APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ"

Transkript

1 APERIO PROBLÉMY A POTŘEBY RODIČŮ internetová anketa díl A: Základní výsledky výzkumu zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. zpráva byla vydána výhradně pro objednatele výzkumu

2 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 2

3 Obsah ROVNOST ŠANCÍ...7 ZNEVÝHODNĚNÍ NA TRHU PRÁCE...9 SLUŽBY PRO RODINU...18 STŘÍDAVÁ PÉČE DISKRIMINACE GENDEROVÁ NEROVNOST...41 RESUMÉ zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 3

4 Úvodem K metodice sociologického šetření Jak a kde probíhal průzkum ÚVODEM Výzkumnými otázkami byli osloveni občané, kteří vstupují na internetové stránky občanského sdružení Aperio. Jeho hlavním cílem je usilovat o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podpora rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Do této oblasti byla cílena také internetová anketa, která se opírala převážně o spontánní odpovědi těch, kteří se jí zúčastnili. Ke sběru dat Anketa byla umístěna na stránky společnosti Aperio a byla přístupna bez výběrového klíče všem, kteří na danou stránku zavítali a měli zájem sdělit jejím prostřednictvím své názory a připomínky, podpořené zkušenostmi spojenými s uplatňováním již realizované nebo očekávané rodičovské role. 1 K odezvě výzkumu Průzkum byl termínově realizován v březnu Z hlediska šetřené problematiky to bylo v době, kdy byla již téměř čtvrt roku v praxi ověřována nová legislativní opatření ohledně rodičovské dovolené (dále jen RD) a čerpání rodičovského příspěvku. Tato skutečnost spolu se specializací společnosti Aperio měla pozitivní vliv i na průběh průzkumu. Promítla se zejména do ochoty návštěvníků internetové stránky Aperia odpovědět na pokládané otázky, respektive do značného počtu realizovaných anket. Na základě této skutečnosti bylo možno přistoupit ke zpracování dat dříve, než původně předpokládal harmonogram prací. Počet získaných anket byl dostatečný k tomu, aby bylo možno pracovat s požadovanou velikostí výběrového souboru 200 osob, jejichž odpovědi byly využity pro analýzu celkového názorového odrazu respondentů. Jejich profil je součástí metodiky a je uveden na následující straně. Ke zpracování výsledků Výsledky ankety byly shrnuty do závěrečné zprávy. Byla zpracována tak, aby poskytla jak celkové odpovědi na základní otázku, tak jejich podmíněnosti, a také následně dokreslila názorový postoj konkrétními příklady a návrhy. Grafické zpracování umožňuje zhodnotit, nakolik jsou respondenti své přesvědčení, plynoucí z jejich odpovědi na základní otázku, schopni formulovat a do jaké míry schopnost vyjádřit příklady koresponduje s vyjádřitelnou představou návrhů řešení. Mottem ankety byla prorodinná tematika. Jednotlivé otázky lze považovat za klíčové prvky při formování prorodinné politiky. Proto byla zvolena forma zpracování, kdy po analýze příčin a návrhů následuje u každé otázky dílčí resumé. 1 Z technického hlediska garantovala umístění a obsluhu internetových stránek společnost Aperio, její vyhodnocení DEMA a. s. ve spolupráci s partnerem zajišťujícím zpracování údajů statistické povahy. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 4

5 Úvodem Profil respondentů Na anketu nejčastěji odpovídaly ženy ve věku 25 až 29 let, s vyšším vzděláním (obvykle středoškolským s maturitou), vdané, s jedním dítětem (obvykle ve věku do tří let). Pohlaví Věk let 8% žena 95% muž 5% let let 37% 35% 35 a více let 20% 0% 10% 20% 30% 40% Vzdělání Rodinný stav vysokoškolské 30% nižší 16% svobodný(á) nesezdaný pár 11% 13% ženatý, vdaná 70% rozvedený(á) 5% s maturitou 54% ovdovělý(á) 1% 0% 20% 40% 60% Děti Děti má čtyři 2% má tři 6% nemá 24% má dvě 23% má jedno 45% má nemá do 3 let 51% 49% od 3 do 6 let od 6 do 15 let od 15 let výše 21% 17% 9% 79% 83% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 5

6 Úvodem Výzkumné schéma základní výsledky výzkumu rovnost šancí znevýhodnění na trhu práce služby pro rodinu střídavá péče diskriminace genderová nerovnost resumé mají rodiče dětí ve věku do 15 let stejné šance jako lidé bez dětí? jsou rodiče malých dětí znevýhodněni na trhu práce? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují problémy týkající se nabídky služeb pro rodinu? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké problémy týkající se možností matek a otců vystřídat se při péči o dítě na rodičovské dovolené? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké další oblasti, kde se projevuje diskriminace rodičů? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení existují nějaké oblasti, ve kterých nemá matka a otec stejné možnosti a podmínky? pokud ano: příklady jak, kde nebo v čem návrhy pro zlepšení závěrečné poznámky a doporučení zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 6

7 Rovnost šancí

8 Rovnost šancí Rovné šance rodičů V současnosti se často hovoří o rovných podmínkách a šancích pro všechny občany. Z hlediska principu rovnosti je tudíž zásadní, zda mají rodiče dětí (do 15 let věku) stejné šance jako lidé bez dětí. Celkově se občané, kteří se zúčastnili průzkumu, dělí názorově na dvě stejně velké skupiny: polovina se domnívá, že rovnost zde existuje (49%), polovina tvrdí opak (51%). Detailnější pohled na uvedená stanoviska však ukazuje, že zatímco v případě kladných odpovědí umírněné spíše ano (41%) pětinásobně převyšuje nad jednoznačným rozhodně ano (8%), u záporných stanovisek je mírnější spíše ne (28%) jen o málo vyšší než kategorické rozhodně ne (23%, což je názor téměř každého čtvrtého!). Ti, kteří mají malé děti ve věku do 3 let, se častěji vyjadřují ve prospěch rovnosti než ti, kteří mají děti předškolního nebo školního věku, jejichž negativní vyhraněnost je výrazná (vztahuje se ke každému třetímu!). má děti: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne do 3 let 7% 43% 28% 22% od 3 do 6 let 5% 35% 29% 31% školní do 15 let 12% 29% 26% 33% Každý řádek = 100%. Stejné šance rodičů a lidí bez dětí rozhodně ne 23% spíše ne 28% rozhodně ano 8% spíše ano 41% Podle věku platí: vyšší věk nese s sebou přesvědčení, že o rovnosti šancí mezi lidmi s dětmi a bez dětí nelze hovořit. Stejné šance rodičů a lidí bez dětí názory podle věku ano ne Vzdělání diferencuje pouze nevýrazně. O stejných šancích je přesvědčeno 48% respondentů s nižším vzděláním, 49% s maturitou a 53% těch, kteří vystudovali vysokou školu let let let 35 a více let 56% 58% 45% 40% 44% 42% 55% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 8

9 Znevýhodnění na trhu práce

10 Znevýhodnění na trhu práce Znevýhodnění rodičů na trhu práce celkové názory Naprostá většina účastníků ankety (82%) má za to, že rodiče malých dětí jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce a v zaměstnání. Zhruba každý šestý (18%) zastává názor, že ke znevýhodnění v této oblasti nedochází. Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% ano 82% O znevýhodnění rodičů na trhu práce jsou přesvědčeni nejčastěji ti, kteří mají malé děti ve věku do tří let. Nejméně často ti, kteří mají doma předškoláka. U všech kategorií rodičů dominuje podíl souhlasu. má děti: ano ne do 3 let 84% 16% od 3 do 6 let 79% 21% školní do 15 let 82% 18% Každý řádek = 100%. Markantní souhlas zaznívá i od nastávajících rodičů (84%). Z hlediska vzdělání je souhlas zřetelnější u osob s nižším a naopak vysokoškolským vzděláním než u těch, kteří mají střední vzdělání s maturitou. Znevýhodnění rodičů na trhu práce názory podle vzdělání ano ne Věk téměř nediferencuje. nižší s maturitou 87% 78% 13% 22% vysokoškolské 88% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 10

11 Znevýhodnění na trhu práce Znevýhodnění rodičů na trhu práce příklady, návrhy a resumé Příklady Návrhy Naprostá většina respondentů je přesvědčena, že rodiče malých dětí jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce a v zaměstnání: 82%, z toho 63% dokázalo svůj názor dokreslit konkrétně, 19% nikoliv. 82%, z toho 44% dokázalo formulovat konkrétní návrhy, 38% nikoliv. Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% Znevýhodnění rodičů na trhu práce ne 18% ano, neuvedl příklad 19% ano, uvedl příklad 63% ano, neuvedl návrh 38% ano, uvedl návrh 44% 63% 44% Celkem bylo jmenováno 166 příkladů 2 z těchto oblastí: Celkem bylo jmenováno 129 návrhů 3 z těchto oblastí: flexibilita práce 40x flexibilita práce 36x obava z paragrafu 40x podpora zaměstnavatelů 24x přijímání do zaměstnání 30x školky, jesle 16x skloubení práce a rodiny 25x firemní školka 14x školky, jesle 15x respektování rodičů 13x hlídání 10x finance 6x finance 6x nelze řešit zákonem 10x jiné 10x 2 Někteří respondenti uvedli více než jeden příklad výsledné číslo je součtem veškerých uvedených příkladů. 3 Někteří respondenti uvedli více než jeden návrh výsledné číslo je součtem veškerých uvedených návrhů. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 11

12 Znevýhodnění na trhu práce Jaké příklady byly jmenovány přijímání do zaměstnání (30x) Množství připomínek, které se objevily v souvislosti s otázkou, zda jsou rodiče malých dětí nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce, potvrzuje, že do této oblasti se nepopiratelně koncentruje řada problémů. Ty vznikají již ve fázi, kdy rodiče (v prvé řadě matky) uvažují o zaměstnání, případně jeho změně, tzn., že se dostávají do kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem. Zde se setkávají s předpojatými názory zaměstnavatele ohledně jejich rodičovské role, která je z jeho strany chápána jako stálý zdroj problémů. Aby jim předešel, preferuje při výběru pracovníků osoby bezdětné, muže, případně ty, kteří již mají děti odrostlé. Že tato praxe je běžná, přesvědčivě dokumentují spontánní výroky respondentů: zejména u mladých matek se očekávají větší absence, menší pracovní nasazení, menší motivace k práci, takže při přijímání, povyšování nebo nabídce vzdělávání jsou upřednostňováni muži nebo starší a bezdětní zaměstnanci i když se stále tvrdí, že už tomu tak dávno není, tak se pořád setkáváme s tím, že pokud žena se zájmem o práci uvede, že má děti, tak se její šance na přijetí zmenší matky malých dětí jsou téměř nezaměstnatelné; u otců je situace nepochybně jiná, ještě jsem se nesetkala s tím, že by se muže někdo ptal na děti u přijímacího pohovoru hlavně matky, hned při pohovoru se jich ptají, kolik mají dětí, co s nimi, když budou nemocné, neberou ohled, když se musí s dětmi k lékaři, dívají se, jako že jsme neschopné si to jinak zařídit. Výše uvedená předpojatost náhledu na ženy se však netýká jen těch, které již děti mají, ale i těch, které jsou mladé a děti by vbrzku mít mohly při hledání zaměstnání jsem měla dojem, že mladé ženy a potenciální matky jsou u některých zaměstnavatelů znevýhodněné zvláště proti stejně starým mužům; mladá žena, u které hrozí, že brzy odejde na mateřskou dovolenou, je prostě neatraktivní. obava z paragrafu (40x) Neochota zaměstnavatele přijímat ženy s malými dětmi je podmíněna jeho obavou z časté nemocnosti dětí a tudíž opakovaných absencí ženy matky na pracovišti. To bývá ze strany respondentů vyjadřováno jako být doma na paragraf. Není rozhodující, zda již žena děti má, vrací se do zaměstnání nebo chce zaměstnání změnit s obavou zaměstnavatelů z časté nemocnosti malých dětí a tím i neschopenek jejich rodičů se setká v různých etapách svého života. Svědčí o tom následující výroky respondentů: při přijímání do zaměstnání zaměstnavatele odradí matka tří malých dětí, protože je u ní větší pravděpodobnost, že bude často v pracovní neschopnosti kvůli dětem radši zaměstnají ty bez dětí než ty s dětmi z důvodu obavy z častého onemocnění dětí a tím pádem nepřítomnosti v zaměstnání nástup rodiče po ukončení MD nebo RD je komplikovaný; pokud rodič musí hledat nové zaměstnání, tak ve většině případů je malé dítě pro zaměstnavatele překážkou a zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 12

13 Znevýhodnění na trhu práce pokud nemáte někoho na hlídání v případě nemoci dítěte, tak je mizivá šance na sehnání dobrého zaměstnání jsou firmy, kde se na matku, která chodí s dětmi k lékaři, nebo je s nimi doma, dívají jinak a také to pozná na výplatě při návratu do práce (nebo hledání nové práce) zaměstnavatelé matky malých dětí často nevyberou (i když podmínky splňují), protože se obávají časté absence z důvodu nemocnosti dětí a také menších možných přesčasů. skloubení práce a rodiny (25x) Ukazuje se, jak obtížné je pro rodiče skloubit práci s péčí o děti a rodinu. Zaměstnavatelé požadují, aby zaměstnanec byl výkonný a především flexibilní, což s malými dětmi vždy nejde. Z obavy, že zaměstnankyně s malým dítětem nebude schopna pružně reagovat na potřeby firmy, dávají přednost těm, kteří děti v tomto věku nemají. Do obtížné situace se dostávají z výše uvedených důvodů i ženy, které se vracejí po RD zpět do firmy. Již to, že mají děti, jim vytváří obtížnější podmínky pro plnění pracovních povinností a budování pracovní kariéry s dítětem jsem méně flexibilní a nejsem již ochotna zůstávat v zaměstnání přesčas, což se ve velkých firmách většinou očekává, maminky s dětmi nemají možnost věnovat tolik času zaměstnání jako třeba ženy bezdětné, rodiče malých dětí jsou v zaměstnání znevýhodněni také prázdninami, například si během nich musí brát neplacené volno. Odpovědí, vztahujících se k otázce harmonizace práce a péče o rodinu, bylo značné množství, po obsahové stránce však byly velice homogenní. Za všechny to ilustruje například následující výrok: já bych to specifikovala výhradně na matky - tím, že jdou na RD, opouští své zaměstnání, jako kdyby např. odjely na několik let pryč, a při návratu po letech jim málokdo vyjde vstříc. Je zřejmé, že péče o dítě vyvolává určité časové omezení rodičů, což se nejzřetelněji projevuje tehdy, kdy se žena vrací tam, kde funguje dvou- až třísměnný provoz některé ženy nemohou sehnat práci, a když ji náhodou seženou, tak když by potřebovaly jen na ranní, mají smůlu. flexibilita práce (40x) Aby rodiče, především matky, mohly dát do souladu rodinné a pracovní povinnosti, potřebovaly by pružnější reakci ze strany zaměstnavatelů a to ve formě nabídky různých typů flexibilní práce a pracovních režimů. Odpovědi respondentů jsou v tomto směru v podstatě shodné malá nebo žádná pružnost pracovní doby, není běžné sehnat práci na poloviční úvazek, zaměstnavatel nechce vyhovět kratším úvazkem, není možno pracovat přesčas, na směny, o víkendech apod. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 13

14 Znevýhodnění na trhu práce hlídání (10x) Podstata dalšího omezení, které mají rodiče malých dětí oproti jiným skupinám populace, spočívá v nutnosti vyřešit péči o děti v době, kdy se rodiče věnují své profesi hlavně matky, když nemají někoho, kdo by jim hlídal dětí, tak je málokdo zaměstná, když nemáte babičku v místě bydliště nebo chápajícího zaměstnavatele, který vám vyjde vstříc s pracovní dobou, je problém sehnat práci, pokud nemáte hlídání, jste ztraceni. školky, jesle (15x) Významnou pomoc pro rodiče dětí představují jesle a školky. Kromě připomínek, že těchto zařízení je málo a mají nedostatečnou kapacitu, je hlavně poukazováno na nevyhovující provozní dobu. Její standardnost nevychází vstříc těm rodičům, kteří mají práci, ale zaměstnavatel jim neumožní pracovat flexibilně (obvykle se jedná o dřívější začátek práce než je otevírací doba školky a pozdější odchod ze zaměstnání, kdy školka již nefunguje) školka má otevřeno do čtyř hodin, dítě do té doby nestačím vyzvednout. Finance (6x) Někteří respondenti poukazovali nejen na horší platové ohodnocení žen, ale především na skutečnost, že zkrácený úvazek nese s sebou nižší plat a tudíž méně finančních prostředků nejen na zajištění služeb hlídání dětí plat za zkrácený úvazek by mi nestačil snad ani na školku, ale i v jiném směru, např. zhoršení podmínek pro získání a splácení úvěru či hypotéky. Jaká opatření byla navrhována flexibilita práce (36x) Návrhy směřují do oblasti zavádění flexibilních metod práce. Jmenovány byly především zkrácená, klouzavá a sdílená pracovní doba a rovněž práce z domova. podpora zaměstnavatelů (24x) Pokud se jedná o zaměstnavatele, respondenti navrhují, aby vůči nim bylo postupováno jak v oblasti motivační (při vstřícnosti vůči rodinám), tak sankční (při porušování zákonů a nařízení). Motivace: aby podniky byly povinny zaměstnávat ženy s dětmi podpora podniků umožňujících flexibilní pracovní dobu, práci z domova, sdílení pracovních míst zvýhodnění firem, zaměstnávajících matky na zkrácený pracovní úvazek zvýhodnění pro firmy, když zřídí školku zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 14

15 Znevýhodnění na trhu práce Sankce: podpora (ani ne finanční, jako spíše z pohledu odstranění překážek při zřizování předškolních zařízení) firem, které se pro tento způsob podpory svých zaměstnanců rozhodnou zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří přijmou zaměstnance s dětmi zvýšení nabídky nefinančních benefitů s ohledem na rodiny s dítětem například aby stejně jako za postiženého člověka, tak i za matku od dětí mohli zaměstnavatelé dostat nějaké výhody informováním změnit mentalitu zaměstnavatelů podpora firem, které při pořádání kurzů, školení a seminářů poskytnou rodičům možnost pohlídání dětí kvalifikovaným člověkem daňové zvýhodnění zaměstnavatele rodičů dětí do pěti let a rodičů, pracujících z důvodu péče o dítě na částečný úvazek obdobně daňově zvýhodnit i OSVČ zavést zákon, aby rodiče s dětmi dostali přednostně práci než bezdětní. pokud se při pohovoru ptá zaměstnavatel na děti pokud by byly přijímací pohovory netransparentní např. s pořízeným záznamem, aby si zaměstnavatel vůbec nedovolil pokládat diskriminující otázky ošetření rizika krachu společnosti nebo možnosti propouštění z nadbytečnosti záruka udržení pracovní pozice i po návratu z RD. školky, jesle (16x) Zajištění: Podpora: obnovy jeslí více školek větší kapacity školek delší a pružnější otevírací doby podpory různých subjektů, které by nabízely hlídání dětí v době prázdnin agentur na hlídání malých dětí daňových úlev v souvislosti se zaměstnáním chůvy pro dítě zmírnění byrokracie při zakládání soukromých školek. firemní školka (14x) zjednodušilo by situaci, pokud by zaměstnavatelé zřizovali malé školky přímo v zaměstnání, kam by matka mohla dát dítě třeba jen na dopoledne a věnovat se práci pokud to není přímo v rozporu s náplní a bezpečností práce, nevidím jediný problém, proč si nebrat dítě s sebou do zaměstnání jako možnost se nabízí hlídání dětí na pracovišti miniškolky příplatek od firmy na zajištění hlídání zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 15

16 Znevýhodnění na trhu práce respektování rodičů (13x) zrovnoprávnění matek s dětmi se svobodnými ženami, potažmo rovnoprávnost ženy versus muži změnit atmosféru tak, aby péče o děti byla stejně tak věcí otců jako matek, tj. možnost OČR nebo RD by přicházela v úvahu prostě u všech relativně mladých zaměstnanců stejné podmínky pro otce i matky - např. délka či finanční podpora při RD MD a RD by měla být ve společnosti vnímaná na stejné úrovni jako zaměstnání rozhodně nějaká lepší řešení pro matky s dětmi, jít jim trochu vstříc, protože v dnešní době nemá moc maminek hlídání, když babičky, které my bychom potřebovaly, musí chodit ještě do práce lidé by měli jít dříve do důchodu, aby se babičky a dědečkové mohli zapojit do hlídání dětí Finance (6x) bylo by třeba zvýšit příjem rodiny (rodičovská, příspěvky nebo příjem manžela), aby matka mohla být s dětmi doma libovolně dlouho lepší sociální zajištění mladých rodin zrušení poplatků zejména u lékařů matky by měly možnost zůstat se svým dítětem doma do 4 let a po celou dobu pobírat nějakou důstojnou částku rovnost matek dětí oproti bezdětným rodinám, být s nemocným dítětem doma po dobu jeho nemoci nejméně 10 dní, aniž by se přišlo o peníze nelze řešit zákonem (10x) potřebné zákony už asi jsou, jen je potřeba změnit smýšlení a přístup zaměstnavatelů vedoucí pracovníci jsou často spíše muži než ženy - ti často nejsou těmi, kdo aktivně řeší rodinné záležitosti, a proto od nich nelze čekat nějaké pochopení nebo hledání včasného řešení bohužel, myslím, že zákonem toto nepůjde ošetřit, ale pomohlo by více důvěry zaměstnavatelů ve své zaměstnance, protože když budu chtít pracovat, řešení se vždy najde, ale když ne, i mladý bezdětný člověk může být flákač a často využívat neschopenky všechny zákony to jen zhorší, svazují zaměstnavatelům ruce a odrazují je od přijímání této skupiny do zaměstnání je to v přístupu lidí, zákony jsou na to krátké bohužel je to věc společenského klimatu; zákonem už dotěrné otázky zakázány jsou, ale stále se tiše předpokládá, že děti jsou věcí ženy a nikoliv muže v zákoníku práce je diskriminace, myslím, dobře ošetřena, ale praxe je druhá věc, která se jen stěží dodržuje a dokazuje asi hlavně přístup, podle zákona by k tomu, tuším, docházet nemělo zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 16

17 Znevýhodnění na trhu práce Co z toho vyplývá dílčí resumé Pracovníci: 1. Vytvořit popisy jednotlivých typů flexibilní práce a informovat o nich rodiče s dětmi. 2. Vytipovat pozitiva a negativa jednotlivých typů flexibilní práce. 3. Využít poradenství ke zvýšení povědomí rodičů o možnostech flexibilní práce. 4. Naučit je vyjednávat se zaměstnavatelem. 5. Vypracovat pracovní vzorové smlouvy. Zaměstnavatelé: 1. Informovat je o podstatě flexibilních typů práce a pracovních režimů, zejména těch, které nejsou doposud obvyklé. 2. Využívat příkladů dobré praxe z tuzemska i ze zahraničí. 3. Motivovat zaměstnavatele pro vytváření flexibilních typů práce a pracovních režimů. 4. Vytipovat, co z jejich strany brání tomu, aby rozšířili nabídku v tomto směru a zjistit, zda je obava opodstatněná z právního hlediska. 5. Začleňovat prorodinná opatření do zaměstnaneckých benefitů, certifikátů kvality, kriterií soutěží apod. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 17

18 Služby pro rodinu

19 Služby pro rodinu Problémy s nabídkou služeb pro rodinu celkové názory Více než polovina účastníků ankety (58%) má za to, že jsou problémy s nabídkou služeb pro rodinu, např. ohledně hlídání dětí apod. Čtyři z deseti (42%) zastávají názor, že v tomto ohledu problémy neexistují. Problémy s nabídkou služeb ne 42% ano 58% Problémy týkající se nabídky prorodinných služeb vnímají mnohem častěji rodiče malých dětí ve věku do tří let a předškoláků (vždy téměř dvě třetiny z nich!) než školáků (více než třetina). má děti: ano ne do 3 let 64% 36% od 3 do 6 let 61% 39% školní do 15 let 39% 61% Každý řádek = 100%. Převažující souhlas zaznívá i od nastávajících rodičů (57%). Z hlediska vzdělání platí: čím vyšší má občan vzdělání, tím častěji vidí nabídku služeb pro rodinu jako problematickou. Problémy s nabídkou služeb názory podle vzdělání ano ne Za problémové vidí služby téměř dvě třetiny osob ve věku 25 až 39 let, každý druhý starší 35 let a více než každý třetí mladší 25 let. nižší s maturitou vysokoškolské 43% 53% 73% 57% 47% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 19

20 Služby pro rodinu Problémy s nabídkou služeb pro rodinu příklady, návrhy a resumé Příklady Návrhy Více než polovina účastníků ankety má za to, že jsou problémy s nabídkou služeb pro rodinu, např. ohledně hlídání dětí apod.: 58%, z toho 46% dokázalo svůj názor dokreslit konkrétně, 12% nikoliv. 58%, z toho 21% dokázalo formulovat konkrétní návrhy, 37% nikoliv. Problémy s nabídkou služeb Problémy s nabídkou služeb ne 42% ano, uvedl příklad 46% ne 42% ano, uvedl návrh 21% ano, neuvedl příklad 12% ano, neuvedl návrh 37% 46% 21% Celkem bylo jmenováno 125 příkladů 4 z těchto oblastí: Celkem bylo jmenováno 46 návrhů 5 z těchto oblastí: hlídací služby 74x hlídací služby 28x finanční dostupnost 32x vstřícnost k rodině 4x vstřícnost k rodině 17x trh práce 3x jiné 2x finanční dostupnost 2x osvěta, informace 1x nelze řešit zákonem 6x jiné 2x 4 Někteří respondenti uvedli více než jeden příklad výsledné číslo je součtem veškerých uvedených příkladů. 5 Někteří respondenti uvedli více než jeden návrh výsledné číslo je součtem veškerých uvedených návrhů. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 20

21 Služby pro rodinu Jaké příklady byly jmenovány hlídací služby (74x) Nejvíce odpovědí (téměř dvě třetiny) se soustředilo do vlastní nabídky služeb péče o dítě formou institucionální, tj. jeslí a školek. Prioritně jde o jejich počet a kapacitu. Je zmiňováno, že: není dostatek jeslí a mateřských škol často byly zbytečně rušeny nemají dostatečnou kapacitu poptávka převyšuje nabídku umisťování dětí, různé preference jsou nekoncepční mají nevhodnou provozní dobu. Respondenti zmiňují, že na některých místech: jesle takřka nejsou, do školky je potíž dostat i tříleté dítě, je problém se dostat do pořadníku, některé školky (zejména v menších obcích) si začínají diktovat podmínky, protože mají dostatek dětí a rodiče jsou v podstatě jejich rukojmí, absolutně jim nevychází vstříc, školky mají určitou provozní dobu, tu mnoho žen nestíhá nebo vůbec nevyhovuje jejich pracovní době, o prázdninách se stává, že v je školka až několik týdnů zavřená. Poznámky respondentů směřovaly také ke kvalitě předškolních zařízení a k jejich případné specializaci. Sdělovali, že je nedostatek zařízení s pedagogikou montessori, waldorfských, ekologicky zaměřených, a pro děti se specifickými potřebami chybí více školek, které by měly specializaci pro děti s potravinovou alergií, astmatem či pylovou alergií. V této souvislosti byl zmiňován i nedostatečný akcent na rozvoj neinstitucionálního hlídání, tj. nedostatečná síť domácího hlídání dětí, které by kromě jiného pomáhalo řešit problém co s nemocnými dětmi. finanční dostupnost (32x) Ze všech připomínek směřovala každá čtvrtá do celkové dostupnosti služeb z hlediska financí. Jde o pocit nedostatku podpory ze strany státu ve smyslu peněžité pomoci a to především tehdy, když rodiče z různých důvodů nemohou umístit dítě do státních (levnějších) zařízení (jeslí a školek). Tito respondenti obvykle sdělují, že soukromé školky jsou předražené, hlídání dětí sice na trhu je, ale pro obyčejnou rodinu nedostupné, hlídací agentura není problém, problém je v tom, že na to již nezbývají peníze, je to příliš drahé pro rodinu, kde vydělává pouze jeden obvykle muž, hlídání dětí, pokud má být kvalitní (nikoliv např. studentka nebo důchodkyně od vedle ) je drahé a převyšuje finanční možnosti běžné rodiny (žena s polovičním úvazkem by nevydělala ani na chůvu), finanční ohodnocení v zaměstnání by muselo být mnohonásobně vyšší než nyní, aby bylo možné svěřit děti chůvě. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 21

22 Služby pro rodinu vstřícnost k rodině (17x) Prorodinné služby však podle respondentů nepředstavují pouze školky, jesle, chůvy apod., nýbrž také různorodá opatření, umožňující pobyt rodiny ve společnosti, co nejméně komplikované vyřizování nejrůznějších záležitostí, aktivní trávení volného času apod. Problémem je například: cestování autobusem s kočárkem, bezbariérovost, naprostý nedostatek dětských koutků, nedostatek hřišť chráněných před psy, rovněž existuje málo restaurací, obchodů a zařízení, které jsou vybaveny pro návštěvu rodin s malými dětmi, chybí nekuřácké restaurace, s dětským menu, málo slev pro rodiče s dětmi. V rámci prorodinných služeb bylo poukázáno i na současný problém přeplněnosti porodnic. jiné (2x) Zazněl názor, že pokud problémy v této oblasti existují, pak jsou způsobeny nedostatkem informací. Jaká opatření byla navrhována hlídací služby (28x) rozhodně zvýšení počtu předškolních zařízení zvýšení kapacity školek, ale to už se mělo řešit dříve výstavba nových jeslí a školek více zařízení pro děti u zaměstnavatelů - například podnikové školky, jesle, hlídání dětí vhodnější využívání městských prostorů podpora znovuotevření jeslí státem více státních školek, soukromé budou pro střední vrstvy stále problémem prodloužení pracovní doby alespoň v jedné školce ve městě snížení byrokracie a rozvolnění nařízení týkající se školek, aby ve školkách brali děti od dvou let a bylo ve školkách více volných míst zjednodušení možnosti přijímání dětí nejen podle místa bydliště, ale podle místa pracoviště rodičů snížení věkové hranice nástupu dítěte do školky, nebo snížení poplatku za soukromé zařízení podpora menších zařízení pro děti, hlavně neinstitucionálního typu, domácího hlídání, hlídacích agentur zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 22

23 Služby pro rodinu vstřícnost k rodině (4x) více rodinných slev větší příspěvky od pojišťoven, které by si měly uvědomit, že baby masáže, plavání kojenců atp. jsou důležitou prevencí, která jim následně šetří peníze postih nezodpovědných majitelů psů bezbariérovost v dopravě trh práce (3x) mít práci (dobře placenou) a tudíž možnost z čeho platit hlídání finanční dostupnost (2x) finanční dostupnost hlídacích zařízení více peněz rodinám osvěta, informace (1x) poskytování informací na místní úrovni nelze řešit zákonem (6x) V rámci odpovědí zazněly i názory, že problematiku prorodinných služeb nelze v některých směrech řešit zákonem, např. v různých provozech a zařízeních, a že by měly být věcí uvědomění konkrétních provozovatelů, otázkou příslušných orgánů, nikoliv zákona. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 23

24 Služby pro rodinu Co z toho vyplývá dílčí resumé Péče o dítě jesle, školky, domácí hlídání: 1. Zjišťovat poptávku ze strany rodičů, znát jejich představy a možnosti, mít k dispozici aktuální data. 2. Poskytovat analýzy kompetentním orgánům, činitelům státní správy, samosprávy a zřizovatelům služeb. 3. Podrobně zmapovat nabídku institucionální péče pro děti předškolního věku. 4. Vytvářet podmínky pro zvýšení kapacity (počtu přijímaných dětí), ale ne na úkor kvality poskytovaných služeb. 5. Snažit se o vylepšení stávajících služeb zejména pokud jde o flexibilitu provozní doby. 6. Zjednodušit pravidla pro poskytování služeb péče o dítě neinstitucionálního typu. 7. Vytvářet podmínky pro vznik miniškolek nebo hlídacích koutků ve firmách. Osvěta, informovanost: 1. Apelovat na nutnost svobodného rozhodnutí rodičů ohledně výběru péče o dítě. 2. Informovat věcně, nestranně a komplexně. 3. Vzdělávat úředníky státní správy. 4. Zjednodušit legislativu, učinit ji srozumitelnější pro osoby bez právního vzdělání. 5. Spolupracovat s rodiči. 6. Pomáhat odstraňovat bariéry v prostředí, kde se pohybují rodiče s dětmi (nekuřácké prostory, dětské koutky, dětská strava, přebalovací pulty, bezbariérová doprava apod.). 7. Propracovat systém slev pro rodiče (i prarodiče) s dětmi. zpracovatel: Petr Vendera ve spolupráci s DEMA a. s. / A*08-12 / díl A strana 24

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C

Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona. 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona 10. listopadu 2016 Mgr. Jana Hamanová ředitelka výzkumu SC&C Obsah Demografické statistiky Statistiky předškolních zařízení Vnímání

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Zpracovala: Jarmila Pilecká Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Jarmila Pilecká Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017 Necelá polovina (8 %) respondentů považuje starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi za přiměřenou. Přibližně devět

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Telefonické šetření Factum Invenio - duben 2011 Názory firem se závodními jídelnami Základní informace o výzkumu Metodika Výzkum byl realizován

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Mateřská dovolená základní srovnání ČR a Francie ČR Francie Trvání Podmínky nároku Náhrada mzdy 28 týdnů

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ konané dne 26.09.2013 ve Středisku služeb školám v Hodoníně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle prezenční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR jaro 2017

Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR jaro 2017 Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR jaro 2017 Klíčové charakteristiky určující finanční situaci rodin jsou věk rodičů/vyživovatelů, počet vyživovaných dětí a úplnost rodiny. Větší finanční

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Problémy harmonizace rodinného a pracovního života Naděžda Horáková

Problémy harmonizace rodinného a pracovního života Naděžda Horáková Problémy harmonizace rodinného a pracovního života Naděžda Horáková Bezkonfliktní provázaní pracovního a rodinného života představuje v současné české společnosti ideál, kterého se snaží dosáhnout snad

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček

Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček Novinky v dávkách Změny v rodičovské: více peněz, ale má to háček 25.02.2016 21:20 Původní zpráva Rodičovský Like 4 příspěvek, který Tweetpobírají matky nebo otcové starající se o malé děti, může vzrůst

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Příloha č. 3 Odůvodnění zacílení výzvy

Příloha č. 3 Odůvodnění zacílení výzvy Příloha č. 3 Odůvodnění zacílení výzvy Podpora péče o děti mladšího školního věku ve vztahu k cílům OPZ Zacílení této výzvy vyhlášené v rámci specifického cíle OP Zaměstnanost: Snížit rozdíly v postavení

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené Proč se vyplatí zaměstnat ženu po Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu Se zaměstnáváním žen, matek malých dětí, bývá problém Žena sama není připravena nebo lépe řečeno nemá odvahu považovat období

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více