SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č uzavřená mezi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. 1152000 uzavřená mezi"

Transkript

1 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č uzavřená mezi Smluvní strany TRADE HAMMER s.r.o. zastoupená: Bc. Robert Švec, jednatel Martina Kuchařová, jednatel IČ: Sídlo: Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800 dále jen vlastník kanalizace, provozovatel a dodavatel a Jméno a příjmení Datum narození/ič: Bytem/sídlem: U Jízdárny č.p., Velká Polom, PSČ: Doručovací adresa: U Jízdárny č.p., Velká Polom, PSČ: Číslo účtu a kód banky: Telefon : dále jen osoba napojená na kanalizaci a odběratel Místo plnění, technické parametry Katastrální území: Velká Polom Umístění kanalizační přípojky na parc. č.: 1152/00 Ulice a č.p. příp. orientační: U Jízdárny č.p., Obec: Velká Polom Druh odpadní vody: splašková Způsob předchozího čištění: nepředčištěnou Odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem: ano Dodaná voda měřená: ano Vodoměr č.: Odváděná voda měřená: ne Odběratel odvádí odpadní vody do ţumpy: ne Odběratel odvádí odpadní vody do septiku: ne Odběratel odvádí odpadní vodu z jiných zdrojů neţ z vodovodu: ne Odběratel má podružné měření vody nedodávané do kanalizace. Stránka 1 z 9

2 I. Úvodní ustanovení 1. Provozovatel je výlučným vlastníkem veřejné kanalizace (splaškové kanalizace) dále jen kanalizace - slouţící k odvodu odpadní vody na katastru obce Velká Polom obytná zóna Mlýnek. 2. Provoz veřejné kanalizace se řídí Kanalizačním řádem, který byl schválený odborem ochrany ţivotního prostředí Magistrátu města Ostravy dne pod č.j. OŢP/20428/08/Ho, Provozním řádem splaškové a dešťové kanalizace schválené odborem ochrany ţivotního prostředí Magistrátu města Ostravy dne pod č.j. OŢP/20489/08/Ho a Provozního řádu čistírny odpadních vod dále jen ČOV. 3. Odběratelem je kaţdá fyzická, fyzická podnikající a právnická podnikající osoba (dále jen osoba ), která je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak. 4. Vlastní-li nemovitost více osob, jsou tito povinni hradit závazky vyplývající z této smlouvy společně a nerozdílně. 5. U budov, u nichţ spoluvlastník budovy je vlastník bytu nebo nebytového prostoru jako vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. Smluvní strany se mohou ve výjimečných případech dohodnout, ţe odběratelem je třetí osoba. 6. Přerušením odvádění je zastavení odvádění odpadních vod na dobu určitou s tím, ţe po uplynutí této doby smluvní vztah pokračuje beze změn. 7. Převod odvádění je ukončení smluvního vztahu s odběratelem a uzavření nové smlouvy s právním nástupcem původního odběratele, přičemţ tito písemně potvrdí datum a důvod převodu s původním odběratelem. Původní odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smluvního vztahu. 8. Ukončením odvádění se rozumí na dobu neurčitou fyzické odstranění připojení kanalizační přípojky na kanalizaci. Smluvní vztah trvá aţ do doby fyzického odstranění připojení na kanalizaci, fyzickým odstraněním připojení je smluvní vztah ukončen. Ukončení odběru realizuje na základě ţádosti odběratel. Fyzické odstranění kanalizační přípojky provede na vlastní náklady odběratel, v případě, ţe je nainstalováno měřící zařízení provede odstranění připojení na kanalizaci dodavatel (provozovatel), a to na náklady odběratele. 9. Stočné je úplata za odvádění odpadních vod, je cenou za sluţbu spojenou s odváděním a čištěním, popřípadě zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamţikem vtoku odpadních vod (tj. vody splaškové, sráţkové, balastní, drenáţní a jiné) do kanalizace. 10. Plátcem stočného se stává odběratel, příp. třetí osoba (uţivatel připojené nemovitosti). Podmínkou převodu povinností a práv vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu, je uţívání pozemku nebo stavby třetí osobou v plném rozsahu. Stránka 2 z 9

3 II. Vymezení základních pojmů 1. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a sráţkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a sráţkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakoţ i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a sráţková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a sráţková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. 2. Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i sráţkových vod z pozemku, nebo stavby aţ k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. 3. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. III. Předmět a plnění smlouvy 1. Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností obou smluvních stran při odběru odpadní vody. 2. Předmětem plnění je odvádění odpadní vody z kanalizační přípojky do kanalizace. Odběr, tj. odvádění odpadní vody, je splněn vtokem odpadní vody z kanalizační přípojky odběratele do kanalizace provozovatele. 3. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy a podmínkami připojení stanovenými provozovatelem kanalizace, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na kanalizaci, změnily natolik, ţe nejsou splněny podmínky pro uzavření smlouvy na straně odběratele. 4. Závazky vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce odvádění odpadních vod přecházejí na právního nástupce provozovatele. 5. Vypouštění odpadních vod bez uzavření písemné smlouvy nebo v rozporu s ní je dle zákona neoprávněným vypouštěním odpadních vod. IV. Doba plnění, výpověď 1. Smluvní strany se dohodly a uzavírají smlouvu na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 2. Smlouvu lze jednostranně vypovědět písemnou výpovědí s uvedením důvodu, který vedl Stránka 3 z 9

4 k výpovědi. Výpověďní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a začíná běţet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 3. Platnost smlouvy lze ukončit rovněţ dohodou smluvních stran. V. Množství a měření odváděné vody 1. Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací řeší ustanovení 18 zákona č. 274/2001 Sb.. 2. Měření odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny 19 zákona č. 274/2001 Sb., konkrétní způsob měření je uveden v Kanalizačním řádu. 3. Mnoţství odváděné odpadní vody do kanalizace: osoby napojené na kanalizaci vypouštějí do kanalizace mnoţství vod, které se rovná jejich spotřebě vody z veřejného vodovodu, případně z vlastního zdroje. 4. Není-li mnoţství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, ţe odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, případně z vlastního zdroje, vypouští do kanalizace takové mnoţství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel roční potřeby vody z vodovodu odebral. Takto zjištěné mnoţství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. 5. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů neţ z vodovodu a není-li moţnost mnoţství vypouštěné odpadní vody zjistit měřením nebo jiným způsobem stanoveným vyhláškou případně předpisem ji nahrazujícím, zjistí se mnoţství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem předloţeným odběratelem a ověřeným dodavatelem. 6. Vlastník kanalizace, provozovatel a dodavatel nebude poţadovat měření sráţkové vody a nebude provádět výpočty mnoţství sráţkové vody dle vyhlášky. 7. Jestliţe odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto mnoţství je prokazatelně větší neţ 30 m 3 za rok, zjistí se mnoţství vypouštěné odpadní vody měřením na druhém, podruţném vodoměru, dodaném a nainstalovaném odběratelem, zaplombovaném pověřeným pracovníkem dodavatele, kdyţ tento naměřený údaj bude odečten z celkové spotřeby vody z veřejného vodovodu a odečten z celkové sumy stočného za příslušné účtovací období, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak. Podruţný vodoměr musí být v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náleţitosti platného stanoveného měřidla. Odběratele musí zajistit, aby byl podruţný vodoměr pravidelně cejchován dle platné legislativy. 8. Kvalita odpadních vod odváděných do kanalizačního řádu odběratelem musí odpovídat platným obecným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu. Kanalizační řád stanovuje látky, které nesmí do kanalizace vniknout, a dále stanovuje přípustné limity znečištěných látek vypouštěných do kanalizace. Limity a bilance vypouštění odpadních vod do kanalizace jsou uvedeny ve Všeobecných poţadavcích na sloţení odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 9. Dodavatel je oprávněn provést prostřednictvím oprávněné osoby kontrolní odběr vzorků Stránka 4 z 9

5 vypouštěných odpadních vod. V případě zjištění překročení stanovených parametrů můţe dodavatel výsledky těchto rozborů pouţít jako podklad pro výpočet smluvní pokuty dle článku X. této smlouvy. Náklady na provedení odběru vzorků a jejich rozbor v tomto případě hradí odběratel. VI. Stočné, platební podmínky 1. Společnost TRADE HAMMER s.r.o. stanovuje cenu stočného v jednosloţkové formě, pokud společnost nerozhodne o stanovení dvousloţkové formy ceny stočného. 2. Stočné za 1 m 3 odvedené odpadní vody stanoví dle výpočtu a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy statutární orgán společnosti. Stočné je vyhlašováno rozhodnutím valné hromady společnosti TRADE HAMMER s.r.o., které je platné pro Kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku společnosti TRADE HAMMER s.r.o. v obci Velká Polom v lokalitě Mlýnek. 3. Cena stočného je stanovena zpravidla na období jednoho roku a jeho výše je uvedena v platném rozhodnutí, které je k dispozici v sídle dodavatele, nebo na webových stránkách Na ţádost odběratele bude platné opatření včetně výpočtu stočného předloţeno. 4. Změnu stočného oznámí dodavatel písemnou formou doručením na doručovací adresu odběratele. Dodavatel na poţádání předloţí odběrateli výpočet stočného. 5. Fakturačním obdobím je zpravidla jeden rok v závislosti na odečtu vodoměru měřícího odběr vody dodavatelem vody nebo v závislosti na předloţených výpočtech odváděné vody předloţené odběratelem. 6. Předkládá-li odběratel mnoţství vody odebrané z jiného zdroje, činí takto formou čestného prohlášení. 7. Platby stočného se uskutečňují zálohově formou měsíčních zálohových plateb stanovených dodavatelem zpravidla ve výši 1/12 z celkového objemu plateb stočného za uplynulé období s následným ročním vyúčtováním záloh na základě skutečného mnoţství dodané vody (odvedených odpadních vod) dle odečtu vodoměru. 8. Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanoví do 17 dnů ode dne vystavení faktury, přičemţ ve sporných případech se má za to, ţe tato byla doručena sedmý den ode dne vystavení. 9. Forma úhrady faktury a zálohových plateb: a) převodním příkazem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol je číslo smlouvy. b) sloţenkou na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, variabilní symbol je číslo smlouvy. 10. V případě porušení doby splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dluţné částky za kaţdý den prodlení. Dnem úhrady je den připsání úhrady na účet dodavatele. Stránka 5 z 9

6 11. Neoznačí-li odběratel platbu stanovenými symboly nebo označí-li ji nesprávnými symboly, bude platba označena jako neidentifikovatelná a bude posuzována jako neuhrazená aţ do doby jejího ztotoţnění. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklý nesprávným označením platby nebo neoznačením platby. 12. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele uvedenou ve smlouvě s výjimkou písemností určených přímo plátci. 13. Poţadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur, musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. VII. Práva a povinnost odběratele osoby napojené na kanalizaci 1. Odběratel má za podmínek stanovených v čl. III. bodě 3. právo na uzavření písemné smlouvy o odvádění odpadních vod. 2. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro účely uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. 3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů, nahlásit dodavateli písemně všechny změny týkající se technických, právních, majetkových a evidenčních údajů, vztahujících se k uzavřené smlouvě. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se smlouvou. 4. Odběratel je povinen a) umoţnit dodavateli provedení kontroly dodrţování smluvních podmínek, b) umoţnit dodavateli odběr vzorků odpadních vod z kanalizační přípojky či revizní šachty. c) umoţnit dodavateli odečet vodoměru měřícího odběr vody dodavatelem vody pro vyúčtování pokud se nedomluvili jinak. 5. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod z důvodů uvedených v článku VIII. ustanovení bodu 3. písm. b) aţ g) této smlouvy, hradí náklady s tím spojené odběratel. 6. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásí do pěti pracovních dnů jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) mnoţství odvedení odpadních vod odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé období popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel. VIII. Práva a povinnosti dodavatele, provozovatele a vlastníka kanalizace 1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. 2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího Stránka 6 z 9

7 upozornění jen v případech mimořádných situací, za které jsou povaţovány ţivelní pohromy, havárie kanalizace, kanalizační přípojky nebo při moţném ohroţení zdraví osob nebo majetku. 3. Dodavatel je dle zákona oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, neţ pomine důvod přerušení nebo omezení: a) při provádění plánovaných oprav, udrţovacích a revizních prací, b) nevyhovuje-li zařízení odběratele, pokud je nainstalováno, technickým poţadavkům tak, ţe odpadní vody odváděné do kanalizace mohou ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, c) neumoţní-li odběratel provozovateli přístup ke kanalizační přípojce d) neodstranil-li odběratel závady na kanalizační přípojce, na vnitřní kanalizaci, zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší neţ 3 dny, e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, f) při prokázání překročení limitu stanovených kanalizačním řádem; g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší neţ 30 dnů. 4. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. VIII bodu 3. je dodavatel povinen oznámit odběrateli, a to v případě přerušení nebo mezení dle čl. VIII bodu 3 písm. b) aţ g) alespoň tři dny předem, v případě omezení nebo přerušení dle čl. VIII bodu 3 písm. a) alespoň 15 dnů předem, současné s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udrţovacích nebo revizních prací. 5. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. VIII bodu 2 a Čl. VIII bodu 3, písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod. 6. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. VIII bod 2 a čl. VIII bod 3 písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod. IX. Neoprávněné vypouštění odpadních vod 1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění: a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem 2. Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odváděním, přičemţ způsob výpočtu těchto ztrát stanoví příslušná vyhláška, případně právní předpis tuto nahrazující. 3. Odběratel je povinen nahradit dodavateli škody vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod a rovněţ tak případné sankce vyměřené dodavateli kontrolním orgánem nebo inspekcí. X. Smluvní pokuty Stránka 7 z 9

8 1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody bez moţnosti kontroly jejich kvality zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za kaţdý druh neoprávněného vypouštění a kaţdý zjištěný případ zvlášť. Smluvní pokuta dle bodu 1. se nevztahuje na vypouštění odpadních vod, které produkují domácnosti. 2. Za vypouštění látek, jejichţ vniknutí do kanalizace musí být dle zákona 274/2001 Sb., (předpisu jej nahrazujícího) nebo kanalizačního řádu zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami, zaplatí odběratel za kaţdý druh takovéto látky zvlášť vypuštěné na odběrném místě a za kaţdý zjištěný případ dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na úhradu škody jemu vzniklé zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uloţením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu. 4. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě. 5. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč jestliţe: a) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele b) neoprávněně manipuluje se zařízením dodavatele, které dodavatel provozuje. 6. Smluvní pokutu lze uloţit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona. Pro případy prodlení s úhradou pokuty je platné ustanovení čl. VI. bodu 10 této smlouvy. XI. Závěrečná ustanovení 1. Odmítnutí uzavření smlouvy ze strany odběratele bez prokázání důvodu je posuzováno jako přestupek a bude předáno k přestupkovému řízení nadřízeným orgánem dodavatele na úseku ţivotního prostředí (Magistrát města Ostravy, odbor ochrany ţivotního prostředí). 2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou vysloveně upravena v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhlášky Mze ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále u odběratelů v pozici podnikatelů obchodním zákoníkem a u ostatních odběratelů občanským zákoníkem. 3. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemţ kaţdá smluvní strana obdrţí jedno vyhotovení. 4. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Stránka 8 z 9

9 6. Odběratel, příp. plátce, souhlasí, aby jeho osobní údaje, které je povinen ve smyslu zákona při sjednání smlouvy provozovateli a dodavateli sdělit, byly provozovatelem a dodavatelem evidovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v databázi odběratelů sluţby odvádění odpadních vod. 7. Odběratel, příp. plátce, souhlasí, aby si provozovatel a dodavatel, v případě zjišťování mnoţství odběru odpadní vody dle čl. V bodu 6. této smlouvy, zajišťoval data o spotřebě vody z údajů dodavatele vody podle zjištění na vodoměru. 8. Smluvní strany prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, ţe byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, váţně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost své vůle potvrzují smluvní strany svými podpisy. V Ostravě dne: Za vlastníka, provozovatele a dodavatele: Ve Velké Polomi dne: Za odběratele:.. Bc. Robert Švec jednatel TRADE HAMER s.r.o.. Jméno a příjmení.. Martina Kuchařová jednatel TRADE HAMER s.r.o. Stránka 9 z 9

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více