Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )"

Transkript

1 Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk

2 A, A.A. LEBEDA DŽUDO. Plánovité činnosti musí odpovídat přesně stanovené časové úseky, proto jsme si kalendářní rok přihlížejíce ke sportovnímu (soutěžnímu) kalendáři a potřebám našeho sportu rozdělili na tři období : 1. Období přípravné září až prosinec 2. Období hlavní leden až květen 3. Obdobní přechodné červen až srpen Úkolem přípravného období je připravit oddíl a jeho členstvo na soutěže hlavního období, přičemž pro všechny judisty, s výjimkou začátečníků, bude výborným prostředkem této přípravy účast na těch nižších soutěžích, které se u nás obvykle pořádají právě v tomto období, aby jimi nebylo zatěžováno období hlavní, které má soutěží více než dostatek. Účast i na nejnižších soutěžích je však vázána určitými podmínkami; špičkoví závodníci, kteří mají právo startovat téměř ve všech soutěžích, mohou nižších soutěží např. velkých cen využívat jako nejcennějšího prostředku příprava na nejvyšší soutěže hlavního období. Úkolem hlavního období je účast na nejvyšších soutěžích našich i zahraničních a trénink, jímž mají být zachovány a zdokonaleny podmínky pro to, aby tato účast byla co nejúspěšnější. Úkolem přechodného období je odpočinek po námaze předchozího hlavního období, přičemž tu má být uvážlivě využito vhodné kombinace odpočinku aktivního a pasivního. Toto rozdělení kalendářního roku se týká jen částečně špičkových závodníků,z nichž jsou vybíráni reprezentanti. Tito jedinci postupují podle individuálních plánů. Podívejme se nyní, jak budeme podle tohoto plánu postupovat při práci se širokou základnou začínajících a pokračujících nováčků.. Počítáme-li pro každý kurs dvě cvičební jednotky v týdnu, bude náš rok v číslech vypadat takto : 1. Přípravné období začíná měsícem září a vlastně končí prosincem alespoň pokud jde o nácvik, protože nejpozději začátkem ledna každého roku by měly být zkoušky. Začátkem školního roku v září není ještě nácvik intenzivní a druhá polovina prosince je narušena svátky vánočními. Budeme pro jistotu počítat raději jen s 15 týdny, což znamená 30 cvičebních jednotek. Tato doba by nám měla postačit k nacvičení nových chvatů. V lednu pak si celou

3 probranou látku nejvýše už jen zopakujeme a budeme zkoušet, pokud to nestihneme už koncem prosince. 2. Hlavní období začíná lednem a končí květnem, což znamená 17 týdnů a tedy 34 cvičebních jednotek. 3. Přechodné období začíná červnem a končí srpnem, tedy 13 týdnů a 26 cvičebních jednotek. A teď se podívejme na jednotlivá období poněkud podrobněji. Opakuji, že jako celý tento plán, je to jen vzor, který si každý trenér musí upravit podle místních podmínek. Přípravné období 1. První (necelý) týden měsíce září bude věnován sezvání všech zájemců, kteří se přihlásili během předchozích období, získání propagačními vystoupeními, utkáními a jinými akcemi oddílu. Tito noví zájemci budou tvořit kurs A. V prvním týdnu s nimi bude proveden informativní pohovor a bude jim představen vybraný cvičenec některého vyššího kursu, který je pověřen jejich vedením. V druhém týdnu tohoto měsíce pak bude zahájen pravidelný výcvik, který potrvá až do poloviny prosince. 2. Poslední dva týdny prosince jsou již poznamenány vánočními svátky. Cvičení bude věnováno jen opakování probrané látky, popřípadě zkouškám. 3. První dva týdny v lednu budou věnovány celkovému opakování a zkouškám. Zbývá tedy pro nácvik 30 cvičebních jednotek, kterých v jednotlivých kursech využijeme takto : 17 cvičebních jednotek bude věnováno nácviku pádů a sawaki. 13 cvičebních jednotek bude věnováno nácviku chvatů, přičemž musí být dodržována zásada, že každou cvičební jednotku smí být probrán jen jeden nový chvat, s výjimkou chvatů na zemi, který budou probrány v kombinaci s chvaty v postoji, aby si cvičenci poněkud odpočinuli od pádů. hlavní části..tento učebně metodický plán práce dává každému trenérovi dostatečnou volnost, přičemž předpokládáme, že vedoucí oddílů,kterým takto projevujeme naprostou

4 důvěru, si budou počínat tak, jako bychom si na jejich místě počínaly my popřípadě ještě lépe Hlavní období 1. Všestranná tělesná příprava ( vytrvalost, rychlost, postřeh, obratnost, síla, speciální přípravná cvičení juda, hry atd.) 2. Prohlubování a zdokonalování techniky a taktiky boje 3. Zdokonalování zápasových chvatů a protichvatů 4. Úprava zápasových chvatů a protichvatů pro soupeře rozdílných typů 5. Randori 6. Tréninkový zápas 7. Utkání a soutěže Přechodné období 1. Doplňkové sporty 2. Nácvik a plnění disciplín odznaku zdatnosti 3. Gymnastika všestranná průprava 4. Teoretické studium 5. Detailní nácvik sebeobrany podle plánu oddílu 6. Propagace juda, příprava náboru nového členstva a zakládání nových oddílů. B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA - modernější pojetí Hovoříme-li o potřebě plánovité přípravy, máme na mysli promyšlený a efektivní způsob tréninku, který přináší výsledky. V určitém období byla plánována a ukazateli svázána téměř každá činnost sportovce, což u řady trenérů potlačovalo jejich tvůrčí schopnosti. Poté se plánování a evidence téměř zavrhlo - což je druhý extrém -

5 avšak tvořivost v přípravě závodníků se příliš nezvýšila. V optimální míře je plánování nezbytné, a to již od etapy základní přípravy. Trenér musí znát své cíle a obsah tréninku nejen na určité období, ale i na každé tréninkové jednotce. Způsob plánování muže být různý a je do značné míry závislý na trenérovi, jaký význam této činnosti přikládá. I jednoduchý plán je však účinnější, než nesoustavnost a trvalá improvizace. Z hlediska délky období existuje plán dlouhodobý, střednědobý a roční. Roční plán je rozpracován do plánu mezicyklů a plánu mikrocyklů (obvykle mikrocykly korespondují s týdny), až na plán na jednotlivé tréninkové jednotky. Praxe ukázala, ze plány dlouhodobé až roční by měly obsahovat hlavní úkoly a odborný odhad obecných tréninkových ukazatelů. Ostatní ukazatele tréninku je lépe plánovat až před daným tréninkovým obdobím a je třeba zde brát ohled na aktuální stav trénovanosti závodníka a jeho schopnost tréninkový plán plnit. Trenér však musí být schopen reagovat na současný stav připravenosti závodníku a je-li to ku prospěchu přípravy jej operativně změnit. Roční plán Sportovní příprava je plánována se zaměřením na splnění dílčích cílů (dlouhodobé cíle jsou v plánu dlouhodobém a střednědobém). Při sestavování plánu vycházíme z těchto informací: termínový kalendář soutěží stav obecné trénovanosti a speciální výkonnosti závodníka schopnost plnění plánovaných úkolů v uplynulém období materiální, časové a další předpoklady k zajištění kvalitní sportovní přípravy Vlastní sportovní přípravu realizujeme těmito prostředky: tréninkový proces, včetně výcvikových táborů kontroly trénovanosti - motorické a jiné testy kontrolní starty v soutěžích

6 Plán mezocyklu Mezocyklus je kratší období a skládá se ze 2-6 týdenních mikrocyklů. Obvykle celý rok rozdělíme na cca 13 mezocyklů. Zde jsou již respektována tréninková období (přípravné, hlavní a přechodné) a plán je sestaven jak v obecných, tak i speciálních tréninkových ukazatelích. Jsou zde určeny i termíny provádění motorických i speciálních testů, lékařských prohlídek apod. Plán týdenního mikrocyklu Pro zpracování i evidenci plnění týdenního plánu je možné použít formuláře viz tabulka č. 4. Časový objem vychází z celkového plánu mezocyklu. Při sestavování plánu je třeba dbát na obecně platné zásady, včetně respektování zvláštnosti přípravy dětí, mládeže a žen. Obsah, objem a intenzita tréninku je určována věkem a úrovní vyspělosti sportovců, probíhajícím výcvikovým obdobím, cílem a záměrem přípravy a časovým zařazením týdne v tréninkovém období. Plán tréninkové jednotky Zde trenér rozpracovává zaměř tréninku do jednotlivých tréninkových prostředků, dávkování, odpočinek apod. Nesmí však vytvořit takový systém, který by nevytvářel prostor pro individuální a tvořivý přístup k jednotlivým závodníkům. Současně nesmí potlačovat díky plánu individualitu a tvůrčí schopnosti závodníka. Vlastní plánování je nepřetržitý proces, jehož cílem je vedle obecně platného požadavku všeobecného rozvoje osobnosti sportovce také rozvoj individuálně maximální speciální výkonnosti závodníka v jeho optimálním věku. Dobrý trenér si ve vlastním zájmu vede evidenci tréninkového procesu. Samozřejmostí je evidence docházky, základní osobní i výkonnostní údaje o závodnících, stálá kontrola průkazů juda a tréninkový plán. Je vhodné, a úspěšný trenér si je toho vědom, vést evidenci účinnosti tréninkového procesu. Znamená to mít k dispozici dostatek informací o přípravě jednotlivých závodníků (objem a intenzita tréninku, obsah tréninku, absence pro zranění, nemoc apod.), které spolu s vyhodnocením sportovního výkonu a motorických a speciálních testu podají obrázek o kvalitě přípravy. Současně jsou tyto informace vodítkem pro

7 stavbu a úpravu tréninkového plánu na další období. Prostředky dokumentace tréninkového procesu Úroveň evidence je závislá na tom, jaký význam této činnosti trenér přikládá. Podobným způsoben k ní obvykle přistupují l jeho svěřenci. Mimo jiné existují tyto dokumentační prostředky: evidenční a výkonnostní list sportovce zdravotní list sportovce deník sportovce deník trenéra Evidenční list - soustřeďuje základní údaje osobní, výkonnostní, tréninkové, zdravotní atd. Je veden po celou dobu sportovního života závodníka. Deník sportovce - je veden obvykle na jeden výcvikový rok. Obsahuje úplnou evidenci plnění tréninkových plánů. výsledky soutěží a testů, sledování tělesné váhy, tepové frekvence, subjektivních pocitu závodníka apod. Deník trenéra - Je určen pro záznam plánu sportovního tréninku v jednotlivých cyklech a evidenci dalších ukazatelů tréninku a informací o svých svěřencích. Evidence tréninkového procesu Sportovní příprava se realizuje dílčími cvičeními nazývanými tréninkové prostředky - dále TP. Rozlišujeme TP všeobecné tělesné přípravy (běh, posilování, plavání, hry apod.) a speciální TP (uči komi, tandoku renšu, randori apod.). Použité zdroj A. A. Lebeda Džudo, technika chvatů 5.-1.kyu B. Skripta Českého svazu juda

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Miroslav Turek Praha,

Více

ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION

ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍTY (Licence B) SPECIALIZACE KARATE TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Ing. JAKUB ZÁBOJ BRNO 2012 2 Bibliografická citace ZÁBOJ,

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Diplomová práce VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Růžena

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2

13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část. Základy sportovního tréninku 2 13:30 15:30 I. Část 15:30 17:00 II. Část Základy sportovního tréninku 2 Kyselina adenosintrifosforečná (ATP ATP) nejpoužívanější a nejdůležitější sloučenina Zóny energetického krytí se dělí podle typu

Více

POČÍTAČOVÁ EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

POČÍTAČOVÁ EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU POČÍTAČOVÁ EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU - manuál k programu určenému k evidenci ledního hokeje Následující text vychází z textu disertační

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č.j. 9 325/2009-23 Školní

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007, č.j. 12698/2007-23 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové okresní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 Identifikátor ředitelství: 600 089 100 IZO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) Autor: Martin Semjon, tělesná výchova a sport Vedoucí práce: Mgr. Radim Weisser Olomouc

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Závislost změn sportovní výkonnosti na úrovni pohybových schopností a dovedností ţáků 6. aţ 9. tříd v ledním hokeji Disertační práce Školitel: Prof.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VYUŽITÍ CORE TRAININGU VE VOLEJBALE Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VYUŽITÍ CORE TRAININGU VE VOLEJBALE Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VYUŽITÍ CORE TRAININGU VE VOLEJBALE Diplomová práce (bakalářská) Autor: Tomáš Veselý, prezenční dvouoborové studium, tělesná výchova matematika se

Více