zarovnání textu nebo barvy nadpisu), coţ ovšem nijak dramaticky nesníţí informační hodnotu stránky. U objektů, které odpovídají elementům stránky, máme k dispozici vlastnost i objekt style. Pomocí vlastnosti style můţeme přistupovat k definici stylu elementu stejně jako pomocí atributu STYLE. Díky DHTML byly styly rozšířeny o řízení pozice elementů. To umoţňuje přesně řídit vzájemné umístění jednotlivých elementů na stránce. Mezi nejdůleţitější nové vlastnosti patří left a top, které určují posunutí elementu. Jejich konkrétní interpretace však závisí na hodnotě vlastnosti position. Ta můţe nabývat dvou hodnot absolute a relative. Při absolutní určení pozice je tento element zobrazen zcela nezávisle na svém původním umístění. Jeho levý horní roh se posune do místa zadaného pomoci left a top. Souřadnice se vztahují k souřadnému systému nadřazeného elementu a tím je nejčastěji celý dokument. Jeho levý horní roh má souřadnice (0,0). Jako hodnotu left a top můţeme pouţít buď pixely (px) nebo procento, které se vztahuje k šířce a výšce rodičovského elementu. Šířku, do které se bude formátovat obsah elementu, můţeme určit pomocí atributu width. Výška se pak upraví podle potřeby. I tu však lze nastavit pomocí vlastnosti height. Absolutně umístěné elementy se mohou překrývat. O tom, který element bude vidět, rozhoduje vlastnost z index. Element, který ji má nastavenou na vyšší hodnotu, překryje ty ostatní. [1] Pokud pouţijeme relativní určení pozice, element se pouze posune ze své přirozené pozice o délku určenou pomocí left a top. Jeho formátování přitom zůstane zachováno. Text v nadřazeném elementu zůstane zformátován tak, jako by posunutý element nebyl vůbec posunut. Tohoto jevu se v praxi často vyuţívá při stínování nadpisů. Další důleţitou vlastností je visibility. Můţe nabývat dvou hodnot visible a hidden. První z nich říká, ţe element bude vidět. Druhá vyjadřuje skrytý element. Tuto vlastnost musíme odlišit od vlastnosti display. Její hodnota display: none způsobí, ţe element se bude zcela ignorovat, jakoby na stránce vůbec nebyl. Oproti tomu visibility: hidden vynechá pro element místo, element pouze nebude vidět. To lze vyuţít pro různé efekty, pokud máme několik elementů zobrazených přes sebe

22 XML (extensible Markup Language) XML je definice vytvořená pracovní skupinou W3C jako formát pro přenos obecných dokumentů. Princip XML je zaloţen na jednoduché myšlence přenášet jako součást dokumentu i popis jeho struktury přenášet spolu s daty i metadata. Při návrhu XML autoři vyuţili podmnoţinu staršího a obecnějšího standardu SGML (Standard Generalized Markup Language ISO 8879). Dokumenty v XML jsou tedy automaticky i dokumenty SGML (XML je aplikace SGML). SGML je ale sloţitější a komplikovanější, coţ je pravděpodobně příčina, proč zatím nedošlo k jeho širšímu uţití. Podle standardu SGML byl navrţen i formát dokumentů HTML, který slouţí pro prezentaci dokumentů v rámci sítě. Sada značek HTML je pevná a slouţí k vyjádření prezentační podoby dokumentu. Pomocí značek XML vyznačíme syntaktickou strukturu dokumentu. Sémantika obsahu není pomocí XML definována. Součástí definice XML je i definice nástroje, který se nazývá XML procesor. Jeho úkolem je nastudovat gramatiku dokumentu a poté zpracovávat dokumenty dle této gramatiky. Význam XML spočívá v tom, ţe struktura dokumentu je známá a lze ji kontrolovat a zpracovat obecnými nástroji. Libovolná aplikace si můţe strukturu dokumentu zjistit a podle této struktury jej libovolně zpracovat. Poznamenejme, ţe pro účely zpracování a prezentace XML dokumentů byl zaveden další standard XSL (extensible Stylesheet Language), kterým lze popsat transformaci jednoho XML dokumentu na jiný dokument (např. na HTML dokument, který pak lze prezentovat). [1] XML je formát pro reprezentaci a přenos obecných dokumentů. Definice XML obsahuje dvě části: definici co to je XML dokument a definici programů, které zpracovávají XML dokumenty. Kaţdý XML dokument má fyzickou a logickou strukturu. Fyzicky je sloţen z entit. Kaţdá entita obsahuje buď z hlediska XML rozpoznatelná data nebo data nerozpoznatelná. Rozpoznatelná data jsou sestavena ze znaků a představují buď znaková data nebo značky (markups). Logicky se XML dokument skládá z deklarací a elementů. Deklarace slouţí pro definici entit, elementů a popis struktury dokumentu. Elementy pak tvoří vlastní obsah dokumentu. Speciálními elementy jsou i komentáře či instrukce určené pro zpracování jinou aplikací. Logické elementy jsou v dokumentu vyznačeny značkami. XML poskytuje mechanismy pro omezení logické struktury a rozloţení dokumentu. Datový objekt je XML dokument, pokud je dobře vytvořen (WF Well Formed) podle definice XML dokumentu. Kaţdý dobře vytvořený XML dokument můţe být navíc správný (valid), pokud splňuje další omezení správnosti (VC Validity

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11

KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Obsah Úvodem 9 KAPITOLA 1 Přehled aktuálního vývoje webů 11 Definice webového designu 12 Poznejte sedm pravidel webového designu 14 Pochopte tři přístupy k webovému designu 16 Shrnutí 24 KAPITOLA 2 Design

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek XHTML 1 Jazyk HTML značkovací jazyk, speciálně vyvinutý pro popis Internetových dokumentů. HTML umožňuje popis: struktury dokumentu; obsahu dokumentu; způsobu zobrazení obsahu prohlížečem na displeji.

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více