Nabídka přednášek pro školní rok 2014/ biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka přednášek pro školní rok 2014/2015 - biologie"

Transkript

1 Přírodovědecká Jihočeská univerzita fakulta v Českých Budějovicích Faculty University of South Bohemia of Science in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2014/ biologie Evoluce člověka Přednáška populární formou prezentuje informace o evoluci člověka od prvních lidoopů přes australopitéky a jednotlivé zástupce rodu Homo až po vznik moderního člověka. Zasazuje lidskou evoluci do širšího kontextu evoluce primátů a změn životního prostředí v posledních milionech let, především však představuje jednotlivé vymřelé druhy lidí a popisuje zásadní morfologické, ekologické a etologické změny, které evoluci člověka provázely (vznik vzpřímeného postoje, rozvoj kognitivních schopností, atd.). Přednáška pojednává také o historickém vývoji názorů na původ člověka. Zvláštní pozornost je věnována převratným objevům posledních dvou dekád a tomu, jak uplatnění nových, zejména molekulárně-biologických, metod v antropologickém výzkumu změnilo naše představy o životě a příbuzenských vztazích našich dávných předků. přednášející: Mgr. Pavel Duda Evoluční psychologie člověka I. Přednáška má za cíl představit studentům evoluční psychologii člověka jako syntetickou vědní disciplínu, stavící na poznatcích evoluční biologie, psychologie, antropologie a řady dalších vědních oborů. Přibližuje člověka jako nanejvýš podivuhodného primáta s celou řadou morfologických, etologických a ekologických zvláštností, v jehož chování však můžeme nalézt celou řadu adaptivních prvků, pokud je nahlížíme evolučně-biologickou perspektivou. Hlavní část přednášky se věnuje některým z otázek, které si evoluční psychologie pokládá, například: Jsou lidé adaptováni na prostředí, v němž žijí? K čemu je nám dobrý velký mozek? V jak velkých skupinách žijeme a kolik známostí jsme schopni navázat? Jaké biologické a sociální faktory mají vliv na naši úspěšnost a přežití? Do jaké míry je pro nás přirozené žít ve stálých párech? Podle jakých kritérií si volíme své sexuální partnery? Jak se liší partnerské preference mezi muži a ženami? Existují univerzální kritéria mužské a ženské krásy? A další. přednášející: Mgr. Pavel Duda Evoluční psychologie člověka II. Pokračování přednášky Evoluční psychologie člověka I pojednává o lidském chování z pohledu evoluční biologie, rozvíjí tématiku probíranou v první přednášce a otevírá témata nová, například: Proč muži riskují více než ženy? K čemu je nám dobrá výřečnost a kreativita? Čím je zvláštní lidské sexuální chování? Kdy a proč se lidé dopouštějí násilí? Proč se ženy dožívají vyššího věku než muži? Jak sociální a ekologické faktory ovlivňují pohlaví potomků a jejich počet? Jak se dělí rodičovské investice? A další. Přednáška rovněž přibližuje studentům metodiku evolučněpsychologických experimentů a poukazuje na problémy spojené se snahou o objektivní zkoumání lidského chování a lidské přirozenosti. přednášející: Mgr. Pavel Duda

2 Populační historie lidstva Přednáška pojednává o populační struktuře a historii druhu Homo sapiens z pohledu evoluční biologie, genetiky a kulturní antropologie. V návaznosti na přednášku Evoluce člověka popisuje 200 tisíc let historie moderního člověka od jeho vzniku na africkém kontinentu po kolonizaci tichomořských ostrovů. Přednáška poskytuje odpovědi na otázky, jako jsou: Jak staré je lidstvo a kolika způsoby lze na tuto otázku odpovědět? Které jsou nejdůležitější milníky v evoluční historii moderního člověka? Do jaké míry jsou si všichni lidé geneticky příbuzní? Na kolik skupin lze rozdělit dnešní lidstvo a proč neklasifikovat lidi podle barvy pleti? Jaké jsou příbuzenské vztahy dnešních lidských etnik? Kudy se ubíraly cesty prvních lovecko-sběračských migrací? Jak stará je historie osídlení evropského kontinentu? Komu jsou příbuzní Češi? Jaká je historie evropských etnických menšin? A další. přednášející: Mgr. Pavel Duda Geneticky modifikované organismy Genetické inženýrství a molekulární biologie patří v současnosti k velmi rychle se rozvíjejícím oborům. Výsledky práce genetiků dnes již nezůstávají zavřené jen za dveřmi laboratoří, ale nachází své uplatnění v praxi ve farmakologii, zemědělství, šlechtitelství. Na přednášce se studenti seznámí s technikami používanými ke genetickým modifikacím mikroorganismů, rostlin a živočichů i s klasickými šlechtitelskými metodami, dozvědí se jak je to s horizontálním přenosem dědičné informace v přírodě (tedy jak využívá tzv. genetické modifikace přirozeně sama příroda). V České republice je nakládání s GMO regulované zákony. Jaké geneticky modifikovanými organismy můžeme u nás potkat? K čemu se GMO využívají ve světě? Mohou GMO představovat nebezpečí pro člověka nebo přírodu? Měli by se úplně zakázat, tak jak je tomu v Rakousku, nebo s nimi můžeme zacházet jako s jakýmkoliv jiným organismem? Ke všem těmto otázkám by měla přednáška poskytnout nápovědu přednášející: Mgr. Andrea Jarošová (přednášku je možné objednat pouze do konce roku 2014) Mořské želvy Na světě existuje 7 druhů mořských želv a všechny jsou na seznamu ohrožených druhů. V rámci této přednášky se se všemi druhy seznámíte, naučíte se je poznat a dozvíte se spoustu zajímavých informací o jejich životě. Podíváme se také na to, co želvy ohrožuje a jak je můžeme chránit. Součástí přednášky je také představení výzkumného projektu organizace HEPCA - Turtle Watch v Egyptě a katalogu mořských želv. Naučte se poznat jednotlivé mořské želvy z Rudého moře - Alex, Průšu, Máňu, Aminu, Ladislava, Hope, Burrita, Ray, anebo třeba i Martinu! :) přednášející: Mgr. Martina Karásková Žraloci Biologie, ekologie a život žraloků. Mýtus a pravda o tomto obávaném predátorovi. Včetně unikátních aktuálních informací z etologického výzkumu Dr. Ericha Rittera světoznámého odborníka na žraloky, zejména na interakce mezi žraloky a lidmi. Ohrožení a ochrana žraloků. přednášející: Mgr. Martina Karásková

3 Největší zabijáci oceánů Mořský svět je plný tajemství, některá zvířata v nás vzbuzují obavy jiná naopak na první pohled tak moc hrozivá nejsou. Jaké na nás číhá nebezpečí pod hladinou? Jak se můžeme vyvarovat zranění a jaká jsou zásady první pomoci při poranění konkrétním živočichem? To vše se dozvíte na této přednášce. Čtverzubec má v sobě jed na usmrcení až 30 lidí. Mořská vosa má až 5000 žahavých buněk. Mořský had vás může usmrtit svým jedem a drobné medúzky čtyřhranky vás užahají k smrti! Jedovaté trny ropušnic jen čekají, až se na ně nabodnete, vždyť tyto ryby vypadají jako kus kamene a mnohdy ani zkušený pozorovatel je nedokáže odhalit. Moře je plné těchto malých a nenápadných zabijáků a v porovnání s nimi je žralok pouhým amatérem. Součástí přednášky jsou i základy první pomoci při poranění konkrétním mořským živočichem i zdůrazněná prevence a ochrana před nebezpečnými organismy. přednášející: Mgr. Martina Karásková Život na korálovém útesu Co je to vlastně korál? Jak vznikají korálové útesy a kde je nalezneme? Korálové útesy tvoří rozsáhlý a propojený ekosystém, každý tvor žijící na útesu má svou nezastupitelnou úlohu a roli. Na útesu má nezastupitelnou roli vzájemná pomoc a kooperace stejně jako umění žít na úkor druhého. Velcí tvorové jako želvy, delfíni a žraloci navštěvují korálové útesy jen občas. Většinou jim korálový útes slouží jako loviště, anebo útočiště pro sebe či potomstvo. V dnešní době stále slyšíme o globálním oteplování a dalších dopadech na mořský ekosystém. Je křehký svět korálového útesu opravdu v nebezpečí? Co se stane, když korál začne umírat a můžeme ještě dnes nějak pomoci k záchraně útesů i jejich obyvatel? Stěžejním bodem přednášky je ekologie korálových útesů, život a stavba korálů, jejich světové rozšíření a ochrana. přednášející: Mgr. Martina Karásková Jak pochopit Šumavu? Přednáška stručně seznamuje se současným stavem šumavské přírody. Pomocí širších historických souvislostí a biologických poznatků vysvětluje, proč došlo ke kůrovcové kalamitě a polomům při orkánu Kyrill. Předkládá ke zvážení různé varianty řešení současného stavu, upozorňuje na jejich pravděpodobné důsledky a komentuje je z biologického hlediska. Vzhledem ke kontroverznosti tématu je přednáška vedena spíše přemýšlivou formou a nechává posluchače utvořit si vlastní názor. přednášející: Mgr. Petr Čapek & RNDr. Daniel Vaněk

4 Kryptozoologie aneb lochneska, yetti a spol. pohledem zoologa Každý už jistě slyšel o tzv. "kryptidech", tedy zvířatech, která jsou hluboce zakořeněna ve folklóru v různých částech světa, ale pro která (zatím) neexistuje vědecké potvrzení. Tato přednáška by měla své posluchače seznámit s těmi nejznámějšími a nejzajímavějšími kryptidy a předložit zoologické argumenty, zda dané zvíře opravdu může žít nebo ne. přednášející: RNDr. Pavla Robovská, Ph.D. Obojživelníci a plazi ČR Na území naší republiky najdeme 21 druhů obojživelníků a 11 druhů plazů. Tato přednáška obsahuje stručný úvod do biologie obou skupin a přehled druhů s jejich stručnými charakteristikami. Protože všichni tyto živočichové patří mezi alespoň ohrožené druhy, v závěru je věnovaná část také jejich ochraně. Ochrana ptactva v ČR Přednáška seznamuje posluchače se základní problematikou ochrany ptactva v České republice a to jak s otázkami právními tak ryze praktickými. Pojednává o základních právních předpisech regulujících ochranu volně žijícího ptactva, ať už českých či celoevropských (světových), včetně vymezení orgánů ochrany přírody a jednotlivých skupin ohrožených živočichů. Seznámí s projektem Natura2000 i dalšími projekty ochrany přírody aplikovanými v ČR. Dále se zabývá problémem chovu a obchodování s volně žijícími druhy ptáků (CITES). Dále obecně pojednává o určitých specifikách ochrany ptáků jako je konflikt s mysliveckým právem a problematika hospodářsky škodících druhů ptáků. V neposlední řadě jsou zmíněny praktické aspekty ochrany, se kterými se může každý setkat v běžné praxi. V druhé části přednášky je posluchač seznámen s nejvýznamnějšími územími soustavy Natura2000, zaměřených na ochranu ptactva. U každé oblasti (celkem 16) jsou představeny základní ekologické parametry a klíčové druhy ptáků, jimž je na daném území věnována pozornost (včetně základních biologických a ekologických informací o nich). Zajímavosti ze života ptáků ČR Přednáška seznamuje posluchače s nejnovějšími objevy z ptačí fauny ČR. Na příkladech běžných druhů ptáků jsou demonstrovány směry, jimiž se dnešní ornitologický výzkum ubírá, ač už se jedná o ochranu, populační ekologii, soužití ptáků s člověkem (včetně problematiky škodlivých druhů ptáků), potravní ekologii, nebo biologii rozmnožování (helping, hnízdní parasitismus, extrapárové rozmnožování apod.). Zároveň je posluchač nenucenou formou seznámen s běžnými druhy ptáků.

5 Hnízdní parasitismus Přednáška seznamuje posluchače s jedinečnou strategií rozmnožování, která se vyvinula u ptáků - s hnízdním parasitismem. V přednášce jsou popsány různé skupiny ptáků, u nichž se tato strategie vyvinula a zároveň způsob jakým je naplněna od fakultativního vnitrodruhového parasitismu až po klasický obligátní mezidruhový parasitismus, jak jej známe u kukaček. Na této rozmnožovací strategii je demonstrováno to čemu se v evoluční biologii říká arm racings závody ve zbrojení, kdy probíhá koevoluce mezi parasitem a hostitelem, v podobné formě jak ji známe od klasických parasitů. Ptáci a vojenské prostory Přednáška seznamuje posluchače s problematikou ochrany přírody (především ptáků) vojenských prostorů. Zabrání určitého, často dost rozlehlého území armádou zakonzervovalo stav krajiny před velkými zásahy, jako byla kolektivizace zemědělství. Zároveň aktivita armády neustále bránila sukcesi, a proto dnes nacházíme na území vojenských prostorů oblasti ochranářsky a krajinářsky velmi významné. Snížená aktivita armády ČSR po rozpadu Varšavské smlouvy ovšem tento management v podstatě zastavila. V přednášce bude představeno několik nejvýznamnějších vojenských území, jejich ptačí fauna a ochranářské problémy, kterým v současné době čelí. přednášející: RNDr. Petr Veselý, PhD. Ptačí tah Přednáška seznámí posluchače s různými ekologickými, behaviorálními a fyziologickými aspekty ptačí migrace, což je v rámci živočišné říše, jeden z nejnápadnějších a dodnes ne plně prozkoumaných fenoménů. Kromě popisu chování během tahu je v přednášce kladen důraz na způsoby orientace ptáků při migraci obzvláště magnetickou orientaci, protože naše znalosti o tomto smyslu se během posledních let nápadně zvýšily. Tajemný život v podzemí Savci obsadili během evoluce nejrůznější typy prostředí a patří k nejdiverzifikovanějším obratlovcům. Mezi nejpodivnější patří specialisté na vodní prostředí nebo savci schopni aktivně létat. Další takovou skupinou reprezentují ti, kteří žijí trvale pod zemí, kde se rozmnožují, hledají partnery a potravu. Přestože je jejich svět velmi blízko, několik centimetrů pod povrchem, dlouho unikal naší pozornosti. Přednáška se zabývá zajímavostmi a unikátnostmi světa podzemních savců a shrnuje nejrůznější smyslové, etologické a fyziologické adaptace, které jim umožňují v tomto náročném prostředí přežívat. přednášející: doc. Radim Šumbera, Ph.D.

6 Okno do druhohor Přednáška se snaží na příkladu populární druhohorní éry zasadit paleontologický výzkum do poněkud širších souvislostí. Samozřejmě dojde i na dinosaury, ti ale nebudou skutečným těžištěm přednášky - v druhohorách se toho dělo mnohem víc. Druhohory jsou zajímavou etapou historie Země ohraničenou "z obou stran" spektakulárním vymíráním (i když zrovna dinosauři na konci druhohor všichni nevymřeli) - co se to tehdy s globálními ekosystémy stalo? A jak vlastně víme, kdy se v historii co dělo? Abychom tuto otázku zodpověděli, povíme si něco málo o jaderné fyzice i mineralogii. Dojde i na zemskou tektoniku, protože právě v druhohorách došlo k rozervání Pangey na dnešní kontinenty - tato událost má dodnes ohromný význam pro rozšíření organismů po světě. Povíme si, jaké skupiny se na Zemi v druhohorách objevily - zdaleka to nebyli jen dinosauři, ale třeba i "my" - savci nebo krytosemenné rostliny a další autotrofové, díky nimž např. můžeme těžit křídu z období křídy. A jak vlastně poznáme, kdy se která skupina objevila - kdo už je (řekněme savec) a kdo ještě ne? No a proč si vlastně dodnes vyprávíme pohádky o dracích? přednášející: Martin Kostka, Ph.D. Paraziti a lidé Přednáška o pestrém a dobrodružném světě parazitů. O tom, co to vlastně parazit je - a o našich problémech se cpaním organismů do těch správných škatulek. O tom, čím se vlastně zabývají parazitologové. Povídání o nejvýznamnějších a nejzajímavějších parazitech lidí, ale i zvířat: různí parazitičtí červi ze střev i očí a jejich špinavé triky; hmyzí a další parazitologicky významní členovci; parazitičtí prvoci coby původci spavé nemoci, malárie nebo třeba zákeřné toxoplazmózy. O tom, jak námi paraziti manipulují podle svých představ, o tom, jak se umí rafinovaně vyhýbat imunitní odpovědi, o jejich někdy podezřele komplikovaných cyklech. Na závěr něco o parazitických obratlovcích, třeba psech. přednášející: Martin Kostka, Ph.D. Prvoci: jejich zašmodrchaná evoluce a jiné zvrhlosti Cíl přednášky je dvojí: 1) představit moderní pohled na příbuzenské vztahy mezi prvoky (respektive mezi eukaryotickými organismy). V současnosti se totiž díváme na evoluci prvoků výrazně jinak, než jak tomu bylo ještě v relativně nedávné minulosti (a jinak, než nám evoluci prvoků popisují učebnice). Takže už žádní "kořenonožci" či "bičíkovci" - místo toho přijde řeč na několik "megaskupin", do nichž jsou dnes prvoci řazeni - bok po boku s mnohobuněčnými skupinami. Součástí evolučního povídání bude i příběh o dobrodružném putování plastidů mezi různými "řasami". 2) ukázat na vybraných příkladech, že prvoci jsou mnohem zajímavější a neobyčejnější než by se mohlo zdát. Tak se dozvíte třeba o prvocích, jimž jsou dvě pohlaví málo, o parazitických řasách, které drze ovlivňují naše životy, o bičíkovcích, kteří mají na starost přivolávání deště (a výrobu křídy), o mořských obludách obřích rozměrů (20 cm je na jednobuněčné prvoky dost, ne?) a dalších zvrhlostech. přednášející: Martin Kostka, Ph.D.

7 Globální změny klimatu a jejich vlivy na přírodu a společnost Přednáška se zabývá složitou a mnohovrstevnatou problematikou globálních klimatických změn a jejich dopadem na ekosystémy, krajinu a společnost. Cílem přednášky je utřídit jednotlivé, často protichůdné informace o projevech klimatických změn a (a) rozlišit jejich následky v krátkodobém a dlouhodobém časovém měřítku, (b) odlišit následky klimatických změn od extrémních výkyvů počasí, (c) oddělit projevy lokálního versus globálního charakteru. Z perspektivy těchto rozdílných měřítek jsou pak vysvětlena adaptační a mitigační opatření a volný prostor je ponechán i pro diskusi o tom, jak sami můžeme přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. Přednáška je vedena spíše diskusní formou po krátkém vstupním úvodu přednášejícího a vede posluchače k tomu, aby si utvořili vlastní názor. přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Inspirace přírodou nebo jen estetickou kombinací barev? O krajině 21. století. Nakolik člověk potřebuje být obklopen zelení a jak jsou pro náš život důležité stromy? Opravdu se nám líbí rozkvetlé louky a proč? Potřebujeme mít ve svém okolí vodu, aneb proč jsou tak populární zahradní jezírka? Chováme se "ekologicky" když třídíme odpad? Budeme někdy platit za dýchatelný vzduch tak, jako teď platíme za pitnou vodu? Jakou cenu a jakou hodnotu má půda? Kde selhávají ekosystémové funkce a jaká je skutečně efektivní ochrana před povodní? Potřebujeme přírodu? A potřebujeme krajinu? A jaké by měly být? Na tyto a řadu dalších otázek můžete diskutovat s přednášejícím předmětů biologie ochrany přírody a krajinná ekologie. přednášející: RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Studium evoluce na Galapágách a v tropech Jižní Ameriky Galapágy jsou díky Darwinovi proslulé jako přírodní laboratoř pro evoluční biology. Nejen Galapágy, ale celá neotropická oblast vyniká vysokou mírou endemismu a ohromnou biodiverzitou. Přednáška seznámí posluchače s výzkumem vzniku biodiverzity na Galapágách a v Jižní Americe. Řeč bude mimo jiné o tom, jak se studují speciální mechanismy v terénu a v laboratoři pomocí molekulárně biologických metod. Jaké je evoluční stáří endemitů na ostrovech, nebo jak takový výzkum pomáhá v ochraně ohrožených druhů na Galapágách přenášející: RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

8 O vších a lidech, aneb co paraziti lidí a dalších zvířat prozradí na své hostitele Navzdory zažité představě zákeřných škůdců představuje značná část parazitů minimální riziko pro svého hostitele. Většina parazitů tak s hostiteli koexistuje v dlouhodobém, těsném soužití a často sdílejí svou evoluční historii. Studiem evoluce parazitů se tak můžeme dozvědět mnoho překvapujícího i o jejich hostitelích. Ať jsou to lidé a jejich historické migrace, nebo paraziti zvířat, kteří byli zavlečeni spolu s hostiteli do různých částí světa. přenášející: RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Všechno, co jste chtěli vědět a o řasách a báli jste se zeptat Přednáška představující sinice a řasy trošku jinak než učebnice biologie. Zaměřená je na několik bodů z biologie a ekologie řas - na jejich postavení v systému živé přírody v historickém kontextu; pátrání po řasách, ze kterých se vyvinuly vyšší rostliny; vyzdvihnutí jejich významu v globálních biogeochemických cyklech a jak mohou ovlivňovat klima; toxické látky produkované sinicemi a řasami a jejich případný potenciál; velmi stručně představit jejich biotechnologický význam. Přednáška nemá za cíl opakovat znalosti o sinicích a řasách tak, jak jsou uváděny v učebnicích. Jejím cílem je představit tyto mikroorganismy v širším kontextu a ne jen z pohledu "něčeho, co žije ve vodě". přednášející: Mgr. Josef Juráň

Nabídka přednášek pro školní rok 2015/ biologie

Nabídka přednášek pro školní rok 2015/ biologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2015/2016 - biologie Evoluce člověka

Více

Nabídka přednášek pro školní rok 2015/ biologie

Nabídka přednášek pro školní rok 2015/ biologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2015/2016 - biologie Evoluce člověka

Více

Nabídka přednášek pro školní rok 2016/ biologie

Nabídka přednášek pro školní rok 2016/ biologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2016/2017 - biologie Mořské želvy

Více

Nabídka přednášek pro školní rok 2016/ biologie

Nabídka přednášek pro školní rok 2016/ biologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích University of South Bohemia in České Budějovice Nabídka přednášek pro školní rok 2016/2017 - biologie Mořské želvy

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Kompetence komunikativní modul vede žáky k umění vyjadřovat se přiměřeně situaci

Kompetence komunikativní modul vede žáky k umění vyjadřovat se přiměřeně situaci Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio-M-2/1-7 Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno

DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI. David Zelený Masarykova univerzita Brno DRUHOVĚ NEJBOHATŠÍ LOKALITY NA ZEMI David Zelený Masarykova univerzita Brno HLAVNÍ OTÁZKY: Co je to diverzita, biodiverzita a druhová bohatost? alfa, beta a gama diverzita endemismus Kde na Zemi je největší

Více

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Biologické vědy I Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to Biologie? Biologie je složeným slovem, které

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů

Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Lesní hospodářství a ochrana biodiversity v ČR základní východiska v kontextu právních předpisů Petr Kjučukov ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Katedra ekologie lesa Kašperské Hory 19.5.2016 Biodiversita

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Strom života. Cíle. Stručná anotace

Strom života. Cíle. Stručná anotace Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Biologie 1. ročník Úvod do taxonomie Cíle Studenti zařadí člověka do příslušných taxonů taxonomického systému. Studenti se seznámí s principem fylogenetického

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio M 1/1-7 Délka modulu 132 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Co je EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE?

Co je EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE? Co je EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE? Příklad: ŽÁRLIVOST 1 Soustřeďte se v myšlenkách na Vaše dlouhodobé heterosexuální partnerství. Představte si následují situaci: Zjistím, že můj partner se zajímá o někoho jiného.

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky

Etologie hospodářských zvířat. Rozdělení etologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Etologie hospodářských zvířat Rozdělení etologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra speciální zootechniky Rozdělení etologie 1. Obecná etologie =zabývá se studiem

Více

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 1. 2017 Oborové přednášky ČAS OBORY PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTNOST 9:30 10:00 Biofyzika Fyzika Fyzika pro vzdělávání 10:00 10:30 Biologie Biologie pro vzdělávání Biomedicínská laboratorní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 20 VY 32 INOVACE 0115 0220 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené - Sekunda Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Paleogenetika člověka

Paleogenetika člověka Budeme se snažit najít odpověď na možná nejstarší otázku člověka: Kdo jsme a odkud pocházíme? Budeme se snažit najít odpověď na možná nejstarší otázku člověka: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo je náš předek?

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace

SSOS_ZE_1.13 Základy ekologie, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.13

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE"

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ MOŘSKÁ BIOLOGIE CMAS - kurz Mořská biologie 1. CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE" Návrh prof. Willi E. R. Xylandera, presidenta Komise pro biologii a ochranu přírody CMASu, diskutováno a přijato Vědeckým komitétem

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie)

Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie) Ekologie (převážně zpracováno podle knihy Begon, Harper, Towsend: Ekologie) Součásti vztah organismů a prostředí vývoj, vzájemné ovlivňování, současnost životní niky organismů zdroje pro organismy organismy

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OTEPLOVÁNÍ V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Oteplování v ČR V této kapitole se dozvíte: Co je to paleoklimatologie. Že se klima v minulosti měnilo. Zda víno, může poskytnout informaci o vývoji klimatu.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Čím se ekologie zabývá

Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí

Více

Viry. Bakterie. Buňka

Viry. Bakterie. Buňka - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - dokáže jednoduše popsat vznik atmosféry a hydrosféry - vysvětlí význam Slunce, kyslíku,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Teorie a přístupy v SP 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opáčko Co je typické pro přístup zaměřený na klienta a kdo ho formuloval? Jaké jsou tři základní principy přístupu zaměřeného na klienta?

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy)

Ekologie. (obecná ekologie, ochrana životního prostředí, globální problémy) Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (starší vydání, 2006) - Zdeněk Kočárek, Zdeněk Sedláček, Petr Goetz, Jaroslav Mareš, Taťána Maříková, Miloslav Kuklík, 1 až 4

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

ČABRADOVÁ V., Mgr., HASCH F., RNDr., SEJPKA J., Mgr., VANĚČKOVÁ I., Mgr.: základní školy a víceletá

ČABRADOVÁ V., Mgr., HASCH F., RNDr., SEJPKA J., Mgr., VANĚČKOVÁ I., Mgr.: základní školy a víceletá Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika V-2-Př-I-1-6.r. Jednobuněčné organismy. ČABRADOVÁ V., Mgr., HASCH F., RNDr., SEJPKA J., Mgr., VANĚČKOVÁ I., Mgr.: Materiál může

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Tektonika zemských desek

Tektonika zemských desek Tektonika zemských desek Jak je možné, že v horách nacházíme zkamenělé mořské potvory? Kde se v Evropě vzaly fosílie indikující tropické klima? Jak vznikly globální disjunkce? Burgess Shale Charles Lyell:

Více

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách Ing. Lenka Skoupá Jak využít potenciálu živého zvířete ve výuce Zaujmout Motivovat Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku Rozvíjet citlivost

Více