Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr"

Transkript

1 MANAGEMENT - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 Management = řízení = vrcholová skupina pracovníků řídící podnik = teorie řízení jako věda = teoretické i praktické poznatky = určitý způsob vedení lidí ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT 1) Určitá skupina lidí TOPMANAGEMENT 2) Určitý způsob vedení lidí 3) Odborná disciplína, vědní obor 4) Teorie a práce řídících pracovníků Definice: Management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení atd., které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnuti specifických činností (manažerských funkcí), které jsou nezbytné k dosažení podnikových cílů. MANAŽERSKÉ FUNKCE A) SEKVENČNÍ: 1) plánování 2) organizování 3) personalistika 4) vedení lidí 5) kontrola B) PRŮŘEZOVÉ: 1) Analýza řešených problémů 2) Rozhodování 3) Implementace realizace včetně koordinace SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU Rozhodující faktory úspěšné práce managera: -2 koncepce: 1) Tzv. 7S : Strategie (nějaký dlouhodobý cíl) Struktura (nějaké vztahy podřízenosti, nadřízenosti; propojení informačních kanálů) Spolupracovníci (kvalifikace, vzájemné vztahy) Systémy řízení (postupy, metody, znalosti, zkušenosti podporované technickými prostředky) Sdílené hodnoty (poslání organizace sociální, hospodářské a kulturní) Styl manažerské práce (způsob jednání vedoucích pracovníků při řízení) Schopnosti (dovednosti, návyky, zvyky, znalosti) - vypracovaná konsolidační skupinou - 7 faktorů, které se navzájem podmiňují - 2 -

3 2) kritické faktory úspěchu faktory, které ovlivňují prosperitu firmy: Strategie Lidské zdroje Operační sytém = přeměna vstupů na výstupy díky technice MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI 1) VROZENÉ: Potřeba řídit, mít moc Potřeba vcítit se do druhých (spolupracovníků) atd. 2) ZÍSKANÉ Ekonomické znalosti Psychologické znalosti Teorie řízení Fyzická kondice Duševní kondice atd. lze shrnout do 3 úrovní: Technické souvisejí s technickými znalostmi Lidské např. Jak umí dotyčný motivovat Koncepční hlavně spočívá v tom, že má koordinovat aktivitu organizace, má vidět podnik jako celek MANAŽERSKÉ POSTUPY - jsou definovány z hlediska postupů podnikatelské činnosti vnější podnikavost schopnost objevit a využít příležitosti, které v souvislosti s okolním světem (např. Zhodnotit lidské zdroje, materiál, úvěrové zdroje ) vnitřní podnikavost využití vnitropodnikových příležitostí (např. Racionalizace, inovace) sociální odpovědnost manažerů = ochota morální a kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků nést důsledky svého jednání vůči vnitřním a vnějším pracovním prostředím. Za podnikovou orientaci v řešení problémů se považuje podnikové poslání. MANAŽERSKÁ ETIKA - postupy, které jsou někde napsané a musí se dodržovat - nějaká nepsaná pravidla - nějaká spravedlnost Etické chování předpokládá dodržovat v dané komunitě obecně uznávané normy jednání: psané např. Ústava nepsané např. Morálka, slušnost vůči lidem - 3 -

4 VÝVOJ TEORIE ŘÍZENÍ 1910 KLASICKÝ MANAGEMENT F. W. Taylor, H. Fayol, M. Weber, H. Ford, T. Baťa 1920 PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY E. Mayo, A. Maslow 1940 PROFESNÍ PŘÍSTUPY L. F. Urwick, L. Gulik 1950 SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY Ch. Bernard, H. Simon 1960 KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUPY 1980 PRAGMATICKÉ PŘÍSTUPY (dodnes) P. F. Druker 1) KLASICKÝ MANAGEMENT Zásady řízení: Maximální produktivita práce namísto chaosu Maximální výkon, který je nutno sladit s hmotnou odměnou Principy normováni práce a pracovních operací Kvalifikace pracovníků (zajištění plánovitého školení apod.) Henri Fazol Francouz, od kterého pochází pojem správní řízení Definoval 5 cílů (funkcí) správy: plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola Max Weber představitel školy byrokratického řízení byl to německý sociolog říkal, že Základem organizace je kalkulace a podnik potřebuje pro delší fungování nějakou správu = justici že základem organizace je dělba práce, že je nutné přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka + musí fungovat soustava pravidel, předpisů a pokynů a postupů, jak pracovat VEDOUCÍ PRACOVNÍK ŘÍDÍ NEOSOBNĚ A SPRAVEDLIVĚ, DBÁ NA POŘÁDEK A STABILITU. 2) PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY - společným rysem je hledání postavení a úlohy člověka v podniku - věnuje se mezilidským vztahům, neformálním vztahům na pracovišti - byl položen základ psychologických přístupů k managementu - 4 -

5 3) PROFESNÍ PŘÍSTUPY - výhody profesních přístupů je prosté a jasné členění manažerských funkcí zejména vhodné pro výuku - odlišení manažerských funkcí od jiných POSDCORB klasifikace manažerských funkcí P Planning plánování O Organizing organizování S Staffing personální zajištění D Directing přikazování CO Coordinating koordinace R Reporting evidence B Budgeting rozpočet(nictví) 4) SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY - přínos pro rozvoj managementu, skutečnost je chápána jako mnohorozměrný uspořádaný celek - analýza vnitřních vztahů systémů řízení - uznání důležitosti vzájemného působení různých vnitřních činitelů 5) KVANTITATIVNÍ (MATEMATICKÉ) PŘÍSTUPY - vývoj podpořil vznik systémů na podporu rozhodování - nové pohledy na optimalizaci a racionalizaci rozhodování 6) PRAGMATICKÉ (EMPIRICKÉ) PŘÍSTUPY - založeno na doporučených příkladech z praxe (např. tzv. případové studie ), radách POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU -přístupy byly založeny na: 1. OBRÁCENÉ ŘÍZENÍ - zapojení nižších řídících pracovníků do spolurozhodování - kolektivní moudrost - úsilí o zvyšování kvality vznikaly kroužky kvality 2. SYSTÉM PERSONÁLNÍ PRÁCE - snaha o celoživotní zaměstnání - povyšování podle dosažených služebních let - loajalita k firmě - rotace pracovníků 3. DŮRAZ NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ 4. DŮRAZ NA TECHNICKÉ ASPEKTY (nové technologie, zavádění robotů) - 5 -

6 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB se skládá z: potřeba seberealizace potřeby uznání, ocenění např. prestiž společenské potřeby např. patřit do nějaké skupiny lidí apod. potřeba jistoty (ochrany) a bezpečí např. zdraví, materiální potřeby, mzdy fyziologické potřeby např. potrava, oděv, bydlení - existují 2 typy lidí McGREGOROVA TEORIE X a Y X: Y: jedni nechtějí pracovat, musíme je nutit (metodou cukru a byče ) jiní zase pracují rádi je nutné uspokojit nejen hmotné potřeby pracovníků, ale i psychologické potřeby (seberealizace, radost z práce) kontrolují se sami, mají odpovědnost HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ (TEORIE MOTIVAČNĚ-HYGIENICKÁ) Herzberg americký profesor; provedl výzkum a odlišil 2 druhy faktorů faktory, které vedou k uspokojení z práce jsou odlišné od těch, které nemají žádný pozitivní vliv na motivaci Motivační faktory Hygienické (udržující) faktory SATISFAKTORY DISSATISFAKTORY úspěch pracovní podmínky uznání politika podniku a jeho správa postup mezilidské vztahy samostatná práce pracovní jistota odpovědnost vedení a dohled bezpečnost práce mzda Závěr: Odstraňováním dissatisfaktorů se přímo nezvyšuje automaticky výkonnost, musí se dbát i na satisfaktory

7 PLÁNOVÁNÍ Výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí plán činnosti (=časový) - plán kontrol - tréninkový plán - plán oprav plán rozdělení zdrojů a materiálu (=distribuční) plán situace, zobrazení (=situační) - plán města forma plánu: - textová - grafická - kombinovaná druhy plánů: STRATEGIE, TAKTIKY POSLÁNÍ, CÍLE OBJEMOVÉ PLÁNY ROZPOČTY POSTUPY, PROGRAMY PRACOVIŠŤ VÝROBY MATERIÁLOVÝCH TOKŮ LIDSKÝCH TOKŮ FINANČNÍCH TOKŮ ROZPOČTY INFORMAČNÍCH TOKŮ REKLAMA atd. DLOUHODOBÉ ideologové plány STŘEDODOBÉ plán výrobní činnosti KRÁTKODOBÉ operativní řízení atd

8 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE Celý proces plánování je řešen postupně za pomoci plánovacích kategorií. CÍLE konečný stav, ke kterému plánovací aktivity směřují. Efektivní plánovací proces je založen na jasném stanovení cílů a způsobu jejich dosažení STRATEGIE způsob činnosti organizace (např. jak se chovat na trhu, ke konkurenci, jaké služby nabídnout oproti konkurenci navíc atd.) POLITIKY podnikové pravidlo, jak postupovat při opakovaných situacích (standardní postupy, procesy ) POSTUPY metody provádění budoucích činností PRAVIDLA specifické požadavky na činnosti (např. každý výrobek musí projít kontrolou) PROGRAMY souhrn strategií, cílů, postupů, pravidel obvykle doprovázeno rozpočty. Dopracováno tak, aby se o tom už dalo jednat. ROZPOČTY numerické stanovení očekávaných výsledků, finanční vyjádření programů. Platí zde, že není je jeden model (varianta), ale je jich více variantní rozpočtování TAKTIKY návod k rozhodování STRATEGICKÉ PLÁNY - časový horizont plánování je ovlivněn: 1) velikostí podniku 2) charakterem odvětví 3) silou konkurence STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: dlouhodobý charakter realizováno top-manažery navazuje na strategické cíle TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ: specifikace a konkretizace cílů plány na úrovni organizačních článků podniku OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ: krátkodobý charakter operativní plány: odbytu výroby STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: strategie dlouhodobý program a způsob činnosti organizace určení směrů podnikových aktivit racionální a vědomý proces získání strategické konkurenční výhody dlouhodobost (10-15 let) - 8 -

9 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUČASNÁ STRATEGIE FIRMY ANALÝZA OKOLÍ STRATEGICKÉ ÚKOLY STRATEGIE VNITŘNÍ ANALÝZA Úkolem strategického plánování je získat srovnatelnou výhodu vůči konkurenci. Základ procesu strategického plánování je stanovení strategických cílů OBECNÉ cíle SPECIFICKÉ cíle PRIORITY cílů Analýza vnějšího okolí firmy MAKROOKOLÍ (obecné) MIKROOKOLÍ (oborové) Strategická analýza vnitřního prostředí firmy - znamená na základě analýzy okolí podniku definovat silné a slabé stránky podniku, z nich určit hlavní konkurenční výhody - techniky stanovení silných a slabých stránek podniku: analýza SWOT VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ 1. lepší řízení stávajících aktivit 2. zavedení nových aktivit ANSOFFŮV MODEL: Výrobky: / Trhy: současné: nové: současné: pronikání na trh rozvoj trhu nové: vývoj výrobku diverzifikace DALŠÍ NÁSTROJE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ: matice BCG přístup společnosti GE (General Electric) - na základě uvedených kroků je sestaven komplexní strategický plán. - ten je doplněn rozpočty - a je zpracován do krátkodobých plánů (taktických a operačních) KSP - je označován jako podnikatelský plán - kromě účelu pro vnitřní potřeby firmy, slouží i k zveřejnění vybraným osobám a institucím. - Podnikatelský plán může být zpracován pro dílčí podnikatelské projekty (např. budování nové instituce nebo rozšíření firmy nákupem nových provozů) - 9 -

10 PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ - systém podnikového plánování je charakterizován: A) ÚROVEŇ PLÁNOVÁNÍ B) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE C) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU ad a) PLÁNOVÁNÍ dělíme na: plánování strategické plánování taktické plánování operativní ad b) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE - jakým způsobem jsou v podniku vytvářeny jednotlivé dílčí plány - jde o vnitropodnikové plánování - výměna informací mezi jednotlivými úrovněmi organizace mění struktury podniku - jsou 3 možnosti: 1) plánování SHORA začíná se od nejvyšších, směrem dolů 2) plánování ZDOLA opak, začíná se dole a pokračuje směrem nahoru 3) plánování DIALOGOVÉ (PROTISMĚRNÉ) moderní metoda, je nejnáročnější (hlavně časově) - k technologii plánování patří i rozhodování o: 1) ZÁVAZNOSTI jak se nesplní, sankce 2) STABILITĚ přípustnost a mechanismus provádění změn 3) PODROBNOSTI PLÁNU zadávání úkolu plánu jednotlivým místům ad c) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU - roční podnikový plán se sestavuje nejčastěji podle podnikových činností -> funkční struktura KOMPLEXNÍ PODNIKOVÝ PLÁN PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU např.: 1. Marketingový plán - sestavuje se pro každou výrobkovou skupinu, případně výrobní obor - obsahuje: cílové trhy marketingové cíle tj. plán prodejů, plánovaný tržní podíl plán marketingového mixu 2. Plán výroby - odvozuje se z plánů prodejů a kapacitních možností podniku 3. Plán zásobování - energie, suroviny, náhradní díly atd. 4. Plán investic - obnova, rekonstrukce, modernizace, rozvojové investice 5. Plán inovací - zabezpečuje technický rozvoj 6. Finanční plán - do jakých fiktivit by měl podnik investovat, aby splnil své cíle 7. Plán personální Plány personální a finanční mají interesující i průřezový charakter

11 OPERATIVNÍ PLÁNY - bezprostřední nástroj pro realizaci zamýšlených podnikových cílů - časový horizont: maximálně ČTVRTLETÍ - věčná náplň operativních plánů odbytu výroby nákupu Závěr: Různorodost podnikatelských aktivit neposkytuje universální doporučení pro tvorbu operativních plánů. SWOT ANALÝZA - je o hodnocení silných a slabých stránek podniku, které se konfrontují s hodnocením příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze stavu o předpokládaném vývoji ve vnějším mikro- a makroprostředí. STRENGHT = silné WEAKNESSES = slabé OPPORTUNITIES = příležitosti THREATS = ohrožení SWOT ANALÝZA silné a slabé stránky analýza vnitřního prostředí S - W příležitosti hrozby analýza vnějšího prostředí O - T Hodnocení se provádí např. bodovým ohodnocením = vytipují se faktory, které jsou pro hodnocení důležité, každému faktoru se přiřadí váha a poté počet hodnocení x váha kritéria = sumář příklad ze cvičeni viz další strana

12 CVIČENÍ (SWOT analýza) PŘÍKLAD 3: A B C D E F G H I J K L M N kritérium: Celková úroveň řízení a plánování Řízení obchodní činnosti Marketingové řízení Pozice na trhu (tržní podíl) Komplexnost služeb, péče o klienta Známost a goodwill firmy Znalost trhu a jeho potřeb Spokojenost klientů Ceny Účinnost vlastní propagace Vnitropodniková komunikace a týmová spolupráce Vnitropodniková organizace Personální politika Systém motivace kritérium: váha kritéria: stupnice a počet ohodnocení: A B C D E F G H I J K L M N N E D O K O N Č E N O počet ohodnocení x váha kritéria sumář

13 ROZHODOVÁNÍ - rozhodovací procesy znamenají nejdůležitější činnost manažerů - tvoří pracovní náplň manažerů na všech stupních řízení - rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních manažerských funkcí - rozhodování je princip volby existence více variant, kterými lze dosáhnout téhož cíle - jednotlivé varianty se mohou lišit např. nápady, efekty, dopady dohodovací procesy mají stránku: 1. MERITORNÍ - věcnou, obsahovou tj. výrobní program, investice, výběr pracovníka atd. 2. FORMÁLNĚ-LOGICKOU procedurální - jednotlivé rozhodovací procesy spojuje rámcový postup -> procedura řešení rozhodovací proces etapy: - identifikace rozhodovacího problému - analýza a formulace problému - tvorba variant rozhodování - stanovení kritérií hodnocení - určení důsledků variant - výběrové varianty, realizace - kontrola výsledků základní typy rozhodovacích problémů: 1) DOBŘE A ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY dobře strukturované problémy: - jsou jednoduché, rutinní ( programovatelné ) postupy - řeší se na operativní úrovni - např.: stanovení velikosti objednávky materiálu, obsazení linky pracovníky špatně strukturované problémy: - řeší se na vyšší úrovni - do určité míry jsou nové - např.: inovace, vznik společného podniku 2) ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY, RIZIKA, NEJISTOTY rozhodovací procesy podle stupně informovanosti: 1) rozhodování ZA JISTOTY známe přesně důsledky rozhodování a budoucí stav okolí 2) rozhodování ZA RIZIKA známe důsledky rozhodování a pravděpodobný (možný) stav okolí 3) rozhodování ZA NEURČITOSTI NEJISTOTY nejsme schopni ani pravděpodobně stanovit budoucí stav okolí postoj rozhodovatele k riziku: 1) SKON K RIZIKU vyhledává značně rizikové varianty, které mají naději na dobrý výsledek 2) AVERZE K RIZIKU strach riskovat, smíří se s nižším užitkem, bez rizika 3) NEUTRÁLNÍ POSTOJ K RIZIKU

14 rozhodovací procesy z hlediska CHARAKTERU RIZIK: 1) BĚŽNÁ v denní praxi 2) NEVYHNUTELNÁ musí se podstoupit, pokud se má dosáhnout cíle Racionalizace rozhodování - základní princip pro výběr alternativ je maximalizace užitku - rozhodování předpokládá: rozhodovatel je informován o možných alternativách, stavech okolí, pravděpodobného výskytu stanovit, kterou budoucí situaci preferuje do rozhodování vstupují subjektivní, avšak racionální přístupy Rozhodování o cílech - v podniku jsou různé skupiny různé cíle - např. majitelé (akcionáři), manažeři, zaměstnanci PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ - v jednotlivých fázích rozhodovacího procesu lze využít různé metody, které usnadňují realizaci 1. Fáze INDENTIFIKACE ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU PARETOVA ANALÝZA pravidlo 20:80 = zaměřit se na podstatné prvky, kterých nebývá mnoho (často ne více jak 20%), ale rozhodujícím způsobem (mnohdy z 80%) ovlivňují realitu 2. Fáze ANALÝZY A FORMULACE PROBLÉMU ANALÝZA SILOVÉHO POLE = grafická technika umožňuje určit činitele, který působí příznivě a něpříznivě např. Přenos zpráv v PC síti pomáhající síly: rychlost možnost písemného záznamu snadná odpověď více adresátů přílohy, grafika bránící síly: poruchy v síti, v PC finanční náklady na zavedení gramotnost obsluhy spojení jen s místy s PC

15 DIAGRAM PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ (rybí kostra) - grafická metoda, vede ke zjištění příčin problému - např. žárovka baterie povolená zničená vybitá chybí vyteklá nesprávná nesvítí kapesní svítilna přehozené vadný závit vlhkost chybí neobeznámený zkratované probíjí moc světla chybí invalida kontakty okolí člověk 3. Fáze TVORBY VARIANT ROZHODOVÁNÍ metody tvůrčího myšlení: - KREATIVNÍ - PRO ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH, JEDINEČNÝCH PROBLÉMŮ dělí se na: INTUITIVNÍ SYSTEMATICKÉ INTUITIVNÍ a) BURZA NÁPADŮ BRAINSTORMING b) BRAINWRITING c) DELPHI METODA d) GORDONOVA METODA e) ŘÍZENÁ DISKUZE ad a) brainstorming generování nápadů, řešení určitých problémů ve skupině řeší se ústně a zapisují se jen poznámky ad b) brainwriting písemná forma brainstormingu myšlenka se neříká nahlas, je to (více) anonymní ad c) delphi metoda získávání námětů se zaměřuje na odborníky stanoviska se získávají prostřednictvím dotazníku vyjadřují se k určitému problému výsledky se zobecní, upřesní se problém a znova se k tomu vyjádří využití: pro odhad budoucího vývoje

16 ad d) Gordonova metoda (SINEKTIKA) členové týmu jsou vybíráni tak, aby byli schopni zabývat s problémy z hlediska celé organizace účelem této metody je formulace problému v jeho nejobecnější rovině (abychom nedělali předčasné závěry atd.) Tyto metody (hlavně a,b a d) přispívají ke vzniku tvůrčích nápadů ve skupině! ad e) řízená diskuze je tam nějaký moderátor, který usměrňuje názory, diskuzi = koordinuje diskuzi získávání námětů od účastníků diskuze výsledek této metody dost závisí na schopnostech moderátora SYSTEMATICKÉ - vnesení uspořádacího přístupu do tvůrčího procesu - využívají se při tvorbě nových řešení, po menší či větší úpravě a) METODY ANALOGIE b) MATEMATICKO-LOGICKÉ MODELY (MORFOLOGICKÉ) c) METODY ALTERNATIVNÍCH DOTAZŮ ad a) metoda ANALOGIE je univerzální, aplikovatelná ve všech oblastech není náročná, nevyžaduje zvláštní schopnosti předpoklady pro uplatnění: kvalitní a rozsáhlé informace o analogických předmětech zkušenost pracovníků a odbornost 4. Fáze VYHODNOCOVÁNÍ VARIANT a) METODA prosté, jednokriteriální hodnocení (např. rozhodovací stromy) vícekriteriální hodnocení - složitější metody, využívají se např. v modelování - shromažďování informací o konkurentech, distributorech atd.; uplatňuje se při něm výpočetní technika Příklad rozhodovacího stromu: přijetí nových pracovníků zácvik náklady, zvýšení produkce po čase souhlas odborů okamžité zvýšení produkce přesčasy přijetí nových pracovníků žádné akce nesouhlas odborů ztráta prodejních příležitostí žádné akce

17 OBSAH ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT... 2 MANAŽERSKÉ FUNKCE... 2 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU... 2 MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI... 3 MANAŽERSKÉ POSTUPY... 3 MANAŽERSKÁ ETIKA... 3 POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU... 5 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB... 6 McGREGOROVA TEORIE X a Y... 6 HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ... 6 PLÁNOVÁNÍ... 7 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE... 8 STRATEGICKÉ PLÁNY... 8 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ... 9 VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ... 9 SWOT ANALÝZA ROZHODOVÁNÍ Racionalizace rozhodování Rozhodování o cílech PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ OBSAH Připomínky a opravy posílejte na ; - veškerá autorská práva vyhrazena - zákaz šíření a zveřejňování tohoto dokumentu bez souhlasu autora!

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 1 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 1 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 1 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Úvod do managementu 2. Historický vývoj managementu 3. Manažerské funkce Management Významově chápeme

Více

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky)

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky) Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT (Elektronická forma učební pomůcky) SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

I. Úvod do managementu

I. Úvod do managementu I. Úvod do managementu Základní pojmy management (M) = souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace manažer = profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí) 1 RÏ õâzenõâ prïedvyârobnõâch etap Řízení je rozhodovací proces, směřující k vytýčenému cíli prostřednictvím funkcí: plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) organizování (vytvářet

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE A DALŠÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ, Ph.D. B

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Bakalářská práce

Více