Rozvoj dynamické síly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj dynamické síly"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání Školení trenérů moderní gymnastiky II.třídy Rozvoj dynamické síly Závěrečná práce Brno, 2012 Autorka práce: Bc. Vendula Smrkalová

2 ÚVOD SPORTOVNÍ TRÉNINK Faktory ovlivňující sportovní výkon Kondice Tréninkové zatížení a zatěžovaní Složky sportovního tréninku TEORIE SÍLY Charakteristika síly Biologické základy síly Faktory svalové síly Druhy svalové síly Maximální síla Rychlá síla Explosivní síla Reaktivní síla Silová vytrvalost Trénink síly Rozvoj síly Metody rozvoje síly SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ Podstata sportovní průpravy dětí Pohybový vývoj u dětí TRÉNINK SÍLY U MLÁDEŽE Charakteristika tréninku síly u mládeže Období do 10 let Období let Období let...18

3 6 CVIKY PRO ROZVOJ DYNAMICKÉ SÍLY Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly dolních končetin Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly horních končetin Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly trupu...21 Seznam použité literatury...23 Seznam příloh...24

4 ÚVOD Moderní gymnastika patří mezi esteticko-koordinační sporty. Sportovní výkon v moderní gymnastice má acyklický charakter a jeho cílem je bezchybné provedení sestav. Náročnost sestav stále stoupá a tak je velmi důležitý dobře rozvržený tréninkový plán. Výkon je ovlivňován různými faktory, které se navzájem prolínají. Moderní gymnastika je specifická rannou specializací sportovkyň. Gymnastické přípravky jsou otevřené pro děti mnohdy již od 4 let. V době, kdy v jiných sportech probíhá teprve výběr talentů, moderní gymnastky mají za sebou první soutěžní zkušenosti. Trénink gymnastek zahrnuje baletní a taneční průpravu, techniku těla bez náčiní, manipulaci s náčiním a v neposlední řadě i kondiční přípravu. Plánování tréninkových jednotek, jako i v jiných sportech, je velmi důležitou složkou trenérského umění. 4

5 1 SPORTOVNÍ TRÉNINK Sportovní trénink je proces, kde se snažíme rozvíjet pohybové schopnosti (vrozený, částečně geneticky podmíněný obecný předpoklad) a zdokonalovat pohybové dovednosti (učením získaná činnost, která se rozvíjí dle míry rozvoje pohybových schopností). Jeho cílem je dosažení maximálního sportovního výkonu. Úkolem sportovního tréninku je rozvíjet psychické, tělesné a sociální předpoklady, které jsou důležitými podklady k úspěšnému zvládnutí sportovní přípravy v daném sportu. Sportovní výkon je ovlivněn různými faktory (Smrkalová; 2011). 1.1 Faktory ovlivňující sportovní výkon Mezi faktory ovlivňující sportovní výkon řadíme faktory somatické (tělesné dispozice k danému sportu), kondiční (rozvoj pohybových schopností), taktické (plánovaná příprava výkonu), psychické (temperament, motivace, postoje a hodnotová orientace a charakter) a technické ( zvládnutí technické složky sportovního výkonu) (Smrkalová; 2011). 1.2 Kondice V naší publikaci chápeme kondici jako energetický, funkční a pohybový potenciál sportovce determinovaný kondičními a kondičně-koordinačními motorickými schopnostmi, který je nezbytný pro realizaci techniky a taktiky při podávání sportovního výkonu. Uplatňuje s e rovněž při vyrovnávání se s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování (Lehnert a kol.;2010). Pojem kondice pojímáme tedy ve smyslu tělesné kondice, která zahrnuje motorické schopnosti do kterých patří síla, vytrvalost, rychlost a flexibilita. Podíl jejich uplatnění s e v různých sportech liší. Rozlišujeme dvě formy rozvoje kondice a to na obecnou kondici a speciální kondici (Lehnert a kol.;2010). Obecná kondice je široký základ pro sportovní odvětví. Rozvíjí se všestranným tréninkem, který podporuje růst výkonu díky nespecifickým 5

6 adaptacím organismu. Rozvoj obecné kondice je nezbytný hlavně v tréninku dětí a mládeže, kde vytváří základní tělesnou zdatnost (Lehnert a kol.;2010). Speciální kondici rozvíjíme ze základu obecné kondice. Sportovní odvětví vyžadují, aby speciální kondiční příprava podporovala co nejvíce sportovní výkon určitého sportu a aby vytvářela specifické adaptace (Lehnert a kol.;2010). Adaptace představuje komplexní, individualizovaný a formativní proces biologické podstaty, který má geneticky stanovené limity. Jedná se o proces založený na přenosu informace na genetický aparát buňky při opakování a dostatečné intenzitě stresového podnětu(lehnert a kol.;2010). Adaptace musí mít stálý dostatečně intenzivní podnět a určitou míru zotavení po zátěži, pokud podnět není dostatečně intenzivní dochází k desadaptaci. Adaptace je tedy přizpůsobení se organismu na zátěž jak fyzickou, tak i psychickou projevující se větší odolností v soutěží i v tréninku (Lehnert a kol.;2010). Adaptací na tréninkové zatížení a zatěžování rozumíme funkční a morfologické změny organismu sportovce na opakující se zátěžové (stresové) podněty. Přizpůsobení se projevuje jednak zvětšením výkonnostních rezerv a jednak schopností tyto rezervy efektivněji využívat (Lehnert a kol.;2010). Rozvoj kondice určuje zatížení, mezi něž patří hlavně objem a intenzita. Dalšími neopomenutelnými detrminanty jsou metody tréninku, druhy cvičení, cílová skupina a pohlaví Tréninkové zatížení a zatěžování Tréninkovým zatížením je myšleno soubor plánovitě použitých podnětů realizovaných formou tréninkových cvičení, vyvolávajících aktuální změnu funkční aktivity organismu sportovce v souladu se stanovenými cíli sportovního tréninku (Lehnert, 2007). Velikost tréninkového zatížení můžeme určit pomocí intenzity zatížení (síla zátěžového podnětu, stupeň nervosvalového úsilí), objemem zatížení (množství zátěžových podnětů), dobou zatížení (časový úsek, kdy je vykonávána svalová práce), frekvencí zatížení (časové intervaly) a druh zatížení (podobnost 6

7 s finálním druhem cvičení z dané sportovní činnosti). Pro vytvoření specifických adaptační změn v organismu je důležité systematické zatěžování (Lehnert a kol.;2010). 1.3 Složky sportovního tréninku Jedním z úkolů sportovního tréninku je rozvíjet různé stránky osobnosti sportovce. Tréninkový proces můžeme rozdělit do několika složek kondiční, technická, taktická, psychologická a teoretická příprava (Lehner, Novosad, Neuls; 2001). Kondiční příprava je složkou tréninku zajišťující zdatnost sportovce a je základem pro zvládání specifických dovedností daného sportu (Lehner, Novosad, Neuls; 2001). Cílem kondiční přípravy je vytvořit určitý pohybový fond, který by měl shromažďovat co nejširší spektrum pohybových shopností, které mladý sportovec bude dále specificky rozvíjet pro svůj sport (bc). Schopnosti můžeme rozdělit na pět základních rychlost, koordinace, pohyblivost, vytrvalost a síla. 7

8 2 TEORIE SÍLY V různých sportovních odvětvích má síla různý význam pro daný výkon. Vliv silových schopností závisí na charakteru sportovní disciplíny. Pojem síla můžeme chápat jako překonávání nějakého odporu, může se jednat o odpor náčiní (vzpěračské disciplíny, hody...), odpor vlastního těla ( různé druhy gymnastikyskoky, salta..), aktivní odpor soupeře (úpolové sporty) a odpor vnějšího prostředí (veslování, plavání, lyžování...). V každém sportovní disciplíně by se měla síla rozvíjet a to od všeobecné silové zdatnosti, až po speciální silové schopnosti nezbytné pro sportovní výkon (Perič, Dovalil; 2010). 2.1 Charakteristika síly Pojem síla je důležité rozlišit na fyzikální sílu (síla = hmotnost x zrychlení) a na biologickou sílu (síla = motorická schopnost svázaná s fyziologickými vlastnostmi svalu) (Lehnert a kol.;2010). Vyvinutí síly při svalové kontrakci je jedním z podstatných znaků svalů a jejich činnosti, při níž se chemická energie mění na sílu a teplo (Lehnert a kol.;2010). Optimální rozvíjení silových schopností umožní sportovcům efektivněji plnit pohybové úkoly v tréninku i soutěži, zároveň ovlivňuje úroveň ostatních pohybových schopností (Lehnert a kol.;2010). Definici síly tedy můžeme popsat takto: Síla je schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti (Lehnert a kol.;2010) Biologické základy síly Pohyb těla zajišťuje kosterní svalstvo, které je tvořeno svalovými vlákny. Svalová vlákna jsou pomocí šlach a vazů připevněna ke kostem. Při aktivaci svalových vláken dochází k přeměně z chemické energie na mechanickou a tím vzniká pohyb (Lehnert a kol.;2010). 8

9 Svalová síla je na fyziologické úrovni podmíněna především množstvím svalových vláken a hladinami mužského hormonu testosteronu, jenž má anabolický efekt (Grasgruber, Cacek; 2008). Trénovatelnost síly je poměrně vysoká. Za senzitivní období považujeme u dívek období mezi 10. a 13. rokem života. Rozvoj síly záleží hodně na biologickém věku, je dán vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů (Perič; 2004). Svalová síla je určována stažlivostí svalu svalová kontrakce. Svalová kontrakce je mechanickou odpovědí na nervový podnět vyslaný z CNS. Svalovou kontrakci rozlišujeme na dynamickou a statickou (Lehnert a kol.;2010). Dynamická svalová kontrakce (dynamická síla) je rozdělena na: Koncentrickou (svalová vlákna se zkracují a mění se napětí svalu). Tato kontrakce je zapojována u vrhnu, hodu nebo při odrazu. Excentrickou (svalová vlákna se prodlužují). Projevem excentrické kontrakce je zbrzdění, či zpomalení pohybu. Můžeme jej zaznamenat u dopadu nebo chytání míče. Plyometrickou (kombinace rychle po sobě jdoucích kontrakcí koncentrické a excentrické). Tento typ kontrakce se uplatňuje při násobném odrazu. Izokinetickou pohyb se provádí na izokinetickém přístroji, které stimulují velikost odporu, dle velikosti vyvíjeného úsilí. Statická svalová kontrakce (statická síla), (mění se svalové napětí, nemění se délka svalových vláken). Statická síla je využívána při výdrži v různých polohách (Lehnert a kol.;2010) Faktory svalové síly Rozvoj dynamické nebo statické síly závisí především na morfologických a funkčních adaptacích. Mezi faktory ovlivňující svalovou sílu řadíme: 9

10 Množství svalové hmoty, které ovlivňuje nejvíce velikost maximální síly. Svalová hypertrofie (nárust objemu svalové hmoty) může způsobit zhoršení jemné motoriky a pokles elasticity svalů, což je v esteticko-koordinačních sportech nežádoucí. Mezisvalová koordinace se projevuje souhrou agonistů a antagonistů. Nitrosvalová koordinace je dána aktivací motorických jednotek, frekvencí dráždění motorických jednotek a synchronizací aktivovaných motorických jednotek. Energetické krytí svalu zajišťují zásoby ATP, CP a svalový glykogen. Práce svalu závisí na rychlosti mobilizace zdrojů a zásob v organismu. Optimalizace aktivační úrovně CNS. Pro dokonalý svalový pohyb je důležité vyslat přesnou informaci z CNS, která je ovlivněná soustředěním sportovce. Zvládnutí techniky se projevuje dokonalým zautomatizováním pohybů a správně naučených hybných stereotypů (Lehnert a kol.;2010). 2.2 Druhy síly Druhy síly nám určuje velikost odporu, rychlost svalové akce, délka pohybu a počet opakování a způsob energetického krytí. Sílu rozlišujeme na maximální sílu, rychlou sílu, reaktivní sílu a silovou vytrvalost Maximální síla Maximální síla tvoří základní svalový potenciál, který je určen množstvím svalové hmoty a nervosvalovou koordinací (Lehnert a kol.;2010). Maximální síla je největší síla, kterou může sval, nebo svalová skupina vyvinout k provedení jednoho opakování s nejvyšším možným odporem při 10

11 maximální volní koncentrické, excentrické nebo statické svalové kontrakci (Lehnert a kol.;2010) Rychlá síla Můžeme ji označit jako kombinaci rychlosti a síly, kde ani jedna nedosahuje maxima. Trénink rychlé síly je nezbytný pro většinu sportovních disciplín, jedná se o podklad pro odraz, hod nebo záběr (Lehnert a kol.;2010). Rychlá síla je schopnost dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat, nebo dosáhnout v co nejkratším čase co nejvyšší hodnoty síly (Lehnert a kol.;2010) Explozivní síla Explozivní sílu využijeme při odrazech, kde potřebujeme vyvinout dostatečnou sílu na zdolání překážky nebo určitého odporu (Lehnert a kol.;2010). Explozivní síla je schopnost dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu (Lehnert a kol.;2010) Reaktivní síla Velikost reaktivní síly je závislá na úrovni maximální síly, rychlé síly a elasticitě svalu (Lehnert a kol.;2010). Reaktivní síla je schopnost vytvořit co největší silový impuls v cyklu protažení a bezprostředně následného zkrácení svalu (Lehnert a kol.;2010) Silová vytrvalost Silová vytrvalost je schopnost, kdy překonáváme opakovaně silové zatížení po určitou dobu. Tato schopnost je dána úrovní maximální síly a způsobem energetického krytí svalu (Lehnert a kol.;2010). 11

12 Silová vytrvalost je schopnost opakovaně překonávat nebo brzdit nemaximální odpor, případně jej po delší dobu udržovat, bez snížení efektivity pohybové činnosti (Lehnert a kol.;2010). 2.3 Trénink síly Cílem tréninku zaměřeného na ovlivňování síly je především vytvořit optimální silový potenciál pro podání sportovního výkonu (Lehnert a kol.;2010) Rozvoj síly Rozvoj síly rozlišujeme na obecný a speciální. Obecný rozvoj síly volíme u tréninku dětí, kde potřebujeme vytvořit obecný svalový základ. Rozlišujeme svaly s funkcí tonickou, které nám zajišťují polohu těla, ale dochází u nich ke zkracování a svaly s funkcí fázickou, které obstarávají pohyb a často ochabují (Lehnert a kol.;2010). Speciální rozvoj síly je dán specifiky sportovního odvětví, pro jeho kvalitní a efektivní rozvoj je nezbytné mít dostatečně rozvinutou obecnou zdatnost (Lehnert a kol.;2010) Metody rozvoje síly Pro rozvoj silových schopností můžeme vymezit 8 metod, patří sem metoda maximálního úsilí, opakovaného úsilí, rychlostní, vytrvalostní, plyometrická, izometrická, izokinetická a intermediální (Perič, Dovalil; 2010). Metody rozvoje rychlé a výbušné síly Rychlou a výbušnou sílu můžeme rozvíjet pomocí odrazových a švihových cvičení. Tato cvičení zahrnují přeskoky, výskoky, odhody apod. Kombinací silových a obratnostních cvičení docílíme nejlepších výsledků. Mezi pomůcky je vhodné zařadit medicinbaly, expandery a jiné náčiní. V tréninku využíváme tři základní metody rychlostní, plyometrickou a izokinetickou (Perič, Dovalil; 2010). 12

13 Metoda rychlostní (metoda dynamického úsilí). Znakem této metody je co možná nejrychlejší provedení daného pohybu. Rychlost pohybu je vysoká až maximální. Metoda plyometrická spočívá v svalovém předpětí a ihned poté dochází ke svalové kontrakci. Předpětí dosáhneme kinetickou energií (Perič, Dovalil; 2010). 13

14 4 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ Sport se díky mediím stává stále populárnějším. Nejlepší sportovci jsou celebritami a jsou tak vzorem i pro nejmladší sportovní nadšence. Výkonnost sportovců ve všech sportovních odvětvích roste, překonávají se světové rekordy a posunuje se hranice lidských možností. Za těmito výsledky stojí odborníci na tréninkové metody a postupy. Specializovaný trénink začíná již v přípravkách sportovních klubů. Sportovní přípravky mají za úkol rozvinout u dětí všeobecnou zdatnost a založit tak základ pro další rozvoj již specializovaných dovedností. Musíme myslet na to, že děti nejsou malí dospělí a přizpůsobit tréninkovou jednotku tak, aby dětem přinesla požadovaný výkonnostní růst, ale aby je neodradila od sportu samotného. Trénink v dětství by se měl zaměřit na dokonalé zvládání techniky pohybu a poté teprve na jeho rozvoj. Tato zásada zajišťuje kvalitní úroveň vývoje CNS a tím se zdokonaluje i učení se složitějším pohybům (Perič; 2004). 4.1 Podstata sportovní přípravy dětí V tréninku dětí bychom měli podporovat i uvědomělost k cvičení, tak aby dítě pochopilo částečně proč danou činnost vykonává a jak ji co nejlépe provést. Nejvhodnější metodou rozvoje všech pohybových schopností a dovedností je správně předvedená názorná ukázka, případně upozornění na možné chyby. Cviky by se měly opakovat až do fáze plné automatizace (Perič; 2004). 14

15 4.2 Pohybový vývoj u dětí Vývoj lidského organismu není stejnoměrný, prochází různými stádii, které jsou senzitivními obdobími pro rozvoj různých pohybových schopností. Změny ve vývoji u dětí vyvolává intenzivní růst, vývoj a dozrávání různých orgánů těla (mění se jejich funkčnost), psychický a sociální vývoj ( formuje se chápání dění kolem dětí, vytvářejí se nové sociální role) a pohybový rozvoj (Perič; 2004). Mladší školní věk Mladší školní věk můžeme vymezit 6-11tým rokem. Organismus se vyvíjí rovnoměrně, dochází k rozvoji vnitřních orgánu a oběhové soustavy, plynule narůstá výška a zvyšuje se hmotnost. Mozek je vyvinut a je připraven na nové nervové struktury obsahující složitější, koordinačně náročnější pohyby. Z psychického hlediska se rozvíjí paměť a představivost. Soustředění se vztahuje na krátké úseky a proto je třeba často obměňovat prováděné činnosti. V období šesti až osmi let disponují děti velkou pohybovou aktivitou a nadšením pro nové pohybové návyky. Veškerá činnost je doprovázena množstvím jiných, většinou nežádoucích pohybů. Zlatým věkem motoriky nazýváme období deseti až dvanácti let, kdy je charakteristický rychlým učením nových pohybů. V mladším školním věku probíhá i socializace-začleňování se do formálního kolektivu jako je škola, či trénink, kde jsou na dítě kladené určité nároky (Perič; 2004). Starší školní věk Starším školním věkem rozumíme 12 až 15 rok života, dochází zde k velkým hormonálním, růstovým i psychosociálním změnám. Období prepubescence a pubescence je velmi nerovnoměrnou fází vývoje člověka. Probíhá zde stále rychlejší růst, který ale většinou utlumuje a negativně působí na motoriku. Naopak plasticita nervového systému dává předpoklady k rozvíjení rychlostních schopností. V období puberty se již objevují znaky logického i abstraktního myšlení, to má za následek větší význam pro racionální zdůvodňování (Perič; 2004). 15

16 5 TRÉNINK SÍLY U MLÁDEŽE 5.1 Charakteristika tréninku síly u mládeže Správně sestavený silový trénink pozitivně ovlivňuje vývoj dětského organismu. U dětí mladšího školního věku zvolením vhodných tréninkových metod můžeme dosáhnout lepšího vývinu svalstva, který poté tvoří velmi dobrý základ jak pro učení se obratnostním schopnostem, tak i pro rozvoj specializované kondice. Podle dosavadních studií není trénink u dětí na rozvoj silových schopností škodlivý, musíme ale brát na zřetel, že dětský organismus je stále ve vývinu a při přetěžování by mohlo dojít i k trvalému poškození pohybového aparátu. Nejrizikovějšími místy jsou chrupavky, které nejsou odolné proti nepřiměřenému tlaku, vazy a šlachy, které nemají dostatečnou pevnost v tahu. Při cvičení s neadekvátní zátěží dochází hlavně k poškození růstové chrupavky, kloubního povrchu a úponů svalů na kostech. Naopak při vhodných posilovacích metodách vědci prokázali větší odolnost mladých sportovců vůči zraněním (Lehnert a kol.;2010). U dětí by měla mít v první řadě posilovací cvičení charakter zpevňování svalového korzetu, odstraňování svalových dysbalancí a přeučování špatných hybných stereotypů, teprve poté by měla rozvíjet sílu specializovanou pro dané sportovní odvětví. Pro mladé sportovce je nezbytné naučit se ze začátku správnému provedení jednoduchých cviků jako je např. dřep, shyb, výpad a atd. Pokud automaticky zvládají práci s vlastním tělem je vhodné zařadit doplňkové pomůcky (Lehnert a kol.;2010) Období do 10 let života V tomto období působí silová cvičení spíše jako posílení obecné svalové zdatnosti. Jedná se o cvičení, kde děti překonávají určité překážky a při tom vyvíjí přiměřené svalové úsilí. Mezi tyto prostředky můžeme zařadit: Úpolová cvičení - kde formou hry překonávají soupeře. Šplhy, lezení po žebřinách, visy a jednoduché cviky na hrazdě. 16

17 Pro zpestření tréninku je vhodné zařadit i cviky s náčiním a nářadím: Plné míče odhody, kutálení.. (do 1kg) Švihadla a lana skoky a přeskoky, kombinace obratnostních cvičení a silově dynamických Míče a míčky Působivé pro děti bývají i cvičení ve volné přírodě jako např. : Hry v kopci běhy vzhůru a dolů, poskoky a skoky Cvičení ve vodě, či hlubokém písku Všechna cvičení volíme s nahlédnutím k věku, mentálnímu vývoji a pohlaví (Lehnert a kol.;2010) Období let V tomto věku je nervová regulace vyvinutější a je schopna přijímat a vytvářet složitější svalové činnosti. Hrozícím nebezpečím je nesouměrné zatěžování v tréninku. Trénink je specializovanější a tak dochází závažným svalovým dysbalancím, které přináší mnoho problému do dalšího, nejen sportovního, života. Proto je nesmírně důležité dbát na vyváženost tréninku a bedlivě sledovat jakékoliv příznaky svalové nerovnováhy. Volíme tedy rozvoj především rychlé a výbušné síly, nebo obecné silové zdatnosti. Cvičení můžeme rozšířit, oproti předchozímu období, o cviky s větší mírou odporu vlastního těla, mezi které můžeme zařadit : Kliky, dřepy, sedy-lehy Cviky na nářadí-shyby, kliky na bradlech Šplh bez přírazu, ručkování pouze rukama Vhodnou metodou jsou tzv. silové vstupy. Děti vykonávají určitou činnost-hru, po stanoveném intervalu přichází přerušení a děti mají za úkol udělat např. co nejrychleji deset dřepů, poté hra pokračuje. Ve cvičeních se zaměřujeme na velké svalové skupiny a dbáme na správné dýchání. Nezapomenutelnou částí všech posilovacích cvičení je důkladné protažení posilovaných svalových partií (Lehnert a kol.;2010). 17

18 5.1.3 Období let V pubescentním období je možné provádět systematičtější silový trénink, ovšem zásady z předchozích období přetrvávají. Rozdíly mezi jednotlivci se v tomto období velmi liší, rychlost růstu a dospívání je různá a proto je lepší individuálnější přístup s přihlédnutím na stupeň vývoje jednotlivce. Silový trénink pokračuje v rozvíjení obecné silové zdatnosti a zapojuje se i specializovaný trénink k daném sportovnímu odvětví (Lehnert a kol.;2010). 18

19 6 CVIKY PRO ROZVOJ DYNAMICKÉ SÍLY 6.1 Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly dolních končetin (Obrázky ke cvičení jsou přiloženy v příloze č. 1) 1. Výskoky snožmo (Obr. 1) 2. Výskoky snožmo s kombinací s výskoky skrčmo, 3+2 (3xvýskok snožmo, 2xvýskok skrčmo), (Obr. 2) 3. Výskoky skrčmo (Obr. 3) 4. Dřep + výskok snožmo (Obr.4 ) 5. Žabáci, z dřepu výskokem snožmo do dřepu (Obr. 5) 6. Výskoky do kříže, výskok vpřed, výskok vzad, výskok vpravo, výskok vlevo (Obr.6) 7. Přeskoky čáry, čára po pravé straně, přeskoky rychlým tempem zprava do leva (Obr.7) 8. Přeskoky skrčmo přes složené švihadlo vpřed a vzad (Obr.8) 9. Dřep, přeskoky přes půlené švihadlo vpřed a vzad (Obr. 9) 10. Dřep, 2xpřeskok vpřed/vzad, kotoul vpřed/vzad (Obr.10) 11. Dvojšvihy skrčmo za sebou z místa (Obr. 11) 12. Dvojšvihy z místa ve výskoku přednožném pravou, levou pokrčmo, za sebou střídavě pravou a levou (Obr.12) 13. Dálkový skok odrazem z levé, střídavě s odrazem pravou za sebou (Obr.13) 14. Dřep, míč mezi lýtky a zadními stehny, přeskoky přes půlené švihadlo vpřed/vzad (Obr.14) 15. Přeskok snožmo přes překážku (cca 30cm), ihned výskok snožmo, přeskok přes překážku, 8-10 překážek (Obr.15) 16. Seskok snožmo z překážky a opětovný výskok snožmo (Obr.16) 17. Seskok z překážky s obratem o 180 a opětovný výskok snožmo (Obr.17) 18. Výskok na překážku snožmo, seskok z překážky snožmo a opětovný výskok snožmo (Obr.18) 19

20 19. Pravá únožmo pokrčmo na překážce, výskokem levá únožmo pokrčmo na překážce (Obr19) 20. Vytvoříme dráhu z obručí, 6 kusů, přeskoky z obruče do obruče, z pravé na levou do mírného podřepu (Obr. 20) 6.2 Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly horních končetin (Obrázky ke cvičení jsou přiloženy v příloze č. 2) 1. Stoj mírný rozkročný čelem ke zdi, předpažit na 10-15cm od zdi, volným pádem klik, odraz zpět do stoje (Obr.21) 2. Vzpor vzadu ležmo o lavičku, klik a zpět do vzporu (Obr.22) 3. Stoj spojný, vzpor dřepmo odrazem rukou vzpor ležmo, odrazem nohou vzpor dřepmo, stoj spojný (Obr.23) 4. Stoj rozkročný, předpažit míč před tělem, předpažit skrčmo míč na hrudník a zpět do předpažení (Obr.24) 5. Stoj rozkročný, předpažit, míč v pravé před tělem, přehodit do levé (Obr.25) 6. Dvojce proti sobě hod míče trčením vpřed obouruč (Obr.26) 7. Dvojce proti sobě stoj rozkročný, vzpažit, míč nad hlavou, hod míče vpřed obouruč (Obr.27) 8. Dvojce proti sobě dítě A zády k dítěti B, A stoj mírný rozkročný, předpažit míč před tělem, hod za sebe obouruč (Obr.28) 9. Dvojce proti sobě stoj mírný rozkročný, hod jednoruč vpřed, spodním obloukem (Obr.29) 10. Dvojce zády k sobě stoj spojný, předpažit míč před tělem, předávání míče partnerovi ve směru hodinových ručiček/v protisměru (Obr.30) 11. Stoj rozkročný, předpažit míč před tělem, vyhodit obouruč nad hlavu, chytit obouruč do zákmihu v hlubokém předklonu (Obr.31) 12. Sed pokrčmo, chycení obouruč, dotek míče země vpravo/vlevo země, odhod obouruč trčením (Obr.32) 13. Sed pokrčmo, vzpažit, chycení obouruč, leh pokrčmo, sed pokrčmo, odhod míče obouruč nad hlavou (Obr.33) 20

21 14. Sed zkřižmo skrčmo pravou přes, upažit, hmity pažemi ve vertikální ose (můžeme i přidat zátěž uchopením jednoruček) (Obr.34) 15. Sed zkřižmo skrčmo pravou přes, předpažit, hmity pažemi střídmoruč ve vertikální ose (můžeme i přidat zátěž uchopením jednoruček) (Obr.35) 6.3 Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly trupu (Obrázky ke cvičení jsou přiloženy v příloze č. 3) 1. Sed přednožný vzhůru, vzpažit, hmity (Obr.36) 2. Leh, upažit, přednožit a zpět (Obr.37) 3. Leh přednožný, upažit, pohyb nohou současně do unožení a zpět/leh přednožný pokrčmo (Obr.38) 4. Leh vznesmo, tahem leh vznesmo špičky na základně a zpět (Obr.39) 5. Leh přednožný, upažit, obounož vytvoříme na pomyslné ploše podpis/obrázek (Obr.40) 6. Sed přednožný vzhůru, upažit, hmity ve vertikální rovině (Obr.41) 7. Leh vznesmo, vzpažit, tahem do lehu přednožného, předklon zpět leh vznesmo (Obr.42) 8. Klek sedmo, předpažit, pohybem vpravo sed odbočný nohy vlevo skrčmo, a zpět (Obr.43) 9. Ve dvojici-a leh přednožný, B stoj rozkročný u ramen A, B zachycení a odhození nohou do lehu, A brzdivý pohyb a zpět do přednožení (Obr.44) 10. Vis na žebřinách, přednožit /pokrčmo (Obr.45) 11. Vis na žebřinách, přednožit vzhůru (dotek žebřin špičkami) (Obr.46) 12. Leh skrčmo pravou, unožit pokrčmo levou, vzpažit vzhůru dovnitř, předklon pravým ramenem k levému koleni (Obr.47) 13. Leh na břiše vzpažit, hluboký záklon, pádem vpřed leh vznesmo na hrudníku a zpět (Obr.48) 14. Leh na břiše, vzpažit, úklon vpravo/vlevo a zpět, unožení sounož vpravo/vlevo a zpět, úklon a unožení současně na stejnou stranou a zpět (Obr.49) 21

22 15. Leh na břiše, mírný záklon-hmity a zpět, mírné zanožení-hmity a zpět, současné zanožení a záklon-hmity a zpět (Obr.50) 16. Leh na břiše, vzpažit vzhůru dovnitř, hluboký záklon a zpět (Obr.51) 17. Leh na břiše, vzpažit vzhůru dovnitř, hluboký záklon a současné zanožení pokrčmo (Obr.52) 18. Leh na břiše, vzpažit, švihadlo na čtvrtiny nad hlavou, záklon, zapažením a zanožením pokrčmo provlíknutí švihadla až pod trup a zpět (Obr.53) 19. Leh na břiše na zvýšené podložce, vzpažit vzhůru dovnitř, záklon do 180 (Obr.54) 20. Leh na břiše, upažit, záklon a současné vysoké roznožení (Obr.55) 22

23 Seznam použité literatury [1] PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 1. vydání. Praha : Grada, s. ISBN [2] PERIČ, Tomáš; DOVALIL, Josef. Sportovní trénink. 1. vydání. Praha : Grada, s. ISBN [3] LEHNERT, Michal. Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 143 s. ISBN [4] GRASGRUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 480 s. ISBN [5] SMRKALOVÁ, Vendula. Srovnání motorických schopností u moderních gymnastek různých věkových kategorií. Brno, s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 23

24 Seznam příloh Příloha č.1: Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly dolních končetin 24

25 Příloha č.2: Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly horních končetin 25

26 Příloha č.3: Cviky zaměřené na rozvoj dynamické síly trupu 26

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY Tyto sestavy jsou platné pro členy České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské od 1. září 2013. Vycházejí ze schválených závodních sestav sportovní

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Radim Jebavý Petr Doubravský. Grada Publishing

Radim Jebavý Petr Doubravský. Grada Publishing Radim Jebavý Petr Doubravský Posilování s medicinbaly Grada Publishing Autoři děkují Daně Jebavé, Marku Bublíkovi, Miroslavu Jebavému, Bohumíru Zoubkovi, Pavlu Procházkovi a Lukáši Teplému za zvládnutí

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa

I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa I. TEST výbušná silová schopnost dolních končetin skok daleký z místa Ze stoje úzce rozkročného těsně před odrazovou čarou testovaná osoba provede skok vpřed odrazem snožmo se snahou skočit co nejdále.

Více

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54

Partnerská akrobacie METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník březen 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 54 Partnerská akrobacie Autoři: Dana Milatová, Otakar Mojžíš, Lenka Rosenbaumová, Jitka Rosenbaumová, Miroslav

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Grada Publishing

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 219 - 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA. 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.8.2 POHYBOVÁ VÝCHOVA 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pohybová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Tělesná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vyjádření

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí zásobník cvičení 2 Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Grada Publishing Poděkování Za trpělivost při focení děkuji Kryštofovi,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice. oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS. XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. ve sportovní gymnastice žáků

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice. oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS. XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. ve sportovní gymnastice žáků Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice oddíl sportovní gymnastiky R O ZPIS XXI. ročníku Memoriálu Víta Somolíka ve sportovní gymnastice žáků sobota 17. 10. 2015 A/ Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel:

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Jóga na mnoho způsobů

Jóga na mnoho způsobů METODICKÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ČASPV POHYB JE ŽIVOT 1/2008 Příloha č. 42 Jóga na mnoho způsobů Mgr. Jana Dostálová, kresby mgr. Eva Nesibová pohyb_1_08_priloha1.indd 1 22.2.2008 9:00:58 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./fax: 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./fax: 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./fax: 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz ZÁVODNÍ PROGRAM MUŽSKÝCH SLOŽEK ve sportovní gymnastice Vydání platné od 1. 1.

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

1. SKOKY A B C D E F/G 1.201 Dálkový skok s obr. 180 PR SK 1-1

1. SKOKY A B C D E F/G 1.201 Dálkový skok s obr. 180 PR SK 1-1 1. SKOKY 1.201 Dálkový skok s obr. 180 1.101 Dálkový skok odrazem jednonož (úhel roznožení 180 ) 1.301 Odrazem jednonož skok s bočným roznožením a obr. 360 1.401 Odrazem jednonož skok s bočným roznožením

Více

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

OBSAH TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 1 Kategorie: 1 Zaměření: Rychlost, odrazová síla Po-5.5.2014 16.00-18.00 Letní stadion Úvod: Zapracování: Atletická ABC-Silové skoky-dřepy, kliky, břicho 20 Hlavní: Rychlost - 1.série - Starty z poloh

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Uveřejněno: NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 7 Gymnastická

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY

POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY POŽADAVKY NA CHOREOGRAFIE PRO SOUTĚŽ MISTRY S MISTRY Obsah: 1. Sportovní aerobik... 2 1.1 Věkové kategorie... 2 1.2 Soutěžní kategorie... 2 1.3 Systém soutěží... 2 1.4 Hudební doprovod... 2 1.5 Dres...

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. SESTAVY SG Dorostenky V. a ženy VI.

Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. SESTAVY SG Dorostenky V. a ženy VI. Regionální centrum SPV Brno-město, o. s. Merhautova 46, Brno, tel. 545 578 572 sekretar@rcbrnomesto.cz, www.rcbrnomesto.cz Registrace občanské sdružení u MV ČR č.j. VSC/1-16623/92-R SESTAVY SG Dorostenky

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Komise gymnastiky Obsah 1 Úvod... 3 2 Sportovní gymnastika... 4 2.1. Sportovní přebory vysokých škol... 4 2.1.2 Muži... 4 2.1.3 Ženy... 7 3 Moderní

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny

ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Směry, osy, roviny ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví tělesných cvičení jedno z nejjednodušších na světě. Při ujasnění a dodržování určitých zásad a pravidel, při využívání správných předpon a

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

VSTUPNÍ TESTY FYZICKÉ KONDICE

VSTUPNÍ TESTY FYZICKÉ KONDICE VSTUPNÍ TESTY FYZICKÉ KONDICE Vstupní testy fyzické kondice (dále jen VTFK ) jsou specifickou formou přezkoušení individuální tělesné připravenosti uchazečů o zařazení do Skupiny operativního nasazení.

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Metodika běhu na lyžích pro mladší školní věk (6 10 let)

Metodika běhu na lyžích pro mladší školní věk (6 10 let) Metodika běhu na lyžích pro mladší školní věk (6 10 let) Vypracoval: Bc. Jan Franc Praha 2015 1 Obsah TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK... 3 Co bychom měli rozvíjet u dětí v mladším školním věku

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 0 0 (elektronická (tištěná

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více