TRH KAPITÁLU. Mikroekonomie I. Téma přednášky. Výrobní faktor kapitál. Definice kapitálu a trhu kapitálu. Definice kapitálu a trhu kapitálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH KAPITÁLU. Mikroekonomie I. Téma přednášky. Výrobní faktor kapitál. Definice kapitálu a trhu kapitálu. Definice kapitálu a trhu kapitálu"

Transkript

1 Téma přednášky Mikroekonomie I. Dokončení trhu výrobních faktorů Rozdělování důchodů 12. přednáška Trh kapitálu Rozdělování důchodů Výrobní faktor kapitál Hned na začátku ztotožníme kapitál a kapitálové statky. TRH KAPITÁLU K tomu, aby bylo možno vyrábět kapitálové statky, je třeba, aby se uvolnilačástčinitelů z výroby spotřebních statků. Výroba kapitálových statků je spojena s omezováním přítomné spotřeby. Zapojování kapitálu do výroby má však za následek růst objemu výroby a tím větší spotřebu v následujících obdobích. Tato situace je označována jako nepřímé metody výroby používající kapitálové statky. Spotřeba (na obyvatele) Nepřímé metody výroby používající kapitálové statky země B země A Kapitálové statky se v procesu výroby nespotřebovávají najednou = pouze se opotřebovávají, takže se jejich hodnota nepřenáší do nových výrobků najednou, ale postupně formou odpisů, neboli amortizace. Kapitálové statky ztrácejí svou funkčnost na základě : Doby, po kterou jsou využívány Rozvoje vědy a techniky = vyšší produktivita nových kapitálových statků t t + x čas (logický) 1

2 Nelze přesně zjistit, jaká část původní ceny kapitálového statku byla skutečně přenesena do vyrobeného produktu, proto se amortizace stanovuje na základě účetního předpisu. Odpisy představují významnou součást výrobních nákladů a významným způsobem ovlivňují velikost zisku. Odpisy představují významný zdroj prostředků na nákup nových kapitálových statků, které mají nahradit již opotřebené kapitálové statky. Tento zdroj prostředků nazýváme obnovovací (restituční) investice (I R ). Jestli lze z částky, kterou jsme získali amortizací, koupit nový kapitálový statek s vyšší produktivitou, potom mohou být obnovovací investice současně i zdrojem rozšiřování výroby. Hlavní podmínkou rozšiřování výroby je zvětšování existující zásoby kapitálových statků, tzv. čistých (netto) investic (I N ). Celkový vklad nových kapitálových statků do výroby, tzv. hrubé (brutto) investice (I B ) se dělí na dvě složky: obnovovací a čisté investice. Trh kapitálu (klasické pojetí) Pokud se firma rozhodne pořizovat nové kapitálové statky, musí mít k dispozici dostatečné množství finančních prostředků. I B = I R + I N Kapitál je významným výrobním faktorem, ovlivňujícím růst celkové produktivity a společenského bohatství. Ty může získat z : Vlastních zdrojů (amortizace, nerozdělené zisky) Cizích zdrojů (půjčky) Dále budeme vycházet z klasické teorie kapitálu, která využívá nabídku a poptávku jako hlavní nástroje. Trh kapitálu (klasické pojetí) Nabídka na trhu kapitálu nabídku tvoří y ekonomických subjektů. Na trhu kapitálu dostávají y domácností (běžné i termínované vklady, pojistné, atd.) podobu kapitálu nabízeného podnikům. Poptávka po kapitálu je dána potřebou financovat nákup investičních statků. Na trhu kapitálu se střetává nabídka (domácnosti) s poptávkou po těchto ách (firmy). Cena, která se stanovuje na trhu kapitálu, je úroková míra ( ), která plní funkci tzv. vyčišťující ceny, tj. uvádí do souladu nabídku s poptávkou. Úspory představují tu část disponibilního důchodu domácností, která nebyla vydána na spotřebu; byla přeměněna na nabídku úvěrových prostředků na trhu kapitálu. Předpokládáme, že domácnosti dávají přednost spotřebě a odmítají čekat = vlastnost netrpělivost (impatience) resp.časová preference. Domácnosti jsou ochotny se vzdát přítomné spotřeby a vytvářet y jen za předpokladu, že jim to zajistí zvýšení jejich budoucí spotřeby. 2

3 Odměnou začekání a vzdání se přítomné spotřeby je pro domácnosti vloženáčástka (S 0 ), která se jim v budoucnosti vrátí zvýšená o určitý přírůstek. Tento přírůstek označujeme jako výnos z uspořenéčástky. Nejčastější podoba tohoto výnosu je úrok z vkladu, či obligace nebo dividendy z akcie, resp. kapitálového výnosu vyplývajícího z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru. Domácnosti však zpravidla nezajímá absolutní výše úroku z uspořenéčástky. Zajímá je tzv. úroková míra. Úroková míra ( ) - je dána poměrem úroku z uspořené částky za určité časové období (zpravidla 1 rok) k této uspořenéčástce. = ((S 1 S 0 )/ S 1 ) 100 S 1 ječástka, kterou získáme za prodej ve výši S 0 na trhu kapitálu na dobu jednoho roku, neboli: = ( S / S 1 ) 100 S = S 1 S 0 je úrok neboli výnos ze zapůjčenéčástky. Obě položky jsou měřeny v peněžních jednotkách dané měny. Úroková míra se zpravidla vyjadřuje v procentech p. a. (za jeden rok). Při dané úrokové míře se budoucí hodnota (S 1 ) dnešníčástky (S 0 ) po uplynutí jednoho roku bude rovnat : S 1 = ( 1 + ) S 0 Obecně je možné budoucí hodnotu dnešní částky po uplynutí n let (S n ) za předpokladu, že se úroková míra nezmění vyjádřit následovně : FV = ( 1 + ) n S 0 Kde (1 + ) n je tzv. úročitel, který námříká, kolikrát se zvýší počáteční vklad za n let při dané úrokové míře. FV budoucí hodnota dnes zapůjčenéčástky S 0 po uplynutí n let za předpokladu, že se úroková míra nemění a že i úroky za jednotlivé roky budou vyplaceny v n-tém roce. Současná hodnota (PV) částky S n, kterou dostaneme po n letech (za výše uvedených předpokladů), se potom bude při konstantní úrokové míře rovnat : PV = S n / ( 1 + ) n Kde 1/(1 + ) n je tzv. odúročitel neboli diskont, který vyjadřuje, kolikrát nižší je současná hodnota částky S n, kterou získáme na konci n-tého roku při konstantní úrokové míře Za předpokladu, že neexistuje riziko, rozhodují se domácnosti o ách při daných časových preferencích na základě úrokové míry. Graf Nabídka na trhu kapitálu (krátkodobé hledisko) S SR Z krátkodobého hlediska je velikost daná. Z dlouhodobého hlediska vede růst úrokové míry k růstu. To znamená, že y jsou rostoucí funkcí úrokové míry a jsou určeny na základěčasové preference. K 3

4 Graf Nabídka na trhu kapitálu (dlouhodobé hledisko) S 1 S 2 S 3 S 4 S LR Poptávka na trhu kapitálu Poptávka po kapitálu - představuje poptávku firem po dočasně volných úvěrových prostředcích, které si firmy hodlají vypůjčit na investice do kapitálových statků. V podmínkách dokonalé konkurence je firma v rovnováze, pokud se MC na faktor rovnají MRP tohoto faktoru. Přozhodování o investicích tedy firmy porovnávají MC na kapitál, které jsou v podmínkách dokonalé konkurence rovny úroku při dané tržní úrokové míře, s MRP kapitálu. K 1 K 2 K 3 K 4 Poptávka na trhu kapitálu Míra výnosu z kapitálu je tedy v dokonale konkurenčních podmínkách bez rizika a nejistoty rovna tržní úrokové míře. Bude-li úrok, tedy náklad spojený s pořízením další dodatečné jednotky kapitálu nižší, než příjem z mezního produktu kapitálu, budou firmy nakupovat další jednotky kapitálu a rozšiřovat výrobu až do okamžiku, kdy se obě veličiny vyrovnají. Graf - Poptávka na trhu kapitálu Poptávka po kapitálu je klesající funkcí úrokové míry a je determinována na základě příjmu z mezního produktu kapitálu. Poptávka po kapitálu je tedy určena příjmem z mezního produktu kapitálu a je závislá na výši úrokové míry (s růstem úrokové míry klesá poptávka po kapitálu a naopak). D Rovnováha na trhu kapitálu Určení rovnovážné úrokové míry (krátkodobé hledisko) Krátkodobé hledisko : Průsečík křivky poptávky po kapitálu a křivky nabídky po kapitálu (krátkodobé hledisko) představuje bod krátkodobé rovnováhy, ve kterém je při dané nabídce kapitálu a při dané funkci poptávky po kapitálu určena krátkodobá rovnovážná úroková míra E(SR), která vyrovná nabídku s poptávkou a vytvoří krátkodobou rovnováhu na trhu kapitálu. E(SR) S SR E D K E(SR) 4

5 Rovnováha na trhu kapitálu Dlouhodobé hledisko: Z dlouhodobého hlediska se předpokládá, že se mohou domácnostozhodnout, že budou nabízet větší y, když úroková míra vzroste. Nabídka na trhu kapitálu je tedy rostoucí funkcí úrokové míry. Křivka nabídky po kapitálu (dlouhodobé hledisko) má kladnou směrnici, protože s růstem úrokové míry roste ochota domácností vytvářet y. Průsečík křivek D a dlouhodobé křivky S LR určuje výši dlouhodobé rovnovážné úrokové míry E(LR) a rovnovážnou úroveň zásoby kapitálu K E(LR) E(LR) Určení rovnovážné úrokové míry (dlouhodobé hledisko) E K E(LR) D S LR Rovnováha na trhu kapitálu Rovnováha na trhu kapitálu Rovnovážná úroková míra E(LR) vyrovnává y a investice. Při dané technologii podněcuje takovou poptávku po kapitálu, která odpovídá zásobě kapitálu vytvořené v předcházejícím období z krátkodobého hlediska, resp. vyčerpá všechny y, ke kterým tato úroková míra podnítila domácnosti v dlouhém období. Přebytek vede k poklesu úrokové míry, která má za následek pokles a růst poptávky po kapitálu. Nedostatek opačný efekt Z toho vyplývá, že úroková míra plní funkci tržní ceny, která vyrovnává nabídku a poptávku a její pohyby vedou k nastolování rovnováhy na trhu kapitálu. Úroková míra plní dvě významné funkce: Vede domácnosti k tomu, aby obětovaly současnou spotřebu a zvyšovaly zásobu kapitálu. Podněcuje firmy k vyhledávání co nejefektivnějších investičních příležitostí. Výnosy z kapitálu Přozhodování o tom, zda vůbec investovat, či kam nejlépe investovat, firmy potřebují nějaké měřítko výnosu z kapitálu. Míra výnosu z kapitálu udáváčistý výnos v peněžních jednotkách za 1 rok z každé peněžní jednotky investovaného kapitálu (v % za rok). Odhad potencionálních měr výnosu z investičního projektu = vypočítají se náklady spojené s nákupem kapitálových statků, pak firma odhadne roční čisté výnosy a vydělí je vypočtenými náklady. Ze všech uvažovaných investičních příležitostí volí potom tu, která je spojena s nejvyšší mírou výnosu z kapitálu. Výnosy z kapitálu V hospodářství, kde neexistuje riziko ani monopoly (náš výchozí předpoklad) platí, že se míra výnosu z kapitálu rovná tržní úrokové míře. Výnosy z kapitálu mohou mít různé formy : Nájemné firma vlastní kapitálové statky, které pronajímá Zisk nejčastější forma výnosu z kapitálu Míra zisku vypočítaná jako poměr zisku k zásobě kapitálu může převyšovat (i v podmínkách rovnováhy) úrokovou míru z řady příčin. Příčiny: Existence monopolu Zavádění technických inovací Riziko 5

6 Výnosy z kapitálu Problematika výpočtu míry výnosu z kapitálu je komplikovaná, statky setrvávají ve výrobním procesu po delší časové období. Výnos ve stávajícím roce má pro firmu větší význam než výnosy očekávané v pozdějších letech. Proto je důležité zjistit, jaká je současná hodnota celého toku budoucích výnosů z daného kapitálového statku. Výnosy z kapitálu PV = ( N 1 / (1 + )) + ( N 2 / (1 + ) 2 ) ( N n / (1 + ) n ) PV = současná hodnota celého toku očekávaných budoucích výnosů N i = čistý roční výnos z daného kapitálového statku v i-tém roce jeho životnosti, která je n let = roční úroková míra, o níž předpokládáme, že se nemění. Firma zvolí tu příležitost pro investování, která je spojena s nejvyšší současnou hodnotou očekávaného toku budoucích výnosů. Trhy kapitálových statků Přeměna finančních prostředků v reálnou investici, neboli nákup nových kapitálových statků se děje na trzích kapitálových statků. Formování nabídky na těchto trzích je analogické trhům spotřebních statků. Poptávka však není určena na základě teorie mezního užitku, ale na základě principu míry výnosu z kapitálu. Maximální cena, kterou jsou poptávající firmy ochotny zaplatit za kapitálový statek, je dána na základě současné hodnoty očekávaného toku budoucích čistých výnosů z tohoto kapitálového statku. Trhy kapitálových statků Za předpokladu, že se prosazuje zákon klesajících výnosů, platí, že s růstem množství kapitálových statků zapojených do výroby klesají výnosy z každé další dodatečné jednotky, a tedy i cena, kterou jsou poptávající firmy při dané úrokové míře a při daných cenách vyráběných produktů a služeb ochotny za tento kapitálový statek zaplatit. Rovnovážná cena je nastolena na základě vzájemného působení nabídky a poptávky analogicky jako na trzích spotřebních statků. Pojetí důchodu Důchod je celkové množství peněz (finanční příjem), které člověk nebo domácnost obdrží během určitého časového období (1 měsíc, 1 rok apod.). Může být tvořen: Mzdou (pracovním výdělkem) Vlastnickým důchodem (renta, dividendy, ) Příjmem plynoucím z transferových plateb (starobní důchody, dávky státní podpory, podpory v nezaměstnanosti, apod.) Pojetí bohatství Bohatství čistá hodnota aktiv vlastněných k určitému časovému okamžiku v určitých peněžních jednotkách (Kč). Bohatství je tvořeno : Hmotnými položkami (půda, zboží dlouhodobé spotřeby) Finančními aktivy (hotovost, vklady, akcie, ) Bohatství je určitá zásoba peněžních jednotek, zatímco důchod je tok v peněžních jednotkách v průběhu času. Důležité: zopakovat stavové a tokové veličiny!!!!! 6

7 Návaznost na trh výrobních faktorů Teorie rozdělování důchodů je vyústěním teorie formování cen na trzích výrobních faktorů. Tyto ceny (jsou-lovnovážné) jsou odvozeny od velikosti mezních fyzických produktů jednotlivých výrobních faktorů a od cen jejich produkce. Ceny výrobních faktorů určují důchody připadající jejich majitelům mzdu, rentu, zisk a úrok. Rozdělení důchodů společnosti na mzdu, rentu a úrok (zisk) tedy v případě rovnováhy na všech trzích odpovídá poměru mezních produktivit práce, půdy a kapitálu v měřítku celé ekonomiky. Struktura - skladba důchodů Celkové důchody domácností (Y) lze rozdělit : Pracovní důchody (Y L ) Důchody plynoucí z vlastnictví půdy (Y A ) Důchody plynoucí z vlastnictví kapitálu (Y K ) Důchod ve formě transferové platby (Y T ) Platí tedy: Y = Y L + Y A + Y K + Y T Y L = w. L Skladba důchodů L.. počet hodin práce odpracovaných domácností w. průměrná hodinová mzdová sazba Y A = I. A A. množství půdy ve vlastnictví domácnosti I.. průměrná míra výnosu z půdy Y K = v. K K. objem kapitálu ve vlastnictví domácnosti v. průměrná míra výnosu z kapitálu Důchod ve formě transferové platby (Y T ) Y = w. L + I. A + v. K + Y T Nerovnost v pracovních důchodech Pracovní důchody domácnosti závisí na množství práce, které domácnost prodá na trhu práce a mzdové sazbě (ceně práce). Cena práce je dána objektivně, zatímco množství nabízené práce obvykle závisí na rozhodnutí domácnosti. Faktory ovlivňující nerovnost ve výši výdělku : Rozdílné dovednosti (fyzické a duševní schopnosti) Rozdíly ve vynaloženém úsilí (intenzita práce) Rozdíly v povolání, které souvisí s dobou odborné přípravy (nebezpečnost, nepříjemnost, specifické schopnosti, ) Faktory pracovní diskriminace (rasa, pohlaví, věk, náboženství, národnost, ) Rozdíly ve vzdělání, rozdílnost v kvalitě pracovníků Nerovnost ve vlastnických důchodech Nerovnost ve vlastnických důchodech je založena především na rozdílném množství kapitálu a půdy ve vlastnictví domácnosti. Majetek získávají domácnosti: Dědictvím (akumulovaný přenos pracovních i nepracovních důchodů z minulých generací) Dary Úsporami z pracovních i nepracovních důchodů Podnikáním s ochotou podstupovat riziko Nerovnost ve vlastnických důchodech Míra výnosu z kapitálu a míra výnosu z půdy mohou být pro různé domácnosti nestejné. Některé domácnosti nemají přístup k výhodnějším mírám výnosu (možnost vhodněji alokovat své y). Tyto poruchy jsou způsobeny : Monopolem vlastnictví výrobního faktoru Nedostupností některých investic pro domácnosti s nedostatečně vysokými ami 7

8 Měření nerovnosti v důchodech Pro měření nerovnosti v důchodech se používá Lorenzův graf a důchodový Giniho koeficient. Lorenzův graf vyjadřuje vztah mezi : Absolutní rovností Absolutní nerovností Skutečnou nerovností Lorenzova křivka (Lorenz Curve LC) vyjadřuje způsob rozdělení důchodu tak, že přiřazuje rozděleným skupinám obyvatelstva poměrná rozdělení důchodů. Lorenzova křivka Absolutní rovnost - ideální Lorenzova křivka vyjadřuje absolutně rovné rozdělení důchodů (úhel 45 stupňů), extrém. Absolutní nerovnost Lorenzova křivka jako přímka zalomená do pravého úhlu (extrém). Skutečná nerovnost skutečná Lorenzova křivka leží někde mezi oběma extrémy (statistické údaje). Lorenzova křivka je grafickým znázorněním důchodové pyramidy, kde široký základ tvoří většina lidí s nízkými důchody, zatímco ostrý vysoký štít je tvořen nepočetnými vrstvami nejbohatších. Grafická interpretace LK Grafická interpretace Ideální Lorenzova křivka Absolutně nerovné rozdělení Skutečná Lorenzova křivka Relativní nerovnost důchodu procento důchodu procento důchodu procento důchodu procento důchodu LC A LC B A-B 45 procento domácností procento domácností procento domácností procento domácností Giniho koeficient Pro měření míry nerovnosti v důchodech se používá srovnání skutečné a ideální Lorenzovi křivky. Giniho koeficient poměřuje rozdíl mezi plochou pod skutečnou Lorenzovou křivkou a plochou pod ideální Lorenzovou křivkou. G = (A B) / A Může mít hodnoty od 0 do 1 (0 = abs. rovnost). Z pouhé změny v nerovnosti v rozdělování není možné dělat jednoznačné závěry, jestliže neznáme příčiny, které k této změně vedly, a její následky. Přerozdělovací procesy v ekonomice Rozdělení důchodů mezd, úroků, zisků a renty mezi domácnosti, které je výsledkem fungování tržního mechanismu, nazýváme prvotním rozdělením. Prvotní rozdělení důchodů obvykle neodpovídá poměrům mezních produktivit výrobních faktorů (nerovnovážné stavy na dílčích trzích, nedokonalost). Rozdělení podle poměru mezních produktivit je však stavem, kolem kterého skutečné výsledky procesů prvotního rozdělení oscilují a který se prosazuje v dlouhém období. Trvale nerovnovážné ceny způsobují trvale nerovnovážné prvotní rozdělení. 8

9 Přerozdělovací procesy v ekonomice Přerozdělovací procesy v ekonomice Důchody, které jsou výsledkem procesu prvotního přerozdělení, však ještě nejsou konečnými důchody. Tyto důchody podléhají přerozdělování prostřednictvím státního rozpočtu (daně, poplatky, soc. dávky, dotace, subvence). Přerozdělování prvotních důchodů probíhá také prostřednictvím fondů sociálního pojištění, zejména penzijního pojištění, nemocenského pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Výsledkem přerozdělování důchodů je jeho konečné rozdělení. Důchody domácností byly v procesu přerozdělování zvýšeny o tzv. transferové platby (soc. podpory, dávky, ) a sníženy o daně, poplatky, odvody do státního rozpočtu a různých povinných fondů. Důchody vyšších příjmových skupin domácností se v procesu přerozdělení snižují a důchody nižších příjmových skupin se naopak zvyšují. Rozdíl je pouze v míře přerozdělení a tedy ve stupni zmírnění prvotní nerovnosti. Výsledkem přerozdělovacích procesů je tedy snížení důchodového Giniho koeficientu, respektive přiblížení důchodové Lorenzovy křivky směrem ke křivce ideální. Vliv přerozdělování na ekonomické aktivity Podle ekonomů přerozdělování snižuje velikost disponibilního důchodu společnosti. Důvody: 1) Administrativní náklady s přerozdělováním jsou vždy spjaté neproduktivní náklady (platy úředníků, ). 2) Vliv na pracovní úsilí a podnikatelství přerozdělování často oslabuje podněty k práci a podnikání (část domácností dá přednost volnému času před prací, nebo málo intenzivní práci před prací intenzivnější). Vliv přerozdělování na ekonomické aktivity Při vysokém zdanění, nebo při vysokém stupni progrese zdanění důchodů, lidé dávají přednost průměrné aktivitě a volnémučasu. Rozhodující motivací k práci je možnost vysokých výdělků spolu se společenským postavením a osobní seberealizací. Omezování motivace vede k oslabení podnětu k práci a tím snížení skutečných pracovních výkonů. Některé přerozdělovací procesy mohou zvyšovat konkurenční dokonalost na trhu práce a mobilitu práce jako výrobního faktoru. Sem patří povinná školská docházka, státní podpora školství a státní rekvalifikační programy. Vliv přerozdělování na ekonomické aktivity 3) Vliv na tvorbu a investic Státní podpora výrobních podniků (dotace, subvence, ) může jak oslabovat náročnost tržního prostředí a tím působit proti efektivnosti výroby a oslabovat alokační funkci trhu, tak také být účinnou formou zvyšování efektivnosti. Vysoké výdaje státního rozpočtu předpokládají vysoké daně nebo vysoký stání dluh. Vysoká míra zdanění vede ke snížení sklonu k ám, neboť investované y podléhají zdanění; vysoké daňové zatížení důchodů tedy naopak zvyšuje sklon ke spotřebě. Vliv přerozdělovacích opatření na pracovní úsilí a podnikatelskou aktivitu, stejně tak jako na tvorbu a jejich přeměnu v investice, má své kladné i záporné aspekty. Příští přednáška Tržní selhání Externality 9

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 5

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 5 11. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více