Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě Bakalářská práce Autor práce: Adam Procházka Vedoucí práce: MgA. Pavel Lojda Oponenti práce: Mgr., Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um, Ing. MgA. Lucie Šilerová Ph.D. Brno, 2015

2 PROCHÁZKA, Adam. Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě *Application of online promotion tools regarding dulcimer bands with focus on social networks]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, rok. 2015, s. 42 Vedoucí diplomové práce MgA. Pavel Lojda. Anotace: Bakalářská práce Aplikace online propagačních nástrojů v oblasti cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě se zabývá propagací cimbálových muzik ve virtuálním světě. Teoretická část pomocí rešerše literatury zkoumá problematiku marketingu a zejména propagace. Praktická část se skládá z případových studií dvou cimbálových muzik, a tím poskytuje náhled na využití zkoumaných propagačních nástrojů v praxi. Annotation: Bachelor thesis Application of online promotion tools regarding dulcimer bands with focus on social networks deals with promotion of cimball bands in virtual world. The theoretical part via literature research examines the issue of marketing, mainly in a mean of propagation. The empirical part consists of two case studies with frontmans of two dulcimer bands, thus providing view from practice. Klíčová slova: cimbálová muzika, marketing, marketingový mix, propagace, internetový marketing, sociální sítě Keywords: dulcimer folk music, marketing, marketing mix, promotion, internet marketing, social networks

3 Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne Adam Procházka

4 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své práce MgA. Pavlu Lojdovi za jeho trpělivost a cenné rady při tvorbě práce.

5 Obsah Úvod Vhled do zkoumané problematiky Postavení folkloru v České republice Vývoj cimbálových muzik na Moravě Druhy vystoupení cimbálových muzik Marketingový mix Produkt Cena Umístění Propagace Sociální sítě jako nástroj marketingu Facebook YouTube Bandzone SoundCloud Google Myspace Twitter Spotify Praktická část Metodologie Kritéria výběru vhodných kapel Budování značky v případě cimbálových muzik Případová studie 1 Cimbálová muzika Harafica Produkt Cena Umístění Propagace Online promotion nástroje používané cimbálovou muzikou Harafica Závěry případové studie Případová studie 2 Cimbálová muzika Krepina Produkt Cena Umístění Propagace Online promotion nástroje používané cimbálovou muzikou Krepina Závěry případové studie Výstup z případových studií Závěr Použitá literatura Online zdroje... 42

6 Příloha 1: Rozhovor s Petrem Gablasem uměleckým vedoucím cimbálové muziky Harafica Příloha 2: Rozhovor s Vítem Bučkem uměleckým vedoucím cimbálové muziky Krepina

7 ÚVOD Tato práce pojednává o prostředcích propagace cimbálových muzik se zaměřením na sociální sítě. Téma si autor vybral, protože sám hraje v cimbálové muzice, a má tedy k tomuto tématu blízko. Navíc ho láká propojení lidové muziky (která je v jistém smyslu konzervativní) s relativně novým virtuálním světem. Propagace na sociálních sítích je, pokud je využívána efektivně, silný nástroj, prostřednictvím něhož lze i bez vynaložení finančních prostředků dosáhnout značného efektu. Autor se pomocí případových studií rozhodl zkoumat, jak určité kapely k sociálním sítím přistupují a nakolik je užívají k propagaci. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, autor v ní krátce popisuje historii cimbálových muzik, jejich postavení na trhu a druhy jejich vystoupení. To má za úkol uvést čtenáře do kontextu zkoumané oblasti. Dále je v teoretické části rozebrán model marketingového mixu 4P: (Produkt, Cena, Propagace a Umístění) se zaměřením na propagaci. Následně jsou v práci popsány hlavní sociální sítě se zaměřením na ty s potenciálem pro folklorní kapely. Praktická část je tvořena kapitolou o metodologii práce a případovými studiemi dvou cimbálových muzik, cimbálové muziky Harafica a cimbálové muziky Krepina. Údaje použité v práci vychází z polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími obou kapel. Rozhovory byly zaměřeny na aplikaci marketingového mixu na propagaci a používání online marketingových nástrojů. Cílem práce je popsat užívání propagačních prostředků (sociálních sítí, webových stránek) sloužících k propagaci lidové hudby, především v podání cimbálových muzik, se zaměřením na online propagaci, zejména na sociální sítě a jejich využívání cimbálovými muzikami. Práce má představit formy online propagace na příkladu dvou cimbálových muzik. 7

8 1. Vhled do zkoumané problematiky Teoretická část práce si klade za úkol poskytnout čtenáři vhled do zkoumané problematiky. Je popsán vývoj cimbálových muzik na Moravě. Autor se zde věnuje v prvé řadě postavení folkloru jako celku v prostředí České republiky. Také zde popisuje historický vývoj cimbálových muzik. Kapitoly o vývoji a postavení folkloru jsou zařazeny z důvodu čtenářova hlubšího pochopení dalších částí práce, především části praktické. V hlavní části teoretické kapitoly práce je popsán marketingový mix 4P. V práci se uplatňují dvě výzkumné metody. První z nich je zkoumání literatury pojednávající o dané problematice, a která se poté dá aplikovat na případové studie v praktické části. Tato metoda se v práci využívá především v teoretické části, kde je zapotřebí pracovat s relevantními, podloženými daty. Jinak je tomu v praktické části práce, kde byla využita metoda rozhovorů, která je specifická tím, že nevyužívá již publikovaných materiálů, ale zaměřuje se na zkoumání primárních dat nevyskytujících se zatím v tištěné formě. 1.1 Postavení folkloru v České republice Tato podkapitola slouží pro nastínění přístupu České republiky k řešení problematiky folkloru a okrajově i jeho funkce coby nositele kulturního dědictví. Československo bylo jednou z mála průmyslových zemí, kde se zachovala živá tradice folkloru a to i na amatérské bázi a s řadou dětských souborů, i když ty oficiálně podporované provozovaly vycizelovanou a poměrně emoční variantu. Rozšíření world music pomohlo ve světě i u nás znovuobjevit autentický výrazový potenciál folkloru. Udržují se a vznikají další soubory, ročně proběhne v ČR na 40 národních i mezinárodních festivalů, většina souborů je členy aktivního Folklorního sdružení v ČR, (Nekolný, Žáková 2011). Funkce folkloru, coby nositele kulturního dědictví, může mít ve výsledku pozitivní vliv na funkci hudebních těles, například jejich účastí na akcích zaměřených na kulturní vzdělávání nebo zachování kulturního dědictví, a tím pádem i na zaměření jejich propagace nebo cenové politiky, což potvrzuje praktická část práce, kde se představitelé obou muzik shodují na tom, že folklorních festivaly hrají nezanedbatelnou roli v jejich propagaci. Důvody, vedoucí k znovuobjevení folkloru v České republice, popisuje usnesení vlády ČR z roku 2011, 8

9 ve kterém je vyjádřena podpora lidové kultuře a kulturnímu dědictví vlasti, do které cimbálové muziky nepochybně spadají. (...) Ukazuje se, že *kulturní dědictví+ má velký podíl i při využívání volného času, a tím přispívá ke kultivovanosti obyvatel a napomáhá v boji proti rozličným sociálně patologickým jevům ve společnosti. Kulturní dědictví přispívá výrazně též k rozvoji ekonomiky České republiky, protože je motivací a podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a podnikatelských aktivit, (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015) Vývoj cimbálových muzik na Moravě V polovině 19. století začaly vznikat na našem území smyčcové kapely, které zpravidla hrály v obsazení několika houslí (dvoje až troje), z nichž měly jedny housle funkci konter 1, a kontrabas (basa). V pozdější době, cca v 90. letech devatenáctého století, se přidal klarinet (Markl, 1979). V některých oblastech se také přidával cimbál, který nebyl v podobě, kterou známe dnes. Jednalo se o malý a konstrukčně méně propracovaný nástroj, který ani zdaleka nedosahoval zvukových kvalit současného cimbálu. Dříve se vyskytoval i v Čechách na Českomoravské vysočině, tam zanikl nejdříve, později na Hané a Brněnsku, do začátku dvacátého století se držel ještě na Valašsku a Luhačovickém Zálesí, (Markl, 1979). Cimbál nadále velmi významně ovlivňoval lidovou hudbu na Moravě. Podle Jančáře se cimbál na Kyjovsku a Ždánicku udržel až do 30. let dvacátého století. Poté nastává ústup tohoto druhu hudby na úkor dechových hudeb, které se těšily a těší velké popularitě dodnes (Jančář, 2000). Postupný návrat se dá datovat do konce první poloviny 20. století. Velký vliv na rozvoj měla lidová muzika Samka Dudíka, která se postarala o znovuobnovení zájmu o cimbál na Moravě, (Kedro, 1968). Ve skutečnosti už se nejednalo o stejný malý cimbál, který skoro vymizel, ale již o velký cimbál, v podobě, jak ho známe dnes. Za rozšíření cimbálové lidové hudby ve čtyřicátých a padesátých letech může obroda a do jisté míry i renesance lidové kultury u nás (Jančář, 2000). Jednalo se o zakládání souborů písní a tanců, slováckých kroužků a podobně, které významně podpořily udržení tohoto druhu hudby u nás. V době padesátých let se také ustálilo nástrojové obsazení cimbálových muzik (Jančář, 2000). Jedná se o dvoje až troje housle, jedny až dvoje kontry (violové, 1 Hraní na druhou dobu, často používané v lidové muzice 9

10 houslové), kontrabas, klarinet a cimbál. Ve výjimečných případech se užívá violoncello. Díky podpoře, které se dostávalo folkloru v druhé polovině minulého století, má folklor silně zakořeněné postavení v české společnosti (Maděrová, 2005). Postupem doby a také rozvojem oblíbenosti této hudby došlo nedílně také ke komercializaci. Poptávka po tomto druhu umění rostla. Podle Uhlíkové je dnes i díky cestovnímu ruchu a propojení folkloru s vínem poptávka po cimbálových muzikách velmi vysoká. Cimbálové muziky jsou fenoménem, který většina lidí považuje za staré a tradiční umění, jež je neodmyslitelně svázáno s folklorem. Jakožto klasický představitel Moravy jsou cimbálové muziky prezentovány na akcích regionálního, ale i mezinárodního charakteru. Tento druh hudby taktéž reprezentuje Českou republiku v zahraničí (Uhlíková, 2004). Postupné zvyšování hudebního vzdělání folklorních muzikantů vede ke zlepšování technik lidové hry, (Uhlíková, 2004). Podle toho můžeme muziky dělit na amatérské, poloprofesionální (tedy hudebně vzdělané, ale bez záměru se muzikou živit) a profesionální. Další rovinou dělení může být také záměr muzik. Pokud jsou například doprovodnou složkou folklorních souborů, tak jejich prvotním cílem nemusí být finanční zisk, protože doprovody souborů jsou ve většině případů nehonorovány. Pro takové muzikanty je hraní v cimbálové muzice především koníčkem. Většinou se tyto kapely zaměřují převážně na regionální folklorní materiál, kterému se díky povaze působení mohou věnovat více, než kapely založené na generování zisku, protože ty se musí více přizpůsobovat přání objednávatele a podle toho například i zařadit do repertoáru nefolklorní písně. Finančně honorovaná vystoupení jsou pro tyto muziky spíše výjimkou. Naopak na druhé straně stojí muziky zakládané převážně jakožto druh vedlejšího příjmu a nemusí v sobě nést přidanou hodnotu v podobě například obnovování starých písní, obohacování repertoáru písněmi z vlastního regionu a podobně. Jsou to spíše subjekty, jejichž primárním cílem je generování zisku. Podhoubím pro tyto kapely je především rozvoj turistiky v Jihomoravském kraji. V roce 2013 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 1 178,7 tisíc hostů, což bylo 8,5 % všech návštěvníků České republiky. Jihomoravský kraj je tak mezi kraji druhý nejnavštěvovanější za hlavním městem Prahou, kam mířilo téměř 40 % z celkového počtu hostů. Velkou měrou se na celkovém čísle podílí vinařská turistika spojená s cykloturistikou (Český statistický úřad, 2013). 10

11 Autor práce se domnívá, že právě proto především v období burčáku od září do listopadu (vliv cykloturistiky), v čase martinských vín (tudíž období od 11. listopadu) a v období firemních vánočních večírků (prosinec) využívají služeb cimbálových muzik majitelé vinných sklepů a penzionů na vinných stezkách. V těchto obdobích je tedy vytíženost kapel na jižní Moravě nejvyšší v roce Druhy vystoupení cimbálových muzik Spektrum akcí, na kterých lze běžně slyšet cimbálovou muziku, je velmi pestré. Níže jsou sepsány možnosti běžného uplatnění cimbálových muzik ve 21. století podle Uhlíkové (Uhlíková, 2004). 1. Rodinné oslavy jsou nosným prvkem komerčních akcí množství cimbálových muzik. Příležitosti k oslavám, jako jsou svatby, oslavy narozenin, promoce. V posledních několika letech se rozmáhá hraní lidových písní v podání cimbálových muzik přímo při svatebním obřadu, a tak se dostává cimbálová muzika také k jiným funkcím, než ke kterým byla využívána dříve. 2. Další, velmi častou prezentací jsou folklorní festivaly, které mají v České republice hlubokou tradici. Tato vystoupení se spíše týkají kmenových muzik folklorních souborů. Hlavním obdobím konání těchto festivalů jsou letní měsíce. 3. Plesy v období od ledna do března také poskytují prostor pro cimbálové muziky. 4. Dále besedy u cimbálu, recepce, autorská čtení, vernisáže, divadelní přestavení a podobně. 1.2 Marketingový mix Aby mohla být kapela komerčně úspěšná nebo známá (záleží na tom, za jakým účelem muzikanti těleso vytvořili), je potřeba vytvořit marketingovou strategii. Autor jako nosnou teorii zvolil marketingový mix, na kterém se dá dobře ilustrovat zkoumaná problematika z pohledu obou kapel zmíněných v praktické části. Marketingový mix je teorie marketingu, jež určuje čtyři zásadní části: Produkt (Product), Cena (Price), Propagace (Promotion) a Umístění (Place) (Goi, 2009). Každá z těchto částí má svoji důležitost a své techniky nutné k jejímu naplnění. Zásadní je poměr mezi 11

12 kvalitou produktu a jeho cenou a také jeho zacílení na zákazníka, případně jeho dostupnost na trhu (Jakubíková, 2008). Z hlediska naší práce je ovšem zásadní jeho propagace Produkt Jádro produktu samozřejmě tvoří produkt samotný (hmotný výrobek nebo služba), důležité jsou ale i další jeho části, jako například image, značka, design, postavení firmy na trhu apod. (Goi, 2009). Na kvalitě produktu nejvíce závisí spokojenost zákazníka (ne nutně jeho prodejnost) (Belohlavek, 2005). V případě cimbálových muzik je produktem jejich koncert nebo jejich hudba na jakémkoliv nosiči. Zároveň je ovšem součástí produktu i vzhled kapely (například lidové kroje) nebo to, jak se hosté při vystoupeních kapely baví. Specifikem produktu v kontextu hudebních uskupení je i značka Cena Podle Jakubíkové je cena jedním z faktorů, které nejvíce ovlivňují zákazníka. V případě, že produkt nepatří k životním nutnostem ani k běžným věcem, které člověk během normálního života často užívá, bude zákazník většinou nad koupí přemýšlet z pohledu poměru cena/výkon (Jakubíková, 2008). Pokud navíc produkt není ojedinělý a na trhu existuje funkční konkurence či možnost substituce jiným produktem nebo službou, stává se cena nástrojem prodejní strategie a konkurenčního boje (Jain, 2009). Firma musí tedy volit cenu tak, aby byla pro zákazníka přijatelná a odpovídala kvalitě produktu a aby na prodeji produktu vydělala (buď finančně nebo jinou cestou, například propagací nebo protislužbou). V případě cimbálových kapel je rozhodující cena koncertu zejména v poměru k jeho kvalitě, délce, reputaci kapely, případně cena nosiče, na kterém svoji hudbu prodává Umístění Do umístění spadá dostupnost produktu v požadovaném množství a kvalitě a služby spojené s jeho distribucí (Jakubíková, 2008). Zákazník, který se dozví o kvalitním produktu za odpovídající cenu, k němu musí mít co nejsnadnější přístup. V případě, že tato situace nenastane, je možné, že zvolí jiný produkt, který je více po ruce. V dnešní době problém distribuce částečně řeší internetové obchody, v některých případech je ovšem nákup po internetu riskantní nebo se kvůli poštovnému nevyplatí (Goi, 2009). 12

13 V případě cimbálové muziky rozhoduje její dostupnost v daném termínu a na místě, které není pro fanoušky kapely příliš vzdálené. To řeší pořádání veřejných koncertů na více místech po celé republice, ne jenom ve svém regionu. Problém distribuce hudebních nosičů řeší (pokud je v tomto směru kapela dostatečně progresivní) právě internet, přes který se dají buď skladby koupit přímo, a nebo si po něm kdokoli může objednat hudební nosič. Samozřejmě, že stále existuje možnost vydávat CD do distribuce v normálních obchodech s muzikou Propagace Propagace je zásadním prvkem marketingového mixu. Díky ní se zákazník dozví o produktu a jeho kvalitách, ceně i umístění (Jain, 2009). Může mít mnoho forem, které závisí na finančních prostředcích komerčního subjektu a hlavně na cílové skupině. Jaine uvádí, že Propagace je snaha o předvedení zboží a služeb takovým způsobem, že je zákazník přijme," (Jain, 2009). Toto přijetí podle něj závisí na formě propagace a cílovému publiku. Propagace je pro tuto práci nejdůležitější, proto se autor rozhodl jí věnovat více do hloubky. Propagace je v dnešní internetové době naprosto zásadní, internet totiž víceméně odstranil vzdálenost mezi prodávajícím (a jeho propagací) a konzumentem. Propagací komerční subjekt může prodat svůj produkt, potlačit konkurenci nebo zlepšit pozici svojí značky na trhu (Belohlavek, 2005). Formy propagace se různí a zahrnují vše od face-to-face komunikace přes nepřímou komunikaci pomocí propagačních materiálů až po cílenou internetovou reklamu. Než práce postoupí k reklamě na internetu, která je hlavním cílem, je třeba popsat krátce reklamu v reálném světě, protože tu je podle Solise nutno s internetovou reklamou propojit, aby byla propagace efektivní (Solis, 2008). Propagace v reálném i virtuálním světě musí být cílená na zákazníka, přiměřená jeho zájmům a potřebám (Zarella, 2010). Ve virtuálním světě se o toto stará cílený marketing spočívající ve sledování pohybu po síti a z těchto údajů vycházející reklamy. V podstatě to znamená, že pokud se budete pohybovat na stránkách zabývajících se hudebními nástroji, budou vám proměnlivé reklamní bannery zobrazovat reklamu na hudební nástroje. V reálném světě je ovšem třeba dbát na všechny aspekty ovlivňující složení lidí, které reklamou zacílíte (Jain, 2009). To znamená zamyslet se nad tím, jestli noviny, ve kterých je umístěna vaše reklama, čtou lidé, na nichž je váš produkt zacílen. Zda místem a v čase, kdy 13

14 letáky rozdáváte, prochází cílená sociální skupina. Nebo jestli pro propagaci využijete rádio, nebo televizi. Ve virtuálním světě za komerční subjekty část této práce odvádí několik firem ovládajících největší internetové servery. Zejména se jedná o firmu Google, která má nejenom nejpoužívanější vyhledávač na světě, ale vlastní i například server YouTube. Tím se stává firmou s největším dosahem a největší možností monitorovat pohyb člověka po síti (to navíc prohlubuje Google účet, propojující sociální síť Google+ s YouTube, cloudovým úložištěm 2 Gdrive a Gmailem) (Brogan, 2012). Reklama na Googlu funguje na bázi vyhledávání. Pokud budete vyhledávat hudební nástroje, jako první se vám zobrazí odkaz na web firmy, která si zaplatila reklamu (odkaz bude označen jako sponzorovaný) (Brown, 2007). 1.3 Sociální sítě jako nástroj marketingu V dnešní době jsou pro marketing zásadní sociální sítě. Na nich lze nejen propagovat produkt, ale i monitorovat a ovlivňovat diskuse o něm, participovat v debatách a komunikovat víceméně přímo se zákazníky. Propagace na sociálních sítích ovšem funguje lehce jinak, než propagace klasická (Goi, 2009). Na sociálních sítích je třeba, aby příspěvek dosáhl určitého stupně virality 3 a získal co nejvíce interakce s uživateli sítě v co nejkratším čase. Tím se stává lehce šiřitelným a získá větší dosah (Zarella, 2010). Z toho pramení, že největší viralitu (motivace příjemce reklamy šířit ji dále) mají příspěvky zábavného charakteru a tomu je třeba přizpůsobit techniku propagace. Ať už jde o retweety (způsob sdílení příspěvků na Twitteru), facebookové liky 4 nebo googlovská +, vždy je třeba mít na mysli, že bez interakce není viralita (Zarella, 2010). Na sociálních sítích si může založit profil kdokoli a ti, kteří pochopili jejich sílu, už je tam mají. Proto je na nich velká konkurence, což se nutně projevuje v zaplavení uživatelů sítě různou formou reklamy, ať už ve formě příspěvků různých stránek komerčních subjektů nebo reklamy jako takové (Zarella, 2010). Navíc lze, třeba na Facebooku, který je v České republice nejrozšířenější, zaplatit za větší dosah příspěvku, kterýžto nástroj komerční subjekty s oblibou využívají, což svědčí o jeho oblíbenosti jak firmami, tak uživateli (Marshall, 2015). 2 Místo pro uložení souborů na internetu 3 Potenciál pro sdílitelnost příspěvku 4 V češtině To se mi líbí, pozitivní označení příspěvku uživatelem 14

15 Kombinace efektivní propagace v reálném světě se správně provedenou propagací na internetu vytváří velmi funkční mix, který, pokud je správně uchopen, může mít velký vliv na prodej produktu (Goi, 2009). V následujících podkapitolách autor rozebírá některé sociální sítě, které mají podle názoru autora potenciál pro propagaci cimbálových muzik Facebook Společnost Facebook byla založena Markem Zuckerbergem v roce 2004 jako lokální síť na univerzitě v Harvardu. Postupně se síť rozvinula celosvětově a v současné době je nejpoužívanější sociální sítí na světě s více než 1,4 miliardy uživateli, z nichž 1 miliarda navštíví Facebook minimálně jednou měsíčně (Zarella, 2009). Možnosti sebeprezentace kapely jsou mnohé. Tato sociální síť nabízí založení profilové stránky kapely, kde se dají nahrávat fotky, videa, krátké zprávy z činnosti skupiny a podobně. Tyto příspěvky zveřejňované na profilu kapely jsou zobrazovány lidmi (okruhem uživatelů), kterým se tzv. líbí daná kapela. Další možností je vytvoření tzv. události (Marshall, 2015). Jak uvádí Russel, sociální sítě fungují na principu mikroformátu, což znamená používání zhuštěné informace ve formě, která zajišťuje viralitu (Russel, 2011). Mimo standardních příspěvků s fotografiemi nebo videem si kapela může na svůj profil implementovat hudební přehrávač, prostřednictvím něhož může sdílet své skladby s uživateli sociální sítě. Získávat sledovanost svých příspěvků je možné podpořit placenou reklamou na Facebooku (https://www.facebook.com/advertising/). Díky zaplacení poplatků za reklamu si můžeme zvolit okruh uživatelů, kterým se bude na jejich zdi zobrazovat sponzorovaný příspěvek například ve formě videa, statusu, hudební nahrávky, fotky, události a podobně. Díky etablovanosti Facebooku ve společnosti je tato sociální síť již neodlučitelnou variantou propagace s velkým vlivem a s nízkými náklady (Zarella, 2009) YouTube YouTube je server určený ke sdílení videí online. Dnes na něj denně přijde téměř třetina uživatelů internetu (Pihlaja, 2014). Postupem času vznikaly lokální verze přeložené do místních jazyků. Tak se také stalo v České republice, kdy v roce 2008 byl zavedena česká mutace tohoto severu (van Dijck, 2013). YouTube je dostupné téměř na celém světě. Princip služby je jednoduchý: každý se může zdarma zaregistrovat a sdílet videa či filmy, na které má 15

16 autorská práva, s ostatními uživateli. Ekonomicky celý projekt stojí na reklamě, kterou server zobrazuje spolu s promítaným klipem (Jarboe, 2012). Aby byla reklama efektivnější, tak videa není možné stahovat do uživatelova počítače, musí se přehrávat ze serveru. Nicméně existuje řada serverů a programů, které toto omezení pomáhají obejít (Pavlíček, 2010). YouTube je také kanálem sloužícím k propagaci prostřednictvím videí. Kapela si může založit vlastní kanál pro sledování jejich videí. Diváci mohou sdílet souhlas buď tlačítkem To se mi líbí, nebo nesouhlas tlačítkem To se mi nelíbí. Dále je pod videem umístěno počítadlo zhlédnutí a také komentáře diváků. Kliknutím na další tlačítko Odebírat se stane divák odběratelem kapely a bude mít vždy v dosahu nová videa kapely a podobně. Zkrátka bude mít přehled, co se týče dění v kapele prostřednictvím YouTube. Tato síť je také marketingovou platformou. Prostřednictvím krátkých reklam před videi lze prezentovat vlastní obchodní aktivity (Jarboe, 2013) Bandzone Oficiální stránky Bandzone uvádějí, že Bandzone je největší český hudební portál sdružující hudebníky a kapely. Stránka vznikla v roce 2004 spíše jako databáze kapel. V součastnosti se na serveru sdružují hudebníci, promotéři, organizátoři kulturních akcí, producenti, výrobci a prodejci merchantdaisingu 5 a další kulturně činné profese. Tento web je nevětším hudebním portálem v České republice s více než uživatelů (k ). Kapely se prezentují formou zveřejňování svých nahrávek v přehrávači, který je umístěn u každého profilu kapely. Návštěvník si může poslechnout část produkce kapel bez poplatku. Kapely, které se dobře prezentují na webu Bandzone a jsou úspěšné, se často objevují pod drobnohledem producentů, hledačů talentů a podobně. Bandzone se snaží zůstat na špici díky neustálému rozšiřování portfolia služeb, a bojovat tak proti celosvětové konkurenci. Web spolupracuje s řadou tištěných i netištěných hudebních periodik. V českém prostředí a pro tuzemské kapely je jeho funkce velmi významná. 5 Výrobky s tématikou produktu, jako třeba trička nebo odznaky 16

17 1.3.4 SoundCloud SoundCloud byl založen v roce 2007 v Berlíně. Ke spuštění serveru došlo však ve Stockholmu. Původním záměrem serveru bylo sdílet hudbu mezi autory samotnými. Ten pak přerostl v platformu ke sdílení zvukově-obrazových nahrávek, a tím napomáhá autorům v propagaci. V současné době má SoundCloud více než 250 milionů aktivních uživatelů měsíčně (Hiebner, Hiebner 2014). Na serveru můžou komunikovat autoři s posluchači prostřednictvím komentářů. Nahrávky mohou být také sdíleny na jiných sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a podobně. Již v začátcích fungování webu začal SoundCloud konkurovat zavedeným serverům, jako je např. MySpace, který v této oblasti do doby zavedení SoundCloud dominoval (Hiebner, Hiebner 2014) Google+ Je sociální síť založena v roce 2011, jakožto pokus společnosti Google prosadit se na poli sociálních sítí. Původní záměr byl konkurovat sociální sítí Facebook. V současnosti je největším konkurentem Facebooku i Twiteru. Google+ funguje v součinnosti s YouTube. Jedná se o sdílení komentářů k videím. Také přestup z YouTube jedním kliknutím do Google+ je jednoduchý (Brogan, 2012). Tato sociální síť je díky propojenosti s YouTube velmi důležitou platformou pro propagaci umění. Dále si interpret může nahrát na web fotogalerie, videa z YouTube, a tím působit lépe na své obecenstvo ať už z YouTube, nebo pouze z Google+ (McNulty, 2011) Myspace Myspace je sociální síť, která byla založena v roce 2003 ve Spojených státech. Tato síť byla největší svého druhu před masovým rozšířením Facebooku po roce Současné poslání sítě, která dříve měla stejnou funkci propojování lidí jako má dnes Facebook, je spojovat hudebníky s okruhem jejich fanoušků a náhodných posluchačů. Myspace má unikátní uživatelské rozhraní, které zprostředková videa, fotky, diskuzní skupiny a chat. Hlavní příjmy Myspace tvoří reklama. Tato síť je velmi rozvinuta v USA, kde těží z uživatelů, kteří před nástupem Facebooku hojně Myspace užívali (Vincent, 2010). Pro hudebníky a umělce je Myspace alternativou k YouTube a Facebooku, ovšem nedosahuje ani zdaleka tak hojné návštěvnosti. V některých zemích (především v USA) je Myspace velmi populární službou. V Česku se používá zejména pro prezentaci kulturních 17

18 uskupení, hudebních skupin, divadelních souborů a podobně. Vzhledem k tomu je možné ji využít pro zasažení vhodné cílové skupiny a komunikaci s ní. Myspace je ale oproti ostatním sociálním sítím poměrně specifickou aplikací, v ČR patří mezi okrajové záležitosti (Bednář, 2011). I tak se dá říct, že působení kapely na této sociální sítí může mít pozitivní vliv na jejich propagaci a marketing. Kompletnost spektra nástrojů je důležitou pro správné fungování marketingu (Pastor, 2014) Twitter Tato sociální síť byla založena v roce 2006, autorem je Jack Dorsey. Je to platforma sloužící k sebeprezentaci lidí i společností stojící na krátkých zprávách. Působí celosvětově a zaměstnává více než 3600 lidí ve svých kancelářích po celém světě. Tato služba podporuje 33 jazykových mutací (https://about.twitter.com/company). Tedy je vskutku mezinárodní. Twitter je webovou službou s funkcí sociální sítě, která sdružuje uživatele do celků pomocí funkce follow, tedy následovat, potažmo odebírat. Díky této funkci je možno vidět příspěvky mých přátel a uživatelů, které následuji. Platforma stojí na systému zveřejňování krátkých, maximálně 140 znaků obsahujících zpráv, takzvaných tweetů. Celý Twitter se označuje za mikroblogovací platformu, protože jde o sdílení krátkých zpráv například s aktuální náladou uživatele, komentování světového dění a podobně. Mikroblogování je forma publikování v podobě krátkých textových zpráv, fotografií, nebo videa. Díky omezené délce má autor mikroblogu daleko širší možnosti při volbě vstupního rozhraní. Kromě klasického webového rozhraní může přispívat formou krátké textové zprávy (SMS), em, nebo klidně prostřednictví svého instatnt messengera 6 (Murár, 2011). Tedy služba je přístupná přes mobilní telefony, smartphony 7 2, a jiná počítačová zařízení. Prostor, který dává prezentaci kultury je obrovský a je jen na kapele, jestli si jej vybere do svého portfolia nástrojů sloužících pro propagaci, potažmo marketing. Výhodou Twitteru je zpětná vazba. Uživatel může komentovat příspěvky svých oblíbených profilů (Gratton, 2012). 6 Chatovací program 7 Takzvaný chytrý telefon, telefon s operačním systémem, na který je možné instalovat aplikace. 18

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra centrum univerzitního sportu Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renáta Vychodilová

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu Martina Hantychová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na event marketing nejprve z teoretického pohledu. Vysvětluje pojmy event, event

Více

Koncertní turné po Austrálii

Koncertní turné po Austrálii JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Koncertní turné po Austrálii Bakalářský projekt Autor práce: Adam

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Efektivnost využívání sociálních sítí ve firmě Ondřej Samek Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Houšková Internetový marketing restaurace Bakalářská práce 2012 Čestné prohlášení

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky

Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky

Více

Vizuální styl vlastní společnosti a jeho aplikace. BcA. Martin Kusák

Vizuální styl vlastní společnosti a jeho aplikace. BcA. Martin Kusák Vizuální styl vlastní společnosti a jeho aplikace BcA. Martin Kusák Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce reaguje na současnou situaci na poli grafického respektive webového designu. Konkrétně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková Marketing vzdělávacích kurzů Bc. Petra Blinková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se věnuje obecným pojmům vzdělávání, marketingu vzdělávacích kurzů a komunikace vzdělávacích agentur se zákazníky

Více

INOVACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE MEZINÁRODNÍCH ATLETICKÝCH ZÁVODŮ VE SKOKU VYSOKÉM

INOVACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE MEZINÁRODNÍCH ATLETICKÝCH ZÁVODŮ VE SKOKU VYSOKÉM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT INOVACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE MEZINÁRODNÍCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Stanislava Omelchenko Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového mixu 4C Bakalářská práce 2015 Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více