Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr"

Transkript

1 MANAGEMENT - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: tel:

2 Management = řízení = vrcholová skupina pracovníků řídící podnik = teorie řízení jako věda = teoretické i praktické poznatky = určitý způsob vedení lidí ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT 1) Určitá skupina lidí TOPMANAGEMENT 2) Určitý způsob vedení lidí 3) Odborná disciplína, vědní obor 4) Teorie a práce řídících pracovníků Definice: Management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení atd., které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnuti specifických činností (manažerských funkcí), které jsou nezbytné k dosažení podnikových cílů. MANAŽERSKÉ FUNKCE A) SEKVENČNÍ: 1) plánování 2) organizování 3) personalistika 4) vedení lidí 5) kontrola B) PRŮŘEZOVÉ: 1) Analýza řešených problémů 2) Rozhodování 3) Implementace realizace včetně koordinace SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU Rozhodující faktory úspěšné práce managera: -2 koncepce: 1) Tzv. 7S : Strategie (nějaký dlouhodobý cíl) Struktura (nějaké vztahy podřízenosti, nadřízenosti; propojení informačních kanálů) Spolupracovníci (kvalifikace, vzájemné vztahy) Systémy řízení (postupy, metody, znalosti, zkušenosti podporované technickými prostředky) Sdílené hodnoty (poslání organizace sociální, hospodářské a kulturní) Styl manažerské práce (způsob jednání vedoucích pracovníků při řízení) Schopnosti (dovednosti, návyky, zvyky, znalosti) - vypracovaná konsolidační skupinou - 7 faktorů, které se navzájem podmiňují - 2 -

3 2) kritické faktory úspěchu faktory, které ovlivňují prosperitu firmy: Strategie Lidské zdroje Operační sytém = přeměna vstupů na výstupy díky technice MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI 1) VROZENÉ: Potřeba řídit, mít moc Potřeba vcítit se do druhých (spolupracovníků) atd. 2) ZÍSKANÉ Ekonomické znalosti Psychologické znalosti Teorie řízení Fyzická kondice Duševní kondice atd. lze shrnout do 3 úrovní: Technické souvisejí s technickými znalostmi Lidské např. Jak umí dotyčný motivovat Koncepční hlavně spočívá v tom, že má koordinovat aktivitu organizace, má vidět podnik jako celek MANAŽERSKÉ POSTUPY - jsou definovány z hlediska postupů podnikatelské činnosti vnější podnikavost schopnost objevit a využít příležitosti, které v souvislosti s okolním světem (např. Zhodnotit lidské zdroje, materiál, úvěrové zdroje ) vnitřní podnikavost využití vnitropodnikových příležitostí (např. Racionalizace, inovace) sociální odpovědnost manažerů = ochota morální a kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků nést důsledky svého jednání vůči vnitřním a vnějším pracovním prostředím. Za podnikovou orientaci v řešení problémů se považuje podnikové poslání. MANAŽERSKÁ ETIKA - postupy, které jsou někde napsané a musí se dodržovat - nějaká nepsaná pravidla - nějaká spravedlnost Etické chování předpokládá dodržovat v dané komunitě obecně uznávané normy jednání: psané např. Ústava nepsané např. Morálka, slušnost vůči lidem - 3 -

4 VÝVOJ TEORIE ŘÍZENÍ 1910 KLASICKÝ MANAGEMENT F. W. Taylor, H. Fayol, M. Weber, H. Ford, T. Baťa 1920 PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY E. Mayo, A. Maslow 1940 PROFESNÍ PŘÍSTUPY L. F. Urwick, L. Gulik 1950 SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY Ch. Bernard, H. Simon 1960 KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUPY 1980 PRAGMATICKÉ PŘÍSTUPY (dodnes) P. F. Druker 1) KLASICKÝ MANAGEMENT Zásady řízení: Maximální produktivita práce namísto chaosu Maximální výkon, který je nutno sladit s hmotnou odměnou Principy normováni práce a pracovních operací Kvalifikace pracovníků (zajištění plánovitého školení apod.) Henri Fazol Francouz, od kterého pochází pojem správní řízení Definoval 5 cílů (funkcí) správy: plánování, organizování, přikazování, koordinace a kontrola Max Weber představitel školy byrokratického řízení byl to německý sociolog říkal, že Základem organizace je kalkulace a podnik potřebuje pro delší fungování nějakou správu = justici že základem organizace je dělba práce, že je nutné přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka + musí fungovat soustava pravidel, předpisů a pokynů a postupů, jak pracovat VEDOUCÍ PRACOVNÍK ŘÍDÍ NEOSOBNĚ A SPRAVEDLIVĚ, DBÁ NA POŘÁDEK A STABILITU. 2) PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PŘÍSTUPY - společným rysem je hledání postavení a úlohy člověka v podniku - věnuje se mezilidským vztahům, neformálním vztahům na pracovišti - byl položen základ psychologických přístupů k managementu - 4 -

5 3) PROFESNÍ PŘÍSTUPY - výhody profesních přístupů je prosté a jasné členění manažerských funkcí zejména vhodné pro výuku - odlišení manažerských funkcí od jiných POSDCORB klasifikace manažerských funkcí P Planning plánování O Organizing organizování S Staffing personální zajištění D Directing přikazování CO Coordinating koordinace R Reporting evidence B Budgeting rozpočet(nictví) 4) SYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY - přínos pro rozvoj managementu, skutečnost je chápána jako mnohorozměrný uspořádaný celek - analýza vnitřních vztahů systémů řízení - uznání důležitosti vzájemného působení různých vnitřních činitelů 5) KVANTITATIVNÍ (MATEMATICKÉ) PŘÍSTUPY - vývoj podpořil vznik systémů na podporu rozhodování - nové pohledy na optimalizaci a racionalizaci rozhodování 6) PRAGMATICKÉ (EMPIRICKÉ) PŘÍSTUPY - založeno na doporučených příkladech z praxe (např. tzv. případové studie ), radách POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU -přístupy byly založeny na: 1. OBRÁCENÉ ŘÍZENÍ - zapojení nižších řídících pracovníků do spolurozhodování - kolektivní moudrost - úsilí o zvyšování kvality vznikaly kroužky kvality 2. SYSTÉM PERSONÁLNÍ PRÁCE - snaha o celoživotní zaměstnání - povyšování podle dosažených služebních let - loajalita k firmě - rotace pracovníků 3. DŮRAZ NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ 4. DŮRAZ NA TECHNICKÉ ASPEKTY (nové technologie, zavádění robotů) - 5 -

6 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB se skládá z: potřeba seberealizace potřeby uznání, ocenění např. prestiž společenské potřeby např. patřit do nějaké skupiny lidí apod. potřeba jistoty (ochrany) a bezpečí např. zdraví, materiální potřeby, mzdy fyziologické potřeby např. potrava, oděv, bydlení - existují 2 typy lidí McGREGOROVA TEORIE X a Y X: Y: jedni nechtějí pracovat, musíme je nutit (metodou cukru a byče ) jiní zase pracují rádi je nutné uspokojit nejen hmotné potřeby pracovníků, ale i psychologické potřeby (seberealizace, radost z práce) kontrolují se sami, mají odpovědnost HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ (TEORIE MOTIVAČNĚ-HYGIENICKÁ) Herzberg americký profesor; provedl výzkum a odlišil 2 druhy faktorů faktory, které vedou k uspokojení z práce jsou odlišné od těch, které nemají žádný pozitivní vliv na motivaci Motivační faktory Hygienické (udržující) faktory SATISFAKTORY DISSATISFAKTORY úspěch pracovní podmínky uznání politika podniku a jeho správa postup mezilidské vztahy samostatná práce pracovní jistota odpovědnost vedení a dohled bezpečnost práce mzda Závěr: Odstraňováním dissatisfaktorů se přímo nezvyšuje automaticky výkonnost, musí se dbát i na satisfaktory

7 PLÁNOVÁNÍ Výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí plán činnosti (=časový) - plán kontrol - tréninkový plán - plán oprav plán rozdělení zdrojů a materiálu (=distribuční) plán situace, zobrazení (=situační) - plán města forma plánu: - textová - grafická - kombinovaná druhy plánů: STRATEGIE, TAKTIKY POSLÁNÍ, CÍLE OBJEMOVÉ PLÁNY ROZPOČTY POSTUPY, PROGRAMY PRACOVIŠŤ VÝROBY MATERIÁLOVÝCH TOKŮ LIDSKÝCH TOKŮ FINANČNÍCH TOKŮ ROZPOČTY INFORMAČNÍCH TOKŮ REKLAMA atd. DLOUHODOBÉ ideologové plány STŘEDODOBÉ plán výrobní činnosti KRÁTKODOBÉ operativní řízení atd

8 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE Celý proces plánování je řešen postupně za pomoci plánovacích kategorií. CÍLE konečný stav, ke kterému plánovací aktivity směřují. Efektivní plánovací proces je založen na jasném stanovení cílů a způsobu jejich dosažení STRATEGIE způsob činnosti organizace (např. jak se chovat na trhu, ke konkurenci, jaké služby nabídnout oproti konkurenci navíc atd.) POLITIKY podnikové pravidlo, jak postupovat při opakovaných situacích (standardní postupy, procesy ) POSTUPY metody provádění budoucích činností PRAVIDLA specifické požadavky na činnosti (např. každý výrobek musí projít kontrolou) PROGRAMY souhrn strategií, cílů, postupů, pravidel obvykle doprovázeno rozpočty. Dopracováno tak, aby se o tom už dalo jednat. ROZPOČTY numerické stanovení očekávaných výsledků, finanční vyjádření programů. Platí zde, že není je jeden model (varianta), ale je jich více variantní rozpočtování TAKTIKY návod k rozhodování STRATEGICKÉ PLÁNY - časový horizont plánování je ovlivněn: 1) velikostí podniku 2) charakterem odvětví 3) silou konkurence STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: dlouhodobý charakter realizováno top-manažery navazuje na strategické cíle TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ: specifikace a konkretizace cílů plány na úrovni organizačních článků podniku OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ: krátkodobý charakter operativní plány: odbytu výroby STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: strategie dlouhodobý program a způsob činnosti organizace určení směrů podnikových aktivit racionální a vědomý proces získání strategické konkurenční výhody dlouhodobost (10-15 let) - 8 -

9 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUČASNÁ STRATEGIE FIRMY ANALÝZA OKOLÍ STRATEGICKÉ ÚKOLY STRATEGIE VNITŘNÍ ANALÝZA Úkolem strategického plánování je získat srovnatelnou výhodu vůči konkurenci. Základ procesu strategického plánování je stanovení strategických cílů OBECNÉ cíle SPECIFICKÉ cíle PRIORITY cílů Analýza vnějšího okolí firmy MAKROOKOLÍ (obecné) MIKROOKOLÍ (oborové) Strategická analýza vnitřního prostředí firmy - znamená na základě analýzy okolí podniku definovat silné a slabé stránky podniku, z nich určit hlavní konkurenční výhody - techniky stanovení silných a slabých stránek podniku: analýza SWOT VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ 1. lepší řízení stávajících aktivit 2. zavedení nových aktivit ANSOFFŮV MODEL: Výrobky: / Trhy: současné: nové: současné: pronikání na trh rozvoj trhu nové: vývoj výrobku diverzifikace DALŠÍ NÁSTROJE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ: matice BCG přístup společnosti GE (General Electric) - na základě uvedených kroků je sestaven komplexní strategický plán. - ten je doplněn rozpočty - a je zpracován do krátkodobých plánů (taktických a operačních) KSP - je označován jako podnikatelský plán - kromě účelu pro vnitřní potřeby firmy, slouží i k zveřejnění vybraným osobám a institucím. - Podnikatelský plán může být zpracován pro dílčí podnikatelské projekty (např. budování nové instituce nebo rozšíření firmy nákupem nových provozů) - 9 -

10 PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ - systém podnikového plánování je charakterizován: A) ÚROVEŇ PLÁNOVÁNÍ B) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE C) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU ad a) PLÁNOVÁNÍ dělíme na: plánování strategické plánování taktické plánování operativní ad b) PLÁNOVACÍ TECHNOLOGIE - jakým způsobem jsou v podniku vytvářeny jednotlivé dílčí plány - jde o vnitropodnikové plánování - výměna informací mezi jednotlivými úrovněmi organizace mění struktury podniku - jsou 3 možnosti: 1) plánování SHORA začíná se od nejvyšších, směrem dolů 2) plánování ZDOLA opak, začíná se dole a pokračuje směrem nahoru 3) plánování DIALOGOVÉ (PROTISMĚRNÉ) moderní metoda, je nejnáročnější (hlavně časově) - k technologii plánování patří i rozhodování o: 1) ZÁVAZNOSTI jak se nesplní, sankce 2) STABILITĚ přípustnost a mechanismus provádění změn 3) PODROBNOSTI PLÁNU zadávání úkolu plánu jednotlivým místům ad c) STRUKTURA PODNIKOVÉHO PLÁNU - roční podnikový plán se sestavuje nejčastěji podle podnikových činností -> funkční struktura KOMPLEXNÍ PODNIKOVÝ PLÁN PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU např.: 1. Marketingový plán - sestavuje se pro každou výrobkovou skupinu, případně výrobní obor - obsahuje: cílové trhy marketingové cíle tj. plán prodejů, plánovaný tržní podíl plán marketingového mixu 2. Plán výroby - odvozuje se z plánů prodejů a kapacitních možností podniku 3. Plán zásobování - energie, suroviny, náhradní díly atd. 4. Plán investic - obnova, rekonstrukce, modernizace, rozvojové investice 5. Plán inovací - zabezpečuje technický rozvoj 6. Finanční plán - do jakých fiktivit by měl podnik investovat, aby splnil své cíle 7. Plán personální Plány personální a finanční mají interesující i průřezový charakter

11 OPERATIVNÍ PLÁNY - bezprostřední nástroj pro realizaci zamýšlených podnikových cílů - časový horizont: maximálně ČTVRTLETÍ - věčná náplň operativních plánů odbytu výroby nákupu Závěr: Různorodost podnikatelských aktivit neposkytuje universální doporučení pro tvorbu operativních plánů. SWOT ANALÝZA - je o hodnocení silných a slabých stránek podniku, které se konfrontují s hodnocením příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze stavu o předpokládaném vývoji ve vnějším mikro- a makroprostředí. STRENGHT = silné WEAKNESSES = slabé OPPORTUNITIES = příležitosti THREATS = ohrožení SWOT ANALÝZA silné a slabé stránky analýza vnitřního prostředí S - W příležitosti hrozby analýza vnějšího prostředí O - T Hodnocení se provádí např. bodovým ohodnocením = vytipují se faktory, které jsou pro hodnocení důležité, každému faktoru se přiřadí váha a poté počet hodnocení x váha kritéria = sumář příklad ze cvičeni viz další strana

12 CVIČENÍ (SWOT analýza) PŘÍKLAD 3: A B C D E F G H I J K L M N kritérium: Celková úroveň řízení a plánování Řízení obchodní činnosti Marketingové řízení Pozice na trhu (tržní podíl) Komplexnost služeb, péče o klienta Známost a goodwill firmy Znalost trhu a jeho potřeb Spokojenost klientů Ceny Účinnost vlastní propagace Vnitropodniková komunikace a týmová spolupráce Vnitropodniková organizace Personální politika Systém motivace kritérium: váha kritéria: stupnice a počet ohodnocení: A B C D E F G H I J K L M N N E D O K O N Č E N O počet ohodnocení x váha kritéria sumář

13 ROZHODOVÁNÍ - rozhodovací procesy znamenají nejdůležitější činnost manažerů - tvoří pracovní náplň manažerů na všech stupních řízení - rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních manažerských funkcí - rozhodování je princip volby existence více variant, kterými lze dosáhnout téhož cíle - jednotlivé varianty se mohou lišit např. nápady, efekty, dopady dohodovací procesy mají stránku: 1. MERITORNÍ - věcnou, obsahovou tj. výrobní program, investice, výběr pracovníka atd. 2. FORMÁLNĚ-LOGICKOU procedurální - jednotlivé rozhodovací procesy spojuje rámcový postup -> procedura řešení rozhodovací proces etapy: - identifikace rozhodovacího problému - analýza a formulace problému - tvorba variant rozhodování - stanovení kritérií hodnocení - určení důsledků variant - výběrové varianty, realizace - kontrola výsledků základní typy rozhodovacích problémů: 1) DOBŘE A ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY dobře strukturované problémy: - jsou jednoduché, rutinní ( programovatelné ) postupy - řeší se na operativní úrovni - např.: stanovení velikosti objednávky materiálu, obsazení linky pracovníky špatně strukturované problémy: - řeší se na vyšší úrovni - do určité míry jsou nové - např.: inovace, vznik společného podniku 2) ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY, RIZIKA, NEJISTOTY rozhodovací procesy podle stupně informovanosti: 1) rozhodování ZA JISTOTY známe přesně důsledky rozhodování a budoucí stav okolí 2) rozhodování ZA RIZIKA známe důsledky rozhodování a pravděpodobný (možný) stav okolí 3) rozhodování ZA NEURČITOSTI NEJISTOTY nejsme schopni ani pravděpodobně stanovit budoucí stav okolí postoj rozhodovatele k riziku: 1) SKON K RIZIKU vyhledává značně rizikové varianty, které mají naději na dobrý výsledek 2) AVERZE K RIZIKU strach riskovat, smíří se s nižším užitkem, bez rizika 3) NEUTRÁLNÍ POSTOJ K RIZIKU

14 rozhodovací procesy z hlediska CHARAKTERU RIZIK: 1) BĚŽNÁ v denní praxi 2) NEVYHNUTELNÁ musí se podstoupit, pokud se má dosáhnout cíle Racionalizace rozhodování - základní princip pro výběr alternativ je maximalizace užitku - rozhodování předpokládá: rozhodovatel je informován o možných alternativách, stavech okolí, pravděpodobného výskytu stanovit, kterou budoucí situaci preferuje do rozhodování vstupují subjektivní, avšak racionální přístupy Rozhodování o cílech - v podniku jsou různé skupiny různé cíle - např. majitelé (akcionáři), manažeři, zaměstnanci PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ - v jednotlivých fázích rozhodovacího procesu lze využít různé metody, které usnadňují realizaci 1. Fáze INDENTIFIKACE ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU PARETOVA ANALÝZA pravidlo 20:80 = zaměřit se na podstatné prvky, kterých nebývá mnoho (často ne více jak 20%), ale rozhodujícím způsobem (mnohdy z 80%) ovlivňují realitu 2. Fáze ANALÝZY A FORMULACE PROBLÉMU ANALÝZA SILOVÉHO POLE = grafická technika umožňuje určit činitele, který působí příznivě a něpříznivě např. Přenos zpráv v PC síti pomáhající síly: rychlost možnost písemného záznamu snadná odpověď více adresátů přílohy, grafika bránící síly: poruchy v síti, v PC finanční náklady na zavedení gramotnost obsluhy spojení jen s místy s PC

15 DIAGRAM PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ (rybí kostra) - grafická metoda, vede ke zjištění příčin problému - např. žárovka baterie povolená zničená vybitá chybí vyteklá nesprávná nesvítí kapesní svítilna přehozené vadný závit vlhkost chybí neobeznámený zkratované probíjí moc světla chybí invalida kontakty okolí člověk 3. Fáze TVORBY VARIANT ROZHODOVÁNÍ metody tvůrčího myšlení: - KREATIVNÍ - PRO ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH, JEDINEČNÝCH PROBLÉMŮ dělí se na: INTUITIVNÍ SYSTEMATICKÉ INTUITIVNÍ a) BURZA NÁPADŮ BRAINSTORMING b) BRAINWRITING c) DELPHI METODA d) GORDONOVA METODA e) ŘÍZENÁ DISKUZE ad a) brainstorming generování nápadů, řešení určitých problémů ve skupině řeší se ústně a zapisují se jen poznámky ad b) brainwriting písemná forma brainstormingu myšlenka se neříká nahlas, je to (více) anonymní ad c) delphi metoda získávání námětů se zaměřuje na odborníky stanoviska se získávají prostřednictvím dotazníku vyjadřují se k určitému problému výsledky se zobecní, upřesní se problém a znova se k tomu vyjádří využití: pro odhad budoucího vývoje

16 ad d) Gordonova metoda (SINEKTIKA) členové týmu jsou vybíráni tak, aby byli schopni zabývat s problémy z hlediska celé organizace účelem této metody je formulace problému v jeho nejobecnější rovině (abychom nedělali předčasné závěry atd.) Tyto metody (hlavně a,b a d) přispívají ke vzniku tvůrčích nápadů ve skupině! ad e) řízená diskuze je tam nějaký moderátor, který usměrňuje názory, diskuzi = koordinuje diskuzi získávání námětů od účastníků diskuze výsledek této metody dost závisí na schopnostech moderátora SYSTEMATICKÉ - vnesení uspořádacího přístupu do tvůrčího procesu - využívají se při tvorbě nových řešení, po menší či větší úpravě a) METODY ANALOGIE b) MATEMATICKO-LOGICKÉ MODELY (MORFOLOGICKÉ) c) METODY ALTERNATIVNÍCH DOTAZŮ ad a) metoda ANALOGIE je univerzální, aplikovatelná ve všech oblastech není náročná, nevyžaduje zvláštní schopnosti předpoklady pro uplatnění: kvalitní a rozsáhlé informace o analogických předmětech zkušenost pracovníků a odbornost 4. Fáze VYHODNOCOVÁNÍ VARIANT a) METODA prosté, jednokriteriální hodnocení (např. rozhodovací stromy) vícekriteriální hodnocení - složitější metody, využívají se např. v modelování - shromažďování informací o konkurentech, distributorech atd.; uplatňuje se při něm výpočetní technika Příklad rozhodovacího stromu: přijetí nových pracovníků zácvik náklady, zvýšení produkce po čase souhlas odborů okamžité zvýšení produkce přesčasy přijetí nových pracovníků žádné akce nesouhlas odborů ztráta prodejních příležitostí žádné akce

17 OBSAH ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU A POJEM MANAGEMENT... 2 MANAŽERSKÉ FUNKCE... 2 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU... 2 MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI... 3 MANAŽERSKÉ POSTUPY... 3 MANAŽERSKÁ ETIKA... 3 POZNATKY Z JAPONSKÉHO MANAGEMENTU... 5 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB... 6 McGREGOROVA TEORIE X a Y... 6 HERZBERGOVA TEORIE 2 FAKTORŮ... 6 PLÁNOVÁNÍ... 7 ZÁKLADNÍ PLÁNOVACÍ KATEGORIE... 8 STRATEGICKÉ PLÁNY... 8 PROCES STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ... 9 VARIANTY KOMPLEXNÍCH PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ... 9 SWOT ANALÝZA ROZHODOVÁNÍ Racionalizace rozhodování Rozhodování o cílech PŘEHLED METOD NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ OBSAH Připomínky a opravy posílejte na ; - veškerá autorská práva vyhrazena - zákaz šíření a zveřejňování tohoto dokumentu bez souhlasu autora!

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace Plánování Plánování zahrnuje ty činnost, které jsou zaměřeny na určování cílů pro budoucnost a prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování je výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí, je

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZPRACOVALA ING. RENATA SKÝPALOVÁ CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OSNOVA HODINY Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty Přehled

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína

Management. označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína Management Management označení lidí v podniku, kteří se zabývají jeho řízením soubor činností realizovaných vedoucími pracovníky odborná disciplína dosahování cílů organizace prostřednictvím jiných Management

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Rozhodovací procesy 6

Rozhodovací procesy 6 Rozhodovací procesy 6 a tvorba variant Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 VI rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 6: Povaha kritérií řešení Elementární vědecké

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Management. Úvod do studia předmětu management pro všechny obory. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Úvod do studia předmětu management pro všechny obory. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Úvod do studia předmětu management pro všechny obory Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů

Více