Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje."

Transkript

1 Analýza Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal Kökörčený Ing. Dagmar Senftová Matěj Havel Datum vydání (verze 1.00) Strana 1

2 Obsah Obsah Úvod Kontext informační strategie Cíle informační strategie Informatizace veřejné správy Trendy a rozvoj IS/ICT Zdroje a východiska Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Funkční schéma kraje Analýza stávající informační strategie Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě Technologické centrum Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Průběh analýzy současného stavu Informační a řídící potřeby Současný stav řízení a poskytování ICT služeb Statistický výzkum Zmapování poptávky po informacích krajský úřad Členové Rady Plzeňského kraje Vrcholové vedení úřadu (ředitel KÚ a zástupci) Vedení odborů a oddělení KÚ Oblast ředitele Oblast zástupce ředitele pro samosprávu a služby veřejné správy Oblast zástupce ředitele pro vnitřní správu Oblast zástupce ředitele pro ekonomiku a rozvoj Shrnutí Zřizované a zakládané organizace kraje Obecná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Shrnutí Obce na území kraje Shrnutí Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje...44 Strana 2

3 5.6.3 Policie ČR Zmapování informačních toků v rámci interních procesů Příprava rozpočtu ve správě daného odboru na následující rok Podání návrhu na rozpočtovou změnu Podání návrhu na rozpočtové opatření Objednávky Drobné nákupy Faktury Vystavení platebního poukazu Požadavky na IT Požadavek na vnitřní správu Řešení problému přes Helpdesk Tvorba návrhu usnesení Cestovní příkazy Požadavek na práci přes čas nebo na práci mimo pracovní dobu Dovolená nebo jiná překážka v práci Evidence docházky - průběžné změny během měsíce Evidence docházky - uzavření docházky Hodnocení zaměstnanců Zadávání veřejných zakázek Analýza elektronizovaných podpůrných procesů Problémy Problém s aplikací Problém s budovou Problém se zařízením Problém s jídelnou Problém s úklidem Požadavky Cestovní příkazy Rezervace zdroje Nepřítomnost Informatika Přesčasy a práce mimo pracovní dobu Telefony Vnitřní správa Vzdělávání Změny Nastavení zástupu v případě nouze Schválení zadání grafiky Vizitky Projekt Doplnění pracovní pozice Výpisy Celkové přehledy Docházka Jídelna Cestovní příkazy...61 Strana 3

4 7.3.5 Telefony Tisky Majetek Aplikace Vzdělávání Srážky z mezd Řešené problémy a požadavky Úkoly Projekty Úkoly Zápisy Usnesení pověření Projekty úložiště Zástupy Portál Plzeňského kraje Informace Celkové zhodnocení Analýza legislativního prostředí Analýza současného stavu IS/ICT služeb Základní pojmy v oblasti poskytování ICT služeb Řízení a poskytování IS/ICT služeb na krajském úřadu Vykonávané ICT služby a činnosti Organizační členění, kompetence a personální obsazení Náklady na poskytování ICT služeb Zajištění poskytování ICT služeb Posouzení vyspělosti řízení ICT procesů Řízení a poskytování IS/ICT služeb na zřizovaných organizacích Společná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Náklady na poskytování ICT služeb ZZO Rozsah statistického šetření Dotazníkový průzkum na zřizovaných a zakládaných organizacích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a ZZO PK Řízení IT na ZZO PK Informační podpora ZZO PK Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum na obcích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a obcí na území kraje Zajištění podpory IT na obcích PK Informační podpora obcí Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum spokojenosti občanů Plzeňského kraje se službami KÚPK Strana 4

5 13.1 Návštěvnost KÚPK Portál KÚPK Informace poskytované Krajským úřadem PK Elektronická komunikace s KÚPK Počet, věkové a genderové rozložení respondentů Manažerské shrnutí a SWOT analýza Informační potřeby a poptávka po informacích Poskytování ICT služeb SWOT analýza SWOT analýza informačních potřeb SWOT analýza řízení a poskytování IS/ICT služeb Seznam zkratek Příloha č.1 Dotazník statistického šetření Strana 5

6 1 Úvod 1.1 Kontext informační strategie Tento dokument byl vytvořen v rámci aktivity číslo 3 Informační strategie, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení na krajském úřadě Plzeňského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na části, jednotlivé části veřejné zakázky se dále dělí na dílčí aktivity. Veřejná zakázka má 6 aktivit, struktura celého projektu je následující: Část 1: o Aktivita 1 Strategie řízení lidských zdrojů. Část 2: o Aktivita 2 Strategie řízení zřizovaných organizací, o Aktivita 3 Informační strategie. Část 3: o Aktivita 4 Návrh a zavedení systému poskytování a sledování dotací, o Aktivita 5 Návrh a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů. Část 4: o Aktivita 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality. Aktivity jednotlivých částí veřejné zakázky se dělí do etap, které jsou pro všechny aktivity shodné: Analýza, Návrh, Implementace, Ověření shody, monitoring. Strukturu Aktivity číslo 3 Informační strategie znázorňuje obrázek 1. Strana 6

7 Obrázek 1 Struktura Aktivity číslo 3 Informační strategie 1.2 Cíle informační strategie Účelem informační strategie je stanovit vizi v oblasti rozvoje informatiky, identifikovat příležitosti, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění v souladu s celkovými záměry kraje, koncepčními dokumenty rozvoje informatiky státu (příp. EU), s předpokládanými trendy vývoje IS/ICT a finančními možnostmi tak, aby Plzeňský kraj zaujal důstojné místo nejen mezi regiony v rámci ČR, ale i v rámci celé EU. Konkrétní stanovené cíle informační strategie jsou následující: Zvýšení dostupnosti a kvality informací jako podmiňující podmínky pro zvýšení efektivity řízení a správy, efektivnější využití lidských zdrojů, podporu vzdělávání, podporu rozhodovacích procesů. Vytvoření systému řízení a monitoringu činnosti krajského úřadu a organizací kraje v oblasti naplňování cílů stanovených v rámci Informační strategie, včetně měření naplňování cílů, stanovených v Informační strategii. Zmapování stávajícího rozsahu a způsobu poskytování informací a ICT služeb v kraji, které v současné době zajišťuje odbor informatiky, a to pro: o krajský úřad, o subjekty zřizované, nebo většinově vlastněné Plzeňským krajem, o města a obce na území kraje, o složky IZS na území kraje, Strana 7

8 o o o další subjekty veřejné správy na území Plzeňského kraje, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty. Identifikace hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a rizik současného stavu. Definice dalšího strategického směrování informatiky v kraji stanovením vize a cílů rozvoje informačního systému kraje a poskytování ICT služeb v kraji, včetně návrhu opatření k jejich naplnění. Součástí je mimo jiné nalezení nejvhodnější formy organizačního, personálního a procesního zajištění poskytování ICT služeb v kraji. Tento dokument je analytickým podkladem pro tvorbu Informační strategie Plzeňského kraje pro roky 2012 a následující. 2 Informatizace veřejné správy Veřejná správa zaznamenala určitý posun v chápání své role vůči občanům. Tato změna je vyvolána nejen příslušnými legislativními normami, větším rozšířením a využíváním IS/ICT, ale i snahou dosáhnout úrovně členských států EU. Klíčovým faktorem v posunu je vnímání role veřejné správy jako poskytovatele služby občanům, podnikům i sama sobě. Mezi nejvýznamnější oblasti či milníky v rozvoji informatizace veřejné správy, které významně přispěly ke změně vnímání její role, patří zejména realizace projektu Czech POINT, realizace systému datových schránek, zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů, vytvoření egon center, zavedení účetnictví státu či příprava systému základních registrů a některé další projekty. Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT) představuje jednotné kontaktní místo veřejné správy. Datové schránky představují elektronické úložiště, které je určené především k zasílání a doručování dokumentů, doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů bylo umožněno zejména přijetím zákona o elektronickém podpisu. egon představuje symbol pro e-government, jehož úkolem je elektronizace veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pro zajištění implementace e-governmentu byla vytvořena potřebná organizační, informační a vzdělávací struktura. Na krajích a obcích s rozšířenou působností byla založena egon centra, která mj. poskytují vzdělávání v oblasti e-governmentu. Smyslem účetnictví státu je vytvoření účetnictví podobně jako u podnikatelských subjektů, s cílem zlepšit hospodárnost státu, odstranit nejednotnosti v evidencích a výkazech atd. Systém základních registrů představuje jeden z pilířů elektronizace veřejné správy. Umožňuje řešit nejednotnost, redundanci a neaktuálnost dat v některých databázích. V rámci tohoto systému budou vytvořeny pouze čtyři základní registry (registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností; registr územní identifikace, adres a nemovitostí) namísto několika desítek současných registrů, rejstříků a evidencí. Všechny výše uvedené projekty či kroky dílčím způsobem přispívají k zefektivnění práce celé veřejné správy, zejména díky možnostem současných informačních a komunikačních technologií a přijetí potřebné legislativy. Rada vlády pro informační společnost přijala strategii, na jejímž základě by se měla Česká republika stát jednou z několika nejlepších zemí v EU v oblasti využívání e-governmentu. Strana 8

9 2.1 Trendy a rozvoj IS/ICT V otázce budování a provozu informačních systémů veřejné správy je důležité neustále sledovat aktuální trendy rozvoje IS/ICT obecně. S ohledem na potřeby veřejné správy lze mezi nejdůležitější oblasti vybrat následující témata: virtualizace, Cloud Computing, servisně orientovaná architektura (SOA), systémová integrace, digitální certifikáty a PKI, ISO/IEC a ISMS (Information Security Management System), ISO/IEC a ITSM (Information Technology Service Management). Virtualizace Virtualizace představuje způsob či technologie, pomocí kterých lze k určitým hardwarovým či softwarovým zdrojům přistupovat jinak, než přímo jako k fyzickému zdroji (zařízení). Nad fyzickým prostředím (počítačem, hardwarovou komponentou, softwarem) lze vytvořit několik virtuálních prostředí, např. nad jedním fyzickým serverem lze vytvořit několik serverů virtuálních. Mezi obecné přínosy virtualizace patří zejména škálovatelnost, možnost efektivního přizpůsobení potřebám uživatelů, možnost dynamické změny parametrů za běhu (to u fyzického hardwarového zařízení nelze), odstínění uživatelů od fyzického zařízení apod. Cloud Computing Cloud Computing je relativně nový pojem pro provozování informačních systémů (IS) a informačních a komunikačních technologií (ICT) formou služeb, které jsou poskytované a dostupné prostřednictvím internetu. Jednotlivé služby jsou typicky dostupné prostřednictvím standardního webového prohlížeče případně pomocí speciálních aplikací. V rámci těchto služeb se jedná o poskytování software, hardware, případně kombinaci obou možností. Cloud Computing zahrnuje následující tři kategorie služeb: Aplikační služby SaaS (Software as a Service), Platformní služby PaaS (Platform as a Service), Infrastrukturní služby IaaS (Infrastructure as a Service). SaaS (Software as a Service) je způsob provozování informačních systémů a aplikací, při kterém zákazník používá software, který je prostřednictvím internetu poskytován formou služby. Zákazník platí za pronájem aplikací, které jsou provozovány na hardwarovém vybavení poskytovatelů. PaaS (Platform as a Service) představuje službu, kdy se poskytují kompletní prostředky pro vývoj a údržbu vlastních aplikací dostupných prostřednictvím internetu. IaaS (Infrastructure as a Service) nahrazuje původní termín HaaS (Hardware as a Service). V tomto případě se jedná o poskytování výpočetního výkonu, infrastruktury a datových úložišť, nejčastěji prostřednictvím virtualizace. Zákazník si tedy pronajímá hardware a infrastrukturu, nikoliv software. Možné přínosy Cloud Computingu: nezávislost na místě a čase služby je obvykle možné používat odkudkoliv a kdykoliv, není nutné pořizovat, vlastnit a udržovat vlastní hardware, případně i software, značná škálovatelnost umožňující využívat a platit jen za potřebný rozsah služeb. Možné nedostatky Cloud Computingu: značná závislost na poskytovateli služby a jeho řešení, změna poskytovatele služby může být komplikovaná a nákladná, Strana 9

10 přechod z klasického modelu provozování IS/ICT na Cloud Computing je obvykle poměrně náročný a může zahrnovat jak výměnu, úpravu či vytvoření potřebných aplikací tak i migraci dat ze stávajících systémů, data jsou fyzicky uložena u poskytovatelů služeb a nejsou tak pod přímou kontrolou uživatelů. Architektura orientovaná na služby (SOA) Pojem architektura orientovaná na služby (Service Oriented Architecture SOA) představuje koncept či přístup pro analýzu, návrh, vývoj, provoz a integraci aplikací založený na využití služeb. V současnosti se naprostá většina odborné veřejnosti, jak z akademické sféry, tak i z oblasti významných softwarových či analytických společností, shoduje v tom, že aktuálně představuje SOA nejefektivnější prostředek pro budování informačních systémů. V pojetí SOA představuje informační systém nebo aplikace provázanou množinu vzájemně volaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu. Jednotlivé služby jsou do jisté míry samostatné celky, které mohou být obvykle vyvíjeny, provozovány či nahrazeny nezávisle na ostatních službách systému. Cílem konceptu SOA je zajistit vysokou flexibilitu výsledného řešení, včetně odpovídající flexibility na úrovni managementu. Zejména se jedná o řešení problémů spojených s realizací a následným rozvojem rozsáhlých podnikových systémů tak, aby následné změny byly snadněji řiditelné. Současně je cílem, aby této flexibility bylo dosaženo v porovnání s jinými přístupy s menšími náklady a také s využitím stávajících investic do oblasti IS/ICT. SOA usnadňuje správu jednotlivých zdrojů (služeb) a umožňuje jednodušší zapojení externích zdrojů, tzn. snazší možnost integrace se systémy třetích stran. Mezi obecné přínosy SOA patří zejména: snižování nákladů na analýzu, návrh, vývoj a integraci aplikací, minimalizace počtu vazeb mezi jednotlivými komponentami (loose coupling), vyšší flexibilita informačního systému a managementu v reakci na budoucí změny a požadavky, možnost začlenit do SOA i starší (legacy) aplikace, které původně tuto architekturu nepodporovaly, což umožňuje vyžít stávající investice do oblasti IS/ICT, relativně snadná možnost nahrazovat stávající služby jinými, a to i za běhu aplikace, možnost realizovat informační systém jako distribuovaný, zprůhlednění a zjednodušení správy a řízení informačních systémů, orientace na procesy. Systémová integrace Téměř v žádné organizaci již nenarazíme na situaci, kde bychom provozovali informační systémy a aplikace zcela samostatně a izolovaně bez spolupráce či komunikace s dalšími systémy. Obvykle je nutné integrovat informační systémy a aplikace v organizaci také se systémy dalších externích subjektů. V současné době dochází k exponenciálnímu nárůstu požadavků na množství funkčností IS/ICT v organizaci jakožto celku nikoliv k exponenciálnímu nárůstu požadavků na počet funkčností jednoho informačního systému či aplikace to je důležité rozlišovat. Tím se zvyšují požadavky na provázanost a spolupráci jednotlivých informačních systémů a aplikací v organizaci. Klíčovým aspektem každého systému je tedy možnost jeho integrace do stávajícího prostředí IS/ICT v organizaci. Význam a důležitost otázky systémové integrace dále zdůrazňuje skutečnost, že výsledné integrované řešení má značný dopad na celou organizaci, svým rozsahem ovlivňuje velké množství uživatelů a současně je jeho realizace finančně značně nákladná. V dnešní době se tak integrace existujících i nově dodávaných informačních systémů stává pro každou organizaci zásadním tématem. Strana 10

11 Digitální certifikáty a PKI PKI (Public Key Infrastructure) představuje prostředky a postupy potřebné pro vytváření, řízení, distribuci, ukládání a odvolávání digitálních certifikátů. PKI se využívá zejména v souvislosti s elektronickými podpisy (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Základem je asymetrická kryptografie využívající privátní a veřejné klíče. PKI umožňuje správu a distribuci veřejných klíčů, pomocí nichž lze elektronické podpisy ověřovat. Rozvoj PKI a stále větší dostupnost potřebných technologií a služeb přispívají ke zlepšení úrovně bezpečnosti elektronického zpracování dat. Význam a využití digitálních certifikátů a elektronických podpisů neustále roste, dokumenty v digitální podobě začínají být dva roky po přijetí potřebné legislativy uznávané jako rovnocenné listinným dokumentům. Systém řízení bezpečnosti informací a ISO/IEC Série norem ISO/IEC popisuje oblast bezpečnosti informací (Information Security Management System, zkráceně ISMS). Je vhodná jak pro komerční organizace, tak i pro veřejnoprávní instituce, zpracovávající informace, které by mohly být potenciálně zneužity, poškozeny, pozměněny, ztraceny atd. Celý systém řízení bezpečností informací je postaven na identifikaci a posouzení rizik, kde pro významná rizika jsou vytvořena příslušná opatření s cílem tato rizika minimalizovat a řídit. Významná je především norma ISO/IEC 27001:2005, která popisuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací a je možné certifikovat organizaci či její část na soulad s touto normou. Normy řady ISO/IEC navazují na normy řady ISO/IEC 9000 systému řízení kvality, z nichž přebírají řadu postupů. Nicméně certifikace podle ISO/IEC 9001 není nutným předpokladem pro certifikaci podle ISO/IEC Certifikát ISO umožňuje organizaci prokázat, že má zavedeny takové postupy, které zajišťují požadovanou bezpečnost zpracovávaných informací, včetně zajištění bezpečnosti osobních dat (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). S rostoucím nárůstem informací uložených v digitální podobě roste i potřeba jejich ochrany. Informační bezpečnost jako téma je tím pádem už nějakou dobu na vzestupu. Lze předpokládat, že soulad s ISO/IEC (případně i certifikace podle této normy) bude již brzy chápán jako samozřejmá nutnost jak pro organizace veřejné správy, tak pro jejich dodavatele. Řízení IT služeb a ISO/IEC Norma ISO/IEC představuje standard pro řízení IT služeb (Information Technology Service Management, zkráceně ITSM) s cílem zvyšovat jejich kvalitu a efektivitu příslušných procesů pomocí efektivnějšího řízení, plánování a využívání informačních technologií. Norma přebírá obsah celosvětově uznávaného konceptu ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Na rozdíl od certifikace dle ITIL, která se týká pouze osob, je certifikace podle ISO určena pro organizace. Standard je vhodný pro všechny typy a velikosti organizací, včetně institucí veřejné správy. Přínosem implementace normy ISO je neustálé zlepšování procesů, měřitelnost kvality poskytovaných IT služeb a ve svých důsledcích obvykle značná úspora nákladů na provoz IT. Jedná se o normu, která se pomalu stává nutným standardem pro dodavatele IT služeb, z hlediska veřejné správy je stále častěji uváděn požadavek na certifikaci podle této normy u veřejných zakázek na dodávky nebo služby v oblasti IT. Strana 11

12 3 Zdroje a východiska 3.1 Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeňský kraj se rozkládá v západní části Čech a svou rozlohou (7561 km²) je třetí největší v České republice. Plzeňský kraj v současné době obývá přes 581 tis. obyvatel. Počtem obyvatel je Plzeňský kraj devátý v České republice, hustota zalidnění je druhá nejnižší. Většinu rozlohy kraje a cca třetinu obyvatelstva tvoří katastry menších obcí, naopak středně velkých měst je v kraji poměrně málo. Plzeňský kraj je členěn do 7 okresů: okres Domažlice, okres Klatovy, okres Plzeň-jih, okres Plzeň-město, okres Plzeň-sever, okres Rokycany, okres Tachov. A dále do 15 obcí s rozšířenou působností: ORP Blovice, ORP Domažlice, ORP Horažďovice, ORP Horšovský Týn, ORP Klatovy, ORP Kralovice, ORP Nepomuk, ORP Nýřany, ORP Přeštice, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Stříbro, ORP Sušice, ORP Tachov. Plzeňský kraj zahrnuje celkem 501 obcí. Rozdělení kraje do obcí s rozšířenou působností je zachycuje obrázek 2. Strana 12

13 Obrázek 2 Plzeňský kraj 3.2 Funkční schéma kraje Na následujícím schématu je uveden funkční model kraje na základě modelu organizace veřejné správy podle metodického referenčního rámce CorSET. Strana 13

14 Obrázek 3 Funkční model organizace podle CorSet Tento model byl použit jako výchozí pro analýzu informační podpory krajského úřadu a kraje. 3.3 Analýza stávající informační strategie Pro manažery nejsou samy IS/ICT cílem. Jsou efektivním prostředkem, který má umožnit, usnadnit, zhospodárnit a především zkvalitnit jejich jednání a rozhodování a uspokojit individuálně založené informační potřeby. Informační management není jen o využití IS/ICT, ale vůbec o práci s informacemi a související změnou myšlení. Jednou ze základních myšlenek analýzy současného stavu a tvorby informační strategie KÚPK bylo rozdělení tří vrstev managementu: Management tato vrstva managementu zahrnuje vnitřní řízení v rámci krajského úřadu, ale také řízení v rámci všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů. Informační management vrstva řízení, která musí respektovat jak primární potřeby manažerského pohledu, tak i návazné hospodárné zajištění tomu odpovídajících informačních procesů. Tvoří tedy jakési rozhraní mezi potřebami Managementu a jejich realizací ICT managementem. ICT management tato vrstva je zaměřena na realizaci služeb IS/ICT. Primárním cílem je tedy zabezpečení informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Všechny vrstvy mají svoje aktivity rozděleny do Provozní a Rozvojové části. Strana 14

15 Management Využívání dat, informací a dat k řízení Informační požadavky Informační potřeby Nabídka informací Poptávka Zajištění rovnovážného rozvoje, Tvorba metodik Informační management Každodenní pomoc managementu, mapování nabídky a poptávky, metodická pomoc Nabídka Požadavky na ICT Nabídka ICT Technologie, ICT služby Zajištění Rozvoje ICT ICT Management Zajištění Provozu ICT Obrázek 4 Úrovně managementu Při zpracování analýzy současného stavu bylo využito právě toto členění do tří vrstev managementu. Bude více využito ještě v návrhové etapě. 3.4 Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě V současné době kraj připravuje několik významných IS/ICT projektů z prostředků výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu, které budou mít významný dopad do území kraje a budou mít výrazný přesah za hranice krajského úřadu. Jedná se především o vybudování technologického centra kraje a regionální datové sítě, kde uživateli budou především obce na území kraje a organizace na území kraje, zřizované a zakládané veřejnou správou (státem, krajem nebo obcemi v kraji). To dále zvyšuje potřebu strategicky řídit IS/ICT služby na úrovni celého kraje Technologické centrum Plzeňského kraje Projekt "Technologické centrum Plzeňského kraje" si klade za cíl vybudování Technologického centra Plzeňského kraje a Regionální komunikační infrastruktury CamelNET. Technologické centrum Plzeňského kraje Technologické centrum Plzeňského kraje má zajistit bezpečné uložení dat a plynulý chod aplikací navázaných na Technologické centrum Plzeňského kraje a jejich zálohování. Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Regionální komunikační infrastruktura Plzeňského kraje plánuje propojení hlavních center Plzeňského kraje a jejich zapojení do komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Komunikační infrastruktura je optická datová síť včetně příslušných aktivních prvků v uzlových i koncových bodech (objektech), které jsou do sítě připojeny. Cílem je propojit veškeré významné lokality v Plzeňském kraji (zejména obce s rozšířenou působností a ostatní velká města) a všechny objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. První etapa bude vybudována v letech 2011 až 2012, v této etapě bude propojeno 10 lokalit včetně všech bývalých okresních měst. Připojeny budou veškeré nemocnice základní péče, většina základních center Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Rovněž bude připojena většina oblastních středisek Správy a údržby silnic. Objekty Plzeňské kraje v městě Plzni Strana 15

16 jsou připojovány v rámci městské datové sítě, se kterou bude CamelNET propojen. Na výstavbu metropolitních sítí mohou obce získat od Plzeňského kraje dotaci. Obrázek 5 Mapa regionální komunikační infrastruktury CamelNET předpokládaný cílový stav Dopady na Informační strategii Tímto projektem se Plzeňský kraj stane významným telekomunikačním operátorem a poskytovatelem ICT služeb cloudu jako SaaS 1 nebo IaaS 2 v regionu, byť pro omezenou množinu klientů (veřejná správa a veřejné služby). Projekt počítá s tím, že větší část podpory provozu bude zajištěna externím dodavatelem, nicméně i tak bude nutné počítat s nárůstem pracnosti, minimálně s řízením vybraného dodavatele a s řízením zákazníků odběratelů služeb. Bude také potřeba zajistit pokrytí dohledové služby 24x7 včetně zastupitelnosti. To bude znamenat výrazný nárůst počtu uživatelů, čemuž musí odpovídat i procesy a nástroje, v konečném důsledku to může znamenat i personální navýšení. Také bude nutné začít mnohem precizněji než dosud sledovat náklady a umět je rozpočíst na jednotlivé služby, které bude technologické centrum a komunikační infrastruktura nabízet. Projekt také významně ovlivňuje možnosti budoucího organizačního uspořádání informatiky majetek, pořízený v tomto projektu, musí po dobu udržitelnosti zůstat v majetku kraje a osoby, jejichž mzdové náklady budou v realizační fázi hrazeny z projektu, musí být v pracovně právním vztahu s krajem. 1 Software as a Service provozování aplikace (např. účetní systém, spisová služba) formou služby 2 Infrastructure as a Service provozování infrastruktury (např. virtuálního serveru) formou služby Strana 16

17 Projekt také nemůže generovat zisk. To do určité míry komplikuje případné varianty vyvedení odboru informatiky do externího subjektu. Rizikem projektu je udržitelnost provozu infrastruktury, hlavně pracnost a náklady s tím spojené bude-li toto podceněno, bude projekt neúspěšný a ještě hrozí sankce za nedodržení podmínek dotace. Dalším rizikem projektu je nepotkání se nabídky s poptávkou pokud se nepodaří nalézt vhodné služby, které by nad touto infrastrukturou byly nabízeny za zajímavých podmínek, budou sice formálně naplněny podmínky dotace, ale projekt nebude mít očekávané přínosy a úspory. Návrhová část by se proto měla soustředit na upřesnění nabídky služeb technologického centra a komunikační infrastruktury, měla by najít vhodný obchodní model a navrhnout způsob jejich provozního zajištění Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu Cílem DMVS je zajistit a podpořit: garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu veřejné správy dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu optimalizaci služeb veřejné správy návaznost na evropské a regionální projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS) Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané. Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje bude naplněna realizací následujících projektů: Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM a KMD vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Aktualizace bude probíhat do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převezme do své gesce ČÚZK. Tato prostorová data budou dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Digitální technická mapa Plzeňského kraje Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Poskytování údajů bude založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování bude opět založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Strana 17

18 Jak je z popisu projektových záměrů zřejmé, těžiště jednotlivých projektů jsou různá - od vytvoření datových sad, nastavení pravidel spolupráce až po vytvoření nástrojů pro sdílení a publikování. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK, kde se především významně navýší množství spravovaných dat. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Příležitosti a hrozby projektu jsou poměrně úzce spojené s příležitostmi a hrozbami technologického centra ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Projekt ICT služby technologického centra Plzeňského kraje je jedním z dílčích projektů, které jsou realizovány v rámci IOP na rozvoj služeb egovernmentu v krajích. Projekt se skládá ze 4 částí, a proto bude popis výchozího stavu také rozdělen na 4 části: Spisová služba Digitalizace a ukládání Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Inteligence Spisová služba Cílem projektu je rozvoj elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro kraj a jimi zřizované a zakládané organizace, nebo obce I a II typu včetně zavedení negarantovaného úložiště, které je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické spisové služby. Digitalizace a ukládání dat Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území plzeňského kraje, zejména pak digitalizované a uložené dokumenty (proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů) a vytvoření krajské elektronické spisovny (nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců). Obecně jde o vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů pro ochranu kulturního dědictví. Vnitřní integrace úřadu Cílem projektu je zjednodušení a zefektivnění práce úředníků, zlepšení kvality dat, vyšší dostupnost dat a informací, rozšíření služeb provozovaných v rámci Plzeňského kraje i na krajem zřizované a zakládané organizace a obce. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Datové sklady, MIS a nástroje BI Cílem projektu je implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť (statistika, ekonomika). Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům. Jde o vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří Strana 18

19 finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK. Předpokládá zavedení několika nových částí IS KÚPK, případně rozšíření stávajících částí IS. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Zákazníky těchto nově vybudovaných služeb budou jak zaměstnanci KÚPK, tak organizací řízených krajem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Opět se jedná o projekt, závislý na existenci a úspěchu technologického centra kraje. Rizikem spisové služby a dlouhodobého úložiště je zodpovědnost za cizí obsah, při jehož kompromitaci nebo zničení dojde k porušení jednoho nebo i více zákonů. Je proto nutné provést opatření, aby se takovým situacím zabránilo nebo byly minimalizovány. Slabou stránkou projektu digitalizace a ukládání dat (tak, jak je popsaný ve studii proveditelnosti) je že se soustřeďuje na technický proces vlastního uložení a zanedbává jak organizační a procesní stránku věci, tak problém dlouhodobosti. Pro vytvoření a provoz dlouhodobých úložišť není počítáno s přípravou strategické a provozní dokumentace např. podle metodiky PLATTER, ani s následnou certifikací či alespoň sebehodnocením např. podle DRAMBORA. Ve studii také nejsou u dlouhodobého ukládání řešeny principy Preservation planning, jako je kontrola správnosti datového formátu na vstupu či převod dat do jiného formátu ve chvíli, kdy starý formát přestává být podporován. Typický DMS systém (se kterým projekt počítá) se zaměřuje na zachování věrnosti na bitové úrovni a podporu ochrany obsahu nezajišťuje, přitom dodatečné doplnění ochrany obsahu je značně náročné, pokud vůbec realizovatelné jedná se o poměrně náročnou problematiku. Tyto nedostatky představují buď riziko ztráty či degradace dat v dlouhodobém horizontu (nebude-li uvedené doplněno), nebo riziko značných vícenákladů (při dodatečném doplňování řešení). V rámci možností, které umožňují pravidla dotace, je proto do návrhové etapy doporučeno dopracovat zadání projektu digitalizace a dlouhodobého ukládání o: 1. Požadavek na zajištění souladu úložiště s metodikou PLATTER, následně ověřeného certifikací (TRAC, Nestor) nebo sebehodnocením (DRAMBORA) 2. Požadavek na zajištění alespoň základní funkcionality ochrany ukládaného obsahu (Preservation planning) Rizikem projektu vnitřní integrace úřadu je jeho závislost na centrálních komponentách ve chvíli, kdy Ministerstvo vnitra v rámci šetření zastavilo nebo redukovalo většinu svých ICT projektů a stále nejsou realizovány základní registry, jejichž napojení je jedním z důležitých výstupů projektu. Projekt s touto nejistotou do určité míry počítá, bude-li však trvat příliš dlouho, nebude kraj dostát podmínkám žádosti. Toto je bohužel fakt, který z pozice kraje není ovlivnitelný. Naopak příležitostí projektu vnitřní integrace je sjednocení prostoru uživatelských identit, buď v rámci kraje, nebo (v ideálním případě) přes celou ČR. To by mělo pozitivní dopad do většiny oblastí, které Informační strategie pokrývá. Vhodným nástrojem pro držení identit by mohl být portál epusa, čímž by se zvýšila její závaznost a tím i aktuálnost jejího obsahu. Nově budovaný datový sklad, MIS a nástroje BI jsou jednoznačně pozitivním krokem, který by měl odstranit nedostatky stávajícího datového skladu minimálně na technické úrovni. Je zde nicméně Strana 19

20 riziko, že pokud se projektu nevytvoří dostatečná osvěta a datového skladu se nechopí analytik s dostatečnými znalostmi i časovou kapacitou, bude projekt odsouzen k neúspěchu. Návrhová etapa by s tím proto měla počítat a navrhnout vhodná opatření pro eliminaci tohoto rizika. 4 Průběh analýzy současného stavu 4.1 Informační a řídící potřeby V části Informační a řídící potřeby na KÚPK a území Plzeňského kraje bylo provedeno zmapování poptávky po informacích formou místních šetření na úrovni: odboru informatiky, členů Rady Plzeňského kraje, ředitele KÚ, zástupců ředitele KÚ, vedení odborů KÚ, vedoucí oddělení KÚ, vybraného průřezového vzorku zřizovaných a zakládaných organizací kraje: o 20 organizací z oblasti školství, o 4 z oblasti kultura, o 2 z oblasti doprava, o 4 z oblasti sociálních služeb, o 4 z oblasti zdravotnictví, o Centrální nákup Plzeňského kraje. obcí s rozšířenou působností na území kraje 3 obce, Obec s pověřeným obecním úřadem 2 obce, Obce 1. stupně 5 obcí dle počtu obyvatel, vybraných subjektů z řad složek IZS PO ZZS PK, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Na těchto subjektech bylo provedeno místní šetření formou osobní schůzky se zástupci těchto subjektů. Na těchto schůzkách byly mapovány informační toky, potřeby subjektů ohledně získávání a předávání informací. Dále proběhlo zmapování informačních toků v rámci interních procesů, nastavených na krajském úřadu, včetně jejich ICT podpory a zmapování odpovědností za informace. Cílem této aktivity je identifikovat a zmapovat interní procesy z pohledu zajištění jejich informační podpory a využívání ICT prostředků a celkově posoudit současný stav informační podpory a automatizace podpůrných procesů, včetně SWOT analýzy stávajícího stavu. Dále analyzovat elektronizované podpůrné procesy krajského úřadu řešených prostřednictvím IS Help-Desk. Poslední částí byla analýza předpokládaného budoucího rozvoje legislativy a centrálních projektů s významným dopadem na ICT služby v kraji nebo na informační systém kraje 4.2 Současný stav řízení a poskytování ICT služeb V druhé části Analytické části aktivity Informační strategie byla provedena analýza současného stavu řízení a poskytování ICT služeb na krajském úřadu odborem informatiky a to v oblastech: vykonávané ICT služby a činnosti, organizační členění, kompetence a personální obsazení, úplné náklady na poskytování ICT služeb průměr z tří předchozích let (rozpočet na IT, personální náklady, náklady na pracovní pozici). Byla provedena Vstupní analýza těchto daných oblastí: Strana 20

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Datum: 13. 4. 2011 (verze 1.00) Strana 1

Datum: 13. 4. 2011 (verze 1.00) Strana 1 Datum: 13. 4. 2011 (verze 1.00) Strana 1 1 Informační strategie Analýza této části se skládala ze dvou velkých částí, které na problematiku nahlížely z různých stran: Analýza informačních potřeb a poptávky

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány

DMVS. digitální mapa veřejné správy. zkušenosti, otázky a plány DMVS digitální mapa veřejné správy zkušenosti, otázky a plány Ing. Lubomír Jůzl a Ing. Petr Pavlinec Kraj Vysočina, odbor informatiky ISSS 8.- 9. 4. 2013, Hradec Králové DMVS a projekty roku 2011 2012

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) - projekt

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

V ÚZEMÍ. (verze 1.2) ÚVOD

V ÚZEMÍ. (verze 1.2) ÚVOD ÚVOD Moderní, přátelský a efektivní úřad egon, symbol egovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci

Více

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Roman Kratochvíl ICZ a. s. 22.05.2012 DOKUMENT Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci www.i.cz 1

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

STR Y ROZVÍJÍ ROZVÍJÍ EGOV EGO

STR Y ROZVÍJÍ ROZVÍJÍ EGOV EGO PROJEKTY NAD REGISTRY ROZVÍJÍ EGOV PRAHA, 22. - 23. LEDNA 2014 ŘÍZENÍ INFORMATIKY V SOUKROMÉM A VEŘEJNÉM SEKTORU Ing. Michal Pešek Konec frontám na úřadech Cesta zrodu základních registrů Podstata a přínos

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více