Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě Bakalářská práce Autor práce: Adam Procházka Vedoucí práce: MgA. Pavel Lojda Oponenti práce: Mgr., Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um, Ing. MgA. Lucie Šilerová Ph.D. Brno, 2015

2 PROCHÁZKA, Adam. Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě *Application of online promotion tools regarding dulcimer bands with focus on social networks]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, rok. 2015, s. 42 Vedoucí diplomové práce MgA. Pavel Lojda. Anotace: Bakalářská práce Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě se zabývá propagací cimbálových muzik ve virtuálním světě. Teoretická část pomocí rešerše literatury zkoumá problematiku marketingu a zejména propagace. Praktická část se skládá z případových studií dvou cimbálových muzik, a tím poskytuje náhled na využití zkoumaných propagačních nástrojů v praxi. Annotation: Bachelor thesis Application of online promotion tools regarding dulcimer bands with focus on social networks deals with promotion of cimball bands in virtual world. The theoretical part via literature research examines the issue of marketing, mainly in a mean of propagation. The empirical part consists of two case studies with frontmans of two dulcimer bands, thus providing view from practice. Klíčová slova: cimbálová muzika, marketing, marketingový mix, propagace, internetový marketing, sociální sítě Keywords: dulcimer folk music, marketing, marketing mix, promotion, internet marketing, social networks

3 Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne Adam Procházka

4 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své práce MgA. Pavlu Lojdovi za jeho trpělivost a cenné rady při tvorbě práce.

5 Obsah Úvod Vhled do zkoumané problematiky Postavení folkloru v České republice Vývoj cimbálových muzik na Moravě Druhy vystoupení cimbálových muzik Marketingový mix Produkt Cena Umístění Propagace Sociální sítě jako nástroj marketingu Facebook YouTube Bandzone SoundCloud Google Myspace Twitter Spotify Praktická část Metodologie Kritéria výběru vhodných kapel Budování značky v případě cimbálových muzik Případová studie 1 Cimbálová muzika Harafica Produkt Cena Umístění Propagace Online promotion nástroje používané cimbálovou muzikou Harafica Závěry případové studie Případová studie 2 Cimbálová muzika Krepina Produkt Cena Umístění Propagace Online promotion nástroje používané cimbálovou muzikou Krepina Závěry případové studie Výstup z případových studií Závěr Použitá literatura Online zdroje... 42

6 Příloha 1: Rozhovor s Petrem Gablasem uměleckým vedoucím cimbálové muziky Harafica Příloha 2: Rozhovor s Vítem Bučkem uměleckým vedoucím cimbálové muziky Krepina

7 ÚVOD Tato práce pojednává o prostředcích propagace cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě. Téma si autor vybral, protože sám hraje v cimbálové muzice, a má tedy k tomuto tématu blízko. Navíc ho láká propojení lidové muziky (která je v jistém smyslu konzervativní) s relativně novým virtuálním světem. Propagace na sociálních sítích je, pokud je využívána efektivně, silný nástroj, prostřednictvím něhož lze i bez vynaložení finančních prostředků dosáhnout značného efektu. Autor se pomocí případových studií rozhodl zkoumat, jak určité kapely k sociálním sítím přistupují a nakolik je užívají k propagaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, autor v ní krátce popisuje historii cimbálových muzik, jejich postavení na trhu a druhy jejich vystoupení. To má za úkol uvést čtenáře do kontextu zkoumané oblasti. Dále je v teoretické části rozebrán model marketingového mixu 4P: (Produkt, Cena, Propagace a Umístění) se zaměřením na propagaci. Následně jsou v práci popsány hlavní sociální sítě se zaměřením na ty s potenciálem pro folklorní kapely. Praktická část je tvořena kapitolou o metodologii práce a případovými studiemi dvou cimbálových muzik, cimbálové muziky Harafica a cimbálové muziky Krepina. Údaje použité v práci vychází z polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími obou kapel. Rozhovory byly zaměřeny na aplikaci marketingového mixu na propagaci a používání online marketingových nástrojů. Cílem práce je popsat užívání propagačních prostředků (sociálních sítí, webových stránek) sloužících k propagaci lidové hudby, především v podání cimbálových muzik, se zaměřením na online propagaci, zejména na sociální sítě a jejich využívání cimbálovými muzikami. Práce má představit formy online propagace na příkladu dvou cimbálových muzik. 7

8 1. Vhled do zkoumané problematiky Teoretická část práce si klade za úkol poskytnout čtenáři vhled do zkoumané problematiky. Je popsán vývoj cimbálových muzik na Moravě. Autor se zde věnuje v prvé řadě postavení folkloru jako celku v prostředí České republiky. Také zde popisuje historický vývoj cimbálových muzik. Kapitoly o vývoji a postavení folkloru jsou zařazeny z důvodu čtenářova hlubšího pochopení dalších částí práce, především části praktické. V hlavní části teoretické kapitoly práce je popsán marketingový mix 4P. V práci se uplatňují dvě výzkumné metody. První z nich je zkoumání literatury pojednávající o dané problematice, a která se poté dá aplikovat na případové studie v praktické části. Tato metoda se v práci využívá především v teoretické části, kde je zapotřebí pracovat s relevantními, podloženými daty. Jinak je tomu v praktické části práce, kde byla využita metoda rozhovorů, která je specifická tím, že nevyužívá již publikovaných materiálů, ale zaměřuje se na zkoumání primárních dat nevyskytujících se zatím v tištěné formě. 1.1 Postavení folkloru v České republice Tato podkapitola slouží pro nastínění přístupu České republiky k řešení problematiky folkloru a okrajově i jeho funkce coby nositele kulturního dědictví. Československo bylo jednou z mála průmyslových zemí, kde se zachovala živá tradice folkloru a to i na amatérské bázi a s řadou dětských souborů, i když ty oficiálně podporované provozovaly vycizelovanou a poměrně emoční variantu. Rozšíření world music pomohlo ve světě i u nás znovuobjevit autentický výrazový potenciál folkloru. Udržují se a vznikají další soubory, ročně proběhne v ČR na 40 národních i mezinárodních festivalů, většina souborů je členy aktivního Folklorního sdružení v ČR, (Nekolný, Žáková 2011). Funkce folkloru, coby nositele kulturního dědictví, může mít ve výsledku pozitivní vliv na funkci hudebních těles, například jejich účastí na akcích zaměřených na kulturní vzdělávání nebo zachování kulturního dědictví, a tím pádem i na zaměření jejich propagace nebo cenové politiky, což potvrzuje praktická část práce, kde se představitelé obou muzik shodují na tom, že folklorních festivaly hrají nezanedbatelnou roli v jejich propagaci. Důvody, vedoucí k znovuobjevení folkloru v České republice, popisuje usnesení vlády ČR z roku 2011, 8

9 ve kterém je vyjádřena podpora lidové kultuře a kulturnímu dědictví vlasti, do které cimbálové muziky nepochybně spadají. (...) Ukazuje se, že *kulturní dědictví+ má velký podíl i při využívání volného času, a tím přispívá ke kultivovanosti obyvatel a napomáhá v boji proti rozličným sociálně patologickým jevům ve společnosti. Kulturní dědictví přispívá výrazně též k rozvoji ekonomiky České republiky, protože je motivací a podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a podnikatelských aktivit, (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015) Vývoj cimbálových muzik na Moravě V polovině 19. století začaly vznikat na našem území smyčcové kapely, které zpravidla hrály v obsazení několika houslí (dvoje až troje), z nichž měly jedny housle funkci konter 1, a kontrabas (basa). V pozdější době, cca v 90. letech devatenáctého století, se přidal klarinet (Markl, 1979). V některých oblastech se také přidával cimbál, který nebyl v podobě, kterou známe dnes. Jednalo se o malý a konstrukčně méně propracovaný nástroj, který ani zdaleka nedosahoval zvukových kvalit současného cimbálu. Dříve se vyskytoval i v Čechách na Českomoravské vysočině, tam zanikl nejdříve, později na Hané a Brněnsku, do začátku dvacátého století se držel ještě na Valašsku a Luhačovickém Zálesí, (Markl, 1979). Cimbál nadále velmi významně ovlivňoval lidovou hudbu na Moravě. Podle Jančáře se cimbál na Kyjovsku a Ždánicku udržel až do 30. let dvacátého století. Poté nastává ústup tohoto druhu hudby na úkor dechových hudeb, které se těšily a těší velké popularitě dodnes (Jančář, 2000). Postupný návrat se dá datovat do konce první poloviny 20. století. Velký vliv na rozvoj měla lidová muzika Samka Dudíka, která se postarala o znovuobnovení zájmu o cimbál na Moravě, (Kedro, 1968). Ve skutečnosti už se nejednalo o stejný malý cimbál, který skoro vymizel, ale již o velký cimbál, v podobě, jak ho známe dnes. Za rozšíření cimbálové lidové hudby ve čtyřicátých a padesátých letech může obroda a do jisté míry i renesance lidové kultury u nás (Jančář, 2000). Jednalo se o zakládání souborů písní a tanců, slováckých kroužků a podobně, které významně podpořily udržení tohoto druhu hudby u nás. V době padesátých let se také ustálilo nástrojové obsazení cimbálových muzik (Jančář, 2000). Jedná se o dvoje až troje housle, jedny až dvoje kontry (violové, 1 Hraní na druhou dobu, často používané v lidové muzice 9

10 houslové), kontrabas, klarinet a cimbál. Ve výjimečných případech se užívá violoncello. Díky podpoře, které se dostávalo folkloru v druhé polovině minulého století, má folklor silně zakořeněné postavení v české společnosti (Maděrová, 2005). Postupem doby a také rozvojem oblíbenosti této hudby došlo nedílně také ke komercializaci. Poptávka po tomto druhu umění rostla. Podle Uhlíkové je dnes i díky cestovnímu ruchu a propojení folkloru s vínem poptávka po cimbálových muzikách velmi vysoká. Cimbálové muziky jsou fenoménem, který většina lidí považuje za staré a tradiční umění, jež je neodmyslitelně svázáno s folklorem. Jakožto klasický představitel Moravy jsou cimbálové muziky prezentovány na akcích regionálního, ale i mezinárodního charakteru. Tento druh hudby taktéž reprezentuje Českou republiku v zahraničí (Uhlíková, 2004). Postupné zvyšování hudebního vzdělání folklorních muzikantů vede ke zlepšování technik lidové hry, (Uhlíková, 2004). Podle toho můžeme muziky dělit na amatérské, poloprofesionální (tedy hudebně vzdělané, ale bez záměru se muzikou živit) a profesionální. Další rovinou dělení může být také záměr muzik. Pokud jsou například doprovodnou složkou folklorních souborů, tak jejich prvotním cílem nemusí být finanční zisk, protože doprovody souborů jsou ve většině případů nehonorovány. Pro takové muzikanty je hraní v cimbálové muzice především koníčkem. Většinou se tyto kapely zaměřují převážně na regionální folklorní materiál, kterému se díky povaze působení mohou věnovat více, než kapely založené na generování zisku, protože ty se musí více přizpůsobovat přání objednávatele a podle toho například i zařadit do repertoáru nefolklorní písně. Finančně honorovaná vystoupení jsou pro tyto muziky spíše výjimkou. Naopak na druhé straně stojí muziky zakládané převážně jakožto druh vedlejšího příjmu a nemusí v sobě nést přidanou hodnotu v podobě například obnovování starých písní, obohacování repertoáru písněmi z vlastního regionu a podobně. Jsou to spíše subjekty, jejichž primárním cílem je generování zisku. Podhoubím pro tyto kapely je především rozvoj turistiky v Jihomoravském kraji. V roce 2013 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 1 178,7 tisíc hostů, což bylo 8,5 % všech návštěvníků České republiky. Jihomoravský kraj je tak mezi kraji druhý nejnavštěvovanější za hlavním městem Prahou, kam mířilo téměř 40 % z celkového počtu hostů. Velkou měrou se na celkovém čísle podílí vinařská turistika spojená s cykloturistikou (Český statistický úřad, 2013). 10

11 Autor práce se domnívá, že právě proto především v období burčáku od září do listopadu (vliv cykloturistiky), v čase martinských vín (tudíž období od 11. listopadu) a v období firemních vánočních večírků (prosinec) využívají služeb cimbálových muzik majitelé vinných sklepů a penzionů na vinných stezkách. V těchto obdobích je tedy vytíženost kapel na jižní Moravě nejvyšší v roce Druhy vystoupení cimbálových muzik Spektrum akcí, na kterých lze běžně slyšet cimbálovou muziku, je velmi pestré. Níže jsou sepsány možnosti běžného uplatnění cimbálových muzik ve 21. století podle Uhlíkové (Uhlíková, 2004). 1. Rodinné oslavy jsou nosným prvkem komerčních akcí množství cimbálových muzik. Příležitosti k oslavám, jako jsou svatby, oslavy narozenin, promoce. V posledních několika letech se rozmáhá hraní lidových písní v podání cimbálových muzik přímo při svatebním obřadu, a tak se dostává cimbálová muzika také k jiným funkcím, než ke kterým byla využívána dříve. 2. Další, velmi častou prezentací jsou folklorní festivaly, které mají v České republice hlubokou tradici. Tato vystoupení se spíše týkají kmenových muzik folklorních souborů. Hlavním obdobím konání těchto festivalů jsou letní měsíce. 3. Plesy v období od ledna do března také poskytují prostor pro cimbálové muziky. 4. Dále besedy u cimbálu, recepce, autorská čtení, vernisáže, divadelní přestavení a podobně. 1.2 Marketingový mix Aby mohla být kapela komerčně úspěšná nebo známá (záleží na tom, za jakým účelem muzikanti těleso vytvořili), je potřeba vytvořit marketingovou strategii. Autor jako nosnou teorii zvolil marketingový mix, na kterém se dá dobře ilustrovat zkoumaná problematika z pohledu obou kapel zmíněných v praktické části. Marketingový mix je teorie marketingu, jež určuje čtyři zásadní části: Produkt (Product), Cena (Price), Propagace (Promotion) a Umístění (Place) (Goi, 2009). Každá z těchto částí má svoji důležitost a své techniky nutné k jejímu naplnění. Zásadní je poměr mezi 11

12 kvalitou produktu a jeho cenou a také jeho zacílení na zákazníka, případně jeho dostupnost na trhu (Jakubíková, 2008). Z hlediska naší práce je ovšem zásadní jeho propagace Produkt Jádro produktu samozřejmě tvoří produkt samotný (hmotný výrobek nebo služba), důležité jsou ale i další jeho části, jako například image, značka, design, postavení firmy na trhu apod. (Goi, 2009). Na kvalitě produktu nejvíce závisí spokojenost zákazníka (ne nutně jeho prodejnost) (Belohlavek, 2005). V případě cimbálových muzik je produktem jejich koncert nebo jejich hudba na jakémkoliv nosiči. Zároveň je ovšem součástí produktu i vzhled kapely (například lidové kroje) nebo to, jak se hosté při vystoupeních kapely baví. Specifikem produktu v kontextu hudebních uskupení je i značka Cena Podle Jakubíkové je cena jedním z faktorů, které nejvíce ovlivňují zákazníka. V případě, že produkt nepatří k životním nutnostem ani k běžným věcem, které člověk během normálního života často užívá, bude zákazník většinou nad koupí přemýšlet z pohledu poměru cena/výkon (Jakubíková, 2008). Pokud navíc produkt není ojedinělý a na trhu existuje funkční konkurence či možnost substituce jiným produktem nebo službou, stává se cena nástrojem prodejní strategie a konkurenčního boje (Jain, 2009). Firma musí tedy volit cenu tak, aby byla pro zákazníka přijatelná a odpovídala kvalitě produktu a aby na prodeji produktu vydělala (buď finančně nebo jinou cestou, například propagací nebo protislužbou). V případě cimbálových kapel je rozhodující cena koncertu zejména v poměru k jeho kvalitě, délce, reputaci kapely, případně cena nosiče, na kterém svoji hudbu prodává Umístění Do umístění spadá dostupnost produktu v požadovaném množství a kvalitě a služby spojené s jeho distribucí (Jakubíková, 2008). Zákazník, který se dozví o kvalitním produktu za odpovídající cenu, k němu musí mít co nejsnadnější přístup. V případě, že tato situace nenastane, je možné, že zvolí jiný produkt, který je více po ruce. V dnešní době problém distribuce částečně řeší internetové obchody, v některých případech je ovšem nákup po internetu riskantní nebo se kvůli poštovnému nevyplatí (Goi, 2009). 12

13 V případě cimbálové muziky rozhoduje její dostupnost v daném termínu a na místě, které není pro fanoušky kapely příliš vzdálené. To řeší pořádání veřejných koncertů na více místech po celé republice, ne jenom ve svém regionu. Problém distribuce hudebních nosičů řeší (pokud je v tomto směru kapela dostatečně progresivní) právě internet, přes který se dají buď skladby koupit přímo, a nebo si po něm kdokoli může objednat hudební nosič. Samozřejmě, že stále existuje možnost vydávat CD do distribuce v normálních obchodech s muzikou Propagace Propagace je zásadním prvkem marketingového mixu. Díky ní se zákazník dozví o produktu a jeho kvalitách, ceně i umístění (Jain, 2009). Může mít mnoho forem, které závisí na finančních prostředcích komerčního subjektu a hlavně na cílové skupině. Jaine uvádí, že Propagace je snaha o předvedení zboží a služeb takovým způsobem, že je zákazník přijme," (Jain, 2009). Toto přijetí podle něj závisí na formě propagace a cílovému publiku. Propagace je pro tuto práci nejdůležitější, proto se autor rozhodl jí věnovat více do hloubky. Propagace je v dnešní internetové době naprosto zásadní, internet totiž víceméně odstranil vzdálenost mezi prodávajícím (a jeho propagací) a konzumentem. Propagací komerční subjekt může prodat svůj produkt, potlačit konkurenci nebo zlepšit pozici svojí značky na trhu (Belohlavek, 2005). Formy propagace se různí a zahrnují vše od face-to-face komunikace přes nepřímou komunikaci pomocí propagačních materiálů až po cílenou internetovou reklamu. Než práce postoupí k reklamě na internetu, která je hlavním cílem, je třeba popsat krátce reklamu v reálném světě, protože tu je podle Solise nutno s internetovou reklamou propojit, aby byla propagace efektivní (Solis, 2008). Propagace v reálném i virtuálním světě musí být cílená na zákazníka, přiměřená jeho zájmům a potřebám (Zarella, 2010). Ve virtuálním světě se o toto stará cílený marketing spočívající ve sledování pohybu po síti a z těchto údajů vycházející reklamy. V podstatě to znamená, že pokud se budete pohybovat na stránkách zabývajících se hudebními nástroji, budou vám proměnlivé reklamní bannery zobrazovat reklamu na hudební nástroje. V reálném světě je ovšem třeba dbát na všechny aspekty ovlivňující složení lidí, které reklamou zacílíte (Jain, 2009). To znamená zamyslet se nad tím, jestli noviny, ve kterých je umístěna vaše reklama, čtou lidé, na nichž je váš produkt zacílen. Zda místem a v čase, kdy 13

14 letáky rozdáváte, prochází cílená sociální skupina. Nebo jestli pro propagaci využijete rádio, nebo televizi. Ve virtuálním světě za komerční subjekty část této práce odvádí několik firem ovládajících největší internetové servery. Zejména se jedná o firmu Google, která má nejenom nejpoužívanější vyhledávač na světě, ale vlastní i například server YouTube. Tím se stává firmou s největším dosahem a největší možností monitorovat pohyb člověka po síti (to navíc prohlubuje Google účet, propojující sociální síť Google+ s YouTube, cloudovým úložištěm 2 Gdrive a Gmailem) (Brogan, 2012). Reklama na Googlu funguje na bázi vyhledávání. Pokud budete vyhledávat hudební nástroje, jako první se vám zobrazí odkaz na web firmy, která si zaplatila reklamu (odkaz bude označen jako sponzorovaný) (Brown, 2007). 1.3 Sociální sítě jako nástroj marketingu V dnešní době jsou pro marketing zásadní sociální sítě. Na nich lze nejen propagovat produkt, ale i monitorovat a ovlivňovat diskuse o něm, participovat v debatách a komunikovat víceméně přímo se zákazníky. Propagace na sociálních sítích ovšem funguje lehce jinak, než propagace klasická (Goi, 2009). Na sociálních sítích je třeba, aby příspěvek dosáhl určitého stupně virality 3 a získal co nejvíce interakce s uživateli sítě v co nejkratším čase. Tím se stává lehce šiřitelným a získá větší dosah (Zarella, 2010). Z toho pramení, že největší viralitu (motivace příjemce reklamy šířit ji dále) mají příspěvky zábavného charakteru a tomu je třeba přizpůsobit techniku propagace. Ať už jde o retweety (způsob sdílení příspěvků na Twitteru), facebookové liky 4 nebo googlovská +, vždy je třeba mít na mysli, že bez interakce není viralita (Zarella, 2010). Na sociálních sítích si může založit profil kdokoli a ti, kteří pochopili jejich sílu, už je tam mají. Proto je na nich velká konkurence, což se nutně projevuje v zaplavení uživatelů sítě různou formou reklamy, ať už ve formě příspěvků různých stránek komerčních subjektů nebo reklamy jako takové (Zarella, 2010). Navíc lze, třeba na Facebooku, který je v České republice nejrozšířenější, zaplatit za větší dosah příspěvku, kterýžto nástroj komerční subjekty s oblibou využívají, což svědčí o jeho oblíbenosti jak firmami, tak uživateli (Marshall, 2015). 2 Místo pro uložení souborů na internetu 3 Potenciál pro sdílitelnost příspěvku 4 V češtině To se mi líbí, pozitivní označení příspěvku uživatelem 14

15 Kombinace efektivní propagace v reálném světě se správně provedenou propagací na internetu vytváří velmi funkční mix, který, pokud je správně uchopen, může mít velký vliv na prodej produktu (Goi, 2009). V následujících podkapitolách autor rozebírá některé sociální sítě, které mají podle názoru autora potenciál pro propagaci cimbálových muzik Facebook Společnost Facebook byla založena Markem Zuckerbergem v roce 2004 jako lokální síť na univerzitě v Harvardu. Postupně se síť rozvinula celosvětově a v současné době je nejpoužívanější sociální sítí na světě s více než 1,4 miliardy uživateli, z nichž 1 miliarda navštíví Facebook minimálně jednou měsíčně (Zarella, 2009). Možnosti sebeprezentace kapely jsou mnohé. Tato sociální síť nabízí založení profilové stránky kapely, kde se dají nahrávat fotky, videa, krátké zprávy z činnosti skupiny a podobně. Tyto příspěvky zveřejňované na profilu kapely jsou zobrazovány lidmi (okruhem uživatelů), kterým se tzv. líbí daná kapela. Další možností je vytvoření tzv. události (Marshall, 2015). Jak uvádí Russel, sociální sítě fungují na principu mikroformátu, což znamená používání zhuštěné informace ve formě, která zajišťuje viralitu (Russel, 2011). Mimo standardních příspěvků s fotografiemi nebo videem si kapela může na svůj profil implementovat hudební přehrávač, prostřednictvím něhož může sdílet své skladby s uživateli sociální sítě. Získávat sledovanost svých příspěvků je možné podpořit placenou reklamou na Facebooku (https://www.facebook.com/advertising/). Díky zaplacení poplatků za reklamu si můžeme zvolit okruh uživatelů, kterým se bude na jejich zdi zobrazovat sponzorovaný příspěvek například ve formě videa, statusu, hudební nahrávky, fotky, události a podobně. Díky etablovanosti Facebooku ve společnosti je tato sociální síť již neodlučitelnou variantou propagace s velkým vlivem a s nízkými náklady (Zarella, 2009) YouTube YouTube je server určený ke sdílení videí online. Dnes na něj denně přijde téměř třetina uživatelů internetu (Pihlaja, 2014). Postupem času vznikaly lokální verze přeložené do místních jazyků. Tak se také stalo v České republice, kdy v roce 2008 byl zavedena česká mutace tohoto severu (van Dijck, 2013). YouTube je dostupné téměř na celém světě. Princip služby je jednoduchý: každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet videa či filmy, na které má 15

16 autorská práva, s ostatními uživateli. Ekonomicky celý projekt stojí na reklamě, kterou server zobrazuje spolu s promítaným klipem (Jarboe, 2012). Aby byla reklama efektivnější, tak videa není možné stahovat do uživatelova počítače, musí se přehrávat ze serveru. Nicméně existuje řada serverů a programů, které toto omezení pomáhají obejít (Pavlíček, 2010). YouTube je také kanálem sloužícím k propagaci prostřednictvím videí. Kapela si může založit vlastní kanál pro sledování jejich videí. Diváci mohou sdílet souhlas buď tlačítkem To se mi líbí, nebo nesouhlas tlačítkem To se mi nelíbí. Dále je pod videem umístěno počítadlo zhlédnutí a také komentáře diváků. Kliknutím na další tlačítko Odebírat se stane divák odběratelem kapely a bude mít vždy v dosahu nová videa kapely a podobně. Zkrátka bude mít přehled, co se týče dění v kapele prostřednictvím YouTube. Tato síť je také marketingovou platformou. Prostřednictvím krátkých reklam před videi lze prezentovat vlastní obchodní aktivity (Jarboe, 2013) Bandzone Oficiální stránky Bandzone uvádějí, že Bandzone je největší český hudební portál sdružující hudebníky a kapely. Stránka vznikla v roce 2004 spíše jako databáze kapel. V součastnosti se na serveru sdružují hudebníci, promotéři, organizátoři kulturních akcí, producenti, výrobci a prodejci merchantdaisingu 5 a další kulturně činné profese. Tento web je nevětším hudebním portálem v České republice s více než uživatelů (k ). Kapely se prezentují formou zveřejňování svých nahrávek v přehrávači, který je umístěn u každého profilu kapely. Návštěvník si může poslechnout část produkce kapel bez poplatku. Kapely, které se dobře prezentují na webu Bandzone a jsou úspěšné, se často objevují pod drobnohledem producentů, hledačů talentů a podobně. Bandzone se snaží zůstat na špici díky neustálému rozšiřování portfolia služeb, a bojovat tak proti celosvětové konkurenci. Web spolupracuje s řadou tištěných i netištěných hudebních periodik. V českém prostředí a pro tuzemské kapely je jeho funkce velmi významná. 5 Výrobky s tématikou produktu, jako třeba trička nebo odznaky 16

17 1.3.4 SoundCloud SoundCloud byl založen v roce 2007 v Berlíně. Ke spuštění serveru došlo však ve Stockholmu. Původním záměrem serveru bylo sdílet hudbu mezi autory samotnými. Ten pak přerostl v platformu ke sdílení zvukově-obrazových nahrávek, a tím napomáhá autorům v propagaci. V současné době má SoundCloud více než 250 milionů aktivních uživatelů měsíčně (Hiebner, Hiebner 2014). Na serveru můžou komunikovat autoři s posluchači prostřednictvím komentářů. Nahrávky mohou být také sdíleny na jiných sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a podobně. Již v začátcích fungování webu začal SoundCloud konkurovat zavedeným serverům, jako je např. MySpace, který v této oblasti do doby zavedení SoundCloud dominoval (Hiebner, Hiebner 2014) Google+ Je sociální síť založena v roce 2011, jakožto pokus společnosti Google prosadit se na poli sociálních sítí. Původní záměr byl konkurovat sociální sítí Facebook. V současnosti je největším konkurentem Facebooku i Twiteru. Google+ funguje v součinnosti s YouTube. Jedná se o sdílení komentářů k videím. Také přestup z YouTube jedním kliknutím do Google+ je jednoduchý (Brogan, 2012). Tato sociální síť je díky propojenosti s YouTube velmi důležitou platformou pro propagaci umění. Dále si interpret může nahrát na web fotogalerie, videa z YouTube, a tím působit lépe na své obecenstvo ať už z YouTube, nebo pouze z Google+ (McNulty, 2011) Myspace Myspace je sociální síť, která byla založena v roce 2003 ve Spojených státech. Tato síť byla největší svého druhu před masovým rozšířením Facebooku po roce Současné poslání sítě, která dříve měla stejnou funkci propojování lidí jako má dnes Facebook, je spojovat hudebníky s okruhem jejich fanoušků a náhodných posluchačů. Myspace má unikátní uživatelské rozhraní, které zprostředková videa, fotky, diskuzní skupiny a chat. Hlavní příjmy Myspace tvoří reklama. Tato síť je velmi rozvinuta v USA, kde těží z uživatelů, kteří před nástupem Facebooku hojně Myspace užívali (Vincent, 2010). Pro hudebníky a umělce je Myspace alternativou k YouTube a Facebooku, ovšem nedosahuje ani zdaleka tak hojné návštěvnosti. V některých zemích (především v USA) je Myspace velmi populární službou. V Česku se používá zejména pro prezentaci kulturních 17

18 uskupení, hudebních skupin, divadelních souborů a podobně. Vzhledem k tomu je možné ji využít pro zasažení vhodné cílové skupiny a komunikaci s ní. Myspace je ale oproti ostatním sociálním sítím poměrně specifickou aplikací, v ČR patří mezi okrajové záležitosti (Bednář, 2011). I tak se dá říct, že působení kapely na této sociální sítí může mít pozitivní vliv na jejich propagaci a marketing. Kompletnost spektra nástrojů je důležitou pro správné fungování marketingu (Pastor, 2014) Twitter Tato sociální síť byla založena v roce 2006, autorem je Jack Dorsey. Je to platforma sloužící k sebeprezentaci lidí i společností stojící na krátkých zprávách. Působí celosvětově a zaměstnává více než 3600 lidí ve svých kancelářích po celém světě. Tato služba podporuje 33 jazykových mutací (https://about.twitter.com/company). Tedy je vskutku mezinárodní. Twitter je webovou službou s funkcí sociální sítě, která sdružuje uživatele do celků pomocí funkce follow, tedy následovat, potažmo odebírat. Díky této funkci je možno vidět příspěvky mých přátel a uživatelů, které následuji. Platforma stojí na systému zveřejňování krátkých, maximálně 140 znaků obsahujících zpráv, takzvaných tweetů. Celý Twitter se označuje za mikroblogovací platformu, protože jde o sdílení krátkých zpráv například s aktuální náladou uživatele, komentování světového dění a podobně. Mikroblogování je forma publikování v podobě krátkých textových zpráv, fotografií, nebo videa. Díky omezené délce má autor mikroblogu daleko širší možnosti při volbě vstupního rozhraní. Kromě klasického webového rozhraní může přispívat formou krátké textové zprávy (SMS), em, nebo klidně prostřednictví svého instatnt messengera 6 (Murár, 2011). Tedy služba je přístupná přes mobilní telefony, smartphony 7 2, a jiná počítačová zařízení. Prostor, který dává prezentaci kultury je obrovský a je jen na kapele, jestli si jej vybere do svého portfolia nástrojů sloužících pro propagaci, potažmo marketing. Výhodou Twitteru je zpětná vazba. Uživatel může komentovat příspěvky svých oblíbených profilů (Gratton, 2012). 6 Chatovací program 7 Takzvaný chytrý telefon, telefon s operačním systémem, na který je možné instalovat aplikace. 18

19 1.3.8 Spotify Spotify je online službou hudebního charakteru, která vznikla v roce 2008 ve Švédsku. Po zahájení provozu v roce 2008 začala služba expandovat na evropské trhy a do USA přišla v roce Americká odnož Spotify byla silně promována pomocí Facebooku, jakožto prostředek ke spojení sociálních sítí a poslechu hudby (Aaker, 2009). Slouží ke streamování hudby, kterou vydávají velká vydavatelství, jako jsou Universal, Sony, Warner Music Group a další. Služba není celosvětově rozšířená a je přístupná pouze ve vybraných státech. Existují dva různé přístupy členství ve Spotify. Jedna je zdarma a proud hudby je často prolínán reklamami, druhá placená verze tento neduh, který znepříjemňuje poslech, eliminuje (Hurrle, 2015). Dalším problémem neplacené verze je, že v albu od určitého interpreta nebudete moci přeskakovat mezi skladbami libovolně, ale Spotify toto bude řídit za vás. Zapracováním této služby do portfolia používaných nástrojů může mít velký potenciál pro promotion hudebních kapel (Miller, 2012). 19

20 2. Praktická část V praktické části se práce věnuje problematice marketingu a používání online nástrojů z pohledu vedoucích dvou cimbálových muzik, cimbálové muziky Harafica a cimbálové muziky Krepina. V závěru praktické části navrhuje, jak práci s online nástroji zlepšit. 2.1 Metodologie Výzkum proběhl formou kvalitativního rozhovoru, který byl nastaven jako polostrukturovaný. Tázaným byl vedoucí cimbálové muziky. Byly použity otevřené otázky, jelikož témata, kterých se rozhovor týkal, nešlo omezit pouze na jednoslovné odpovědi tak, jak by tomu bylo při uzavřených otázkách. Zpracování těchto dat pomocí přepisu rozhovorů a jejich analýzy bylo ve výsledku náročnější, následně autor získal velké množství informací, které bylo nutné utřídit. Přepisy rozhovorů lze nalézt v příloze práce. Rozhovory byly zaznamenány na digitální nahrávací zařízení a také ve formě psaného textu do notebooku. Rozhovory proběhly během března Kritéria výběru vhodných kapel Praktická část na modelu dvou případových studií srovnává dva vymezené druhy cimbálových muzik z úhlu pohledu fungování a naplňování rozdílných úloh a cílů, které si muziky nastavily. Toto vymezení vychází z jejich zaměření buď na generovaní zisku, nebo na zachovávání folklorních tradic, jak je patrné z rozhovorů s jejich představiteli. Výběr dvou cimbálových muzik uvedených v případové studii nebyl náhodný. Cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště zastupuje druh cimbálových muzik, jejichž prvotním záměrem pro fungování není pouze finanční zisk, ale snaží se působit více umělecky a tomu také podřizuje své vystupování, složení souboru a podobně, o čemž hovořil její kapelník. Oproti Harafici stojí cimbálová muzika Krepina ze Strážnice, která podle jejího kapelníka, nikoliv od počátku svého fungování, ale postupným vývojem, dospěla do stádia, kdy se ekonomický podtext jejich hudební činnosti stal významnou složkou smyslu jejich fungování. Je to tedy kapela zaměřující se spíše na vytváření zisku. Velké množství kapel funguje víceméně z důvodů ekonomických a pro většinu členů je zdrojem pravidelného přijmu. Některé z nich ale také neustále kreativně inovují, 20

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu

JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu Řešení zviditelnění Vaší firmy nebo produktu, pro online a média marketing Podpora oblastní charity v regionu JSME TU PRO VÁS! Firmy vašeho regionu Proč tento produkt? Konkurenční boj se odehrává v hlavách

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz

případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz případová studie Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu www.fg.cz Lagardère Active ČR Řešení webů významných českých rádií a hudebního komunitního portálu

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014 Po více jak dekádě růst!!! Hudební průmysl 1-12 2014 Česká republika Příjmy z prodeje nahrávek členských firem IFPI se v porovnání s rokem 2013 zvýšily o 7%, přičemž

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Mini česká republika. Content first.

Mini česká republika. Content first. Mini česká republika. Content first. Content first. Obsah chápeme, jako jakékoli sdělení realizované vedle placené reklamy obsahující nabídku našich produktů. Nemusí být jen v online prostředí, může být

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

sociodemografická data

sociodemografická data sociodemografická data Představení ARBOmedia ARBOmedia je společnost, která se vrací zpět na český trh. V portfoliu má více než 30 webových projektů, včetně značek jako kinobox.cz, epravo.cz, mobile.de,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek fcbanikostrava.wz.cz VYPRACOVAL: MAREK SEDLÁČEK (SED0019) AKADEMICKÝ ROK: 2012/2013

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž Odbor obchodu 29.9.2014 IMAGINE IMAGINE je mezinárodní hudební soutěž pro mládež ve věku 13-20 let Hudební skupiny (až osm členů) nebo jednotlivci předvádí svou vlastní

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Filmové projekty na webu www.prevence-info

Filmové projekty na webu www.prevence-info Filmové projekty na webu www.prevence-info Web je plně věnován primární prevenci rizikového chování oblasti, která je jednou z prioritních činností ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Každý,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více