Výživa a hnojení plodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa a hnojení plodin"

Transkript

1 Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd

2 Rozdělení prvků podle obsahu v rostlinách Makroelementy C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S (Fe) Mikroelementy obsah v sušině zpravidla nižší než 0,05 %, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo Užitečné prvky obsah v rostlinnách může být i vysoký, ale nepotřebují je všechny rostliny (Na, Al, Si, Cl)

3 Minerální teorie V 19. století pod vlivem nových vědeckých poznatků došlo ke změně vnímání vlivu hnojení na rostliny Německý chemik Sprengel poprvé popřel humusovou teorii a poodhalil zákonitosti minerální výživy rostlin (1828) Německý chemik Justus von Liebig ve své vydané v roce 1840 uvádí, že rostlinám slouží k výživě minerální látky, které vznikají mineralizací organických sloučenin Sprengen a následně pak Liebig tak popřeli dřívější tzv. humusovou teorii o tom, že rostliny ke své výživě využívají již hotové organické sloučeniny ve formě humusu Sprengel a dále pak Liebig na základě svých poznatků formulovali dodnes obecně platný zákon minima, podle nějž je pro růst rostliny limitující ten prvek, který je v minimu. V návaznosti na Sprangel-Liebigovu minerální teorii došlo celosvětově k zahájení používání minerálních hnojiv.

4 Zákon minima Nejkratší prkno představuje limitující prvek

5 Reklamy na hnojiva v učebnicích z 19. a počátku 20. století

6 Příjem živin rostlinou Kořeny selektivní příjem (kationtů nebo aniontů) proti koncentračnímu spádu, spotřebovává energii Listy nebo stonkem doplněk hlavní kořenové výživy

7 Nejvýznamnější živiny v rostlinách a jejich funkce N aminokyseliny, nejvíce v mladých rostoucích orgánech, enzymy, ovlivňuje růst a barvu rostlin, prodloužení vegetační sezóny P součást nukleových kyselin, ATP ADP, součást různých enzymů, soustředěn zejména v plodech a generativních orgánech K iontová forma v rostlině, turgor, hospodaření s vodou, pevnost a vyzrávání pletiv, aktivace koenzymů při fotosyntéze, nedostatek snížení fotosyntézy, suchovzdornosti a odolnosti k nízkým teplotám Ca stabilizace buněčných membrán a buněčných stěn, příznivě ovlivňuje růst kořenů a dlouživý růst buněk, úprava biologické aktivity půdy Mg součást chlorofylu, aktivace enzymů, nedostatek chlorózy S součást bílkovin, součást některých vitamínů Mikroelementy často aktivace nebo inhibice různých enzymatických systémů

8 Vliv N hnojení patrný již týden po hnojení LAD 27%

9 Vápnění Snižuje mobilitu těžkých kovů v půdě (Cd, Zn, Mn, Fe, Al) a jejich přechod do potravního řetězce Korekce okyselení půd vlivem N depozice Odstranění poruch ve výživě přirozených smrkových porostů deficitu Mg

10 Šumava, lokalita Stožec Korekce žloutnutí smrkových porostů jednorázovou aplikací Mg hnojiva (Vacek et al. 2006)

11 Základní principy hnojení Do ekosystému vrátit tolik živin, kolik je jich sklizní z ekosystému odčerpáváno Z travních porostů je často odčerpáváno více živin než dodáváno hrazeno fixací N, uvolňováním živin z půdy K, mineralizace organické hmoty Rozdělení N hnojení do více dávek během vegetace podle odčerpávání rostlinami: základní, regenerační, produkční a kvalitativní hnojení

12 Nebezpečnost různých živin z hlediska ochrany přírody a životního prostředí N velká mobilita v půdě, náchylný k vyplavování omezení hnojení v mimovegetačním období, negativní vliv na kvalitu pitné vody P nízká mobilita v půdě, problémy s jeho dlouhodobým vlivem na funkci ekosystémů, dostupnost závislá na ph, negativní ovlivnění vodních ekosystémů K luxusní příjem, pastevní tetanie u zvířat, snadno se z půdního profilu vyplavuje Ca může dlouhodobě měnit půdní podmínky (pokus Dr. Ludyho: 70 let po aplikaci, Luční bouda), vápnění urychlení mineralizace organické hmoty, vyplavování N

13 Průmyslová produkce hnojiv V Čechách bylo první průmyslové hnojivo, superfosfát, vyrobeno v roce 1856 v Ústí nad Labem a odstartovalo tak epochu moderního zemědělství (v detailu Vaněk a kol. 2002) se všemi pozitivními i stinnými stránkami. Množství používaných průmyslových hnojiv dosáhlo vrcholu zhruba mezi léty 1970 a Po sametové revoluci došlo, zejména pod vlivem transformačních procesů v zemědělství, k prudkému poklesu používaných dávek minerálních hnojiv. Nejvýraznější byl pokles fosforečného a draselného hnojení. V roce 2005 se používalo 65% N hnojiv a 20% P hnojiv ve srovnání s rokem Většina travních porostů se od devadesátých let žádným způsobem nehnojí výjimkou jsou horské oblasti bez orné půdy.

14 Rozdělení hnojiv Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (ve zkratce zákon o hnojivech) č. 156/1998 Sb. Hnojivo: Hnojivem se rozumí látka obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce. Statkové hnojivo: Statkovým hnojivem se rozumí hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat, vznikající zejména v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány.

15 Statková hnojiva Hnůj směs výkalů, steliva, zbytků krmiva, odlišuj od chlévské mrvy!!! Obsah živin v hnoji je různý podle druhu hospodářských zvířat, podle podílu steliva (sláma, seno, piliny) Močůvka - představuje moč neboli tekuté výkaly zvířat. Její produkce je závislá jednak na druhu hospodářských zvířat, ale také na technologii ustájení. Kejda - představuje směs tuhých výkalů a moči hospodářských zvířat. Hodně rozšířená v západních zemích produktivita práce, snadná skladovatelnost aplikace a manipulovatelnost

16 1. HISTORIE HNOJENÍ Kejdové hospodářství v Krkonoších již od 16. století, využívání i dřevěného popela Letní boudy na hřebenech Krkonoš

17 Hnojůvka Představuje kapalinu, která vytéká z hnojiště. Kromě moči absorbované ve stelivu je složena ze srážkové vody, která protéká hnojištěm a obohacuje se o nejrůznější látky. Vhodným způsobem pro omezení produkce hnojůvky a rizik s tím spojených je zastřešení hnojiště, běžně prováděné například v Holandsku. V našich podmínkách však zastřešení naráží na nedostatek investičních finančních prostředků.

18 Zbytky biomasy představují také statková hnojiva kompostaci nevyužité biomasy (mulčování) ponechávání hromad sklizené biomasy na lokalitách či jejich pouhé odklizení na méně nápadné místo lze považovat za rizikové

19 Rozdělení statkových hnojiv podle uvolnitelnosti N Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem poměr C:N je nižší než 10 (kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospod. zvířat s podestýlkou nebo bez) Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem poměr C:N je vyšší než 10 (statková hnojiva se zbytky steliva hnůj)

20 Uvolňování živin v závislosti na použitém stelivu Sláma 1 kg neřezané slámy pojme 2,4 kg moči, řezanka 2,9 kg Piliny, hobliny pojmou minimální množství moči a ta se z hnoje rychle uvolňuje, z tohoto důvodu je nutné s hnojem s polinami nakládat jako s hnojivem s rychlým uvolňováním N

21 Jak zjistím produkci statkových hnojiv na farmě? Přímým měřením metoda přesná, ale časově a finančně náročná (většinou pouze za účelem výzkumu) Výpočty podle prováděcích vyhlášek k zákonu o hnojivech

22 Modelový příklad farmy v ZCHÚ hospodařící pouze na TTP Výměra podniku: 100 ha TTP Počet hospodářských zvířat: 30 DJ Délka zimního krmného období: 150 dnů, po zbytek roku se stádo pase Technologie ustájení: na hluboké podestýlce bez produkce kapalných statkových hnojiv Zemědělec veškerý vyprodukovaný hnůj aplikuje na rozlohu 5 ha (zjištěno kontrolním orgánem při šetření a podle evidence) Dle dotačních titulů se zemědělec zavázal používat dávku hnojiv max. 40 kg N*ha -1 Kladená otázka: dodržuje zemědělec pravidla hnojení, k nímž se zavázal?

23 Postup při hledání odpovědi na položenou otázku (počet dní v roce) / 150 (krmné dny ve stáji) = 0,41 (část roku, po níž došlo k produkci hnoje) 2. 0,41*30 (počet dobytčích jednotek) = (odpovídá celoroční produkci hnoje od vypočteného počtu dobytčích jednotek) 3. 12,33*11,5 (průměrná roční produkce hnoje v tunách na 1DJ skotu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 274/1998 Sb.) = 141,78 (roční faremní produkce hnoje v tunách) ,78*5 (obsah dusíku v kg v jedné tuně hnoje již po odečtu skladovacích ztrát podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.) = 708,9 kg N (roční produkce dusíku ve hnoji vyprodukovaném na farmě) ,9 / 5 (počet pohnojených hektarů) = 141,8 kg N*ha Závěr: Zemědělec použil dávku 141,8 kg N*ha -1 a dopustil se tak porušení podmínek stanovených pro poskytnutí dotace. Pokud by měl dodržet maximální stanovenou dávku dusíkatého hnojení 40 kg N*ha -1, musel by pohnojit 17,7 ha (708,9 / 40) travních porostů.

24 Průměrný obsah N, P a K ve statkových hnojivech Statkové hnojivo (průmě rný obsah sušiny) dusík (N)* (kg. t -1 ) fosfor (P 2 O 5 )* (kg. t -1 ) draslík (K 2 O)* (kg. t -1 ) hnůj skotu (23%) 5,0 3,1 7,1 hnůj prasat (23%) 6,2 5,7 5,1 koňský hnůj (29%) 5,2 3,2 7,3 ovčí hnůj (28%) 7,6 3,7 10,4 močůvka skotu a hnojůvka (2,4%) 2,5 0,2 5,3 močůvka prasat a hnojůvka (2,0%) 2,8 0,5 2,5 kejda skotu (7,8%) 3,2 1,5 4,8 kejda prasat (6,8%) 5,0 3,0 2,3 kejda drůbeže (11,8%) 9,6 6,4 3,8 čerstvý drůbeží trus (23%) 18,0 11,9 7,1 suchý drůbeží trus (73%) 28,0 35,5 21,8 drůbeží podestýlka (50%) 19,2 16,0 11,3

25 Rizika spojená s produkcí kapalných statkových hnojiv v našich podmínkách 1) zastaralé skladovací prostory 2) nedostatečná kapacita skladovacích prostor 3) nadměrnéředění srážkovou vodou z děravých okapů, ucpané kanalizace a pod., které vyvolává nutnost vyvážet jímky i v zimním období

26 Minerální hnojiva Většina těchto hnojiv je produktem chemického či jiného průmyslu Lze je rozdělit na hnojiva jednosložková a vícesložková Dělí se podle hlavního prvku, jež obsahují, na dusíkatá, fosforečná, draselná, hořečnatá, vápenatá a další Kapalná, pevná (granulovaná, prášková)

27 Registrace hnojiv Každé minerální hnojivo, které má být použito k aplikaci na zemědělské půdě, prochází podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. registračním řízením Seznam registrovaných hnojiv zveřejňuje vždy k 1. lednu Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský ve svém věstníku

28 Dusíkatá hnojiva Ledek amonný s vápencem (LAV) Nejčastěji se prodává ledek s obsaham dusíku 27,5%, z čehož polovina je ve formě amonné a polovina dusičnanové (NH4NO3). Obsah vápníku je 8%. Ledek vápenatý (LV) Průměrně obsahuje 15% N a 20% Ca. Síran amonný (SA) Je hnojivem se silně okyselujícím účinkem. Obsahuje 21% N a 24% S ((NH4)SO4). Močovina (MO) obsahuje 46 % N. DAM je kapalné hnojivo složené z dusičnanu amonného a močoviny. Obsahuje 30% hmotnostních N. Pro hnojení trvalých travních porostů (TTP) se používá jen sporadicky, využití zejména na orné půdě.

29 Fosforečná hnojiva Superfosfát (SP) obsahuje průměrně 8% P, 20% Ca a 10% S. V současné době se P hnojiva používají v omezené míře (20% oproti roku 1989). Tomasova moučka produkt hutnického průmyslu, dnes se již nepoužívá Dřevěný popel využívaný v minulosti a perspektivní i dnes v bio-zemědělství

30 Draselná hnojiva Draselná sůl (DS) chlorid draselný, Obsahuje zhruba 50 % K, 47% Cl a malý podíl Na. V současné době se travní porosty draselnou solí téměř nehnojí. Síran draselný silně okyselující účinek

31 Vápenatá hnojiva Pálené vápno (PV) obsahuje % Ca, podíl Mg je dán kvalitou vápence, z nějž je vápno vyrobeno. Nejčastěji se pohybuje v rozmezí od 2 do 6%. Vápnění travních porostů v současné době probíhá jen velmi sporadicky. Mletý vápenec

32 Vícesložková hnojiva V současné době je na trhu bohatý sortiment jak pevných, tak kapalných vícesložkových hnojiv. Z pevných hnojiv se nejčastěji používá hnojivo označované jako NPK vyráběné v několika formách (12-17%N; 5,3-7,5%P; 10-14,1%K).

33 Rozdělení minerálních hnojiv podle skupenství Pevná uplatnění při kořenové výživě rostlin a úpravě půdních poměrů (např. chemická meliorace vápněním) Kapalná uplatnění jak při kořenové, tak při mimokořenové (listové) výživě, možné kombinovat s nejrůznějšími přípravky na ochranu rostlin a regulaci růstu, rychlý fyziologický účinek

34 Rozdělení minerálních hnojiv podle rychlosti uvolňování živin S rychlým uvolňováním živin uplatnění v klasickém zemědělství zejména z důvodu nižší ceny S pomalým (postupným) uvolňováním živin (slow release fertilizers), uplatnění v lesním hospodářství, zahradnictví atd šetrnější k životnímu prostředí, například korekce žloutnutí smrku vlivem nedostatku Mg (uplatnění hnojiva silvamix Mg)

35 1. Vliv dlouhodobého hnojení na TTP varianta Kontrola Ca Ca/N Ca/N/P Ca/N/P/KCl Ca/N/P/K 2 SO 4 značení variant A B C D E F

36 Rengen Grassland Experiment Table 2 Concentration of trace elements in applied fertilizers (mg kg -1 ) fertilize r As Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn limestone ammonium nitrate (KAS 27) potassium chloride quick lime Thomas phosphate potassium sulfate

37 Rengen Grassland Experiment Table 3 Amounts of trace elements (g ha -1 ) supplied annually to the treatments since treatment A s C d Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn A B C D E F

38 Rengen Grassland Experiment

39 2. Reziduální půdní úrodnost a její vliv na obnovu polopřirozených travních porostů

40 Aplikace kapalných hnojiv do půdy

41 Aplikace hnojiv závlahou

42 Rozmetadla pevných minerálních hnojiv

43 Aplikátor kejdy

44 Rozmetadla tuhých statkových hnojiv

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Den Obec Místo Okres Garant Spojení 10.2. Vsisko restaurace U Facků Olomouc Ing. Sypták 777 757 987 12.2. Telnice restaurace Orlovna Brno-venkov Ing. Petrucha 777

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Lenka Bartošová První soukromá jazykové gymnázium Hradec

Více