ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY podlimitní veřejná zakázka na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) Strana 1 (celkem 15)

2 Pro vypracování nabídky uvádíme následující údaje a podmínky: 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Město Nejdek Sídlem: náměstí Karla IV. 239, Nejdek IČ: DIČ: CZ Zastoupené: Ing. Vladimírem Bendou starostou města Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jiří Štěřík, informatik správce počítačové sítě tel.: Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele infrastruktury k zajištění komplexního řešení datové komunikace Města Nejdek (dále jen město) a následné poskytování s tím souvisejících služeb informačních technologií, telekomunikačních služeb a softwarového vybavení (dále jen ICT). Součástí komplexního řešení bude dodávka zabezpečené komunikační infrastruktury, pevných hlasových služeb propojených do jednotné telefonní sítě, IP telefonního systému, souvisejících služeb operačních systémů, poštovního serveru, SW licencí Microsoft, aplikačního SW a dodávky informačního systému. Komplexní řešení datové komunikace města musí zajistit provoz datové a hlasové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele včetně zabezpečení. Přesný popis a nákres požadovaného řešení města je uveden v příloze č. 1, 2, 4, 5 a 6 této zadávací dokumentace. Provoz datové komunikace je požadován včetně zajištění internetové konektivity oddělené od vnitřní sítě zadavatele službou zajišťující minimálně ochranu antivir, antispam, firewall. Přístup do internetu bude v síti operátora. Návrh musí zahrnovat následné poskytnutí souvisejících služeb ICT prostřednictvím pronájmu výpočetních prostředků, nebo jejich kapacit dodavatelem. Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky je obsaženo v této zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací dokumentace. Současný stav ICT řešení je popsán v příloze č. 7 této zadávací dokumentace. Informační systém musí splňovat všechny normativy a standardy a musí být určen pro státní správu, samosprávu a další organizace, které se vyznačují rozpočtovým charakterem a musí podporovat obecné formátové výstupy. Musí být zajištěna technická podpora včetně služby HelpDesk a legislativní změny jednotlivých komponent po celou dobu životnosti systému. Přesné zadání informačního systému zadavatel popisuje v příloze č. 2. Rozsah veřejné zakázky Vymezení poskytované služby jako komplexní znamená, že uchazeč svým návrhem řešení a poskytnutím služby převezme veškerou svoji odpovědnost za nastavení a následné udržení provozuschopnosti ICT sítě a jejích prvků a současně právní odpovědnost za případné škody z nedbalosti svých zaměstnanců nebo subdodavatelů. Nastavení komplexního řešení datové komunikace, popř. převzetí sítě do správy uchazeče a následné poskytnutí souvisejících služeb ICT je požadováno od 1. září Upřesnění předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace: v příloze č. 1 Upřesnění předmětu veřejné zakázky Strana 2 (celkem 15)

3 v příloze č. 2 Požadavky na nový informační systém města, seznam stávajících programů v příloze č. 3 Cenový list nabídky uchazeče v příloze č. 4 Technické požadavky na IP telefonní systém v příloze č. 5 Požadavky na správu, údržbu a dohled v příloze č. 6 Technické parametry serveru v příloze č. 7 Popis současného stavu ICT v příloze č. 8 Harmonogram instalace v příloze č. 9 Obchodní a platební podmínky - Návrh smlouvy Zadavatel z poskytovaných služeb vylučuje: - správu aplikací městských programů, včetně správy uživatelů těchto programů Uchazeč uvede ve své nabídce návrh komplexního řešení datové komunikace, rozepsaný na ceny datových služeb a dále na ceny souvisejících služeb ICT. Cenová nabídka bude vypracována v tabulkové podobě viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Nabídka bude vypracována pro uvedené požadované kapacity datových a hlasových služeb. Nastavení sítě bude doplněno výčtem souvisejících služeb ICT nabídnutých v rámci návrhu uchazeče (včetně pronájmu HW). Výčet souvisejících služeb ICT uvedený zadavatelem v příloze č. 3 je minimální, nejsou taxativně vyjmenovány všechny další úkony vázané na zajištění běžné datové komunikace, jejichž plnění je uchazeči z podstaty věci známo a je zadavatelem rovněž požadováno. Rozšíření minimálního rozsahu požadovaných služeb zadavatele uvede uchazeč jejich taxativním vyjmenováním s cílem dosažení co nejlepšího komplexního řešení datové komunikace města. Tyto všechny služby vyjádřené v měsíčním ocenění představují tzv. balíček služeb. Balíček služeb = rozsah nabízených služeb uchazeče (včetně pronájmu HW) v rámci komplexního řešení datové komunikace, četnost těchto služeb a jejich cena v měsíčním vyjádření. Balíček služeb představuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky a bude zadavatelem hrazen formou měsíčních paušálních plateb. Technické podmínky ze strany zadavatele jsou vymezeny v předmětu veřejné zakázky. A v příslušných přílohách této zadávací dokumentace. Technické podmínky ze strany uchazeče si vymezí uchazeč sám v rámci předložené nabídky tak, aby co nejlépe zajistil komplexní řešení datové komunikace. Doba plnění veřejné zakázky 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky je 48 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky (od podpisu smlouvy). Předpoklad zahájení plnění VZ: Předpoklad ukončení plnění VZ: Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavření smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky. Strana 3 (celkem 15)

4 Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Obchodní a platební podmínky 4. Obchodní a platební podmínky Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 Obchodní a platební podmínky Návrh smlouvy této zadávací dokumentace. Uchazeč doloží doplněný závazný text návrhu smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazný text smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené barevně ve vzoru smlouvy či požadované v zadávací dokumentaci. Informace o možnosti překročení nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se sazby DPH a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 5. Požadavky na varianty nabídky 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována dle požadavků zadávací dokumentace. Měnou zadávacího řízení je Kč. Nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškeré úkony a náklady související s řádnou realizací předmětu veřejné zakázky, tj. včetně veškerých souvisejících výdajů (cestovné, telefonní poplatky, poštovné atd.) Nabídková cena a potvrzení o technickém plnění zadání u SW bude uchazečem předložena formou předpřipraveného formuláře uvedeného v samostatné příloze č. 3 této zadávací dokumentace a předané vyjma listinné podoby i ve formátu xls (xlsx) na datovém nosiči (např. CD). Uchazeč doplní ceny bez DPH s tím, že ostatní údaje jsou dopočteny formulářem. Je požadováno strukturování nabídkové ceny pravidelných měsíčních poplatků dle členění v této příloze. Instalační poplatky zadavatel nepřipouští. Pokud jsou uchazečem vyžadovány, musí být součástí měsíčních nabízených cen. Nabídková cena návrhu komplexního řešení datové komunikace bude zadavatelem hodnocena v podobě celkové ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky, tzn. součty měsíčních paušálů v průběhu doby plnění veřejné zakázky, tj. po dobu 48 měsíců a to cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně zákonem stanovené sazby DPH (pokud je plátcem DPH). Takto stanovená nabídková cena bude hodnocena v rámci základního kritéria hodnocení nabídky, kterým je nejnižší nabídková cena. Strana 4 (celkem 15)

5 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce. Nabídková cena musí být uvedena jako konečná. Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se sazby DPH a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Vyšší náklady v rámci uvedených balíčků služeb nejsou přípustné. Požadavky na zpracování nabídky 7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Uchazeč současně předloží nabídku v elektronické podobě na CD (akceptovatelné jsou formáty doc, pdf a xls), které bude připojeno k originálu nabídky. Předané CD musí obsahovat návrh smlouvy ve formátu doc a vyplněnou cenovou nabídku (příloha č. 3) do souboru xls, který je součástí této zadávací dokumentace. Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet. Všechny listy nabídky vč. Příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a razítkem uchazeče. Veškeré doklady (včetně návrhu smlouvy) či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Nabídky budou zadavateli doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK - NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na nichž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty uvedené ve výzvě k podání nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 120 kalendářních dnů. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Náklady uchazeče spojené s podáním nabídky Všechny náklad související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení. Strana 5 (celkem 15)

6 Podpis nabídky Tam kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, bude příslušná listina podepsána přesně se způsobem jednání uchazeče zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci. Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Tuto podmínku stanoví zadavatel v souladu s ust. 44 odst. 3 písm. g) zákona.podpis osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřené kopie (opis) originálu. Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. 20 Občanského zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních předpisů ověřené kopii (opisu) originálu. Pravost podpisů na pověření musí být rovněž ověřena podle zvláštních předpisů. Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky příloha č. 10, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon. Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. 8. Způsob hodnocení nabídek a údaje o hodnotících kritériích Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 zákona. Nabídky budou hodnoceny v souladu s 78 odst. 1 písm. b) zákona podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící kritéria a) Nabídková cena (výše nabídkové ceny v Kč bez DPH) 100 % Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH za splnění veřejné zakázky vymezené ve výzvě a zadávací dokumentaci a zpracována dle zadávací dokumentace. Strana 6 (celkem 15)

7 9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zájemce je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zájemce a znění požadavku. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Prohlídka místa plnění Zadavatel umožňuje všem uchazečům dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne v 10:00 hodin. Sraz účastníků je v recepci Městského úřadu Nejdek, nám. Karla IV Požadavek na specifikaci subdodavatelů V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Seznamu subdodavatelů viz. příloha č. 12, v němž uvede subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. Uchazeč bere na vědomí, že v souladu s 147a odst. 4 zákona je povinen zadavateli předložit seznam subdodavatelů ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Strana 7 (celkem 15)

8 11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje splnění kvalifikace dodavatele. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dle 50, odst. 1 zákona dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona. Způsob prokázání kvalifikace Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Prokázání kvalifikace certifikátem Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát uchazeč předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů Pokud více uchazečů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 písm. a), jak jsou uvedeny níže v této zadávací dokumentaci, a profesní kvalifikační předpoklad podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Jestliže více uchazečů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel v souladu s požadavky uvedenými v ustanovení 51 odst. 6 zákona rovněž předložení smlouvy, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito uchazeči jako dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Strana 8 (celkem 15)

9 Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Pravost a stáří dokladů Uchazeč je povinen k předložit čestná prohlášení prokazující splnění kvalifikace v originále, není-li výslovně uvedeno jinak. Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva je dle 82 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) - k) zákona prokáže dodavatel v souladu s 62 zákona čestným prohlášením (originálem) z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad. Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva je dle 82 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč prokáže splnění kvalifikace způsobem uvedeným v 53, odst. 3 zákona: a) výpis z evidence Rejstříku trestů - 53 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b), Strana 9 (celkem 15)

10 b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení ods. 1 písm. f), c) potvrzení příslušného orgánu či instituce odst. 1 písm. h), d) čestné prohlášení odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) zákona prokáže dodavatel v souladu s 62 zákona čestným prohlášením (originálem) z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad. Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 zákona je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč prokáže splnění kvalifikace způsobem uvedeným v 54 písm. a), b) a d) zákona: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil osvědčení Českého telekomunikačního úřadu dle 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, o oznámení komunikační činnosti dle 13 tohoto zákona. Dodavatel musí mít oznámeno zajišťování veřejné pevné sítě elektronických komunikací pro celé území České republiky. Dodavatel musí mít oznámenu komunikační činnost na Služby, které jsou poptávány v rámci předmětné veřejné zakázky, pro celé území ČR. c).. d) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje doložení dokladu prokazujícího odbornou způsobilost uchazeče pro služby ICT požadované v rámci plnění veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) čestným prohlášením (originálem) z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad. Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 zákona je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona prokáže dodavatel v souladu s 62 zákona čestným prohlášením (originálem) z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad. Uchazeč se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 zákona je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Strana 10 (celkem 15)

11 Uchazeč prokáže splnění kvalifikace způsobem uvedeným v 56 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona: a) Předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (uchazeč předloží seznam významných ICT služeb)s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, 3. nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení i seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval nejméně 4 významné dodávky uchazeč uvede stručný popisu předmětu dodávky, rozsahu realizované dodávky a dobu plnění. Významnou dodávkou se pro účely této zadávací dokumentace rozumí zakázka, jejímž předmětem bylo dodání telekomunikačních služeb nebo ICT služeb (dle předmětu této zakázky), přičemž minimální hodnota jedné takové dodávky činila minimálně Kč bez DPH za jeden kalendářní rok. Hodnota dalších třech dodávek činí minimálně Kč bez DPH za každou z nich za jeden kalendářní rok. Zároveň musí být v těchto významných zakázkách alespoň jedna služba na dodávku datových a hlasových služeb nebo alespoň jedna ICT služba. Jako referenční projekty budou zadavatelem akceptovány ty projekty, jejichž předmětem plnění byla realizace dodávek telekomunikačních služeb založených na datových a ICT řešeních. b) Předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a to následovně: 1. technici komunikační infrastruktury, kde zadavatel požaduje minimálně 2 specialisty s následujícími parametry: praxe: zkušenosti s návrhem a implementací nabízené technologie pro komunikační infrastrukturu, které budou prokázány osvědčením objednatele nejméně jedné zakázky (projektu) komunikační infrastruktury, jejíž součástí je nabízená technologie. certifikace pro LAN (Local Area Network) a SAN (Storage Area Network) infrastrukturu nabízeného řešení, tzn., že uchazeč doloží certifikaci pro LAN minimálně jednoho člena týmu na nejvyšší úrovni certifikace výrobce konkrétního zařízení; uchazeč dále doloží certifikaci výrobce konkrétního zařízení pro SAN, minimálně jednoho člena svého týmu. 2. Technici SW virtualizační vrstva, kde zadavatel požaduje minimálně 1 specialistu s praxí: stupeň certifikace na technologie poskytující virtualizaci na úrovni VMware Certified Professional, nebo ekvivalent od jiného výrobce, pokud bude dodavatelem nabízené řešení založeno na vizualizaci. 3. Technici SW operační systémy, kde zadavatel požaduje minimálně 1 specialistu s praxí: Certifikace Microsoft (Microsoft Certified Systems Engineer). 4. Technici serverové infrastruktury, kde zadavatel požaduje minimálně 1 specialistu s praxí: Certifikace výrobce HW pro konkrétní osobu. Strana 11 (celkem 15)

12 Přílohu seznamu členů realizačního týmu bude tvořit soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopise a podepsaných těmito členy realizačního týmu. Z těchto životopisů budou jednoznačně vyplývat skutečnosti, které zadavatel požaduje. e) Předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb v následujícím rozsahu. Uchazeč podle ustanovení 56 odst. 2 písm. b) zákona uvede seznam techniků (viz. výše), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky v níže uvedené minimální úrovni kvalifikačních předpokladů. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč doloží, že členové realizačního týmu (minimálně 3) budou mít odpovídající kvalifikaci pro zajištění následujících rolí a popíše strukturu a složení realizačního týmu: A/ projektový manažer odpovědný za migrace a poskytování vlastních telekomunikačních a ICT služeb; projektový manažer bude disponovat vysokoškolským vzděláním, minimální praxí 5 let a prokazatelnou zkušeností s vedením a realizací obdobných projektů u alespoň dvou referenčních projektů realizovaných v posledních 3 letech, minimálně v rozsahu služeb uvedených v čl. 11 Technické kvalifikační předpoklady viz. výše; dále musí doložit certifikaci ITIL Foundation. Změna na pozici projektového manažera je možná pouze po předchozím oznámení zadavateli. Novým vedoucím realizačního týmu může být pouze osoba splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje požadavky kladené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Obsah nabídky Nabídka uchazeče musí obsahovat: 12. Jistota 13. Obsah nabídek - identifikační údaje uchazeče (viz. příloha č. 10 Krycí list) - návrh smlouvy zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, - dokumenty požadované zadavatelem nebo zákonem, - doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Strana 12 (celkem 15)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Základní údaje zadávací dokumentace

Základní údaje zadávací dokumentace Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) jako otevřené

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více