PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS"

Transkript

1 VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009

2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Vědecká redakce: Ing. Šárka Blažková, DrSc., prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc., prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc., prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. Lektorovali: prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. RNDr. Viera Straškrábová, DrSc. Autorský kolektiv: Ing. Marie Kalinová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Ing. Helena Grünwaldová, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Mgr. Pavel Rosendorf, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Mgr. Petr Pumann, Státní zdravotní ústav RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s. p. Marie Kalinová, Dana Baudišová, Helena Grünwaldová, Pavel Rosendorf, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Jindřich Duras, 2009 ISBN

3 Publikace podává informaci o současném právním rámci pro zajištění ochrany vod ke koupání, o možnostech získávání informací pro veřejnost o jakosti vody ke koupání a používaných způsobech hodnocení vod ke koupání. Dále vysvětluje nový pojem profil vod ke koupání, ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, jako souhrn informací, který zajistí sledování vývoje jakosti vod ke koupání, podklady pro návrhy opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání a kontrolu jejich účinnosti. Kromě toho budou prostřednictvím profilu vod ke koupání zpracovány některé informace poskytované veřejnosti k zajištění její účasti na vymezení vod ke koupání a její informovanosti o jakosti vod ke koupání a budou též připravovány dílčí podklady pro podávání zpráv Komisi Evropských společenství podle nové směrnice o koupání. Pozornost se věnuje parametrům profilů vod ke koupání, které charakterizují nebezpečí rozvoje sinic; nejvíce různorodé se jeví ty parametry, které vymezují rozhodující nejvíce rizikové zdroje znečištění. V našich podmínkách jsou to zejména komunální zdroje znečištění s nízkým stupněm čištění odpadních vod na odstraňování fosforu, intenzivní rybářské hospodaření a půdní eroze. V oblasti mikrobiálního znečištění vod ke koupání je upozorněno na problematické aspekty monitoringu; dotýká se problému znečištění, které způsobí sami koupající se a krátkodobého znečištění vod ke koupání. Uvedeny jsou současné možnosti datových zdrojů a mapových podkladů pro tvorbu profilů vod ke koupání, včetně možností zajistit opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání. K dostání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, Praha 6. Available from the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., Prague 6, Podbabská 30, Czech Republic.

4 Obsah 1 Úvod 7 2 Právní rámec 7 3 Ochrana vod ke koupání 8 4 Informace veřejnosti 9 5 Jakost vod 10 6 Profily vod ke koupání Znečištění ovlivňující profily vod ke koupání a jeho parametry Vyhodnocení vlivu zdrojů znečištění Mikrobiální znečištění Mikrobiologická agens ve vodách ke koupání a jejich monitoring Vliv odběrového místa na výsledná data o jakosti vody Koupající se jako zdroj znečištění Krátkodobé znečištění Cerkáriová dermatitida Nebezpečí rozvoje sinic Základní aspekty Preventivní opatření Datové zdroje a mapové znázornění 65 7 Možnosti podpory opatření 67 8 Závěr 68 9 Literatura Summary Příloha Obrazová příloha 81

5 Seznam příloh Obrázek 1. Vody ke koupání v ČR stav platný od 1. května 2008 Obrázek 2. Podíl (%) vod ke koupání podle čtyř hledisek hodnocení, Obrázek 3. Vodní nádrž Hostivař vypouštění fosforu z obcí do toků v povodí Obrázek 4. Matice pro analýzu rizikovosti zdrojů znečištění Obrázek 5. Přírodní koupaliště v Praze na nádrži Hostivař Obrázek 6. Životní cyklus ptačích schistosom Obrázek 7. Vodní květ v prostoru pláže I na koupališti na nádrži v Praze-Hostivaři, Tabulka 1. Počet vod ke koupání podle čtyř hledisek hodnocení Tabulka 2. Parametry klasifikace vod ke koupání podle nové směrnice Tabulka 3. Parametry ovlivňující vody ke koupání z pohledu mikrobiálního znečištění a rozvoje sinic Tabulka 4. Parametry pro hodnocení rizikovosti zdrojů znečištění Tabulka 5. Vlivy vypouštění evidovaných komunálních odpadních vod z ČOV nebo kanalizací na mikrobiologické znečištění vod ke koupání Tabulka 6. Vlivy vypouštění evidovaných komunálních odpadních vod z ČOV nebo kanalizací na riziko rozvoje sinic Tabulka 7. Pravděpodobnost dopadů vypouštění evidovaných komunálních odpadních vod z ČOV nebo kanalizací Tabulka 8. Způsob odběru vzorků na vodách ke koupání v roce 2004 podle informací zdravotních ústavů a účastníků programu zkoušení způsobilosti v roce 2007 Tabulka 9. Vnos mikrobiálního znečištění osobami při koupání v bazéncích s mořskou vodou Tabulka 10. Průměrné počty patogenních a indikátorových mikrobů ve fekáliích zvířat, ptáků a lidí Tabulka 11. Data z pravidelného odběru a odběru vzorků za extrémních srážkových podmínek fyzikálně-chemické rozbory; aritmetický průměr (maximum) Tabulka 12. Data z pravidelného odběru a odběru vzorků za extrémních srážkových podmínek v období mikrobiologické ukazatele; medián (maximum) Tabulka 13. Procentuální zastoupení jednotlivých rodů sinic vodních květů ze 119 lokalit v ČR v letech 2004 a 2005

6

7 1 Úvod Příručka vychází z dosavadních výsledků projektu Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí, který byl vybrán k podpoře z účelových prostředků na výzkum a vývoj na základě hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže k naplnění cílů Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí (VaV SP/2e7/58/08) v dubnu Ukončení projektu je plánováno na konec roku Podrobnosti o projektu lze nalézt v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací, kde se uvádějí projekty podporované z veřejných prostředků České republiky (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=610) a na stránkách VÚV T.G.M., v.v.i. (http//heis.vuv.cz, Projekty řešené ve VÚV T.G.M., v.v.i.). 2 Právní rámec Základní požadavky na přírodní koupací vody (moře, sladkovodní nádrže a toky) v Evropské unii jsou určeny směrnicí Rady 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání (stará směrnice) [1]. Účelem směrnice bylo zajistit, aby voda u pobřeží a ve vnitrozemských koupalištích nebyla mikrobiálně nebo chemicky znečištěna natolik, že by mohla ohrozit lidské zdraví. Tato směrnice vedla k trvalému zlepšování kvality vody na evropských koupalištích, její ustanovení jsou však v současné době již překonána. V únoru 2006 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (nová směrnice) [2], která zohledňuje celkový vývoj a souvislost s Rámcovou směrnicí [3]. K realizaci ustanovení nové směrnice v praxi by mělo dojít do konce roku 2014, kdy bude zrušena stará směrnice. Transpozice nové směrnice o koupání do české národní legislativy se uskutečňuje ve vodním zákoně (zejména 34) [4] a v zákoně o ochraně veřejného zdraví (zejména 6) [5] a v podzákonných předpisech vážících se k těmto dvěma zákonům [6 9]. Na podzim roku 2009 byly připraveny k projednání v Parlamentu ČR novely obou těchto zákonů a novely podzákonných předpisů se připravují. Nová směrnice definuje vody ke koupání jako jakoukoli část povrchových vod, u které příslušný orgán očekává, že se v nich bude koupat velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním. Za vody ke koupání se nepovažují a) plavecké a lázeňské bazény, b) ohraničené vody podléhající úpravě nebo používané k léčebným účelům, c) uměle vytvořené ohraničené vody oddělené od povrchových a podzemních vod. V současné době se u nás používají tyto dva základní pojmy: povrchové vody využívané ke koupání osob tzv. koupací oblasti, 7

8 koupaliště ve volné přírodě tzv. přírodní koupaliště, což jsou přírodní vodní plochy, které jsou označeny jako vhodné ke koupání a které na rozdíl od koupacích oblastí mají svého provozovatele. Příloha vyhlášky č. 168/2006 Sb., která byla v roce 2008 novelizována vyhláškou č. 152/2008 Sb. (platná od 1. května 2008 [6]) obsahuje povrchové vody využívané ke koupání osob (koupací oblasti) i koupaliště ve volné přírodě (přírodní koupaliště). Pojmy by měly být jednoznačně definovány transpozicí nové směrnice do vodního zákona a do zákona o ochraně veřejného zdraví. Obě tyto kategorie, pro které se dosud užíval název koupací vody, lze považovat společně ve smyslu nové směrnice za vody ke koupání. Názvy se v běžné praxi prolínají, vyskytují se i další pojmy (rekreační vody atp.), problematika je pojmově neustálená. V roce 2008 tedy bylo vyhlášeno 130 koupacích oblastí a 58 přírodních koupališť. Jsou situovány na velkých nádržích, například sedm koupacích oblastí je na Orlíku, šest na Slapech, čtyři na Brněnské přehradě. Jsou ale i na malých rybnících (například přírodní koupaliště Lhotka v Praze) a písníkách (například přírodní koupaliště v Bakově nad Jizerou). 3 Ochrana vod ke koupání Prostřednictvím nové směrnice členské státy dostávají za úkol, aby do konce koupací sezony v roce 2015 byly všechny vody ke koupání přinejmenším přijatelné a aby přijaly taková reálná a přiměřená opatření, která považují za vhodná ke zvýšení počtu vod ke koupání klasifikovaných jako výborné nebo dobré. I když je na nádrži vyhlášeno několik koupacích oblastí nebo přírodních koupališť, je nutné vztahovat ochranná opatření k nádrži jako celku. Opatření ke zlepšení jakosti vod ke koupání bude nutné prosazovat prostřednictvím plánů oblastí povodí i z tohoto důvodu je tedy nutné ošetřit vztah vod ke koupání k vodním útvarům. Vody ke koupání (stav platný od 1. května 2008) na pozadí dílčích povodí jednotlivých útvarů povrchových vod, jak jsou uveřejněny v Metodickém pokynu pro monitorování vod [10], ukazuje mapka na obr. 1 (Vody ke koupání v ČR stav platný od 1. května 2008) v obrazové příloze. V současné době jsou vody ke koupání situovány na nádržích a rybnících, tedy na stojatých vodách různého typu. Vody ke koupání nejsou vymezeny jako samostatné vodní útvary. Pokud jsou vody ke koupání situovány na velkých nádržích, jsou součástí vodních útvarů stojatých vod (Slapy, Orlík, Lipno I, Hracholusky, Jesenice, Skalka, rybník Hejtman, Staňkovský rybník, Nechranice, zbytková jáma dolu Barbora, Máchovo jezero, Rozkoš, Seč I, Pastviny, Nové Mlýny I, Vranov, Letovice, Brněnská přehrada, Slezská Harta, Olešná, Heřmanický rybník, Těrlicko, Žermanice). U vod ke koupání, které jsou na menších 8

9 nádržích a rybnících, je určení návaznosti na vodní útvary často možné jen určením povodí vodních útvarů tekoucích vod, ve kterém leží. Vody ke koupání ale mohou být v povrchových vodách, které využívá větší počet koupajících se, také nově vymezeny. V prvních plánech oblastí povodí se požadavky na chráněná území, tedy požadavky na vody ke koupání, nepromítly do hodnocení stavu vodních útvarů. Mohlo se tedy stát, že v povodí vodního útvaru, jehož stav byl hodnocen jako dobrý, byla voda ke koupání nevyhovující jakosti. Opatření ke zlepšení stavu rekreačních vod ale v plánech oblastí povodí navržena byla, a to na základě hodnocení chráněných území. Plány oblastí povodí včetně návrhů opatření a postup jejich schvalování uveřejňují na svých internetových stránkách správci povodí [11]. Určitý posun lze očekávat zavedením sdruženého přístupu v ochraně vod podle článku 10 Rámcové směrnice, ve kterém je na konci uloženo, že od roku 2012 je nutno regulovat emise tak, aby bylo dosaženo imisních cílů stanovených jinými směrnicemi, to znamená i nové směrnice o koupání. V ČR je tato povinnost řešena v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. v 6 odst. 11, který je platný od 1. ledna 2008 [8]. Metodika stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem (sdruženým přístupem) je uveřejněna v metodickém pokynu k tomuto nařízení [12]. Nařízení vlády pak v příloze 3 uvádí požadavky na vody ke koupání stanovené podle 34 vodního zákona, tedy vyhláškou č. 168/2006 Sb., jejíž příloha byla upravena vyhláškou č. 152/2008 Sb., která obsahuje jak koupací oblasti, tak přírodní koupaliště. Požadavky na vody ke koupání stanovené v příloze 3 nařízení vlády, kromě požadavků vynucených novou směrnicí pro vody ke koupání, ukládají i relativně přísné požadavky na obsah fosforu: celkový fosfor 0,05 mg/l v celoročním průměru jako zpřísněný imisní standard pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání. Je zde také uvedena indikativní hodnota pro obsah chlorofylu 15 µg/l pro roční průměr; při jejím překročení se zjišťuje příčina nebo zdroj znečištění. Požadavek na obsah fosforu by měl být jedním z rozhodujících parametrů při hodnocení rizika rozvoje sinic. 4 Informace veřejnosti Veřejnost se často intenzivně zajímá o jakost vody v jezerech a řekách; dobrá jakost vody pak může hrát velkou roli při výběru místa, kde stráví prázdniny či víkend. Také pro rozvoj turistiky při nabídce rekreační lokality návštěvníkům je důležitým faktorem co nejlepší jakost vod ke koupání a nízké riziko jejího zhoršení. Důležitou povinností vyplývající z nové směrnice jsou nejen změny ve způsobu informování veřejnosti a reportingu každoročních zprávách Komisi Evrop- 9

10 ských společenství, ale také zabezpečení účasti veřejnosti na provádění této směrnice. Veřejnosti se poskytuje příležitost předkládat návrhy, připomínky nebo stížnosti, a to zejména při aktualizaci seznamů vod ke koupání a zařazování nových vod ke koupání. Nyní má veřejnost možnost získat podrobné mapové informace o vodách ke koupání na Vodohospodářském informační portálu [13]; naplňování portálu je zajištěno vyhláškou č. 391/2004 Sb. [7]. Další možnost veřejnosti, jak získat informace o vodách ke koupání, je prostřednictvím Portálu veřejné správy zde lze získat aktuální data pro konkrétní vodu ke koupání i výsledky jednotlivých kontrol jakosti vody [14]. Informace o jednotlivých koupacích vodách (včetně aktuálního hodnocení kvality vody) lze najít také na internetových stránkách příslušných krajských hygienických stanic. Zprávy jednotlivých členských států o vodách ke koupání a výsledky monitoringu lze rovněž nalézt na internetových stránkách [15]. 5 Jakost vod Monitoring vod ke koupání v případě koupacích oblastí provádí místně příslušná krajská hygienická stanice, v případě koupališť ve volné přírodě je povinen provozovatel koupaliště sledovat jakost vody a výsledky těchto analýz předkládat místně příslušné krajské hygienické stanici. Rozsah a četnost sledování obou typů vod ke koupání je předepsán vyhláškou č. 135/2004 Sb. [7]. V České republice je prováděn dvojí způsob hodnocení koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě. První hodnocení, které provádějí krajské hygienické stanice, slouží k průběžnému hodnocení kvality koupacích vod a informování veřejnosti o rizicích spojených s koupáním na konkrétních lokalitách. Podrobný postup hodnocení je popsán v Metodickém návodu pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání ve volné přírodě [17 ]. Tento metodický návod hlavního hygienika ČR zavádí systém vhodného odstupňování jakosti koupací vody jednotlivých lokalit a sjednocení interpretace výsledků rozborů a terénních šetření z koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí v rámci celé republiky tak, aby podobné výsledky z různých lokalit vyústily v podobné hodnocení. Data jsou v koupací sezoně jedenkrát týdně (vždy v pátek) posílána na Českou informační agenturu životního prostředí CENIA, která je umísťuje na Portál veřejné zprávy. Výsledky druhého způsobu hodnocení slouží Ministerstvu životního prostředí pro potřeby sestavování ročních zpráv pro Komisi Evropských společenství (reportingu) a vychází dosud z postupů stanovených starou směrnicí. Hodnocení je prováděno na základě sledování v poslední koupací sezoně. Většina koupacích vod v České republice zahajuje svou koupací sezonu v květnu či červnu a končí 10

11 v srpnu nebo září. Vyhodnocuje se pět ukazatelů dva mikrobiologické (koliformní a termotolerantní koliformní bakterie) a tři fyzikálně-chemické (minerální oleje, povrchově aktivní látky a fenoly). Vody ke koupání se pro účely reportingu hodnotí podle následujících hledisek: zákaz koupání během koupací sezony, nevyhovující povinným hodnotám, vyhovující povinným hodnotám, vyhovující doporučeným hodnotám. Přehled o výsledcích hodnocení v letech podle jednotlivých hledisek ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Počet vod ke koupání podle čtyř hledisek hodnocení Koupací sezona Celkem Vyhovující doporučeným hodnotám Vyhovující povinným hodnotám Nevyhovující povinným hodnotám Zákazy v koupací sezoně Vody ke koupání, pro jejichž hodnocení nebyly dostačující údaje, nejsou v tabulce uvedeny. Jejich počet se ale od roku 2004 výrazně snížil, v roce 2004 bylo nedostatečně sledováno 55 vod ke koupání, kdežto v roce 2008 to byly pouze dvě. Počet 188 reportovaných vod ke koupání představuje 0,9 % všech vod ke koupání reportovaných členskými státy do Evropské unie. Výsledky hodnocení v procentech z celkového počtu jsou uvedeny na obr. 2 (Podíl (%) vod ke koupání podle čtyř hledisek hodnocení, ) v obrazové příloze. Počet vod ke koupání hodnocených jako nevyhovující a počet zákazů, i když je relativně malý, se výrazně nesnižuje. Ani vod ke koupání vyhovujících doporučeným hodnotám nepřibývá, v roce 2008 stoupl ale podíl vod ke koupání odpovídajících povinným hodnotám. V roce 2008 v České republice odpovídalo povinným hodnotám 86 % vod ke koupání. Počet vod ke koupání, jejichž kvalita vyhovovala doporučeným hodnotám, se nepatrně snížil, a to na 53 %. Podíl vod ke koupání neodpovídajících povinným hodnotám byl v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 podstatně nižší (4 %). Počet zákazů koupání v sezoně 2008 se oproti roku 2007 také snížil (na 8 %). 11

12 Všeobecně v České republice v koupacích sezonách 2007 a 2008 významnější změny v kvalitě vod ke koupání nenastaly. Podle vybraných vod ke koupání s nepříznivým hodnocením je vidět, že zákazy v našich podmínkách vyvolává především problém sinic. Zákaz koupání se vydává na základě hodnocení podle vyhlášky č. 135/2004 Sb. překročení povinných hodnot staré směrnice, kde jsou rozhodující mikrobiologické indikátory, nemusí vést k zákazu koupání. V koupací sezoně 2008 bylo z důvodu masového výskytu sinic vyhlášeno celkem 15 zákazů koupání, ale z důvodu nevyhovující mikrobiologické jakosti vody žádný zákaz koupání vydán nebyl. Nová směrnice nezohledňuje významně problém sinic, zabývá se pouze rizikem jejich rozvoje. To je nepříznivé v tom, že i nadále bude existovat dvojkolejnost hodnocení: hodnocení pro reporting Komisi Evropských společenství podle směrnic a vnitrostátní hodnocení. 6 Profily vod ke koupání Jednou z nových povinností uložených novou směrnicí [2] je nutnost shromažďovat specifické informace a vytvářet profily vod ke koupání. Nová směrnice zavádí profil vod ke koupání jako souhrn informací, ve kterém mají být zmapovány a popsány zejména zdroje znečištění, jež ovlivňují jakost vody ke koupání, dále informace, které mají význam pro plnění této směrnice, tedy informace pro veřejnost a informace poskytované Komisi Evropských společenství a informace, které jsou předpokládány Rámcovou směrnicí. Zpracování profilu vod ke koupání by mělo vést k hlubšímu pochopení zdravotních rizik typických pro zkoumanou lokalitu, ke správnému vyhodnocení příčin znečištění a jejich rizikovosti vůči konkrétní vodě ke koupání a k návrhu optimálních opatření. Předpokládá se zpracování informací pomocí geografických informačních systémů. Profily vod ke koupání musí být poprvé vytvořeny do 24. března 2011 a pak pravidelně aktualizovány. Vzhledem ke značné odlišnosti vod ke koupání v EU (moře, sladkovodní nádrže různé velikosti a s různě velkým povodím, tekoucí vody) nebylo možné blíže v nové směrnici specifikovat, jak podrobné mají informace uvedené v profilech vod ke koupání být. Práce při vytváření profilů vod ke koupání není svazována striktními požadavky, ale na druhou stranu to přináší v praxi nejasnosti a značnou nejednotnost. Komise Evropských společenství uspořádala v červnu 2007 k profilům vod ke koupání workshop [18], na němž některé členské státy představily své práce na profilech vod ke koupání; bylo rozhodnuto, že bude připraven metodický návod, který pomůže členským státům při tvorbě těchto profilů. Metodický návod je rozpracován [19]. Nicméně národní specifika zde postižena 12

13 nebudou, a proto je nezbytné vypracovat souběžně i doporučení, jak postupovat při tvorbě profilů vod ke koupání na národní úrovni [20, 21]. Rámcová směrnice zahrnuje rekreační vody a vody ke koupání do chráněných území (příloha IV Rámcové směrnice). To znamená, že opatření ke zlepšování jakosti vod ke koupání musí být zahrnuta do plánů oblastí povodí (úroveň C) i do plánů všech dalších úrovní (A, B). Informace z profilů vod ke koupání budou nejen součástí reportingu Komisi Evropských společenství, ale zároveň pomůckou pro plánování opatření. Vody ke koupání se mohou dále členit nebo seskupovat na základě posouzení jakosti vod ke koupání mohou se seskupovat, pokud spolu sousedí, v předcházejících čtyřech letech získaly podobné hodnocení a mají společné rizikové faktory či žádné nevykazují. Na základě toho profily vod ke koupání mohou zahrnovat jednu část vod ke koupání nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Profily vod ke koupání budou obsahovat popis veškerých charakteristik vod ke koupání, včetně posouzení příčin znečištění a přijatých opatření. Jde tedy o zavedení nového systému sběru dat a informací a jejich následného vyhodnocení podle požadavků nové směrnice s respektováním národních specifik. Podle přílohy č. III nové směrnice profil vod ke koupání musí obsahovat tyto informace: 1) popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke koupání a jiných povrchových vod v povodí, které by mohly být příčinou znečištění, mají význam pro účely této směrnice a jsou předpokládány Rámcovou směrnicí (se znázorněním v mapě), 2) určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se (se znázorněním v mapě), 3) posouzení možného rozmnožení sinic, 4) posouzení možného rozmnožení makroskopických řas nebo fytoplanktonu, 5) vyplývá-li z posouzení příčin znečištění, že existuje riziko krátkodobého znečištění, pak se musí dále uvést: předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění, údaje o zbývajících příčinách znečištění, včetně přijatých opatření řízení a časového plánu k jejich odstranění, opatření přijatá v případě krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto orgány, 6) údaj o tom, kde se nachází monitorovací místo (se znázorněním v mapě), 7) další podstatné informace, pokud je to vhodné. Nutnost aktualizovat profil vod ke koupání vyplyne z posouzení jakosti vody. V případě vod ke koupání klasifikovaných jako dobré, přijatelné nebo nevyho- 13

14 vující jakosti (podle přílohy II nové směrnice) je nutno profil vod ke koupání pravidelně přezkoumávat. Přezkumy se musí provádět s následující četností: pokud jsou vody ke koupání klasifikovány jako dobré, přezkumy se uskuteční nejméně každé 4 roky, pokud jsou vody ke koupání klasifikovány jako přijatelné, přezkumy se uskuteční nejméně každé 3 roky, pokud jsou vody ke koupání klasifikovány jako nevyhovující, přezkumy se uskuteční nejméně každé 2 roky. Klasifikace vychází ze sledování indikátorových mikroorganismů Escherichia coli a střevní (intestinální) enterokoky. Tabulka 2. Parametry klasifikace vod ke koupání podle nové směrnice Ukazatel Výborná Dobrá Přijatelná Nevyhovující Percentil C 95 C 95 C 90 C 90 Střevní enterokoky (ktj/100 ml) < 200 < 400 < 330 > 330 Escherichia coli (ktj/100 ml) < 500 < < 900 > 900 Systém klasifikace je odlišný od stávajícího, který se provádí podle staré směrnice. Nové hodnocení se zaměřuje na výše uvedené mikrobiologické ukazatele s novými limitními hodnotami, až na výjimky se hodnotí údaje ze čtyř po sobě jdoucích koupacích sezon, je ustanoven specifický výpočet percentilu (koncentrace s pravděpodobností nepřekročení 90 % nebo 95 %). Hodnoty mikrobiologických ukazatelů jsou typické tím, že rozdělení hodnot je asymetrické, počet hodnot se směrem k maximu výrazně zvyšuje. Proto byl v příloze II nové směrnice pro hodnocení mikrobiologických ukazatelů zvolen specifický postup, který předpokládá, že logaritmy hodnot budou mít normální rozdělení a umožní použití obvyklých postupů. Postup výpočtu je následující: pro jednotlivé údaje se vyhledají dekadické logaritmy, je-li v údajích uvedena nulová hodnota, je místo ní použita hodnota minimální hranice zjistitelnosti (meze detekce), pak se z logaritmů spočte aritmetický průměr a směrodatná odchylka σ. C 90 se spočte tak, že se vypočte hodnota log C 90 = ( + 1,282σ) a ta se odlogaritmuje. C 95 se spočte tak, že se vypočte hodnota log C 95 = ( + 1,65σ) a ta se odlogaritmuje. Počítá se každoročně z dat za čtyři poslední koupací sezony. Rozbory v koupací sezoně se provádějí 1x za čtyři týdny, minimálně 4x za sezonu. Mělo by být k dispozici nejméně 16 hodnot. 14

15 Pro četnost a rozsah přezkumu profilů vod ke koupání je rozhodující povaha a závažnost znečištění. Profil vod ke koupání bude nutné přezkoumávat a doplňovat i v případech, kdy výsledky mikrobiologického hodnocení jsou uspokojivé, ale vody ke koupání jsou postiženy rozvojem sinic. Požadavky na informace veřejnosti Shromažďované informace by měly zajistit naplnění článků 11 a 12 nové směrnice a kontinuitu národního hodnocení. Budou obsahovat nejdůležitější kontaktní informace a hodnocení vod ke koupání, které bude vycházet ze současných postupů, ale zároveň by veřejnost měla mít k dispozici klasifikaci podle nové směrnice. Veřejnosti se mají poskytovat: a) informace na místě, které budou neprodleně k dispozici: aktuální klasifikace podle směrnice, obecný popis, krátkodobé znečištění (upozornění, pokud vody ke koupání jsou náchylné ke krátkodobému znečištění, údaj o počtu dnů, ve kterých byl v předchozí koupací sezoně z důvodu krátkodobého znečištění vydán zákaz koupání nebo varování před koupáním, upozornění, pokud se takové znečištění předvídá, nebo došlo-li k němu), výjimečné situace (povaha a očekávaná délka), zákaz koupání a varování před koupáním, trvalý zákaz a trvalé varování důvody, důvody zrušení (vyškrtnutí ze seznamu), odkazy na podrobnější informace, b) další informace na internetu: seznam (kontakty na správce a odpovědné instituce, odkaz na mapu, popř. fotografii vody ke koupání), dlouhodobé hodnocení/klasifikace alespoň tři koupací sezony odkaz na další informace profilu, informace o příčinách a opatřeních (u nevyhovujících), příčiny a pravděpodobnost krátkodobého znečištění. Informace na místě, které musí být neprodleně k dispozici, i další informace na internetu je nutno poskytnout veřejnosti podle směrnice nejpozději od března 2012, doporučeny jsou GIS technologie. Požadavky na reporting EU podle nové směrnice Česká republika prostřednictvím MŽP předává Komisi Evropských společenství za každou koupací sezonu výsledky monitorování a posouzení jakosti vod ke koupání a rovněž popis významných opatření, která byla přijata. Tyto informace 15

16 poskytne každý rok do 31. prosince za předcházející sezonu. V nové formě se začnou předávat, jakmile bude provedeno první posouzení jakosti vod ke koupání podle nové směrnice. Posuzování jakosti vod ke koupání se bude provádět pro veškeré vody ke koupání po skončení každé koupací sezony a na základě souboru údajů o jakosti vod ke koupání sestaveném pro dotyčnou koupací sezonu a tři předcházející koupací sezony. Prostřednictvím MŽP předá ČR Komisi Evropských společenství výsledky monitoringu podle nové směrnice nejpozději před koupací sezonou 2012 (tedy v optimálním případě výsledky za koupací sezony 2011, 2010, 2009 a 2008). Kromě toho je nutné každoročně v březnu aktualizovat seznam vod ke koupání. Zpracování podkladů bude vycházet z reportovacích šablon EU k nové směrnicí o koupání a bude obsahovat: seznam a identifikace vod ke koupání, sezonní informace (včetně klasifikace podle nové směrnice a přijatých opatření), výjimečné situace, krátkodobé znečištění, výsledky monitoringu v hlavních monitorovacích bodech. Vazba na reporting požadovaný Rámcovou směrnicí v plánovacích cyklech bude zajištěna propojením vod ke koupání na vodní útvary. Vytvoření profilu vod ke koupání Při vytvoření profilu vod ke koupání je třeba postupovat v jednotlivých krocích: nejprve shromáždit obecná, hydrologická a hydromorfologická data a údaje o historické kvalitě vody a tyto informace doplnit specificky zaměřeným terénním průzkumem, dále se zaměřit na zdroje znečištění a informace doplnit terénním průzkumem, popřípadě získáním informací od obcí, správců povodí, ČIŽP, se zapojením veřejnosti, navrhnout a realizovat monitorovací programy (v rámci provozního a průzkumného monitoringu), získat informace o právním stavu vody ke koupání (údaje o vlastnictví, pronájmu, správě, vodoprávních rozhodnutích atp.), vyhodnotit získané informace a zpracovat profil vod ke koupání, vyhodnotit rizikovost zdrojů znečištění ve vztahu k příslušné vodě ke koupání. Následně je nutné formulovat opatření a předložit je k posouzení, realizovat schválená opatření, kontrolovat účinek opatření monitoringem, terénním průzkumem, kontaktem s veřejností. Profil vod ke koupání musí být vytvořen a posuzován z hlediska zdrojů fekálního znečištění a způsobu šíření tohoto znečištění do vody ke koupání podle 16

17 indikátorových mikroorganismů, ale je nutné hodnotit i riziko rozvoje sinic. Obsah jednotlivých dílčích kroků pro vytvoření profilu vod ke koupání byl publikován v odborném tisku [20] a je uveden v publikaci Obecný postup pro stanovení profilů vod ke koupání [21]. Profily vod ke koupání by měly být užitečnou pomůckou a nástrojem rozhodování. 6.1 Znečištění ovlivňující profily vod ke koupání a jeho parametry Profily vod ke koupání musí řešit jak problém mikrobiálního znečištění, tak problém rozvoje fytoplanktonu (především sinic). Tím vznikají dvě roviny řešení: 1. Profily vod ke koupání zaměřené na mikrobiální znečištění budou ošetřovat bližší prostor vlastní lokality využívané ke koupání, zaměří se na komunální zdroje znečištění, znečištění pocházející ze zvířat a ptactva a znečištění koupajícími se. 2. Profily vod ke koupání zaměřené na riziko rozvoje sinic budou ošetřovat širší prostor vlastní lokality využívané ke koupání, celou nádrž, často celé povodí. Budou sdružovat i více vod ke koupání (koupacích oblastí nebo přírodních koupališť), zaměří se na zatížení nutrienty, hlavně fosforem z komunálních zdrojů, erozi půdy, sedimenty v nádrži. Byl proveden výběr parametrů podle typů zdrojů znečištění ovlivňujících vody ke koupání z pohledu rozvoje sinic a z pohledu mikrobiálního znečištění (tabulka 3). K přehledu uvedenému v tabulce je třeba na základě zkušeností terénních pracovníků správců povodí a práce VÚV T.G.M., v.v.i., v modelových lokalitách poznamenat: O tom, zda bude při znečištění vod ke koupání převažovat význam bodových a plošných zdrojů znečištění v povodí, nebo vliv vlastní rekreace a vnitřních zdrojů nádrže, rozhoduje průtočnost nádrže (doba zdržení). Pro průtočné nádrže a rybníky (doba zdržení do cca 3 4 měsíců) jsou dominantní zdroje znečištění v povodí a pro neprůtočné naopak koloběh fosforu uvnitř nádrže a vlastní rekreace. Se vzrůstající dobou zdržení se plynule mění význam obou uvedených faktorů. Velikost povodí nádrže má vliv na rozkolísanost množství a kvality vody v přítoku. Malá povodí jsou typická náhlými a velkými výkyvy, velká povodí se vyznačují větší vyrovnaností průtoků i kvality vody. Nádrže nebo rybníky s malým povodím jsou z tohoto pohledu (při stejné průtočnosti a antropogenním narušení) více zranitelné. 17

18 Pokud koupací místo leží na nádrži v kaskádě, je třeba počítat s příznivým, nebo nepříznivým vlivem nádrže či nádrží proti proudu. Pro určení pravděpodobných nejdůležitějších zdrojů znečištění je vhodné sledovat všechny přítoky do nádrže. Přitom je třeba zjišťovat nejen koncentrace látek, zejména fosforu, ale pokud je to možné i průtok, aby tak bylo možné vypočítat látkové vnosy a bilančně nádrž vyhodnotit. Tabulka 3. Parametry ovlivňující vody ke koupání z pohledu mikrobiálního znečištění a rozvoje sinic Typ znečištění Bodové zdroje znečištění Význam pro mikrobiální znečištění Riziko pro rozvoj sinic Vypouštění odpadních vod ČOV evidence podle vyhlášky o bilanci Vypouštění odpadních vod kanalizace evidence podle vyhlášky o bilanci [21] Vypouštění z obcí mimo evidenci ČOV, kanalizace PRVKÚK [22] Vypouštění z průmyslových zdrojů znečištění s velkým podílem fosforu [21] Vypouštění z průmyslových zdrojů znečištění s možnou vysokou mikrobiální kontaminací (zpracovatelský, potravinářský průmysl) [21] Velkochovy hospodářských zvířat [21] + + Skládky (hygienicky závadný odpad kaly apod.) + - Ostatní Difuzní zdroje znečištění Obce bez kanalizace PRVKÚK [22] + + Chatařské osady a zahrádkářské kolonie + + Úložiště hnoje a dalších zemědělských odpadů Hospodaření na rybnících v povodí (ryby, drůbež) Ostatní 18

19 Typ znečištění Plošné zdroje znečištění Význam pro mikrobiální znečištění Riziko pro rozvoj sinic Eroze a erozní ohroženost pozemků v povodí Úroveň, způsob a časování hnojení pozemků Závlahy + - Dobytek na pastvinách + + Atmosférická depozice - + Volně žijící zvířata + - Ostatní Vnitřní zdroje znečištění z nádrže Hospodaření na nádrži (ryby, drůbež) + + Sedimenty v nádrži + + Vodní ptactvo (kolonie, trvalé hnízdění) + + Vlivy hospodaření nádrže (změny doby zdržení, kolísání hladiny apod.) + + Ostatní Zdroje znečištění plynoucí z vlastní rekreace Počet návštěvníků/koupajících se + + Kempy a tábořiště + + Toalety (připojení ke kanalizaci?) + + Sprchy (připojení ke kanalizaci?) + + Znečištění na břehu (splachy z pláže, vč. domácích zvířat) + +/- Rybářské využití + + Hausbóty + + Lodní doprava + + Ostatní + významné - nevýznamné 19

20 Vliv na koncentrace fosforu v nádrži mohou mít i přítoky vody z odvodňovacích soustav (meliorace) koncentrace fosforu souvisí s půdním typem, úrovní hnojení a erozí. Vliv atmosférické depozice bude malý, může se projevit u nádrží s malým povodím bez významnějších bodových a plošných zdrojů. V našich podmínkách bude vhodné přijmout některá opatření doporučená v pracovních materiálech k profilům vod ke koupání z workshopu, který uspořádala Komise Evropských společenství v červnu 2007 v Namuru (Belgie) [17]: Z hlediska krátkodobého znečištění mohou kvalitu koupací vody z mikrobiologického hlediska ovlivňovat sezonní aktivity vlivů v okolí koupacího místa (hnízdění vodních ptáků, provozování pastvin). Vzhledem k tomu mohou být hodnoty mikrobiologických ukazatelů vyšší než v dlouhodobém normálu. Stejně tak je třeba přihlédnout k meteorologickým vlivům (dlouhodobé sucho, extrémně vysoké teploty, trvalejší dešťové srážky). Vhodné je věnovat pozornost režimu manipulace s vodní hladinou (hydraulika nádrže, obnažení sedimentů apod.). Přehled zdrojů fekálního znečištění v okolí koupacího místa by měl upřesnit celkové vyhodnocení rizika znečištění vody ke koupání. Zvlášť by se měla provádět analýza samotné vody ke koupání a zvlášť jejího souvisejícího okolí. Je třeba vyhodnotit veškeré potenciální vnosy fekálního znečištění, kvalitu přítoku vody do koupacího místa, včetně jakékoliv vlivu proudění vody do místa koupání. Zdrojem znečištění vody ke koupání mohou být sami koupající se. Vnos znečištění od nich lze monitorovat tak, že během příznivých slunečných letních dnů (nebo dnů s příznivou předpovědí počasí) se na základě rozborů jakosti vody provede hodnocení vnosu znečištění prostřednictvím koupajících se rekreantů. Vzorky vody se odebírají ráno (od 8 do 9 h) před příchodem většiny koupajících se, brzy odpoledne (přibližně od 13:30 do 14 h) a v podvečer (přibližně od 18 do 19 h), kdy většina koupajících se už odešla. Počet návštěvníků a počet koupajících je zaznamenáván do protokolu. Ideální pro odběr vzorků je den, kdy počet návštěvníků je po celý den vyrovnaný. Rozdíl mezi hodnotami ranního vzorkování a ostatního denního vzorkování dělený počtem návštěvníků se uvádí jako míra ovlivnění kvality koupací vody jedním koupajícím se. Je obtížné stanovit vliv veškeré rekreační dopravy a plavebních aktivit na kvalitu vody ke koupání. Jedinou možností je určit počet lodí za slunečného počasí a odebírat vzorky vody přímo v jejich blízkosti. Vzorkování je třeba provádět v době, kdy lodě kotví blízko pobřeží, nebo přístavní molo přímo zasahuje do koupací plochy. V těchto místech je pak třeba odebrat vzorek a zanalyzovat jej. Počítá se s určitým počtem lodí (3 5) na jedno vzorkovací místo. Jsou-li lodě zakotveny poblíž místa koupání, vzorky lze odebírat na ploše mezi zakotvenými loděmi a koupacím místem. Zátěž znečištěním z rekreační dopravy závisí přede- 20

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková Reporting koupací vody Ing. Ivana Beděrková Legislativa Evropská Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ( nová směrnice ). Národní

Více

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 112801 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

Profil vod ke koupání - jezero Konětopy

Profil vod ke koupání - jezero Konětopy Profil vod ke koupání - jezero Konětopy Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 113301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 109201 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Petr Pumann, Filip Kothan konference Vodní nádrže 2015 6. - 7. 10. 2015, Brno Kolik lidí se u nás koupe? INRES-SORES (2014) - reprezentativní vzorek populace

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. Ing. Věra Jelínková Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. OBSAH Zkoušení DČOV ve VÚV Legislativa DČOV Zkouška účinnosti čištění DČOV, legislativa a výsledky Mikrobiologie odtoků z DČOV,

Více

Profil vod ke koupání - rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání rybník Kachlička Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529004 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání Nová legislativa v oblasti koupání Jana Ratajová Konzultační den hygieny dětí a mladistvých odbor ochrany veřejného zdraví SZÚ 26.4.2012 1. Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality)

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Petr Pumann Diskuzní seminář Stav povrchových vod v ČR - sinice a jiné problémy 1.9.2015, Praha Proč monitorovat koupací vody? 1. informace pro koupající

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207501 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hluboký Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hluboký Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hluboký Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 104701 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Kvalita rekreačních vod v ČR

Kvalita rekreačních vod v ČR Datum: Srpen 2013 Indikátor Jméno: Kvalita rekreačních vod v ČR Kvalita rekreačních vod v ČR Definice: Kvalita přírodních koupacích vod hodnocená podle kategorií daných Metodickým návodem hlavního hygienika

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Koupaliště Sedmihorky Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 111701 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Profil vod ke koupání - Oborský rybník

Profil vod ke koupání - Oborský rybník Profil vod ke koupání - Oborský rybník Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 111701 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Šeberák Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Šeberák (m) (i) Nadmořská výška 280 m n.m. Plocha nádrže 7,5 ha Základní hydrologická charakteristika

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Mezilaboratorní porovnávání - Nové mikrobiologické metody k analýzám koupacích vod

Mezilaboratorní porovnávání - Nové mikrobiologické metody k analýzám koupacích vod Mezilaboratorní porovnávání - Nové mikrobiologické metody k analýzám koupacích vod Ve dnech 17.-18.9. 2012 probíhalo mezilaboratorní porovnávání nových mikrobiologických metod k mikrobiologickým analýzám

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Petr Pumann KONZULTAČNÍ DEN SZÚ Oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu Praha,

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment mail:

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment mail: Vypouštění odpadních vod do vod povrchových RNDr. Viktor Kliment mail: viktor.kliment@mzp.cz Kombinovaný přístup Evropa Zaveden článkem 10 Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Obecně jde o postup,

Více

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Důvody a náhled do problematiky opětovného využití Situace ve světě Situace v České republice

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Čistírny do kapacity 50 EO Hlavní změny ohlášení

Více

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod STRUČNÝ SOUHRN NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU A NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE Tento stručný souhrn je komentovaným obsahem návrhů plánů dílčích povodí (PDP) a slouží pro lepší orientaci

Více

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č. Strana 562 Sbírka zákonů č. 57 / 2016 57 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Více

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 130011 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Nadmořská výška

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

List opatření. Popis současného stavu. Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001

List opatření. Popis současného stavu. Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001 List opatření Název opatření: Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod ID DYJ204001 Vliv: Typ LO B Typ opatření: Omezení vnosu fosforu do povrchových vod ke snížení

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Únor, 2016 Stanislav Ryšavý CÍLE STUDIE Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit hlavní problémy

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014

Více

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment Vypouštění odpadních vod do vod povrchových RNDr. Viktor Kliment Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Aplikace kombinovaného přístupu Závadné látky podle 39 vodního

Více

Novela vodního zákona - chronologicky

Novela vodního zákona - chronologicky Novela vodního zákona - chronologicky 26. 8. 2015 Návrh materiálu, v oblasti poplatků zohledňující usnesení Vlády ČR 620/2015 bod B. jako legislativní opatření pro boj se suchem, byl předložen do vnitřního

Více

Dana Baudišová. Doporučené metody ke stanovení E. coli a intestinálních enterokoků v povrchových vodách ke koupání v České republice

Dana Baudišová. Doporučené metody ke stanovení E. coli a intestinálních enterokoků v povrchových vodách ke koupání v České republice Dana Baudišová Doporučené metody ke stanovení E. coli a intestinálních enterokoků v povrchových vodách ke koupání v České republice Úvod V letech 2011-2013 byl řešen projekt Technologické agentury České

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Prof. Ing. Jiří Wanner,DrSc. VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Asociace pro vodu České republiky Hydrologická situace ČR OHŘE THE EGER LABE THE ELBE

Více

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ SOUHRN K VÝSTUPU A1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE A1D1 OF LIFE2WATER PROJECT PROSINEC

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Profil vod ke koupání - VN Seč

Profil vod ke koupání - VN Seč Profil vod ke koupání - VN Seč Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 103001 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN Seč

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd

Více

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Horní Planá Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Horní Planá Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Lipno - pláž Horní Planá (m) (i) Nadmořská výška 729 m n.m. Plocha nádrže 4870 ha Základní hydrologická

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody

Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Obecné zásady interpretace výsledků - mikrobiologie vody Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek ČSN P ENV ISO 13843: 2002 Jakost vod - Pokyny pro validaci mikrobiologických metod Mez

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí RNDr. Jan Hodovský generální ředitel Jihlava 25. září 2014 Strana 2 Současný stav vodních toků Za posledních 20 let došlo k významnému posunu k lepšímu

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Způsoby hodnocení výsledků (a základy QMRA)

Způsoby hodnocení výsledků (a základy QMRA) Způsoby hodnocení výsledků (a základy QMRA) Seminář Vzorkování, laboratorní metody a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Praha, VÚV TGM, 29. 5. 2014 Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Prověření ČSN a TNV v roce 2010 ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu ČSN 75 7713 Jakost vod Biologický rozbor

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. Ing. Evžen Zavadil Školení VPÚ září 2016 38 Odpadní vody Rozšíření možnosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních na: Jednotlivé stavby pro bydlení Jednotlivé stavby

Více

Profily vod ke koupání aktuální stav legislativy a role KHS při jejich sestavení, přezkumu a aktualizaci

Profily vod ke koupání aktuální stav legislativy a role KHS při jejich sestavení, přezkumu a aktualizaci Profily vod ke koupání aktuální stav legislativy a role při jejich sestavení, přezkumu a aktualizaci Petr Pumann, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Lenka Vavrušková Komise laboratoří SOVAK 13. 14.9.2012 Nová legislativa poplatků za vypouštění OV Od 1. 6. 2012 platí nové legislativní

Více