METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI"

Transkript

1 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha Ruzynû, 2012

2

3 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Česká zemědělská univerzita Praha 6 Suchdol 2012

4 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně, 2011 AUTOŘI: Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jiří Andr, Ph.D. AUTOŘI FOTOGRAFIÍ: Jan Mikulka, Jiří Andr OPONENTI: Doc. Ing. Jiří Stach, CSc. JČU České Budějovice Ing. Dana Kůstová MZe ČR Praha VYDAL: V nákladu kusů v roce 2012 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, Praha Ruzyně GRAFICKÁ ÚPRAVA A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA: Jaroslav Salač Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2012 ISBN: Vydáno bez jazykové úpravy Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení výzkumného záměru MZe Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin. Metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR odborem rostlinných komodit pod č. j. Metodika je určena zemědělcům a pracovníkům zabývajících se ochranou přírody, včetně studentů zemědělských středních a vysokých škol. Ministerstvo zemědělství doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. Kontakty na autory: J. Mikulka: , J. Andr:

5 OBSAH I. POPIS METODIKY / 5 / 1. Cíl metodiky / 5 / 2. Vlastní popis metodiky / 5 / 3. Úvod / 6 / 4. Rozmnožování plevelů / 7 / Generativní rozmnožování plevelných rostlin / 7 / Rozšiřování diaspor / 8 / 5. Biologie vybraných plevelných druhů vyskytujících se ve slunečnici / 9 / 6. Změny druhového spektra plevelů na zemědělské půdě / 28 / Vliv změn klimatických podmínek na druhové složení plevelů / 28 / Vliv střídání rostlin / 28 / Vliv zpracování půdy / 31 / Vliv nezemědělské činnosti na změnu plevelných společenstev / 32 / 7. Zásady správného používání herbicidů / 32 / Možnosti aplikace herbicidů / 33 / Faktory ovlivňující účinek herbicidů / 34 / Pravidla správné regulace plevelů / 35 / 8. Regulace plevelů ve slunečnici / 35 / Specifikace regulace plevelů ve slunečnici / 35 / Regulace plevelů v meziporostním období / 36 / Herbicidy používané před setím se zapravením do půdy / 40 / Preemergentní herbicidy / 40 / Postmergentní herbicidy / 41 / Využití HT hybridů k regulaci zaplevelení ve slunečnici / 41 / Zásady pro preemergentní aplikace / 42 / Zásady pro postemergentní aplikace / 42 / II. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ / 43 / III. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY / 43 / IV. EKONOMICKÝ PŘÍNOS / 43 / V. ODKAZY NA PUBLIKOVANÉ VĚDECKÉ PRÁCE / 43 / VI. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY / 44 /

6 4 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Tato metodika shrnuje nejnovější poznatky o biologii, reprodukci a ekologii plevelů vyskytujících se ve slunečnici a nejnovější poznatky o metodách jejich integrované regulace. Kvantifikuje vlivy střídání plodin, zpracování půdy, včetně metod aplikace herbicidů ve slunečnici. CONTROL OF WEEDS IN SUNFLOWER This methodology includes the latest knowledge biology, reproduction and ecology of weeds occurring in the sunflower and the latest knowledge on methods of integrated control. This methodology summarised influence of crop rotation, soil management, including methods of application of herbicides in Sunflower. Durman obecný ve slunečnici

7 POPIS METODIKY I. POPIS METODIKY 5 1. CÍL METODIKY Cílem uplatněné metodiky je předložit odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti plevelů vyskytujících se ve slunečnici a metodami jejich regulace. 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY Metodika poskytuje nejnovější poznatky a informace o biologii, ekologii nejvýznamnějších plevelů zaplevelujících slunečnici a systémech jejich regulace včetně uplatnění cílených aplikací herbicidů.

8 6 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI 3. ÚVOD Plevelné rostliny se na zemi objevily již v dávné minulosti současně s počátky zemědělské činnosti člověka. Rostliny, které člověk nepěstoval, se tak staly rostlinami plevelnými. Za plevelné rostliny považujeme ty, které rostou na polích, loukách a zahradách proti naší vůli. V pěstovaných plodinách se mohou vyskytovat jednak rostliny plevelné (pýr, pcháč, chrpa, laskavce, merlíky, rdesna aj.), tak rostliny zaplevelující. Rostliny zaplevelující jsou druhy pěstované, vyšlechtěné, které se vyskytují v pěstovaných plodinách jako příměs s osivem nebo se na pole dostávají při sklizni a rostou jako tzv. výdrol a zaplevelují následné plodiny. Mezi nejvýznamnější zaplevelující rostliny patří především řepka ozimá, slunečnice, obilniny, brambory, topinambur, ostropestřec mariánský aj. Plevelné rostliny patřily v minulosti a stále patří mezi nejvýznamnější škodlivé činitele. V minulosti byly odstraňovány převážně ruční prací, později mechanicky a v poslední době převážně chemicky pomocí herbicidů. V chudých státech třetího světa je regulace plevelů prováděna do dnešní doby převážně ruční prací. Plevele způsobují každoročně obrovské ztráty na produkci a na jejich regulaci je vynakládáno mnoho finančních prostředků. V minulosti byly velmi často vypracovávány strategie boje s plevely, které měly mít za následek vyhubení plevelů na zemědělské půdě. Vyhubit plevele se však nepodařilo a víme, že se ani nepodaří. Mnohdy nadměrná opatření proti plevelům, především při aplikacích herbicidů, vedla k selekci druhového spektra plevelů nebo vzniku rezistence vůči herbicidům. Dnes je již známo, že systémy regulace plevelů mají vést ne k vyhubení plevelů, ale k celkovému snížení výskytu plevelných rostlin na polích při zachování co nejširšího spektra druhů. Cílem je tedy zachování co nejvyšší diversity plevelů na zemědělské půdě. V osmdesátých letech minulého století vlivem intenzivní zemědělské činnosti bylo druhové zastoupení na polích poměrně chudé, přičemž vyskytující se druhy byly hojně zastoupeny. V současnosti diversita plevelných druhů postupně stoupá, objevují se druhy dříve téměř vyhubené, jako například bračka rolní, ostrožka stračka, hlaváček letní, chrpa modrák, hledíček menší, mák vlčí, mák pochybný aj. To jsou příznivé trendy. Nyní by mělo pomocí správně zvolených systémů regulací dojít ke snížení celkové zaplevelenosti našich polí. Plevelné rostliny hrají na zemědělské půdě především negativní roli. Odčerpávají z půdy značné množství živin, vody, prostorově konkurují pěstovaným plodinám, znehodnocují rostlinnou produkci, komplikují sklizeň a zvyšují ztráty na produkci. Jiné druhy jsou zdrojem alergenů (pyl), jsou jedovaté pro člověka a domácí zvířata, podporují šíření chorob a škůdců pěstovaných rostlin. Plevelné rostliny mají i ekologický význam. Zabraňují vodní a větrné erozi, omezují vysychání a narušení půdní struktury, jsou součástí koloběhu živin v půdě a jsou nedílnou součástí ekosystému, kdy spolu s ostatními autotrofními organismy zvyšují biodiverzitu krajiny. Svůj význam mají i plevele, které jsou využívány jako léčivé rostliny. Mnoho plevelných rostlin je vyhledáváno včelami nebo slouží jako významný zdroj potravy pro hmyz, ptáky a savce. Pěstováni slunečnice má u nás v posledních letech a tradici. V souvislosti s postupným oteplováním především ve

9 POPIS METODIKY 7 vegetačním období se bude pěstování slunečnice posunovat i do dalších oblastí. Z tohoto pohledu bude mít pěstování slunečnice u nás rostoucí význam. Lze předpokládat, že v systémech střídání plodin v osevních sledech bude plodinou vysoce rentabilní. Přestože slunečnice nepatří k nejvýznamnějším světovým olejninám (pouze asi 24 mil. ha) a ani tržní plochy slunečnice v ČR nejsou nikterak velké (asi 25 tis. ha), jde o plodinu velmi důležitou především v aridních oblastech, kde jiné olejniny nejsou výnosově stabilní. Úspěšnost pěstování slunečnice je kromě vhodné rajonizace limitována zvládnutím ochrany proti plevelům a houbovým chorobám. Ochranu proti plevelům komplikuje vysoká citlivost slunečnice k herbicidům; nejčastěji se proto k regulaci plevelů používají preemergentní herbicidy, jejichž účinnost je však obvykle výrazně závislá na povětrnostních a půdních podmínkách a především za sucha na těžších a biologicky aktivnějších půdách tyto herbicidy často selhávají. Naopak, intenzivní srážky po aplikaci mohou zejména na lehčích půdách u některých herbicidů způsobit jejich proplavení do zóny klíčení slunečnice a vyvolat fytotoxicitu. 4. ROZMNOŽOVÁNÍ PLEVELŮ Reprodukce plevelů je přirozenou biologickou vlastností, která umožňuje přežití druhů. Plevelné rostliny se rozmnožují generativním a vegetativním způsobem, přičemž generativní způsob je vlastním pro všechny plevelné druhy. Vegetativním způsobem se naproti tomu rozmnožují jen některé plevelné druhy. GENERATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ PLEVELNÝCH ROSTLIN Generativní (pohlavní) rozmnožování se děje prostřednictvím diaspor, mezi které patří například výtrusy, semena či plody. Semeno je v podstatě nejméně variabilní orgán rostliny a jak do velikosti, tak i do hmotnosti semen v rámci jednoho druhu. Počet semen na rostlině je veličina druhově specifická, která souvisí s ekologickými podmínkami stanoviště (podmínky půdní, klimatické a prostorové). Nutností plevelných rostlin z hlediska přežití je vytvoření co největšího množství semen a plodů, které by bylo zárukou setrvaní druhu na dané lokalitě. Počty, udávané u jednotlivých druhů, jsou zpravidla hodnoty průměrné vztažené k průměrnému stanovišti. Maximální počty semen na rostlině velmi často uváděné v literatuře se vztahují k solitérně rostoucím jedincům na stanovištích bohatých na živiny. Ze semen vytvořených na rostlině však v polních podmínkách vytvoří novou rostlinu pouze nepatrné část. Proto vysoká produkční schopnost druhu nemusí odpovídat jeho významnosti jako plevelného druhu. Pro přežití plevelného druhu na stanovišti jsou důležité i další faktory, dormance, životnost semen v půdě nebo rytmus vzcházení semen během vegetace atd. Ochmýřená nažka pýru plazivého Pcháč rolní ochmýřené nažky Generativnií diaspory ulpývajií na oděvech řepeň polabská

10 8 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Svazčité kořeny pelyňku černobýlu Regenerace z oddenků čistce bahenního Oddenky kamyšníku polního Zásobní orgány čistce bahenního Vegetativní rozmnožování: Tento způsob rozmnožování převládá především na orné půdě, která je pravidelně obdělávána. Pravidelné poškozování kořenů, kořenových výběžků a oddenků vyvolává rychlou regeneraci z pupenů. Vyrašené výhony mají vysokou konkurenční schopnost a prosadí se i v hustě setých plodinách, jako jsou obilniny, luskoviny a ozimá řepka. Nejvíce však poškozují širokořádkové plodiny, které mají nižší konkurenční schopnost. Velmi nebezpečná je intenzivní regenerace pupenů na kořenech a kořenových výběžcích v období studených a vlhkých period v měsících červnu a červenci, kdy je růst pěstovaných plodin zpomalen. ROZŠIŘOVÁNÍ DIASPOR Důležitým předpokladem pro zachování druhu je, aby semena, plody, případně i vegetativní rozmnožovací částice nezůstaly nahromaděny v blízkosti mateřské rostliny, ale aby se rozšířily pokud možno co nejdál a na co nejvhodnější stanoviště. V blízkosti mateřské rostliny by semenáčky byly vystaveny velké konkurenci a druh rostoucí na omezeném prostoru by byl ohrožen vyhynutím. Diaspory se mohou od mateřské rostliny šířit různými způsoby, v závislosti na jejich morfologii a charakteru. Vlastní proces šíření diaspor od zdroje se nazývá diseminace. Přísun diaspor na stanoviště závisí na několika faktorech: výšce a vzdálenosti zdroje šíření, koncentraci zdroje diaspor, způsobilosti diaspor k šíření (hmotnost, přítomnost specifických morfologických útvarů) a aktivitě rozšiřujícího činitele (směr a rychlost větru nebo vody, pohyb zvěře atd.).

11 POPIS METODIKY 9 5. BIOLOGIE A EKOLOGIE VYBRANÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ VYSKYTUJÍCÍ SE VE SLUNEČNICI Slunečnice patří k plodinám se střední až nižší konkurenční schopností. Oproti cukrovce nebo kukuřici vykazuje slunečnice vyšší konkurenční schopnost. Údaje o škodlivosti se však různí. Konkurenční působení plevelů se v konečném důsledku projevuje snížením výnosu, který v závislosti na hustotě zaplevelení, době trvání, plevelném spektru a dalších faktorech může být snížen až o 80 %. Vedle snížení výnosu však zaplevelení působí také na kvalitu nažek, časté jsou obtíže při sklizni a zvyšují se sklizňové ztráty. V podmínkách ČR jsou ve slunečnici nejproblematičtější vytrvalé dvouděložné plevele, především z čeledi hvězdnicovitých (pcháč rolní, mléč rolní, pelyněk černobýl, atd.). Tyto plevele mohou při silném zaplevelení výrazným způsobem konkurovat slunečnici, přičemž v ohniscích zaplevelení často dochází k úplnému potlačení rostlin slunečnice. Významným vytrvalým plevelem ve slunečnici je pýr plazivý, který se také vyznačuje vysokou konkurenční schopnosti, ale vedle toho uvolňuje do půdy alelopatické (pro rostliny toxické) látky, které významným způsobem retardují růst slunečnice. Zaplevelení vytrvalými plevely bývá obvykle pouze lokální či ohniskové a většinou jsou silně zapleveleny jen některé pozemky zemědělského podniku. S ohledem na oblast pěstování a strukturu plodin proto tvoří typické druhové spektrum slunečnice především pozdní jarní plevele, z nichž všeobecně rozšířené jsou zejména merlíky, laskavce, ježatka kuří noha a rdesno blešník. Lokálně mohou být též problémy s lilky, béry, bažankou roční, mračňákem Theophrastovým, plevelnými prosy a jinými pozdními jarními plevely. Na pozemcích s vysokým podílem ozimů v osevním postupu nebo při časném setí mohou být porosty slunečnice významně zaplevelovány také ozimými plevely (svízel přítula, heřmánkovité plevele, zemědým lékařský, atd.), či časnými jarními plevely (oves hluchý, opletka obecná, hořčice rolní, atd.). AMBRÓZIE PEŘENOLISTÁ Ambrosia artemisiifolia L. Botanické zařazení: Čeleď Ambrosiaceae Ambróziovité Cizí expanzivní plevel, pochází ze Severní Ameriky, u nás má pouze lokální význam. Šíří se z kukuřičného i do řepařského výrobního typu. Konkurenčně silná rostlina, která zastiňuje okolní rostliny, odčerpává velké množství vody a živin z půdy. Patří mezi význačné pylové alergeny. Bývá využívána v léčitelství, semena obsahují olej. Postupně se rozšiřuje na nové lokality, jak na nezemědělské, tak i na zemědělské půdě. Vzešlá rostlina Kvetoucí rostlina Ambrózie ve slunečnici

12 10 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Nažky ambrózie Jednoletá pozdně jarní rostlina Kvete od srpna do října. Rozmnožuje se pouze nažkami, jedna rostlina jich vytvoří Nažky jsou po dozrání dormantní. Klíčí z hloubky do 8 cm. Klíční rostliny se objevují od jara do začátku léta. Nažky se šíří převážně lidskou činností (např. dopravou), větrem, vodou a endozoochorně. Detail mladé rostliny bažanky BAŽANKA ROČNÍ Mercurialis annua L. Botanické zařazení: Čeleď Euphorbiaceae Pryšcovité Patří mezi plevele tzv. spodního patra, jde o méně významný druh. Bažanka obecná je dvoudomá rostlina, samčí a samičí rostliny se na poli vyskytují současně. Mají slabý pohlavní dimorfismus. Rostliny se od sebe dobře odliší až v době květu. Má krátkou vegetační dobu a přezimuje výjimečně. Bažanka je jedovatá, je využívána v léčitelství. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V půdě je ukotvena bohatě větveným kořenem zasahujícím mělce do hloubky půdy Rostlina se rozmnožuje generativně, jedna rostlina vytvoří semen. Plody se tvoří od srpna. Klíčí až při vyšších teplotách, převážně od druhé poloviny léta. BÉR ZELENÝ Setaria viridis (L.) P.B. Botanické zařazení: Čeleď Poaceae Lipnicovité Patří mezi významné druhy, ale v našich podmínkách působí škody pouze lokálně. Původní areál výskytu se nachází v Evropě, severní Africe a v Asii. Druhotně byl zavlečen do Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje roztroušeně, zvláště v teplejších oblastech, na vlhkých, písčitých až hlinitých půdách V teplejších oblastech četnost jeho výskytu postupně stoupá. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Kvete od června do října. Rozmnožuje se generativně. Obilky vypadávají do okolí mateřské rostliny, na další lokality se mohou dostat s osivem, chlévským hnojem, kompostem, balíčkovanou sadbou apod. Kvetoucí rostlina béru zeleného Kvetoucí rostlina bažanky Semena bažanky Detail mladé rostliny Obilky béru

13 POPIS METODIKY 11 Vzcházející rostliny béru BLÍN ČERNÝ Hyoscyamus niger L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Na orné půdě patří mezi méně významné plevele, celá rostlina je však jedovatá. Obsahuje alkaloidy hyoscyamin, skopolamin, atropin, apoatropin a kuskhygrin (nejvíce kořen, méně semena a nejméně listy). Zapleveluje okopaniny, zeleniny, mák a vinice. V posledních letech jeho výskyt stoupá na nezemědělské půdě, což zvyšuje riziko jeho expanze na zemědělskou půdu. Jednoletá ozimá rostlina. Má jednoduchý nebo větvený, dlouhý kůlový kořen. Kvete od května do října. Plodem je tobolka pukající víčkem. Rozmnožuje se semeny. Jedna rostlina je schopna vytvořit přes semen. Klíčí z hloubky půdy do 2 cm, avšak nejlépe z povrchu půdy při vyšších teplotách. Na ornou půdu se dostávají spolu s osivem, chlévským hnojem, kompostem a balíčkovanou sadbou. ČISTEC BAHENNÍ Stachys palustris L. Botanické zařazení: Čeleď Lamiaceae Hluchavkovité Konkurenčně silná rostlina, která odebírá velké množství vody a živin z půdy. Zásobní látky, které si tvoří v oddencích, jí pomáhají překonávat nepříznivé období. Dříve se oddenky používaly do salátů. Druh má zřejmě původ na našem území. Vyskytuje se roztroušeně na celém území od nížin do podhorských oblastí. Vyhovují mu lehké, vlhké až mokré, výživné, humózní půdy. Roste podél vodních toků, v příkopech, lužních lesích, křovinách, na vlhkých loukách, mezích, pastvinách, zahradách a na orné půdě. Zapleveluje všechny plodiny, zvláště řepu cukrovou, brambory a kukuřici. V posledních letech jeho výskyt vzrostl, zvláště v důsledku nedodržování osevních sledů a poklesu úrovně zpracování půdy. Zásobní orgány čistce Kvetoucí blín černý Květenství čistce Semena blínu Blín detail květu Blín vzešlá rostlina

14 12 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Vzcházející rostliny čistce bahenního Durman obecný Vytrvalá rostlina vytvářející oddenky. V půdě tvoří bílé článkované oddenky, které nepravidelně tloustnou a rostliny si v nich uchovávají velké množství zásobních látek. Lodyha je přímá, větvená, čtyřhranná, měkce chlupatá, cm vysoká. Květenstvím jsou lichopřesleny, které jsou složeny z 6 12 květů. Kvete od června do konce září. Klíčí nepravidelně, po přezimování klíčivost stoupá. Vzchází z hloubky půdy až 6 cm. V půdě jsou Semena čistce semena životná několik let. Rozmnožuje se jak semeny, tak i oddenky. Článkované oddenky jsou schopny velmi rychle růst a rozšiřovat se, mohou dosáhnout délky přes 100 cm. Při sklizni brambor, cukrovky či kořenové zeleniny vyorávači může být čistec rozšiřován dále po pozemku nebo na další pozemek pomocí úlomků oddenků. Plody se šíří větrem, protože často opadávají i s kalichem, dále zemědělskými stroji. DURMAN OBECNÝ Datura stramonium L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Konkurenčně silná rostlina, jež na úrodných půdách vytváří mohutné rostliny zastiňující ostatní porost, odebírá velké množství vláhy a živin. Může se pěstovat jako okrasná letnička. Celá rostlina je prudce jedovatá. Roste roztroušeně v teplých oblastech celého světa. Vyskytuje se na výživných, humózních, dusíkatých, vlhkých, hlinitopísčitých půdách podél cest, na rumištích, úhorech, kompostech, v zahradách, vinicích a na orné půdě. Na orné půdě se prosadí v širokořádkových porostech okopanin, zelenin, někdy v mezerovitých obilninách. V posledních letech četnost jeho výskytu postupně stoupá především v nejteplejších oblastech státu. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V zemi je upevněna mohutným kůlovým kořenem, který zasahuje až do podorničních vrstev. Lodyha je přímá, vysoká cm. Listy jsou řapíkaté, cm dlouhé. Kvete od června do září. Na jedné rostlině může dozrát až několik tisíc semen. Rozmnožuje se semeny, která mají po uzrání poměrně dobrou klíčivost zvyšující se ještě po přezimování. Vzchází až při vyšších teplotách později na jaře, avšak poté roste velmi rychle. Klíčivost si semena udržují v půdě několik let, klíčí i z hloubky půdy 5 cm. Semena durmanu Vzcházející rostlina durmanu Plod durmanu HOŘČICE POLNÍ Sinapis arvensis L. Botanické zařazení: Čeleď Brassicaceae Brukvovité Hojný, velmi významný plevel s poměrně vysokou konkurenční schopností. Svým růstem plodiny zastiňuje, prostorově jim konkuruje a z půdy odčerpává velké množství vody a živin. Pochází pravděpodobně ze Středozemí, dnes je rozšířena po celém světě. V České republice roste převážně v teplých oblastech, občas vystupuje i do podhorských oblastí. Typický plevel na polích, v zahradách, úhorech, na rumištích, náspech, podél cest apod.

15 POPIS METODIKY 13 přisedlé, eliptické nebo vejčité, nepravidelně zubaté. Květy tvoří konečné nebo úžlabní hrozny. Kvete od května do října. Rostlina se rozmnožuje semeny, kterých vytváří v průměru 1 200, avšak někdy i několik tisíc. Vzchází nejlépe z povrchových vrstev půdy. Po dozrání klíčí málo, po přezimování se klíčivost zvyšuje. Hromadné vzcházení probíhá již od + 1 C časně na jaře. Kvetoucí hořčice polní JEŽATKA KUŘÍ NOHA Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Botanické zařazení: Čeleď Poaceae Lipnicovité Velmi významný plevel. Pochází ze střední a východní Asie. Dnes je ježatka rozšířená téměř po celém světě, zvláště na severní polokouli. Vyhovují jí teplé nížinné oblasti, ale v posledních letech stoupá i do vyšších poloh. Roste na vlhkých, výživných, humózních půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách, březích vod a na orné půdě. Na orné půdě škodí převážně v širokořádkových plodinách, okopaninách, zavlažované zelenině a kukuřici. V posledních letech velmi často i v řídkých porostech jarních obilnin, kde zvláště po vyšších dešťových srážkách na počátku června vytváří mohutné rostliny, které zůstávají dlouho vegetačně aktivní, a proto výrazně komplikují sklizeň obilnin. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Volně trsnatá tráva, která má Vzcházející rostlina hořčice Semena hořčice polní Květenství ježatky Mladá rostlina Zapleveluje časně seté jařiny, prořídlé ozimy, okopaniny, zeleninu, ovocné sady a školky. Výskyt se v posledních letech zvyšuje, což je způsobeno poklesem úrovně agrotechniky. Jednoletá časně jarní rostlina. Zakořeňuje v půdě tenkým, větveným, vřetenovitým kořenem. Lodyha je přímá, nahoře olysalá, cm vysoká. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, v obrysu podlouhle obvejčité nebo eliptické, lyrovitě peřenoklané až peřenosečné, cm dlouhé. Horní listy jsou krátce řapíkaté nebo Odnožující ježatka kuří noha

16 14 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Obilky ježatky Vzešlá rostlina Kamyšník polní květenství bohaté svazčité kořeny. Stébla jsou přímá až vystoupavá, lysá, na kolénkách řídce chlupatá, tmavě šedozelená, často nafialovělá, vysoká cm. Vytváří 4 20 odnoží. Stéblo je lysé, na kolénkách řídce chlupaté. Listy jsou lysé, hladké, na okrajích drsné., na líci probíhá středem bělavý proužek, jazýček je nahrazen řadou bělavých chloupků, ouška chybí. Květenstvím je přímá nebo převislá lata tvořená několika hroznovitě uspořádanými lichoklasy. Kvete od července do října. Rozmnožuje se obilkami, kterých jedna rostlina vyprodukuje až několik tisíc. Aby obilky dobře vyzrály, potřebují teplé léto. Pro vzcházení vyžadují vyšší teploty, proto vzchází pozdě na jaře, maximálně z hloubky 12 cm. Obilky si udržují dlouhou dobu klíčivost, 8 10 let. KAMYŠNÍK POLNÍ Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) Egorova Botanické zařazení: Čeleď Cyperaceae Šáchorovité Významný polní plevel. Rychle obsazuje volné plochy. Jeho šíření pravděpodobně napomáhá i rozsáhlé využívání technologií minimálního zpracování půdy a vysoká utuženost půd, kdy velmi často dochází k četnému lokálnímu podmáčení na polích, kde pěstované plodiny rychle odumírají a rostliny kamyšníku se naopak rychle množí. Nejvíce je rozšířen v oblasti Polabí a jižní Moravy, roztroušeně se vyskytuje v polních podmínkách po celé republice. Nejvíce se rozšířil tam, kde se řepa cukrová, kukuřice a polní zeleniny často střídají po sobě. Předpokládá se další šíření této rostliny, zvláště z důvodu nevyřešené ochrany. Vytrvalá rostlina vytvářející hlízky. V půdě vytváří tmavohnědý oddenek s podzemními hlízkami. Lodyha je cm vysoká, jednoduchá, trojhranná, nahoře drsná. Čárkované listy vyrůstají z dolní části stonku, jsou široké 2 10 mm, ploché, lysé, někdy drsné. Kvete od června do září. Hlavní způsob rozmnožování je vegetativní pomocí hlízek. Rostlina za vegetaci vytvoří obrovské množství hlízek. Dormantní hlízky jsou tmavohnědé, vegetující jsou světlé. Po vytvoření nové hlízky oddenek rychle mezi novou a starší hlízkou odumírá. Rostlina vytváří velké množství nažek, ovšem v přírodě se vyskytuje pouze malé množství vzcházejících rostlin. Hlízky se šíří vodou (zvláště při povodních) a zemědělskými stroji. Nažky se šíří ptáky a vodou. KAMYŠNÍK ŠIROKOPLODÝ Bolboschoenus laticarpus prov. Botanické zařazení: Čeleď Cyperaceae Šáchorovité Významný polní plevel. Rozšířil se převážně po povodních. Velmi podobný předešlému druhu. V České republice roste převážně v teplých oblastech. Často se vyskytuje na stanovišti s kamyšní- Kořenový systém kamyšníku polního Nažky kamyšníku Hlízka kamyšníku

17 POPIS METODIKY 15 kem polním. Na orné půdě preferuje vlhčí lokality, dočasně podmáčená či zaplavovaná stanoviště (kolejové řádky apod.). Nejvíce je rozšířen v oblasti Polabí a jižní Moravy, roztroušeně se vyskytuje v polních podmínkách po celé republice. Zapleveluje stejné plodiny a stejným způsobem jako kamyšník polní. Má předpoklady se dále šířit, je vysoce přizpůsobivý novým stanovištním podmínkám, vytváří velké množství hlízek za vegetaci, které jsou schopny přečkat nepříznivé podmínky i po dobu několika let. Vytrvalá rostlina vytvářející hlízy. Rostlina velmi podobná předešlému druhu, od kterého se liší pouze v některých znacích. Je mohutnější než kamyšník polní, vytváří silnější lodyhy, je vyšší, avšak vytváří menší počet lodyh. Květenstvím je jednoduchý vrcholový kružel složený z přisedlých a stopkatých svazečků klásků. Nažky jsou trojhranné, 1 3 mm velké, tmavohnědé. V půdě vytváří menší počet hlízek, které jsou ovšem větší. Kamyšník širokoplodý květenství LASKAVEC SRSTNATÝ Amaranthus retroflexus L. Botanické zařazení: Čeleď Amaranthaceae Laskavcovité Kvetoucí laskavec ohnutý Hlízky Kamyšník širokoplodý Nažky kamyšníku Velmi významný plevel, konkurenčně silný, zvláště po vytvoření kůlového kořene rychle roste a potlačuje ostatní rostliny. Pochází ze Severní Ameriky, je rozšířen v celém severním mírném pásu. Hojně je rozšířen v nížinách, do vyšších poloh se dostává až v posledních dvou desetiletích. Zapleveluje širokořádkové porosty (řepa cukrová, kukuřice), prořídlé a mezerovité jarní obilniny, vinice, zahrady a sady. V hustě setém a zapojeném porostu se neprosadí (obilniny, pícniny). Konkuruje tam, kde kulturní porost roste pomaleji a později, protože se laskavec vyvíjí až později na jaře. Jednoletá pozdně jarní rostlina V půdě vytváří mohutný hluboký kůlový kořen. Lodyha je cm vysoká, zelenavá až červenavá, přímá, zpravidla nevětvená, hustě krátce plstnatá. Střídavě postavené listy jsou na dlouhých huňatých řapících, jsou vejčité. Kvete od července do října. Semena jsou hnědočerná až černá, lesklá, čočkovitého tvaru, velikosti 1 1,2 mm. Rozmnožuje

18 16 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Laskavec zelenoklasý Masové vzcházení laskavce ohnutého Klíčící rostliny Semena laskavce ohnutého Vzešlá rostlina laskavce zelenoklasého se semeny. Jedna rostlina může vytvořit obrovské množství semen, dokonce až Na polích vzchází ve dvou i více etapách. Růst laskavce ohnutého je na počátku vývoje pomalý, nejprve vytváří kůlový kořen, avšak později rychle dorůstá nadzemní hmota, na niž spotřebuje velké množství živin a vláhy. Na strništi, které není ihned podmítnuto, začnou rostliny rychle obrůstat, jejich vývoj se urychlí a jsou schopny vytvořit ještě nová semena. LASKAVEC ZELENOKLASÝ Amaranthus powellii S.Watson Botanické zařazení: Čeleď Amaranthaceae Laskavcovité Významný plevel, pochází ze západní Ameriky. Postupně se rozšířil do USA a Kanady a odtud dále do celého světa. Roste na teplých, humózních, sušších půdách na rumištích, skládkách, železničních nádražích, přístavech, březích vod, podél silnic a ulic a ve dvorech průmyslových, zemědělských objektů a na orné půdě. Zapleveluje okopaniny, zeleniny, kukuřici, sady, prořídlé obilniny, luskoviny a pícniny. Často doprovází laskavec ohnutý, avšak je teplomilnějším druhem. Postupně expanduje i do chladnějších poloh, jeho rozšíření narůstá. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Lodyha je sytě zelená s načervenalým nádechem, je přímá, jednoduchá nebo větvená, cm vysoká. Listy jsou dlouze řapíkaté, 2,5 14 cm dlouhé. Květenství je štíhlé, dlouhé, nevětvené s nápadně prodlouženým konečným lichoklasem a s postranními krátkými větvemi, světle zelené až slabě načervenalé. Kvete od července do září. Semena jsou černá, lesklá, 1 1,3 mm velká. Rozmnožuje se semeny. Klíčí pozdě na jaře, potřebuje vyšší teploty. Vysemeňuje se v okolí mateřské rostliny. Semena Kvetoucí rostlina laskavce zelenoklasého

19 POPIS METODIKY 17 LEBEDA ROZKLADITÁ Atriplex patula L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Velmi významný plevel, konkurenčně silný, který odebírá z půdy živiny a vodu, stíní pěstované plodině. Vyskytuje se hojně zvláště v nížinách, ale stoupá i do podhorských oblastí. Roste na kyprých či slabě sešlapávaných, živinami bohatých půdách, zvláště na dusík a vápník. Nejškodlivější je v okopaninách a zeleninách, dále zapleveluje obilniny, pícniny, řepku a vinice. Výskyt tohoto plevele je v současné době kolísavý v závislosti na agrotechnice, zpracování půdy a používaných herbicidech. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V půdě má uložen jednoduchý nebo větvený kůlový kořen sahající až do podorničních vrstev. Lodyha je přímá nebo až přitisklá k zemi, zeleně a žlutozeleně podélně proužkovaná, větvená, větve jsou kolmo odstálé. Listy jsou řapíkaté, na rubu pomoučené, zubaté, kopinaté. Květenství vyrůstá převážně na konci lodyhy a postranních větví, bohatě větvené, na bázi listnaté s klubíčky. Kvete od července do října. Rozmnožuje se generativně, na jedné rostlině může dozrát až nažek, které nepravidelně klíčí. Vzchází nejlépe z povrchu a z hloubky půdy kolem 2 cm, velké nažky klíčí rychleji než drobné, které si však udržují dlouhodobou klíčivost v půdě. Lebeda rozkladitá Vzešlá lebeda LILEK ČERNÝ Solanum nigrum L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Pochází z jižní Evropy a západní Asie, odkud byl zavlečen do Severní Ameriky a severní Afriky. U nás je hojný, zvláště v teplých oblastech, roste v nížinách a výjimečně vystupuje i do hor (zde ovšem nedozrává). Škodí převážně na úrodných půdách v širokořádkových porostech cukrovky, kukuřice, brambor a je významným plevelem v zeleninách. V teplejších oblastech státu dochází lokálně k přemnožení, očekává se jeho zvýšený výskyt. Velmi významný plevel. Je jedovatý, obsahuje alkaloidy solanin a solanidin. Škodlivý je při sklizni tím, že se může dostat do sklízeného produktu a ten znehodnotit. Nebezpečný je především v produktech určených pro lidskou výživu (konzervárenský hrášek, který se sklízí v době, kdy lilek už může tvořit zelené plody), a také pro hospodářská zvířata (letní směsky na krmení, kukuřice). Jednoletá pozdně jarní rostlina V půdě zakořeňuje kůlovým kořenem s mnoha postranními kořínky. Lodyha je přímá nebo poléhavá, větvená, hranatá, světlezelená, vysoká cm. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, kopinaté. Kvete od června do října. Plody jsou kulovité bobule o průměru 7 10 mm, které v době Lilek černý Kvetoucí lebeda Nažky Plody lilku černého

20 18 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI zralosti mají fialově černou barvu. Rozmnožuje se semeny, která jsou po dozrání klíčivá, klíčí na jaře, ale až při vyšších teplotách. V příznivých podmínkách vzchází po celou vegetační dobu. V biologicky aktivních půdách ztrácejí semena brzy klíčivost. Šíří se osivem, sadbou, statkovým hnojivy, komposty a nářadím. Klíčící rostlina lilku černého Merlík bílý Semena lilku MERLÍK BÍLÝ Chenopodium album L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Kosmopolitní druh, v České republice je jedním z nejrozšířenějších plevelů na orné půdě, vyskytuje se na celém území, zvláště v teplých a slunných oblastech nížin. Velmi významný plevel, vytváří obrovské množství nažek dlouho životných v půdě, je přizpůsobivý podmínkám prostředí. Dokáže se velmi dobře přizpůsobit stanovištním i klimatickým podmínkám. Na půdách hojně zásobených vodou a živinami vytváří mohutné rostliny, bohatě plodící, na suchých lokalitách naopak rostliny velmi nízkého habitu. Jeho výskyt na orné půdě stále stoupá. Dříve zapleveloval především širokořádkové plodiny, avšak v současnosti s poklesem hnojení plodin, které nemají potom tak hustý zápoj a jsou prořídlé, stává se významným plevelem i v obilninách. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Rostlina zakořeňuje větveným kůlovým kořenem zasahujícím až do podorničních vrstev. Zeleně nebo červeně proužkovaná, pomoučená, nevýrazně vícehranná lodyha, vysoká cm. Větví se již odspodu a větve odstávají šikmo vzhůru. Kvete od června do září. Rozmnožuje se nažkami, kterých se na jedné rostlině může vytvořit až Klíčivost si udržují v půdě velmi dlouhou dobu, i přes 10 let. Merlík je schopen klíčit již při teplotě 1 C, avšak většina nažek klíčí až v pozdním jaru. Rostliny vzcházejí téměř po celou vegetační dobu. Při příznivých vlhkostních podmínkách masově vzchází. Nažky vypadávají do okolí mateřské rostliny, na další pozemky se šíří osivem, nevyzrálým chlévským hnojem, kompostem, zemědělskými stroji a endozoochorně. MERLÍK MNOHOSEMENNÝ Chenopodium polyspermum L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Vzešlé rostlinky merlíku bílého Merlík mnohosemenný Klíčící rostlinky Nažky merlíku bílého

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

8 Obrazový klíč k určování mladých rostlin dvouděložných plevelů

8 Obrazový klíč k určování mladých rostlin dvouděložných plevelů Obrazový klíč k určování mladých rostlin dvouděložných plevelů Klíč je určen pro rozpoznávání plevelů ve velmi raných růstových fázích, kdy jsou na rostlinách dobře patrné děložní a první pravé listy.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Regulace prosovitých trav v cukrové řepě

Regulace prosovitých trav v cukrové řepě Regulace prosovitých trav v cukrové řepě Control of Panic-Gramineous Weeds in Sugar Beet Jan Mikulka, Jan Štrobach Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Jiří Andr Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

Plevele a jejich regulace

Plevele a jejich regulace Plevele a jejich regulace Životní formy plevelů Amaranthus retroflexus Rastliny ze skupiny T 1 Vyrůstají na podzim Semená dozrávají brzy na jaře Klíčí při teplotě 10 14 C Přezimuje listová růžice nebo

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Titus 25 WG. Titus 25 WG

Titus 25 WG. Titus 25 WG Titus 25 WG H e r b i c i d y Titus 25 WG osvědčený postemergentní herbicid do kukuřice a brambor komplexní a cenově nejefektivnější způsob hubení vytrvalých a jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz http://www.vurv.cz Faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů Změna klimatických

Více

Chráněné rostliny a živočichové Květnice

Chráněné rostliny a živočichové Květnice Chráněné rostliny a živočichové Květnice Oměj vlčí Zvonek boloňský Roste ve vlhkost zadržujících, avšak dobře odvodňovaných půdách na horských loukách. Jeho tmavě zelené listy postrádají palisty. Tyto

Více

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land

EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Expansion of warm-requiring weeds on arable land EXPANZE TEPLOMILNÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ Expansion of warm-requiring weeds on arable land Mikulka J. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Abstrakt: Tato práce shrnuje

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_018 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů

Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů Aktuální problémy regulaci v souvislosti s omezením rozsahu povolených herbicidů http://www.vurv.cz/weeds/cz/index.html Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV,v.v.i. Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz PUBLIKACE Faktory

Více

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika Topol osika (osika obecná) Populus tremula L. Strom středních rozměrů se

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin

Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin Přehled vybraných energeticky využitelných rostlin http://biom.cz/index.shtml?x=940486 Rozdělení podle vytrvalosti Jednoleté Energetické obiloviny Čiroky Kukuřičná sláma Konopí seté Laskavec Amaranthus

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jabloň lesní Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. Strom nebo keř asi 5-10 m vysoký,

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Ostřice různoklasé. Koncový klásek samčí, postranní klásky samičí. vysoké mokřadní rostliny

Ostřice různoklasé. Koncový klásek samčí, postranní klásky samičí. vysoké mokřadní rostliny Ostřice různoklasé Koncový klásek samčí, postranní klásky samičí vysoké mokřadní rostliny (C. buekii, elata, cespitosa, acuta, bigelowii, nigra, hirta, lasiocarpa, rostrata, vesicaria, melanostachya, riparia,

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.12.Bi.Krytosemenne_ rostliny_ dvoudelozne_ II. Autor: ing. Tkáč Ladislav

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná Vacciniu vitis-idaea L. Borůvkovité (Vacciniaceace)

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

VY_32_INOVACE_1 Břeclavsko v ČR Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Mgr. Světlana Čumalová 22 Kartičky - rostliny Vznik: září 2011 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_1 Břeclavsko v ČR Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Mgr. Světlana Čumalová 22 Kartičky - rostliny Vznik: září 2011 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_1 Břeclavsko v ČR Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Mgr. Světlana Čumalová Téma: 22 Kartičky - rostliny Vznik: září 2011 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: - šablona je určena

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH

OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH OBSAH VITAMINŮ V MINORITNÍCH OBILOVINÁCH A PSEUDOOBILOVINÁCH Gabrovská D.,Fiedlerová V.,Holasová M., Mašková E., Paulíčková I., Rysová J.,Winterová R.,Michalová A. 1 Výzkumný ústav potravinářský Praha

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Oves hluchý Uplatňuje se ve špatně založených porostech obilnin na jaře Koeficient odnožování je 2,2-9,3 Ekonomický práh škodlivosti

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou.

Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou. ŘEŠENÍ: Přečti si text a odpovídej na otázky celou větou. SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK je vytrvalá rostlina. Zimu přežívá v zemi v podobě malé cibulky. Brzy na jaře (únor, březen) z cibulky vyrostou listy a stonky

Více

METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELÒ na zemûdûlské pûdû. Jan Mikulka, Jan trobach, Jifií Andr a Vûra Bure ová

METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELÒ na zemûdûlské pûdû. Jan Mikulka, Jan trobach, Jifií Andr a Vûra Bure ová METODY REGULACE INVAZNÍCH PLEVELÒ na zemûdûlské pûdû Jan Mikulka, Jan trobach, Jifií Andr a Vûra Bure ová Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha Ruzynû,

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012

Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com. Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Bohumil Štěrba, DuPont CZ s.r.o. tel: 602 274 712, bohumil.sterba@cze.dupont.com Herbicidní ošetření kukuřice a nabídka přípravků pro rok 2012 Obsah: Kukuřice jako plodina Termíny herbicidního ošetřování

Více

Ostřice stejnoklasé subg. Vignea - tuřice

Ostřice stejnoklasé subg. Vignea - tuřice Ostřice stejnoklasé subg. Vignea - tuřice klasovité květenství: několik oboupohlavných klasů blizny 2 výběžkaté Carex disticha (Ostřice dvouřadá) rozšíření: Evropa, Asie výška až 70 cm pochvy tmavohnědé

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012 Určování hůře rozlišitelných semen Bc. Hana Potyšová květen 2012 Oves hluchý Avena fatua L. pluchatá obilka, jemně chlupatá, protáhle kopinatá, na bázi s podkovovitou jizvou charakteristické očko pluchy

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Safari 50 WG. Safari 50 WG

Safari 50 WG. Safari 50 WG Safari 50 WG moderní herbicid do cukrovky a krmé řepy k hubení dvouděložných plevelů, včetně výdrolu řepky a slunečnice, laskavců, rdesen, tetluchy, svízele, mračňáku a dalších plevelů vhodný do všech

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

ukázka z knihy Biologie a regulace plevelů 1. Biologie plevelů

ukázka z knihy Biologie a regulace plevelů 1. Biologie plevelů 1. Biologie plevelů Obecná definice označuje jako plevel každou rostlinu, která se na určitém stanovišti vyskytuje proti vůli člověka. Stanovištěm v tomto případě rozumíme jak porosty polních či zahradních

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Ambrozie peřenolistá Ambrosia artemisiifolia L. Mgr. Samuel Lvončík Oddělení metod integrované ochrany rostlin Zemědělská 1a, Brno

Ambrozie peřenolistá Ambrosia artemisiifolia L. Mgr. Samuel Lvončík Oddělení metod integrované ochrany rostlin Zemědělská 1a, Brno Ambrozie peřenolistá Ambrosia artemisiifolia L. Mgr. Samuel Lvončík Oddělení metod integrované ochrany rostlin Zemědělská 1a, 613 00 Brno Ambrosia artemisiifolia L. 1753 říše Plantae - rostliny oddělení

Více

Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky

Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky Field Emergence of Weeds during the Growing Season of Sugar Beet Miroslav Jursík, Josef Holec, Josef Soukup Česká zemědělská univerzita v Praze Semena

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Ostružiník keřovitý (obecný) VY_52_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Ostružiník keřovitý ( obecný ) Rubus fruticosus L. Růžovité

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice JARNÍ KVĚTINY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 25.11.2011 Anotace Materiál obsahuje pracovní listy. Autor

Více

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Rostliny u vody a ve vodě - úvod

Rostliny u vody a ve vodě - úvod Rostliny u vody a ve vodě - úvod Rostliny mají různou potřebu vody. Některé rostou přímo ve vodě, jiné vyžadují, aby byly ve vodě alespoň určitou dobu, jiným stačí blízkost vody a větší vzdušná vlhkost

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní

VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní Dub zimní Quercus petraea ( Natt. ) Liebl. Strom s poněkud prohýbaným kmenem,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Rakytník řešetlákový. VY_52_INOVACE _102 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Rakytník řešetlákový. VY_52_INOVACE _102 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Rakytník řešetlákový VY_52_INOVACE _102 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Rakytník řešetlákový Hippophae rhamnoides L. Strom nebo dvoudomý

Více

čeleď lipnicovité, pohanka patří do čeledi rdesnovitých botanická třída jednoděložných

čeleď lipnicovité, pohanka patří do čeledi rdesnovitých botanická třída jednoděložných Biologie obilnin čeleď lipnicovité, pohanka patří do čeledi rdesnovitých botanická třída jednoděložných Obilniny se rozdělují podle biologických vlastností a znaků, a podle požadavků na prostředí. Rozdělení

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 16 Ostatní jehličnany

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství

Regulace plevelů v ekologickém zemědělství zemědělství ÚVOD Plevelná rostlina je ta, která překáží cílům a požadavkům člověka Roste na pozemku bez naší vůle nebo proti ní Může se jí stát nekulturní a kulturní rostlina Pohled na plevel dle systému

Více

Terénní floristika část III

Terénní floristika část III Terénní floristika část III Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Myosoton aquaticum

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více