ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13"

Transkript

1 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. (dále jen společnost EA ). Tato Licenční smlouva se týká vašeho používání tohoto softwarového produktu a veškeré doprovodné dokumentace, a dále aktualizace a upgradů, které nahrazují nebo doplňují tento software a nejsou distribuovány se samostatnou licencí (dále jen souhrnně Software ). Tento Software je vám licencován a nikoliv prodán. Instalací a používáním Softwaru souhlasíte s podmínkami této Licence a zavazujete se být jimi vázáni. Článek 2 níže popisuje data, která může společnost EA používat k tomu, aby vám mohla poskytovat služby a podporu v souvislosti se Softwarem. Pokud nesouhlasíte s tímto využitím dat, neinstalujte ani nepoužívejte tento Software. Článek 15 níže stanovuje, že jakékoliv spory musí být řešeny v závazném rozhodčím řízení na individuální bázi. POKUD NAINSTALUJETE Software, plně přijímáte podmínky této licenční smlouvy. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy, neinstalujte ani nepoužívejte tento Software. 1. Udělení omezené licence a podmínky použití. A. Udělení. Prostřednictvím tohoto nákupu získáváte osobní, omezenou a nevýlučnou licenci udělovanou společností EA k nainstalování a používání Softwaru výlučně k osobním a nekomerčním účelům, jak je stanoveno dále v této Licenční smlouvě a doprovodné dokumentaci. Vaše nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této licenční smlouvy. Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat licenci dalším osobám, pronajímat, zapůjčovat za poplatek nebo jinak distribuovat Software nebo práva k jeho užití. Podmínky této Licenční smlouvy vstupují v platnost v den, kdy nainstalujete nebo jinak použijete Software, a skončí platnost dnem, kdy Software odstraníte nebo převedete na jinou osobu, nebo dnem ukončení této Licenční smlouvy společností EA, podle toho, co nastane dříve. Vaše Licence skončí okamžitě, jestliže se pokusíte obejít technická ochranná opatření Softwaru. Využívání on-line služeb v souvislosti se Softwarem se řídí zvláštními podmínkami využívání služeb. Podmínky využívání služeb najdete na adrese Sběr, uchovávání, používání a přenos osobních dat se řídí zvláštními Zásadami o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese

2 B. Opatření týkající se technické ochrany. PC verze tohoto Softwaru používá technologii on-line aktivace prostřednictvím aplikace Origin pro ochranu obsahu. Hraní a autentifikace Softwaru a ověření vaší licence při prvním spuštění Softwaru na jakémkoliv jedinečném přístroji (dále jen autentifikace ) vyžaduje účet EA/Origin, včetně souhlasu s Podmínkami využívání on-line služeb a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA (dostupnými na instalaci klientské aplikace Origin (http://www.origin/about.com), souhlas s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) aplikace Origin a připojení k internetu. Během procesu autentifikace se ověřuje platnost sériového kódu dodávaného společně se Softwarem. Autentifikaci na jednom účtu EA lze provést pouze s jedním sériovým kódem. Z tohoto důvodu je tento Software nepřenositelný. Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší licence prostřednictvím následné on-line autentifikace. Ačkoliv neexistuje omezení na celkový počet přístrojů na kterých je možné Software autentifikovat, spuštění a přístup k Softwaru nejsou možné na více než pěti (5) jedinečných přístrojích během 24 hodin. Při odstranění nebo jiném zásahu do technických ochranných opatření nemusí Software správně fungovat a dopustíte se tím podstatného porušení této Licence. Sériový kód si uchovejte, protože ho můžete potřebovat k instalaci Softwaru na dalších přístrojích. Technická ochranná opatření tohoto softwaru mohou způsobovat konflikty s některými aplikacemi, např. debuggery, které lze potenciálně používat pro prolomení technologie ochrany přístupu, což zakazuje zákon o ochraně digitálních dat Digital Millennium Copyright Act. C. Přístup k on-line funkcím a/nebo službám. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám může být vyžadován účet EA/Origin, včetně souhlasu s Podmínkami využívání on-line služeb společnosti EA (http://terms.ea.com), Zásadami ochrany osobních údajů (http://privacy.ea.com) a registrace sériového kódu dodávaného společně se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám, včetně obsahu ke stažení, smí být použit pouze licencovaný software a přístup k těmto funkcím je vyhrazen pouze vám a vaší nejbližší rodině nebo členům vaší domácnosti. D. Další omezení. Vaše právo používat tento Software je omezeno výše udělenou licencí a jinak nesmíte Software ani jeho komponenty bez výslovného souhlasu společnosti EA kopírovat, veřejně vystavovat, zamezovat v jeho funkci, šířit, předvádět, vydávat, upravovat, ani z něj vytvářet díla odvozená. Bez výslovného oprávnění společnosti EA nesmíte Software zpřístupňovat na síti, kde by mohl být použit více uživateli. Máte zakázáno zpřístupnit Software na síti, kde by mohl být

3 stažen více uživateli. Nesmíte odstranit nebo změnit ochranné známky a loga společnosti EA ani autorské výhrady obsažené v Softwaru nebo v doprovodných materiálech. E. Výhrazení práv. Získali jste licenci k tomuto Softwaru a vaše práva jsou vymezena touto Licencí. S výjimkou toho, jak je vám výslovně poskytnuta licence v tomto dokumentu, si společnost EA vyhrazuje všechna práva, nároky a zájmy týkající se Softwaru (včetně všech postav, příběhu, obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a všechna autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví zde uvedená. Tato Licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví společnosti EA a jejích poskytovatelů licence k Softwaru a nezahrnuje žádná práva k jiným patentům nebo duševnímu vlastnictví. S výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony nejste oprávněni Software, ani jeho komponenty, dekompilovat, provádět jeho zpětný překlad ani reverzní inženýrství, a to jakýmikoliv prostředky. Nesmíte odstraňovat, měnit ani zakrývat jakoukoliv identifikaci produktu, copyright ani jiné zmínky o právech duševního vlastnictví v Softwaru. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností EA. F. Vaše příspěvky. Výměnou za používání Softwaru a v rozsahu, v jakém vaše příspěvky při používání tohoto Softwaru dávají vzniknout jakýmkoliv nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné, nepřetržité, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo a licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu ve spojitosti se Softwarem a souvisejícím zbožím a službami včetně práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím, provádění, vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už v současné době známými nebo neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv dalšího oznámení nebo kompenzování libovolného typu, a to po celou dobu ochrany udělované duševnímu vlastnictví platnými zákony a mezinárodními konvencemi. Tímto se vzdáváte všech osobnostních práv na autorství, uveřejnění, pověst nebo původcovství s ohledem na použití a využívání díla společností EA a dalšími subjekty ve spojitosti s tímto Softwarem a souvisejícím zbožím a službami podle platných zákonů. Udělení licence společnosti EA a výše uvedené vzdání se všech použitelných osobnostních práv zůstává v platnosti i po jakémkoliv ukončení této Licenční smlouvy. 2. Souhlas se zveřejňováním údajů. Pokud se zapojíte do využívání on-line služeb, jako jsou např. hraní on-line nebo stahování a nahrávání obsahu, společnost EA a její pobočky mohou také shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre, hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen a sdílen s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují, jsou shromažďovány,

4 používány a přenášeny v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA, umístěnými na 3. Ukončení platnosti. Tato Licenční smlouva je v účinnosti, dokud není ukončena. Vaše práva podle této Licenční smlouvy skončí okamžitě a automaticky bez jakéhokoliv oznámení od společnosti EA, pokud nedodržíte jakékoliv podmínky nebo náležitosti této Licenční smlouvy. Ihned po ukončení smlouvy musíte přestat s používáním Softwaru a zničit všechny kopie Softwaru, které máte ve svém vlastnictví nebo v držení. Ukončení smlouvy neomezuje ostatní práva společnosti EA ani jakékoliv právní nároky. Články 4 14 této Licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti Licenční smlouvy z libovolného důvodu. 4. Zřeknutí se záruk. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, POKUD SE NA NĚ VZTAHUJE, A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE VÁM TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, BEZ UJIŠTĚNÍ O FUNKČNOSTI NEBO GARANCE JAKÉHOKOLIV DRUHU A VY JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU A VÝKONNOSTÍ NESETE VY. SPOLEČNOST EA A POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI EA (DÁLE PRO ÚČELY TOHOTO ČLÁNKU A ČLÁNKU 6 JEN SOUHRNNĚ SPOLEČNOST EA ) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH VYJÁDŘENÝCH, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH I ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK STAVU, NEPŘETRŽITÉHO UŽITÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH NA ZÁKLADĚ MANIPULACE, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PROTI ZÁSAHU DO VAŠEHO NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU; ŽE SOFTWARE BUDE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM; ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘETRŽITÝ ČI BEZ CHYB, NEBO ŽE SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ SE SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, NEBO ŽE BUDOU PŘÍPADNÉ CHYBY V SOFTWARU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ EA NEBO JAKÝMKOLIV AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ POUŽITELNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TUDÍŽ SE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. 5. Omezení odpovědnosti. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

5 NEODPOVÍDAJÍ ZA OSOBNÍ ÚJMU, ŠKODU NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY NA NAHRAZENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZÁVADU NEBO PORUCHU NA POČÍTAČI NEBO JINOU FORMU PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEDNÁNÍM VYPLÝVAJÍCÍM NEBO SOUVISEJÍCÍM S TOUTO LICENCÍ NEBO SOFTWAREM, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST EA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VYROZUMĚNA ČI NIKOLIV. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT, OSOBNÍ ZRANĚNÍ, ZÁMĚRNOU DEZINFORMACI NEBO URČITÉ ZÁMĚRNÉ AKCE NEBO ZANEDBÁNÍ, PŘÍPADNĚ PORUŠENÍ URČITÝCH NAŘÍZENÍ NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TUDÍŽ SE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. Celková výše odpovědnosti společnosti EA vůči vám za všechny škody (s výjimkou požadavků podle platných zákonů) v žádném případě nepřekročí částku vámi skutečně zaplacenou za Software. 6. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. Souhlasíte s tím, že ustanovení v této Licenční smlouvě, která omezují odpovědnost, jsou podstatnými smluvními podmínkami této Licenční smlouvy. Dříve zmíněná omezení odpovědnosti platí i tehdy, pokud výše uvedený nápravný prostředek podle omezené záruky týkající se záznamových médií selže ve svém základním účelu. 7. Oddělitelnost a pokračování platnosti. Je-li kterékoliv ustanovení této licenční smlouvy protiprávní nebo nevymahatelné podle platného práva, zbytek ustanovení se pozmění tak, aby se dosáhlo co nejbližšího účinku původní podmínky, a všechna ostatní ustanovení této licenční smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti. 8. USA Omezená práva vlády. Pokud patříte mezi koncové uživatele z řad vládních orgánů, pak se toto ustanovení vztahuje právě na vás. Software poskytovaný v souvislosti s touto Licencí byl vyvinut výhradně ze soukromých prostředků dle ustanovení FAR, článku 2.101, DFARS, článku (a)(1) a DFARS, článku (či jiného obdobného nebo následného správního předpisu), je poskytován jako komerční zboží, komerční počítačový software a/nebo komerční počítačová softwarová dokumentace. V souladu s DFARS články a FAR, články , a v rozsahu, jakém to umožňují minimální omezená práva dle článku nařízení FAR (nebo obdobného či následného správního předpisu), bude užívání, úprava, reprodukce, vydávání, provádění, zobrazování, poskytnutí či distribuce výše uvedeného softwaru, jež provádí vláda USA či jiná strana jejím jménem, podléhat

6 pouze této Licenční smlouvě a uvedené činnosti jsou zakázány s výjimkou činností výslovně uvedených v této Licenční smlouvě. 9. Přikazující opravný prostředek. Souhlasíte s tím, že porušení této Licenční smlouvy může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti EA, u které peněžní vyrovnání nemusí být adekvátní, a společnost EA je oprávněna domáhat se spravedlivé náhrady nad rámec nápravných prostředků, která jí náležejí podle této smlouvy nebo podle zákona. 10. Rozhodné právo. Jste-li obyvatelem některého ze členských států Evropské unie, potom se: (I) tato licenční smlouva a vaše užití aplikace řídí anglickými právními předpisy, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (II) výslovně v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s touto licencí a/nebo vaším užitím aplikace podřizujete příslušnosti anglických soudů, a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těmito soudy. Pokud jste obyvatelem jiné země, pak: (i) tato licenční smlouva a/nebo vaše užívání této aplikace se řídí právními předpisy státu Kalifornie, s vyloučením ustanovení o konfliktu právních norem; a (ii) výslovně souhlasíte s tím, že se v souvislosti s jakýmikoliv nároky nebo řízením vyplývajícím z této licenční smlouvy a/nebo vašeho užívání této aplikace nebo s nimi souvisejícím, které nespadají do rozhodčího řízení stanoveného níže v článku 15, podřizujete výlučné autoritě federálních nebo státních soudů uplatňované v kalifornském okrese San Mateo, a výslovně vyjadřujete souhlas s uplatňováním soudní pravomoci těmito soudy. Vezměte prosím na vědomí, že se na vaše jednání mohou rovněž vztahovat místní, státní, celostátní a mezinárodní právní předpisy. Strany souhlasí, že Úmluva OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se nevztahuje na tuto licenční smlouvu nebo na jakékoliv spory nebo transakce vznikající z této licenční smlouvy. 11. Export. Tímto souhlasíte s dodržováním amerických a dalších platných zákonů regulujících export a souhlasíte s tím, že nepřevedete Software na cizího státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, které jsou takovými zákony zakázány, bez obdržení a následného dodržování vládního povolení. Potvrzujete, že nejste osoba, která má zakázáno obchodovat se společností EA podle platného zákona. 12. Úplné znění smlouvy. Tato Licenční smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a společností EA s ohledem na Software a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody týkající se předmětu smlouvy. Žádné dodatky k této Licenční smlouvě ani její úpravy nebudou závazné, dokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány společností EA. Žádné opomenutí ani zpoždění v uplatnění jakýchkoliv práv nebo zmocnění podle této smlouvy způsobené kteroukoliv ze stran nebude vykládáno jako vzdání se práva a žádné jednotlivé či částečné uplatnění libovolného práva nebo zmocnění podle této smlouvy předem nevylučuje další výkon práv podle této smlouvy. V případě

7 konfliktu mezi touto Licenční smlouvou a platnými kupními nebo jinými podmínkami jsou určující podmínky této Licenční smlouvy. 13. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení. Účelem tohoto článku je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů, pokud se takové vyskytnou. V souladu s níže uvedeným ustanovením v článku 15.f se tímto stanovuje, že v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit neformální cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku převyšující poslední nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (byla-li taková nabídka učiněna), zaplatí vám společnost EA 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD. TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV. A. Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se prostřednictvím vašeho účtu do rozhraní podpory zákazníků společnosti EA na stránce V nepravděpodobném případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějakou stížnost k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní stížnost na vaši osobu neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s tím, že budete dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů, které mezi vámi vzniknou. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Québecu, Ruska, Švýcarska a členských států Evropské unie. Tato smlouva je určena k volnému výkladu. Vztahuje se na veškeré spory mezi vámi a společností EA (dále jen spory ), mimo jiné včetně těchto sporů: (a) nároky vyplývající z jakéhokoli aspektu vztahu mezi námi, ať už se zakládají na smlouvě, úmyslném porušení práva, právních předpisech, podvodu, chybném výkladu, či jakékoli jiné právní teorii, nebo s ním související; (b) nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoli předchozí smlouvy (včetně například nároků souvisejících s reklamou); (c) nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny; (d) nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy. Jediné spory, na které se tento článek nevztahuje, jsou tyto: 1) spory týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo libovolnému poskytovateli licence společnosti EA);

8 2) spor týkající se podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného užívání nebo z nich vyplývající; 3) žádné ustanovení této smlouvy dále nemůže kterékoli ze stran zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku. Uzavřením této smlouvy se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. V rámci tohoto článku se zmínky o společnosti EA, vás a nás vztahují na naše příslušné pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto článku řídí zákonem USA Federal Arbitration Act. Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. B. Neformální jednání/oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor se budete před zahájením rozhodčího řízení nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou. Takové neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé ( oznámení o sporu ). Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: a) musí obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která jednání zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní požadovaný opravný prostředek ( požadavek ). Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo na ovou adresu, kterou jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department. C. Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit případný spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí oznámení o sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího řízení ke konečnému a výhradnímu rozhodnutí. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. DÁVÁTE NA SROZUMĚNOU, ŽE TÍMTO USTANOVENÍM SE VY A SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUD A SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association ( sdružení AAA ), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA ( pravidla pro spory se spotřebiteli sdružení AAA ); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA (www.adr.org). Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly sdružení AAA, případně budou omezeny pravidly pro spory se spotřebiteli sdružení AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou

9 se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoliv ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést spor u soudu. D. Omezení. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakékoli rozhodčí řízení se omezí na jednotlivý spor mezi společností EA a vámi. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem platí tato pravidla: a) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné rozhodčí řízení; b) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k rozhodčímu řízení s využitím skupinové žaloby ani k využití postupů skupinové žaloby; c) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoliv dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se toto ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celé toto ustanovení o řešení sporů / rozhodčím řízení považováno za zcela neplatné. E. Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob žijících mimo USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu. F. Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoliv nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním finálních písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto: (a) zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD; a

10 (b) uhradí vašemu případnému právnímu zástupci všechny poplatky a uhradí také veškeré výdaje (včetně výdajů a nákladů na odborné posudky), které vám nebo vašemu právnímu nástupci důvodně vzniknou při vyšetřování, přípravě a prosazování vašeho nároku v rozhodčím řízení ( honorář právního zástupce ). Kdykoli během řízení a na žádost, kterou libovolná strana podá do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy rozhodce vydá rozhodnutí, může rozhodce učinit opatření a řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků, výdajů, alternativních plateb a honorářů právních zástupců. Výše popsané právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce doplňuje jakékoli právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce, které vám může plynout z příslušných zákonů, ačkoli vám nemusí být náhrada za poplatky a výdaje za právní zástupce vyplacena dvakrát. Společnost EA se vzdává jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi proběhne. G. Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit určující nebo přikazující nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým nárokem této strany. H. Změny smlouvy. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této smlouvě, které tomuto odporuje, souhlasíme s tím, že pokud společnost EA v budoucnu provede jakékoli změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení (jiné než změnu adresy pro zaslání oznámení o sporu), můžete tyto změny odmítnout tím, že nám do třiceti (30) dní od provedení změny zašlete písemné oznámení na výše uvedenou adresu pro zaslání oznámení o sporu. Odmítnutím jakékoli budoucí změny souhlasíte s tím, že se budou případné spory mezi námi řešit v rozhodčím řízení v souladu se zněním tohoto ustanovení.

11

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více