METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI"

Transkript

1 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha Ruzynû, 2012

2

3 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 Ruzyně Česká zemědělská univerzita Praha 6 Suchdol 2012

4 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně, 2011 AUTOŘI: Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jiří Andr, Ph.D. AUTOŘI FOTOGRAFIÍ: Jan Mikulka, Jiří Andr OPONENTI: Doc. Ing. Jiří Stach, CSc. JČU České Budějovice Ing. Dana Kůstová MZe ČR Praha VYDAL: V nákladu kusů v roce 2012 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, Praha Ruzyně GRAFICKÁ ÚPRAVA A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA: Jaroslav Salač Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2012 ISBN: Vydáno bez jazykové úpravy Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení výzkumného záměru MZe Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin. Metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR odborem rostlinných komodit pod č. j. Metodika je určena zemědělcům a pracovníkům zabývajících se ochranou přírody, včetně studentů zemědělských středních a vysokých škol. Ministerstvo zemědělství doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. Kontakty na autory: J. Mikulka: , J. Andr:

5 OBSAH I. POPIS METODIKY / 5 / 1. Cíl metodiky / 5 / 2. Vlastní popis metodiky / 5 / 3. Úvod / 6 / 4. Rozmnožování plevelů / 7 / Generativní rozmnožování plevelných rostlin / 7 / Rozšiřování diaspor / 8 / 5. Biologie vybraných plevelných druhů vyskytujících se ve slunečnici / 9 / 6. Změny druhového spektra plevelů na zemědělské půdě / 28 / Vliv změn klimatických podmínek na druhové složení plevelů / 28 / Vliv střídání rostlin / 28 / Vliv zpracování půdy / 31 / Vliv nezemědělské činnosti na změnu plevelných společenstev / 32 / 7. Zásady správného používání herbicidů / 32 / Možnosti aplikace herbicidů / 33 / Faktory ovlivňující účinek herbicidů / 34 / Pravidla správné regulace plevelů / 35 / 8. Regulace plevelů ve slunečnici / 35 / Specifikace regulace plevelů ve slunečnici / 35 / Regulace plevelů v meziporostním období / 36 / Herbicidy používané před setím se zapravením do půdy / 40 / Preemergentní herbicidy / 40 / Postmergentní herbicidy / 41 / Využití HT hybridů k regulaci zaplevelení ve slunečnici / 41 / Zásady pro preemergentní aplikace / 42 / Zásady pro postemergentní aplikace / 42 / II. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ / 43 / III. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY / 43 / IV. EKONOMICKÝ PŘÍNOS / 43 / V. ODKAZY NA PUBLIKOVANÉ VĚDECKÉ PRÁCE / 43 / VI. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY / 44 /

6 4 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Tato metodika shrnuje nejnovější poznatky o biologii, reprodukci a ekologii plevelů vyskytujících se ve slunečnici a nejnovější poznatky o metodách jejich integrované regulace. Kvantifikuje vlivy střídání plodin, zpracování půdy, včetně metod aplikace herbicidů ve slunečnici. CONTROL OF WEEDS IN SUNFLOWER This methodology includes the latest knowledge biology, reproduction and ecology of weeds occurring in the sunflower and the latest knowledge on methods of integrated control. This methodology summarised influence of crop rotation, soil management, including methods of application of herbicides in Sunflower. Durman obecný ve slunečnici

7 POPIS METODIKY I. POPIS METODIKY 5 1. CÍL METODIKY Cílem uplatněné metodiky je předložit odborné veřejnosti ucelené informace o biologii, ekologii, reprodukční schopnosti plevelů vyskytujících se ve slunečnici a metodami jejich regulace. 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY Metodika poskytuje nejnovější poznatky a informace o biologii, ekologii nejvýznamnějších plevelů zaplevelujících slunečnici a systémech jejich regulace včetně uplatnění cílených aplikací herbicidů.

8 6 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI 3. ÚVOD Plevelné rostliny se na zemi objevily již v dávné minulosti současně s počátky zemědělské činnosti člověka. Rostliny, které člověk nepěstoval, se tak staly rostlinami plevelnými. Za plevelné rostliny považujeme ty, které rostou na polích, loukách a zahradách proti naší vůli. V pěstovaných plodinách se mohou vyskytovat jednak rostliny plevelné (pýr, pcháč, chrpa, laskavce, merlíky, rdesna aj.), tak rostliny zaplevelující. Rostliny zaplevelující jsou druhy pěstované, vyšlechtěné, které se vyskytují v pěstovaných plodinách jako příměs s osivem nebo se na pole dostávají při sklizni a rostou jako tzv. výdrol a zaplevelují následné plodiny. Mezi nejvýznamnější zaplevelující rostliny patří především řepka ozimá, slunečnice, obilniny, brambory, topinambur, ostropestřec mariánský aj. Plevelné rostliny patřily v minulosti a stále patří mezi nejvýznamnější škodlivé činitele. V minulosti byly odstraňovány převážně ruční prací, později mechanicky a v poslední době převážně chemicky pomocí herbicidů. V chudých státech třetího světa je regulace plevelů prováděna do dnešní doby převážně ruční prací. Plevele způsobují každoročně obrovské ztráty na produkci a na jejich regulaci je vynakládáno mnoho finančních prostředků. V minulosti byly velmi často vypracovávány strategie boje s plevely, které měly mít za následek vyhubení plevelů na zemědělské půdě. Vyhubit plevele se však nepodařilo a víme, že se ani nepodaří. Mnohdy nadměrná opatření proti plevelům, především při aplikacích herbicidů, vedla k selekci druhového spektra plevelů nebo vzniku rezistence vůči herbicidům. Dnes je již známo, že systémy regulace plevelů mají vést ne k vyhubení plevelů, ale k celkovému snížení výskytu plevelných rostlin na polích při zachování co nejširšího spektra druhů. Cílem je tedy zachování co nejvyšší diversity plevelů na zemědělské půdě. V osmdesátých letech minulého století vlivem intenzivní zemědělské činnosti bylo druhové zastoupení na polích poměrně chudé, přičemž vyskytující se druhy byly hojně zastoupeny. V současnosti diversita plevelných druhů postupně stoupá, objevují se druhy dříve téměř vyhubené, jako například bračka rolní, ostrožka stračka, hlaváček letní, chrpa modrák, hledíček menší, mák vlčí, mák pochybný aj. To jsou příznivé trendy. Nyní by mělo pomocí správně zvolených systémů regulací dojít ke snížení celkové zaplevelenosti našich polí. Plevelné rostliny hrají na zemědělské půdě především negativní roli. Odčerpávají z půdy značné množství živin, vody, prostorově konkurují pěstovaným plodinám, znehodnocují rostlinnou produkci, komplikují sklizeň a zvyšují ztráty na produkci. Jiné druhy jsou zdrojem alergenů (pyl), jsou jedovaté pro člověka a domácí zvířata, podporují šíření chorob a škůdců pěstovaných rostlin. Plevelné rostliny mají i ekologický význam. Zabraňují vodní a větrné erozi, omezují vysychání a narušení půdní struktury, jsou součástí koloběhu živin v půdě a jsou nedílnou součástí ekosystému, kdy spolu s ostatními autotrofními organismy zvyšují biodiverzitu krajiny. Svůj význam mají i plevele, které jsou využívány jako léčivé rostliny. Mnoho plevelných rostlin je vyhledáváno včelami nebo slouží jako významný zdroj potravy pro hmyz, ptáky a savce. Pěstováni slunečnice má u nás v posledních letech a tradici. V souvislosti s postupným oteplováním především ve

9 POPIS METODIKY 7 vegetačním období se bude pěstování slunečnice posunovat i do dalších oblastí. Z tohoto pohledu bude mít pěstování slunečnice u nás rostoucí význam. Lze předpokládat, že v systémech střídání plodin v osevních sledech bude plodinou vysoce rentabilní. Přestože slunečnice nepatří k nejvýznamnějším světovým olejninám (pouze asi 24 mil. ha) a ani tržní plochy slunečnice v ČR nejsou nikterak velké (asi 25 tis. ha), jde o plodinu velmi důležitou především v aridních oblastech, kde jiné olejniny nejsou výnosově stabilní. Úspěšnost pěstování slunečnice je kromě vhodné rajonizace limitována zvládnutím ochrany proti plevelům a houbovým chorobám. Ochranu proti plevelům komplikuje vysoká citlivost slunečnice k herbicidům; nejčastěji se proto k regulaci plevelů používají preemergentní herbicidy, jejichž účinnost je však obvykle výrazně závislá na povětrnostních a půdních podmínkách a především za sucha na těžších a biologicky aktivnějších půdách tyto herbicidy často selhávají. Naopak, intenzivní srážky po aplikaci mohou zejména na lehčích půdách u některých herbicidů způsobit jejich proplavení do zóny klíčení slunečnice a vyvolat fytotoxicitu. 4. ROZMNOŽOVÁNÍ PLEVELŮ Reprodukce plevelů je přirozenou biologickou vlastností, která umožňuje přežití druhů. Plevelné rostliny se rozmnožují generativním a vegetativním způsobem, přičemž generativní způsob je vlastním pro všechny plevelné druhy. Vegetativním způsobem se naproti tomu rozmnožují jen některé plevelné druhy. GENERATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ PLEVELNÝCH ROSTLIN Generativní (pohlavní) rozmnožování se děje prostřednictvím diaspor, mezi které patří například výtrusy, semena či plody. Semeno je v podstatě nejméně variabilní orgán rostliny a jak do velikosti, tak i do hmotnosti semen v rámci jednoho druhu. Počet semen na rostlině je veličina druhově specifická, která souvisí s ekologickými podmínkami stanoviště (podmínky půdní, klimatické a prostorové). Nutností plevelných rostlin z hlediska přežití je vytvoření co největšího množství semen a plodů, které by bylo zárukou setrvaní druhu na dané lokalitě. Počty, udávané u jednotlivých druhů, jsou zpravidla hodnoty průměrné vztažené k průměrnému stanovišti. Maximální počty semen na rostlině velmi často uváděné v literatuře se vztahují k solitérně rostoucím jedincům na stanovištích bohatých na živiny. Ze semen vytvořených na rostlině však v polních podmínkách vytvoří novou rostlinu pouze nepatrné část. Proto vysoká produkční schopnost druhu nemusí odpovídat jeho významnosti jako plevelného druhu. Pro přežití plevelného druhu na stanovišti jsou důležité i další faktory, dormance, životnost semen v půdě nebo rytmus vzcházení semen během vegetace atd. Ochmýřená nažka pýru plazivého Pcháč rolní ochmýřené nažky Generativnií diaspory ulpývajií na oděvech řepeň polabská

10 8 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Svazčité kořeny pelyňku černobýlu Regenerace z oddenků čistce bahenního Oddenky kamyšníku polního Zásobní orgány čistce bahenního Vegetativní rozmnožování: Tento způsob rozmnožování převládá především na orné půdě, která je pravidelně obdělávána. Pravidelné poškozování kořenů, kořenových výběžků a oddenků vyvolává rychlou regeneraci z pupenů. Vyrašené výhony mají vysokou konkurenční schopnost a prosadí se i v hustě setých plodinách, jako jsou obilniny, luskoviny a ozimá řepka. Nejvíce však poškozují širokořádkové plodiny, které mají nižší konkurenční schopnost. Velmi nebezpečná je intenzivní regenerace pupenů na kořenech a kořenových výběžcích v období studených a vlhkých period v měsících červnu a červenci, kdy je růst pěstovaných plodin zpomalen. ROZŠIŘOVÁNÍ DIASPOR Důležitým předpokladem pro zachování druhu je, aby semena, plody, případně i vegetativní rozmnožovací částice nezůstaly nahromaděny v blízkosti mateřské rostliny, ale aby se rozšířily pokud možno co nejdál a na co nejvhodnější stanoviště. V blízkosti mateřské rostliny by semenáčky byly vystaveny velké konkurenci a druh rostoucí na omezeném prostoru by byl ohrožen vyhynutím. Diaspory se mohou od mateřské rostliny šířit různými způsoby, v závislosti na jejich morfologii a charakteru. Vlastní proces šíření diaspor od zdroje se nazývá diseminace. Přísun diaspor na stanoviště závisí na několika faktorech: výšce a vzdálenosti zdroje šíření, koncentraci zdroje diaspor, způsobilosti diaspor k šíření (hmotnost, přítomnost specifických morfologických útvarů) a aktivitě rozšiřujícího činitele (směr a rychlost větru nebo vody, pohyb zvěře atd.).

11 POPIS METODIKY 9 5. BIOLOGIE A EKOLOGIE VYBRANÝCH PLEVELNÝCH DRUHŮ VYSKYTUJÍCÍ SE VE SLUNEČNICI Slunečnice patří k plodinám se střední až nižší konkurenční schopností. Oproti cukrovce nebo kukuřici vykazuje slunečnice vyšší konkurenční schopnost. Údaje o škodlivosti se však různí. Konkurenční působení plevelů se v konečném důsledku projevuje snížením výnosu, který v závislosti na hustotě zaplevelení, době trvání, plevelném spektru a dalších faktorech může být snížen až o 80 %. Vedle snížení výnosu však zaplevelení působí také na kvalitu nažek, časté jsou obtíže při sklizni a zvyšují se sklizňové ztráty. V podmínkách ČR jsou ve slunečnici nejproblematičtější vytrvalé dvouděložné plevele, především z čeledi hvězdnicovitých (pcháč rolní, mléč rolní, pelyněk černobýl, atd.). Tyto plevele mohou při silném zaplevelení výrazným způsobem konkurovat slunečnici, přičemž v ohniscích zaplevelení často dochází k úplnému potlačení rostlin slunečnice. Významným vytrvalým plevelem ve slunečnici je pýr plazivý, který se také vyznačuje vysokou konkurenční schopnosti, ale vedle toho uvolňuje do půdy alelopatické (pro rostliny toxické) látky, které významným způsobem retardují růst slunečnice. Zaplevelení vytrvalými plevely bývá obvykle pouze lokální či ohniskové a většinou jsou silně zapleveleny jen některé pozemky zemědělského podniku. S ohledem na oblast pěstování a strukturu plodin proto tvoří typické druhové spektrum slunečnice především pozdní jarní plevele, z nichž všeobecně rozšířené jsou zejména merlíky, laskavce, ježatka kuří noha a rdesno blešník. Lokálně mohou být též problémy s lilky, béry, bažankou roční, mračňákem Theophrastovým, plevelnými prosy a jinými pozdními jarními plevely. Na pozemcích s vysokým podílem ozimů v osevním postupu nebo při časném setí mohou být porosty slunečnice významně zaplevelovány také ozimými plevely (svízel přítula, heřmánkovité plevele, zemědým lékařský, atd.), či časnými jarními plevely (oves hluchý, opletka obecná, hořčice rolní, atd.). AMBRÓZIE PEŘENOLISTÁ Ambrosia artemisiifolia L. Botanické zařazení: Čeleď Ambrosiaceae Ambróziovité Cizí expanzivní plevel, pochází ze Severní Ameriky, u nás má pouze lokální význam. Šíří se z kukuřičného i do řepařského výrobního typu. Konkurenčně silná rostlina, která zastiňuje okolní rostliny, odčerpává velké množství vody a živin z půdy. Patří mezi význačné pylové alergeny. Bývá využívána v léčitelství, semena obsahují olej. Postupně se rozšiřuje na nové lokality, jak na nezemědělské, tak i na zemědělské půdě. Vzešlá rostlina Kvetoucí rostlina Ambrózie ve slunečnici

12 10 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Nažky ambrózie Jednoletá pozdně jarní rostlina Kvete od srpna do října. Rozmnožuje se pouze nažkami, jedna rostlina jich vytvoří Nažky jsou po dozrání dormantní. Klíčí z hloubky do 8 cm. Klíční rostliny se objevují od jara do začátku léta. Nažky se šíří převážně lidskou činností (např. dopravou), větrem, vodou a endozoochorně. Detail mladé rostliny bažanky BAŽANKA ROČNÍ Mercurialis annua L. Botanické zařazení: Čeleď Euphorbiaceae Pryšcovité Patří mezi plevele tzv. spodního patra, jde o méně významný druh. Bažanka obecná je dvoudomá rostlina, samčí a samičí rostliny se na poli vyskytují současně. Mají slabý pohlavní dimorfismus. Rostliny se od sebe dobře odliší až v době květu. Má krátkou vegetační dobu a přezimuje výjimečně. Bažanka je jedovatá, je využívána v léčitelství. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V půdě je ukotvena bohatě větveným kořenem zasahujícím mělce do hloubky půdy Rostlina se rozmnožuje generativně, jedna rostlina vytvoří semen. Plody se tvoří od srpna. Klíčí až při vyšších teplotách, převážně od druhé poloviny léta. BÉR ZELENÝ Setaria viridis (L.) P.B. Botanické zařazení: Čeleď Poaceae Lipnicovité Patří mezi významné druhy, ale v našich podmínkách působí škody pouze lokálně. Původní areál výskytu se nachází v Evropě, severní Africe a v Asii. Druhotně byl zavlečen do Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje roztroušeně, zvláště v teplejších oblastech, na vlhkých, písčitých až hlinitých půdách V teplejších oblastech četnost jeho výskytu postupně stoupá. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Kvete od června do října. Rozmnožuje se generativně. Obilky vypadávají do okolí mateřské rostliny, na další lokality se mohou dostat s osivem, chlévským hnojem, kompostem, balíčkovanou sadbou apod. Kvetoucí rostlina béru zeleného Kvetoucí rostlina bažanky Semena bažanky Detail mladé rostliny Obilky béru

13 POPIS METODIKY 11 Vzcházející rostliny béru BLÍN ČERNÝ Hyoscyamus niger L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Na orné půdě patří mezi méně významné plevele, celá rostlina je však jedovatá. Obsahuje alkaloidy hyoscyamin, skopolamin, atropin, apoatropin a kuskhygrin (nejvíce kořen, méně semena a nejméně listy). Zapleveluje okopaniny, zeleniny, mák a vinice. V posledních letech jeho výskyt stoupá na nezemědělské půdě, což zvyšuje riziko jeho expanze na zemědělskou půdu. Jednoletá ozimá rostlina. Má jednoduchý nebo větvený, dlouhý kůlový kořen. Kvete od května do října. Plodem je tobolka pukající víčkem. Rozmnožuje se semeny. Jedna rostlina je schopna vytvořit přes semen. Klíčí z hloubky půdy do 2 cm, avšak nejlépe z povrchu půdy při vyšších teplotách. Na ornou půdu se dostávají spolu s osivem, chlévským hnojem, kompostem a balíčkovanou sadbou. ČISTEC BAHENNÍ Stachys palustris L. Botanické zařazení: Čeleď Lamiaceae Hluchavkovité Konkurenčně silná rostlina, která odebírá velké množství vody a živin z půdy. Zásobní látky, které si tvoří v oddencích, jí pomáhají překonávat nepříznivé období. Dříve se oddenky používaly do salátů. Druh má zřejmě původ na našem území. Vyskytuje se roztroušeně na celém území od nížin do podhorských oblastí. Vyhovují mu lehké, vlhké až mokré, výživné, humózní půdy. Roste podél vodních toků, v příkopech, lužních lesích, křovinách, na vlhkých loukách, mezích, pastvinách, zahradách a na orné půdě. Zapleveluje všechny plodiny, zvláště řepu cukrovou, brambory a kukuřici. V posledních letech jeho výskyt vzrostl, zvláště v důsledku nedodržování osevních sledů a poklesu úrovně zpracování půdy. Zásobní orgány čistce Kvetoucí blín černý Květenství čistce Semena blínu Blín detail květu Blín vzešlá rostlina

14 12 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Vzcházející rostliny čistce bahenního Durman obecný Vytrvalá rostlina vytvářející oddenky. V půdě tvoří bílé článkované oddenky, které nepravidelně tloustnou a rostliny si v nich uchovávají velké množství zásobních látek. Lodyha je přímá, větvená, čtyřhranná, měkce chlupatá, cm vysoká. Květenstvím jsou lichopřesleny, které jsou složeny z 6 12 květů. Kvete od června do konce září. Klíčí nepravidelně, po přezimování klíčivost stoupá. Vzchází z hloubky půdy až 6 cm. V půdě jsou Semena čistce semena životná několik let. Rozmnožuje se jak semeny, tak i oddenky. Článkované oddenky jsou schopny velmi rychle růst a rozšiřovat se, mohou dosáhnout délky přes 100 cm. Při sklizni brambor, cukrovky či kořenové zeleniny vyorávači může být čistec rozšiřován dále po pozemku nebo na další pozemek pomocí úlomků oddenků. Plody se šíří větrem, protože často opadávají i s kalichem, dále zemědělskými stroji. DURMAN OBECNÝ Datura stramonium L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Konkurenčně silná rostlina, jež na úrodných půdách vytváří mohutné rostliny zastiňující ostatní porost, odebírá velké množství vláhy a živin. Může se pěstovat jako okrasná letnička. Celá rostlina je prudce jedovatá. Roste roztroušeně v teplých oblastech celého světa. Vyskytuje se na výživných, humózních, dusíkatých, vlhkých, hlinitopísčitých půdách podél cest, na rumištích, úhorech, kompostech, v zahradách, vinicích a na orné půdě. Na orné půdě se prosadí v širokořádkových porostech okopanin, zelenin, někdy v mezerovitých obilninách. V posledních letech četnost jeho výskytu postupně stoupá především v nejteplejších oblastech státu. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V zemi je upevněna mohutným kůlovým kořenem, který zasahuje až do podorničních vrstev. Lodyha je přímá, vysoká cm. Listy jsou řapíkaté, cm dlouhé. Kvete od června do září. Na jedné rostlině může dozrát až několik tisíc semen. Rozmnožuje se semeny, která mají po uzrání poměrně dobrou klíčivost zvyšující se ještě po přezimování. Vzchází až při vyšších teplotách později na jaře, avšak poté roste velmi rychle. Klíčivost si semena udržují v půdě několik let, klíčí i z hloubky půdy 5 cm. Semena durmanu Vzcházející rostlina durmanu Plod durmanu HOŘČICE POLNÍ Sinapis arvensis L. Botanické zařazení: Čeleď Brassicaceae Brukvovité Hojný, velmi významný plevel s poměrně vysokou konkurenční schopností. Svým růstem plodiny zastiňuje, prostorově jim konkuruje a z půdy odčerpává velké množství vody a živin. Pochází pravděpodobně ze Středozemí, dnes je rozšířena po celém světě. V České republice roste převážně v teplých oblastech, občas vystupuje i do podhorských oblastí. Typický plevel na polích, v zahradách, úhorech, na rumištích, náspech, podél cest apod.

15 POPIS METODIKY 13 přisedlé, eliptické nebo vejčité, nepravidelně zubaté. Květy tvoří konečné nebo úžlabní hrozny. Kvete od května do října. Rostlina se rozmnožuje semeny, kterých vytváří v průměru 1 200, avšak někdy i několik tisíc. Vzchází nejlépe z povrchových vrstev půdy. Po dozrání klíčí málo, po přezimování se klíčivost zvyšuje. Hromadné vzcházení probíhá již od + 1 C časně na jaře. Kvetoucí hořčice polní JEŽATKA KUŘÍ NOHA Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Botanické zařazení: Čeleď Poaceae Lipnicovité Velmi významný plevel. Pochází ze střední a východní Asie. Dnes je ježatka rozšířená téměř po celém světě, zvláště na severní polokouli. Vyhovují jí teplé nížinné oblasti, ale v posledních letech stoupá i do vyšších poloh. Roste na vlhkých, výživných, humózních půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách, březích vod a na orné půdě. Na orné půdě škodí převážně v širokořádkových plodinách, okopaninách, zavlažované zelenině a kukuřici. V posledních letech velmi často i v řídkých porostech jarních obilnin, kde zvláště po vyšších dešťových srážkách na počátku června vytváří mohutné rostliny, které zůstávají dlouho vegetačně aktivní, a proto výrazně komplikují sklizeň obilnin. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Volně trsnatá tráva, která má Vzcházející rostlina hořčice Semena hořčice polní Květenství ježatky Mladá rostlina Zapleveluje časně seté jařiny, prořídlé ozimy, okopaniny, zeleninu, ovocné sady a školky. Výskyt se v posledních letech zvyšuje, což je způsobeno poklesem úrovně agrotechniky. Jednoletá časně jarní rostlina. Zakořeňuje v půdě tenkým, větveným, vřetenovitým kořenem. Lodyha je přímá, nahoře olysalá, cm vysoká. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, v obrysu podlouhle obvejčité nebo eliptické, lyrovitě peřenoklané až peřenosečné, cm dlouhé. Horní listy jsou krátce řapíkaté nebo Odnožující ježatka kuří noha

16 14 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Obilky ježatky Vzešlá rostlina Kamyšník polní květenství bohaté svazčité kořeny. Stébla jsou přímá až vystoupavá, lysá, na kolénkách řídce chlupatá, tmavě šedozelená, často nafialovělá, vysoká cm. Vytváří 4 20 odnoží. Stéblo je lysé, na kolénkách řídce chlupaté. Listy jsou lysé, hladké, na okrajích drsné., na líci probíhá středem bělavý proužek, jazýček je nahrazen řadou bělavých chloupků, ouška chybí. Květenstvím je přímá nebo převislá lata tvořená několika hroznovitě uspořádanými lichoklasy. Kvete od července do října. Rozmnožuje se obilkami, kterých jedna rostlina vyprodukuje až několik tisíc. Aby obilky dobře vyzrály, potřebují teplé léto. Pro vzcházení vyžadují vyšší teploty, proto vzchází pozdě na jaře, maximálně z hloubky 12 cm. Obilky si udržují dlouhou dobu klíčivost, 8 10 let. KAMYŠNÍK POLNÍ Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) Egorova Botanické zařazení: Čeleď Cyperaceae Šáchorovité Významný polní plevel. Rychle obsazuje volné plochy. Jeho šíření pravděpodobně napomáhá i rozsáhlé využívání technologií minimálního zpracování půdy a vysoká utuženost půd, kdy velmi často dochází k četnému lokálnímu podmáčení na polích, kde pěstované plodiny rychle odumírají a rostliny kamyšníku se naopak rychle množí. Nejvíce je rozšířen v oblasti Polabí a jižní Moravy, roztroušeně se vyskytuje v polních podmínkách po celé republice. Nejvíce se rozšířil tam, kde se řepa cukrová, kukuřice a polní zeleniny často střídají po sobě. Předpokládá se další šíření této rostliny, zvláště z důvodu nevyřešené ochrany. Vytrvalá rostlina vytvářející hlízky. V půdě vytváří tmavohnědý oddenek s podzemními hlízkami. Lodyha je cm vysoká, jednoduchá, trojhranná, nahoře drsná. Čárkované listy vyrůstají z dolní části stonku, jsou široké 2 10 mm, ploché, lysé, někdy drsné. Kvete od června do září. Hlavní způsob rozmnožování je vegetativní pomocí hlízek. Rostlina za vegetaci vytvoří obrovské množství hlízek. Dormantní hlízky jsou tmavohnědé, vegetující jsou světlé. Po vytvoření nové hlízky oddenek rychle mezi novou a starší hlízkou odumírá. Rostlina vytváří velké množství nažek, ovšem v přírodě se vyskytuje pouze malé množství vzcházejících rostlin. Hlízky se šíří vodou (zvláště při povodních) a zemědělskými stroji. Nažky se šíří ptáky a vodou. KAMYŠNÍK ŠIROKOPLODÝ Bolboschoenus laticarpus prov. Botanické zařazení: Čeleď Cyperaceae Šáchorovité Významný polní plevel. Rozšířil se převážně po povodních. Velmi podobný předešlému druhu. V České republice roste převážně v teplých oblastech. Často se vyskytuje na stanovišti s kamyšní- Kořenový systém kamyšníku polního Nažky kamyšníku Hlízka kamyšníku

17 POPIS METODIKY 15 kem polním. Na orné půdě preferuje vlhčí lokality, dočasně podmáčená či zaplavovaná stanoviště (kolejové řádky apod.). Nejvíce je rozšířen v oblasti Polabí a jižní Moravy, roztroušeně se vyskytuje v polních podmínkách po celé republice. Zapleveluje stejné plodiny a stejným způsobem jako kamyšník polní. Má předpoklady se dále šířit, je vysoce přizpůsobivý novým stanovištním podmínkám, vytváří velké množství hlízek za vegetaci, které jsou schopny přečkat nepříznivé podmínky i po dobu několika let. Vytrvalá rostlina vytvářející hlízy. Rostlina velmi podobná předešlému druhu, od kterého se liší pouze v některých znacích. Je mohutnější než kamyšník polní, vytváří silnější lodyhy, je vyšší, avšak vytváří menší počet lodyh. Květenstvím je jednoduchý vrcholový kružel složený z přisedlých a stopkatých svazečků klásků. Nažky jsou trojhranné, 1 3 mm velké, tmavohnědé. V půdě vytváří menší počet hlízek, které jsou ovšem větší. Kamyšník širokoplodý květenství LASKAVEC SRSTNATÝ Amaranthus retroflexus L. Botanické zařazení: Čeleď Amaranthaceae Laskavcovité Kvetoucí laskavec ohnutý Hlízky Kamyšník širokoplodý Nažky kamyšníku Velmi významný plevel, konkurenčně silný, zvláště po vytvoření kůlového kořene rychle roste a potlačuje ostatní rostliny. Pochází ze Severní Ameriky, je rozšířen v celém severním mírném pásu. Hojně je rozšířen v nížinách, do vyšších poloh se dostává až v posledních dvou desetiletích. Zapleveluje širokořádkové porosty (řepa cukrová, kukuřice), prořídlé a mezerovité jarní obilniny, vinice, zahrady a sady. V hustě setém a zapojeném porostu se neprosadí (obilniny, pícniny). Konkuruje tam, kde kulturní porost roste pomaleji a později, protože se laskavec vyvíjí až později na jaře. Jednoletá pozdně jarní rostlina V půdě vytváří mohutný hluboký kůlový kořen. Lodyha je cm vysoká, zelenavá až červenavá, přímá, zpravidla nevětvená, hustě krátce plstnatá. Střídavě postavené listy jsou na dlouhých huňatých řapících, jsou vejčité. Kvete od července do října. Semena jsou hnědočerná až černá, lesklá, čočkovitého tvaru, velikosti 1 1,2 mm. Rozmnožuje

18 16 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Laskavec zelenoklasý Masové vzcházení laskavce ohnutého Klíčící rostliny Semena laskavce ohnutého Vzešlá rostlina laskavce zelenoklasého se semeny. Jedna rostlina může vytvořit obrovské množství semen, dokonce až Na polích vzchází ve dvou i více etapách. Růst laskavce ohnutého je na počátku vývoje pomalý, nejprve vytváří kůlový kořen, avšak později rychle dorůstá nadzemní hmota, na niž spotřebuje velké množství živin a vláhy. Na strništi, které není ihned podmítnuto, začnou rostliny rychle obrůstat, jejich vývoj se urychlí a jsou schopny vytvořit ještě nová semena. LASKAVEC ZELENOKLASÝ Amaranthus powellii S.Watson Botanické zařazení: Čeleď Amaranthaceae Laskavcovité Významný plevel, pochází ze západní Ameriky. Postupně se rozšířil do USA a Kanady a odtud dále do celého světa. Roste na teplých, humózních, sušších půdách na rumištích, skládkách, železničních nádražích, přístavech, březích vod, podél silnic a ulic a ve dvorech průmyslových, zemědělských objektů a na orné půdě. Zapleveluje okopaniny, zeleniny, kukuřici, sady, prořídlé obilniny, luskoviny a pícniny. Často doprovází laskavec ohnutý, avšak je teplomilnějším druhem. Postupně expanduje i do chladnějších poloh, jeho rozšíření narůstá. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Lodyha je sytě zelená s načervenalým nádechem, je přímá, jednoduchá nebo větvená, cm vysoká. Listy jsou dlouze řapíkaté, 2,5 14 cm dlouhé. Květenství je štíhlé, dlouhé, nevětvené s nápadně prodlouženým konečným lichoklasem a s postranními krátkými větvemi, světle zelené až slabě načervenalé. Kvete od července do září. Semena jsou černá, lesklá, 1 1,3 mm velká. Rozmnožuje se semeny. Klíčí pozdě na jaře, potřebuje vyšší teploty. Vysemeňuje se v okolí mateřské rostliny. Semena Kvetoucí rostlina laskavce zelenoklasého

19 POPIS METODIKY 17 LEBEDA ROZKLADITÁ Atriplex patula L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Velmi významný plevel, konkurenčně silný, který odebírá z půdy živiny a vodu, stíní pěstované plodině. Vyskytuje se hojně zvláště v nížinách, ale stoupá i do podhorských oblastí. Roste na kyprých či slabě sešlapávaných, živinami bohatých půdách, zvláště na dusík a vápník. Nejškodlivější je v okopaninách a zeleninách, dále zapleveluje obilniny, pícniny, řepku a vinice. Výskyt tohoto plevele je v současné době kolísavý v závislosti na agrotechnice, zpracování půdy a používaných herbicidech. Jednoletá pozdně jarní rostlina. V půdě má uložen jednoduchý nebo větvený kůlový kořen sahající až do podorničních vrstev. Lodyha je přímá nebo až přitisklá k zemi, zeleně a žlutozeleně podélně proužkovaná, větvená, větve jsou kolmo odstálé. Listy jsou řapíkaté, na rubu pomoučené, zubaté, kopinaté. Květenství vyrůstá převážně na konci lodyhy a postranních větví, bohatě větvené, na bázi listnaté s klubíčky. Kvete od července do října. Rozmnožuje se generativně, na jedné rostlině může dozrát až nažek, které nepravidelně klíčí. Vzchází nejlépe z povrchu a z hloubky půdy kolem 2 cm, velké nažky klíčí rychleji než drobné, které si však udržují dlouhodobou klíčivost v půdě. Lebeda rozkladitá Vzešlá lebeda LILEK ČERNÝ Solanum nigrum L. Botanické zařazení: Čeleď Solanaceae Lilkovité Pochází z jižní Evropy a západní Asie, odkud byl zavlečen do Severní Ameriky a severní Afriky. U nás je hojný, zvláště v teplých oblastech, roste v nížinách a výjimečně vystupuje i do hor (zde ovšem nedozrává). Škodí převážně na úrodných půdách v širokořádkových porostech cukrovky, kukuřice, brambor a je významným plevelem v zeleninách. V teplejších oblastech státu dochází lokálně k přemnožení, očekává se jeho zvýšený výskyt. Velmi významný plevel. Je jedovatý, obsahuje alkaloidy solanin a solanidin. Škodlivý je při sklizni tím, že se může dostat do sklízeného produktu a ten znehodnotit. Nebezpečný je především v produktech určených pro lidskou výživu (konzervárenský hrášek, který se sklízí v době, kdy lilek už může tvořit zelené plody), a také pro hospodářská zvířata (letní směsky na krmení, kukuřice). Jednoletá pozdně jarní rostlina V půdě zakořeňuje kůlovým kořenem s mnoha postranními kořínky. Lodyha je přímá nebo poléhavá, větvená, hranatá, světlezelená, vysoká cm. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, kopinaté. Kvete od června do října. Plody jsou kulovité bobule o průměru 7 10 mm, které v době Lilek černý Kvetoucí lebeda Nažky Plody lilku černého

20 18 METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI zralosti mají fialově černou barvu. Rozmnožuje se semeny, která jsou po dozrání klíčivá, klíčí na jaře, ale až při vyšších teplotách. V příznivých podmínkách vzchází po celou vegetační dobu. V biologicky aktivních půdách ztrácejí semena brzy klíčivost. Šíří se osivem, sadbou, statkovým hnojivy, komposty a nářadím. Klíčící rostlina lilku černého Merlík bílý Semena lilku MERLÍK BÍLÝ Chenopodium album L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Kosmopolitní druh, v České republice je jedním z nejrozšířenějších plevelů na orné půdě, vyskytuje se na celém území, zvláště v teplých a slunných oblastech nížin. Velmi významný plevel, vytváří obrovské množství nažek dlouho životných v půdě, je přizpůsobivý podmínkám prostředí. Dokáže se velmi dobře přizpůsobit stanovištním i klimatickým podmínkám. Na půdách hojně zásobených vodou a živinami vytváří mohutné rostliny, bohatě plodící, na suchých lokalitách naopak rostliny velmi nízkého habitu. Jeho výskyt na orné půdě stále stoupá. Dříve zapleveloval především širokořádkové plodiny, avšak v současnosti s poklesem hnojení plodin, které nemají potom tak hustý zápoj a jsou prořídlé, stává se významným plevelem i v obilninách. Jednoletá pozdně jarní rostlina. Rostlina zakořeňuje větveným kůlovým kořenem zasahujícím až do podorničních vrstev. Zeleně nebo červeně proužkovaná, pomoučená, nevýrazně vícehranná lodyha, vysoká cm. Větví se již odspodu a větve odstávají šikmo vzhůru. Kvete od června do září. Rozmnožuje se nažkami, kterých se na jedné rostlině může vytvořit až Klíčivost si udržují v půdě velmi dlouhou dobu, i přes 10 let. Merlík je schopen klíčit již při teplotě 1 C, avšak většina nažek klíčí až v pozdním jaru. Rostliny vzcházejí téměř po celou vegetační dobu. Při příznivých vlhkostních podmínkách masově vzchází. Nažky vypadávají do okolí mateřské rostliny, na další pozemky se šíří osivem, nevyzrálým chlévským hnojem, kompostem, zemědělskými stroji a endozoochorně. MERLÍK MNOHOSEMENNÝ Chenopodium polyspermum L. Botanické zařazení: Čeleď Chenopodiaceae Merlíkovité Vzešlé rostlinky merlíku bílého Merlík mnohosemenný Klíčící rostlinky Nažky merlíku bílého

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Zdeněk Strašil. Základy pěstování a možnosti využití krambe METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil. Základy pěstování a možnosti využití krambe METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil Základy pěstování a možnosti využití krambe METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2010 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení projektu MZE0002700604

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Metodické listy OPVK. Méně známé ovocné druhy. Introdukce a jejich potenciál pro zdravou výživu

Metodické listy OPVK. Méně známé ovocné druhy. Introdukce a jejich potenciál pro zdravou výživu Metodické listy OPVK Méně známé ovocné druhy. Introdukce a jejich potenciál pro zdravou výživu 5. MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCNÉ DRUHY, INTRODUKCE A JEJICH POTENCIÁL PRO ZDRAVOU VÝŽIVU Pojmem méně známé ovocné druhy

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/02.0014 Autoři jednotlivých modulů:

Více

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen

...protirakovinné působení - Lapačo. antioxidačnf účinek - Brutnák. zvyšování imunity - Echinacea. stimulující vlastnosti - Ženšen ...protirakovinné působení - Lapačo antioxidačnf účinek - Brutnák zvyšování imunity - Echinacea stimulující vlastnosti - Ženšen afrodiziakální účinky - Kotvičník zdroj enzymů - Papája lóčebné účinky -

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA)

PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA) PRHA CHLUMNÍ (ARNIKA) ARNICA MONTANA L. 1. Popis Až 55 cm vysoká vytrvalá bylina. Stonek většinou nevětvený, plstnatě chlupatý. Přízemní listy vejčité, uspořádané v růžici. Stonkové listy v 1 2 párech,

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program : B4131 Zemědělství Obor : Agroekologie. Katedra rostlinné výroby a agroekologie.

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní program : B4131 Zemědělství Obor : Agroekologie. Katedra rostlinné výroby a agroekologie. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program : B4131 Zemědělství Obor : Agroekologie Katedra rostlinné výroby a agroekologie Bakalářská práce Pěstitelské požadavky konopí

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 Říjen 2003 Motto: V oblasti Třeboňského regionu je prováděno managementové opatření pomocí pastvy koňského

Více

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice

Pozvánka na semináře pro pěstitele máku. Pozvánka na semináře pro pěstitele slunečnice Pozvánka na semináře pro pěstitele máku Zveme vás na semináře pro pěstitele máku spojené s prohlídkou porostů Datum Okres Místo konání Spolupořadatel 9.5 HK Penzion u sv. Jána, Svobodné Dvory - Hradec

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Pořadatel: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ

Více

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda

ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR. Metodická příručka. Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda ROSTLINY S ANTINUTRIČNÍMI A TOXICKÝMI LÁTKAMI VYSKYTUJÍCÍ SE POTENCIÁLNĚ V PÍCNINÁCH V ČR Metodická příručka Lubomír Opletal, Bohumír Šimerda Vědecký výbor pro výživu zvířat při MZe, Výzkumný ústav živočišné

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více