VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

2 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele sekce vývoje aplikací Zprávy - zpráva pøedstavenstva - zpráva o vztazích - zpráva auditora - zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka - úèetní závìrka - pøíloha k úèetní závìrce Kontakty

3 S L O V A ØEDITELÙ

4 Slovo generálního øeditele Vážené dámy, vážení pánové, máme za sebou úspìšný rok. V roce 2005 se nám podaøilo dosáhnout plánovanou dynamiku vývoje a splnili jsme stanovené cíle ve všech klíèových oblastech našeho plánu na rok Tržby dosáhly hodnoty 755 mil. Kè a zisk po zdanìní 40 mil. Kè. Výše tržeb nedosáhla úrovnì výsledku roku 2004, ve kterém jsme realizovali rozsáhlou zakázku pro DHL s velkým jednorázovým objemem dodávaného zboží. Takové meziroèní výkyvy v tržbách nejsou nièím mimoøádným. Dlouhodobý trend je však rùstový a dosahuje požadované dynamiky. Hospodáøský výsledek pøedstavuje 100% rùst zisku oproti pøedchozímu roku. Ve struktuøe tržeb se odráží náš støednìdobý zámìr pøenést tìžištì našeho obchodování do komerèního sektoru a sektoru telco a utility. Tyto sektory spolu tvoøí 59 % celkového objemu tržeb, veøejný sektor tvoøí 41 %. Za pozitivní považuji i rùst podílu øešení a služeb s vysokou pøidanou hodnotou, které tvoøily v roce mil. Kè (nárùst oproti pøedchozímu roku o 21 %), v roce mil. Kè (nárùst 5 %) a v roce mil. Kè (nárùst o 50 %). Trend zvyšování tohoto podílu je v souladu s naším støednìdobým i dlouhodobým plánem realizovat u zákazníkù vysokou pøidanou hodnotu. Stabilizovali jsme manažerský tým a dosáhli významného pokroku v synergii a spolupráci jak ve vedení spoleènosti, tak i na úrovní støedního managementu a mezi pracovními týmy. Zaèali jsme zvyšovat dùraz na efektivitu všech vnitøních procesù. Neustále klademe dùraz na vzdìlávání našich zamìstnancù. Kromì již zavedeného systému odborných školení jsme zahájili systematické vzdìlávání celého managementu v oblasti ekonomiky a øízení a nastartovali projekt Angliètina, jehož cílem je nauèit bìhem 2 let všechny zamìstnance anglicky tak, aby firma mohla spolehlivì fungovat v otevøeném evropském prostoru. V oblasti øízení jakosti jsme úspìšnì absolvovali recertifikaèní audit podle normy ISO 9001:2000. Souèasnì jsme získali certifikát øízení bezpeènosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005. V oblasti ochrany utajovaných skuteèností jsme zahájili osobní provìrky celého managementu podáním žádostí o provìrky do stupnì tajné všech èlenù pøedstavenstva. Za pozitivní považuji výsledek hodnocení naší spoleènosti v prùzkumu Nejlepší zamìstnavatelé organizovaném spoleèností Hewitt Associates, kde celkové 7. místo a pøedevším konkrétní hodnoty motivovanosti zamìstnancù prokázaly správnost orientace na kvalitní firemní kulturu, otevøenou komunikaci, rozvoj jednotlivcù a spolupráci v týmech. Klíèovými slovy pro rok 2006 jsou ROZVOJ, KVALITA a EFEKTIVITA. Tento rok bude pro nás dalším rokem rozvoje a zlepšování. Budeme nabízet vysokou pøidanou hodnotu, zamìøíme se na kvalitu ve všech oblastech naší práce, budeme dále rozvíjet naše vysoké know-how. Pøedevším se ale zamìøíme na to, abychom rozumìli zájmùm a cílùm zákazníkù, abychom potom moderními technologiemi dokázali efektivnì uspokojovat jejich potøeby. Dìkuji všem našim zákazníkùm za dùvìru, které se velmi vážíme a kterou chceme svojí kvalitní prací dále upevòovat. Dìkuji všem partnerùm za spolupráci, díky které se mùžeme pouštìt do stále nových inovativních øešení. Dík patøí také všem zamìstnancùm, bez jejichž úsilí a aktivního pøístupu by dosažení cílù nebylo možné. Miroslav Øihák generální øeditel

5 Slovo obchodního øeditele Rok 2005 pro spoleènost ANECT hodnotím z obchodního hlediska velice pozitivnì. Ambiciózní plán byl splnìn vysokým nasazením obchodní skupiny a vydatnou podporou ostatních sekcí spoleènosti. Vzhledem k tomu, že se obchodních cílù podaøilo dosáhnout za plánovaných nákladù, má tento výsledek pozitivní vliv na hospodaøení spoleènosti. Jako každý rok jsme se zamìøili na zvyšování podílu služeb v realizaci obchodních pøípadù. V roce 2005 jsme v tomto smìru byli o poznání úspìšnìjší. ANECT a.s. se pozvolna mìní z klasického systémového integrátora dodávajícího øešení na klíè ve skuteèného poskytovatele integraèních služeb, který v trièku zákazníka spojuje jednotlivé informaèní systémy v jeden funkèní celek. Jedním z hlavních faktorù, proè k tomuto posunu dochází, je zmìna v myšlení každého zamìstnance. Druhým èinitelem je rostoucí odvaha zákazníkù svìøit svou IT infrastrukturu do rukou nìkoho jiného. K tomu, aby to fungovalo, je potøeba oboustranná dùvìra. Jak zákazníci mìní své návyky, mìní se i ANECT z dodavatele infrastruktury na dùvìryhodného dodavatele infrastrukturních služeb. Rok 2005 je nejen rokem øady úspìchù, ale i pouèením, že mírná odchylka od našich pøedsevzetí má veliké následky. Zákazník dùvìøuje, ale zároveò neodpouští chyby. Na poèátku výbìrového øízení u jednoho významného zákazníka jsme udìlali velkou chybu a už se nám nepodaøilo zákazníka pøesvìdèit, aby nám svìøil zakázku, která patøí mezi ty inovaèní projekty, ve kterých je ANECT tradiènì silnìjší než konkurence. Je to pro nás velkým ponauèením. V mé bilanci bych dále zmínil skuteènost, že jsme nedokázali trh pøesvìdèit o našich kvalitách ve vývoji aplikací pro korporátní trh. Tržní podíl zde mírnì zaostává za plánovanou hodnotou. Souèasné výzkumy ukazují, že vìtšina korporací má svou infrastrukturu pøeinvestovanou a nyní je na èase ji efektivnì využívat. To potvrzuje naši dlouholetou snahu o konsolidaci IT prostøedí smìrem k infrastruktuøe orientované na služby. K tomu mùže zákazníkùm pomoci zkušený infrastrukturní partner, který ji nejen dodává, ale i sám provozuje., Silné základy v sítových technologiích nám dávají možnost urèovat další vývoj v oblasti SON (Service Oriented Network). Dnešní potøeba mít službu dostupnou kdykoli a odkudkoli smìøuje k posunu inteligence služeb od terminálù k sítím. Marek Šoltys obchodní øeditel

6 Slovo finanèního øeditele Spoleènost ANECT i pøes pokles celkových tržeb v roce 2005 zaznamenala nárùst pøidané hodnoty o 40 % na celkových 247 mil. Tento rùst souvisí zejména s výrazným posílením prodeje služeb (technické podpory a projektù) a potvrzuje tak orientaci spoleènosti na prodej služeb s vysokou pøidanou hodnotou. Služby se stávají nosným zdrojem pøíjmù oproti prodeji zboží, které pøispívalo k pøíjmùm vìtším podílem v letech minulých. Nárùst osobních nákladù v roce 2005 byl v souladu s vysokým objemem prodaných služeb. Výrazné zvýšení ostatních provozních nákladù souvisí pøedevším s mimoøádnými náklady vzniklými s pøestìhováním pražské kanceláøe do nových prostor v centru Budìjovická alej. Ètyøicetimiliónový hospodáøský výsledek po zdanìní v roce 2005 je dvojnásobkem zisku roku Nárùst dlouhodobého majetku o 20 % ve srovnání s rokem 2004 reflektuje vyšší objem majetku nutného k zabezpeèení poskytovaných služeb. Výše pohledávek z obchodního styku pøesáhla na konci roku tøistamiliónovou hodnotu, a to zejména kvùli realizaci velkého objemu zakázek ke konci období roku Vzniklé pohledávky byly z velké èásti financovány pøijatými úvìry. Tyto úvìry byly splaceny ke konci února inkasem splatných pohledávek. Vzhledem k vysoké bonitì a dobré platební morálce zákazníkù naší spoleènosti nebylo nutné tvoøit opravné položky k pohledávkám z obchodního styku. Dividenda za rok 2004 vyplacená v roce 2005 byla ve výši poloviny hospodáøského výsledku roku Spoleènosti si v roce 2005 udržela dlouhodobý rating na úrovni A-. Jiøí Procházka finanèní a správní øeditel

7 Slovo projekèního øeditele Rok 2005 znamenal pro projekèní sekci další posun k vyšším vrstvám ISO/OSI modelu. Poprvé v historii se ANECTu podaøilo ve vìtší míøe prodat konzultace obchodních procesù ITIL a CoBIT. Obchodnì jsme zúroèili také naše interní zkušenosti se zavádìním procesù spojených s OUI (ochranou utajovaných informací) a ISMS (Information Security Management System). Úspìch zaznamenala skupina odborníkù na bezpeènost, kterým se podaøilo vytvoøit a prodávat ucelené, technologicky nezávislé portfolio v oblasti bezpeènosti. Vypracovali jsme novou metodiku øízení projektù, ve které využíváme zkušeností z minulých let. Metodika lépe popisuje skuteèný stav a odráží požadavky pro øízení kvality. Projektová metodika je založená na mezinárodních standardech øízení projektù. Novinkou je oddìlení procesu vzniku díla od obsahu jednotlivých dokumentù. Novì jsme zavedli roli design managera jako garanta kvality odborného obsahu projektu. Zprovoznìn byl nový zpùsob plánování a vykazování práce, založený na Microsoft Project Serveru Pøesun kanceláøe v Praze do nových prostor umožnilo vybudovat moderní LAB a rozmístit skupiny projektantù a technikù do tzv. technologických hnízd podle oblasti zájmu a ne podle organizaèní struktury. To se projevilo v mnohem vìtší míøe spolupráce obou sekcí. Zlepšujeme i péèi o naše významné zákazníky. Sestavili jsme dedikované týmy k vyjmenovaným zákazníkùm. K obchodníkovi a projektovému manažerovi pøibyl systémový architekt a pracovník nadstandardní péèe. Tým doplòují pøidìlení projektanti. V roce 2005 jsme se zaèali zajímat o práci v projektech podporovaných Evropskou komisí. Zaèínáme stavìt týmy projektantù, kteøí budou pøipraveni podílet se na tìchto projektech. V oblasti partnerských vztahù jsme i nadále pokraèovali v úspìšné spolupráci s našimi strategickými partnery spoleènostmi Cisco Systems, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems a Symantec. Udrželi jsme Gold certifikace Cisco, Microsoft a Check Point. Získali jsme vyšší certifikaci Symantec Security Partner. Rok 2006 se ponese ve znamení rozvoje, kvality a efektivity. V rámci rozvoje budeme i nadále monitorovat a uèit se nové technologie. Kvalita znamená dodržování standardù ISO, nové øízení projektù a zvyšování certifikací. Efektivita pøedstavuje lepší využití zdrojù, nákup rutinních prací a pøizpùsobení se novým zemím, novým zákazníkùm a novým technologiím. Pavel Sekanina projekèní øeditel

8 Slovo technického øeditele Uplynulý rok 2005 hodnotím jako velice úspìšný. Podaøilo se nám zvýšit meziroènì tržby o 35% za služby technické podpory poskytnuté našim zákazníkùm. Pokraèovali jsme v prohlubování odborného know-how našich specialistù, optimalizaci procesù servisu a dohledu a v pøípravì nových služeb. Mezi velké úspìchy patøí i pøestìhování pražské kanceláøe ANECT, které probìhlo bez jakýchkoli vážnìjších problémù a v jehož prùbìhu jsme provedli i zásadní redesign komunikaèní infrastruktury ve všech našich lokalitách v Praze, Brnì a Bratislavì. Tým pracovníkù technické podpory ANECT je týmem profesionálù, kteøí mají velký rozsah znalostí a jsou schopni úèinnì pomáhat našim zákazníkùm pøi øešení technických závad v jejich informaèních systémech. Uvìdomujeme si velice dobøe, že obstát v tvrdé konkurenci znamená stále se zlepšovat. Rozhodli jsme se, že v dalším období maximálnì pøizpùsobíme naše interní procesy, organizaèní strukturu a informaèní systémy technické podpory doporuèením vycházejících z mezinárodní metodiky ITIL (IT Infrastucture Library). To je pro nás, spolu se zahájením rutinního provozu nových služeb technické podpory, velká výzva pro rok Michal Seidl technický øeditel

9 Slovo øeditele sekce vývoje aplikací Rok 2005 byl pro sekci vývoje aplikací prvním rokem její existence. Vlastní obchodní cíl jsme mìli stanoven tak, aby tržby bez vnìjších nákladù za produkty sekce pokryly veškeré její režijní náklady. Tento cíl nebyl splnìn a sekce dosáhla výsledku 77%. I pøes nesplnìní tohoto cíle hodnotím výsledek kladnì, zejména proto, že podstatnou èást pøíjmù dosáhla sekce v druhém pololetí roku Podaøilo se nám nastartovat spolupráci s nìkterými významnými partnery na zajímavých projektech. Zde bych chtìl jmenovat pøedevším spoleènost Microsoft. V posledním ètvrtletí roku 2005 jsme zaèali doplòovat tým pracovníkù. Pomalu se nám daøí nacházet kvalitní pracovníky, kteøí významnì pøispívají k rùstu odborných znalostí v sekci a to zejména v posunu k analytickým pracím a k návrhu architektur aplikací. Zapoèali jsme proces hledání externích spolupracovníkù pro tvorbu aplikací. Podaøilo se dosáhnout pokrytí obou významných platforem pro vývoj aplikací, a to J2EE a.net. V roce 2006 chceme naplnit ambiciózní obchodní cíl. Jiøí Bartùnìk øeditel sekce vývoje aplikací

10 Z P R Á V Y

11 Zpráva pøedstavenstva ANECT a.s. o podnikatelské èinnosti a o stavu jejího majetku za úèetní období r Pøedstavenstvo spoleènosti plnilo své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami spoleènosti. V prùbìhu roku 2005 došlo ke zmìnám ve složení pøedstavenstva spoleènosti v souladu s dalším personálním rozvojem vedení spoleènosti. Hlavní náplní èinnosti pøedstavenstva, na jeho pravidelných ètvrtletních zasedáních, bylo vyhodnocení a porovnání plánovaného vývoje spoleènosti s reálným stavem. Pøedstavenstvo se zejména zamìøilo na hodnocení cílù jednotlivých organizaèních útvarù a kontrolu plnìní finanèního plánu spoleènosti v jednotlivých ètvrtletích. První zasedání pøedstavenstva v roce 2006 bylo vìnováno vyhodnocení plánu za rok 2005 a taktéž schválení plánu pro rok Pøedstavenstvo konstatuje, že majetek spoleènosti v roce 2005 byl používán v souladu s podnikatelskou èinností a zámìry spoleènosti. Stav majetku a jeho hodnota je vìrnì zobrazena úèetní závìrkou, která je souèástí výroèní zprávy. Oba dokumenty jsou ovìøeny auditorem. V Brnì dne 21. dubna 2006 Z pøedstavenstvo ANECT a.s. Ing. Miroslav Øihák pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel spoleènosti

12 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva Ing. Miroslava Øiháka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ( 66a odst.9 zák. 513/1991 Sb.). Prohlašuji, že kromì majetkové úèasti v ANECT a.s. jsem spoleèníkem následujících obchodních spoleèností: MediaNet s.r.o. se sídlem Brno, Vídeòská 204/125, IÈ , zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo obchodní podíl 100 % AXEC s.r.o. se sídlem Brno, Tùmova 3, IÈ , zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo obchodní podíl 40 %. BKE a.s. se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, IÈ , zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddíle B, vložka èíslo obchodní podíl 94%. Mezi propojenými osobami nebyly v posledním úèetním období uzavøeny žádné smlouvy èi jiné právní úkony, které by byly uèinìny v zájmu tìchto osob.. V Brnì dne 21.dubna 2006 Ing. Miroslav Øihák pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel spoleènosti ANECT a.s. Zpráva Ing. Miroslava Nováèka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ( 66a odst.9 zák. 513/1991 Sb.). Prohlašuji, že kromì majetkové úèasti v ANECT a.s., nemám jinou majetkovou úèast v obchodní spoleènosti. V Brnì dne 21. dubna 2006 Ing. Miroslav Nováèek èlen pøedstavenstva spoleènosti ANECT a.s.

13 Zpráva auditora

14 Zpráva auditora k výroèní zprávì

15 Ú È E T N Í ZÁVÌRKA

16 Úèetní závìrka

17 Úèetní závìrka

18 Úèetní závìrka

19 Pøíloha k úèetní závìrce spoleènosti ANECT a.s. k Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou è 500/2002 Sb., která stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak Obecné údaje Popis úèetní jednotky Název: ANECT a.s Sídlo: Brno, Vídeòská 125 Právní forma: a.s. IÈO: Rozhodující pøedmìt èinnosti: projektování komunikaèních sítí a informaèních systémù Datum vzniku spoleènosti: transformací z BGS partners CS, s.r.o. Vznik BGS partners CS, s.r.o. dne Údaje o osobách s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Ing. Øihák Miroslav 50 % Ing. Nováèek Miroslav 25 % Ing. Štìpánek Jiøí 25 % Zmìny a dodatky provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku: Ke zmìnám došlo ve funkcích èlenù pøedstavenstva.

20 Pøíloha k úèetní závìrce 1.3. Èlenové statutárních a dozorèích orgánùke dni uzávìrky úèetních knih Funkce Pøíjmení Jméno Pøedseda pøedstavenstva Ing. Øihák Miroslav Èlen pøedstavenstva Ing. Procházka Jiøí Èlen pøedstavenstva Šoltys Marek Èlen pøedstavenstva Ing. Seidl Michal Èlen pøedstavenstva Ing. Nováèek Miroslav Èlen pøedstavenstva RNDr. Sekanina Pavel Dozorèí rada - pøedseda Ing. Štìpánek Jiøí Dozorèí rada - èlen Ing. Novák Ladislav Dozorèí rada - èlen Ing. Øihák Petr 2. Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech 2.1. Majetková èi smluvní spoluúèast vyšší než 20 % 2.2. Název spoleènosti ANECT a.s.(sr) Sídlo Teslova 30, Bratislava Výše podílu na základním kapitál 66% Výše zákl. kapitálu spoleènosti Smluvní dohody Mezi akcionáøi zakládající rozhodovací právo: Akcionáøi mezi sebou neuzavøeli žádné dohody a smlouvy Výše úèetního hosp. výsledku

21 Pøíloha k úèetní závìrce 3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady 4. Zamìstnanci celkem Z toho øídících pracovníkù Bìžné úèetní období Bìžné úèetní období Prùmìrný poèet zamìstnancù Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Osobní náklady celkem Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní Úèetní jednotka poskytla èlenùm pøedstavenstva a DR, kteøí jsou v zamìstnaneckém pomìru k dispozici osobní automobil k služebním a soukromým úèelùm a pøíspìvky na dùchodové pøipojištìní. Bìžné úèetní období Odmìny èlenù statutárních orgánù Osobní automobily * 808 Dùchodové pojištìní 128 * V položce "Osobní automobily" se jedná o roèní souhrn èástek vstupující do základu danì fyzických osob. Èástky vyplývají z poøizovací ceny automobilù.

22 Pøíloha k úèetní závìrce Ve sledovaném období byly poskytnuty penìžité pùjèky èlenùm pøedstavenstva a dozorèích orgánù ve výši: Bìžné úèetní období Pøedstavenstvo Dozorèí rada Úrok byl stanoven ve výši obvyklé 3% p.a., èlen dozorèí rady èerpal èást pùjèky bezúroènì ze sociálního fondu spoleènosti, v souladu se zákonem o dani z pøíjmu.

23 Pøíloha k úèetní závìrce Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování 1. Pøedkládaná úèetní závìrka spoleènosti byla zpracována na základì zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a na základì opatøení Ministerstva financí ÈR, kterými se stanoví postupy úètování a obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Zpùsob ocenìní majetku 1.1. Zásoby Úètování zásob provádìno zpùsobem "A" evidence zásob Výdaj zásob ze skladu je úètován: úèetní jednotka používá metodu "FIFO" Ocenìní zásob Oceòování zásob vytvoøených ve vlastní režii Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito Oceòování nakupovaných zásob je provádìno Ocenìní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvoøeného vlastní èinností Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito Úèetní jednotka oceòuje zásoby ve skuteèných poøizovacích cenách, které zahrnují cenu poøízení, vedlejší poøizovací náklady, dopravné,, clo, provize, pojistné a jiné náklady. Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí Ve sledovaném úèetním období firma vlastnila následující majetkové úèasti: Název spoleènosti ANECT a.s.(sr) Sídlo Teslova 30, Bratislava Výše podílu na zákl. kapitálu 66% Výše uvedené majetkové úèasti byly za období oku 2005 ocenìny metodou ekvivalence Oceòování pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito. Ocenìní výše podílu 8 659

24 Pøíloha k úèetní závìrce Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování Zpùsob stanovení reprodukèní ceny Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito. Zmìny oceòování, odpisování a postupù úètování Ve sledovaném úèetním období nedošlo v úèetní jednotce k žádným zmìnám v oceòování a úètování, s výjimkou zmìny metody úètování technických podpor ke zboží, v závislosti na zmìnách u dodavatele. Tyto výdaje jsou v prùbìhu roku úètovány pøímo do nákladù, èasovì rozlišeny jsou jen ty podpory, které nejsou pøedmìtem pøefakturace v plném rozsahu na koneèného uživatele v tomtéž období a zároveò jsou poskytnuty na dobu delší než 1 rok. Opravné položky k majetku Opravné položky k majetku nebyly ve sledovaném úèetním období tvoøeny. Odepisování Úèetní odpisy jednotka používá rovnomìrnì s mìsíèní periodou odepisování. Jejich výše je dána pøedpokládanou dobou použití majetku. Daòové odpisy - použita metoda Úèetní jednotka používá metody zrychleného odepisování majetku v souladu se zákonem è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù. Systém odpisování drobného majetku drobný hmotný investièní majetek (DHIM) do ,- Kè je úètován na úèet Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost aktuální denní kurz vyhlášený ÈNB

25 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti 1.1. Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetní období Ve sledovaném období nemìla spoleènost žádné domìrky danì z pøíjmù Dlouhodobé bankovní úvìry Spoleènost ve sledovaném období neèerpala žádné dlouhodobé úvìry Rozpis odložené danì ze zisku Z dùvodu rozdílu mezi úèetními a daòovými odpisy byl v rámci úèetní závìrky zaúètován odložený daòový závazek ve výši: tis. Kè. Celková výše závazku z titulu odložené danì k je tis. Kè. Významné události po datu úèetní závìrky Významné události po datu úèetní závìrky nenastaly. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Pozemky Budovy, haly, stavby Sam. m. vìci a soubory Jiný HIM Nedokonèený HIM 64 64

26 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Software Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou finanèního pronájmu Spoleènost eviduje k celkem 2 automobily poøízené formou finanèního pronájmu. Bìžné úèetní období Název majetku Uhrazené splátky v r Uhrazené splátky v r Celková výše neuhr. splátek Osobní automobily Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou operativního pronájmu - za bìžné úèetní období Bìžné období Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné 2002 Do roku 2006 Osobní automobily Kancel. prostory Vídeòská 125, Brno Ukonèeno 8/2005 Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha Kancel. prostory A. Staška 79, Praha 4 912

27 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou operativního pronájmu - za minulé úèetní období Minulé období Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné 2002 Do roku 2006 Osobní automobily Kancel. Prostory Vídeòská 125, Brno Kancel. Prostory Vinohradská 112, Praha Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Žádný hmotný majetek spoleènosti není zatížen zástavním právem. Pøehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetním ohodnocením Spoleènost neeviduje žádný majetek s výraznì rozdílným tržním a úèetním ocenìním. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti Bìžné období Název spoleènosti Sídlo Podíl v tis. Kè Podíl v % Poèet akcií/ Dividendy Zisk/Ztráta nominální hodnota v tis. Kè bìžného roku ANECT a.s.(sr) Teslova 30, Bratislava /100 SK Celkem

28 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 4. Vlastní kapitál 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 4.2. Bìžné období Minulé období Základní kapitál Rezervní a statutární fondy Rozdíly z pøecenìní nezahrnuté do HV Nerozdìlený zisk minulých let Zisk ztráta za úèetní období po zdanìní Vlastní kapitál celkem Základní kapitál akciové spoleènosti akciová spoleènost Bìžné období Druh akcií Poèet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhùta splatnosti Na jméno Minulé období Druh akcií Poèet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhùta splatnosti Na jméno

29 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 4.3. Rozdìlení zisku (úhrada ztráty) minulých úèetních období Položka Bìžné úèetní období Výsledek hospodaøení za rok 2004 (+zisk, -ztráta) Tvorba (+) nebo èerpání (-) rezervního fondu v r Tvorba (+) nebo èerpání (-) nerozdìleného zisku minulých let Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let Výplata dividend Pohledávky a závazky Pohledávky po lhùtì splatnosti Poèet dnù Bìžné období Z obchodního styku Ostatní Do a více 163

30 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 5.2. Závazky po lhùtì splatnosti Poèet dnù Bìžné období Z obchodního styku Ostatní Do a více Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì k Pohledávky k podnikùm ve skupinì Bìžné období Dlužník Èástka Splatnost ANECT a.s. (SR) K rozhodnému datu spoleènost neevidovala žádné závazky k podnikùm ve skupinì Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajiš ovacího práva Úèetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnìní zástavního a zajištovacího práva. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze Úèetní jednotka nemá žádné nesledované a neuvedené závazky. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v úèetnictví tvoøena rezerva Úèetní jednotka neeviduje žádné potencionální ztráty.,

31 Pøíloha k úèetní závìrce Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát Rezervy, úvìry a bankovní garance Úèetní jednotka netvoøila v bìžném období žádné rezervy. S výjimkou rezervy na daò z pøíjmu ve výši pøedpokládané daòové povinnosti, krácené o zaplacené zálohy na daò. Stav závazkù z titulu krátkodobých bankovních úvìrù k je 70 mil. Kè. Tento úvìr je zajištìn zástavou pohledávek z obchodního styku v celkovém objemu tis. Kè. Suma bankovních garancí platných k èiní Kè. Neplatební bankovní záruka ve výši EUR je zajištìn pohledávkou USD. Veškeré bankovní garance jsou krátkodobé. Výnosy z bìžné èinnosti v tis. Kè Sledované období Minulé období Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje služeb Èerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj Úèetní jednotka nevynaložila žádné prostøedky na výzkum a vývoj.

32 Kontaktní adresy Antala Staška 79, Praha, Èeská republika Vídeòská 125, Brno, Èeská republika Teslova 30, Bratislava, Slovenská republika t t t tel.: , fax: tel.: , fax: tel.: , fax:

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady

VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Obsah 2 Slovo generálního øeditele. Architekt komunikaèních infrastruktur. 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady Architekt komunikaèních infrastruktur VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 Obsah 2 Slovo generálního øeditele 3 Zpráva pøedstavenstva Zpráva dozorèí rady 4-5 Slova øeditelù sekcí - obchodní, finanèní, projekèní, technické

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více