Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05"

Transkript

1 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika

2 Koncentrace na souãasnost. Znovuobjevení ústní harmonie V sledek t mové práce zubního lékafie Dr. Enrico Poli (Padova) a zubního technika Maurizia Buzzo (Venedig). Foto: M. Buzzo VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

3 Estetika je Vá nárok Obrázek : Situace po preparaci zubû a 2 Obrázek 3: Korunkové kapniãky s opakerem a krãkovou hmotou Obrázek 2: Kovové korunkové kapniãky, Cervikálnû redukováno pro krãkovou hmotu Obrázek 4: Harmonické zaãlenûní náhrad do celkového vzhledu VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

4 VITAVM 3 Koncept VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce Vrstvení VITAVM 3 BASIC se dvûma vrstvami BASE DENTINE a ENAMEL pro barevnû intenzivnûj í fazetování (viz str. 4). Vrstvení VITAVM 3 BUILD UP se tfiemi vrstvami BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL pro translucentní fazetování se stoupajícím pûsobením do hloubky (viz str. 20). VITAVM 3 pouïití OceÀovan design s funkãním stál m v vojem tradiãní dûvûrnû známé lahviãky VITA. PoÏadavek uïivatele Odejmutí dvojitého uzávûru a zmen ení sypacího otvoru pro pouïití jednou rukou. VITAVM 3 navigace VITAVM 3 VITA Zahnfabrik Spitalgasse 3 D-7973 Bad Säckingen Germany 3D-MASTER Barevné oznaãení komponentû systému VITA VM 3 podporující orientaci a záruku jednoznaãného pfiifiazení k rozsahu právû daného WAK. *barevné oznaãení doplàkov ch hmot naleznete na stranû 28 a 29! Barevn potisk jednotliv ch lahviãek analogicky podle oznaãen ch hmot: VITA VM 3 OPAQUE okrov VITA VM 3 BASEDENTINE tmavûãerven VITA VM 3 DENTINE svûtleãerven VITA VM 3 ENAMEL modr VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

5 fazetovací materiály VITAVM 3 BARVA zuby Vita Systém servis 3D - Master pfiístroje celokeramika VITA SYSTEM 3D-MASTER pro jednodu e dosaïitelné zhotovení. VITA VM 3 jako nové systémové komponenty v systémové skupinû VITA fazetovací materiály. VITAVM 3 Jemnû strukturovaná keramika Snímek REM povrchu keramiky s obvyklou strukturou (zvût ení 5000x). Snímek REM povrchu VITA VM 3 (zvût ení 5000x). VITAVM 3 PoÏadavek M.B. M.B. Pfiirozenû pûsobící estetika. pro celkovou zubní péãi pacienta VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

6 VITAVM 3 Rozsah pouïití pro slitiny v rozsahu WAK od 3,8-5,2 0-6 K -. Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] 000 Linearní Coefficient tepeln d expansion koeficient thermique roztaïnosti linéaire pro keramiku de la céramique, mûfieno pfii mesuré Cà C Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] VITAVM 7 VITAVM 9 VITAVM VITA TITANKERAMIK VITA RESPONSE Infrastructur konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Coefficient Linearní d expansion tepeln koeficient thermique roztaïnosti linéaire konstrukãního du matériau d infrastructure, materiálu, mûfieno mesuré pfii C à C VITA VM 7 WAK ( C) 6,9-7,3 0-6 K - VITA In-Ceram ALUMINA, WAK ( C) 7,2-7,6 0-6 K - VITA In-Ceram SPINELL, WAK ( C) 7,5-7,9 0-6 K - VITA In-Ceram ZIRCONIA, WAK ( C) 7,6-7,8 0-6 K - VITA TITANKERAMIK WAK ( C) 8,2-8,9 0-6 K - TITAN WAK ( C) env. 9,6 0-6 K - VITA VM 9 WAK ( C) 8,8-9,2 0-6 K - VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC WAK ( C) env. 0,5 0-6 K - VITA VM 3 WAK ( C) 3, -3,6 0-6 K - Slitiny s vysok m obsahem zlata, se sníïen m obsahem drah ch * kovû, slitiny na bázi palladia a slitiny neobsahující drahé kovy. WAK ( C) 3,8-5,2 0-6 K - VITA RESPONSE * WAK ( C) 5,0-5,5 0-6 K - Univerzální slitiny WAK ( C) 6,0-7,3 0-6 K - * * Srovnej k tomu listinu slitin ã. 707M VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

7 VITAVM 3 Poznávací hodnoty WAK KERAMIKA KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho niï í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tak tangenciální tahy a vznikají radiálnû smûrem ven probíhající r hy. Toto mûïe vést k pozdûj ím trhlinám. JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho vy í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tangenciální tlaková napûtí a vznikají pfiitom paralelnû ke konstrukci probíhající praskliny. Toto mûïe vést k pozdûj ímu odloupnutí keramiky. Tangenciální pnutí v tlaku a radiální pnutí v tahu je ideální tehdy, jestliïe WAK keramiky je optimálnû vyrovnán s WAK slitiny. ProtoÏe má fazetovací keramika o nûco niï í hodnotu WAK neï slitina, je keramika po vychladnutí konstrukce vystavena men ímu tangenciálnímu napûtí. Keramika proto musí sledovat, na základû vazebného spojení, tepelné chování kovu. Za tûchto podmínek se vznikající trhliny uzavfiou a tím se zamezí jejich roz ífiení. Pfii fazetování slitiny keramikou je vedle rozdílu hodnot WAK u obou materiálû rozhodující i tlou Èka fazet. Tak se uvnitfi fazetovacího materiálu tvofií rozdíly v napûtí (radiální napûtí v tahu), které stoupají s pfiib vající tlou Èkou fazet. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

8 VITAVM 3 Zhotovení konstrukce Kovové konstrukce pro fazetování keramikou se zhotovují zásadnû ve zmen eném rozmûru anatomického tvaru zubu. Síly stûn modelace nesmûjí b t pod 0,4mm, aby po zpracování mohla b t zaji tûna minimální síla stûny 0,3mm. Ostré hrany, podsekfiivé oblasti a hluboké svra tûní by mûly b t zamezeny. Modelací girland nebo vyztuïením na zpûsob inlaye v palatinální oblasti mûïe b t stabilita je tû dodateãnû zv ena. Ohlednû modelace konstrukce, lití, mofiení, vypracování, pískování a oxidace dodrïujte bezpodmíneãnû pokyny v robce slitin. VITA Zahnfabrik pfiezkou ela následnû uvedené slitiny v kombinaci s VITA VM 3. Zkou ky byly provedeny podle v robních norem EN ISO 6872 Dental ceramic, EN ISO 9693 Metal-ceramic, dental restorative systems a dal ích interních firemních testû, napfi. Vazebné spojení PfiizpÛsobení koeficientû tepelné roztaïnosti (WAK) Odolnost proti zmûnû teplot Praktické pouïití Kombinace látek vykazují v borné technicko-fyzikální hodnoty a mohou b t tímto uvolnûny pro zubotechnické pouïití. Kompatibilita VITAVM 3 s*: Bio Herador N, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Bio PontoStar XL, Bego GmbH & Co. KG Degudent U, DeguDent GmbH Esteticor Lumina PF, Cendres & Métaux SA Esteticor Biennor CF, Cendres & Métaux SA Herador NH, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Unique, Métalor Technologies International SA Wirobond C, Bego GmbH & Co. KG Wirocer, Bego GmbH & Co. KG *Údaje k stávajícím slitinám si zjistûte prosím podle aktuálních stránek slitin na Internetu pod VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

9 VITAVM 3 V sledek pálení U dentálních keramik závisí v sledek pálení velmi silnû na individuálním postupu vypalování a zhotovení konstrukce uïivatele, tj. mimo jiné na druhu pece, polohy teplotního ãidla, nosiãi jakoï i velikosti polotovaru pfii pálícím procesu. Na e uïivatelsko technická doporuãení pro teploty pálení (nezávisle na tom, zda jsou podány ústnû, písemnû nebo cestou praktick ch postupû) se opírají o ãetné vlastní zku enosti a pokusy. Pfiesto se mûïe na tyto údaje pohlíïet jako na ukazatele pro uïivatele. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Na e praktické zku enosti v oblasti WAK 3,8-5,2 0-6 K - ukazují, Ïe dobr ch v sledkû se dosáhne, pokud WAK slitiny (mûfieno pfii C) je na 4,0-4,4 0-6 K -. U slitin s WAK ( C ) 4,5 0-6 K - má b t páleno od. dentinového pálení s dlouhodob m ochlazováním.v oblasti teploty mezi C pfii vy í hodnotû WAK slitiny by nemûlo b t krat í neï 3 minuty. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

10 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiíprava konstrukce Konstrukce opracovaná jemnou kfiíïovou ozubenou tvrdokovovou frézou podle údajû v robce pfied opískováním aluminiumoxidem 25um a tlakem 2 bary. Oxidovaná konstrukce Prosíme pfiesnû dbát pokynû v robce slitiny. DÛleÏité: Napalovací slitiny, které obsahují zinek (Zn), musí b t opískovány, oxidovány a po oxidaãním pálení odmofieny v ãisté, horké, kyselé lázni po dobu cca 5 Zbytky mofiidla zcela odstranit párou. Vypálen opakeru - Washopakerbrand Prá kov opaker Opákní prá ek se rozmíchá s tekutinou VITA VM OPAQUE FLUID do vodovû fiídké hmoty a nanese se tûtcem na ãistou a suchou konstrukci. Pastov opaker Pastov wash-opaker se vetfie slabû na povrch konstrukce. Pokyn: Pfied naná ením se musí pastov opaker v kelímku rozmíchat plastov m nebo sklenûn m nástrojem. Správná konzistence se dá i po dlouhé dobû skladování pfiipravit pomocí tekutiny VITA VM PASTE FLUID. Prosím vyvarujte se, aby pastov opaker nepfii el pfii míchání do styku s vodou, neboè by pfii pálení mohly vzniknout v opakeru r hy a bubliny. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 0

11 VITAVM 3 3 Zpracování opakeru Nanesení metodou VITA SPRAY-On WASH Opaker mûïe b t nanesen rovnûï pomocí VITA SPRAY-ON. K tomu se namíchá prá kov washopaker s VITA SPRAY-ON LIQUID v k tomu urãené sklenûné nádobû a následnû stejnomûrnû nastfiíká na povrch konstrukce. Viz separátní návod na pouïití pro VITA SPRAY-ON (ã. 492M) Doporuãen postup pálení Washbrand Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení Vypálen Washopaker na keramickém nosiãi. Washbrand má 3 funkce:. Vytvofiení oxidû 2. Vytvofiení vazebného spojení 3. Podpora zabarvení náhrady, zvlá tû u náhradních slitin VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana

12 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiifiazovací tabulka OPAQUE-hmoty OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 OP3 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 Pálení opakeru Prá ek opakeru namíchat s VITA VM OPAQUE FLUID do husté konzistence, nanést tûtcem nebo sklenûn m nástrojem na fazetovanou plochu a pálit podle návodu pálení. Podobn m zpûsobem se nanese pastov opaker tak, aby pokryl vysu enou konstrukci. Opaker mûïe b t také nastfiíkán podle návodu VITA SPRAY-ON. Doporuãen postup pálení opakeru Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Vypálen opaker na keramickém nosiãi. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

13 VITAVM 3 Pokyny Následující v robky se vyznaãují touto charakteristikou: VITA VM OPAQUE FLUID Leptavé ZpÛsobuje tûïké poleptání. Uchovávat uzavfiené. Pfii práce nejíst a nepít. Pfii kontaktu s oãima ihned dûkladnû om t vodou a konzultovat s lékafiem. Pfii práce pouïívat vhodné ochranné obleãení. Nosit ochranné rukavice a ochranné br le /obliãejov kryt. VITA SPRAY-ON LIQUID lehce hofilavé Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. Páru/aerosol nevdechovat. Pfii nedostateãném vûtrání nasadit d chací ochrann pfiístroj. VITA SPRAY-ON INDICATOR LIQUID jedovaté, lehce hofilavé Zamezit kontakt opatfiit si pfied pouïitím zvlá tní pokyny. Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. DrÏet dále od zápaln ch zdrojû nekoufiit. Pfii práci nejíst a nepít. Pfii nehodû nebo nevolnosti ihned pfiivolat lékafie. S tímto v robkem a jeho zásobníkem nutno zacházet jako s nebezpeãn m odpadem. Páru/aerosol nevdechovat. MÛÏe zpûsobovat rakovinu. BliÏ í informace si zjistûte, prosím, z bezpeãnostních listû! Pfii práci nosit vhodné ochranné br le/obliãejov kryt, ochranné rukavice a ochrann oblek. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

14 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 BASIC-vrstvení (základní vrstvení) se skládá z nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE a z BASE DENTINE a ENAMEL. Novû vytvofiené, barvonosné a velmi dobfie kryjící hmoty BASE DENTINE tvofií ideální pfiedpoklad k vytvofiení barevnû intenzivních fazet. Zvlá tû k reprodukování optimálních barevn ch v sledkû pfii tenk ch silách stûn poskytuje VITA s touto dvouvrstvou variantou optimální cestu k fie ení. Dodateãnû umoïàuje intenzivní barevné pûsobení BASE DENTINE rozsáhlé nanesení hmot ENAMEL, které vytvofií poïadovanou translucenci.. UÏivatel mûïe po nanesení opakeru pouze s dvûma vrstvami dosáhnout pfiirozenû a Ïivû pûsobící náhrady. Díky rozdíln m pomûrûm v síle vrstev BASE DENTINE a ENAMEL se mûïe ovlivnit intenzita náhrady. âím silnûj í je BASE DENTINE, tím barevnû intenzivnûj í je v sledek. VITAVM 3 BASIC KIT Poãet / *** Obsah 50ml 50 ml Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP-OP5 VITA VM 3 CHROMA PLUS CP-CP5 VITA VM 3 BASE DENTINE M-5M3 VITA VM 3 ENAMEL, VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 CORRECTIVE COR-COR3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM OPAQUE FLUID VITA VM 3 indikátor barev VITA vzorník 3D-MASTER VITA VM 3 Návody na zpracování * K dispozici rovnûï jako VITA VM3 BASIC KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2,2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2, 4M3 ** K dispozici také jako VITA VM3 BASIC KIT/BASIC KIT SMALL s pastov m opakerem. ***V následujících barvách k dispozici také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

15 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Opakerem opatfiené kovové konstrukce Pro pozdûj í snaz í sejmutí práce z modelu, naizolovat pomocí VITA Modisol Stift. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE Nanesení BASE DENTINE v poïadované barvû od krãkové oblasti v odpovídající formû zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiekontrolována okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Aby byl zaji tûn dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce hmoty BASE DENTINE analogicky odpovídající objemu podle schema vrstvení. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

16 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Nanesení VITAVM 3 ENAMEL Nanést ENAMEL k doplnûní tvaru korunky od spodní tfietiny korunky po men ích dávkách. K vyrovnání smr tûní pfii pálení formu trochu pfiedimenzovat. Pfied prvním dentinov m pálením separovat u mûstkû jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. Hotová nanesená práce pro první dentinové pálení. Doporuãen postup pálení. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

17 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Korektury tvaru/ dal í vrstvení Opûtovná izolace modelu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostory, jakoï i bazální plochy meziãlenu vyplnit pomocí BASE DENTINE. Provést koneãné úpravy tvaru od krãkové oblasti s BASE DENTINE a v oblasti tûla k incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup pálení 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstek a korunka po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku správnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii brou ení musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Mimo to je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

18 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Podle poïadavku lze pfiekr t celou práci s VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat pomocí barev VITA Akzent. (Viz Návod na zpracování VITA Akcent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk s VITA Akzent Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Hotová práce na modelu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

19 VITAVM 3 Tabulka pálení Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE *Oblast pouïití viz strana 27 U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosice, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) >4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. Vysvûtlivky pálících parametrû: Prés. C Poãáteãní teplota mn. mn. C/mn. Temp.env. âas pfiedsou ení v, koneãn ãas âas stoupání teploty v Vzestup teploty ve C za Koneãná teplota mn. VIDE UdrÏovací ãas pro koneãnou teplotu UdrÏovací ãas pro vakuum VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

20 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VM 3 BUILD UP-vrstvení se tvofií po nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE, z BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL. VITA VM 3 BUILD UP-vrstvení vná í do práce, ve spoleãné hfie od barvonosného BASE DENTINE a translucentního DENTINE, stoupající pûsobení do hloubky. To umoïàuje pfii tfiívrstvé variantû redukované a individuelnû vytváfiené nanesení hmot ENAMEL. Tím je dosaïeno je tû pfiesvûdãivûj í pfiiblíïení se pfiirozenému vzoru. Kombinací ENAMEL a DENTINE v pomûru ke tlou Èce vrstvy BASE DENTINE mûïe b t barevná intenzita vytvofiena individuelnû. Zv en podíl BASE DENTINE ovlivàuje zintenzivnûní barvy, pfiiãemï zvût ené pouïití DENTINE a ENAMEL sniïuje intenzitu barvy. K VITAVM 3 BASIC KIT (viz str. 2), potfiebujete je tû pro BUILD UP vrstvení dodateãnû VITAVM 3 BUILD UP KIT*. Poãet 26 3 Obsah 50ml Materiál VITA VM 3 DENTINE** M- 5M3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM 3 Návod na zpracování * K dispozici také jako VITA VM3 BUILD UP KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2, 2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2,4M3 ** V následujících barvách také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 20

21 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Opakerem pfiipravená kovová konstrukce Abychom umoïnili snaz í sejmutí práce, je nutno model pfiedtím izolovat VITA Modisol Stift.. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE BASE DENTINE nanést z krãkové oblasti pfies celou plochu ve zmen eném tvaru zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiezkou ena okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Pokyn k BUILD UP-vrstvení viz str. 20. Dokonãená navrstvená BASE DENTINE. Nanesesení VITAVM 3 DENTINE DENTINE se nanese v poïadovaném kompletním tvaru zubu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

22 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Aby byl dosaïen dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce DENTIN u v odpovídajícím objemu. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 Nanesení VITAVM 3 ENAMEL K doplnûní tvaru korunky se nyní nanese ENAMEL ve více men ích porcích v horní tfietinû. Pro vyrovnání smr tûní pfii pálení je nutno tvar ponûkud pfiedimenzovat. U mûstkû nyní separovat pfied pálením jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 22

23 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Práce pfied prvním dentinov m pálením. Doporuãen pálicí postup. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. Korektury tvaru / dal í vrstvení Model znovu izolovat na meziãlenu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostor, jakoï i basální plochy meziãlenu doplnit hmotou BASE DENTINE. Následné opravy formy v oblasti tûla pomocí DENTINE. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 23

24 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení a v incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstky a korunky po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku fiádnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit rovnomûrnû cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii opracovávání musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Dodateãnû je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. Podle poïadavku lze pfiekr t celá práce VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat. (Viz k tomu návod na zpracování VITA Akzent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk pomocí VITA Akzent GLAZE Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 24

25 VITAVM 3 Tabulka pálení Hotová práce na modelu. Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp.* C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE * Oblasti pouïití viz str U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosiãe, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) 4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 25

26 VITAVM 3 Pfiifiazovací tabulka VITAVM 3 hmot ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 hmot OPAQUE OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 VITAVM 3 hmot CHROMA PLUS (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L CP CP/CP2* CP2 CP2/CP3* CP/CP5* CP/CP3* CP3 CP/CP3* CP/CP4* CP2/CP5* CP2/CP5* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 CP/CP5* CP4/CP5* CP3/CP4* CP/CP5* CP4/CP5* CP5 CP4/CP5* CP5 CP3/CP5* CP5 CP5 CP4/CP5* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot EFFECT LINER (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 EL EL 3M 3M2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 EL/EL2* EL/EL2* EL2 EL/EL2* EL/EL3* EL/EL6* EL/EL3* EL2/EL4* EL/EL6* EL2/EL4* EL2/EL6* EL4/EL6 * 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 EL/EL6* EL2/EL6* EL4/EL6* EL2/EL3* EL5/EL6* EL6 EL3/EL4* EL6 EL2/EL3* EL5/EL6* EL2/EL3* EL3/EL4* EL3/EL6* EL5/EL6* EL3/EL4* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot MARGIN (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 M M M M/M7* M/M7* M/M7* M/M4* M/M7* M/M4* M4 M/M7* M/M4* M4/M7* M4/M7* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 M7 M4/M7* M4/M9* M7 M4/M7* M7 M4/M9* M7 M7/M9* M9 M7/M8* M7/M9* M7/M8* M7/M9* M5/M9* *Mísící pomûr : VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 26

27 VITAVM 3 PouÏití doplàujících hmot a tekutin VITAVM 3 EFFECT LINER Pro men í opravy v okrajové oblasti K fiízení fluorescence v restaurování K podpofie a zintenzivnûní základní barvy PouÏitelné univerzálnû Pfii pouïití v gingivální oblasti podporují rozptyl svûtla VITAVM 3 CHROMA PLUS Barevnû intenzivní hmoty, které jsou pouïívány v kombinaci s BASE DENTINE Pfii tenk ch silách stûn podporují v raznû barvu (viz k tomu strana 4 a strana 20) VITAVM 3 EFFECT CHROMA Barevnû intenzivní modifikované hmoty Pro vyzvednutí urãité barevné oblasti na zubu Pro individuální vytvofiení jasu v oblasti krãku, dentinu a skloviny VITAVM 3 MAMELON Silnû fluorescentní hmota, která se pouïívá hlavnû v incizální oblasti K barevné charakteristice mezi sklovinou a dentinem. VITAVM 3 MARGIN Marginové hmoty byly vytvofieny speciálnû k tomu, aby pfii labiálnû zkrácené kovové kapniãce v oblasti okraje korunky vytvofiily esteticky optimální pfiechod mezi korunkou a pah lem zubu. Nanesená, plastifikovaná marginová hmota musí b t teplem vytvrzena. Doporuãuje se pah l stabilizovat fénem nebo vysu it teplem pfii otevfiené peci. VITAVM 3 OPAQUE FLUID K namíchání v ech prá kov ch opákních hmot PropÛjãuje prá ku hustou konzistenci a umoïàuje tím cílené naná ení. Zamezuje odtoku bûhem naná ení VITAVM 3 PASTE FLUID Pro zmûnu konzistence pastov ch opakerû VITAVM 3 EFFECT ENAMEL Mohou b t pouïity pro v echny sklovinné oblasti jako u pfiirozeného zubu Univerzálnû pouïitelné translucentní sklovinné efektní hmoty Pro docílení pfiirozeného pûsobení do hloubky VITAVM 3 EFFECT PEARL Urãeno jen pro efekty na povrchu, ne pro vrstvení Optimálnû se hodí pro restaurování po bûlení ( bleached ) Zjemnûní v oblasti Ïluté a ãervené VITAVM 3 EFFECT OPAL K provedení opálového efektu pfii restaurování mladistv ch nebo velmi translucentních zubû VITAVM 3 GINGIVA K opûtovnému zhotovení pûvodního stavu dásnû Naná í se a vypaluje pfii prvním, pfiípadnû druhém dentinovém pálení Barevné odstupàování jde od oranïovoãervené pfies naãervenalou aï ke hnûdoãervené VITAVM 3 CORRECTIVE Se sníïenou pálicí teplotou (830 C) pro opravy po pálení na lesk Odpovídá transparentním sklovinn m hmotám ve 3 stupních VITAVM 3 COLOR OPAQUE Barevnû intenzivní opákní hmoty pro charakteristiku pfii tenk ch silách stûn VITAVM 3 GINGIVA OPAQUE Speciální barevnû sladûn opaker pro GINGIVA hmoty VITAVM 3 MODELLING LIQUID Modelovací tekutina k míchání BASE DENTINE, DENTINE, ENAMEL a doplàkov ch hmot Také k míchání hmot MARGIN Není vhodné pro opákní hmoty! VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 27

28 VITAVM 3 DoplÀkové hmoty a sortimenty Pfiifiazení barvy Popis VITAVM 3 EFFECT LINER EL EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 mint cream krémová tahaã Ïlutá papaya sesame bílá béïová hnûdá Ïlutá oranïová zeleno-ïlutá VITAVM 3 EFFECT CHROMA EC ghost EC2 linen EC3 pale banana EC4 lemon drop EC5 golden rod EC6 sunflower EC7 light salmon EC8 toffee EC9 doe EC0 larch EC gravel pro bílé efekty pískovo-béïová svûtle Ïlutá citrónovo-ïlutá svûtle-oranïová oranïová rûïová béïovû-hnûdá hnûdá na reprodukci zeleno-hnûd ch efektû na reprodukci zeleno- ed ch efektû VITAVM 3 MAMELON MM ecru MM2 mellow buff MM3 peach buff béïová teplá Ïluto-hnûdá jemnû oranïová VITAVM 3 GINGIVA G Rose G2 Nectarin G3 Pink grapefruit G4 Rosewood G5 Cherry brown GOL Light flesh GOD Dark flesh starorûïová oranïovorûïová rûïová ãervenohnûdá ãernoãervená svûtle rûïová tmavû rûïová VITAVM 3 CORRECTIVE COR neutral COR2 sand COR3 ochre neutrální béïová hnûdá VITAVM 3 ONE COLOR KIT 3M2 * VITAVM 3 BLEACHED COLOR KIT * Poãet Obsah Material Poãet Obsah Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP0 VITA VM 3 OPAQUE OP3 3 VITA VM 3 BASE DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 BASE DENTINE 3M2 3 VITA VM 3 DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 DENTINE 3M2 VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 WINDOW WIN 50ml VITA VM OPAQUE FLUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM OPAQUE FLUID BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M tyãinky vzorku barvy 3M2 3 VITA VM 3 Návody na zpracování 3 VITA VM 3 návody na zpracování * k dispozici rovnûï s pastov m opakerem VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 28

Návod ke zpracování. Platí k 03.09

Návod ke zpracování. Platí k 03.09 Návod ke zpracování VITA snímání barev VITA souhra barev VITA reprodukce barev VITA kontrola barev Platí k 03.09 Pro fazetování oxidových keramických konstrukcí v rozsahu koeficientu tepelné roztažnosti

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

VITA VMK Master Návod na zpracování

VITA VMK Master Návod na zpracování Návod na zpracování VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od.09 Pro fazetování metalokeramických konstrukcí v rámci běžného rozsahu hodnot koeficientu

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12.

ZDARMA. V harmonii s pfiírodou Nabídka platí od 11. 9. do 1. 10. 2006 nebo do vyprodání zásob. pfii nákupu za 399 Kã ze stran 2 12. 8 Sprchov krém Body & Mind Obsahuje esenciální oleje z cedrového dfieva a pelargónie. 0 9 Kã 8 8 Duo lesk na rty Visions V* Lesk na rty s vûní vanilky ve dvou svûdn ch odstínech. Jeden se tfipytí, druh

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo.

Lava Ultimate. CAD/CAM materiál. Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Lava Ultimate CAD/CAM materiál Tak rychlý. Tak odolný. Tak jednoduchý. Pssst je to ten nalevo. Co vznikne, když se unikátní nanotechnologie 3M ESPE přenese do CAD/CAM bločků? Úplně nová kategorie materiálu

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky

Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Okamžité a vždy dokonalé odstíny Uživatelská příručka Presovací keramika Matchmaker PRESS Systém presovací keramiky Okamžité a vždy dokonalé odstíny Presovací

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Glassline. Glassline. Glasslinie. NOVINKA - Glassline papír. Nápady a příklady k použití

Glassline. Glassline. Glasslinie. NOVINKA - Glassline papír. Nápady a příklady k použití Glassline NOVINKA - Glassline papír Nápady a příklady k použití Pokud chcete s úspěchem pracovat s GLASSLINE barevnými tužkami na sklo, je výhodné používat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více