Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr"

Transkript

1 MANAGEMENT - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 Management = řízení = vrcholová skupina pracovníků řídící podnik = teorie řízení jako věda = teoretické i praktické poznatky = určitý způsob vedení lidí ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT 1) Určitá skupina lidí TOPMANAGEMENT 2) Určitý způsob vedení lidí 3) Odborná disciplína, vědní obor 4) Teorie a práce řídících pracovníků Definice: Management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení atd., které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnuti specifických činností (manažerských funkcí), které jsou nezbytné k dosažení podnikových cílů. MANAŽERSKÉ FUNKCE A) SEKVENČNÍ: 1) plánování 2) organizování 3) personalistika 4) vedení lidí 5) kontrola B) PRŮŘEZOVÉ: 1) Analýza řešených problémů 2) Rozhodování 3) Implementace realizace včetně koordinace SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU Rozhodující faktory úspěšné práce managera: -2 koncepce: 1) Tzv. 7S : Strategie (nějaký dlouhodobý cíl) Struktura (nějaké vztahy podřízenosti, nadřízenosti; propojení informačních kanálů) Spolupracovníci (kvalifikace, vzájemné vztahy) Systémy řízení (postupy, metody, znalosti, zkušenosti podporované technickými prostředky) Sdílené hodnoty (poslání organizace sociální, hospodářské a kulturní) Styl manažerské práce (způsob jednání vedoucích pracovníků při řízení) Schopnosti (dovednosti, návyky, zvyky, znalosti) - vypracovaná konsolidační skupinou - 7 faktorů, které se navzájem podmiňují - 2 -

3 2) kritické faktory úspěchu faktory, které ovlivňují prosperitu firmy: Strategie Lidské zdroje Operační sytém = přeměna vstupů na výstupy díky technice MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI 1) VROZENÉ: Potřeba řídit, mít moc Potřeba vcítit se do druhých (spolupracovníků) atd. 2) ZÍSKANÉ Ekonomické znalosti Psychologické znalosti Teorie řízení Fyzická kondice Duševní kondice atd. lze shrnout do 3 úrovní: Technické souvisejí s technickými znalostmi Lidské např. Jak umí dotyčný motivovat Koncepční hlavně spočívá v tom, že má koordinovat aktivitu organizace, má vidět podnik jako celek MANAŽERSKÉ POSTUPY - jsou definovány z hlediska postupů podnikatelské činnosti vnější podnikavost schopnost objevit a využít příležitosti, které v souvislosti s okolním světem (např. Zhodnotit lidské zdroje, materiál, úvěrové zdroje ) vnitřní podnikavost využití vnitropodnikových příležitostí (např. Racionalizace, inovace) sociální odpovědnost manažerů = ochota morální a kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků nést důsledky svého jednání vůči vnitřním a vnějším pracovním prostředím. Za podnikovou orientaci v řešení problémů se považuje podnikové poslání. MANAŽERSKÁ ETIKA - postupy, které jsou někde napsané a musí se dodržovat - nějaká nepsaná pravidla - nějaká spravedlnost Etické chování předpokládá dodržovat v dané komunitě obecně uznávané normy jednání: psané např. Ústava nepsané např. Morálka, slušnost vůči lidem - 3 -

4 VÝVOJ TEORIE ŘÍZENÍ 1910 KLASICKÝ MANAGEMENT F. W. Taylor, H. Fayol, M. Weber, H. Ford, T. Baťa 1920 PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY E. Mayo, A. Maslow 1940 PROFESNÍ PŘÍSTUPY L. F. Urwick, L. Gulik 1950 SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY Ch. Bernard, H. Simon 1960 KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUPY 1980 PRAGMATICKÉ PŘÍSTUPY (dodnes) P. F. Druker 1) KLASICKÝ MANAGEMENT Zásady řízení: Maximální produktivita práce namísto chaosu Maximální výkon, který je nutno sladit s hmotnou odměnou Principy normováni práce a pracovních operací Kvalifikace pracovníků (zajištění plánovitého školení apod.) Henri Fazol Francouz, od kterého pochází pojem správní řízení Definoval 5 cílů (funkcí) správy: plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola Max Weber představitel školy byrokratického řízení byl to německý sociolog říkal, že Základem organizace je kalkulace a podnik potřebuje pro delší fungování nějakou správu = justici že základem organizace je dělba práce, že je nutné přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka + musí fungovat soustava pravidel, předpisů a pokynů a postupů, jak pracovat VEDOUCÍ PRACOVNÍK ŘÍDÍ NEOSOBNĚ A SPRAVEDLIVĚ, DBÁ NA POŘÁDEK A STABILITU. 2) PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY - společným rysem je hledání postavení a úlohy člověka v podniku - věnuje se mezilidským vztahům, neformálním vztahům na pracovišti - byl položen základ psychologických přístupů k managementu - 4 -

5 3) PROFESNÍ PŘÍSTUPY - výhody profesních přístupů je prosté a jasné členění manažerských funkcí zejména vhodné pro výuku - odlišení manažerských funkcí od jiných POSDCORB klasifikace manažerských funkcí P Planning plánování O Organizing organizování S Staffing personální zajištění D Directing přikazování CO Coordinating koordinace R Reporting evidence B Budgeting rozpočet(nictví) 4) SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY - přínos pro rozvoj managementu, skutečnost je chápána jako mnohorozměrný uspořádaný celek - analýza vnitřních vztahů systémů řízení - uznání důležitosti vzájemného působení různých vnitřních činitelů 5) KVANTITATIVNÍ (MATEMATICKÉ) PŘÍSTUPY - vývoj podpořil vznik systémů na podporu rozhodování - nové pohledy na optimalizaci a racionalizaci rozhodování 6) PRAGMATICKÉ (EMPIRICKÉ) PŘÍSTUPY - založeno na doporučených příkladech z praxe (např. tzv. případové studie ), radách POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU -přístupy byly založeny na: 1. OBRÁCENÉ ŘÍZENÍ - zapojení nižších řídících pracovníků do spolurozhodování - kolektivní moudrost - úsilí o zvyšování kvality vznikaly kroužky kvality 2. SYSTÉM PERSONÁLNÍ PRÁCE - snaha o celoživotní zaměstnání - povyšování podle dosažených služebních let - loajalita k firmě - rotace pracovníků 3. DŮRAZ NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ 4. DŮRAZ NA TECHNICKÉ ASPEKTY (nové technologie, zavádění robotů) - 5 -

6 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB se skládá z: potřeba seberealizace potřeby uznání, ocenění např. prestiž společenské potřeby např. patřit do nějaké skupiny lidí apod. potřeba jistoty (ochrany) a bezpečí např. zdraví, materiální potřeby, mzdy fyziologické potřeby např. potrava, oděv, bydlení - existují 2 typy lidí McGREGOROVA TEORIE X a Y X: Y: jedni nechtějí pracovat, musíme je nutit (metodou cukru a byče ) jiní zase pracují rádi je nutné uspokojit nejen hmotné potřeby pracovníků, ale i psychologické potřeby (seberealizace, radost z práce) kontrolují se sami, mají odpovědnost HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ (TEORIE MOTIVAČNĚ-HYGIENICKÁ) Herzberg americký profesor; provedl výzkum a odlišil 2 druhy faktorů faktory, které vedou k uspokojení z práce jsou odlišné od těch, které nemají žádný pozitivní vliv na motivaci Motivační faktory Hygienické (udržující) faktory SATISFAKTORY DISSATISFAKTORY úspěch pracovní podmínky uznání politika podniku a jeho správa postup mezilidské vztahy samostatná práce pracovní jistota odpovědnost vedení a dohled bezpečnost práce mzda Závěr: Odstraňováním dissatisfaktorů se přímo nezvyšuje automaticky výkonnost, musí se dbát i na satisfaktory

7 PLÁNOVÁNÍ Výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí plán činnosti (=časový) - plán kontrol - tréninkový plán - plán oprav plán rozdělení zdrojů a materiálu (=distribuční) plán situace, zobrazení (=situační) - plán města forma plánu: - textová - grafická - kombinovaná druhy plánů: STRATEGIE, TAKTIKY POSLÁNÍ, CÍLE OBJEMOVÉ PLÁNY ROZPOČTY POSTUPY, PROGRAMY PRACOVIŠŤ VÝROBY MATERIÁLOVÝCH TOKŮ LIDSKÝCH TOKŮ FINANČNÍCH TOKŮ ROZPOČTY INFORMAČNÍCH TOKŮ REKLAMA atd. DLOUHODOBÉ ideologové plány STŘEDODOBÉ plán výrobní činnosti KRÁTKODOBÉ operativní řízení atd

8 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE Celý proces plánování je řešen postupně za pomoci plánovacích kategorií. CÍLE konečný stav, ke kterému plánovací aktivity směřují. Efektivní plánovací proces je založen na jasném stanovení cílů a způsobu jejich dosažení STRATEGIE způsob činnosti organizace (např. jak se chovat na trhu, ke konkurenci, jaké služby nabídnout oproti konkurenci navíc atd.) POLITIKY podnikové pravidlo, jak postupovat při opakovaných situacích (standardní postupy, procesy ) POSTUPY metody provádění budoucích činností PRAVIDLA specifické požadavky na činnosti (např. každý výrobek musí projít kontrolou) PROGRAMY souhrn strategií, cílů, postupů, pravidel obvykle doprovázeno rozpočty. Dopracováno tak, aby se o tom už dalo jednat. ROZPOČTY numerické stanovení očekávaných výsledků, finanční vyjádření programů. Platí zde, že není je jeden model (varianta), ale je jich více variantní rozpočtování TAKTIKY návod k rozhodování STRATEGICKÉ PLÁNY - časový horizont plánování je ovlivněn: 1) velikostí podniku 2) charakterem odvětví 3) silou konkurence STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: dlouhodobý charakter realizováno top-manažery navazuje na strategické cíle TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ: specifikace a konkretizace cílů plány na úrovni organizačních článků podniku OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ: krátkodobý charakter operativní plány: odbytu výroby STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: strategie dlouhodobý program a způsob činnosti organizace určení směrů podnikových aktivit racionální a vědomý proces získání strategické konkurenční výhody dlouhodobost (10-15 let) - 8 -

9 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUČASNÁ STRATEGIE FIRMY ANALÝZA OKOLÍ STRATEGICKÉ ÚKOLY STRATEGIE VNITŘNÍ ANALÝZA Úkolem strategického plánování je získat srovnatelnou výhodu vůči konkurenci. Základ procesu strategického plánování je stanovení strategických cílů OBECNÉ cíle SPECIFICKÉ cíle PRIORITY cílů Analýza vnějšího okolí firmy MAKROOKOLÍ (obecné) MIKROOKOLÍ (oborové) Strategická analýza vnitřního prostředí firmy - znamená na základě analýzy okolí podniku definovat silné a slabé stránky podniku, z nich určit hlavní konkurenční výhody - techniky stanovení silných a slabých stránek podniku: analýza SWOT VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ 1. lepší řízení stávajících aktivit 2. zavedení nových aktivit ANSOFFŮV MODEL: Výrobky: / Trhy: současné: nové: současné: pronikání na trh rozvoj trhu nové: vývoj výrobku diverzifikace DALŠÍ NÁSTROJE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ: matice BCG přístup společnosti GE (General Electric) - na základě uvedených kroků je sestaven komplexní strategický plán. - ten je doplněn rozpočty - a je zpracován do krátkodobých plánů (taktických a operačních) KSP - je označován jako podnikatelský plán - kromě účelu pro vnitřní potřeby firmy, slouží i k zveřejnění vybraným osobám a institucím. - Podnikatelský plán může být zpracován pro dílčí podnikatelské projekty (např. budování nové instituce nebo rozšíření firmy nákupem nových provozů) - 9 -

10 PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ - systém podnikového plánování je charakterizován: A) ÚROVEŇ PLÁNOVÁNÍ B) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE C) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU ad a) PLÁNOVÁNÍ dělíme na: plánování strategické plánování taktické plánování operativní ad b) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE - jakým způsobem jsou v podniku vytvářeny jednotlivé dílčí plány - jde o vnitropodnikové plánování - výměna informací mezi jednotlivými úrovněmi organizace mění struktury podniku - jsou 3 možnosti: 1) plánování SHORA začíná se od nejvyšších, směrem dolů 2) plánování ZDOLA opak, začíná se dole a pokračuje směrem nahoru 3) plánování DIALOGOVÉ (PROTISMĚRNÉ) moderní metoda, je nejnáročnější (hlavně časově) - k technologii plánování patří i rozhodování o: 1) ZÁVAZNOSTI jak se nesplní, sankce 2) STABILITĚ přípustnost a mechanismus provádění změn 3) PODROBNOSTI PLÁNU zadávání úkolu plánu jednotlivým místům ad c) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU - roční podnikový plán se sestavuje nejčastěji podle podnikových činností -> funkční struktura KOMPLEXNÍ PODNIKOVÝ PLÁN PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU např.: 1. Marketingový plán - sestavuje se pro každou výrobkovou skupinu, případně výrobní obor - obsahuje: cílové trhy marketingové cíle tj. plán prodejů, plánovaný tržní podíl plán marketingového mixu 2. Plán výroby - odvozuje se z plánů prodejů a kapacitních možností podniku 3. Plán zásobování - energie, suroviny, náhradní díly atd. 4. Plán investic - obnova, rekonstrukce, modernizace, rozvojové investice 5. Plán inovací - zabezpečuje technický rozvoj 6. Finanční plán - do jakých fiktivit by měl podnik investovat, aby splnil své cíle 7. Plán personální Plány personální a finanční mají interesující i průřezový charakter

11 OPERATIVNÍ PLÁNY - bezprostřední nástroj pro realizaci zamýšlených podnikových cílů - časový horizont: maximálně ČTVRTLETÍ - věčná náplň operativních plánů odbytu výroby nákupu Závěr: Různorodost podnikatelských aktivit neposkytuje universální doporučení pro tvorbu operativních plánů. SWOT ANALÝZA - je o hodnocení silných a slabých stránek podniku, které se konfrontují s hodnocením příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze stavu o předpokládaném vývoji ve vnějším mikro- a makroprostředí. STRENGHT = silné WEAKNESSES = slabé OPPORTUNITIES = příležitosti THREATS = ohrožení SWOT ANALÝZA silné a slabé stránky analýza vnitřního prostředí S - W příležitosti hrozby analýza vnějšího prostředí O - T Hodnocení se provádí např. bodovým ohodnocením = vytipují se faktory, které jsou pro hodnocení důležité, každému faktoru se přiřadí váha a poté počet hodnocení x váha kritéria = sumář příklad ze cvičeni viz další strana

12 CVIČENÍ (SWOT analýza) PŘÍKLAD 3: A B C D E F G H I J K L M N kritérium: Celková úroveň řízení a plánování Řízení obchodní činnosti Marketingové řízení Pozice na trhu (tržní podíl) Komplexnost služeb, péče o klienta Známost a goodwill firmy Znalost trhu a jeho potřeb Spokojenost klientů Ceny Účinnost vlastní propagace Vnitropodniková komunikace a týmová spolupráce Vnitropodniková organizace Personální politika Systém motivace kritérium: váha kritéria: stupnice a počet ohodnocení: A B C D E F G H I J K L M N N E D O K O N Č E N O počet ohodnocení x váha kritéria sumář

13 ROZHODOVÁNÍ - rozhodovací procesy znamenají nejdůležitější činnost manažerů - tvoří pracovní náplň manažerů na všech stupních řízení - rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních manažerských funkcí - rozhodování je princip volby existence více variant, kterými lze dosáhnout téhož cíle - jednotlivé varianty se mohou lišit např. nápady, efekty, dopady dohodovací procesy mají stránku: 1. MERITORNÍ - věcnou, obsahovou tj. výrobní program, investice, výběr pracovníka atd. 2. FORMÁLNĚ-LOGICKOU procedurální - jednotlivé rozhodovací procesy spojuje rámcový postup -> procedura řešení rozhodovací proces etapy: - identifikace rozhodovacího problému - analýza a formulace problému - tvorba variant rozhodování - stanovení kritérií hodnocení - určení důsledků variant - výběrové varianty, realizace - kontrola výsledků základní typy rozhodovacích problémů: 1) DOBŘE A ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY dobře strukturované problémy: - jsou jednoduché, rutinní ( programovatelné ) postupy - řeší se na operativní úrovni - např.: stanovení velikosti objednávky materiálu, obsazení linky pracovníky špatně strukturované problémy: - řeší se na vyšší úrovni - do určité míry jsou nové - např.: inovace, vznik společného podniku 2) ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY, RIZIKA, NEJISTOTY rozhodovací procesy podle stupně informovanosti: 1) rozhodování ZA JISTOTY známe přesně důsledky rozhodování a budoucí stav okolí 2) rozhodování ZA RIZIKA známe důsledky rozhodování a pravděpodobný (možný) stav okolí 3) rozhodování ZA NEURČITOSTI NEJISTOTY nejsme schopni ani pravděpodobně stanovit budoucí stav okolí postoj rozhodovatele k riziku: 1) SKON K RIZIKU vyhledává značně rizikové varianty, které mají naději na dobrý výsledek 2) AVERZE K RIZIKU strach riskovat, smíří se s nižším užitkem, bez rizika 3) NEUTRÁLNÍ POSTOJ K RIZIKU

14 rozhodovací procesy z hlediska CHARAKTERU RIZIK: 1) BĚŽNÁ v denní praxi 2) NEVYHNUTELNÁ musí se podstoupit, pokud se má dosáhnout cíle Racionalizace rozhodování - základní princip pro výběr alternativ je maximalizace užitku - rozhodování předpokládá: rozhodovatel je informován o možných alternativách, stavech okolí, pravděpodobného výskytu stanovit, kterou budoucí situaci preferuje do rozhodování vstupují subjektivní, avšak racionální přístupy Rozhodování o cílech - v podniku jsou různé skupiny různé cíle - např. majitelé (akcionáři), manažeři, zaměstnanci PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ - v jednotlivých fázích rozhodovacího procesu lze využít různé metody, které usnadňují realizaci 1. Fáze INDENTIFIKACE ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU PARETOVA ANALÝZA pravidlo 20:80 = zaměřit se na podstatné prvky, kterých nebývá mnoho (často ne více jak 20%), ale rozhodujícím způsobem (mnohdy z 80%) ovlivňují realitu 2. Fáze ANALÝZY A FORMULACE PROBLÉMU ANALÝZA SILOVÉHO POLE = grafická technika umožňuje určit činitele, který působí příznivě a něpříznivě např. Přenos zpráv v PC síti pomáhající síly: rychlost možnost písemného záznamu snadná odpověď více adresátů přílohy, grafika bránící síly: poruchy v síti, v PC finanční náklady na zavedení gramotnost obsluhy spojení jen s místy s PC

15 DIAGRAM PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ (rybí kostra) - grafická metoda, vede ke zjištění příčin problému - např. žárovka baterie povolená zničená vybitá chybí vyteklá nesprávná nesvítí kapesní svítilna přehozené vadný závit vlhkost chybí neobeznámený zkratované probíjí moc světla chybí invalida kontakty okolí člověk 3. Fáze TVORBY VARIANT ROZHODOVÁNÍ metody tvůrčího myšlení: - KREATIVNÍ - PRO ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH, JEDINEČNÝCH PROBLÉMŮ dělí se na: INTUITIVNÍ SYSTEMATICKÉ INTUITIVNÍ a) BURZA NÁPADŮ BRAINSTORMING b) BRAINWRITING c) DELPHI METODA d) GORDONOVA METODA e) ŘÍZENÁ DISKUZE ad a) brainstorming generování nápadů, řešení určitých problémů ve skupině řeší se ústně a zapisují se jen poznámky ad b) brainwriting písemná forma brainstormingu myšlenka se neříká nahlas, je to (více) anonymní ad c) delphi metoda získávání námětů se zaměřuje na odborníky stanoviska se získávají prostřednictvím dotazníku vyjadřují se k určitému problému výsledky se zobecní, upřesní se problém a znova se k tomu vyjádří využití: pro odhad budoucího vývoje

16 ad d) Gordonova metoda (SINEKTIKA) členové týmu jsou vybíráni tak, aby byli schopni zabývat s problémy z hlediska celé organizace účelem této metody je formulace problému v jeho nejobecnější rovině (abychom nedělali předčasné závěry atd.) Tyto metody (hlavně a,b a d) přispívají ke vzniku tvůrčích nápadů ve skupině! ad e) řízená diskuze je tam nějaký moderátor, který usměrňuje názory, diskuzi = koordinuje diskuzi získávání námětů od účastníků diskuze výsledek této metody dost závisí na schopnostech moderátora SYSTEMATICKÉ - vnesení uspořádacího přístupu do tvůrčího procesu - využívají se při tvorbě nových řešení, po menší či větší úpravě a) METODY ANALOGIE b) MATEMATICKO-LOGICKÉ MODELY (MORFOLOGICKÉ) c) METODY ALTERNATIVNÍCH DOTAZŮ ad a) metoda ANALOGIE je univerzální, aplikovatelná ve všech oblastech není náročná, nevyžaduje zvláštní schopnosti předpoklady pro uplatnění: kvalitní a rozsáhlé informace o analogických předmětech zkušenost pracovníků a odbornost 4. Fáze VYHODNOCOVÁNÍ VARIANT a) METODA prosté, jednokriteriální hodnocení (např. rozhodovací stromy) vícekriteriální hodnocení - složitější metody, využívají se např. v modelování - shromažďování informací o konkurentech, distributorech atd.; uplatňuje se při něm výpočetní technika Příklad rozhodovacího stromu: přijetí nových pracovníků zácvik náklady, zvýšení produkce po čase souhlas odborů okamžité zvýšení produkce přesčasy přijetí nových pracovníků žádné akce nesouhlas odborů ztráta prodejních příležitostí žádné akce

17 OBSAH ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT... 2 MANAŽERSKÉ FUNKCE... 2 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU... 2 MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI... 3 MANAŽERSKÉ POSTUPY... 3 MANAŽERSKÁ ETIKA... 3 POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU... 5 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB... 6 McGREGOROVA TEORIE X a Y... 6 HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ... 6 PLÁNOVÁNÍ... 7 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE... 8 STRATEGICKÉ PLÁNY... 8 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ... 9 VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ... 9 SWOT ANALÝZA ROZHODOVÁNÍ Racionalizace rozhodování Rozhodování o cílech PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ OBSAH Připomínky a opravy posílejte na ; - veškerá autorská práva vyhrazena - zákaz šíření a zveřejňování tohoto dokumentu bez souhlasu autora!

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce

1) Určitá skupina lidí v podniku TOP MANAGEMENT, vrcholová skupina pracovníků řídících podnik, manažeři, realizují manažerské funkce Management Vysvětlení pojmu management Management - tomuto pojmu v češtině odpovídá termín řízení Management jako takový je chápán s podnikovým řízením Management je obratné zacházení, správa, řízení,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Autor Mgr. Miroslav Janda

Autor Mgr. Miroslav Janda Autor Mgr. Miroslav Janda LITERATURA : 1. Světlík,J. Marketing školy.zlín:ekka,1966 2. Bacík,F. a kol..úvod do teorie a praxe školského managementu.praha,uk,1955 3. Fischer,Walter.A..Vedení a rozvoj školy.brno,paido,1997.isbn

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management MANAGEMENT 2010-11 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Fischer, Dwight: CIO Plymouth State University Plymouth, New Hampshire 2. Sommerville, Ian : chap 5, 2004 3. Ruddock, Allen:

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Rozhodovací procesy 6

Rozhodovací procesy 6 Rozhodovací procesy 6 a tvorba variant Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 VI rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 6: Povaha kritérií řešení Elementární vědecké

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více