V BRNĚ. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů. Studijní obor: Hra na fagot. Základní aspekty hry na fagot pod zorným úhlem předních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V BRNĚ. Hudební fakulta. Katedra dechových nástrojů. Studijní obor: Hra na fagot. Základní aspekty hry na fagot pod zorným úhlem předních"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: Hra na fagot Základní aspekty hry na fagot pod zorným úhlem předních českých fagotistů Diplomová práce Autor práce: BcA. Martin Kostelecký Vedoucí práce: odb. as. MgA. Jaroslav Kubita Oponent práce: doc. Roman Novozámský Brno

2 Bibliografický záznam: KOSTELECKÝ, Martin. Základní aspekty hry na fagot pod zorným úhlem předních českých fagotistů [Basic aspects of bassoon playing complemented by leading Czech professional bassoonists] Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra dechových nástrojů, Vedoucí diplomové práce: odb. as. MgA. Jaroslav Kubita Anotace KOSTELECKÝ, Martin: Základní aspekty hry na fagot pod zorným úhlempředních českých fagotistů Práce je zaměřena na základní aspekty hry na fagot a je doplněna zkušenostmi předních českých profesionálních fagotistů a pedagogů. Všem základním aspektů hry na fagot je věnována samostatná kapitola, kdy nejprve shrnuji obecnou metodiku na základě vybraných publikací a následně doplňuji osobní postřehy a zkušenosti oslovených hráčů a pedagogů. Klíčová slova: fagot, postoj, dýchání, nasazení, tvorba tónu, cvičení 2

3 Annotation KOSTELECKÝ, Martin: Basic aspects of bassoon playing complemented by leading Czech professional bassoonists This thesis focuses on the basic aspects of bassoon playing complemented by leading Czech professional bassoonists and teachers. All basic aspects of bassoon playing is given a separate chapter. At first I summed up general methodology and after that I add the views of addressed bassoonists and my personal observations. Key words: bassoon, stand, breathing, tone production, practising 3

4 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, Martin Kostelecký 4

5 Obsah 1. Předmluva Efektivní proces učení Postoj při hře a držení nástroje Postavení prstů Nátisk Dýchání Nasazení, tvorba tónu a tónová kultura Vybrané aspekty hry na fagot Závěr Obrazová příloha Informační zdroje

6 1. Předmluva Metodika hry na fagot byla zpracována již mnohokrát, tyto práce však příliš neodbočovaly z teoretické a obecné oblasti. Dle mého názoru je taková metodika nedostačující. Mé dosavadní zkušenosti a rozhovory s kolegy fagotisty mě vědou k poznatku, že každý student nebo i profesionální hráč na fagot si metodiku v průběhu studia nebo praxe přizpůsobil svým fyzickým potřebám a možnostem. Každý tedy hraje trochu jiným způsobem. Tento fakt si uvědomoval i Karel Pivoňka, z jehož Školy hry na fagot v této práci také čerpám. Pivoňka si je, jako pedagog, vědom, že napsat školu, která by vyhovovala všem je velmi těžké. Téměř každý žák má totiž jiné vývojové možnosti. Tento poznatek mě přivedl k myšlence shromáždit osobní zkušenosti a poznatky předních českých fagotistů týkající se základů fagotové hry, jako je postoj, držení nástroje, nátisk, dýchání, tvorba tónu, nasazení tónu a další. Co nejdokonalejší zvládnutí těchto základních dovednosti je naprosto klíčové pro pochopení toho, jak nejlépe fagot ovládnout. Když totiž pochopíme, jak nástroj funguje a dokážeme jej přirozeně rozeznít, přidáme další pokročilé techniky hry, zvládnuté umění výroby strojků, znalost nejen skladby, ale i okolností jejího vzniku, organizaci času při cvičení, ovládneme trému a přidáme přirozenou muzikálnost, úspěch bude zaručen. Docílíme příjemného zvuku, který dokážeme modelovat, každá skladba nebo orchestrální part pro nás bude příjemnou výzvou, nikoli překážkou. Znovu je ovšem potřeba zopakovat, že na samotném začátku stojí zvládnutí základů. Každé z těchto základních dovedností bude v mé práci věnována samostatná kapitola, kde nejdříve shrnu obecnou metodiku týkající se jednotlivých oblastí a poté uvedu zkušenosti oslovených fagotistů na tuto problematiku. Uvádím také osobní zkušenosti, které jsem v souvislosti s osvojováním jednotlivých technik hry na fagot získal. Samostatná kapitola je věnována organizaci času při cvičení, studiu skladeb a dalším důležitým aspektům hry na fagot. Použil jsem také poznatky, které jsem načerpal při studiu u Univ.-Prof. Štěpána Turnovského na Universität für Musik und 6

7 darstellende Kunst Wien, na kurzech a workshopech například u Pascala Galloise, Carlo Colomba a dalších. Mým cílem je, pomocí této práce, vytvořit rozšiřitelnou databázi pohledů, názorů a zkušeností na jednotlivé oblasti základů hry na fagot. Každý fagotista si tak následně může vytvořit svou vlastní osobní metodiku sestavenou z poznatků, které se jemu nejvíce osvědčily. Věřím, že se tak urychlí zvládnutí techniky hry na fagot. Své cenné zkušenosti mi poskytli pánové: doc. Roman Novozámský profesor hry na fagot na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, MgA. Jaroslav Kubita první fagotista České filharmonie a profesor hry na fagot na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Mgr. Pavel Zatloukal profesor hry na fagot na Konzervatoři Brno, MgA. Jozef Makarovič první fagotista Filharmonie Brno a prof. Jiří Seidl - profesor hry na fagot na Akademii múzických umění v Praze a člen České filharmonie. Tímto jim všem velmi děkuji za ochotu a pomoc. V budoucnu bych rád tuto práci rozšířil o zkušenosti dalších fagotistů, pokud se tak nestane, budu velmi rád, když ji rozšíří jiný student. 7

8 2. Efektivní proces učení Ještě než přejdu ke konkrétním dovednostem, které musí fagotista postupně získat, chci věnovat první kapitolu procesu učení. Jeho pochopení je důležité pro to, aby se hráč naučil efektivně cvičit. Ještě při studiích na konzervatoři byl mezi spolužáky, ať už mladšími nebo staršími, rozšířen názor, že ten kdo cvičí hodně co do délky času, cvičí nejlépe. Nelze polemizovat o tom, že pokud chce sportovec uspět na olympijských hrách, musí hodně trénovat. Stejně tak i hudebník, pokud chce pomýšlet na místo v prestižním orchestrálním tělese nebo se chce dokonce stát sólovým hráčem, musí cvičení věnovat dostatek času. Co to však znamená? Spolužáci, kteří cvičili i osm hodin denně se dnes hudbě na profesionální úrovni často nevěnují nebo se hudbě nevěnují vůbec. Tento jev může mít jistě několik příčin, jedním z nich však může být i neefektivní cvičení nebo chceme-li špatný návyk 1, co se organizace cvičení týká. Proces učení postupuje od získání vědomosti, přes dovednost k návyku a právě vytvoření správného návyku je velmi důležité. Návyk je definován jako vztah člověka k něčemu nebo jeho způsob jednání vzniklý častým opakováním. Dospělý člověk často jedná podle zažitých stereotypů, které často opakuje. Tyto návyky jsou pozitivní nebo negativní. Vytvoření správných návyků vede ke zlepšení kterékoliv oblasti lidské činnosti, života a také ke správnému osvojení techniky hry na fagot. Pokud si hráč vytvoří špatný návyk, bude se muset nejprve starý návyk odnaučit a vytvořit nový. Tomu by se každý student a hráč na fagot měl vyhnout. Stojí to velké množství sil a času. Jak tedy cvičit a co znamená dostatek času věnovaný cvičení? Ve známé šestidílné škole hry na fagot Wernera Seltmanna a Güntera Angerhöfera Das Fagott čteme, že hodnotné cvičení musí být pravidelné, aby zajišťovalo stálý pokrok a člověk by tedy měl cvičit každý den. Koncentrace je další nezbytnou vlastností. Nezaleží ani tak na počtu odcvičených hodin, jako na stupni 1 Dostupné z: Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, rev , [cit ]. Heslo návyk 8

9 koncentrace. Je tedy důležité vytvořit si návyk cvičit uvědoměle a ne pouze přehrávat noty bez rozmyslu. Jaroslav Kubita při naší debatě o efektivním cvičení například podotkl, že ani malé množství času nebo chceme-li časová tíseň při cvičení, není vždy na škodu. Kubita popsal situaci, kdy měl v určitém období studia jen málo času ke cvičení, paradoxně však po určité době zjistil, že se v tomto období zdokonalil ve hře na fagot nejvíce. Časová tíseň jej donutila vyburcovat koncentraci na nejvyšší stupeň, proto byla práce v tomto období nejefektivnější. Obvykle by podle Das Fagott měli stačit dvě až čtyři hodiny denně. Důležité jsou také pravidelné přestávky pro obnovení sil. Ve stejném duchu se vyjádřili všichni oslovení fagotisté. Jozef Makarovič popsal, že cvičí v průběhu celého dne po krátkých časových úsecích o délce minut. Karel Pivoňka ve své škole hry na fagot uvádí ideální úsek cvičení o délce 30 minut nebo i 20 minut. Pokud chce hráč cvičit tři hodiny denně, opakuje tento úsek devět krát v průběhu dne. Pavel Zatloukal však navrhuje, aby si hráč odpočinul vždy až po ukončeném (tematicky jednotném) úseku cvičení, který si určil. Může to být například hra durových stupnic s křížky tenuto 2 (široce), legato 3 (vázaně) a staccato 4 (krátce) nebo hra vydržovaných tónu přes celý rozsah nástroje. Karel Pivoňka ve své Škole hry na fagot zdůrazňuje nutnost hry vydržovaných tónu na začátku každého dne. Jaroslav Kubita k důležitosti hry vydržovaných tónů doplnil, že takto může hráč kontrolovat barevné sjednocení jednotlivých tónů a proto je důležité, v rámci hry vydržovaných tónů, vždy přehrát všechny tóny nástroje v jednom časovém úseku cvičení. Roman Novozámský k procesu učení ve spojitosti s hrou na fagot připomíná jednu z hlavních zásad Komenského pedagogiky a to zásadu 2 VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko - český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, ISBN VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko - český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, ISBN VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko - český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, ISBN

10 postupovat vždy od jednoduššího k složitějšímu. Pedagog by neměl žákům nebo studentům vybírat zbytečně náročné skladby a měl by vždy brát zřetel na individuální možnosti jedince. Pokud odhalí určitý problém se kterým žák bojuje, cíleně zvolí cvičení, etudu nebo přednes, který hráči pomůže problém zvládnout. Pokročilejší hráči by své nedostatky měli aktivně vyhledávat a sami je, cílenou volbou cvičení nebo repertoáru, odstraňovat. Novozámský popsal například situaci, kdy měl v určitém stupni studia problém s nátiskovou výdrží a odstraňoval tento problém intenzivnější hrou vydržovaných tónů, stupnic a etud. V rámci tématu organizace času při cvičení Roman Novozámský zdůrazňuje důležitost rozehrání a rozdýchání. Vzápětí důležitost kvalitního rozehrání zdůvodňuje. Kvalita rozehrání a rozdýchání následně ovlivňuje další faktory hry jako je ladění, výdrž a vyrovnanost jednotlivých tónů. Této fázi cvičení by měl tedy fagotista věnovat dostatek času. Rozehrávka by měla obsahovat hru vydržovaných tónů přes celý rozsah nástroje i s dynamickým vývojem, tzn. z dynamiky piano 5 do dynamiky forte 6 a zpět, hru stupnic v plném zvuku, doplněnou o nejrůznější variace. Ideální jednotka cvičení Romana Novozámského trvá minimálně hodinu. Plán cvičení nemusí být vždy stejný, po rozehrání může hráč přejít přímo ke studiu přednesové skladby. Rozhodujícím faktorem při cvičení je, jak již bylo uvedeno výše, pozornost, proto by měl fagotista hrát etudy nebo jiný repertoár, který vyžaduje větší soustředění, v době kdy je dobře rozehrán a zároveň není psychicky ani fyzicky unaven. S tím souvisí i biorytmus hráče, který je individuální záležitostí. Z osobní zkušenosti mohu doporučit cvičení v dopoledních hodinách a snažit se v tomto čase pracovat na nejnáročnějších skladbách. Čas po poledni mi z hlediska cvičení nevyhovoval vůbec a efektivně jsem mohl cvičit znovu ve večerních hodinách. Jakmile hráč začne cítit únavu a cítí, že pozornost slábne, měl by s cvičením přestat a odpočinout si nebo hrát taková místa nebo cvičení, kde 5 VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko - český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, ISBN VYBÍRALOVÁ, Zuzana. Italsko - český slovník hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, ISBN

11 nemusí věnovat pozornost mnoha faktorům. Tuto dobu hráč také může využít k výrobě a úpravě strojků. Osobně se mi také velmi osvědčila tvorba cvičebních plánů. Na začátku dne jsem si na list papíru poznamenal jaké skladby, cvičení, etudy, orchestrální party nebo jejich části chci cvičit a kdy a podle tohoto plánu jsem postupoval. Těchto cvičebních plánů jsem využíval především v době, kdy jsem se připravoval na důležitý koncert nebo konkurz. Znal jsem termín koncertu nebo konkurzu a repertoár, který bylo nutno zvládnout. Cvičební plán mi umožnil postupovat systematicky, což jistě přispělo k větší koncentraci, klidu v tomto období a také k výslednému ovládnutí požadovaného repertoáru. Z vlastní zkušenosti mohu také doporučit, aby si hráč aktivně stanovoval důležité termíny koncertů nebo konkurzů, na které se bude připravovat. Jasný bod v budoucnosti tak dá hráči přesnou představu o čase, který do daného termínu zbývá a ten si tak může jasněji rozvrhnout svou přípravu. Nutí také hráče soustavně se připravovat a stupňovat intenzitu přípravy s blížícím se termínem. Podmínkou však je, aby tato událost byla pro hráče důležitá. Neměl by v tomto spoléhat jen na kantora, měl by se co nejdříve osamostatnit a vyhledávat příležitosti sám. Pokud hráč nemá jasný cíl, ke kterému chce směřovat, cvičení a celková příprava bývá často málo efektivní. Hovoříme-li o stanovování cílů, mohu z vlastní zkušenosti říci, že je velmi důležité, co nejkonkrétněji znát cíl, ke kterému se chci, na své dráze profesionálního hudebníka, dostat. Tento cíl, ať už je to hra v orchestru, souboru nebo sólová dráha, hráče motivuje, pomáhá překonávat překážky a vede jej. Hráč by také měl vyhledávat, co nejdříve, možnost účastnit se soutěží a konkurzů na místo v orchestru. Jen zřídkakdy se podaří hráči uspět na první pokus, v případě neúspěchu však hráč netratí, protože odchází obohacen o zkušenosti, které mu tato možnost poskytla. Neocenitelnou je také možnost porovnání své hry s hrou jiných, i zahraničních, hráčů a možnost navázání inspirujících kontaktů. Prostředí ve kterém se hráč většinou pohybuje, a to především v době studia, je často velmi malé a neposkytuje hráči dostatečně objektivní náhled na jeho hru. 11

12 Oslovených fagotistů jsem se také ptal na otázku cvičení s ladičkou nebo klavírem. Roman Novozámský se přiklání ke cvičení s ladičkou i s klavírem. Dodává, že hráč je v praxi konfrontován s různými způsoby ladění. Je to ladění temperované - při hře s klavírem a ladění čisté - při hře v orchestru nebo jiném souboru. Hráč se danému ladění musí přizpůsobit. Při cvičení je důležité stát, zajistíme tak správnou funkci dechového ústrojí. Kontrolujeme také nátisk a postavení prstů. Hráč musí být zároveň svým prvním kritikem a od prvního tónu hodnotit jeho kvalitu, ladění i technické pasáže. Hra by nikdy neměla znít mechanicky a to i při cvičení. K tomuto účelu je vhodné užít kvalitní nahrávací zařízení, jako jsou dnes například přehrávače na média mini-disc nebo přenosná nahrávací zařízení s vestavěnými mikrofony a ukládáním na velkoobjemový flash disk. Je však nutné dodat, že tato zařízení nám neprozradí vše. Co se týče místa, které je vhodné ke cvičení nenalezl jsem na toto téma v dostupných publikacích žádnou zmínku. Osobně toto téma považuji za důležité a doporučuji nalézt vhodné a klidné místo k přípravě a upravit si jej podle svých představ, protože jsem přesvědčen, že pouze na místě ve kterém se hráč cítí dobře, vydrží cvičit dlouho a cvičení přinese nejlepší výsledky. V publikaci Das Fagott dále nalezneme zmínku o struktuře cvičení. Hráč má nejdříve pracovat na tónu a až poté na technické stránce hry. To vše zatím bez not, aby mohl kontrolovat všechny výše uvedené aspekty hry. Poté hráč přejde ke studiu etud a přednesových skladeb, které je ovšem nutné ze začátku nejprve pročíst bez nástroje, uvědomit si strukturu skladby a až poté ji zkoušet hrát. Nejprve si má hráč skladbu nebo etudu projít pomalu a věnovat maximální pozornost správným notám, rytmu, dynamice, artikulaci atd. Pokud je skladba nebo etuda delší, je zapotřebí si ji rozdělit na menší části. Až poté, co toto zvládneme, můžeme postupně zvyšovat tempo až k tempu, které předepsal skladatel. Hráč se má zaměřit na to, aby hrál od počátku bez chyb. Tomu může napomoci výše popsané důkladné pročtení skladby nebo etudy před jejím vlastním hraním. Důležité je, aby hráč četl noty dopředu a byl vždy připraven na další řádek. Toto je dobrý návyk, který zmiňuje mnoho muzikantů. 12

13 Pokud technicky náročná místa nezní, především v rychlejších tempech, hladce a vyrovnaně, hráč je nemá opakovat mechanicky stále dokola, ale je důležité odhalit toto místo a zaměřit se na něj. Technicky náročné místo je zapotřebí rozdělit na kratší úseky a cvičit tyto úseky odděleně a posléze je spojovat. Hráč se musí zaměřit obzvláště na místa s náročnou výměnou hmatů. K zvládnutí technicky náročných pasáží nám pomůže hrát tato místa v různých rytmických variacích a s využitím různé artikulace. Podobná technická místa jsou součástí skladby, a tak je po jejich zvládnutí musíme zařadit do vyššího celku, tedy fráze a posléze celé skladby. Od začátku skladby je nutné vnímat hudební fráze, celkovou strukturu a náladu skladby a také své reakce. Proto také Pivoňka upozorňuje na přílišné a nepřirozené frázování a přehánění temp. Zajímavou poznámku k procesu učení učinil Štěpán Turnovský, který říká, že plody dnešní práce začne hráč sklízet v plném rozsahu asi za rok. Efekt, kterého chce hráč cvičením docílit, si osvojí za určitou dobu, ta je však individuální. Hráč s tímto jevem však musí počítat a věnovat práci na požadovaném aspektu hry na fagot dostatek času. 13

14 3. Postoj při hře a držení nástroje Na samotném začátku se student učí, jak nástroj složit a rozložit, pojmenování jeho jednotlivých částí, vhodný postoj a správný úchop nástroje. Právě správnému postoji a správnému uchopení fagotu je věnována tato kapitola. Das Fagott o postoji a držení nástroje říká, že dobrý postoj je nezbytný pro správné dýchání a nátisk a je tak i předpokladem pro tvorbu optimálního tónu. Dovoluje hráči dosáhnout přirozeného spojení mezi ním a nástrojem. Hráč musí být, především v začátcích, pod bedlivým dohledem učitele a kontrolovat sám sebe při hře před zrcadlem. Postoj by měl být uvolněný. Nohy by neměli být přesně vedle sebe, levá noha má být posunuta mírně dopředu. Avšak bez ztráty rovnováhy. Ramena směřují mírně kupředu se zdviženými lokty, které jsou mírně od těla. Hlava musí být vždy uvolněná. Karel Pivoňka uvádí, že levá noha mírně nakročí a váha spočívá na pravé noze. Autor ale připouští i možnost stát při hře rovně. Oběma rukama hráč drží nástroj pevně, ale ne křečovitě. Lokty obou rukou musí být v přirozené poloze, nesmí být od těla příliš daleko, ale nesmí být ani příliš blízko. Kontrolovat postoj, držení nástroje, postavení prstů a nátisk před zrcadlem doporučuje i Roman Novozámský a to nejen po celou dobu studia, ale i po ní. Hráč si nemusí být některých chyb vědom a kontrola před zrcadlem mu je pomůže odhalit. Novozámský zmiňuje osobní zkušenost, kdy během hry krčil a schovával prsteníček a malíček pravé ruky do dlaně a hra před zrcadlem mu pomohla špatný návyk odhalit a odstranit. Postoj má podle Novozámského vycházet z fyziologie hráče. Hráč by nikdy neměl příliš krčit loketní ani zápěstní klouby. Osobně fagot opírá v oblasti kyčelního kloubu, protože opření fagotu o bok zapříčiňuje přílišné pokrčení loketního kloubu a opření v oblasti stehenní kosti může zabraňovat otevírání některých klapek. Dále nedoporučuje vytáčet trup a radí vycházet z přirozeného vzpřímeného postoje. 14

15 Jozef Makarovič se při hře mírně naklání dopředu. Doporučuje při hře vycházet z minimálního pohybu. V tomto bodě se shoduje s Pivoňkou, který přímo píše, že žák se nesmí při hře příliš pohybovat a kymácet. Vše má být podle Makaroviče slyšet z hudebního projevu hráče. Hráč se samozřejmě má pohybovat dle své přirozenosti, přílišný pohyb však hráče unavuje a může ztížit i některé technické aspekty hry. Objevují se některé jevy, jako například kroucení ramenem, přílišné zvedání loktů nebo opakující se krouživý pohyb nástrojem. Veškeré tyto pohyby mohou fagotistovi hru znesnadňovat. Také pohled na něj nemusí být posluchačům příjemný. Pavel Zatloukal také zdůrazňuje přirozený postoj, nepřiklání se však k postoji, tak jak je popisován Pivoňkou, Wernerem Seltmannem a Günterem Angerhöferem ve škole Das Fagott. Při hře na fagot by měl hráč vycházet z přirozeně napřímeného postoje, tedy takového, kdy váha těla spočívá na obou nohou, které jsou vedle sebe a mírně rozkročené. Nedochází k žádnému vytočení trupu, což může podle Zatloukala v budoucnu způsobovat bolesti zad apod. Hráč se nemá přizpůsobovat nástroji. Stejně jako Jozef Makarovič, preferuje při hře mírný předklon. K tomuto postoji se osobně také přikláním. Co se týče správného postavení rukou, držení nástroje a nastavení popruhu zmiňuje Makarovič cvičení, kdy fagot držíme jen pravou rukou a levou pustíme. Pokud je hráč schopen s přiměřeným úsilím fagot udržet, fagot je ve správné poloze. Obě ruce se takto podílejí na nesení váhy nástroje. Pokud váha nástroje příliš spočívá na levé ruce, může docházet ke křečím nebo k obtížné hře ve spodní poloze nebo naopak v poloze nejvyšších tónů. Zatloukal uvádí, že správného držení nástroje docílí hráč tak, že vezme fagot do obou rukou a pouze ohne ruce v lokti do pravého úhlu při zachování rovného a vzpřímeného postoje. Upozorňuje, že obě ruce by neměli být ohnuty v zápěstí, protože se tímto ztíží pohyb šlach a tím je omezena i pohyblivost prstů. Velmi podobně se vyjádřil i Jaroslav Kubita. Dodává navíc, že by fagot měl být při hře opřen o pravý bok v oblasti pánve. Hráč by jej neměl opírat příliš vysoko, tj. v oblasti pasu, ani by jej neměl opírat o dolní končetinu, tedy příliš nízko. Držení nástroje a postoj, jak jej popisuje Jaroslav Kubita a Pavel Zatloukal, jsem mohl sledovat i u Jiřího Seidla. 15

16 4. Postavení prstů V této kapitole se zaměřuji především na postavení prstů levé ruky při hře. Pozice a postavení prstů pravé ruky je v podstatě daná umístěním ruky na opěrce, kde si každý může nastavit její výšku a natočení. Hráč by se neměl bát experimentovat, pokud mu nevyhovuje opěrka náležící k nástroji. Často se s tímto problémem setkávají hráči s velkými dlaněmi a dlouhými prsty. Hráč by měl identifikovat své potřeby a případně si nechat vyrobit takovou opěrku, která jeho potřebám bude vyhovovat. V tomto duchu je postavení rukou popisováno i ve škole Das Fagott. Dále se zde dovídáme, že lepšího vztahu mezi rukama hráče a nástrojem docílíme tak, že eso nenastavíme přesně do pravého úhlu k nástroji, ale mírně jej odkloníme. Předejdeme tak vzniku křečí. Pokud se podíváme na to, jak problematiku držení nástroje a nastavení esa popisují oslovení fagotisté, je možné konstatovat, že správné držení nástroje a nastavení nejen esa, ale i jiných částí fagotu je následující. Hráč uchopí fagot do obou rukou, zavěsí jej na háček popruhu a opře jej o pravý bok v oblasti kyčelního kloubu. Lokty, zápěstí a dlaně musí být co nejvíce v rovině. Poté stačí jen nastavit eso tak, aby všechny předchozí podmínky postoje a držení nástroje byly splněny. Fagot je potřeba přizpůsobit hráči, proto je nutné nastavit strojek a eso do takové polohy, aby se hráč ke strojku nemusel krčit nebo natahovat. Musí jej pohodlně vložit do úst. Ramena musí být při hře v rovině. Karel Pivoňka klade ve všech základních aspektech hry důraz na přirozenost. Ve své škole píše, že i postavení prstů musí působit přirozeně. Hráč nesmí prsty prolamovat a také je nemá stavět příliš kolmo k ose nástroje. Klade také důraz na malý zdvih prstů. Upozorňuje i na zlozvyk, který se objevuje především u začínajících fagotistů, a sice opírání palce pravé ruky nad b klapkou. Tento zvyk samozřejmě velice znesnadňuje technické pasáže skladeb nebo hru stupnic v rychlejších tempech a je zapotřebí jej okamžitě odstranit. Zde musím připomenout pasáž o návycích z úvodní kapitoly. Pivoňka popisuje postavení prstů takto. Pokud palec pravé ruky není v činnosti, je umístěn mírně nad E klapkou a palec levé ruky spočívá nad a klapkou. Prsty 16

17 zakrývají dírky svými bříšky, které nahrazují polštářky klapek. S postavením prstů, jak jej popisuje Pivoňka, nezbývá než souhlasit. Už od začátku se hráč musí naučit aktivně využívat tzv. pianomechaniku 7, tj. klapku, která uzavírá malý otvor v esu a napomáhá lepším vazbám a hře v nižších dynamikách, jak název napovídá. Tu může hráč uzavřít na delší dobu zámkem, avšak hra s trvale uzamčenou pianomechanikou je chybou, jak připomenul i Jiří Seidl. Jozef Makarovič klade také velký důraz na minimální zdvih prstů. Michal Kubáč se semnou podělil o cvičení, kterým můžeme zdvih prstů minimalizovat a to následujícím způsobem. Pokud hráč nepoužívá k právě znějícímu tónu klapky, nezvedá z nich prsty. Prsty zůstávají v naprostém kontaktu s klapkami. U ostatních prstů, které zakrývají tónové otvory, hráč musí zdvih minimalizovat, avšak tak, aby neovlivňoval ozev tónu, jeho kvalitu nebo ladění. Ve spojitosti s tím hráč hraje tónové cvičení (obr. č. 1) přes celý rozsah nástroje nejprve v pomalých tempech a postupně zrychluje. V některých případech však nemusí být velké zdvihy prstů chybné, jak popisuje Novozámský. Jedná se o případy, kdy si chce hráč určité hmaty zafixovat, a proto využívá vyšších zdvihů prstů a úderů prstů na klapky a tónové otvory. Otázkou je také místo, kde má fagot spočívat na levé ruce. Během svého studia jsem tuto otázku také řešil a dospěl jsem k názoru, že je to ryze individuální záležitost, související s délkou a sílou prstů. Osobně preferuji část dlaně pod ukazováčkem. Můžeme toto místo nazvat také jako první kloub ukazováčku. Velmi podobně opírá fagot o levou ruku i Roman Novozámský. Někteří hráči však také opírají fagot v místě mezi mnou popsaným místem a druhým kloubem na ukazováčku, jako například Jiří Seidl. Dlouhou dobu jsem fagot na levé ruce opíral tímto způsobem. Nebyl jsem však spokojen s pohyblivostí ukazováčku. Tento jev jsem odstranil právě přesunutím tohoto bodu na prvně zmíněné místo. Mnou preferovaný způsob bych doporučil hráčům s kratšími prsty a celkově menší rukou. Jiří Seidl připomíná také problematiku údržby nástroje. Lepší prstové technice dopomůže vyvážení odporu, který při stisku kladou jednotlivé klapky. To znamená, že by hráči neměla jedna klapka klást malý odpor a jiná příliš 7 Dostupné z: 17

18 velký. Takovou typickou klapkou může být například fis klapka (obr. č 2) na botě nástroje. Doporučuje také využívat ke hře všechny klapky, které hráči nástroj nabízí. Zde mohu připomenout například, palcem ovládanou, gis klapku (obr. č. 3) na botě nástroje. U fagotu se také setkáváme s tóny, u nichž hráč zakrývá některý tónový otvor jen zčásti (např. malé g nebo malé gis). Štěpán Turnovský uvádí, že pro správný ozev malého gis je důležité první tónový otvor (směrem od korpusu k botě) zakrýt ze tří čtvrtin a víc a to nejlépe špičkou ukazováčku, kde je prst nejcitlivější. Setkáváme se také s tóny, které můžeme zahrát mnoha způsoby. Některé hmaty jsou vhodné pro hru v dynamice piano a nižší a jiné znějí lépe v silné dynamice. Zde bych rád uvedl hmaty, které osobně používám v orchestrální praxi, a pro hru v nízké dynamice se velmi osvědčily. Jsou to tóny malé dis/es, malé fis/ges, velké E a velké A (obr.č. 4) 18

19 5. Nátisk Termínem nátisk rozumíme postavení rtů a rty kontrolujících svalů, pomocí kterých kontrolujeme strojek při hře. Nátisk má tři základní funkce: a) reguluje vibrace a velikost štěrbiny strojku (tudy do strojků vhání hráč vzduch) b) zabraňuje úniku vzduchu mezi rty a strojkem c) ovlivňuje tvar a velikost ústní dutiny Tolik základní funkce nátisku popsané ve škole Das Fagott. Tyto funkce je nutné znát, protože přímo souvisí s produkcí optimálního tónu. Jak ale vytvořit správný nátisk? Publikace Das Fagott nám říká, že poté co jsme zaujali správný postoj, zavěsili fagot na háček pro popruh a nasadili strojek na eso paralelně k ústům (nebo jak preferuje mnoho fagotistů, mírně natočený na pravou stranu), vsuneme jemně strojek mezi navlhčené rty, které mírně překrývají zuby. Alespoň 2/3 dráhy strojku, tedy chvějné stěny, by měli být v ústech. Když hráč takto drží strojek v ústech, měla by ústa mít spíše tvar oválu, než aby byly rty v rovině. Můžeme si představit, že foukáme do malé dírky nebo trubičky. Pro začátek můžeme zkusit foukat do samotného esa. Brada by měla směřovat mírně dolů směrem ke krku. Zvláštní péče by měla být věnována tomu, aby nebyla dráha strojku tisknuta jen zespodu a svrchu. Nátiskové napětí má na strojek působit ze všech stran. K tomuto pojetí se přiklání i Pavel Zatloukal, který při našem setkání kladl důraz na funkci kruhového svalstva kolem úst. Funkce obličejového svalstva je výborně popsána ve škole Das Fagott, a proto se tímto již nebudu podrobněji zabývat. Tím nejpodstatnějším je fakt, že kruhové svalstvo, které obíhá rty, dovoluje ústům usmát se, ale také ohnout rty přes zuby apod. Všechny ostatní svaly, které se spolupodílejí na formování úst, jsou antagonisty kruhového svalstva. Každý sval sílí pouze tréninkem a to tréninkem pravidelným. Svaly, 19

20 které formují nátisk, postupně sílí a hráč postupně dokáže zahrát delší a náročnější skladby, popř. více skladeb za sebou. Každý hráč je jiný, můžeme však s jistotou říci, že každý hráč se v průběhu studia a praxe setká s únavou nátisku. Je zapotřebí naučit se, jak zvládat nátiskovou únavu během koncertu, kdy není mnoho možností k odpočinku. Jozef Makarovič doporučuje naučit se správně rozvrhnout síly během koncertu. To je možné pouze, když si hráč několikrát vyzkouší vcelku přehrát celý koncertní program a naučí se reagovat na situace, jako je například již zmíněná únava a to nejen nátisková, dále pokles koncentrace apod., které v průběhu koncertu mohou nastat. Hráč v orchestru absolvuje před koncertem několik zkoušek, kdy dirigent minimálně jednou přehraje celý koncertní program, pokud hráč hraje jakýkoli sólový přednes nebo celovečerní recitál a chce dosáhnout dobrého výsledku, musí být natolik disciplinován, že bude postupovat stejně, tedy zvykne si před vlastním koncertem minimálně jednou celý program přehrát. Důležitou roli hraje i skladba programu. Jiří Seidl uvedl, že by hráč neměl hrát dvě podobně náročné skladby za sebou, ale zařadit za takovou skladbu méně náročný kus. Podle Pavla Zatloukala má mít nátisk takový tvar, jako bychom chtěli vyslovit písmeno o nebo u. Hráč by měl cítit mírné napětí u kořene nosu. Část rtů by měla být při hře vidět, hráč tedy nemá ohýbat rty přes zuby příliš. Na tom se shodují všichni oslovení fagotisté, avšak ne tak psané publikace, s kterých zde čerpám. Nátisk má sice být pevný, ale pouze do té míry, aby splňoval tři výše popsané základní funkce. Musí být flexibilní. V závislosti na poloze, ve které hráč hraje, je nutné posunovat rty na strojku směrem k prvnímu drátku a naopak, směrem k začátku dráhy strojku. Každý hráč si může vyzkoušet, jak uvádí Pavel Zatloukal, že plocha rtu, která přiléhá k dráze strojku, ovlivňuje kvalitu tónu. Tón hráče, který má masivnější rty a jeho nátisk bude formován tak, že jeho rty překrývají zuby příliš, bude pravděpodobně znít přidušeně a zastřeně. Fagotový tón obecně jistě nemá být příliš ostrý a úzký, přidušený a zastřený tón je však opačným extrémem. Karel Pivoňka ve své škole nátisk podrobně nepopisuje, protože nátisk, podle jeho názoru, nelze vysvětlovat šablonovitě. Učitel jej má vysvětlit jen v hrubých obrysech a to z toho důvodu, že každý žák má jiné dispozice (rozdílné rty, zuby atd.). Nátisk je tedy podle Pivoňky věcí individuální. Jistý 20

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

FAGOT (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: MgA.

FAGOT (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: MgA. 1 FAGOT (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: MgA. Lukáš Kořínek Duben 2013 2 Obecné předpoklady pro hru na fagot jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

HOBOJ (2) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol)

HOBOJ (2) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) 1 HOBOJ (2) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: MgA. Jarmila Štěpánková Duben 2013 2 Předpoklady pro hru na hoboj: Ověříme:

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

LESNÍ ROH ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol)

LESNÍ ROH ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) 1 LESNÍ ROH ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autoři: Mgr. Stanislav Suchánek Lenka Němcová Duben 2013 2 Lesní roh je hudební

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více