Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje."

Transkript

1 Analýza Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal Kökörčený Ing. Dagmar Senftová Matěj Havel Datum vydání (verze 1.00) Strana 1

2 Obsah Obsah Úvod Kontext informační strategie Cíle informační strategie Informatizace veřejné správy Trendy a rozvoj IS/ICT Zdroje a východiska Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Funkční schéma kraje Analýza stávající informační strategie Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě Technologické centrum Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Průběh analýzy současného stavu Informační a řídící potřeby Současný stav řízení a poskytování ICT služeb Statistický výzkum Zmapování poptávky po informacích krajský úřad Členové Rady Plzeňského kraje Vrcholové vedení úřadu (ředitel KÚ a zástupci) Vedení odborů a oddělení KÚ Oblast ředitele Oblast zástupce ředitele pro samosprávu a služby veřejné správy Oblast zástupce ředitele pro vnitřní správu Oblast zástupce ředitele pro ekonomiku a rozvoj Shrnutí Zřizované a zakládané organizace kraje Obecná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Shrnutí Obce na území kraje Shrnutí Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje...44 Strana 2

3 5.6.3 Policie ČR Zmapování informačních toků v rámci interních procesů Příprava rozpočtu ve správě daného odboru na následující rok Podání návrhu na rozpočtovou změnu Podání návrhu na rozpočtové opatření Objednávky Drobné nákupy Faktury Vystavení platebního poukazu Požadavky na IT Požadavek na vnitřní správu Řešení problému přes Helpdesk Tvorba návrhu usnesení Cestovní příkazy Požadavek na práci přes čas nebo na práci mimo pracovní dobu Dovolená nebo jiná překážka v práci Evidence docházky - průběžné změny během měsíce Evidence docházky - uzavření docházky Hodnocení zaměstnanců Zadávání veřejných zakázek Analýza elektronizovaných podpůrných procesů Problémy Problém s aplikací Problém s budovou Problém se zařízením Problém s jídelnou Problém s úklidem Požadavky Cestovní příkazy Rezervace zdroje Nepřítomnost Informatika Přesčasy a práce mimo pracovní dobu Telefony Vnitřní správa Vzdělávání Změny Nastavení zástupu v případě nouze Schválení zadání grafiky Vizitky Projekt Doplnění pracovní pozice Výpisy Celkové přehledy Docházka Jídelna Cestovní příkazy...61 Strana 3

4 7.3.5 Telefony Tisky Majetek Aplikace Vzdělávání Srážky z mezd Řešené problémy a požadavky Úkoly Projekty Úkoly Zápisy Usnesení pověření Projekty úložiště Zástupy Portál Plzeňského kraje Informace Celkové zhodnocení Analýza legislativního prostředí Analýza současného stavu IS/ICT služeb Základní pojmy v oblasti poskytování ICT služeb Řízení a poskytování IS/ICT služeb na krajském úřadu Vykonávané ICT služby a činnosti Organizační členění, kompetence a personální obsazení Náklady na poskytování ICT služeb Zajištění poskytování ICT služeb Posouzení vyspělosti řízení ICT procesů Řízení a poskytování IS/ICT služeb na zřizovaných organizacích Společná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Náklady na poskytování ICT služeb ZZO Rozsah statistického šetření Dotazníkový průzkum na zřizovaných a zakládaných organizacích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a ZZO PK Řízení IT na ZZO PK Informační podpora ZZO PK Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum na obcích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a obcí na území kraje Zajištění podpory IT na obcích PK Informační podpora obcí Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum spokojenosti občanů Plzeňského kraje se službami KÚPK Strana 4

5 13.1 Návštěvnost KÚPK Portál KÚPK Informace poskytované Krajským úřadem PK Elektronická komunikace s KÚPK Počet, věkové a genderové rozložení respondentů Manažerské shrnutí a SWOT analýza Informační potřeby a poptávka po informacích Poskytování ICT služeb SWOT analýza SWOT analýza informačních potřeb SWOT analýza řízení a poskytování IS/ICT služeb Seznam zkratek Příloha č.1 Dotazník statistického šetření Strana 5

6 1 Úvod 1.1 Kontext informační strategie Tento dokument byl vytvořen v rámci aktivity číslo 3 Informační strategie, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení na krajském úřadě Plzeňského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na části, jednotlivé části veřejné zakázky se dále dělí na dílčí aktivity. Veřejná zakázka má 6 aktivit, struktura celého projektu je následující: Část 1: o Aktivita 1 Strategie řízení lidských zdrojů. Část 2: o Aktivita 2 Strategie řízení zřizovaných organizací, o Aktivita 3 Informační strategie. Část 3: o Aktivita 4 Návrh a zavedení systému poskytování a sledování dotací, o Aktivita 5 Návrh a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů. Část 4: o Aktivita 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality. Aktivity jednotlivých částí veřejné zakázky se dělí do etap, které jsou pro všechny aktivity shodné: Analýza, Návrh, Implementace, Ověření shody, monitoring. Strukturu Aktivity číslo 3 Informační strategie znázorňuje obrázek 1. Strana 6

7 Obrázek 1 Struktura Aktivity číslo 3 Informační strategie 1.2 Cíle informační strategie Účelem informační strategie je stanovit vizi v oblasti rozvoje informatiky, identifikovat příležitosti, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění v souladu s celkovými záměry kraje, koncepčními dokumenty rozvoje informatiky státu (příp. EU), s předpokládanými trendy vývoje IS/ICT a finančními možnostmi tak, aby Plzeňský kraj zaujal důstojné místo nejen mezi regiony v rámci ČR, ale i v rámci celé EU. Konkrétní stanovené cíle informační strategie jsou následující: Zvýšení dostupnosti a kvality informací jako podmiňující podmínky pro zvýšení efektivity řízení a správy, efektivnější využití lidských zdrojů, podporu vzdělávání, podporu rozhodovacích procesů. Vytvoření systému řízení a monitoringu činnosti krajského úřadu a organizací kraje v oblasti naplňování cílů stanovených v rámci Informační strategie, včetně měření naplňování cílů, stanovených v Informační strategii. Zmapování stávajícího rozsahu a způsobu poskytování informací a ICT služeb v kraji, které v současné době zajišťuje odbor informatiky, a to pro: o krajský úřad, o subjekty zřizované, nebo většinově vlastněné Plzeňským krajem, o města a obce na území kraje, o složky IZS na území kraje, Strana 7

8 o o o další subjekty veřejné správy na území Plzeňského kraje, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty. Identifikace hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a rizik současného stavu. Definice dalšího strategického směrování informatiky v kraji stanovením vize a cílů rozvoje informačního systému kraje a poskytování ICT služeb v kraji, včetně návrhu opatření k jejich naplnění. Součástí je mimo jiné nalezení nejvhodnější formy organizačního, personálního a procesního zajištění poskytování ICT služeb v kraji. Tento dokument je analytickým podkladem pro tvorbu Informační strategie Plzeňského kraje pro roky 2012 a následující. 2 Informatizace veřejné správy Veřejná správa zaznamenala určitý posun v chápání své role vůči občanům. Tato změna je vyvolána nejen příslušnými legislativními normami, větším rozšířením a využíváním IS/ICT, ale i snahou dosáhnout úrovně členských států EU. Klíčovým faktorem v posunu je vnímání role veřejné správy jako poskytovatele služby občanům, podnikům i sama sobě. Mezi nejvýznamnější oblasti či milníky v rozvoji informatizace veřejné správy, které významně přispěly ke změně vnímání její role, patří zejména realizace projektu Czech POINT, realizace systému datových schránek, zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů, vytvoření egon center, zavedení účetnictví státu či příprava systému základních registrů a některé další projekty. Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT) představuje jednotné kontaktní místo veřejné správy. Datové schránky představují elektronické úložiště, které je určené především k zasílání a doručování dokumentů, doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů bylo umožněno zejména přijetím zákona o elektronickém podpisu. egon představuje symbol pro e-government, jehož úkolem je elektronizace veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pro zajištění implementace e-governmentu byla vytvořena potřebná organizační, informační a vzdělávací struktura. Na krajích a obcích s rozšířenou působností byla založena egon centra, která mj. poskytují vzdělávání v oblasti e-governmentu. Smyslem účetnictví státu je vytvoření účetnictví podobně jako u podnikatelských subjektů, s cílem zlepšit hospodárnost státu, odstranit nejednotnosti v evidencích a výkazech atd. Systém základních registrů představuje jeden z pilířů elektronizace veřejné správy. Umožňuje řešit nejednotnost, redundanci a neaktuálnost dat v některých databázích. V rámci tohoto systému budou vytvořeny pouze čtyři základní registry (registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností; registr územní identifikace, adres a nemovitostí) namísto několika desítek současných registrů, rejstříků a evidencí. Všechny výše uvedené projekty či kroky dílčím způsobem přispívají k zefektivnění práce celé veřejné správy, zejména díky možnostem současných informačních a komunikačních technologií a přijetí potřebné legislativy. Rada vlády pro informační společnost přijala strategii, na jejímž základě by se měla Česká republika stát jednou z několika nejlepších zemí v EU v oblasti využívání e-governmentu. Strana 8

9 2.1 Trendy a rozvoj IS/ICT V otázce budování a provozu informačních systémů veřejné správy je důležité neustále sledovat aktuální trendy rozvoje IS/ICT obecně. S ohledem na potřeby veřejné správy lze mezi nejdůležitější oblasti vybrat následující témata: virtualizace, Cloud Computing, servisně orientovaná architektura (SOA), systémová integrace, digitální certifikáty a PKI, ISO/IEC a ISMS (Information Security Management System), ISO/IEC a ITSM (Information Technology Service Management). Virtualizace Virtualizace představuje způsob či technologie, pomocí kterých lze k určitým hardwarovým či softwarovým zdrojům přistupovat jinak, než přímo jako k fyzickému zdroji (zařízení). Nad fyzickým prostředím (počítačem, hardwarovou komponentou, softwarem) lze vytvořit několik virtuálních prostředí, např. nad jedním fyzickým serverem lze vytvořit několik serverů virtuálních. Mezi obecné přínosy virtualizace patří zejména škálovatelnost, možnost efektivního přizpůsobení potřebám uživatelů, možnost dynamické změny parametrů za běhu (to u fyzického hardwarového zařízení nelze), odstínění uživatelů od fyzického zařízení apod. Cloud Computing Cloud Computing je relativně nový pojem pro provozování informačních systémů (IS) a informačních a komunikačních technologií (ICT) formou služeb, které jsou poskytované a dostupné prostřednictvím internetu. Jednotlivé služby jsou typicky dostupné prostřednictvím standardního webového prohlížeče případně pomocí speciálních aplikací. V rámci těchto služeb se jedná o poskytování software, hardware, případně kombinaci obou možností. Cloud Computing zahrnuje následující tři kategorie služeb: Aplikační služby SaaS (Software as a Service), Platformní služby PaaS (Platform as a Service), Infrastrukturní služby IaaS (Infrastructure as a Service). SaaS (Software as a Service) je způsob provozování informačních systémů a aplikací, při kterém zákazník používá software, který je prostřednictvím internetu poskytován formou služby. Zákazník platí za pronájem aplikací, které jsou provozovány na hardwarovém vybavení poskytovatelů. PaaS (Platform as a Service) představuje službu, kdy se poskytují kompletní prostředky pro vývoj a údržbu vlastních aplikací dostupných prostřednictvím internetu. IaaS (Infrastructure as a Service) nahrazuje původní termín HaaS (Hardware as a Service). V tomto případě se jedná o poskytování výpočetního výkonu, infrastruktury a datových úložišť, nejčastěji prostřednictvím virtualizace. Zákazník si tedy pronajímá hardware a infrastrukturu, nikoliv software. Možné přínosy Cloud Computingu: nezávislost na místě a čase služby je obvykle možné používat odkudkoliv a kdykoliv, není nutné pořizovat, vlastnit a udržovat vlastní hardware, případně i software, značná škálovatelnost umožňující využívat a platit jen za potřebný rozsah služeb. Možné nedostatky Cloud Computingu: značná závislost na poskytovateli služby a jeho řešení, změna poskytovatele služby může být komplikovaná a nákladná, Strana 9

10 přechod z klasického modelu provozování IS/ICT na Cloud Computing je obvykle poměrně náročný a může zahrnovat jak výměnu, úpravu či vytvoření potřebných aplikací tak i migraci dat ze stávajících systémů, data jsou fyzicky uložena u poskytovatelů služeb a nejsou tak pod přímou kontrolou uživatelů. Architektura orientovaná na služby (SOA) Pojem architektura orientovaná na služby (Service Oriented Architecture SOA) představuje koncept či přístup pro analýzu, návrh, vývoj, provoz a integraci aplikací založený na využití služeb. V současnosti se naprostá většina odborné veřejnosti, jak z akademické sféry, tak i z oblasti významných softwarových či analytických společností, shoduje v tom, že aktuálně představuje SOA nejefektivnější prostředek pro budování informačních systémů. V pojetí SOA představuje informační systém nebo aplikace provázanou množinu vzájemně volaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu. Jednotlivé služby jsou do jisté míry samostatné celky, které mohou být obvykle vyvíjeny, provozovány či nahrazeny nezávisle na ostatních službách systému. Cílem konceptu SOA je zajistit vysokou flexibilitu výsledného řešení, včetně odpovídající flexibility na úrovni managementu. Zejména se jedná o řešení problémů spojených s realizací a následným rozvojem rozsáhlých podnikových systémů tak, aby následné změny byly snadněji řiditelné. Současně je cílem, aby této flexibility bylo dosaženo v porovnání s jinými přístupy s menšími náklady a také s využitím stávajících investic do oblasti IS/ICT. SOA usnadňuje správu jednotlivých zdrojů (služeb) a umožňuje jednodušší zapojení externích zdrojů, tzn. snazší možnost integrace se systémy třetích stran. Mezi obecné přínosy SOA patří zejména: snižování nákladů na analýzu, návrh, vývoj a integraci aplikací, minimalizace počtu vazeb mezi jednotlivými komponentami (loose coupling), vyšší flexibilita informačního systému a managementu v reakci na budoucí změny a požadavky, možnost začlenit do SOA i starší (legacy) aplikace, které původně tuto architekturu nepodporovaly, což umožňuje vyžít stávající investice do oblasti IS/ICT, relativně snadná možnost nahrazovat stávající služby jinými, a to i za běhu aplikace, možnost realizovat informační systém jako distribuovaný, zprůhlednění a zjednodušení správy a řízení informačních systémů, orientace na procesy. Systémová integrace Téměř v žádné organizaci již nenarazíme na situaci, kde bychom provozovali informační systémy a aplikace zcela samostatně a izolovaně bez spolupráce či komunikace s dalšími systémy. Obvykle je nutné integrovat informační systémy a aplikace v organizaci také se systémy dalších externích subjektů. V současné době dochází k exponenciálnímu nárůstu požadavků na množství funkčností IS/ICT v organizaci jakožto celku nikoliv k exponenciálnímu nárůstu požadavků na počet funkčností jednoho informačního systému či aplikace to je důležité rozlišovat. Tím se zvyšují požadavky na provázanost a spolupráci jednotlivých informačních systémů a aplikací v organizaci. Klíčovým aspektem každého systému je tedy možnost jeho integrace do stávajícího prostředí IS/ICT v organizaci. Význam a důležitost otázky systémové integrace dále zdůrazňuje skutečnost, že výsledné integrované řešení má značný dopad na celou organizaci, svým rozsahem ovlivňuje velké množství uživatelů a současně je jeho realizace finančně značně nákladná. V dnešní době se tak integrace existujících i nově dodávaných informačních systémů stává pro každou organizaci zásadním tématem. Strana 10

11 Digitální certifikáty a PKI PKI (Public Key Infrastructure) představuje prostředky a postupy potřebné pro vytváření, řízení, distribuci, ukládání a odvolávání digitálních certifikátů. PKI se využívá zejména v souvislosti s elektronickými podpisy (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Základem je asymetrická kryptografie využívající privátní a veřejné klíče. PKI umožňuje správu a distribuci veřejných klíčů, pomocí nichž lze elektronické podpisy ověřovat. Rozvoj PKI a stále větší dostupnost potřebných technologií a služeb přispívají ke zlepšení úrovně bezpečnosti elektronického zpracování dat. Význam a využití digitálních certifikátů a elektronických podpisů neustále roste, dokumenty v digitální podobě začínají být dva roky po přijetí potřebné legislativy uznávané jako rovnocenné listinným dokumentům. Systém řízení bezpečnosti informací a ISO/IEC Série norem ISO/IEC popisuje oblast bezpečnosti informací (Information Security Management System, zkráceně ISMS). Je vhodná jak pro komerční organizace, tak i pro veřejnoprávní instituce, zpracovávající informace, které by mohly být potenciálně zneužity, poškozeny, pozměněny, ztraceny atd. Celý systém řízení bezpečností informací je postaven na identifikaci a posouzení rizik, kde pro významná rizika jsou vytvořena příslušná opatření s cílem tato rizika minimalizovat a řídit. Významná je především norma ISO/IEC 27001:2005, která popisuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací a je možné certifikovat organizaci či její část na soulad s touto normou. Normy řady ISO/IEC navazují na normy řady ISO/IEC 9000 systému řízení kvality, z nichž přebírají řadu postupů. Nicméně certifikace podle ISO/IEC 9001 není nutným předpokladem pro certifikaci podle ISO/IEC Certifikát ISO umožňuje organizaci prokázat, že má zavedeny takové postupy, které zajišťují požadovanou bezpečnost zpracovávaných informací, včetně zajištění bezpečnosti osobních dat (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). S rostoucím nárůstem informací uložených v digitální podobě roste i potřeba jejich ochrany. Informační bezpečnost jako téma je tím pádem už nějakou dobu na vzestupu. Lze předpokládat, že soulad s ISO/IEC (případně i certifikace podle této normy) bude již brzy chápán jako samozřejmá nutnost jak pro organizace veřejné správy, tak pro jejich dodavatele. Řízení IT služeb a ISO/IEC Norma ISO/IEC představuje standard pro řízení IT služeb (Information Technology Service Management, zkráceně ITSM) s cílem zvyšovat jejich kvalitu a efektivitu příslušných procesů pomocí efektivnějšího řízení, plánování a využívání informačních technologií. Norma přebírá obsah celosvětově uznávaného konceptu ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Na rozdíl od certifikace dle ITIL, která se týká pouze osob, je certifikace podle ISO určena pro organizace. Standard je vhodný pro všechny typy a velikosti organizací, včetně institucí veřejné správy. Přínosem implementace normy ISO je neustálé zlepšování procesů, měřitelnost kvality poskytovaných IT služeb a ve svých důsledcích obvykle značná úspora nákladů na provoz IT. Jedná se o normu, která se pomalu stává nutným standardem pro dodavatele IT služeb, z hlediska veřejné správy je stále častěji uváděn požadavek na certifikaci podle této normy u veřejných zakázek na dodávky nebo služby v oblasti IT. Strana 11

12 3 Zdroje a východiska 3.1 Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeňský kraj se rozkládá v západní části Čech a svou rozlohou (7561 km²) je třetí největší v České republice. Plzeňský kraj v současné době obývá přes 581 tis. obyvatel. Počtem obyvatel je Plzeňský kraj devátý v České republice, hustota zalidnění je druhá nejnižší. Většinu rozlohy kraje a cca třetinu obyvatelstva tvoří katastry menších obcí, naopak středně velkých měst je v kraji poměrně málo. Plzeňský kraj je členěn do 7 okresů: okres Domažlice, okres Klatovy, okres Plzeň-jih, okres Plzeň-město, okres Plzeň-sever, okres Rokycany, okres Tachov. A dále do 15 obcí s rozšířenou působností: ORP Blovice, ORP Domažlice, ORP Horažďovice, ORP Horšovský Týn, ORP Klatovy, ORP Kralovice, ORP Nepomuk, ORP Nýřany, ORP Přeštice, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Stříbro, ORP Sušice, ORP Tachov. Plzeňský kraj zahrnuje celkem 501 obcí. Rozdělení kraje do obcí s rozšířenou působností je zachycuje obrázek 2. Strana 12

13 Obrázek 2 Plzeňský kraj 3.2 Funkční schéma kraje Na následujícím schématu je uveden funkční model kraje na základě modelu organizace veřejné správy podle metodického referenčního rámce CorSET. Strana 13

14 Obrázek 3 Funkční model organizace podle CorSet Tento model byl použit jako výchozí pro analýzu informační podpory krajského úřadu a kraje. 3.3 Analýza stávající informační strategie Pro manažery nejsou samy IS/ICT cílem. Jsou efektivním prostředkem, který má umožnit, usnadnit, zhospodárnit a především zkvalitnit jejich jednání a rozhodování a uspokojit individuálně založené informační potřeby. Informační management není jen o využití IS/ICT, ale vůbec o práci s informacemi a související změnou myšlení. Jednou ze základních myšlenek analýzy současného stavu a tvorby informační strategie KÚPK bylo rozdělení tří vrstev managementu: Management tato vrstva managementu zahrnuje vnitřní řízení v rámci krajského úřadu, ale také řízení v rámci všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů. Informační management vrstva řízení, která musí respektovat jak primární potřeby manažerského pohledu, tak i návazné hospodárné zajištění tomu odpovídajících informačních procesů. Tvoří tedy jakési rozhraní mezi potřebami Managementu a jejich realizací ICT managementem. ICT management tato vrstva je zaměřena na realizaci služeb IS/ICT. Primárním cílem je tedy zabezpečení informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Všechny vrstvy mají svoje aktivity rozděleny do Provozní a Rozvojové části. Strana 14

15 Management Využívání dat, informací a dat k řízení Informační požadavky Informační potřeby Nabídka informací Poptávka Zajištění rovnovážného rozvoje, Tvorba metodik Informační management Každodenní pomoc managementu, mapování nabídky a poptávky, metodická pomoc Nabídka Požadavky na ICT Nabídka ICT Technologie, ICT služby Zajištění Rozvoje ICT ICT Management Zajištění Provozu ICT Obrázek 4 Úrovně managementu Při zpracování analýzy současného stavu bylo využito právě toto členění do tří vrstev managementu. Bude více využito ještě v návrhové etapě. 3.4 Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě V současné době kraj připravuje několik významných IS/ICT projektů z prostředků výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu, které budou mít významný dopad do území kraje a budou mít výrazný přesah za hranice krajského úřadu. Jedná se především o vybudování technologického centra kraje a regionální datové sítě, kde uživateli budou především obce na území kraje a organizace na území kraje, zřizované a zakládané veřejnou správou (státem, krajem nebo obcemi v kraji). To dále zvyšuje potřebu strategicky řídit IS/ICT služby na úrovni celého kraje Technologické centrum Plzeňského kraje Projekt "Technologické centrum Plzeňského kraje" si klade za cíl vybudování Technologického centra Plzeňského kraje a Regionální komunikační infrastruktury CamelNET. Technologické centrum Plzeňského kraje Technologické centrum Plzeňského kraje má zajistit bezpečné uložení dat a plynulý chod aplikací navázaných na Technologické centrum Plzeňského kraje a jejich zálohování. Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Regionální komunikační infrastruktura Plzeňského kraje plánuje propojení hlavních center Plzeňského kraje a jejich zapojení do komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Komunikační infrastruktura je optická datová síť včetně příslušných aktivních prvků v uzlových i koncových bodech (objektech), které jsou do sítě připojeny. Cílem je propojit veškeré významné lokality v Plzeňském kraji (zejména obce s rozšířenou působností a ostatní velká města) a všechny objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. První etapa bude vybudována v letech 2011 až 2012, v této etapě bude propojeno 10 lokalit včetně všech bývalých okresních měst. Připojeny budou veškeré nemocnice základní péče, většina základních center Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Rovněž bude připojena většina oblastních středisek Správy a údržby silnic. Objekty Plzeňské kraje v městě Plzni Strana 15

16 jsou připojovány v rámci městské datové sítě, se kterou bude CamelNET propojen. Na výstavbu metropolitních sítí mohou obce získat od Plzeňského kraje dotaci. Obrázek 5 Mapa regionální komunikační infrastruktury CamelNET předpokládaný cílový stav Dopady na Informační strategii Tímto projektem se Plzeňský kraj stane významným telekomunikačním operátorem a poskytovatelem ICT služeb cloudu jako SaaS 1 nebo IaaS 2 v regionu, byť pro omezenou množinu klientů (veřejná správa a veřejné služby). Projekt počítá s tím, že větší část podpory provozu bude zajištěna externím dodavatelem, nicméně i tak bude nutné počítat s nárůstem pracnosti, minimálně s řízením vybraného dodavatele a s řízením zákazníků odběratelů služeb. Bude také potřeba zajistit pokrytí dohledové služby 24x7 včetně zastupitelnosti. To bude znamenat výrazný nárůst počtu uživatelů, čemuž musí odpovídat i procesy a nástroje, v konečném důsledku to může znamenat i personální navýšení. Také bude nutné začít mnohem precizněji než dosud sledovat náklady a umět je rozpočíst na jednotlivé služby, které bude technologické centrum a komunikační infrastruktura nabízet. Projekt také významně ovlivňuje možnosti budoucího organizačního uspořádání informatiky majetek, pořízený v tomto projektu, musí po dobu udržitelnosti zůstat v majetku kraje a osoby, jejichž mzdové náklady budou v realizační fázi hrazeny z projektu, musí být v pracovně právním vztahu s krajem. 1 Software as a Service provozování aplikace (např. účetní systém, spisová služba) formou služby 2 Infrastructure as a Service provozování infrastruktury (např. virtuálního serveru) formou služby Strana 16

17 Projekt také nemůže generovat zisk. To do určité míry komplikuje případné varianty vyvedení odboru informatiky do externího subjektu. Rizikem projektu je udržitelnost provozu infrastruktury, hlavně pracnost a náklady s tím spojené bude-li toto podceněno, bude projekt neúspěšný a ještě hrozí sankce za nedodržení podmínek dotace. Dalším rizikem projektu je nepotkání se nabídky s poptávkou pokud se nepodaří nalézt vhodné služby, které by nad touto infrastrukturou byly nabízeny za zajímavých podmínek, budou sice formálně naplněny podmínky dotace, ale projekt nebude mít očekávané přínosy a úspory. Návrhová část by se proto měla soustředit na upřesnění nabídky služeb technologického centra a komunikační infrastruktury, měla by najít vhodný obchodní model a navrhnout způsob jejich provozního zajištění Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu Cílem DMVS je zajistit a podpořit: garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu veřejné správy dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu optimalizaci služeb veřejné správy návaznost na evropské a regionální projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS) Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané. Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje bude naplněna realizací následujících projektů: Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM a KMD vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Aktualizace bude probíhat do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převezme do své gesce ČÚZK. Tato prostorová data budou dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Digitální technická mapa Plzeňského kraje Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Poskytování údajů bude založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování bude opět založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Strana 17

18 Jak je z popisu projektových záměrů zřejmé, těžiště jednotlivých projektů jsou různá - od vytvoření datových sad, nastavení pravidel spolupráce až po vytvoření nástrojů pro sdílení a publikování. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK, kde se především významně navýší množství spravovaných dat. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Příležitosti a hrozby projektu jsou poměrně úzce spojené s příležitostmi a hrozbami technologického centra ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Projekt ICT služby technologického centra Plzeňského kraje je jedním z dílčích projektů, které jsou realizovány v rámci IOP na rozvoj služeb egovernmentu v krajích. Projekt se skládá ze 4 částí, a proto bude popis výchozího stavu také rozdělen na 4 části: Spisová služba Digitalizace a ukládání Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Inteligence Spisová služba Cílem projektu je rozvoj elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro kraj a jimi zřizované a zakládané organizace, nebo obce I a II typu včetně zavedení negarantovaného úložiště, které je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické spisové služby. Digitalizace a ukládání dat Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území plzeňského kraje, zejména pak digitalizované a uložené dokumenty (proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů) a vytvoření krajské elektronické spisovny (nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců). Obecně jde o vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů pro ochranu kulturního dědictví. Vnitřní integrace úřadu Cílem projektu je zjednodušení a zefektivnění práce úředníků, zlepšení kvality dat, vyšší dostupnost dat a informací, rozšíření služeb provozovaných v rámci Plzeňského kraje i na krajem zřizované a zakládané organizace a obce. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Datové sklady, MIS a nástroje BI Cílem projektu je implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť (statistika, ekonomika). Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům. Jde o vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří Strana 18

19 finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK. Předpokládá zavedení několika nových částí IS KÚPK, případně rozšíření stávajících částí IS. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Zákazníky těchto nově vybudovaných služeb budou jak zaměstnanci KÚPK, tak organizací řízených krajem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Opět se jedná o projekt, závislý na existenci a úspěchu technologického centra kraje. Rizikem spisové služby a dlouhodobého úložiště je zodpovědnost za cizí obsah, při jehož kompromitaci nebo zničení dojde k porušení jednoho nebo i více zákonů. Je proto nutné provést opatření, aby se takovým situacím zabránilo nebo byly minimalizovány. Slabou stránkou projektu digitalizace a ukládání dat (tak, jak je popsaný ve studii proveditelnosti) je že se soustřeďuje na technický proces vlastního uložení a zanedbává jak organizační a procesní stránku věci, tak problém dlouhodobosti. Pro vytvoření a provoz dlouhodobých úložišť není počítáno s přípravou strategické a provozní dokumentace např. podle metodiky PLATTER, ani s následnou certifikací či alespoň sebehodnocením např. podle DRAMBORA. Ve studii také nejsou u dlouhodobého ukládání řešeny principy Preservation planning, jako je kontrola správnosti datového formátu na vstupu či převod dat do jiného formátu ve chvíli, kdy starý formát přestává být podporován. Typický DMS systém (se kterým projekt počítá) se zaměřuje na zachování věrnosti na bitové úrovni a podporu ochrany obsahu nezajišťuje, přitom dodatečné doplnění ochrany obsahu je značně náročné, pokud vůbec realizovatelné jedná se o poměrně náročnou problematiku. Tyto nedostatky představují buď riziko ztráty či degradace dat v dlouhodobém horizontu (nebude-li uvedené doplněno), nebo riziko značných vícenákladů (při dodatečném doplňování řešení). V rámci možností, které umožňují pravidla dotace, je proto do návrhové etapy doporučeno dopracovat zadání projektu digitalizace a dlouhodobého ukládání o: 1. Požadavek na zajištění souladu úložiště s metodikou PLATTER, následně ověřeného certifikací (TRAC, Nestor) nebo sebehodnocením (DRAMBORA) 2. Požadavek na zajištění alespoň základní funkcionality ochrany ukládaného obsahu (Preservation planning) Rizikem projektu vnitřní integrace úřadu je jeho závislost na centrálních komponentách ve chvíli, kdy Ministerstvo vnitra v rámci šetření zastavilo nebo redukovalo většinu svých ICT projektů a stále nejsou realizovány základní registry, jejichž napojení je jedním z důležitých výstupů projektu. Projekt s touto nejistotou do určité míry počítá, bude-li však trvat příliš dlouho, nebude kraj dostát podmínkám žádosti. Toto je bohužel fakt, který z pozice kraje není ovlivnitelný. Naopak příležitostí projektu vnitřní integrace je sjednocení prostoru uživatelských identit, buď v rámci kraje, nebo (v ideálním případě) přes celou ČR. To by mělo pozitivní dopad do většiny oblastí, které Informační strategie pokrývá. Vhodným nástrojem pro držení identit by mohl být portál epusa, čímž by se zvýšila její závaznost a tím i aktuálnost jejího obsahu. Nově budovaný datový sklad, MIS a nástroje BI jsou jednoznačně pozitivním krokem, který by měl odstranit nedostatky stávajícího datového skladu minimálně na technické úrovni. Je zde nicméně Strana 19

20 riziko, že pokud se projektu nevytvoří dostatečná osvěta a datového skladu se nechopí analytik s dostatečnými znalostmi i časovou kapacitou, bude projekt odsouzen k neúspěchu. Návrhová etapa by s tím proto měla počítat a navrhnout vhodná opatření pro eliminaci tohoto rizika. 4 Průběh analýzy současného stavu 4.1 Informační a řídící potřeby V části Informační a řídící potřeby na KÚPK a území Plzeňského kraje bylo provedeno zmapování poptávky po informacích formou místních šetření na úrovni: odboru informatiky, členů Rady Plzeňského kraje, ředitele KÚ, zástupců ředitele KÚ, vedení odborů KÚ, vedoucí oddělení KÚ, vybraného průřezového vzorku zřizovaných a zakládaných organizací kraje: o 20 organizací z oblasti školství, o 4 z oblasti kultura, o 2 z oblasti doprava, o 4 z oblasti sociálních služeb, o 4 z oblasti zdravotnictví, o Centrální nákup Plzeňského kraje. obcí s rozšířenou působností na území kraje 3 obce, Obec s pověřeným obecním úřadem 2 obce, Obce 1. stupně 5 obcí dle počtu obyvatel, vybraných subjektů z řad složek IZS PO ZZS PK, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Na těchto subjektech bylo provedeno místní šetření formou osobní schůzky se zástupci těchto subjektů. Na těchto schůzkách byly mapovány informační toky, potřeby subjektů ohledně získávání a předávání informací. Dále proběhlo zmapování informačních toků v rámci interních procesů, nastavených na krajském úřadu, včetně jejich ICT podpory a zmapování odpovědností za informace. Cílem této aktivity je identifikovat a zmapovat interní procesy z pohledu zajištění jejich informační podpory a využívání ICT prostředků a celkově posoudit současný stav informační podpory a automatizace podpůrných procesů, včetně SWOT analýzy stávajícího stavu. Dále analyzovat elektronizované podpůrné procesy krajského úřadu řešených prostřednictvím IS Help-Desk. Poslední částí byla analýza předpokládaného budoucího rozvoje legislativy a centrálních projektů s významným dopadem na ICT služby v kraji nebo na informační systém kraje 4.2 Současný stav řízení a poskytování ICT služeb V druhé části Analytické části aktivity Informační strategie byla provedena analýza současného stavu řízení a poskytování ICT služeb na krajském úřadu odborem informatiky a to v oblastech: vykonávané ICT služby a činnosti, organizační členění, kompetence a personální obsazení, úplné náklady na poskytování ICT služeb průměr z tří předchozích let (rozpočet na IT, personální náklady, náklady na pracovní pozici). Byla provedena Vstupní analýza těchto daných oblastí: Strana 20

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Tomáš Hrabík Nemoforum seminář Digitální mapa veřejné správy 20. 10. 2009 Cíle Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje Krajská TC a jejich vazby na TC ORP Krajský úřad Plzeňského kraje Historie Společná výzva pro kraje a ORP připravována od poloviny roku 2008 V červenci 2009 rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné výzvy

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje

Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje Datové sklady a BI veřejného sektoru v době krize? Ing. Václav Koudele, Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda O Plzeňském kraji DWH a BI ve veřejném sektoru Řešení DWH na Plzeňském kraji DWH a GIS Aktuální

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady. Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady. Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt DMVS PK: Financování projektu je z výzvy 08 IOP

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Generální dodavatel subdodavat el Cíle budování sítě Vytvořit páteřní komunikační infrastrukturu, která bude využívána organizacemi, kde je kraj zřizovatelem

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU ZA I. POL. 2010 1. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI: SOO ÚPSÚ ktaj 1x nový zaměstnanec na podatelnu 1x nástup na MD a RD, přijat nový zaměstnanec 1x ukončení PP, přijat nový zaměstnanec PP

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více