Vyjádření k žádosti o vydání 1. změny integrovaného povolení společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. pro zařízení Tlaková slévárna hliníku"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k žádosti o vydání 1. změny integrovaného povolení společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. pro zařízení Tlaková slévárna hliníku""

Transkript

1 *CENIA * * C E N I A * cerna Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc r KUOK 80180/2016/ Naše č.j. / značka /CEN/16 Vyřizuje / linka Ing, Hlavatý, Ph.D. Praha / dne Vyjádření k žádosti o vydání 1. změny integrovaného povolení společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. pro zařízení Tlaková slévárna hliníku" Výše uvedeným dopisem Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, nám bylo zasláno oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti o vydání 1. změny integrovaného povolení (IP) společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o., se sídlem U Panelárny 594/6C Chválkovice, Olomouc, IČ , pro zařízení Tlaková slévárna hliníku", umístěné v průmyslové zóně areálu spravovaném firmou PREFA TEC Olomouc, a.s. na katastru obce Chválkovice. Současně jsme byli jako OZO ve smyslu 11 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, požádáni o vyjádření k obsahu žádosti. Toto zařízení bylo ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění, zařazeno do kategorie 2.5 b) Zařízení na tavení, včetně slévání slitin neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 41 denně u olova a kadmia nebo 201 denně u všech ostatních kovů. Společnost ALW INDUSTRY, s.r.o. je zaměřena na výrobu odlitků ze slitin hliníku pro automobilový, strojírenský, elektrotechnický a spotřební průmysl podle zákaznických specifikací. V současné době instalovaná technologie společnosti zahrnuje ve smyslu platného IP tavírnu s 5 ks plamenných šachtových a kelímkových tavících pecí, vytápěných zemním plynem, s dvoustupňovou filtrací pecních plynů, slévárnu s udržovacími pecemi a tlakovým odléváním licími stroji, 2 ks tryskacích zařízení odlitků s odsáváním a vybavených mokrými odlučovači vzdušiny, lakovnu s předúpravou povrchu odlitků fosfátováním, odmašťováním a pasivací povrchu před následným nanášením práškových plastů. Dále lakovna zahrnuje sušící a vypalovací pec práškových plastů, metalizátor, který slouží k nanesení velmi tenké odrazové ochranné vrstvy na povrch odlitků. Vedením společností bylo rozhodnuto, že požadavky odběratelů, včetně udržení stávající pozice žadatele na trhu, mohou být zajištěny pouze zajištěním nové výrobní kapacity, která je předmětem této žádosti. Představuje realizaci investičního záměru na rozšíření technologie tavení hliníku s předpokládaným navýšením kapacity výroby včetně navazující technologie z této oblasti. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: , ID datové schránky: wjxibvp, IČ , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

2 Na základě posouzení žádosti se ve smyslu 2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, při níž dojde k předpokládanému navýšení kapacity výroby taveniny hliníku o cca 100 %. K posuzovanému zařízení Tlaková slévárna hliníku" bylo KÚ Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, již dříve provozovateli zařízení ALW INDUSTRY, s.r.o. vydáno IP k jeho provozu rozhodnutím č.j. KUOK 59236/2012, ze dne K žádosti o vydání 1. změny IP bylo žadatelem zasláno: Rozhodnutí Magistrátu města Olomouc, stavebního odboru, o změně stavby Přístavba haly ALW INDUSTRY", č.j. SMOL/234253/2015/OS/PS/Mie, ze dne (viz příloha č. 6 žádosti). Závěr zjišťovacího řízení KÚ Olomouckého kraje, OŽPZ, č. j. KUOK /2014, ze dne , k posuzování vlivu záměru Rozšíření technologie tavení1' na ŽP, spadajícího do kategorie II bodu 4.1. dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle výše uvedeného zákona (viz příloha č. 8 žádosti). Poznámka: Dodatečně byl žadatelem zaslán Závěr zjišťovacího řízení KÚ Olomouckého kraje, OŽPZ, 6. j. KUOK 72721/2016, ze dne , k posuzování vlivu záměru Umístění technologie práškové lakovny II do nové haly v areálu fy ALW INDUSTRY, s.r.o. na ŽP s tím, že záměr nebude dále posuzován dle výše uvedeného zákona. Technický popis nové vakuové destilační ČOV (viz příloha č. 9 žádosti). Aktualizovaný provozní řád (PŘ) Slévárna tlakového lití" stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, vypracovaný v 01/2016 dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. k zákonu o ochraně ovzduší (viz příloha č. 10 žádosti). Odborný posudek č. 15/2011 Racionalizace a modernizace tavírny II" z 05/2011, vypracovaný dle 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, k záměru provozovatele - instalace nové tavící pece STRIKOMELTER, modernizace tavírny, vybudování havarijních komínů od tavících pecí (viz příloha č. 11 žádosti). Rozptylová studie č. 5/2011 z 05/2011 Racionalizace a modernizace tavírny ll k posouzení vlivu modernizace tavírny na kvalitu ovzduší v lokalitě za použití metodiky výpočtu Symos 97 verze 2006 se závěrem, že reálný imisní příspěvek z posuzovaného zdroje bude velmi malý a bude mít minimální vliv v dané lokalitě (viz příloha č. 12 žádosti) na imisní situaci. Protokoly z autorizovaného měření emisí od EKOME, spol. s r.o. Zlín (viz příloha č. 14 žádosti): - č. 382/15, ze dne , z tavících pecí (spol. výduch) v ukazatelích TZL, NOx a CO. - č. 167/13, ze dne , za mokrým odlučovačem tryskacího zařízení STEM (zdroj č. 103) v ukazateli TZL. - č. 434/14, ze dne , ze společného výduchu tavících pecí S1, S2, R, U1 a U2) v ukazatelích TZL, NOx, CO, sumy TK - Cd, Hg, As a Pb, persistentních látek PCDD/F, PCB a PAH. - č. 119/14, ze dne , z práškové lakovny (hořáky na ZP) v ukazatelích NOx a CO. - č. 118/14, ze dne , za vypalovací pecí práškové lakovny v ukazatelích TZL a CO. - č. 117/14, ze dne , z odmašťování práškové lakovny v ukazateli TZL. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 (viz příloha č. 15 žádosti). Aktualizovaný Havarijní plán (Plán opatření pro případ havárie) z 03/2016, vypracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění (viz příloha č. 16 žádosti). CENIIA, česká iníoímační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: -* , ID datové schránky: vvjxíbvp, 1C , DIC: ( (není plátcem DPH), Bankovní spojeni, KB Praha 4, č. u /0100

3 Neaktualizovaný PŘ ČOV - pro novou ČOV (ČPV) přiložena pouze servisní příručka firmy dodavatele VACUDEST od kupujícího CHEMO-PHOZ CZ, s.r.o. Zličín (viz příloha č. 17 žádosti). Rozbory odpadních vod od Zdravotního ústavu Ostrava, č /2015 z 11/2015 (viz příloha č. 18 žádosti). Dodavatelská smlouva mezi PREFA TEC Olomouc, a.s. a ALW INDUSTRY, s.r.o. v předmětu zajištění dodávek vody, elektřiny a plynu, ze dne (viz příloha č. 19 žádosti). Důvodem žádosti provozovatele o 1. změnu IP je realizace investičního záměru Rozšíření technologie tavení", zahrnující instalaci nové tavící pece č. 6, zrušení stávající šachtové tavící pece č. 1 STRIKO WESTOFEN, typu MB1-700/300 (EK200) o maximálním výkonu hořáku 250/110 kw a tavícím výkonu 700 kg Al/h, instalace nového závěsného tryskače a přesun tryskačů č. 1 a 2 do prostorů bývalé lakovny, postavení nové provozní haly a v ní umístění 6 ks nových tlakových licích strojů B160D, vybudování nové lakovny č. II na parcele 545/4, instalace nového stroje na výrobu hořčíkových odlitků metodou THIXOMOLDING, vybudování nové vakuové ČOV se změnou vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace areálu, dále pak přesun filtru ZEOS, přesun chladící vody a nové budování nástrojářských kapacit. Po realizaci výše uvedeného záměru bude posuzované zařízení tvořit: Tavírna s 5 ks tavících pecí: Pec č. 2: tavící pec kelímková RAMSEL-NABER LA 1300 AutoGas Pec č. 3: tavící pec šachtová ÚVP 1-500/1000 Pec č. 4: tavící pec kelímková ÚVP 2 TP 587 Pec č. 5: tavící pec šachtová STRIKO WESTOFEN MH ll-t-2000/1000 Pec č. 6: nová tavící pec STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg s projektovaným výkonem 60 t/den (2,5 t/h) a maximálním výkonem všech 4 ks hořáků na zemní plyn kw. Tryskací zařízení: Tryskací zařízení č. 1: závěsný tryskač SCHLICK HB 10/12 - SL o kapacitě otryskaného množství cca 450 t/rok Tryskací zařízení č. 2: bubnový tryskač STEM B 8,5 x 10R/W1EM/SK/VT o kapacitě otryskaného množství cca t/rok Tryskací zařízení č. 3: nový závěsný tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS o kapacitě otryskaného množství cca 900 t/rok. Poznámka: Jako abrazivum pro tryskání odlitků se bude nadále používat ocelový nerezový granulát. Celková projektovaná kapacita nové slévárny t/rok s dostavbami a instalacemi: Výstavba nové provozní haly Slévárna II s přemístěním tavících pecí, instalací 6 ks dávkovačích (udržovacích) elektrických pecí (s minimem emisí) k udržování licí teploty taveniny a dávkování kovu do licí komory stroje, 6 ks tlakových licích strojů (lisů) typu B160 D s plechovými bočními zákryty k ochraně před vystříknutím tekutého kovu z tlakové komory a 6 ks ostřihovacích lisů OL 50. Vybudování nové průmyslové vakuové ČOV vedle nové haly o kapacitě cca14m3/den (4 500 m3/rok) stím, že předčištěná odpadní voda bude dále vypouštěna do stávající kanalizace areálu. Výstavba nové práškové lakovny II na parcele 545/4 s projektovanou spotřebou 24 t/rok, do které se bude umístěna stávající technologie lakovací linky na práškové barvy se spotřebou 24 t/rok a dalších strojů pro metalizaci. Instalace nového stroje na výrobu hořčíkových (Mg) odlitků - model JLM 650 (720) - Mglle o kapacitě výroby 0,3 t/rok. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: , ID datové schránky: wjxíbvp, 1C: , DIC: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

4 Přesun filtru ZEOS přes cestu cca 6 m k budově slévárny II, přesun chladící vody a nové vybudování nástrojářských kapacit. Údaje o zařízení Odtah z nové tavící pece STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg bude napojen na stávající společné sběrné potrubí tavících pecí, které je zaústěno do dvoustupňového filtračního zařízení na omezování emisí TZL (cyklónový předodlučovač + textilní filtr). Nový závěsný tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS bude vybaven mokrým odlučovačem (typ STW-K-vel. 6,,S ), stejné konstrukce jako v případě stávajícího bubnového tryskače. Poznámky k provozu zařízení: - Po rozevření formy bude automatickým zařízením proveden nástřik povrchu formy separační emulzí. Forma se uzavře a bude provedeno nadávkování tekutého kovu z udržovací pece do licí komory tlakového licího stroje. Poté následuje odlití taveniny vysokým tlakem do kovové formy. Po odlití a ztuhnutí bude odlitek, včetně vtokového systému, vyjmut z formy obslužným robotem, přesunut do ostřihovacího lisu k odstranění vtokového systému a převezen vysokozdvižným vozíkem do prostoru apretace, příp. k operaci tryskání či omílání. - Tlakové licí stroje budou umístěny v plechové záchytné vaně, sloužící k zachycování úkapů, odváděných potrubím do záchytné bezodtokové venkovní jímky a předčištění v nové průmyslové ČOV. Stejně tak bude řešen úkap z prostoru míchání emulze. - Nová hala II bude zahrnovat tlakové lití, údržbu tlakových strojů a forem, sklad odlitků jako zastřešený ocelový přístavek v těsné blízkosti haly tlakového lití, sloužící ke skladování odlitků k apretaci, prázdných palet apod. - Nedojde k žádné změně surovin, materiálů a dalších látek. S realizací záměru na rozšíření výroby dojde pouze ke zvýšení potřeby základních i pomocných surovin, přípravků a materiálů, které jsou již dnes používány. Vstupními surovinami pro tavení budou i nadále primární hliník ve formě ingotů či housek (není uveden nákup cizího AI šrotu) a interní technologický odpad z výroby ALW INDUSTRY, s.r.o. (převážně ostřižky vtokových soustav, příp. vadné odlitky) za účelem výroby taveniny odlitků vyráběných v kvalitě materiálů EN AC 46000, v menším množství také z EN AC a EN AC 44300, určených převážně pro odběratele z automobilového průmyslu v hmotnostní třídě 0,1 až 12,0 kg. Potřebné energetické zdroje v rámci změny IP budou i po navýšení kapacity zařízení nadále smluvně zajišťovány (voda, elektřina a zemní plyn) v potřebném množství na základě uzavřené dodavatelské smlouvy mezi PREFA TEC Olomouc, a.s. a ALW INDUSTRY, s.r.o., ze dne Zdroje emisí znečišťujících látek ze zařízení do ovzduší zůstávají i po navýšení kapacity posuzovaného zařízení stejné, tj. ze stacionárních zdrojů tavících pecí, tryskacích strojů a práškové lakovny s vypalovací pecí, které jsou a budou vyvedeny do zařízení ke snižování emisí. Jako technologická voda v novém objektu Tlakové slévárny II bude použita pitná voda (7 175 m3/rok), která bude před použitím pro účely alkalického odmašťování a povrchové úpravy změkčena na katexovém filtru. Technologické odpadní vody či směsi z provozu posuzovaného zařízení budou tvořeny převážně vodami od licích strojů a vodnými kaly z práškové lakovny se zbytky barev nebo laků s minimálním obsahem organických rozpouštědel (OR). Samotné práškové plasty neobsahují OR, ty jsou používány pouze v metalizátoru k nanesení koncové velmi tenké odrazové ochranné vrstvy na povrch odlitků (reflektorů) v podobě solventní nafty v rozpouštědle Háku GENIA, česká mloímační agentura životního prostředí Vršovická 1442/ Praha 10. tel.: , 1 1C: , DIG: C24524S130 (není plátcem DPH), Bankov:

5 Odpadní vody budou sváděny potrubím v krytých podzemních kanálech do 8 ks podzemních sběrných jímek, odkud budou přečerpávány do dvouvrstvé 20 m3 sběrné nádrže, z níž si bude čistírenský blok odebírat odpadní vodu do zařízení nové vakuové ČOV (ČPV), kde bude tato voda upravována. Ze zařízení bude vytékat destilát, který bude jímán do velké sběrné nádrže o velikosti 15 m3 a dále čerpán do oběhového systému uzavřeného okruhu pracovních emulzí. Sediment, vznikající v ČOV, bude smluvně odstraňován externí společností, oprávněnou k nakládání s odpady. Předčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do stávající kanalizace areálu za podmínek splnění smluvních limitů dle Kanalizačního řádu. Odpady ze zařízení jsou a budou nadále tříděny, shromažďovány a označovány dle jednotlivých druhů, o jejich výskytu a způsobech nakládání vedena průběžná evidence. Druhové složení odpadů vzniklých při provozu posuzovaného zařízení, tj. v procesech tavení, odlévání a z údržby, se po realizaci změny IP oproti současnému stavu nemění. Rovněž opatření zavedená k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů, zůstanou beze změn. Nevyužitelné druhy odpadů budou smluvně předávány k využití či odstranění externím, ze zákona oprávněným odběratelům. Majoritními zdroji hluku z nového zařízení budou nový závěsný tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS, 6 ks nově instalovaných tlakových lisů typu B 160 D, technologie nové lakovny se 2 ks lakovacích linek na práškové barvy a další stroje pro metalizaci. Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve 450 m vzdáleném chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb současně provozovaného zařízení nebylo dosud prováděno a doloženo. Provoz zařízení neprodukuje vibrace s dosahem za hranici areálu zařízení. Zařízení není zdrojem neionizujícího záření. Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona Tlaková slévárna hliníku je ve smyslu žádosti o 1. změnu IP dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění, zařízením zařazeným do kategorie 2.5 b) Zařízení na tavení včetně slévání slitin neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 41 denně u olova a kadmia nebo 201 denně u všech ostatních kovů. Realizace investičního záměru Rozšíření technologie tavení", která je předmětem žádosti o 1. změnu IP, zahrnuje po odstranění stávající tavící pece č. 1 (STRIKO WESTOFEN MB1-700/300) instalaci: Tavící pece č. 6 - nová pec STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg s projektovaným výkonem 60 t/den (2,5 t/h). Projektované parametry nové tavící pece č. 6 Projektovaný tavící výkon: max. 601 taveniny Al/den Výrobce: Striko Westofen GmbH (SRN) Typ: MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg Maximální tepelný výkon: kw Tavící výkon: 2,5 t Al/h Hořáky pece na ZP: Výkon pro tavení (3 ks celkem): kw Výkon udržovací (1 ks): 500 kw Palivo: zemní plyn (ZP) Maximální spotřeba ZP: 176,2 m3/h Počet provozních dnů v roce: 325 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: , ID datové schránky: wjxibvp, IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

6 Počet provozních hodin v roce: Uvedení do provozu: Rok ukončení provozu: Směnnost: /2016 po 25i letech životnosti 3 směny/den Každé automatizované pracoviště posuzovaného zařízení (6 ks) se bude skládat z navazujících zařízení, jako jsou tlakové licí stroje (6 ks), dávkovači udržovací elektrické pece (6 ks), zařízení pro nástřik dělící emulze, obslužného robotu. Přímo spojené činnosti V rámci realizace záměru dojde za účelem navýšení výrobní kapacity k instalaci nového závěsného tryskače a k přemístění dvou stávajících tryskacích zařízení. Odlučovací zařízení těchto přemístěných stávajících tryskačů zůstane zachováno, u nového tryskače bude instalován nový mokrý odlučovač (typ STW-K-vel. 6,,S ). Jako abrazivum bude i nadále používán nerezový neferomagnetický granulát. Závěsný tryskač (STEM CH 9x14/3WX1M/RS) Projektované parametry nového tryskacího stroje: Projektovaná kapacita: 900 t/rok Výrobce: STEM d.o.o. Typ: CH 9x14/3WX1M/RS Filtrační jednotka odtahu (mokrý odlučovač): Výrobce: SOP IKON d.o.o. Typ: STW-K-vel. 6 S Množství vzduchu: m3/h Sběr sedimentu (bahna): ve sběrné nádobě Počet provozních dnů v roce: Počet provozních hodin v roce: Uvedení do provozu: Rok ukončení provozu: neuveden neuveden 05/2016 po 25 letech životnosti V rámci realizace záměru dojde k výstavbě nové Lakovny II, do které bude přesunuta stávající technologie lakovacích linek na práškové barvy a dalších strojů pro metalizaci (pokovování obrobků ve vakuu). Linky se skládají z částí chemické předúpravy (dezoxidační, odmašťovací a pasivační). Součástí lakovny je pak sušící pec, práškovací kabina, neutralizační stanice a metalizátory. Nová lakovna II Projektované parametry lakovny (nové + staré): Projektovaná kapacita: práškových plastů /rok Další související činnosti Odpadní vody od licích strojů a z lakovny budou odváděny přes sběrné jímky do zařízení nové vakuové ČOV, kde bude tato voda zahušťována a destilována. Ze zařízení bude vytékat destilát, který bude jímán do velké sběrné nádrže o velikosti 15 m3. Sedimentovaný kal bude odstraňován externí společností oprávněnou k nakládání s odpady. Předčištěné odpadní vody budou dále vypouštěny do stávající kanalizace areálu s parametry splňujícími limity stanovené kanalizačním řádem. Průmyslová ČOV Projektovaná kapacita: Počet provozních dnů v roce: Počet provozních hodin v roce: nová vakuová ČOV cca 14 m3/den (4 500 m3/rok) neuveden neuveden CENiA. česká íníottnačni agentura životního prostředí Višovicka 1442/ Praha 10. tel.: ID datové schránky: wixibvp, htipo'vvww.cenia.cz 1C , 12!C. C24524S130 (není plátcem DPH) Bankovní spojeni. KB Praha 4, t. u /0100

7 Uvedení do provozu: 05/2016 Rok ukončení provozu: po 25 letech životnosti Provozovatel bude instalovat nový samostatný stroj na výrobu hořčíkových (Mg) odlitků ve výrobní hale Slévárna II za použití metody THIXOMOLDING model JLM 650 (720) - Mglle. Stroj na výrobu Mg odlitků Projektovaná kapacita: max. 100ťrok Návrh závazných podmínek provozu zařízení Ovzduší Realizace investičního záměru Rozšíření technologie tavení" ve slévárně hliníku s projektovanou kapacitou t/rok, zahrnuje instalaci nové plynové tavící pece č. 6 STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg s maximálním projektovaným výkonem 60 t/den, předpokládá dále instalaci nového závěsného tryskače, postavení nové provozní haly se 6 ks nových tlakových licích strojů B160 D, vybudování nové lakovny II, instalace nového stroje na výrobu hořčíkových odlitků a vybudování nové ČOV. Uvedení nové pece do trvalého provozu představuje zařazení tohoto agregátu ve smyslu přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší s kódem 4.10 Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin, k nimž je vyžadováno vypracování a předložení rozptylové studie a provozního řádu zařízení a nové Lakovny II s kódem 9.11 s vyžadovaným PŘ zařízení jako součást povolení k jejich provozu. Zařazení dalších vyjmenovaných zdrojů uvedených v žádosti o změnu IP provedl provozovatel zařízení. Vzhledem k dosud dosahovaným výsledkům naměřených hodnot koncentrací znečišťujících emisních ukazatelů v současně provozovaném zařízení (viz protokoly v příloze č. 14 žádosti o změnu IP), _ porovnáním posuzovaného zařízení s obdobnými technologiemi provozovanými v ČR a doporučenými hodnotami BAT, navrhujeme: 1) Dodržovat navržené emisní limity uvedené v následujících tabulkách. Tabulka 1 Návrh závazných emisních limitů pro novou tavící pec č. 6 STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg s projektovaným výkonem 60 t/den (2,5 t/h) a maximálním výkonem všech 4 ks hořáků na zemní plyn kw Emisní zdroj Pec č. 6 STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg Tavící pec 60 t/den Tepelný výkon kw (Společná filtrační stanice pecí: cyklon + textilní filtr) Společný výduch pecí Kód zdroje 4.10 Látka nebo ukazatel TZL Jednotka Emisní limit dle platné legislativy 2qTT (od ) NOx 400 1) CO 500 2> (pro hmot. tok > g/h) Návrh závazného emisního limitu 10 vztažné podmínky A 100 vztažné podmínky A 100 vztažné podmínky B 1) specifický emisní limit c le vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část I, bod ) obecný emisní limit dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., přílohy č. 9, část II Jednorázové měření emisních koncentrací TZL, NOx a CO bude prováděno dle 3 odst. 3) písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s četností 1 x kalendářní rok, nejdříve vždy po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření. Poznámka: Provozovatel nebude vzhledem k možnosti rizika snížené kvality taveniny nakupovat externí AI šrot. V opačném případě by musel u pecních zdrojů zajišťovat GENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: , ID datové schránky: wjxibvp, IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojeni: KB Praha 4, č. ú.: /0100

8 autorizované jednorázové měření emisí těžkých kovů (TK) na bázi Cd, Hg, Pb, Cu a As, persistentních organických látek PCDD/PCDF, PCB a PAH s četností 1 x za 3 kalendářní roky. Tabulka 2 Návrh závazných emisních limitů pro nové tryskací zařízení - závěsný tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS o kapacitě otryskaného množství cca 900 t/ro < a Práškovou lakovnu - odmašťování Emisní zdroj Tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS Kapacita otryskaného množství cca 900 t/rok (mokrý odlučovač STW-K-vel. 6,,S ) Kód zdroje Prášková lakovna - odmašťování chemické (bez koncového čištění) Látka nebo ukazatel TZL TZL Jednotka Emisní limit dle platné legislativy 20 1) (od ) 200 2> (pro hmot. tok < g/h) Návrh závazného emisního limitu 20 vztažné podmínky C 50 vztažné podmínky B Výduch neuveden 1) specifický emisní limit c le vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část I, bod ) obecný emisní limit dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., přílohy č. 9, část II Poznámka: Obecný emisní limit pro TZL Lakovny (odmašťování) byl převzat z IP posuzovaného zařízení rozhodnutím, č.j. KUOK 59236/2012, ze dne Jednorázové měření emisních koncentrací TZL dle 3 odst. 2) písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s četností 1 x 3 kalendářní roky, nejdříve vždy po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. Tabulka 3 Návrh závazných emisních limitů pro Práškovou lakovnu o kapacitě spotřeby 481 práškových plastů /r a vypalovací pecí s hořáky na ZP Emisní zdroj Látka nebo Jednotka Emisní limit Návrh závazného ukazatel dle platné legislativy emisního limitu TOC 50 1) 20 vztažné podmínky A Prášková lakovna II Kapacitě spotřeby 24 t práškových plastů /rok Plynové hořáky vypalovací pece Vypalovací pec (Cyklónový odlučovač + textilní filtr) Výduch neuveden Kód zdroje TZL XZ o CO 200 (pro hmot. tok < g/h) 500 (pro hmot. tok > g/h) 500 (pro hmot. tok > g/h) 1) specifický emisní limit d le vyhlášky č. 415/2012 Sb., přílohy č. 5, část I, bod 4.4 2) obecné emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., přílohy č. 9, část II 3 vztažné podmínky A 100 vztažné podmínky A 100 vztažné podmínky A Jednorázové měření emisních koncentrací TOC, TZL, NOx a CO dle 3 odst. 2) písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. s četností 1x3 kalendářní roky, nejdříve vždy po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. 2) Provozovatel zajistí ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. provedení jednorázového autorizovaného měření emisí stanovených pro výše uvedené nové vyjmenované zdroje (tavící pec AI č. 6 STRIKO WESTOFEN MH II/PE/-T 4000/2500 G-eg, závěsný tryskač STEM CH 9x14/3WX1M/RS a Práškovou lakovnu II) ve všech ukazatelích. T: do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu GENIA, česká iníotmačni agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tele , ID datové schránky: wjxibvp, 1C: , DÍC: C (není plátcem DPH). Bankovní spojeni. KB Praha 4, č. u.: /0100

9 Voda 3) Provozovatel bude provozovat posuzovaná zařízení v souladu s platnými, ve správním řízení schválenými provozními řády zařízení Slévárna tlakového lití," Prášková lakovna 11 a Čistírna odpadních vod" ALW INDUSTRY, s.r.o. Jako technologická voda v novém objektu Slévárny II a Práškové lakovny bude pitná voda (7 175 m3/rok), která bude před použitím pro účely alkalického odmašťování a povrchové úpravy změkčena na katexovém filtru. Technologické odpadní vody či směsi z provozu posuzovaného zařízení budou sváděny potrubním vedením přes podzemních sběrné jímky do 20 m3 sběrné nádrže a z ní do zařízení nové vakuové ČOV (ČPV), kde tato voda bude zahušťována a destilována. V ČOV bude vznikat destilát, který bude dále čerpán do oběhového systému a sediment, který bude smluvně odstraňován externí společností, oprávněnou k nakládání s odpady. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do stávající kanalizace areálu za podmínek splnění smluvních limitů dle Kanalizačního řádu. Hluk, vibrace a neionizující záření a) Hluk 1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: Denní doba 50 db (od 6,00 až do 22,00 h) Noční doba 40 db (od 22,00 až do 6,00 h) V případě hluku s tónovými složkami se přičte korekce - 5 db. 2) Provozovatel zajistí bezprostředně po uvedení nových zdrojů posuzovaného zařízení do provozu měřením skutečnost, že nové zdroje hluku budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve všech referenčních bodech. T: po dohodě o měření v příslušných referenčních bodech s KHS Olomouckého kraje b) Vibrace - nerelevantní c) Neionizující záření - nerelevantní Nakládání s odpady V návaznosti na realizaci záměru Rozšíření technologie tavení11 budou v souvislosti se zvýšením výroby AI odlitků vznikat odpady, jejichž druhové složení se pří provozu posuzovaného zařízení oproti současnému stavu nezmění. Odpady vznikající při běžné činnosti slévárenské výroby jsou a budou nadále tříděny, shromažďovány a označovány dle jednotlivých druhů, o jejich výskytu a způsobech nakládání vedena průběžná evidence. Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti zařízení Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu ukončení provozu1' podléhající schválení všemi dotčenými orgány. Ochrana zdraví člověka a ochrana životního prostředí Bude uvedena v provozních řádech posuzovaného zařízení a Havarijním plánu společnosti. Opatření pro předcházení haváriím Změny promítnuty v aktualizovaném Havarijním plánu společnosti (Plán opatření pro případ havárie) z 03/ viz příloha č. 16 žádosti. CENIA, česka informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: , ID datové schránky: wjxibvp, IČ: , DIČ: CZ (není plátcem DPH), Bankovní spojení: KB Praha 4, č. ú.: /0100

10 Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu Opatření uvedena v návrhu aktualizovaného Provozního řádu posuzovaného zařízení a v Havarijním plánu společnosti. Kontrola a monitorování Návrh závazných podmínek pro kontrolu a monitorování emisí z posuzovaného zařízení je uveden v kapitolách vyjádření ovzduší, voda a hluk. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení KÚ Olomouckého kraje, odborem ŽPZ, nám nebyla doručena žádná vyjádření k žádosti o změnu IP. Stanovení BAT Žadatelem bylo v kap. 6.5 a 8.7. žádosti o změnu IP provedeno porovnání předmětných parametrů posuzovaného zařízení Tlaková slévárna hliníku" společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. v rámci realizace záměru Rozšíření technologie tavení" s BAT věcně a obsahově správně s použitím: Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování neželezných kovů (květen 2000) Tabulka 4 Porovnání podstatných parametrů předmětu žádosti o změnu IP posuzovaného zařízení s BAT Porovnání Předmět Technologické nebo Nejlepší dostupná technika a zdůvodnění porovnání technické řešení v zařízení rozdílů řešení Systém environmentálního řízení Tavení hliníku Skladování a manipulace se surovinami Chlazení pecí Provozovatel má zaveden systém environmentálního řízení dle ISO EN Použita plamenná pec. AI kov (ingoty či housky), předslitiny a legury jsou umístěny v oddělených a zabezpečených skladech a prostorech. Skladování nebezpečných látek je v souladu s předpisy, nevystaveno povětrnosti, na nepropustných a chemicky odolných podlahách, v případě kapalin s bezodtokovou úpravou. Při chlazení posuzovaného zařízení bude využíváno dotace uzavřeného okruhu" destilátem z provozu nové vakuové ČOV. Zavedení environmentálního řízení společnosti. Pro tavící a vytavovací procesy AI jsou jako BAT považována následující zařízení: - plamenná pec, - sklopná rotační pec, - rotační pec. Krytý sklad a zpevněné úložiště kovového šrotu a surovin. Minimalizovat spotřebu vody. Provozovat chlazení v uzavřených okruzích. V souladu sbat. V souladu sbat. V souladu s BAT. V souladu s BAT. GENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10, tel.: -< , ID datové schránky: wjxibvp, htíp:// IČ: , DIČ: CZ4S (není plátcem DPH), Bankovní spojení' KB Praha 4, c. ů /0100

11 Spaliny ze stávajících tavících a nové pece jsou výduchy odváděny řízené Odvádění vzdušiny do společného zařízení a snižování emisí filtrační stanice (cyklón + textilní filtr) a odtud do ovzduší v emisní úrovni do 10 Zakrytování pecí spojené s odsáváním plynu a filtrem, použití přiměřeného odsávacího výkonu a suché filtrace vzdušiny na textilních filtrech s regenerací. Úroveň emisí TZL V souladu s BAT. Poznámka: Z výše uvedeného porovnání podstatných parametrů posuzovaného zařízení je zřejmé, že provozování nové tavící plynové pece č. 6 v tavírně je technicky a technologicky zdůvodnitelné a reálně srovnatelné s doporučenými hodnotami BAT. Na základě posouzení žádosti o změnu IP a došlé dokumentace doporučujeme při zohlednění výše navržených závazných podmínek provozu posuzovaného zařízení Tlaková slévárna hliníku'1 vydat společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o., rozhodnutí o 1. změně IP. RNDr. Jan Prášek ředitel úseku technické ochrany životního prostředí L ID datové schránky: wjxibvp, mi spojeni. KB Praha 4, č, ú.: /0100

12

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 80180/2016 V Olomouci dne 5. 8. 2016 SpZn: KÚOK/80180/2016/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne OŽPZ/12478/05/PP 5848/CEN/06 Ing.Foytlová/212

Více

OŽP/Pav /

OŽP/Pav / Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská 11 150 21 Praha 5 L Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j / značka j Vyřizuje / linka Praha/dne 0583008/2017/KUSK [UNIČENÍM Ing. Sendlerová

Více

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 72561/2012 Čech/391 6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba:

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 2.10.2017 Číslo jednací: 102761/2017/KUSK OŽP/Pav Spisová značka: SZ_102761/2017/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Pavelková, l.782 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014 KUMSP98P7821 SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 OSTRAVA KraÍKÍcý tifati podatelna v Zátoru dne 24.1.2014

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Wonkova 42 500 02 Hradec Králové Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne ZP/25090/05-Mt-G 6425/CEN/06 Ing.Foytlová/22

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OAKYK* Čj: MSK 91671/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20192/2016/Buk 245.1 V5 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017P33S* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 61720/2013 Sp. zn.: ŽPZ/14057/2013/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27.5.2013 Číslo jednací: 0576922013/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_057692/2013/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ROZHODNUTÍ. o změně č. 3 integrovaného povolení vydaného společnosti PROMET FOUNDRY a.s. pro zařízení Slévárna PROMET FOUNDRY a.s. provozovna Vsetín.

ROZHODNUTÍ. o změně č. 3 integrovaného povolení vydaného společnosti PROMET FOUNDRY a.s. pro zařízení Slévárna PROMET FOUNDRY a.s. provozovna Vsetín. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 3 listopadu 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne JMK 21949/2006 S-JMK14252/2006 OŽP/Zl/1 5630/CEN/06

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 14.

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek OZPZ 1704/2014 Jan

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek OZPZ 1704/2014 Jan KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI

STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI 1. Identifikace provozovatele TOKOZ a.s. Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou IČ: 256 70 042 2. Název zařízení TOKOZ a.s. Galvanické pokovování 3. Popis a

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Zedníkova 177/4, Brno

Zedníkova 177/4, Brno Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení integrované prevence pan Ing. Karol Durdík Zborovská 81/11 150 21 PRAHA 5 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 9. ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JF6ZP* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95317/2015 Sp. zn.: ŽPZ/20418/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. za rok 2014

Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. za rok 2014 Vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení pro společnost za rok 2014 Zpracoval: Ing. Jaroslav Nutil V Králově Dvoře Březen 2015 Strana 2 z 21 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZMĚNY IPPC... 3 3. KONTROLY

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova Jihlava

Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova Jihlava Krajský úřad kraje Vysočina Odbor životního prostředí Žižkova 57 587 33 Jihlava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne KUJI 13644/2008 ze dne 18.2.2008 4188/CEN/08 Ing.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM. (za rok 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM. (za rok 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (za rok 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/20 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Y6EJJ* Čj: MSK 75943/2018 Sp. zn.: ŽPZ/9138/2018/Kro 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Ondřej Kroupa

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O9R15* Čj: MSK 101418/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20356/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele SAKER spol. s r.o. se sídlem Kroměříž, Na Sádkách 3475, IČO 46960830, DIČ CZ46960830, zastoupen pro účely řízení o změně IP společností GLOBAL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. června 2007 Ing. Jan Blažek ROZHODNUTÍ

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. června 2007 Ing. Jan Blažek ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Rozhodnutí. 103 Elektrická oblouková. pec. 20 pec. 102 Elektrická oblouková TZL

Rozhodnutí. 103 Elektrická oblouková. pec. 20 pec. 102 Elektrická oblouková TZL Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 83858/2013 V Olomouci dne 3.6.2013 SpZn: KÚOK/54788/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská Praha 5 L Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí Zborovská 11 150 21 Praha 5 L Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka 'fsto/cen/16 '"fl- Hiavat/PhD OZP/Fok/7. 3. 2016 Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 1970/ŽPZ/07/IP-153/Rc ze 7. 1. 2008, se změnami č.j.: 1906/ŽPZ/07/IP-153/Z1/Rc

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

14748/130266/2004/OŽP

14748/130266/2004/OŽP V Praze dne: 20. 4. 2016 Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT

Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT Galuszková Zuzana ČIŽP OI Liberec 11. 6. 2019 Stanice na odstraňování kapalných Kategorie zařízení 5.1 odpadů Zařízení na odstraňování nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne MSK 52985/2008 ze dne 27.3.2008

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 123071/2016 V Olomouci dne 29. 12. 2016 Sp.Zn: KÚOK/71842/2016/OŽPZ/140 Sp. a skart. znak:

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Obecné požadavky Pořadí Hodnotící kritéria Požadavky Body 1. Pracovník OŽP stanovená

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 92757/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79799/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1) Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ŠKODA AUTO a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ŠKODA AUTO a.s. V Praze, 29.5.2006 Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská 11, 150

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í

Ing. Věra Hromadová l R o z h o d n u t í Praha: 22.6.2017 Číslo jednací: 063728/2017/KUSK OŽP/Hr Spisová značka: SZ_063728/2017/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Hromadová l. 443 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8)

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8) Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 19361/2014 V Olomouci dne 18.2.2014 SpZn: KÚOK/104099/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01X5ZPG* Čj: MSK 40534/2018 Sp. zn.: ŽPZ/7616/2018/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LP9MD* Čj: MSK 19258/2016 Sp. zn.: ŽPZ/2532/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Slévárny Třinec, a.s. Slévárny Třinec, a.s. Integrované povolení č.j. 1987/2005/ŽPZ/Had/0005 ze dne , ve znění pozdějších změn

Slévárny Třinec, a.s. Slévárny Třinec, a.s. Integrované povolení č.j. 1987/2005/ŽPZ/Had/0005 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

Semperflex Optimit s.r.o. Tavení olova Integrované povolení čj. ŽPZ/64471/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Semperflex Optimit s.r.o. Tavení olova Integrované povolení čj. ŽPZ/64471/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0161BAE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 24466/2013 Sp. zn.: ŽPZ/40315/2012/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 2952/2013 Sp. zn.: S-JMK 2952/2013 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP )

Rozhodnutí. vydává 11. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení (dále jen 11. změna IP ) Číslo jednací: KUJI 20926/2018 Spisová zn.: OZPZ 225/2018 KubP KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24,

Více

R O Z H O D N U T Í. UNEX Slévárna, s.r.o. Brníčko Uničov

R O Z H O D N U T Í. UNEX Slévárna, s.r.o. Brníčko Uničov Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: V Olomouci dne 18. 7. 2014 SpZn: KÚOK/99925/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: 209.1 V/10 Vyřizuje:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více