ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. (dále jen společnost EA ). Tato Licenční smlouva se týká vašeho používání tohoto softwarového produktu a veškeré doprovodné dokumentace, a dále aktualizace a upgradů, které nahrazují nebo doplňují tento software a nejsou distribuovány se samostatnou licencí (dále jen souhrnně Software ). Tento Software je vám licencován a nikoliv prodán. Instalací a používáním Softwaru souhlasíte s podmínkami této Licence a zavazujete se být jimi vázáni. Článek 2 níže popisuje data, která může společnost EA používat k tomu, aby vám mohla poskytovat služby a podporu v souvislosti se Softwarem. Pokud nesouhlasíte s tímto využitím dat, neinstalujte ani nepoužívejte tento Software. Článek 15 níže stanovuje, že jakékoliv spory musí být řešeny v závazném rozhodčím řízení na individuální bázi. POKUD NAINSTALUJETE Software, plně přijímáte podmínky této licenční smlouvy. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy, neinstalujte ani nepoužívejte tento Software. 1. Udělení omezené licence a podmínky použití. A. Udělení. Prostřednictvím tohoto nákupu získáváte osobní, omezenou a nevýlučnou licenci udělovanou společností EA k nainstalování a používání Softwaru výlučně k osobním a nekomerčním účelům, jak je stanoveno dále v této Licenční smlouvě a doprovodné dokumentaci. Vaše nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této licenční smlouvy. Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat licenci dalším osobám, pronajímat, zapůjčovat za poplatek nebo jinak distribuovat Software nebo práva k jeho užití. Podmínky této Licenční smlouvy vstupují v platnost v den, kdy nainstalujete nebo jinak použijete Software, a skončí platnost dnem, kdy Software odstraníte nebo převedete na jinou osobu, nebo dnem ukončení této Licenční smlouvy společností EA, podle toho, co nastane dříve. Vaše Licence skončí okamžitě, jestliže se pokusíte obejít technická ochranná opatření Softwaru. Využívání on-line služeb v souvislosti se Softwarem se řídí zvláštními podmínkami využívání služeb. Podmínky využívání služeb najdete na adrese Sběr, uchovávání, používání a přenos osobních dat se řídí zvláštními Zásadami o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese

2 B. Opatření týkající se technické ochrany. PC verze tohoto Softwaru používá technologii on-line aktivace prostřednictvím aplikace Origin pro ochranu obsahu. Hraní a autentifikace Softwaru a ověření vaší licence při prvním spuštění Softwaru na jakémkoliv jedinečném přístroji (dále jen autentifikace ) vyžaduje účet EA/Origin, včetně souhlasu s Podmínkami využívání on-line služeb a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA (dostupnými na instalaci klientské aplikace Origin ( souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) aplikace Origin a připojení k internetu. Během procesu autentifikace se ověřuje platnost sériového kódu dodávaného společně se Softwarem. Autentifikaci na jednom účtu EA lze provést pouze s jedním sériovým kódem. Z tohoto důvodu je tento Software nepřenositelný. Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší licence prostřednictvím následné on-line autentifikace. Ačkoliv neexistuje omezení na celkový počet přístrojů na kterých je možné Software autentifikovat, spuštění a přístup k Softwaru nejsou možné na více než pěti (5) jedinečných přístrojích během 24 hodin. Při odstranění nebo jiném zásahu do technických ochranných opatření nemusí Software správně fungovat a dopustíte se tím podstatného porušení této Licence. Sériový kód si uchovejte, protože ho můžete potřebovat k instalaci Softwaru na dalších přístrojích. Technická ochranná opatření tohoto softwaru mohou způsobovat konflikty s některými aplikacemi, např. debuggery, které lze potenciálně používat pro prolomení technologie ochrany přístupu, což zakazuje zákon o ochraně digitálních dat Digital Millennium Copyright Act. C. Přístup k on-line funkcím a/nebo službám. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám může být vyžadován účet EA/Origin, včetně souhlasu s Podmínkami využívání on-line služeb společnosti EA ( Zásadami ochrany osobních údajů ( a registrace sériového kódu dodávaného společně se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám, včetně obsahu ke stažení, smí být použit pouze licencovaný software a přístup k těmto funkcím je vyhrazen pouze vám a vaší nejbližší rodině nebo členům vaší domácnosti. D. Další omezení. Vaše právo používat tento Software je omezeno výše udělenou licencí a jinak nesmíte Software ani jeho komponenty bez výslovného souhlasu společnosti EA kopírovat, veřejně vystavovat, zamezovat v jeho funkci, šířit, předvádět, vydávat, upravovat, ani z něj vytvářet díla odvozená. Bez výslovného oprávnění společnosti EA nesmíte Software zpřístupňovat na síti, kde by mohl být použit více uživateli. Máte zakázáno zpřístupnit Software na síti, kde by mohl být

3 stažen více uživateli. Nesmíte odstranit nebo změnit ochranné známky a loga společnosti EA ani autorské výhrady obsažené v Softwaru nebo v doprovodných materiálech. E. Výhrazení práv. Získali jste licenci k tomuto Softwaru a vaše práva jsou vymezena touto Licencí. S výjimkou toho, jak je vám výslovně poskytnuta licence v tomto dokumentu, si společnost EA vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy týkající se Softwaru (včetně všech postav, příběhu, obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a všechna autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví zde uvedená. Tato Licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví společnosti EA a jejích poskytovatelů licence k Softwaru a nezahrnuje žádná práva k jiným patentům nebo duševnímu vlastnictví. S výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony nejste oprávněni Software, ani jeho komponenty, dekompilovat, provádět jeho zpětný překlad ani reverzní inženýrství, a to jakýmikoliv prostředky. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat jakoukoliv identifikaci produktu, copyright ani jiné zmínky o právech duševního vlastnictví v Softwaru. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností EA. F. Vaše příspěvky. Výměnou za používání Softwaru a v rozsahu, v jakém vaše příspěvky při používání tohoto Softwaru dávají vzniknout jakýmkoliv nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné, nepřetržité, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo a licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu ve spojitosti se Softwarem a souvisejícím zbožím a službami včetně práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím, provádění, vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už v současné době známými nebo neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv dalšího oznámení nebo kompenzování libovolného typu, a to po celou dobu ochrany udělované duševnímu vlastnictví platnými zákony a mezinárodními konvencemi. Tímto se vzdáváte všech osobnostních práv na autorství, uveřejnění, pověst nebo původcovství s ohledem na použití a využívání díla společností EA a dalšími subjekty ve spojitosti s tímto Softwarem a souvisejícím zbožím a službami podle platných zákonů. Udělení licence společnosti EA a výše uvedené vzdání se všech použitelných osobnostních práv zůstává v platnosti i po jakémkoliv ukončení této Licenční smlouvy. 2. Souhlas se zveřejňováním údajů. Pokud se zapojíte do využívání on-line služeb, jako jsou např. hraní on-line nebo stahování a nahrávání obsahu, společnost EA a její pobočky mohou také shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre, hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen a sdílen s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují, jsou shromažďovány,

4 používány a přenášeny v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA, umístěnými na 3. Ukončení platnosti. Tato Licenční smlouva je v účinnosti, dokud není ukončena. Vaše práva podle této Licenční smlouvy skončí okamžitě a automaticky bez jakéhokoliv oznámení od společnosti EA, pokud nedodržíte jakékoliv podmínky nebo náležitosti této Licenční smlouvy. Ihned po ukončení smlouvy musíte přestat s používáním Softwaru a zničit všechny kopie Softwaru, které máte ve svém vlastnictví nebo v držení. Ukončení smlouvy neomezuje ostatní práva společnosti EA ani jakékoliv právní nároky. Články 4 14 této Licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti Licenční smlouvy z libovolného důvodu. 4. Zřeknutí se záruk. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, POKUD SE NA NĚ VZTAHUJE, A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE VÁM TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, BEZ UJIŠTĚNÍ O FUNKČNOSTI NEBO GARANCE JAKÉHOKOLIV DRUHU A VY JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU A VÝKONNOSTÍ NESETE VY. SPOLEČNOST EA A POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI EA (DÁLE PRO ÚČELY TOHOTO ČLÁNKU A ČLÁNKU 6 JEN SOUHRNNĚ SPOLEČNOST EA ) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH VYJÁDŘENÝCH, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH I ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK STAVU, NEPŘETRŽITÉHO UŽITÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ MANIPULACE, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PROTI ZÁSAHU DO VAŠEHO NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU; ŽE SOFTWARE BUDE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM; ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘETRŽITÝ ČI BEZ CHYB, NEBO ŽE SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ SE SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, NEBO ŽE BUDOU PŘÍPADNÉ CHYBY V SOFTWARU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ EA NEBO JAKÝMKOLIV AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ POUŽITELNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TUDÍŽ SE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. 5. Omezení odpovědnosti. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

5 NEODPOVÍDAJÍ ZA OSOBNÍ ÚJMU, ŠKODU NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY NA NAHRAZENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZÁVADU NEBO PORUCHU NA POČÍTAČI NEBO JINOU FORMU PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEDNÁNÍM VYPLÝVAJÍCÍM NEBO SOUVISEJÍCÍM S TOUTO LICENCÍ NEBO SOFTWAREM, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST EA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VYROZUMĚNA ČI NIKOLIV. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT, OSOBNÍ ZRANĚNÍ, ZÁMĚRNOU DEZINFORMACI NEBO URČITÉ ZÁMĚRNÉ AKCE NEBO ZANEDBÁNÍ, PŘÍPADNĚ PORUŠENÍ URČITÝCH NAŘÍZENÍ NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TUDÍŽ SE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. Celková výše odpovědnosti společnosti EA vůči vám za všechny škody (s výjimkou požadavků podle platných zákonů) v žádném případě nepřekročí částku vámi skutečně zaplacenou za Software. 6. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. Souhlasíte s tím, že ustanovení v této Licenční smlouvě, která omezují odpovědnost, jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. Dříve zmíněná omezení odpovědnosti platí i tehdy, pokud výše uvedený nápravný prostředek podle omezené záruky týkající se záznamových médií selže ve svém základním účelu. 7. Oddělitelnost a pokračování platnosti. Je-li kterékoliv ustanovení této licenční smlouvy protiprávní nebo nevymahatelné podle platného práva, zbytek ustanovení se pozmění tak, aby se dosáhlo co nejbližšího účinku původní podmínky, a všechna ostatní ustanovení této licenční smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti. 8. USA Omezená práva vlády. Pokud patříte mezi koncové uživatele z řad vládních orgánů, pak se toto ustanovení vztahuje právě na vás. Software poskytovaný v souvislosti s touto Licencí byl vyvinut výhradně ze soukromých prostředků dle ustanovení FAR, článku 2.101, DFARS, článku (a)(1) a DFARS, článku (či jiného obdobného nebo následného správního předpisu), je poskytován jako komerční zboží, komerční počítačový software a/nebo komerční počítačová softwarová dokumentace. V souladu s DFARS články a FAR, články , a v rozsahu, jakém to umožňují minimální omezená práva dle článku nařízení FAR (nebo obdobného či následného správního předpisu), bude užívání, úprava, reprodukce, vydávání, provádění, zobrazování, poskytnutí či distribuce výše uvedeného softwaru, jež provádí vláda USA či jiná strana jejím jménem, podléhat

6 pouze této Licenční smlouvě a uvedené činnosti jsou zakázány s výjimkou činností výslovně uvedených v této Licenční smlouvě. 9. Přikazující opravný prostředek. Souhlasíte s tím, že porušení této Licenční smlouvy může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti EA, u které peněžní vyrovnání nemusí být adekvátní, a společnost EA je oprávněna domáhat se spravedlivé náhrady nad rámec nápravných prostředků, která jí náležejí podle této smlouvy nebo podle zákona. 10. Rozhodné právo. Jste-li obyvatelem některého ze členských států Evropské unie, potom se: (I) tato licenční smlouva a vaše užití aplikace řídí anglickými právními předpisy, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (II) výslovně v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s touto licencí a/nebo vaším užitím aplikace podřizujete příslušnosti anglických soudů, a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těmito soudy. Pokud jste obyvatelem jiné země, pak: (i) tato licenční smlouva a/nebo vaše užívání této aplikace se řídí právními předpisy státu Kalifornie, s vyloučením ustanovení o konfliktu právních norem; a (ii) výslovně souhlasíte s tím, že se v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo řízením vyplývajícím z této licenční smlouvy a/nebo vašeho užívání této aplikace nebo s nimi souvisejícím, které nespadají do rozhodčího řízení stanoveného níže v článku 15, podřizujete výlučné autoritě federálních nebo státních soudů uplatňované v kalifornském okrese San Mateo, a výslovně vyjadřujete souhlas s uplatňováním soudní pravomoci těmito soudy. Vezměte prosím na vědomí, že se na vaše jednání mohou rovněž vztahovat místní, státní, celostátní a mezinárodní právní předpisy. Strany souhlasí, že Úmluva OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se nevztahuje na tuto licenční smlouvu nebo na jakékoliv spory nebo transakce vznikající z této licenční smlouvy. 11. Export. Tímto souhlasíte s dodržováním amerických a dalších platných zákonů regulujících export a souhlasíte s tím, že nepřevedete Software na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, které jsou takovými zákony zakázány, bez obdržení a následného dodržování vládního povolení. Potvrzujete, že nejste osoba, která má zakázáno obchodovat se společností EA podle platného zákona. 12. Úplné znění smlouvy. Tato Licenční smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a společností EA s ohledem na Software a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody týkající se předmětu smlouvy. Žádné dodatky k této Licenční smlouvě ani její úpravy nebudou závazné, dokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány společností EA. Žádné opomenutí ani zpoždění v uplatnění jakýchkoliv práv nebo zmocnění podle této smlouvy způsobené kteroukoliv ze stran nebude vykládáno jako vzdání se práva a žádné jednotlivé či částečné uplatnění libovolného práva nebo zmocnění podle této smlouvy předem nevylučuje další výkon práv podle této smlouvy. V případě

7 konfliktu mezi touto Licenční smlouvou a platnými kupními nebo jinými podmínkami jsou určující podmínky této Licenční smlouvy. 13. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení. Účelem tohoto článku je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů, pokud se takové vyskytnou. V souladu s níže uvedeným ustanovením v článku 15.f se tímto stanovuje, že v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit neformální cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku převyšující poslední nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (byla-li taková nabídka učiněna), zaplatí vám společnost EA 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD. TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV. A. Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se prostřednictvím vašeho účtu do rozhraní podpory zákazníků společnosti EA na stránce V nepravděpodobném případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějakou stížnost k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní stížnost na vaši osobu neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s tím, že budete dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů, které mezi vámi vzniknou. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Québecu, Ruska, Švýcarska a členských států Evropské unie. Tato smlouva je určena k volnému výkladu. Vztahuje se na veškeré spory mezi vámi a společností EA (dále jen spory ), mimo jiné včetně těchto sporů: (a) nároky vyplývající z jakéhokoli aspektu vztahu mezi námi, ať už se zakládají na smlouvě, úmyslném porušení práva, právních předpisech, podvodu, chybném výkladu, či jakékoli jiné právní teorii, nebo s ním související; (b) nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoli předchozí smlouvy (včetně například nároků souvisejících s reklamou); (c) nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny; (d) nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy. Jediné spory, na které se tento článek nevztahuje, jsou tyto: 1) spory týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo libovolnému poskytovateli licence společnosti EA);

8 2) spor týkající se podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného užívání nebo z nich vyplývající; 3) žádné ustanovení této smlouvy dále nemůže kterékoli ze stran zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku. Uzavřením této smlouvy se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. V rámci tohoto článku se zmínky o společnosti EA, vás a nás vztahují na naše příslušné pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto článku řídí zákonem USA Federal Arbitration Act. Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. B. Neformální jednání/oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor se budete před zahájením rozhodčího řízení nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou. Takové neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé ( oznámení o sporu ). Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: a) musí obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která jednání zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní požadovaný opravný prostředek ( požadavek ). Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo na ovou adresu, kterou jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department. C. Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit případný spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí oznámení o sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího řízení ke konečnému a výhradnímu rozhodnutí. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. DÁVÁTE NA SROZUMĚNOU, ŽE TÍMTO USTANOVENÍM SE VY A SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUD A SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association ( sdružení AAA ), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA ( pravidla pro spory se spotřebiteli sdružení AAA ); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA ( Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly sdružení AAA, případně budou omezeny pravidly pro spory se spotřebiteli sdružení AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou

9 se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoliv ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést spor u soudu. D. Omezení. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakékoli rozhodčí řízení se omezí na jednotlivý spor mezi společností EA a vámi. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem platí tato pravidla: a) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné rozhodčí řízení; b) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k rozhodčímu řízení s využitím skupinové žaloby ani k využití postupů skupinové žaloby; c) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoliv dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se toto ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celé toto ustanovení o řešení sporů / rozhodčím řízení považováno za zcela neplatné. E. Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob žijících mimo USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu. F. Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoliv nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním finálních písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto: (a) zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD; a

10 (b) uhradí vašemu případnému právnímu zástupci všechny poplatky a uhradí také veškeré výdaje (včetně výdajů a nákladů na odborné posudky), které vám nebo vašemu právnímu nástupci důvodně vzniknou při vyšetřování, přípravě a prosazování vašeho nároku v rozhodčím řízení ( honorář právního zástupce ). Kdykoli během řízení a na žádost, kterou libovolná strana podá do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy rozhodce vydá rozhodnutí, může rozhodce učinit opatření a řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků, výdajů, alternativních plateb a honorářů právních zástupců. Výše popsané právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce doplňuje jakékoli právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce, které vám může plynout z příslušných zákonů, ačkoli vám nemusí být náhrada za poplatky a výdaje za právní zástupce vyplacena dvakrát. Společnost EA se vzdává jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi proběhne. G. Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit určující nebo přikazující nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým nárokem této strany. H. Změny smlouvy. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této smlouvě, které tomuto odporuje, souhlasíme s tím, že pokud společnost EA v budoucnu provede jakékoli změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení (jiné než změnu adresy pro zaslání oznámení o sporu), můžete tyto změny odmítnout tím, že nám do třiceti (30) dní od provedení změny zašlete písemné oznámení na výše uvedenou adresu pro zaslání oznámení o sporu. Odmítnutím jakékoli budoucí změny souhlasíte s tím, že se budou případné spory mezi námi řešit v rozhodčím řízení v souladu se zněním tohoto ustanovení.

11

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI)

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI) ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen licence ) je smlouvou mezi vámi a společností Electronic

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem KADUCEUS.CZ. Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou Vám nabídnuty

Více

WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE (InterScience)

WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE (InterScience) Práva povinnosti účastníka konsorcií NTK - výtah z licenčních smluv 1)Název účastníka projektu 2) Název licence a účast License Agreement SpringerLink Information System (SpringerLink, Lecture Notes in

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY:

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY: SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Těmto smluvním podmínkám (dále jen smlouva ) podléhá prodej produktů a služeb (dále jen produkty ) ze strany společnosti Avnet, Inc. a jejích oddělení, poboček nebo spolupracujících

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky )

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Webové stránky www.bossa.cz a www.bossa.pl jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. se sídlem:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Obchodní podmínky služby i-tarif.cz

Obchodní podmínky služby i-tarif.cz Obchodní podmínky služby i-tarif.cz Provozovatel či Poskytovatel: CE CZECH Energie, s.r.o. Pražská 636 252 41 Dolní Břežany IČ: 026 29 828 DIČ: CZ02629828 zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

1.4 Instancí incidentu se rozumí vaše právo na získání Podpory v případě incidentu pro jednotlivý Incident.

1.4 Instancí incidentu se rozumí vaše právo na získání Podpory v případě incidentu pro jednotlivý Incident. Podpora společnosti Autodesk v případě incidentu Náležitosti a podmínky KONTAKTOVÁNÍM PODPORY SPOLEČNOSTI AUTODESK V PŘÍPADĚ INCIDENTU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ABY SE POSKYTOVÁNÍ TÉTO PODPORY V PŘÍPADĚ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A APLIKACÍ Tyto obchodní podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby Použitím těchto služeb souhlasíte s těmito podmínkami

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující:

Způsob požádání o registraci v programu President Clubu a tedy i možnost využívat jeho výhod jsou následující: 1. ÚVOD Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY programu President Club jsou doplněny OPERAČNÍMI PODMÍNKAMI programu, které podrobně určují proces získání a uplatnění PresiBodů, se zvláštnostmi pro každý druh operace,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared ZoomText 9.1 Uživatelská příručka Ai Squared Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2007, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/ Reader Copyright 2007, Algorithmic

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více