OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele podniku... 2 Profil podniku... 3 Obchodní jméno a sídlo... 3 Hlavní cíl podnikání... 3 Založení... 3 Statutární orgán... 3 Organizační uspořádání... 4 Lokalita Šenov u Nového Jičína... 4 Lokalita Šternberk... 4 Lokalita Vyškov... 4 Lokalita Slavičín... 4 Lokalita Brno... 4 Vývoj podnikatelské činnosti... 5 Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití... 5 Výroba a služby pro civilní sektor... 6 Zkušebnictví... 6 Ekonomika... 6 Jakost a environment, rozvoj zaměstnanců, informační technologie... 7 Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace.. 7 Personální a sociální vývoj... 8 Rozvoj informačních technologií... 8 Výzkum a vývoj... 9 Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov... 9 Řešení úkolů vývoje pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP Výzkum a vývoj u VTÚO Brno Bezpečnostní politika Vývoj podniku v roce Změna názvu, sídla, organizační struktury Vývoj hospodaření Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti hospodaření VOP-026 Šternberk, s. p. v roce Rok 2011 byl prvním rokem po sloučení dvou státních podniků, a to Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p. s VOP-026 Šternberk, s. p. V tomto roce se management podniku zaměřil v oblasti řízení na ověření a vyladění nové organizační struktury včetně zavedení nového informačního systému v rámci celého podniku, který umožňoval jednotně řídit celý podnik. Rozhodující část kapacit a úsilí všech stupňů řízení podniku však byla zaměřena do oblasti obchodních a ekonomických aktivit s cílem zabezpečit naplnění schváleného obchodního a finančního plánu na tento rok a dále do oblasti dalšího rozvoje podniku. V roce 2011 došlo k dalšímu rozvoji a navýšení tržeb civilní výroby zaměřené do mezinárodní spolupráce s významnými světovými společnostmi. Podnik pokračoval v obchodních aktivitách pro Ministerstvo obrany a Armádu ČR, a to v celé šíři svých schopností, to je v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, oprav a zkušebnictví. Podnik je stále strategickým partnerem v oblasti komplexních služeb pro Ministerstvo obrany a AČR. Pokračující snižování rozpočtu MO mělo negativní dopad na objem zakázek a podnik tuto situaci musel řešit redukcí počtu pracovníků zabývajícími se vojenskými zakázkami. Díky kvalitní práci vrcholového a středního managementu a všech zaměstnanců podniku se podařilo za r dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Rovněž lze konstatovat, že podnik pokračoval v trendu zvyšování finanční stability a vytváření podmínek pro další dlouhodobý rozvoj. Dobrý hospodářský výsledek podniku za rok 2011 vytvořil podmínky pro to, aby se podnik i v roce 2012 a v dalších letech rozvíjel a posiloval hospodářskou a ekonomickou stabilitu. Jsou vytvořeny veškeré předpoklady pro to, aby v roce 2012 podnik dosáhl kladného hospodářského výsledku. Ve vazbě na snižování zakázek ze strany MO a AČR bude management podniku ve spolupráci se zakladatelem řešit další restrukturalizaci podniku, jejímž cílem bude další snižování nákladů a tím zvyšování efektivity veškeré činnosti podniku. Jedním z kroků je i prodej lokality Šternberk, který podnik plánuje uskutečnit do konce roku Jak již bylo uvedeno výše, velmi dobré výsledky hospodaření za rok 2011 byly dosaženy přičiněním všech pracovníků podniku, ale i velmi dobrou spoluprací s našimi obchodními partnery, za což všem děkuji. Rovněž děkuji za velmi dobrou spolupráci pracovníkům MO ČR, Generálního štábu Armády ČR a Armádě ČR, členům dozorčí rady a financujícím bankám. Velice si vážím této spolupráce, nejen na úrovni nejvyšších představitelů uvedených institucí, ale i na nižších stupních řízení. V dalším období přeji všem zaměstnancům podniku, zaměstnancům zakladatele a obchodním partnerům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ing. Adolf Veřmiřovský ředitel podniku VOP-026 Šternberk, s. p. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2

4 PROFIL PODNIKU Obchodní jméno a sídlo VOP-026 Šternberk, s. p. Olomoucká 1841/175, Šternberk, PSČ , Česká republika IČ: DIČ: CZ Tel.: , Fax: , URL: Hlavní cíl podnikání Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, výroba a dodávky nové vojenské techniky, generální a jiné opravy vojenské techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálu, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, servisní služby a technická pomoc vojskům. Strojírenská výroba, zkušebnictví. Úplný výčet předmětu podnikání je uveden v Příloze účetní závěrky a v obchodním rejstříku. Založení Podnik vznikl v roce Zápisem do obchodního rejstříku v roce 1998 se podnik považuje za podnik vzniklý podle zákona č. 77/1997 Sb. VOP-026 Šternberk, s. p., (dále jen VOP-026) je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR (dále jen MO ČR), provádějící podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Statutární orgán Ing. Adolf Veřmiřovský Štramberk, Novojičínská 960, PSČ ředitel podniku Ing. Lumír Hajný.. Nový Jičín, Skalky 1238/12, PSČ zástupce ředitele podniku Ing. Jiří Hanzl. Šternberk, Olomoucká 1491/133, PSČ zástupce ředitele podniku Dozorčí rada V roce 2011 došlo ke změně v DR. K bylo její složení následující: předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Ing. Peter Szőnyi, MBA Ing. Pavlina Vaňková Ing. Jiří Šedivý, Ph.D. Ing. Jan Vylita, FCCA, CFE Ing. Michael Hrbata brig. gen. Ing. Vladimír Halenka Ing. Libor Karásek Ing. Iveta Káňová Ing. Vladimír Váňa VÝROČNÍ ZPRÁVA / 3

5 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ V roce 2011, po sloučení, probíhal proces vnitřní restrukturalizace podniku. Byl zaveden procesní způsob hospodaření napříč celým podnikem členěném do 5ti lokalit. Podnik nemá organizační složku v zahraničí. Lokalita Šenov u Nového Jičína V roce 2011 byla v oblasti výroby a služeb pro speciální užití zaměřena činnost na pokračování výroby KBVP PANDUR, vývoj a výrobu prvních kusů variant PANDUR, vývojových dotačních projektů pro Armádu České republiky (dále jen AČR) a opravy pozemní techniky. V oblasti výroby a služeb pro civilní sektor se lokalita Šenov u Nového Jičína (dále jen Šenov) s největším objemem civilní výroby zaměřovala na rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky, ale i na vyhledávání dalších potencionálních partnerů a nových oblastí výroby. Lokalita Šternberk V roce 2011 pokračovala civilní výroba pro stávající zákazníky do SRN, Holandska a Velké Británie. V oblasti speciální výroby pokračovaly práce na opravách pozemní techniky, jak pro AČR, tak pro jiné tuzemské odběratele (největším odběratelem EXCALIBUR ARMY, s.r.o.). Lokalita Vyškov Lokalita Vyškov se v roce 2011 zaměřovala především na vývoj, realizaci speciální výroby a zkušebnictví s primárním zaměřením na dodávky pro AČR. V průběhu roku docházelo ke snižování požadavků zákazníků, z tohoto důvodu došlo k poklesu tržeb oproti stanovenému plánu, což v důsledku vedlo ke snižování počtu pracovníků z lokality Vyškov. Vzhledem k tomu, že většina zakázek je realizována pro AČR (za rok 2011 byl pokles zakázek od resortu MO více než 30 %), bude pokles zakázek ovlivňovat hospodaření lokality i v roce Na základě uvedených skutečností, bylo nutné zaměřit pozornost na získání nových zákazníků pro činnosti v oblasti výzkumu a speciální výroby do civilního sektoru v ČR i v zahraničí. Výjimkou v tomto trendu dlouhodobě zůstává oblast zkušebnictví, kde byly kapacity v roce 2011 plně pokryty. Lokalita Slavičín I v této lokalitě pokračoval trend snižování poptávky ze strany AČR. Lokalita spolupracovala na vývoji a výrobě varianty průzkumného kolového bojového vozidla pro lokalitu Šenov. Pokračovala ve vývoji a výrobě raketometů a zbraňových systémů pro tuzemské i zahraniční zákazníky, delaborace munice a zkoušení zbraní a munice. Lokalita Brno V průběhu roku 2011 pokračovaly práce v oborech Vojenské chemie, Materiálového inženýrství a Elektronického boje pro projekty obranného výzkumu a vývoje. Za přelomové lze označit projekty mezinárodní spolupráce EDA: Distributed and Adaptive multisenzor Fusion Engine - zaměřený na systém fúze dat v reálném čase a EFP - vývoj nových technologií na ochranu obrněných vozidel proti minám. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 4

6 VÝVOJ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI VOP-026 po sloučení s VOP 025 Nový Jičín, s. p. ke konci roku 2010, významně diverzifikoval své zakázkové portfolio a rozšířil počet odběratelů. Proti roku 2010, přes pokles zakázek projektových úkolů pro AČR, mírně vzrostl obrat podniku (+3,3 %) a dosáhl výše mil. Kč. I po sloučení má podnik dvě základní oblasti činnosti: Výzkum, vývoj, výroba a služby pro speciální (vojenské) užití Vývoj, výroba a služby pro civilní sektor Prodej podle užití v % civil speciál Podnik neustále posiluje prodej na export, v roce 2011 činily celkové dodávky do zahraničí již 60 % celkové produkce. Prodej podle teritorií v % tuzemsko export Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití V roce 2011 mírně převážil objem dodávek civilní produkce (52 %) nad dodávkami speciálu (48 %), zejména z důvodu poklesu objednávek ze strany MO ČR jejichž podíl činil pouze 23 % na celkovém objemu v oblasti výroby a služeb pro speciální užití. Tento výpadek byl nahrazen výrobou obrněného bojového vozidla pěchoty PANDUR a jeho variant pro zahraničního zákazníka. Sruktura prodeje v % civil export speciál export civil tuzemsko speciál tuzemsko VÝROČNÍ ZPRÁVA / 5

7 Výroba a služby pro civilní sektor Zkušebnictví VOP-026 Šternberk, s. p. průběžně rozvíjí další důležitou oblast své činnosti, kterou představuje zkušebnictví. K výkonu činnosti zkušebnictví má podnik k dispozici 3 akreditované zkušební laboratoře a certifikační orgán na výrobky. Zkušební laboratoře se člení na zkušebny podle oblasti provádění zkoušek. Zkušebnictví se aktivně podílí na zavádění nové výzbroje do AČR, především při ověřování nových kolových transportérů PANDUR. Při poklesu speciální výroby a služeb je velmi významnou činností podniku výroba a služby pro civilní sektor. Podnik pro zvyšování produkce v civilním sektoru zaměřuje velkou pozornost marketinkovou činností a investicemi do strojního vybavení. Proti roku 2010 se zvýšily tržby v civilním sektoru o 9 %. Civilní produkce je z 92 % zaměřena na export především do SRN, Nizozemska a Velké Británie. Podnik se při své expanzi zaměřuje na nové segmenty trhu. Trvale dobré výsledky zkušebny dosahují v oblasti zkoušení vozidel, munice, zbraní a elektromagnetické kompatibility. Zkušebny jsou schopny plně zabezpečovat zkoušky nejen pro AČR, ale i pro další tuzemské i zahraniční zákazníky v civilním sektoru. EKONOMIKA Hospodářské výsledky podniku vysoce překročily plánované finanční ukazatele. Podařilo se to především v oblasti zvýšení tržeb podniku (+11,2 %), ale i odprodejem nevyužívaného majetku v areálu Olomouc. Podnik překročil plánovaný zisk 3,5 krát a přidanou hodnotu o 7,2 % i přes zvýšené finanční náklady způsobené silnější Kč vůči. Celkový obrat podniku dosáhl v roce 2011 výše mil. Kč, což představuje proti roku 2010 zvýšení o 4,6 %. Podnik byl v roce 2011 stabilní, měl vytvořeny dostatečné finanční prostředky na provoz i investice. Detailní informace o hospodaření podniku jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky podniku, která je nezbytnou součástí této výroční zprávy. Podíl lokalit na prodeji výrobků, služeb a zboží Šenov 61% Brno 7% Slavičín 4% Vyškov 7% Šternberk 21% VÝROČNÍ ZPRÁVA / 6

8 JAKOST A ENVIRONMENT, ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace Strategickým cílem VOP-026 v roce 2011 byl další rozvoj integrovaného systému managementu podniku, spočívající v integraci požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN a OHSAS do podnikových procesů. Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovanými organizacemi, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty, osvědčení a akreditace. V současné době je podnik držitelem níže uvedených certifikátů, osvědčení a akreditací: Přiznané certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu jakosti. ČSN EN ISO 14001:2005, Systémy environmentálního managementu. OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ČSN EN ISO :2006, Požadavky na kvalitu při svařování. ČSN EN , Požadavky na svařování kolejových vozidel. ČSN EN ISO , Svařované konstrukce. Přiznaná osvědčení a oprávnění Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS (AQAP 2110). Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA typové řady T 810. Oprávnění úřadem pro civilní letectví na zkoušení leteckých pozemních zařízení. Osvědčení k činnostem k modifikaci vojenské letecké techniky. Přiznaná osvědčení o akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC VOP IČ: Odbor zkoušení techniky - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 406/2008 z , platnost do Předmět akreditace: Zkoušky vozidel, seismické způsobilosti, mechanické odolnosti, měření hluků, teplot a vibrací, zkoušky osobních ochranných prostředků, záchytných sítí, elektrických silových zdrojů, elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, tenzometrie, fyzikálních veličin a tribotechnické diagnostiky VOP IČ: Certifikační orgán pro certifikaci výrobků. - Osvědčení č.j.: 442/2010 z , platnost do Předmět akreditace: Osobní ochranné prostředky, záchytné sítě proti pádu z výšky, elektrická generátorová soustrojí, elektrické přístroje, zařízení a spotřebiče, rádiová zařízení, telekomunikační koncová zařízení VOP IČ: Odbor zkušebnictví - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 686/2009 z , platnost do Předmět akreditace: Zkoušení zbraní, munice, výbušnin, balistických ochranných prostředků a muničních obalů. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 7

9 VOP IČ: Středisko zkoušení VTÚO Brno. - Osvědčení č.j.: 145/2010 z , platnost do Personální a sociální vývoj Rok 2011 byl poznamenán zeštíhlením organizační struktury, po celý rok docházelo ke snižování počtu neproduktivních zaměstnanců, způsobené revitalizací za účelem zvýšení efektivnosti a současně zvyšováním podílu produktivních zaměstnanců ve výrobě. V průběhu roku 2011 působilo v podniku pět samostatných procesně řízených lokalit: Šenov, Šternberk, Vyškov, Slavičín, Brno s průměrným počtem zaměstnanců K nárůstu zaměstnanců docházelo především u kategorií výrobních dělníků v celkovém počtu 57 osob, zatímco u neproduktivních zaměstnanců došlo k poklesu o 40 osob. I v roce 2011 se podnik zúčastnil 6ti vzdělávacích akcí pro 82 zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj zaměstnanců členů OHK BRNO - venkov. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a Hospodářskou komorou ČR. V následujícím období bude podnik pokračovat v rozvíjení spolupráce s odbornými učilišti, středními i vysokými školami. V oblasti BOZP podnik pravidelně monitoroval a vyhodnocoval postupy při dosahování cílů a cílových hodnot v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců. Zvýšená pozornost byla věnována prevenci úrazů a nemocí z povolání. Za rok 2011 podnik o téměř 20 zaměstnanců překročil plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením ( 83, zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Rozvoj informačních technologií V roce 2011 se útvar informatiky zabýval především ukončením implementace jednotného informačního systému QAD ve sloučeném podniku. Spuštění informačního systému do rutinního provozu byl velmi náročný krok pro všechny pracovníky podniku a ukončil dlouhou etapu integrace jeho základních procesů. V druhém pololetí roku 2011 se útvar informatiky zabýval také procesním řízením a zahájil projekt Řízení IT služeb podle rámce ITIL v2. V rámci uvedeného projektu se implementovaly procesy Incident Management, Problem Management a Service Level Management. Do konce roku byla provedena analýza business procesů, jejich kategorizace a také impact analýza. Byl spuštěn testovací režim HelpDesku. V roce 2012 bude projekt pokračovat nastavením úrovně jednotlivých business služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 8

10 VÝZKUM A VÝVOJ Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov V roce 2011 útvar výzkumu a vývoje prováděl vývojové práce na projektech pozemní techniky jak pro AČR, tak ostatní zákazníky. V rámci útvaru výzkumu a vývoje byla činnost směřována do následujících oblastí: Řešení úkolů vývoje pro AČR V lokalitě Šenov byly řešeny programové projekty Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek -LZTOP, Polní kontejnerová márnice na bázi KTN ISO 1C, Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN, Pracoviště ochrany VIP osob - POVIPO, Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky - LINKA-08, Malý dekontaminační automobil MDA. V lokalitě Slavičín zakázky Cvičný cíl pro RBS, Modernizace LOS M, Chemické vozidlo pro LOV 4x4 a další. Většina těchto zakázek bude ukončena v roce V lokalitě Vyškov to byly především zakázky Mobilní geografické pracoviště, Mobilní opravna pozemní techniky s ukončením v roce Dále byla vývojově řešena a dodána jedna souprava Polního servisního pracoviště. Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR V lokalitě Šenov se řešily především zakázky týkající se projektu PANDUR jak z hlediska bojové varianty, tak speciálních variant těchto vozidel KBV-VR, KBV-PZLOK, KBV-PZ, KOT-ZDR a KOT-Ž. V lokalitě Slavičín se řešily vývoj a dodávky setů průzkumných nástaveb vozidla PANDUR, vývoj a dodávky zbraňového systému ANTOS LR včetně munice pro AČR, zakázky k zabezpečení TÚ č. 2 objektu LOS a zakázek odborné pomoci v oblasti standardizace a účasti ve skupinách NATO pro AČR. V lokalitě Vyškov v roce 2011 mezi zakázky patřily odborná pomoc v oblasti standardizace, účast ve skupinách NATO a realizace haly pro letouny Airbus. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 9

11 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP-026 V lokalitě Šenov byla činnost v tomto segmentu zaměřena především na vývoj a konstrukci přípravků ve prospěch výrobních činností VOP-026. V lokalitě Slavičín se jednalo především o zakázky výroby a dodávek zbraňového systému ANTOS s municí, delaborace munice a raket pro NAMSA, dodávky speciální munice ráže 68 mm a 40 mm, dodávky subsystémů pro zbraňové stanice. V lokalitě Vyškov to byly dodávky FVZ. V lokalitě Šenov byly práce v tomto segmentu směřovány především do řešení projektu Malý komunální stroj. V lokalitě Slavičín byly práce v tomto segmentu směřovány především do projektu 40 mm termobarický granát a Studie modernizace BVP-2. V lokalitě Vyškov byly práce v tomto segmentu v roce 2011 směřovány především do částečně dotovaných úkolů MO, a to především do projektu problematiky zvedacích systémů pro speciální průzkumné technologie (projekty STOŽÁR, KABINA), projektů modernizace FVZ a Skříňová karoserie. Výzkum a vývoj u VTÚO Brno Odborné zaměření útvaru VTÚO Brno se v roce 2011 nezměnilo. Pracoviště, na základě analýz světových trendů rozvoje, řešilo technické a technologické problémy spojené s ochranou vojsk, materiálu a techniky v oborech: - detekce a identifikace zdrojů ohrožení, - ochrany proti napadení, - likvidace následků napadení. Útvar VTÚO Brno v oborech působnosti prováděl aplikovaný výzkum, vývoj, testování techniky a školení specialistů ve prospěch: - AČR, MV ČR, MPO ČR, - výzkumných pracovišť a průmyslu ČR, - zahraničních armád a mezinárodních organizací (EDA, OPCW) Nejvýznamnější domácí zakázkou řešenou ve prospěch MO ČR, v součinnosti s lokalitami Šenov a Slavičín, byly práce spojené s výrobou prototypu a přípravy zkoušek soupravy chemického průzkumného vozidla S-LOV- CBRN. Zajímavých výsledků bylo dosaženo v projektu vývoje Systém aktivní balistické ochrany. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 10

12 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA Bezpečnostní politika VOP-026 v roce 2011 navázala na stanovené cíle z let předcházejících. Pozornost se zaměřila prioritně na ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky zákona byly především aplikované při zastupování ČR ve strukturách NATO v expertních týmech různých odborných pracovních skupin. V roce 2011 došlo v rámci slučování státních podniků k začlenění oblasti utajovaných informací Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik do systému ochrany utajovaných informací podniku VOP-026. Ve VOP-026 proběhla recertifikace informačního systému určeného ke zpracování utajovaných informací na vybraných pracovištích, nový certifikát NBÚ platí do roku VÝVOJ PODNIKU V ROCE 2012 Změna názvu, sídla, organizační struktury Ke konci roku 2011 rozhodla DR a MO ČR, jako zakladatel podniku, o odprodeji části podniku - lokality Šternberk, z důvodu poklesu zakázek ze strany AČR a ke zvýšení hospodárnosti výroby a snížení nákladů. Realizaci odprodeje podnik předpokládá v letech V souvislosti s odprodejem lokality Šternberk rozhodl zakladatel MO ČR o změně názvu podniku a sídla podniku k Podnik ponese název VOP CZ, s. p. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ V souvislosti se zvýšením odpovědnosti lokalit podniku za své hospodaření budou k vytvořeny z lokalit Slavičín, Brno a Vyškov odštěpné závody. Vývoj hospodaření V obchodní činnosti bude i v následujícím období zaměřena pozornost na hledání dalších příležitostí k uplatnění výrobních schopností podniku na zahraničním i tuzemském trhu, hledáním nové výrobkové náplně, rozšiřováním spolupráce se stávajícími zákazníky a vyhledáváním nových odběratelů. Podnik plánuje v oblasti tržeb za výrobky a služby mil. Kč, což je nárůst proti roku 2011 o cca 48 %. Restrukturalizací podniku, zvýšením hospodářské samostatnosti lokalit, zvýšením tržeb podnik plánuje hospodářský výsledek ve výši 45,3 mil. Kč bez dopadu odprodeje lokality Šternberk. Obrat podniku by měl v roce 2012 dosáhnout výše 2,6 mld. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 11

13 ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA AUDITORA / 12

14 ZPRÁVA AUDITORA / 13

15 ROZVAHA Označ. A K T I V A Řádek Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř )= A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet.jednot.pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 033 až 038) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky Dlouhodobé sdružení poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř.001 až 066) ROZVAHA / 14

16 Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř )=ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 070 až 072) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079 až 080) A. III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.082 až 084) A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 084 Výsledek hospod. běžného účet.období (+/-) A. V. [ř. 001-( )] =ř.060 VZaZ 085 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 088 až 091) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 093 až 102) 092 B. II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 102 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky-ovládající a řídící osoba Závazky-podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bank. úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 až 121) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 067 až 121) ROZVAHA / 15

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY T E X T a b c 1 2 I A ) II II Aktivace B ) B ) C C D E III III F F G IV H V. ( - ) 28 I. ( - ) 29 * [ (-28)-(-29)] VI. 31 J. 32 VII. 33 VII. 1..pod podst. vlivem VIII K. 38 IX. 39 L. 40 M X N XI O XII. ( - ) 46 P. ( - ) 47 * (-46)-(-47)] Q. 49 Q ** - -49) XIII R S ) 55 S * ) T. (+/-) 59 *** - -59) **** -) -54) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / 16

18 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou číslo 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Obecné informace Popis účetní jednotky Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31. prosinec 2011 Obchodní firma: VOP-026 Šternberk, s. p. Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1841/175, PSČ Právní forma: státní podnik Den zápisu: 30. června 1989 Den vzniku: 1. července 1989 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Telefon: Fax: URL: Předmět podnikání: 1. Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace armády České republiky, podnik provádí opravy a výrobu speciální techniky 2. Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům. 3. Poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technickoekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména: vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ AČR a AČR týkající se všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu, řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných technologiích, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 17

19 provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového), výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování, provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO ČR, provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování, výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR, systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů, nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky, munice a materiálu, vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení, zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických parametrů, provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice, standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu a jejich subsystémů, vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR, správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP, apod.), zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti, poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR, technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů, odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO ČR mimo případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č. 40/2004 Sb., školení a výcvik specialistů, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava, skladování, zkoušení a prezentace výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 18

20 Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a technologiích: vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské policie, vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil (mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko, protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2 včetně všech modifikací, vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení, vybraná technika a materiál geografického a hydrometeorologického zabezpečení, vybraná technika a materiál logistiky (dopravní systémy, přepravní / kontejnerové / manipulační / paletizační prostředky, mobilní dílenské a evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochranu proti ZHN a podobně), vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10, KN-251, projektování, výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic, vydávání výnosů o svědečných o porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů, zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky, učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně výcvikové prostředky, výuka a výcvik ve střelbě zbraní, sbírková činnost zbraní a munice, šetření havárií výzbroje, munice, zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek, provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice, speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů, detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL), speciální dozimetrie a protiradiační ochrana (detektory ionizujícího záření, měření dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů), radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu), individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty), dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací (dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky), školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití bojových chemických a radioaktivních látek, metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů v radiové a radiolokační oblasti spektra, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 19

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Obsah: Úvodní slovo ředitele 3 Slovo předsedy Dozorčí rady 4 Základní informace o podniku 5 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 6 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti

Více

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2009 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 V Uherském Brodě červen 2009 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více