Nabídka přednášek pro školní rok 2014/ biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka přednášek pro školní rok 2014/2015 - biologie"

Transkript

1 Přírodovědecká Jihočeská univerzita fakulta v Českých Budějovicích Faculty University of South Bohemia of Science in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2014/ biologie Evoluce člověka Přednáška populární formou prezentuje informace o evoluci člověka od prvních lidoopů přes australopitéky a jednotlivé zástupce rodu Homo až po vznik moderního člověka. Zasazuje lidskou evoluci do širšího kontextu evoluce primátů a změn životního prostředí v posledních milionech let, především však představuje jednotlivé vymřelé druhy lidí a popisuje zásadní morfologické, ekologické a etologické změny, které evoluci člověka provázely (vznik vzpřímeného postoje, rozvoj kognitivních schopností, atd.). Přednáška pojednává také o historickém vývoji názorů na původ člověka. Zvláštní pozornost je věnována převratným objevům posledních dvou dekád a tomu, jak uplatnění nových, zejména molekulárně-biologických, metod v antropologickém výzkumu změnilo naše představy o životě a příbuzenských vztazích našich dávných předků. přednášející: Mgr. Pavel Duda Evoluční psychologie člověka I. Přednáška má za cíl představit studentům evoluční psychologii člověka jako syntetickou vědní disciplínu, stavící na poznatcích evoluční biologie, psychologie, antropologie a řady dalších vědních oborů. Přibližuje člověka jako nanejvýš podivuhodného primáta s celou řadou morfologických, etologických a ekologických zvláštností, v jehož chování však můžeme nalézt celou řadu adaptivních prvků, pokud je nahlížíme evolučně-biologickou perspektivou. Hlavní část přednášky se věnuje některým z otázek, které si evoluční psychologie pokládá, například: Jsou lidé adaptováni na prostředí, v němž žijí? K čemu je nám dobrý velký mozek? V jak velkých skupinách žijeme a kolik známostí jsme schopni navázat? Jaké biologické a sociální faktory mají vliv na naši úspěšnost a přežití? Do jaké míry je pro nás přirozené žít ve stálých párech? Podle jakých kritérií si volíme své sexuální partnery? Jak se liší partnerské preference mezi muži a ženami? Existují univerzální kritéria mužské a ženské krásy? A další. přednášející: Mgr. Pavel Duda Evoluční psychologie člověka II. Pokračování přednášky Evoluční psychologie člověka I pojednává o lidském chování z pohledu evoluční biologie, rozvíjí tématiku probíranou v první přednášce a otevírá témata nová, například: Proč muži riskují více než ženy? K čemu je nám dobrá výřečnost a kreativita? Čím je zvláštní lidské sexuální chování? Kdy a proč se lidé dopouštějí násilí? Proč se ženy dožívají vyššího věku než muži? Jak sociální a ekologické faktory ovlivňují pohlaví potomků a jejich počet? Jak se dělí rodičovské investice? A další. Přednáška rovněž přibližuje studentům metodiku evolučněpsychologických experimentů a poukazuje na problémy spojené se snahou o objektivní zkoumání lidského chování a lidské přirozenosti. přednášející: Mgr. Pavel Duda

2 Populační historie lidstva Přednáška pojednává o populační struktuře a historii druhu Homo sapiens z pohledu evoluční biologie, genetiky a kulturní antropologie. V návaznosti na přednášku Evoluce člověka popisuje 200 tisíc let historie moderního člověka od jeho vzniku na africkém kontinentu po kolonizaci tichomořských ostrovů. Přednáška poskytuje odpovědi na otázky, jako jsou: Jak staré je lidstvo a kolika způsoby lze na tuto otázku odpovědět? Které jsou nejdůležitější milníky v evoluční historii moderního člověka? Do jaké míry jsou si všichni lidé geneticky příbuzní? Na kolik skupin lze rozdělit dnešní lidstvo a proč neklasifikovat lidi podle barvy pleti? Jaké jsou příbuzenské vztahy dnešních lidských etnik? Kudy se ubíraly cesty prvních lovecko-sběračských migrací? Jak stará je historie osídlení evropského kontinentu? Komu jsou příbuzní Češi? Jaká je historie evropských etnických menšin? A další. přednášející: Mgr. Pavel Duda Geneticky modifikované organismy Genetické inženýrství a molekulární biologie patří v současnosti k velmi rychle se rozvíjejícím oborům. Výsledky práce genetiků dnes již nezůstávají zavřené jen za dveřmi laboratoří, ale nachází své uplatnění v praxi ve farmakologii, zemědělství, šlechtitelství. Na přednášce se studenti seznámí s technikami používanými ke genetickým modifikacím mikroorganismů, rostlin a živočichů i s klasickými šlechtitelskými metodami, dozvědí se jak je to s horizontálním přenosem dědičné informace v přírodě (tedy jak využívá tzv. genetické modifikace přirozeně sama příroda). V České republice je nakládání s GMO regulované zákony. Jaké geneticky modifikovanými organismy můžeme u nás potkat? K čemu se GMO využívají ve světě? Mohou GMO představovat nebezpečí pro člověka nebo přírodu? Měli by se úplně zakázat, tak jak je tomu v Rakousku, nebo s nimi můžeme zacházet jako s jakýmkoliv jiným organismem? Ke všem těmto otázkám by měla přednáška poskytnout nápovědu přednášející: Mgr. Andrea Jarošová (přednášku je možné objednat pouze do konce roku 2014) Mořské želvy Na světě existuje 7 druhů mořských želv a všechny jsou na seznamu ohrožených druhů. V rámci této přednášky se se všemi druhy seznámíte, naučíte se je poznat a dozvíte se spoustu zajímavých informací o jejich životě. Podíváme se také na to, co želvy ohrožuje a jak je můžeme chránit. Součástí přednášky je také představení výzkumného projektu organizace HEPCA - Turtle Watch v Egyptě a katalogu mořských želv. Naučte se poznat jednotlivé mořské želvy z Rudého moře - Alex, Průšu, Máňu, Aminu, Ladislava, Hope, Burrita, Ray, anebo třeba i Martinu! :) přednášející: Mgr. Martina Karásková Žraloci Biologie, ekologie a život žraloků. Mýtus a pravda o tomto obávaném predátorovi. Včetně unikátních aktuálních informací z etologického výzkumu Dr. Ericha Rittera světoznámého odborníka na žraloky, zejména na interakce mezi žraloky a lidmi. Ohrožení a ochrana žraloků. přednášející: Mgr. Martina Karásková

3 Největší zabijáci oceánů Mořský svět je plný tajemství, některá zvířata v nás vzbuzují obavy jiná naopak na první pohled tak moc hrozivá nejsou. Jaké na nás číhá nebezpečí pod hladinou? Jak se můžeme vyvarovat zranění a jaká jsou zásady první pomoci při poranění konkrétním živočichem? To vše se dozvíte na této přednášce. Čtverzubec má v sobě jed na usmrcení až 30 lidí. Mořská vosa má až 5000 žahavých buněk. Mořský had vás může usmrtit svým jedem a drobné medúzky čtyřhranky vás užahají k smrti! Jedovaté trny ropušnic jen čekají, až se na ně nabodnete, vždyť tyto ryby vypadají jako kus kamene a mnohdy ani zkušený pozorovatel je nedokáže odhalit. Moře je plné těchto malých a nenápadných zabijáků a v porovnání s nimi je žralok pouhým amatérem. Součástí přednášky jsou i základy první pomoci při poranění konkrétním mořským živočichem i zdůrazněná prevence a ochrana před nebezpečnými organismy. přednášející: Mgr. Martina Karásková Život na korálovém útesu Co je to vlastně korál? Jak vznikají korálové útesy a kde je nalezneme? Korálové útesy tvoří rozsáhlý a propojený ekosystém, každý tvor žijící na útesu má svou nezastupitelnou úlohu a roli. Na útesu má nezastupitelnou roli vzájemná pomoc a kooperace stejně jako umění žít na úkor druhého. Velcí tvorové jako želvy, delfíni a žraloci navštěvují korálové útesy jen občas. Většinou jim korálový útes slouží jako loviště, anebo útočiště pro sebe či potomstvo. V dnešní době stále slyšíme o globálním oteplování a dalších dopadech na mořský ekosystém. Je křehký svět korálového útesu opravdu v nebezpečí? Co se stane, když korál začne umírat a můžeme ještě dnes nějak pomoci k záchraně útesů i jejich obyvatel? Stěžejním bodem přednášky je ekologie korálových útesů, život a stavba korálů, jejich světové rozšíření a ochrana. přednášející: Mgr. Martina Karásková Jak pochopit Šumavu? Přednáška stručně seznamuje se současným stavem šumavské přírody. Pomocí širších historických souvislostí a biologických poznatků vysvětluje, proč došlo ke kůrovcové kalamitě a polomům při orkánu Kyrill. Předkládá ke zvážení různé varianty řešení současného stavu, upozorňuje na jejich pravděpodobné důsledky a komentuje je z biologického hlediska. Vzhledem ke kontroverznosti tématu je přednáška vedena spíše přemýšlivou formou a nechává posluchače utvořit si vlastní názor. přednášející: Mgr. Petr Čapek & RNDr. Daniel Vaněk

4 Kryptozoologie aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa Každý už jistě slyšel o tzv. "kryptidech", tedy zvířatech, která jsou hluboce zakořeněna ve folklóru v různých částech světa, ale pro která (zatím) neexistuje vědecké potvrzení. Tato přednáška by měla své posluchače seznámit s těmi nejznámějšími a nejzajímavějšími kryptidy a předložit zoologické argumenty, zda dané zvíře opravdu může žít nebo ne. přednášející: RNDr. Pavla Robovská, Ph.D. Obojživelníci a plazi ČR Na území naší republiky najdeme 21 druhů obojživelníků a 11 druhů plazů. Tato přednáška obsahuje stručný úvod do biologie obou skupin a přehled druhů s jejich stručnými charakteristikami. Protože všichni tyto živočichové patří mezi alespoň ohrožené druhy, v závěru je věnovaná část také jejich ochraně. Ochrana ptactva v ČR Přednáška seznamuje posluchače se základní problematikou ochrany ptactva v České republice a to jak s otázkami právními tak ryze praktickými. Pojednává o základních právních předpisech regulujících ochranu volně žijícího ptactva, ať už českých či celoevropských (světových), včetně vymezení orgánů ochrany přírody a jednotlivých skupin ohrožených živočichů. Seznámí s projektem Natura2000 i dalšími projekty ochrany přírody aplikovanými v ČR. Dále se zabývá problémem chovu a obchodování s volně žijícími druhy ptáků (CITES). Dále obecně pojednává o určitých specifikách ochrany ptáků jako je konflikt s mysliveckým právem a problematika hospodářsky škodících druhů ptáků. V neposlední řadě jsou zmíněny praktické aspekty ochrany, se kterými se může každý setkat v běžné praxi. V druhé části přednášky je posluchač seznámen s nejvýznamnějšími územími soustavy Natura2000, zaměřených na ochranu ptactva. U každé oblasti (celkem 16) jsou představeny základní ekologické parametry a klíčové druhy ptáků, jimž je na daném území věnována pozornost (včetně základních biologických a ekologických informací o nich). Zajímavosti ze života ptáků ČR Přednáška seznamuje posluchače s nejnovějšími objevy z ptačí fauny ČR. Na příkladech běžných druhů ptáků jsou demonstrovány směry, jimiž se dnešní ornitologický výzkum ubírá, ač už se jedná o ochranu, populační ekologii, soužití ptáků s člověkem (včetně problematiky škodlivých druhů ptáků), potravní ekologii, nebo biologii rozmnožování (helping, hnízdní parasitismus, extrapárové rozmnožování apod.). Zároveň je posluchač nenucenou formou seznámen s běžnými druhy ptáků.

5 Hnízdní parasitismus Přednáška seznamuje posluchače s jedinečnou strategií rozmnožování, která se vyvinula u ptáků - s hnízdním parasitismem. V přednášce jsou popsány různé skupiny ptáků, u nichž se tato strategie vyvinula a zároveň způsob jakým je naplněna od fakultativního vnitrodruhového parasitismu až po klasický obligátní mezidruhový parasitismus, jak jej známe u kukaček. Na této rozmnožovací strategii je demonstrováno to čemu se v evoluční biologii říká arm racings závody ve zbrojení, kdy probíhá koevoluce mezi parasitem a hostitelem, v podobné formě jak ji známe od klasických parasitů. Ptáci a vojenské prostory Přednáška seznamuje posluchače s problematikou ochrany přírody (především ptáků) vojenských prostorů. Zabrání určitého, často dost rozlehlého území armádou zakonzervovalo stav krajiny před velkými zásahy, jako byla kolektivizace zemědělství. Zároveň aktivita armády neustále bránila sukcesi, a proto dnes nacházíme na území vojenských prostorů oblasti ochranářsky a krajinářsky velmi významné. Snížená aktivita armády ČSR po rozpadu Varšavské smlouvy ovšem tento management v podstatě zastavila. V přednášce bude představeno několik nejvýznamnějších vojenských území, jejich ptačí fauna a ochranářské problémy, kterým v současné době čelí. přednášející: RNDr. Petr Veselý, PhD. Ptačí tah Přednáška seznámí posluchače s různými ekologickými, behaviorálními a fyziologickými aspekty ptačí migrace, což je v rámci živočišné říše, jeden z nejnápadnějších a dodnes ne plně prozkoumaných fenoménů. Kromě popisu chování během tahu je v přednášce kladen důraz na způsoby orientace ptáků při migraci obzvláště magnetickou orientaci, protože naše znalosti o tomto smyslu se během posledních let nápadně zvýšily. Tajemný život v podzemí Savci obsadili během evoluce nejrůznější typy prostředí a patří k nejdiverzifikovanějším obratlovcům. Mezi nejpodivnější patří specialisté na vodní prostředí nebo savci schopni aktivně létat. Další takovou skupinou reprezentují ti, kteří žijí trvale pod zemí, kde se rozmnožují, hledají partnery a potravu. Přestože je jejich svět velmi blízko, několik centimetrů pod povrchem, dlouho unikal naší pozornosti. Přednáška se zabývá zajímavostmi a unikátnostmi světa podzemních savců a shrnuje nejrůznější smyslové, etologické a fyziologické adaptace, které jim umožňují v tomto náročném prostředí přežívat. přednášející: doc. Radim Šumbera, Ph.D.

6 Okno do druhohor Přednáška se snaží na příkladu populární druhohorní éry zasadit paleontologický výzkum do poněkud širších souvislostí. Samozřejmě dojde i na dinosaury, ti ale nebudou skutečným těžištěm přednášky - v druhohorách se toho dělo mnohem víc. Druhohory jsou zajímavou etapou historie Země ohraničenou "z obou stran" spektakulárním vymíráním (i když zrovna dinosauři na konci druhohor všichni nevymřeli) - co se to tehdy s globálními ekosystémy stalo? A jak vlastně víme, kdy se v historii co dělo? Abychom tuto otázku zodpověděli, povíme si něco málo o jaderné fyzice i mineralogii. Dojde i na zemskou tektoniku, protože právě v druhohorách došlo k rozervání Pangey na dnešní kontinenty - tato událost má dodnes ohromný význam pro rozšíření organismů po světě. Povíme si, jaké skupiny se na Zemi v druhohorách objevily - zdaleka to nebyli jen dinosauři, ale třeba i "my" - savci nebo krytosemenné rostliny a další autotrofové, díky nimž např. můžeme těžit křídu z období křídy. A jak vlastně poznáme, kdy se která skupina objevila - kdo už je (řekněme savec) a kdo ještě ne? No a proč si vlastně dodnes vyprávíme pohádky o dracích? přednášející: Martin Kostka, Ph.D. Paraziti a lidé Přednáška o pestrém a dobrodružném světě parazitů. O tom, co to vlastně parazit je - a o našich problémech se cpaním organismů do těch správných škatulek. O tom, čím se vlastně zabývají parazitologové. Povídání o nejvýznamnějších a nejzajímavějších parazitech lidí, ale i zvířat: různí parazitičtí červi ze střev i očí a jejich špinavé triky; hmyzí a další parazitologicky významní členovci; parazitičtí prvoci coby původci spavé nemoci, malárie nebo třeba zákeřné toxoplazmózy. O tom, jak námi paraziti manipulují podle svých představ, o tom, jak se umí rafinovaně vyhýbat imunitní odpovědi, o jejich někdy podezřele komplikovaných cyklech. Na závěr něco o parazitických obratlovcích, třeba psech. přednášející: Martin Kostka, Ph.D. Prvoci: jejich zašmodrchaná evoluce a jiné zvrhlosti Cíl přednášky je dvojí: 1) představit moderní pohled na příbuzenské vztahy mezi prvoky (respektive mezi eukaryotickými organismy). V současnosti se totiž díváme na evoluci prvoků výrazně jinak, než jak tomu bylo ještě v relativně nedávné minulosti (a jinak, než nám evoluci prvoků popisují učebnice). Takže už žádní "kořenonožci" či "bičíkovci" - místo toho přijde řeč na několik "megaskupin", do nichž jsou dnes prvoci řazeni - bok po boku s mnohobuněčnými skupinami. Součástí evolučního povídání bude i příběh o dobrodružném putování plastidů mezi různými "řasami". 2) ukázat na vybraných příkladech, že prvoci jsou mnohem zajímavější a neobyčejnější než by se mohlo zdát. Tak se dozvíte třeba o prvocích, jimž jsou dvě pohlaví málo, o parazitických řasách, které drze ovlivňují naše životy, o bičíkovcích, kteří mají na starost přivolávání deště (a výrobu křídy), o mořských obludách obřích rozměrů (20 cm je na jednobuněčné prvoky dost, ne?) a dalších zvrhlostech. přednášející: Martin Kostka, Ph.D.

7 Globální změny klimatu a jejich vlivy na přírodu a společnost Přednáška se zabývá složitou a mnohovrstevnatou problematikou globálních klimatických změn a jejich dopadem na ekosystémy, krajinu a společnost. Cílem přednášky je utřídit jednotlivé, často protichůdné informace o projevech klimatických změn a (a) rozlišit jejich následky v krátkodobém a dlouhodobém časovém měřítku, (b) odlišit následky klimatických změn od extrémních výkyvů počasí, (c) oddělit projevy lokálního versus globálního charakteru. Z perspektivy těchto rozdílných měřítek jsou pak vysvětlena adaptační a mitigační opatření a volný prostor je ponechán i pro diskusi o tom, jak sami můžeme přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. Přednáška je vedena spíše diskusní formou po krátkém vstupním úvodu přednášejícího a vede posluchače k tomu, aby si utvořili vlastní názor. přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Inspirace přírodou nebo jen estetickou kombinací barev? O krajině 21. století. Nakolik člověk potřebuje být obklopen zelení a jak jsou pro náš život důležité stromy? Opravdu se nám líbí rozkvetlé louky a proč? Potřebujeme mít ve svém okolí vodu, aneb proč jsou tak populární zahradní jezírka? Chováme se "ekologicky" když třídíme odpad? Budeme někdy platit za dýchatelný vzduch tak, jako teď platíme za pitnou vodu? Jakou cenu a jakou hodnotu má půda? Kde selhávají ekosystémové funkce a jaká je skutečně efektivní ochrana před povodní? Potřebujeme přírodu? A potřebujeme krajinu? A jaké by měly být? Na tyto a řadu dalších otázek můžete diskutovat s přednášejícím předmětů biologie ochrany přírody a krajinná ekologie. přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Studium evoluce na Galapágách a v tropech Jižní Ameriky Galapágy jsou díky Darwinovi proslulé jako přírodní laboratoř pro evoluční biology. Nejen Galapágy, ale celá neotropická oblast vyniká vysokou mírou endemismu a ohromnou biodiverzitou. Přednáška seznámí posluchače s výzkumem vzniku biodiverzity na Galapágách a v Jižní Americe. Řeč bude mimo jiné o tom, jak se studují speciální mechanismy v terénu a v laboratoři pomocí molekulárně biologických metod. Jaké je evoluční stáří endemitů na ostrovech, nebo jak takový výzkum pomáhá v ochraně ohrožených druhů na Galapágách přenášející: RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

8 O vších a lidech, aneb co paraziti lidí a dalších zvířat prozradí na své hostitele Navzdory zažité představě zákeřných škůdců představuje značná část parazitů minimální riziko pro svého hostitele. Většina parazitů tak s hostiteli koexistuje v dlouhodobém, těsném soužití a často sdílejí svou evoluční historii. Studiem evoluce parazitů se tak můžeme dozvědět mnoho překvapujícího i o jejich hostitelích. Ať jsou to lidé a jejich historické migrace, nebo paraziti zvířat, kteří byli zavlečeni spolu s hostiteli do různých částí světa. přenášející: RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Všechno, co jste chtěli vědět a o řasách a báli jste se zeptat Přednáška představující sinice a řasy trošku jinak než učebnice biologie. Zaměřená je na několik bodů z biologie a ekologie řas - na jejich postavení v systému živé přírody v historickém kontextu; pátrání po řasách, ze kterých se vyvinuly vyšší rostliny; vyzdvihnutí jejich významu v globálních biogeochemických cyklech a jak mohou ovlivňovat klima; toxické látky produkované sinicemi a řasami a jejich případný potenciál; velmi stručně představit jejich biotechnologický význam. Přednáška nemá za cíl opakovat znalosti o sinicích a řasách tak, jak jsou uváděny v učebnicích. Jejím cílem je představit tyto mikroorganismy v širším kontextu a ne jen z pohledu "něčeho, co žije ve vodě". přednášející: Mgr. Josef Juráň

BIODIVERZITA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

BIODIVERZITA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIODIVERZITA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ MILADA ŠVECOVÁ, JAROSLAV SMRŽ, JAROSLAV PETR Klub ekologické výchovy, o.s., Praha PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY

PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY registrační č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0026 číslo střediska: 6608 Věda všemi smysly číslo úkolu: 402 PROJEKT VĚDA VŠEMI SMYSLY NABÍZÍ CYKLUS POPULARIZAČNÍCH PŘEDNÁŠEK PRO KNIHOVNY A STŘEDNÍ ŠKOLY V

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Obsah. Slovo úvodem...3. Biodiverzita a její management...4

Obsah. Slovo úvodem...3. Biodiverzita a její management...4 Obsah Slovo úvodem...3 Biodiverzita a její management...4 Vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) přináší zcela nové přístupy ke vzdělávání pedagogů i žáků...8 Zoo Ostrava pro školy...10 Proč se bát šéfa

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

www.prf.jcu.cz Bakalářské obory O fakultě Magisterské obory Přírodovědecká fakulta Faculty of Science

www.prf.jcu.cz Bakalářské obory O fakultě Magisterské obory Přírodovědecká fakulta Faculty of Science O fakultě Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity můžete studovat v bakalářských, magisterských a doktorských oborech různé oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. V nabídce

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

PŘÍRUČKA K UČEBNICI PŘÍRODOPISU PRO 7. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŢŠÍ STUPEŇ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

PŘÍRUČKA K UČEBNICI PŘÍRODOPISU PRO 7. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŢŠÍ STUPEŇ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ PŘÍRUČKA K UČEBNICI PŘÍRODOPISU PRO 7. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŢŠÍ STUPEŇ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Miroslav Maleninský Jindřich Novák Milada Švecová Věra Toběrná Pavel Červinka Nakladatelství České geografické

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

DÍLČÍHO ASPEKTY. Miroslav Kaloč. Ostrava 2011

DÍLČÍHO ASPEKTY. Miroslav Kaloč. Ostrava 2011 STUDIJNÍ OPOR RA DÍLČÍHO MODULU EKOLOGICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ Vítězslav Zamarský Miroslav Kaloč Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Studijní opora dílčího modulu Ekologické aspekty

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

Inovace jako přirozená součást (lidské) evoluce?

Inovace jako přirozená součást (lidské) evoluce? Inovace jako přirozená součást (lidské) evoluce? Oldřich Syrovátka Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec syrovatk@fm.vse.cz Abstrakt Neplatí názor,

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Příroda ve službách člověka

Příroda ve službách člověka Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 2014 2015, 49. ročník, přípravný text pro kategorie A, B Země živitelka Příroda ve službách člověka Vojtech

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Život v extrémech Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory našim očekáváním?

Život v extrémech Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory našim očekáváním? Přírodovědci.cz magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze 04/2014 Život v extrémech TÉMA ČÍSLA Jak se organismy a lidská společnost vyrovnávají s extrémními podmínkami? A kde všude život prosperuje navzdory

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy Jednodenní výukové programy CEV Ekodomov Kutná Hora Název: KDE JE KOMPOST, TAM TO ŽIJE! 1. 5. třída ZŠ 45 Kč + doprava 1,5 h CEV, škola celý rok Víte, proč je důležité třídit bioodpad? Co patří do kompostu

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

Jak na průřezová témata z pohledu zeměpisáře? Environmentální výchova

Jak na průřezová témata z pohledu zeměpisáře? Environmentální výchova Jak na průřezová témata z pohledu zeměpisáře? Environmentální výchova Studijní opora k akci č. 3.2. Jak na průřezová témata z pohledu zeměpisáře v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Zeměpis v nové

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více