D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 - 1 - D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních Místo stavby: Brno Nový Lískovec, (okres Brno - město) katastrální území: Nový Lískovec, č.k.ú Parcela č.: 1476, 1722, 1778/9 Kultura pozemku: ostatní plocha Využití pozemků: zeleň, ostatní komunikace Území obce: Město Brno Nový Lískovec předmět projektové dokumentace: Projekt řeší stavební úpravy spočívající v obnově stávajícího sportovně rekreačního areálu v ulici pod Plachtami v m.č. Města Brna Nový Lískovec tj. využití a funkce stávajícího území se nemění, dochází k úpravě a rozšíření chodníků, vznikají nové povrchy stávajících nezpevněných cest a vznikají fitness stanice kiosky. údaje o stavebníkovi Investor - stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno -Nový Lískovec Kontakt: Ing. Jana Drápalová starostka městské části Brno Nový Lískovec Adresa: Oblá 75a, Brno IČ: Tel.: Podatelna: údaje o zpracovateli projektové dokumentace Ing. Arch. Ivo Chmelař, Tomešova 2b, , Brno mobil: , IČO: číslo autorizace: 3682 (člen ČKA, typ autorizace A.1)

2 - 2 - CELKOVÝ POPIS STAVBY Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Sportovně - rekreační areál Pod Plachtami slouží pro sport a rekreaci široké veřejnosti. architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby Z hlediska urbanistického a architektonického řešení není nutno tuto stavbu posuzovat, neboť jsou využívány stávající pozemky sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami sloužící již pro sport a rekreaci. V rámci sportovně - rekreačního areálu projekt řeší úpravu stávajícího povrchu chodníků, zřízení nových obrubníků a dle prostorových možností, lokální rozšíření chodníku o postranní běžecký pruh. Vybudování fitness kiosků - cvičebních stanic je určeno ke komplexnímu zvyšování fyzické kondice. Projekt zohledňuje parametry stanovené v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o stavbu, která nebude narušovat architektonický ráz stávajícího sportovně rekreačního zařízení - jedná se o úpravu a rozšíření již stávajících stezek a nově budované fitness kiosky jsou přirozenou součástí takového areálu. Konstrukční a stavebně technické řešení stavby: Rozšíření víceúčelového sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami spočívající v úpravě a rozšíření chodníků, vzniku nových povrchů stávajících nezpevněných cest a vzniku fitness kiosků na stávajících plochách areálu s využitím pro širokou veřejnost, za účelem sportování ve volném čase, popř. místním sportovním klubům. Vytyčení: Osy cest a krajní body zpevněných ploch jsou určeny vytyčovacími body ozn. VB a příčnými profily PF, které budou fixovány na souřadnicovou síť S-JTSK. Budou určovat začátky, konce a křižovatky cest, profily osu cest po m. Pomocné body PB určují oblouky cest. Zemní práce: Provede se výkop podloží 150 mm - odkopávka zeminy ve tř. 3, dále výkop rýh po stranách stávajícího chodníku š. 200mm pro osazení betonových obrubníků. Pak budou upraveny, vyrovnány plochy, provede se spádování a zhutnění podloží na 95%PS. Návrhová únosnost (modul pružnosti) podloží by měly být min. 30 MPa. Vykopaná zemina z podloží, bude přemístěna na mezideponii a použita k zemním úpravám, zásypy, obsypy. Zemina, která nebude využita k dalšímu použití, bude odvezena na zajištěnou skládku ve vzdálenosti 15 km, kde bude za poplatek uložena. Likvidována bude podle zákona o nakládání s odpady 185/2001, Zařazení odpadů podle druhů se provede podle Katalogu odpadů dle vyhl. 381/2001: Č zemina neobsahující nebezpečné látky - kategorie O. Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak budou stanoveny příslušnými správci - jde zejména o strojní těžení zeminy. Před zahájením provádění výkopových prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Podmínky jednotlivých správců sítí budou dodrženy.

3 - 3 - Odvodnění: Podloží cest bude odvodněno příčným sklonem 2%, dojde k rozptýlení v drenážní vrstvě do polopropustné zeminy. Povrchy cest budou odvodněny spádem na přilehlý terén bude zachováno stávající řešení. V rámci sportovně - rekreačního areálu projekt řeší úpravu stávajícího povrchu chodníků, zřízení nových obrubníků a dle prostorových možností, lokální rozšíření chodníku o postranní běžecký pruh. Záměrem je vznik běžecké trasy propojené se třemi fitness stanicemi - kiosky poskytujícími uživatelům komplexní tréninkový a cvičební program. Cvičební stanice fitness kiosky jsou určeny ke komplexnímu zvyšování fyzické kondice. Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanicích. Ty se totiž jeví v provozu jako problémové. Soubory cviků jsou popsány na tabulích ve třech kategoriích zdatnosti umístěných na jednotlivých stanicích. Cvičení jsou primárně určena uživatelům starším 13 let. Na každé stanici může současně cvičit více uživatelů současně. Cvičební stanice jsou uspořádány v určitém sledu. Prvním stanovištěm je zahřívací zóna Warm Up. Následují další stanice, kde je po předchozím rozehřátí plánováno postupné zatěžování všech svalových partií břicho a záda. třetí stanice je zaměřená na balanc a celkové zpevnění těla. Obtížnost je vždy barevně označena a cvičící se rozhoduje sám podle vlastní kondice. Komunikace pro pěší: Obnova konstrukce cesty: Okraje cest a ploch budou z betonových obrubníků do betonového lože C10/12. Na stávající povrch chodníku bude aplikován kontaktní můstek a k obrubníkům bude provedena nová vrstva asfaltový beton ACO 8 50/70. Konstrukce běžeckých pásů Podloží drenážní vrstva je navržena ze štěrkopísku 0-32 mm v tloušťce po zhutnění 150 mm. Mlatový povrch bude z hlinitopísčité směsi uložen na podkladní vrstvy a zhutněn jako minerální beton. Oddělen od trávníku bude provedeno pomocí ocelové pásoviny 5x100mm po délce přerušované pro lepší odvodnění. Na pásovinu po vzdálenosti á=1m bude navařena vždy roxorová tyč d=10mm, dl=600mm pro ukotvení. Navrhované skladby: Skladba S1 - stávající asfaltová komunikace s novým povrchem asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 50/70 Spojovací postřik 0,2 kg/m2 Stávající konstrukce chodníku: Asfaltový beton jemnozrnný ABJ Štěrkodrť 0-32 mm Kamenivo mm Skladba S2 - nová štěrkopísková zpevněná komunikace - běžecký pás MZK (světlý písek fr %, fr % štěrkodrť 0-32 Skladba S6 - nová antuková zpevněná komunikace - kiosky MZK (antuka fr %, fr % 30 mm 50 mm 50 mm 100mm 250 mm 100mm

4 - 4 - štěrkodrť mm Variantně k skladbě S2 a S6 lze provést z litého polyuretanu ve skladbě: Barvené EPDM Granulát SBR drcené kamenivo frakce 0-4 mm vibrovaná štěrkodrť 0-32 mm zhutněná pláň 10 mm 25 mm 30 mm 265 mm Konstrukce cest umožňující pojezd vozidel HZS: Součástí stavby je i úprava stávajících zpevněných a nezpevněných cest pro pojezd požární techniky. Tento požadavek je vyvolán plánovanou stavbou budovy šaten. Tyto úseky jsou vyznačeny v situacích. Skladba S3 - nová štěrková zpevněná komunikace pro zásah HZS typ D4 N štěrk 32/63 zakalení 4/8 štěrkodrť - nová vrstva 80mm 380mm Skladba S4 - stávající štěrková zpevněná komunikace s novým povrchem pro zásah HZS typ D4 N štěrk 32/63 zakalení 4/8 štěrkodrť - nová vrstva stávající štěrkodrť O- 80mm 380mm Skladba S5 - nová asfaltová komunikace pro zásah HZS asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 50/70 Štěrkodrť 0-32 mm Kamenivo mm 80 mm 50 mm 330 mm Skladba S7 - nová asfaltová komunikace pro zásah HZS v části stávajícího chodníku asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 50/70 obalované kamenivo MZK štěrkodrť 40 mm 70 mm 460 mm Úpravy komunikace umožňující pojezd vozidel HZS respektují požadavky na přístupovou komunikaci dle vyhl. č.23/2008sb., 2 dle čsn čl dle ČSN a ČSN vozovka je široká min.3,0m, na konci úseku je zajištěn prostor pro otočení vozidla. Návrh skladby je proveden dle TP Navrhování vozovek pozemních komunikací tíha na nejvíce zatížení na nápravu je min. 100 kn - spolehlivost D3 1,5mm Typ D2 N, tř. dopravního zatížení

5 - 5 - O - obslužné a účelové komunikace, nebo dočasné komunikace. Koncová únosnost E def.2 = 80 Mpa. Technologie stavby: Po vytyčení úseků cest pomocí vytyčovacích bodů (VB) a příčných profilů (PF), po zemních úpravách a zhutnění podloží na 30 MPa. Dále se provede vrstva podloží ze štěrkodrti 0-32 mm zhutněná na min. 50 MPa (modul pružnosti). Zhotovení a zkoušení směsi pro MZK se řídí ČSN /1994 Nestmelené vrstvy. Podle zkušeností je možno směsi pro MZK používané na parkové (nemotoristické) cesty upravit. Vhodné se jeví následující změny: > použití kameniva frakce 0 22 nebo 0 16 pro zjemnění povrchu chodníků, > pro probarvení povrchu vybírat do směsí kameniva různých barev z různých lomů, používat antuku, cihelný recyklát, umělé barvené kamenivo apod., > minimální tloušťku vrstvy MZK je možno snížit na 80 mm. Směs pro MZK se skládá (míchá) z jednotlivých frakcí kameniva přírodního nebo umělého tak, aby výsledná čára zrnitosti ležela uvnitř oboru zrnitosti a aby byly dodrženy další podmínky: > hrubé drcené kamenivo (štěrk) frakce 4-32 nebo 4-45, třída min. C, > drobné drcené kamenivo nebo drobné těžené kamenivo (místní materiál ze zemníků nebo pískoven) frakce 0-4, třída D, > navržená směs musí vykazovat poměr únosnosti nejméně 80% CBR (po nasycení). Pro výrobu směsi je nezbytné stanovení poměru míchání jednotlivých frakcí, optimální vlhkosti směsi při pokládání a maximální objemové hmotnosti Proctorovou modifikovanou zkouškou metodou D podle ČSN S ohledem na nezbytnost doložení kvality zabudovaných materiálů je vhodné zadat zpracování receptury MZK u silniční zkušební laboratoře. K této zkoušce je třeba dodat vzorky předpokládaných použitých kameniv a zemin v množství cca 40 kg od každé frakce. Vzorek musí být dodán v dobře uzavřeném igelitovém pytli, aby bylo možno určit aktuální vlhkost vzorku a doporučit vlhčení směsi. V současné době již některé lomy dodávají hotové směsi s certifikátem. MZK se vyrábí v lomu mícháním do expedičních sil nebo u dodavatele stavby v cyklických míchacích zařízeních. Oproti normě jsou zkušenosti s výrobou směsi na místě. Na skládce nebo na zpevněné ploše se kamenivo ve stanoveném poměru naveze na hromady do dvou řad vedle sebe. Pomocí čelního nakladače se obě řady postupně přehrnují. Současně se vyráběná směs vlhčí vodou z hadice. Je vhodné na potrubí namontovat vodoměr a měřit množství dodané vody do směsi. Dávkování vody po provedení míchání, na dopravním prostředku nebo na pokládanou vrstvu není dovoleno. Za dávkování vody se nepovažuje vlhčení povrchu položené a hutněné vrstvy. Vyrobená směs nesmí vyschnout a to ani na povrchu. Proto se zakrývá plachtou. Pokládka a rozprostírání se provádí čelním nakladačem a ručně. Vrstvy se pokládají s takovým nadvýšením, aby po zhutnění tloušťka vrstvy odpovídala tloušťce projektové. Toto se stanoví zkouškou na místě. Po zhutnění, byť jen předběžném je zakázáno vrstvu dosypávat a dovlhčovat. Je li vrstva po zhutnění nízká nebo objevují li se na povrchu cesty místa s rozdílnou strukturou (špatně smíchaná), je nejvhodnější celou vrstvu rozkopat na dostatečně velké ploše, směs MZK doplnit nebo vyměnit a vrstvu znovu zhutnit. Při nedostatečné vlhkosti směsi je nezbytné vrstvu rozkopat, odvézt, promíchat s další směsí a současně dovlhčit na požadovanou hodnotu. Pokládka se nesmí provádět při silném a dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 00 C. Aby se zabránilo předschnutí směsi navezené na plochu, je vhodné podloží řádně prolít vodou a nechat ji

6 - 6 - zasáknout (min. 1 hodinu). Také je vhodné z hromady navézt jen tolik materiálu, který lze zpracovat před změnou jeho vlastností (vyschnutí), nebo navezenou vrstvu zakrýt plachtou. Není vhodné ponechat navezenou a nezhutněnou vrstvu přes noc nezakrytou. Po rozprostření a urovnání povrchu každé vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutňováním. Pokud se pokládá více vrstev, je třeba hutnit každou samostatně. Vrstva se zhutňuje postupně od okrajů do středu při střechovitém sklonu a od spodního okraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. Postup hutnění se opakuje až do dosažení požadované míry zhutnění. Zhutňování je možno provádět jakýmkoliv typem válce nebo hutnícího zařízení za předpokladu, že je schopné vrstvu zhutnit podle předepsaných požadavků. Nejvhodnější jsou vibrační válce. Chodníky je možno hutnit i vedenými vibračními deskami. Oproti doporučení normy se nepoužívají infiltrační postřiky ředěným asfaltem nebo asfaltovou emulzí, povrch bude před nanesením spojovacího postřiku očištěn tlakovou vodou. Osazování prefabrikovaných betonových obrubníků se provede do zavlhlého betonu (nekonstrukční beton podle kap. 18 TKP) na pevný a zhutněný podklad. Tloušťka lože a boční opora musí odpovídat dokumentaci. Spáry mezi čely obrubníků a krajníků nesmějí být větší než 10 mm v obloucích až 15 mm a vyplňují se drobným kamenivem nebo cementovou maltou požadovanou dokumentací, která musí vyhovovat požadavkům ČSN Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podkladního betonu Ocelové obrubníky z ocelové pásoviny budou kotveny na trny do rostlého terénu. Materiálové provedení Fitness stanice: Nosná konstrukce stanic je z akátových/tropických hranolů 10 x 10 cm. Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky opatřené žárový zinkem nebo z nerezi. Plošné díly jsou z probarvených desek HDPE tloušťky 19mm, povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny z materiálu dibond, jsou opatřeny ochrannými fóliemi, které je možné v případě znečištění vyměnit. Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. Stanice budou kotveny do betonových základových patek založených do hl. 600 mm na štěrkovém podsypu, ve výškové úrovni 50 mm pod UT. Projektované parametry stavby: položka rozměr /jednotka Délka rozšíření 296,1 m Délka obrubníků 1705,2 m Plocha povrchu stáv. stezek - asfalt 2381,9 m2 Plocha povrchu stáv. stezek - MZK 838,6 m2 Plocha požární cesty - asfalt 186,0 m2 Plocha požární cesty - MZK 443,6 m2 Plocha fitness koutků 97,9 m2 V Brně dne kontroloval: vypracoval: Ing. arch. Vít Moler Ing. Michal Patočka

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.2 Komunikace a zpevněné plochy Identifikační údaje stavby: Technická zpráva Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 DIČ: CZ70888337

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 strana 1/15 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY : Oprava silnice

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc.Libor HAMÁČEK Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více