Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza. Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje."

Transkript

1 Analýza Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal Kökörčený Ing. Dagmar Senftová Matěj Havel Datum vydání (verze 1.00) Strana 1

2 Obsah Obsah Úvod Kontext informační strategie Cíle informační strategie Informatizace veřejné správy Trendy a rozvoj IS/ICT Zdroje a východiska Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Funkční schéma kraje Analýza stávající informační strategie Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě Technologické centrum Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Průběh analýzy současného stavu Informační a řídící potřeby Současný stav řízení a poskytování ICT služeb Statistický výzkum Zmapování poptávky po informacích krajský úřad Členové Rady Plzeňského kraje Vrcholové vedení úřadu (ředitel KÚ a zástupci) Vedení odborů a oddělení KÚ Oblast ředitele Oblast zástupce ředitele pro samosprávu a služby veřejné správy Oblast zástupce ředitele pro vnitřní správu Oblast zástupce ředitele pro ekonomiku a rozvoj Shrnutí Zřizované a zakládané organizace kraje Obecná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Shrnutí Obce na území kraje Shrnutí Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje...44 Strana 2

3 5.6.3 Policie ČR Zmapování informačních toků v rámci interních procesů Příprava rozpočtu ve správě daného odboru na následující rok Podání návrhu na rozpočtovou změnu Podání návrhu na rozpočtové opatření Objednávky Drobné nákupy Faktury Vystavení platebního poukazu Požadavky na IT Požadavek na vnitřní správu Řešení problému přes Helpdesk Tvorba návrhu usnesení Cestovní příkazy Požadavek na práci přes čas nebo na práci mimo pracovní dobu Dovolená nebo jiná překážka v práci Evidence docházky - průběžné změny během měsíce Evidence docházky - uzavření docházky Hodnocení zaměstnanců Zadávání veřejných zakázek Analýza elektronizovaných podpůrných procesů Problémy Problém s aplikací Problém s budovou Problém se zařízením Problém s jídelnou Problém s úklidem Požadavky Cestovní příkazy Rezervace zdroje Nepřítomnost Informatika Přesčasy a práce mimo pracovní dobu Telefony Vnitřní správa Vzdělávání Změny Nastavení zástupu v případě nouze Schválení zadání grafiky Vizitky Projekt Doplnění pracovní pozice Výpisy Celkové přehledy Docházka Jídelna Cestovní příkazy...61 Strana 3

4 7.3.5 Telefony Tisky Majetek Aplikace Vzdělávání Srážky z mezd Řešené problémy a požadavky Úkoly Projekty Úkoly Zápisy Usnesení pověření Projekty úložiště Zástupy Portál Plzeňského kraje Informace Celkové zhodnocení Analýza legislativního prostředí Analýza současného stavu IS/ICT služeb Základní pojmy v oblasti poskytování ICT služeb Řízení a poskytování IS/ICT služeb na krajském úřadu Vykonávané ICT služby a činnosti Organizační členění, kompetence a personální obsazení Náklady na poskytování ICT služeb Zajištění poskytování ICT služeb Posouzení vyspělosti řízení ICT procesů Řízení a poskytování IS/ICT služeb na zřizovaných organizacích Společná zjištění Oblast školství Oblast zdravotnictví Oblast sociálních služeb Oblast dopravy Oblast kultury Centrální nákup Náklady na poskytování ICT služeb ZZO Rozsah statistického šetření Dotazníkový průzkum na zřizovaných a zakládaných organizacích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a ZZO PK Řízení IT na ZZO PK Informační podpora ZZO PK Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum na obcích Plzeňského kraje Komunikační kanály KÚPK a obcí na území kraje Zajištění podpory IT na obcích PK Informační podpora obcí Krajským úřadem PK Dotazníkový průzkum spokojenosti občanů Plzeňského kraje se službami KÚPK Strana 4

5 13.1 Návštěvnost KÚPK Portál KÚPK Informace poskytované Krajským úřadem PK Elektronická komunikace s KÚPK Počet, věkové a genderové rozložení respondentů Manažerské shrnutí a SWOT analýza Informační potřeby a poptávka po informacích Poskytování ICT služeb SWOT analýza SWOT analýza informačních potřeb SWOT analýza řízení a poskytování IS/ICT služeb Seznam zkratek Příloha č.1 Dotazník statistického šetření Strana 5

6 1 Úvod 1.1 Kontext informační strategie Tento dokument byl vytvořen v rámci aktivity číslo 3 Informační strategie, která je součástí projektu Zvýšení kvality řízení na krajském úřadě Plzeňského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na části, jednotlivé části veřejné zakázky se dále dělí na dílčí aktivity. Veřejná zakázka má 6 aktivit, struktura celého projektu je následující: Část 1: o Aktivita 1 Strategie řízení lidských zdrojů. Část 2: o Aktivita 2 Strategie řízení zřizovaných organizací, o Aktivita 3 Informační strategie. Část 3: o Aktivita 4 Návrh a zavedení systému poskytování a sledování dotací, o Aktivita 5 Návrh a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů. Část 4: o Aktivita 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality. Aktivity jednotlivých částí veřejné zakázky se dělí do etap, které jsou pro všechny aktivity shodné: Analýza, Návrh, Implementace, Ověření shody, monitoring. Strukturu Aktivity číslo 3 Informační strategie znázorňuje obrázek 1. Strana 6

7 Obrázek 1 Struktura Aktivity číslo 3 Informační strategie 1.2 Cíle informační strategie Účelem informační strategie je stanovit vizi v oblasti rozvoje informatiky, identifikovat příležitosti, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění v souladu s celkovými záměry kraje, koncepčními dokumenty rozvoje informatiky státu (příp. EU), s předpokládanými trendy vývoje IS/ICT a finančními možnostmi tak, aby Plzeňský kraj zaujal důstojné místo nejen mezi regiony v rámci ČR, ale i v rámci celé EU. Konkrétní stanovené cíle informační strategie jsou následující: Zvýšení dostupnosti a kvality informací jako podmiňující podmínky pro zvýšení efektivity řízení a správy, efektivnější využití lidských zdrojů, podporu vzdělávání, podporu rozhodovacích procesů. Vytvoření systému řízení a monitoringu činnosti krajského úřadu a organizací kraje v oblasti naplňování cílů stanovených v rámci Informační strategie, včetně měření naplňování cílů, stanovených v Informační strategii. Zmapování stávajícího rozsahu a způsobu poskytování informací a ICT služeb v kraji, které v současné době zajišťuje odbor informatiky, a to pro: o krajský úřad, o subjekty zřizované, nebo většinově vlastněné Plzeňským krajem, o města a obce na území kraje, o složky IZS na území kraje, Strana 7

8 o o o další subjekty veřejné správy na území Plzeňského kraje, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty. Identifikace hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a rizik současného stavu. Definice dalšího strategického směrování informatiky v kraji stanovením vize a cílů rozvoje informačního systému kraje a poskytování ICT služeb v kraji, včetně návrhu opatření k jejich naplnění. Součástí je mimo jiné nalezení nejvhodnější formy organizačního, personálního a procesního zajištění poskytování ICT služeb v kraji. Tento dokument je analytickým podkladem pro tvorbu Informační strategie Plzeňského kraje pro roky 2012 a následující. 2 Informatizace veřejné správy Veřejná správa zaznamenala určitý posun v chápání své role vůči občanům. Tato změna je vyvolána nejen příslušnými legislativními normami, větším rozšířením a využíváním IS/ICT, ale i snahou dosáhnout úrovně členských států EU. Klíčovým faktorem v posunu je vnímání role veřejné správy jako poskytovatele služby občanům, podnikům i sama sobě. Mezi nejvýznamnější oblasti či milníky v rozvoji informatizace veřejné správy, které významně přispěly ke změně vnímání její role, patří zejména realizace projektu Czech POINT, realizace systému datových schránek, zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů, vytvoření egon center, zavedení účetnictví státu či příprava systému základních registrů a některé další projekty. Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT) představuje jednotné kontaktní místo veřejné správy. Datové schránky představují elektronické úložiště, které je určené především k zasílání a doručování dokumentů, doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Zrovnoprávnění listinných a elektronických dokumentů bylo umožněno zejména přijetím zákona o elektronickém podpisu. egon představuje symbol pro e-government, jehož úkolem je elektronizace veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pro zajištění implementace e-governmentu byla vytvořena potřebná organizační, informační a vzdělávací struktura. Na krajích a obcích s rozšířenou působností byla založena egon centra, která mj. poskytují vzdělávání v oblasti e-governmentu. Smyslem účetnictví státu je vytvoření účetnictví podobně jako u podnikatelských subjektů, s cílem zlepšit hospodárnost státu, odstranit nejednotnosti v evidencích a výkazech atd. Systém základních registrů představuje jeden z pilířů elektronizace veřejné správy. Umožňuje řešit nejednotnost, redundanci a neaktuálnost dat v některých databázích. V rámci tohoto systému budou vytvořeny pouze čtyři základní registry (registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností; registr územní identifikace, adres a nemovitostí) namísto několika desítek současných registrů, rejstříků a evidencí. Všechny výše uvedené projekty či kroky dílčím způsobem přispívají k zefektivnění práce celé veřejné správy, zejména díky možnostem současných informačních a komunikačních technologií a přijetí potřebné legislativy. Rada vlády pro informační společnost přijala strategii, na jejímž základě by se měla Česká republika stát jednou z několika nejlepších zemí v EU v oblasti využívání e-governmentu. Strana 8

9 2.1 Trendy a rozvoj IS/ICT V otázce budování a provozu informačních systémů veřejné správy je důležité neustále sledovat aktuální trendy rozvoje IS/ICT obecně. S ohledem na potřeby veřejné správy lze mezi nejdůležitější oblasti vybrat následující témata: virtualizace, Cloud Computing, servisně orientovaná architektura (SOA), systémová integrace, digitální certifikáty a PKI, ISO/IEC a ISMS (Information Security Management System), ISO/IEC a ITSM (Information Technology Service Management). Virtualizace Virtualizace představuje způsob či technologie, pomocí kterých lze k určitým hardwarovým či softwarovým zdrojům přistupovat jinak, než přímo jako k fyzickému zdroji (zařízení). Nad fyzickým prostředím (počítačem, hardwarovou komponentou, softwarem) lze vytvořit několik virtuálních prostředí, např. nad jedním fyzickým serverem lze vytvořit několik serverů virtuálních. Mezi obecné přínosy virtualizace patří zejména škálovatelnost, možnost efektivního přizpůsobení potřebám uživatelů, možnost dynamické změny parametrů za běhu (to u fyzického hardwarového zařízení nelze), odstínění uživatelů od fyzického zařízení apod. Cloud Computing Cloud Computing je relativně nový pojem pro provozování informačních systémů (IS) a informačních a komunikačních technologií (ICT) formou služeb, které jsou poskytované a dostupné prostřednictvím internetu. Jednotlivé služby jsou typicky dostupné prostřednictvím standardního webového prohlížeče případně pomocí speciálních aplikací. V rámci těchto služeb se jedná o poskytování software, hardware, případně kombinaci obou možností. Cloud Computing zahrnuje následující tři kategorie služeb: Aplikační služby SaaS (Software as a Service), Platformní služby PaaS (Platform as a Service), Infrastrukturní služby IaaS (Infrastructure as a Service). SaaS (Software as a Service) je způsob provozování informačních systémů a aplikací, při kterém zákazník používá software, který je prostřednictvím internetu poskytován formou služby. Zákazník platí za pronájem aplikací, které jsou provozovány na hardwarovém vybavení poskytovatelů. PaaS (Platform as a Service) představuje službu, kdy se poskytují kompletní prostředky pro vývoj a údržbu vlastních aplikací dostupných prostřednictvím internetu. IaaS (Infrastructure as a Service) nahrazuje původní termín HaaS (Hardware as a Service). V tomto případě se jedná o poskytování výpočetního výkonu, infrastruktury a datových úložišť, nejčastěji prostřednictvím virtualizace. Zákazník si tedy pronajímá hardware a infrastrukturu, nikoliv software. Možné přínosy Cloud Computingu: nezávislost na místě a čase služby je obvykle možné používat odkudkoliv a kdykoliv, není nutné pořizovat, vlastnit a udržovat vlastní hardware, případně i software, značná škálovatelnost umožňující využívat a platit jen za potřebný rozsah služeb. Možné nedostatky Cloud Computingu: značná závislost na poskytovateli služby a jeho řešení, změna poskytovatele služby může být komplikovaná a nákladná, Strana 9

10 přechod z klasického modelu provozování IS/ICT na Cloud Computing je obvykle poměrně náročný a může zahrnovat jak výměnu, úpravu či vytvoření potřebných aplikací tak i migraci dat ze stávajících systémů, data jsou fyzicky uložena u poskytovatelů služeb a nejsou tak pod přímou kontrolou uživatelů. Architektura orientovaná na služby (SOA) Pojem architektura orientovaná na služby (Service Oriented Architecture SOA) představuje koncept či přístup pro analýzu, návrh, vývoj, provoz a integraci aplikací založený na využití služeb. V současnosti se naprostá většina odborné veřejnosti, jak z akademické sféry, tak i z oblasti významných softwarových či analytických společností, shoduje v tom, že aktuálně představuje SOA nejefektivnější prostředek pro budování informačních systémů. V pojetí SOA představuje informační systém nebo aplikace provázanou množinu vzájemně volaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu. Jednotlivé služby jsou do jisté míry samostatné celky, které mohou být obvykle vyvíjeny, provozovány či nahrazeny nezávisle na ostatních službách systému. Cílem konceptu SOA je zajistit vysokou flexibilitu výsledného řešení, včetně odpovídající flexibility na úrovni managementu. Zejména se jedná o řešení problémů spojených s realizací a následným rozvojem rozsáhlých podnikových systémů tak, aby následné změny byly snadněji řiditelné. Současně je cílem, aby této flexibility bylo dosaženo v porovnání s jinými přístupy s menšími náklady a také s využitím stávajících investic do oblasti IS/ICT. SOA usnadňuje správu jednotlivých zdrojů (služeb) a umožňuje jednodušší zapojení externích zdrojů, tzn. snazší možnost integrace se systémy třetích stran. Mezi obecné přínosy SOA patří zejména: snižování nákladů na analýzu, návrh, vývoj a integraci aplikací, minimalizace počtu vazeb mezi jednotlivými komponentami (loose coupling), vyšší flexibilita informačního systému a managementu v reakci na budoucí změny a požadavky, možnost začlenit do SOA i starší (legacy) aplikace, které původně tuto architekturu nepodporovaly, což umožňuje vyžít stávající investice do oblasti IS/ICT, relativně snadná možnost nahrazovat stávající služby jinými, a to i za běhu aplikace, možnost realizovat informační systém jako distribuovaný, zprůhlednění a zjednodušení správy a řízení informačních systémů, orientace na procesy. Systémová integrace Téměř v žádné organizaci již nenarazíme na situaci, kde bychom provozovali informační systémy a aplikace zcela samostatně a izolovaně bez spolupráce či komunikace s dalšími systémy. Obvykle je nutné integrovat informační systémy a aplikace v organizaci také se systémy dalších externích subjektů. V současné době dochází k exponenciálnímu nárůstu požadavků na množství funkčností IS/ICT v organizaci jakožto celku nikoliv k exponenciálnímu nárůstu požadavků na počet funkčností jednoho informačního systému či aplikace to je důležité rozlišovat. Tím se zvyšují požadavky na provázanost a spolupráci jednotlivých informačních systémů a aplikací v organizaci. Klíčovým aspektem každého systému je tedy možnost jeho integrace do stávajícího prostředí IS/ICT v organizaci. Význam a důležitost otázky systémové integrace dále zdůrazňuje skutečnost, že výsledné integrované řešení má značný dopad na celou organizaci, svým rozsahem ovlivňuje velké množství uživatelů a současně je jeho realizace finančně značně nákladná. V dnešní době se tak integrace existujících i nově dodávaných informačních systémů stává pro každou organizaci zásadním tématem. Strana 10

11 Digitální certifikáty a PKI PKI (Public Key Infrastructure) představuje prostředky a postupy potřebné pro vytváření, řízení, distribuci, ukládání a odvolávání digitálních certifikátů. PKI se využívá zejména v souvislosti s elektronickými podpisy (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Základem je asymetrická kryptografie využívající privátní a veřejné klíče. PKI umožňuje správu a distribuci veřejných klíčů, pomocí nichž lze elektronické podpisy ověřovat. Rozvoj PKI a stále větší dostupnost potřebných technologií a služeb přispívají ke zlepšení úrovně bezpečnosti elektronického zpracování dat. Význam a využití digitálních certifikátů a elektronických podpisů neustále roste, dokumenty v digitální podobě začínají být dva roky po přijetí potřebné legislativy uznávané jako rovnocenné listinným dokumentům. Systém řízení bezpečnosti informací a ISO/IEC Série norem ISO/IEC popisuje oblast bezpečnosti informací (Information Security Management System, zkráceně ISMS). Je vhodná jak pro komerční organizace, tak i pro veřejnoprávní instituce, zpracovávající informace, které by mohly být potenciálně zneužity, poškozeny, pozměněny, ztraceny atd. Celý systém řízení bezpečností informací je postaven na identifikaci a posouzení rizik, kde pro významná rizika jsou vytvořena příslušná opatření s cílem tato rizika minimalizovat a řídit. Významná je především norma ISO/IEC 27001:2005, která popisuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací a je možné certifikovat organizaci či její část na soulad s touto normou. Normy řady ISO/IEC navazují na normy řady ISO/IEC 9000 systému řízení kvality, z nichž přebírají řadu postupů. Nicméně certifikace podle ISO/IEC 9001 není nutným předpokladem pro certifikaci podle ISO/IEC Certifikát ISO umožňuje organizaci prokázat, že má zavedeny takové postupy, které zajišťují požadovanou bezpečnost zpracovávaných informací, včetně zajištění bezpečnosti osobních dat (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). S rostoucím nárůstem informací uložených v digitální podobě roste i potřeba jejich ochrany. Informační bezpečnost jako téma je tím pádem už nějakou dobu na vzestupu. Lze předpokládat, že soulad s ISO/IEC (případně i certifikace podle této normy) bude již brzy chápán jako samozřejmá nutnost jak pro organizace veřejné správy, tak pro jejich dodavatele. Řízení IT služeb a ISO/IEC Norma ISO/IEC představuje standard pro řízení IT služeb (Information Technology Service Management, zkráceně ITSM) s cílem zvyšovat jejich kvalitu a efektivitu příslušných procesů pomocí efektivnějšího řízení, plánování a využívání informačních technologií. Norma přebírá obsah celosvětově uznávaného konceptu ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Na rozdíl od certifikace dle ITIL, která se týká pouze osob, je certifikace podle ISO určena pro organizace. Standard je vhodný pro všechny typy a velikosti organizací, včetně institucí veřejné správy. Přínosem implementace normy ISO je neustálé zlepšování procesů, měřitelnost kvality poskytovaných IT služeb a ve svých důsledcích obvykle značná úspora nákladů na provoz IT. Jedná se o normu, která se pomalu stává nutným standardem pro dodavatele IT služeb, z hlediska veřejné správy je stále častěji uváděn požadavek na certifikaci podle této normy u veřejných zakázek na dodávky nebo služby v oblasti IT. Strana 11

12 3 Zdroje a východiska 3.1 Plzeňský kraj a Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeňský kraj se rozkládá v západní části Čech a svou rozlohou (7561 km²) je třetí největší v České republice. Plzeňský kraj v současné době obývá přes 581 tis. obyvatel. Počtem obyvatel je Plzeňský kraj devátý v České republice, hustota zalidnění je druhá nejnižší. Většinu rozlohy kraje a cca třetinu obyvatelstva tvoří katastry menších obcí, naopak středně velkých měst je v kraji poměrně málo. Plzeňský kraj je členěn do 7 okresů: okres Domažlice, okres Klatovy, okres Plzeň-jih, okres Plzeň-město, okres Plzeň-sever, okres Rokycany, okres Tachov. A dále do 15 obcí s rozšířenou působností: ORP Blovice, ORP Domažlice, ORP Horažďovice, ORP Horšovský Týn, ORP Klatovy, ORP Kralovice, ORP Nepomuk, ORP Nýřany, ORP Přeštice, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Stříbro, ORP Sušice, ORP Tachov. Plzeňský kraj zahrnuje celkem 501 obcí. Rozdělení kraje do obcí s rozšířenou působností je zachycuje obrázek 2. Strana 12

13 Obrázek 2 Plzeňský kraj 3.2 Funkční schéma kraje Na následujícím schématu je uveden funkční model kraje na základě modelu organizace veřejné správy podle metodického referenčního rámce CorSET. Strana 13

14 Obrázek 3 Funkční model organizace podle CorSet Tento model byl použit jako výchozí pro analýzu informační podpory krajského úřadu a kraje. 3.3 Analýza stávající informační strategie Pro manažery nejsou samy IS/ICT cílem. Jsou efektivním prostředkem, který má umožnit, usnadnit, zhospodárnit a především zkvalitnit jejich jednání a rozhodování a uspokojit individuálně založené informační potřeby. Informační management není jen o využití IS/ICT, ale vůbec o práci s informacemi a související změnou myšlení. Jednou ze základních myšlenek analýzy současného stavu a tvorby informační strategie KÚPK bylo rozdělení tří vrstev managementu: Management tato vrstva managementu zahrnuje vnitřní řízení v rámci krajského úřadu, ale také řízení v rámci všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů. Informační management vrstva řízení, která musí respektovat jak primární potřeby manažerského pohledu, tak i návazné hospodárné zajištění tomu odpovídajících informačních procesů. Tvoří tedy jakési rozhraní mezi potřebami Managementu a jejich realizací ICT managementem. ICT management tato vrstva je zaměřena na realizaci služeb IS/ICT. Primárním cílem je tedy zabezpečení informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Všechny vrstvy mají svoje aktivity rozděleny do Provozní a Rozvojové části. Strana 14

15 Management Využívání dat, informací a dat k řízení Informační požadavky Informační potřeby Nabídka informací Poptávka Zajištění rovnovážného rozvoje, Tvorba metodik Informační management Každodenní pomoc managementu, mapování nabídky a poptávky, metodická pomoc Nabídka Požadavky na ICT Nabídka ICT Technologie, ICT služby Zajištění Rozvoje ICT ICT Management Zajištění Provozu ICT Obrázek 4 Úrovně managementu Při zpracování analýzy současného stavu bylo využito právě toto členění do tří vrstev managementu. Bude více využito ještě v návrhové etapě. 3.4 Významné ICT projekty v realizaci nebo přípravě V současné době kraj připravuje několik významných IS/ICT projektů z prostředků výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu, které budou mít významný dopad do území kraje a budou mít výrazný přesah za hranice krajského úřadu. Jedná se především o vybudování technologického centra kraje a regionální datové sítě, kde uživateli budou především obce na území kraje a organizace na území kraje, zřizované a zakládané veřejnou správou (státem, krajem nebo obcemi v kraji). To dále zvyšuje potřebu strategicky řídit IS/ICT služby na úrovni celého kraje Technologické centrum Plzeňského kraje Projekt "Technologické centrum Plzeňského kraje" si klade za cíl vybudování Technologického centra Plzeňského kraje a Regionální komunikační infrastruktury CamelNET. Technologické centrum Plzeňského kraje Technologické centrum Plzeňského kraje má zajistit bezpečné uložení dat a plynulý chod aplikací navázaných na Technologické centrum Plzeňského kraje a jejich zálohování. Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Regionální komunikační infrastruktura Plzeňského kraje plánuje propojení hlavních center Plzeňského kraje a jejich zapojení do komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Komunikační infrastruktura je optická datová síť včetně příslušných aktivních prvků v uzlových i koncových bodech (objektech), které jsou do sítě připojeny. Cílem je propojit veškeré významné lokality v Plzeňském kraji (zejména obce s rozšířenou působností a ostatní velká města) a všechny objekty Plzeňského kraje a jím zřizovaných organizací. První etapa bude vybudována v letech 2011 až 2012, v této etapě bude propojeno 10 lokalit včetně všech bývalých okresních měst. Připojeny budou veškeré nemocnice základní péče, většina základních center Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Rovněž bude připojena většina oblastních středisek Správy a údržby silnic. Objekty Plzeňské kraje v městě Plzni Strana 15

16 jsou připojovány v rámci městské datové sítě, se kterou bude CamelNET propojen. Na výstavbu metropolitních sítí mohou obce získat od Plzeňského kraje dotaci. Obrázek 5 Mapa regionální komunikační infrastruktury CamelNET předpokládaný cílový stav Dopady na Informační strategii Tímto projektem se Plzeňský kraj stane významným telekomunikačním operátorem a poskytovatelem ICT služeb cloudu jako SaaS 1 nebo IaaS 2 v regionu, byť pro omezenou množinu klientů (veřejná správa a veřejné služby). Projekt počítá s tím, že větší část podpory provozu bude zajištěna externím dodavatelem, nicméně i tak bude nutné počítat s nárůstem pracnosti, minimálně s řízením vybraného dodavatele a s řízením zákazníků odběratelů služeb. Bude také potřeba zajistit pokrytí dohledové služby 24x7 včetně zastupitelnosti. To bude znamenat výrazný nárůst počtu uživatelů, čemuž musí odpovídat i procesy a nástroje, v konečném důsledku to může znamenat i personální navýšení. Také bude nutné začít mnohem precizněji než dosud sledovat náklady a umět je rozpočíst na jednotlivé služby, které bude technologické centrum a komunikační infrastruktura nabízet. Projekt také významně ovlivňuje možnosti budoucího organizačního uspořádání informatiky majetek, pořízený v tomto projektu, musí po dobu udržitelnosti zůstat v majetku kraje a osoby, jejichž mzdové náklady budou v realizační fázi hrazeny z projektu, musí být v pracovně právním vztahu s krajem. 1 Software as a Service provozování aplikace (např. účetní systém, spisová služba) formou služby 2 Infrastructure as a Service provozování infrastruktury (např. virtuálního serveru) formou služby Strana 16

17 Projekt také nemůže generovat zisk. To do určité míry komplikuje případné varianty vyvedení odboru informatiky do externího subjektu. Rizikem projektu je udržitelnost provozu infrastruktury, hlavně pracnost a náklady s tím spojené bude-li toto podceněno, bude projekt neúspěšný a ještě hrozí sankce za nedodržení podmínek dotace. Dalším rizikem projektu je nepotkání se nabídky s poptávkou pokud se nepodaří nalézt vhodné služby, které by nad touto infrastrukturou byly nabízeny za zajímavých podmínek, budou sice formálně naplněny podmínky dotace, ale projekt nebude mít očekávané přínosy a úspory. Návrhová část by se proto měla soustředit na upřesnění nabídky služeb technologického centra a komunikační infrastruktury, měla by najít vhodný obchodní model a navrhnout způsob jejich provozního zajištění Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu Cílem DMVS je zajistit a podpořit: garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu veřejné správy dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu optimalizaci služeb veřejné správy návaznost na evropské a regionální projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS) Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy, firmy, organizace a občané. Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje bude naplněna realizací následujících projektů: Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM a KMD vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Aktualizace bude probíhat do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převezme do své gesce ČÚZK. Tato prostorová data budou dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. Digitální technická mapa Plzeňského kraje Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Poskytování údajů bude založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování bude opět založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. Strana 17

18 Jak je z popisu projektových záměrů zřejmé, těžiště jednotlivých projektů jsou různá - od vytvoření datových sad, nastavení pravidel spolupráce až po vytvoření nástrojů pro sdílení a publikování. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK, kde se především významně navýší množství spravovaných dat. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Příležitosti a hrozby projektu jsou poměrně úzce spojené s příležitostmi a hrozbami technologického centra ICT služby technologického centra Plzeňského kraje Projekt ICT služby technologického centra Plzeňského kraje je jedním z dílčích projektů, které jsou realizovány v rámci IOP na rozvoj služeb egovernmentu v krajích. Projekt se skládá ze 4 částí, a proto bude popis výchozího stavu také rozdělen na 4 části: Spisová služba Digitalizace a ukládání Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Inteligence Spisová služba Cílem projektu je rozvoj elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů pro kraj a jimi zřizované a zakládané organizace, nebo obce I a II typu včetně zavedení negarantovaného úložiště, které je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů a dokumentů elektronické spisové služby. Digitalizace a ukládání dat Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území plzeňského kraje, zejména pak digitalizované a uložené dokumenty (proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů) a vytvoření krajské elektronické spisovny (nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců). Obecně jde o vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů pro ochranu kulturního dědictví. Vnitřní integrace úřadu Cílem projektu je zjednodušení a zefektivnění práce úředníků, zlepšení kvality dat, vyšší dostupnost dat a informací, rozšíření služeb provozovaných v rámci Plzeňského kraje i na krajem zřizované a zakládané organizace a obce. Výstupem projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. Datové sklady, MIS a nástroje BI Cílem projektu je implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť (statistika, ekonomika). Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům. Jde o vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří Strana 18

19 finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby typu zdravotnictví, školství, sociální věci, doprava. Dopady na Informační strategii Projekt bude mít dopad na informační systém KÚPK. Předpokládá zavedení několika nových částí IS KÚPK, případně rozšíření stávajících částí IS. Nároky na infrastrukturu budou pokryty nově budovaným Technologickým centrem. Zákazníky těchto nově vybudovaných služeb budou jak zaměstnanci KÚPK, tak organizací řízených krajem. Dalším významným dopadem bude zavedení nových služeb, z nichž většina bude určena subjektům vně krajského úřadu obcím, organizacím, veřejnosti. To si vyžádá jejich adekvátní údržbu a podporu. Opět jde o projekt dotovaný ze strukturálních fondů EU, kdy nedodržení podmínek dotace může znamenat její vrácení včetně případné pokuty. Opět se jedná o projekt, závislý na existenci a úspěchu technologického centra kraje. Rizikem spisové služby a dlouhodobého úložiště je zodpovědnost za cizí obsah, při jehož kompromitaci nebo zničení dojde k porušení jednoho nebo i více zákonů. Je proto nutné provést opatření, aby se takovým situacím zabránilo nebo byly minimalizovány. Slabou stránkou projektu digitalizace a ukládání dat (tak, jak je popsaný ve studii proveditelnosti) je že se soustřeďuje na technický proces vlastního uložení a zanedbává jak organizační a procesní stránku věci, tak problém dlouhodobosti. Pro vytvoření a provoz dlouhodobých úložišť není počítáno s přípravou strategické a provozní dokumentace např. podle metodiky PLATTER, ani s následnou certifikací či alespoň sebehodnocením např. podle DRAMBORA. Ve studii také nejsou u dlouhodobého ukládání řešeny principy Preservation planning, jako je kontrola správnosti datového formátu na vstupu či převod dat do jiného formátu ve chvíli, kdy starý formát přestává být podporován. Typický DMS systém (se kterým projekt počítá) se zaměřuje na zachování věrnosti na bitové úrovni a podporu ochrany obsahu nezajišťuje, přitom dodatečné doplnění ochrany obsahu je značně náročné, pokud vůbec realizovatelné jedná se o poměrně náročnou problematiku. Tyto nedostatky představují buď riziko ztráty či degradace dat v dlouhodobém horizontu (nebude-li uvedené doplněno), nebo riziko značných vícenákladů (při dodatečném doplňování řešení). V rámci možností, které umožňují pravidla dotace, je proto do návrhové etapy doporučeno dopracovat zadání projektu digitalizace a dlouhodobého ukládání o: 1. Požadavek na zajištění souladu úložiště s metodikou PLATTER, následně ověřeného certifikací (TRAC, Nestor) nebo sebehodnocením (DRAMBORA) 2. Požadavek na zajištění alespoň základní funkcionality ochrany ukládaného obsahu (Preservation planning) Rizikem projektu vnitřní integrace úřadu je jeho závislost na centrálních komponentách ve chvíli, kdy Ministerstvo vnitra v rámci šetření zastavilo nebo redukovalo většinu svých ICT projektů a stále nejsou realizovány základní registry, jejichž napojení je jedním z důležitých výstupů projektu. Projekt s touto nejistotou do určité míry počítá, bude-li však trvat příliš dlouho, nebude kraj dostát podmínkám žádosti. Toto je bohužel fakt, který z pozice kraje není ovlivnitelný. Naopak příležitostí projektu vnitřní integrace je sjednocení prostoru uživatelských identit, buď v rámci kraje, nebo (v ideálním případě) přes celou ČR. To by mělo pozitivní dopad do většiny oblastí, které Informační strategie pokrývá. Vhodným nástrojem pro držení identit by mohl být portál epusa, čímž by se zvýšila její závaznost a tím i aktuálnost jejího obsahu. Nově budovaný datový sklad, MIS a nástroje BI jsou jednoznačně pozitivním krokem, který by měl odstranit nedostatky stávajícího datového skladu minimálně na technické úrovni. Je zde nicméně Strana 19

20 riziko, že pokud se projektu nevytvoří dostatečná osvěta a datového skladu se nechopí analytik s dostatečnými znalostmi i časovou kapacitou, bude projekt odsouzen k neúspěchu. Návrhová etapa by s tím proto měla počítat a navrhnout vhodná opatření pro eliminaci tohoto rizika. 4 Průběh analýzy současného stavu 4.1 Informační a řídící potřeby V části Informační a řídící potřeby na KÚPK a území Plzeňského kraje bylo provedeno zmapování poptávky po informacích formou místních šetření na úrovni: odboru informatiky, členů Rady Plzeňského kraje, ředitele KÚ, zástupců ředitele KÚ, vedení odborů KÚ, vedoucí oddělení KÚ, vybraného průřezového vzorku zřizovaných a zakládaných organizací kraje: o 20 organizací z oblasti školství, o 4 z oblasti kultura, o 2 z oblasti doprava, o 4 z oblasti sociálních služeb, o 4 z oblasti zdravotnictví, o Centrální nákup Plzeňského kraje. obcí s rozšířenou působností na území kraje 3 obce, Obec s pověřeným obecním úřadem 2 obce, Obce 1. stupně 5 obcí dle počtu obyvatel, vybraných subjektů z řad složek IZS PO ZZS PK, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Na těchto subjektech bylo provedeno místní šetření formou osobní schůzky se zástupci těchto subjektů. Na těchto schůzkách byly mapovány informační toky, potřeby subjektů ohledně získávání a předávání informací. Dále proběhlo zmapování informačních toků v rámci interních procesů, nastavených na krajském úřadu, včetně jejich ICT podpory a zmapování odpovědností za informace. Cílem této aktivity je identifikovat a zmapovat interní procesy z pohledu zajištění jejich informační podpory a využívání ICT prostředků a celkově posoudit současný stav informační podpory a automatizace podpůrných procesů, včetně SWOT analýzy stávajícího stavu. Dále analyzovat elektronizované podpůrné procesy krajského úřadu řešených prostřednictvím IS Help-Desk. Poslední částí byla analýza předpokládaného budoucího rozvoje legislativy a centrálních projektů s významným dopadem na ICT služby v kraji nebo na informační systém kraje 4.2 Současný stav řízení a poskytování ICT služeb V druhé části Analytické části aktivity Informační strategie byla provedena analýza současného stavu řízení a poskytování ICT služeb na krajském úřadu odborem informatiky a to v oblastech: vykonávané ICT služby a činnosti, organizační členění, kompetence a personální obsazení, úplné náklady na poskytování ICT služeb průměr z tří předchozích let (rozpočet na IT, personální náklady, náklady na pracovní pozici). Byla provedena Vstupní analýza těchto daných oblastí: Strana 20

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI.

Studie proveditelnosti. projektu. Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj služeb egovernmentu na území Karlovarského kraje část I. až VI. Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Cíl podpory: IOP Integrovaný operační program 2 Zavádění

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP dle I., II., III. části výzvy 06 IOP Zpracovatel Janečka consulting, s.r.o. Vranovská

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2015 Vize rok 2015: Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více