Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05"

Transkript

1 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika

2 Koncentrace na souãasnost. Znovuobjevení ústní harmonie V sledek t mové práce zubního lékafie Dr. Enrico Poli (Padova) a zubního technika Maurizia Buzzo (Venedig). Foto: M. Buzzo VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

3 Estetika je Vá nárok Obrázek : Situace po preparaci zubû a 2 Obrázek 3: Korunkové kapniãky s opakerem a krãkovou hmotou Obrázek 2: Kovové korunkové kapniãky, Cervikálnû redukováno pro krãkovou hmotu Obrázek 4: Harmonické zaãlenûní náhrad do celkového vzhledu VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

4 VITAVM 3 Koncept VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce Vrstvení VITAVM 3 BASIC se dvûma vrstvami BASE DENTINE a ENAMEL pro barevnû intenzivnûj í fazetování (viz str. 4). Vrstvení VITAVM 3 BUILD UP se tfiemi vrstvami BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL pro translucentní fazetování se stoupajícím pûsobením do hloubky (viz str. 20). VITAVM 3 pouïití OceÀovan design s funkãním stál m v vojem tradiãní dûvûrnû známé lahviãky VITA. PoÏadavek uïivatele Odejmutí dvojitého uzávûru a zmen ení sypacího otvoru pro pouïití jednou rukou. VITAVM 3 navigace VITAVM 3 VITA Zahnfabrik Spitalgasse 3 D-7973 Bad Säckingen Germany 3D-MASTER Barevné oznaãení komponentû systému VITA VM 3 podporující orientaci a záruku jednoznaãného pfiifiazení k rozsahu právû daného WAK. *barevné oznaãení doplàkov ch hmot naleznete na stranû 28 a 29! Barevn potisk jednotliv ch lahviãek analogicky podle oznaãen ch hmot: VITA VM 3 OPAQUE okrov VITA VM 3 BASEDENTINE tmavûãerven VITA VM 3 DENTINE svûtleãerven VITA VM 3 ENAMEL modr VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

5 fazetovací materiály VITAVM 3 BARVA zuby Vita Systém servis 3D - Master pfiístroje celokeramika VITA SYSTEM 3D-MASTER pro jednodu e dosaïitelné zhotovení. VITA VM 3 jako nové systémové komponenty v systémové skupinû VITA fazetovací materiály. VITAVM 3 Jemnû strukturovaná keramika Snímek REM povrchu keramiky s obvyklou strukturou (zvût ení 5000x). Snímek REM povrchu VITA VM 3 (zvût ení 5000x). VITAVM 3 PoÏadavek M.B. M.B. Pfiirozenû pûsobící estetika. pro celkovou zubní péãi pacienta VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

6 VITAVM 3 Rozsah pouïití pro slitiny v rozsahu WAK od 3,8-5,2 0-6 K -. Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] 000 Linearní Coefficient tepeln d expansion koeficient thermique roztaïnosti linéaire pro keramiku de la céramique, mûfieno pfii mesuré Cà C Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] VITAVM 7 VITAVM 9 VITAVM VITA TITANKERAMIK VITA RESPONSE Infrastructur konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Coefficient Linearní d expansion tepeln koeficient thermique roztaïnosti linéaire konstrukãního du matériau d infrastructure, materiálu, mûfieno mesuré pfii C à C VITA VM 7 WAK ( C) 6,9-7,3 0-6 K - VITA In-Ceram ALUMINA, WAK ( C) 7,2-7,6 0-6 K - VITA In-Ceram SPINELL, WAK ( C) 7,5-7,9 0-6 K - VITA In-Ceram ZIRCONIA, WAK ( C) 7,6-7,8 0-6 K - VITA TITANKERAMIK WAK ( C) 8,2-8,9 0-6 K - TITAN WAK ( C) env. 9,6 0-6 K - VITA VM 9 WAK ( C) 8,8-9,2 0-6 K - VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC WAK ( C) env. 0,5 0-6 K - VITA VM 3 WAK ( C) 3, -3,6 0-6 K - Slitiny s vysok m obsahem zlata, se sníïen m obsahem drah ch * kovû, slitiny na bázi palladia a slitiny neobsahující drahé kovy. WAK ( C) 3,8-5,2 0-6 K - VITA RESPONSE * WAK ( C) 5,0-5,5 0-6 K - Univerzální slitiny WAK ( C) 6,0-7,3 0-6 K - * * Srovnej k tomu listinu slitin ã. 707M VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

7 VITAVM 3 Poznávací hodnoty WAK KERAMIKA KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho niï í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tak tangenciální tahy a vznikají radiálnû smûrem ven probíhající r hy. Toto mûïe vést k pozdûj ím trhlinám. JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho vy í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tangenciální tlaková napûtí a vznikají pfiitom paralelnû ke konstrukci probíhající praskliny. Toto mûïe vést k pozdûj ímu odloupnutí keramiky. Tangenciální pnutí v tlaku a radiální pnutí v tahu je ideální tehdy, jestliïe WAK keramiky je optimálnû vyrovnán s WAK slitiny. ProtoÏe má fazetovací keramika o nûco niï í hodnotu WAK neï slitina, je keramika po vychladnutí konstrukce vystavena men ímu tangenciálnímu napûtí. Keramika proto musí sledovat, na základû vazebného spojení, tepelné chování kovu. Za tûchto podmínek se vznikající trhliny uzavfiou a tím se zamezí jejich roz ífiení. Pfii fazetování slitiny keramikou je vedle rozdílu hodnot WAK u obou materiálû rozhodující i tlou Èka fazet. Tak se uvnitfi fazetovacího materiálu tvofií rozdíly v napûtí (radiální napûtí v tahu), které stoupají s pfiib vající tlou Èkou fazet. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

8 VITAVM 3 Zhotovení konstrukce Kovové konstrukce pro fazetování keramikou se zhotovují zásadnû ve zmen eném rozmûru anatomického tvaru zubu. Síly stûn modelace nesmûjí b t pod 0,4mm, aby po zpracování mohla b t zaji tûna minimální síla stûny 0,3mm. Ostré hrany, podsekfiivé oblasti a hluboké svra tûní by mûly b t zamezeny. Modelací girland nebo vyztuïením na zpûsob inlaye v palatinální oblasti mûïe b t stabilita je tû dodateãnû zv ena. Ohlednû modelace konstrukce, lití, mofiení, vypracování, pískování a oxidace dodrïujte bezpodmíneãnû pokyny v robce slitin. VITA Zahnfabrik pfiezkou ela následnû uvedené slitiny v kombinaci s VITA VM 3. Zkou ky byly provedeny podle v robních norem EN ISO 6872 Dental ceramic, EN ISO 9693 Metal-ceramic, dental restorative systems a dal ích interních firemních testû, napfi. Vazebné spojení PfiizpÛsobení koeficientû tepelné roztaïnosti (WAK) Odolnost proti zmûnû teplot Praktické pouïití Kombinace látek vykazují v borné technicko-fyzikální hodnoty a mohou b t tímto uvolnûny pro zubotechnické pouïití. Kompatibilita VITAVM 3 s*: Bio Herador N, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Bio PontoStar XL, Bego GmbH & Co. KG Degudent U, DeguDent GmbH Esteticor Lumina PF, Cendres & Métaux SA Esteticor Biennor CF, Cendres & Métaux SA Herador NH, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Unique, Métalor Technologies International SA Wirobond C, Bego GmbH & Co. KG Wirocer, Bego GmbH & Co. KG *Údaje k stávajícím slitinám si zjistûte prosím podle aktuálních stránek slitin na Internetu pod VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

9 VITAVM 3 V sledek pálení U dentálních keramik závisí v sledek pálení velmi silnû na individuálním postupu vypalování a zhotovení konstrukce uïivatele, tj. mimo jiné na druhu pece, polohy teplotního ãidla, nosiãi jakoï i velikosti polotovaru pfii pálícím procesu. Na e uïivatelsko technická doporuãení pro teploty pálení (nezávisle na tom, zda jsou podány ústnû, písemnû nebo cestou praktick ch postupû) se opírají o ãetné vlastní zku enosti a pokusy. Pfiesto se mûïe na tyto údaje pohlíïet jako na ukazatele pro uïivatele. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Na e praktické zku enosti v oblasti WAK 3,8-5,2 0-6 K - ukazují, Ïe dobr ch v sledkû se dosáhne, pokud WAK slitiny (mûfieno pfii C) je na 4,0-4,4 0-6 K -. U slitin s WAK ( C ) 4,5 0-6 K - má b t páleno od. dentinového pálení s dlouhodob m ochlazováním.v oblasti teploty mezi C pfii vy í hodnotû WAK slitiny by nemûlo b t krat í neï 3 minuty. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

10 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiíprava konstrukce Konstrukce opracovaná jemnou kfiíïovou ozubenou tvrdokovovou frézou podle údajû v robce pfied opískováním aluminiumoxidem 25um a tlakem 2 bary. Oxidovaná konstrukce Prosíme pfiesnû dbát pokynû v robce slitiny. DÛleÏité: Napalovací slitiny, které obsahují zinek (Zn), musí b t opískovány, oxidovány a po oxidaãním pálení odmofieny v ãisté, horké, kyselé lázni po dobu cca 5 Zbytky mofiidla zcela odstranit párou. Vypálen opakeru - Washopakerbrand Prá kov opaker Opákní prá ek se rozmíchá s tekutinou VITA VM OPAQUE FLUID do vodovû fiídké hmoty a nanese se tûtcem na ãistou a suchou konstrukci. Pastov opaker Pastov wash-opaker se vetfie slabû na povrch konstrukce. Pokyn: Pfied naná ením se musí pastov opaker v kelímku rozmíchat plastov m nebo sklenûn m nástrojem. Správná konzistence se dá i po dlouhé dobû skladování pfiipravit pomocí tekutiny VITA VM PASTE FLUID. Prosím vyvarujte se, aby pastov opaker nepfii el pfii míchání do styku s vodou, neboè by pfii pálení mohly vzniknout v opakeru r hy a bubliny. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 0

11 VITAVM 3 3 Zpracování opakeru Nanesení metodou VITA SPRAY-On WASH Opaker mûïe b t nanesen rovnûï pomocí VITA SPRAY-ON. K tomu se namíchá prá kov washopaker s VITA SPRAY-ON LIQUID v k tomu urãené sklenûné nádobû a následnû stejnomûrnû nastfiíká na povrch konstrukce. Viz separátní návod na pouïití pro VITA SPRAY-ON (ã. 492M) Doporuãen postup pálení Washbrand Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení Vypálen Washopaker na keramickém nosiãi. Washbrand má 3 funkce:. Vytvofiení oxidû 2. Vytvofiení vazebného spojení 3. Podpora zabarvení náhrady, zvlá tû u náhradních slitin VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana

12 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiifiazovací tabulka OPAQUE-hmoty OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 OP3 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 Pálení opakeru Prá ek opakeru namíchat s VITA VM OPAQUE FLUID do husté konzistence, nanést tûtcem nebo sklenûn m nástrojem na fazetovanou plochu a pálit podle návodu pálení. Podobn m zpûsobem se nanese pastov opaker tak, aby pokryl vysu enou konstrukci. Opaker mûïe b t také nastfiíkán podle návodu VITA SPRAY-ON. Doporuãen postup pálení opakeru Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Vypálen opaker na keramickém nosiãi. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

13 VITAVM 3 Pokyny Následující v robky se vyznaãují touto charakteristikou: VITA VM OPAQUE FLUID Leptavé ZpÛsobuje tûïké poleptání. Uchovávat uzavfiené. Pfii práce nejíst a nepít. Pfii kontaktu s oãima ihned dûkladnû om t vodou a konzultovat s lékafiem. Pfii práce pouïívat vhodné ochranné obleãení. Nosit ochranné rukavice a ochranné br le /obliãejov kryt. VITA SPRAY-ON LIQUID lehce hofilavé Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. Páru/aerosol nevdechovat. Pfii nedostateãném vûtrání nasadit d chací ochrann pfiístroj. VITA SPRAY-ON INDICATOR LIQUID jedovaté, lehce hofilavé Zamezit kontakt opatfiit si pfied pouïitím zvlá tní pokyny. Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. DrÏet dále od zápaln ch zdrojû nekoufiit. Pfii práci nejíst a nepít. Pfii nehodû nebo nevolnosti ihned pfiivolat lékafie. S tímto v robkem a jeho zásobníkem nutno zacházet jako s nebezpeãn m odpadem. Páru/aerosol nevdechovat. MÛÏe zpûsobovat rakovinu. BliÏ í informace si zjistûte, prosím, z bezpeãnostních listû! Pfii práci nosit vhodné ochranné br le/obliãejov kryt, ochranné rukavice a ochrann oblek. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

14 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 BASIC-vrstvení (základní vrstvení) se skládá z nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE a z BASE DENTINE a ENAMEL. Novû vytvofiené, barvonosné a velmi dobfie kryjící hmoty BASE DENTINE tvofií ideální pfiedpoklad k vytvofiení barevnû intenzivních fazet. Zvlá tû k reprodukování optimálních barevn ch v sledkû pfii tenk ch silách stûn poskytuje VITA s touto dvouvrstvou variantou optimální cestu k fie ení. Dodateãnû umoïàuje intenzivní barevné pûsobení BASE DENTINE rozsáhlé nanesení hmot ENAMEL, které vytvofií poïadovanou translucenci.. UÏivatel mûïe po nanesení opakeru pouze s dvûma vrstvami dosáhnout pfiirozenû a Ïivû pûsobící náhrady. Díky rozdíln m pomûrûm v síle vrstev BASE DENTINE a ENAMEL se mûïe ovlivnit intenzita náhrady. âím silnûj í je BASE DENTINE, tím barevnû intenzivnûj í je v sledek. VITAVM 3 BASIC KIT Poãet / *** Obsah 50ml 50 ml Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP-OP5 VITA VM 3 CHROMA PLUS CP-CP5 VITA VM 3 BASE DENTINE M-5M3 VITA VM 3 ENAMEL, VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 CORRECTIVE COR-COR3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM OPAQUE FLUID VITA VM 3 indikátor barev VITA vzorník 3D-MASTER VITA VM 3 Návody na zpracování * K dispozici rovnûï jako VITA VM3 BASIC KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2,2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2, 4M3 ** K dispozici také jako VITA VM3 BASIC KIT/BASIC KIT SMALL s pastov m opakerem. ***V následujících barvách k dispozici také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

15 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Opakerem opatfiené kovové konstrukce Pro pozdûj í snaz í sejmutí práce z modelu, naizolovat pomocí VITA Modisol Stift. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE Nanesení BASE DENTINE v poïadované barvû od krãkové oblasti v odpovídající formû zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiekontrolována okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Aby byl zaji tûn dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce hmoty BASE DENTINE analogicky odpovídající objemu podle schema vrstvení. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

16 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Nanesení VITAVM 3 ENAMEL Nanést ENAMEL k doplnûní tvaru korunky od spodní tfietiny korunky po men ích dávkách. K vyrovnání smr tûní pfii pálení formu trochu pfiedimenzovat. Pfied prvním dentinov m pálením separovat u mûstkû jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. Hotová nanesená práce pro první dentinové pálení. Doporuãen postup pálení. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

17 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Korektury tvaru/ dal í vrstvení Opûtovná izolace modelu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostory, jakoï i bazální plochy meziãlenu vyplnit pomocí BASE DENTINE. Provést koneãné úpravy tvaru od krãkové oblasti s BASE DENTINE a v oblasti tûla k incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup pálení 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstek a korunka po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku správnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii brou ení musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Mimo to je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

18 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Podle poïadavku lze pfiekr t celou práci s VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat pomocí barev VITA Akzent. (Viz Návod na zpracování VITA Akcent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk s VITA Akzent Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Hotová práce na modelu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

19 VITAVM 3 Tabulka pálení Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE *Oblast pouïití viz strana 27 U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosice, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) >4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. Vysvûtlivky pálících parametrû: Prés. C Poãáteãní teplota mn. mn. C/mn. Temp.env. âas pfiedsou ení v, koneãn ãas âas stoupání teploty v Vzestup teploty ve C za Koneãná teplota mn. VIDE UdrÏovací ãas pro koneãnou teplotu UdrÏovací ãas pro vakuum VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

20 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VM 3 BUILD UP-vrstvení se tvofií po nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE, z BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL. VITA VM 3 BUILD UP-vrstvení vná í do práce, ve spoleãné hfie od barvonosného BASE DENTINE a translucentního DENTINE, stoupající pûsobení do hloubky. To umoïàuje pfii tfiívrstvé variantû redukované a individuelnû vytváfiené nanesení hmot ENAMEL. Tím je dosaïeno je tû pfiesvûdãivûj í pfiiblíïení se pfiirozenému vzoru. Kombinací ENAMEL a DENTINE v pomûru ke tlou Èce vrstvy BASE DENTINE mûïe b t barevná intenzita vytvofiena individuelnû. Zv en podíl BASE DENTINE ovlivàuje zintenzivnûní barvy, pfiiãemï zvût ené pouïití DENTINE a ENAMEL sniïuje intenzitu barvy. K VITAVM 3 BASIC KIT (viz str. 2), potfiebujete je tû pro BUILD UP vrstvení dodateãnû VITAVM 3 BUILD UP KIT*. Poãet 26 3 Obsah 50ml Materiál VITA VM 3 DENTINE** M- 5M3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM 3 Návod na zpracování * K dispozici také jako VITA VM3 BUILD UP KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2, 2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2,4M3 ** V následujících barvách také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 20

21 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Opakerem pfiipravená kovová konstrukce Abychom umoïnili snaz í sejmutí práce, je nutno model pfiedtím izolovat VITA Modisol Stift.. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE BASE DENTINE nanést z krãkové oblasti pfies celou plochu ve zmen eném tvaru zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiezkou ena okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Pokyn k BUILD UP-vrstvení viz str. 20. Dokonãená navrstvená BASE DENTINE. Nanesesení VITAVM 3 DENTINE DENTINE se nanese v poïadovaném kompletním tvaru zubu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

22 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Aby byl dosaïen dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce DENTIN u v odpovídajícím objemu. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 Nanesení VITAVM 3 ENAMEL K doplnûní tvaru korunky se nyní nanese ENAMEL ve více men ích porcích v horní tfietinû. Pro vyrovnání smr tûní pfii pálení je nutno tvar ponûkud pfiedimenzovat. U mûstkû nyní separovat pfied pálením jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 22

23 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Práce pfied prvním dentinov m pálením. Doporuãen pálicí postup. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. Korektury tvaru / dal í vrstvení Model znovu izolovat na meziãlenu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostor, jakoï i basální plochy meziãlenu doplnit hmotou BASE DENTINE. Následné opravy formy v oblasti tûla pomocí DENTINE. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 23

24 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení a v incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstky a korunky po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku fiádnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit rovnomûrnû cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii opracovávání musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Dodateãnû je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. Podle poïadavku lze pfiekr t celá práce VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat. (Viz k tomu návod na zpracování VITA Akzent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk pomocí VITA Akzent GLAZE Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 24

25 VITAVM 3 Tabulka pálení Hotová práce na modelu. Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp.* C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE * Oblasti pouïití viz str U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosiãe, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) 4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 25

26 VITAVM 3 Pfiifiazovací tabulka VITAVM 3 hmot ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 hmot OPAQUE OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 VITAVM 3 hmot CHROMA PLUS (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L CP CP/CP2* CP2 CP2/CP3* CP/CP5* CP/CP3* CP3 CP/CP3* CP/CP4* CP2/CP5* CP2/CP5* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 CP/CP5* CP4/CP5* CP3/CP4* CP/CP5* CP4/CP5* CP5 CP4/CP5* CP5 CP3/CP5* CP5 CP5 CP4/CP5* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot EFFECT LINER (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 EL EL 3M 3M2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 EL/EL2* EL/EL2* EL2 EL/EL2* EL/EL3* EL/EL6* EL/EL3* EL2/EL4* EL/EL6* EL2/EL4* EL2/EL6* EL4/EL6 * 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 EL/EL6* EL2/EL6* EL4/EL6* EL2/EL3* EL5/EL6* EL6 EL3/EL4* EL6 EL2/EL3* EL5/EL6* EL2/EL3* EL3/EL4* EL3/EL6* EL5/EL6* EL3/EL4* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot MARGIN (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 M M M M/M7* M/M7* M/M7* M/M4* M/M7* M/M4* M4 M/M7* M/M4* M4/M7* M4/M7* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 M7 M4/M7* M4/M9* M7 M4/M7* M7 M4/M9* M7 M7/M9* M9 M7/M8* M7/M9* M7/M8* M7/M9* M5/M9* *Mísící pomûr : VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 26

27 VITAVM 3 PouÏití doplàujících hmot a tekutin VITAVM 3 EFFECT LINER Pro men í opravy v okrajové oblasti K fiízení fluorescence v restaurování K podpofie a zintenzivnûní základní barvy PouÏitelné univerzálnû Pfii pouïití v gingivální oblasti podporují rozptyl svûtla VITAVM 3 CHROMA PLUS Barevnû intenzivní hmoty, které jsou pouïívány v kombinaci s BASE DENTINE Pfii tenk ch silách stûn podporují v raznû barvu (viz k tomu strana 4 a strana 20) VITAVM 3 EFFECT CHROMA Barevnû intenzivní modifikované hmoty Pro vyzvednutí urãité barevné oblasti na zubu Pro individuální vytvofiení jasu v oblasti krãku, dentinu a skloviny VITAVM 3 MAMELON Silnû fluorescentní hmota, která se pouïívá hlavnû v incizální oblasti K barevné charakteristice mezi sklovinou a dentinem. VITAVM 3 MARGIN Marginové hmoty byly vytvofieny speciálnû k tomu, aby pfii labiálnû zkrácené kovové kapniãce v oblasti okraje korunky vytvofiily esteticky optimální pfiechod mezi korunkou a pah lem zubu. Nanesená, plastifikovaná marginová hmota musí b t teplem vytvrzena. Doporuãuje se pah l stabilizovat fénem nebo vysu it teplem pfii otevfiené peci. VITAVM 3 OPAQUE FLUID K namíchání v ech prá kov ch opákních hmot PropÛjãuje prá ku hustou konzistenci a umoïàuje tím cílené naná ení. Zamezuje odtoku bûhem naná ení VITAVM 3 PASTE FLUID Pro zmûnu konzistence pastov ch opakerû VITAVM 3 EFFECT ENAMEL Mohou b t pouïity pro v echny sklovinné oblasti jako u pfiirozeného zubu Univerzálnû pouïitelné translucentní sklovinné efektní hmoty Pro docílení pfiirozeného pûsobení do hloubky VITAVM 3 EFFECT PEARL Urãeno jen pro efekty na povrchu, ne pro vrstvení Optimálnû se hodí pro restaurování po bûlení ( bleached ) Zjemnûní v oblasti Ïluté a ãervené VITAVM 3 EFFECT OPAL K provedení opálového efektu pfii restaurování mladistv ch nebo velmi translucentních zubû VITAVM 3 GINGIVA K opûtovnému zhotovení pûvodního stavu dásnû Naná í se a vypaluje pfii prvním, pfiípadnû druhém dentinovém pálení Barevné odstupàování jde od oranïovoãervené pfies naãervenalou aï ke hnûdoãervené VITAVM 3 CORRECTIVE Se sníïenou pálicí teplotou (830 C) pro opravy po pálení na lesk Odpovídá transparentním sklovinn m hmotám ve 3 stupních VITAVM 3 COLOR OPAQUE Barevnû intenzivní opákní hmoty pro charakteristiku pfii tenk ch silách stûn VITAVM 3 GINGIVA OPAQUE Speciální barevnû sladûn opaker pro GINGIVA hmoty VITAVM 3 MODELLING LIQUID Modelovací tekutina k míchání BASE DENTINE, DENTINE, ENAMEL a doplàkov ch hmot Také k míchání hmot MARGIN Není vhodné pro opákní hmoty! VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 27

28 VITAVM 3 DoplÀkové hmoty a sortimenty Pfiifiazení barvy Popis VITAVM 3 EFFECT LINER EL EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 mint cream krémová tahaã Ïlutá papaya sesame bílá béïová hnûdá Ïlutá oranïová zeleno-ïlutá VITAVM 3 EFFECT CHROMA EC ghost EC2 linen EC3 pale banana EC4 lemon drop EC5 golden rod EC6 sunflower EC7 light salmon EC8 toffee EC9 doe EC0 larch EC gravel pro bílé efekty pískovo-béïová svûtle Ïlutá citrónovo-ïlutá svûtle-oranïová oranïová rûïová béïovû-hnûdá hnûdá na reprodukci zeleno-hnûd ch efektû na reprodukci zeleno- ed ch efektû VITAVM 3 MAMELON MM ecru MM2 mellow buff MM3 peach buff béïová teplá Ïluto-hnûdá jemnû oranïová VITAVM 3 GINGIVA G Rose G2 Nectarin G3 Pink grapefruit G4 Rosewood G5 Cherry brown GOL Light flesh GOD Dark flesh starorûïová oranïovorûïová rûïová ãervenohnûdá ãernoãervená svûtle rûïová tmavû rûïová VITAVM 3 CORRECTIVE COR neutral COR2 sand COR3 ochre neutrální béïová hnûdá VITAVM 3 ONE COLOR KIT 3M2 * VITAVM 3 BLEACHED COLOR KIT * Poãet Obsah Material Poãet Obsah Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP0 VITA VM 3 OPAQUE OP3 3 VITA VM 3 BASE DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 BASE DENTINE 3M2 3 VITA VM 3 DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 DENTINE 3M2 VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 WINDOW WIN 50ml VITA VM OPAQUE FLUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM OPAQUE FLUID BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M tyãinky vzorku barvy 3M2 3 VITA VM 3 Návody na zpracování 3 VITA VM 3 návody na zpracování * k dispozici rovnûï s pastov m opakerem VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 28

Návod ke zpracování. Platí k 05.11

Návod ke zpracování. Platí k 05.11 Návod ke zpracování Platí k 05. Pro kovové konstrukce v konvenčním rozsahu součinitele tepelné roztažnosti. K dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A D4. Obsah Konkrétní případ 4 VITA

Více

VITAVM 9 Informace o výrobcích

VITAVM 9 Informace o výrobcích VITAVM 9 Informace o výrobcích VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 11.16 VITA shade, VITA made. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu

Více

VITAVM 7. Fazetovací materiál. pro celokeramické konstrukční materiály v rozsahu WAK od 7,2-7,9 jako VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL a ZIRCONIA

VITAVM 7. Fazetovací materiál. pro celokeramické konstrukční materiály v rozsahu WAK od 7,2-7,9 jako VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL a ZIRCONIA Fazetovací materiál VITAVM 7 pro celokeramické konstrukční materiály v rozsahu WAK od 7,2-7,9 jako VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL a ZIRCONIA Návod na zpracování Koncentrace na nevyhnutné Mladý muž, který

Více

Návod na zpracování. VITA shade, VITA made.

Návod na zpracování. VITA shade, VITA made. Návod na zpracování VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 06.15 VITA shade, VITA made. Pro fazetování kovových konstrukcí v běžném rozsahu KTR.

Více

Návod ke zpracování. Platí k 03.09

Návod ke zpracování. Platí k 03.09 Návod ke zpracování VITA snímání barev VITA souhra barev VITA reprodukce barev VITA kontrola barev Platí k 03.09 Pro fazetování oxidových keramických konstrukcí v rozsahu koeficientu tepelné roztažnosti

Více

Návod ke zpracování. Platí k 10.08

Návod ke zpracování. Platí k 10.08 Návod ke zpracování VITA snímání Farbnahme barev VITA souhra Farbkommunikation barev VITA reprodukce Farbreproduktion barev VITA kontrola Farbkontrolle barev Platí k 0.08 Zuby Vita System Úkony materiál

Více

VITA shade, VITA made. Návod ke zpracování

VITA shade, VITA made. Návod ke zpracování Návod ke zpracování VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí k 03.2 VITA shade, VITA made. Pro fazetování oxidových keramických konstrukcí. V rozsahu

Více

Návod ke zpracování. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu. K dostání ve VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITAPAN classical v barvách A1 D4.

Návod ke zpracování. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu. K dostání ve VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITAPAN classical v barvách A1 D4. Návod ke zpracování VITA snímání barev VITA souhra barev VITA reprodukce barev VITA kontrola barev Platí k 02.09 Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu zirkonu a pro individualizaci bloků VITABLOCS

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_630 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů. Fazetovací materiál Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů. Zuby Vita System Úkony 3D- Master Přístroje Úplná keramika

Více

VITA VMK Master. Mistrovský pro všechny případy. VITA shade, VITA made. Platí od VITA kontrola barvy. VITA určování barev

VITA VMK Master. Mistrovský pro všechny případy. VITA shade, VITA made. Platí od VITA kontrola barvy. VITA určování barev Mistrovský pro všechny případy VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 7.2016 VITA shade, VITA made. Mistrovský svými nejlepšími výsledky Mistrovský

Více

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů. Umělá hmota pro fazetování VITA VM CC je k dostání v rámci VITA SYSTEM 3D-MASTER a v barvách VITAPAN classical AD4. Barevná kompatibilita se všemi VITA SYSTEM 3D-MASTER a materiály VITAPAN classical A-D4

Více

Nelíbí se vám. Upečte si jinou! Materiály pro fazetování a inleje. vaše žena? Keramika Vita Keramika Heraeus

Nelíbí se vám. Upečte si jinou! Materiály pro fazetování a inleje. vaše žena? Keramika Vita Keramika Heraeus Materiály pro fazetování a inleje Keramika Vita Keramika Heraeus Nelíbí se vám vaše žena? Keramika Ivoclar Vivadent Keramika Bego Keramika 3M Espe Keramika Dentsply Pomocné materiály pro práci s keramikou

Více

VITA VMK Master Informace o výrobcích

VITA VMK Master Informace o výrobcích Informace o výrobcích VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 12.14 Pro fazetování metalokeramických konstrukcí v rámci běžného rozsahu hodnot STR.

Více

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku

Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Lava Ceram Zirkoniová fazetovací keramika pro přirozenou estetiku Každá práce je mistrovským dílem Přirozená elegance bez námahy Zub zrcadlo přírody! Rekonstruovat jeho dokonalou krásu co nejrealističtěji

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Návod ke zpracování. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu. K dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER. Platí k 09.11

Návod ke zpracování. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu. K dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER. Platí k 09.11 Návod ke zpracování VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí k 09. Pro kompletní fazetování konstrukcí z oxidu zirkonu a pro individualizaci bloků VITABLOCS

Více

VITA VMK Master Informační prospekt o výrobku

VITA VMK Master Informační prospekt o výrobku Informační prospekt o výrobku VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 11.09 Pro fazetování metalokeramických konstrukcí v běžném rozsahu hodnot koeficientu

Více

VITA VMK Master Návod na zpracování

VITA VMK Master Návod na zpracování Návod na zpracování VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od.09 Pro fazetování metalokeramických konstrukcí v rámci běžného rozsahu hodnot koeficientu

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

VITA VMK Master Návod na zpracování

VITA VMK Master Návod na zpracování Návod na zpracování VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 12.15 VITA shade, VITA made. Pro fazetování metalokeramických konstrukcí v rámci běžného

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

MATCHMAKER ALX Aluminium oxidová keramika. Perfektní odstíny přímo z lahvičky

MATCHMAKER ALX Aluminium oxidová keramika. Perfektní odstíny přímo z lahvičky MATCHMAKER ALX Aluminium oxidová keramika Perfektní odstíny přímo z lahvičky Keramika Matchmaker ALX byla speciálně vyvinuta pro vrstvení na aluminium oxidové kapny. Jak koeficient teplotní expanze, tak

Více

VITA SUPRINITY PC Návod na zpracování

VITA SUPRINITY PC Návod na zpracování VITA SUPRINITY PC Návod na zpracování VITA Farbkommunikation VITA Farbkommunikation VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 05.16 VITA shade, VITA

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

VITA AKZENT Plus. VITA shade, VITA made. Návod na zpracování

VITA AKZENT Plus. VITA shade, VITA made. Návod na zpracování VITA AKZENT Plus Návod na zpracování VITA Farbkommunikation VITA Farbkommunikation VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí od 7.13 VITA shade, VITA made.

Více

CZ Návod ke zpracování

CZ Návod ke zpracování CZ Návod ke zpracování Signum je světlem vytvrzovaný, nano-hybrid kompozit pro zhotovování korunek a můstků. Oblasti použití - celkové a částečné fazetování u pevných korunek a můstků s kovovou konstrukcí

Více

ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA. Láska k dokonalosti DEUTSCH

ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA. Láska k dokonalosti DEUTSCH ICE ZIRKONOVÁ KERAMIKA Láska k dokonalosti DEUTSCH Láska k dokonalosti Kopírování přírody k dokonalosti je vždy vzrušující. Ingredience pro úspěch jsou talent, neúnavná práce a osobní ambice, ve snaze

Více

VITA MFT VITA shade, VITA made.

VITA MFT VITA shade, VITA made. Informační prospekt o výrobku VITA určování barev VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy Platí k: 01.15 VITA shade, VITA made. Dostupné v odstínech VITA SYSTEM 3D-MASTER a

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Ovládací jednotka VITA vpad easy. Návod k obsluze

Ovládací jednotka VITA vpad easy. Návod k obsluze Ovládací jednotka VITA vpad easy Návod k obsluze 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Rozsah dodávky... 4 2.1 Dodávka obsahuje... 4 3 Technické informace... 4 3.1 Rozměry, hmotnost... 4 3.2 Elektrické údaje...

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Fazetovací materiál VITA VM LC. světlem tvrzený mikročásticový kompozitní materiál k použití u fixních a snímatelných náhrad

Fazetovací materiál VITA VM LC. světlem tvrzený mikročásticový kompozitní materiál k použití u fixních a snímatelných náhrad Fazetovací materiál VITA VM LC světlem tvrzený mikročásticový kompozitní materiál k použití u fixních a snímatelných náhrad Návod na zpracování Stav k 8/04 VITA VM LC VITA VM BOND Koncentrace na současnost

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků

Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Systém přímých kompozitních fazet pro výplně krčků Jedinečný způsob obnovy zubních krčků. První kompozitní skořepiny pro zubní krčky. VENI. Nejpokrokovější způsob rekonstrukce zubních krčků. Zkušenosti

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Opallis Kompozitum pro přední a postranní zuby

Opallis Kompozitum pro přední a postranní zuby Opallis Kompozitum pro přední a postranní zuby Pouze k odbornému použití Pozorně si přečtěte informace o použití tohoto přípravku před jeho použitím. Ponechte si je dokud nebude přípravek zcela spotřebován

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava)

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava) Výplňové materiály 1 SUPER-COR 1.2 OPTICOR FLOW 1.3 EVICROL 1.3 RETENSIN PLUS 1.4 ADHESOR 1.5 ADHESOR FINE 1.5 ADHESOR CARBOFINE 1.5 KAVITAN LC 1.6 KAVITAN PRO 1.6 KAVITAN PLUS 1.7 KAVITAN CEM 1.7 CARYOSAN

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Nyní zvládnete vyõešit všechny úkoly. Krása v. Ëervené & bílé. GC Initial IQ Lustre Pastes NF. od GC, univerzální 3D dobarvovací keramika

Nyní zvládnete vyõešit všechny úkoly. Krása v. Ëervené & bílé. GC Initial IQ Lustre Pastes NF. od GC, univerzální 3D dobarvovací keramika Nyní zvládnete vyõešit všechny úkoly Krása v Ëervené & bílé GC IQ Lustre Pastes NF od GC, univerzální 3D dobarvovací keramika Zvládnête všechny své úkoly s od GC Lustre Pastes NF od GC, jedineëná 3D dobarvovací

Více

50 let VITA Metalo Keramiky VMK Průkopník při fazetování zubních náhrad

50 let VITA Metalo Keramiky VMK Průkopník při fazetování zubních náhrad 50 let VITA Metalo Keramiky VMK Průkopník při fazetování zubních náhrad VITA Farbkommunikation VITA Farbkommunikation VITA určení barvy VITA barevná komunikace VITA barevná reprodukce VITA kontrola barvy

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko. Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body. Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon)

Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko. Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body. Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon) Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon) Je ãas zanechat ruãního míchání Vynikající kvalita: Pravidelné dosahování

Více

LABORATOŘ. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent

LABORATOŘ. Jaro Léto. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent LABORATOŘ 2016 Jaro Léto Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.2.2016-31.7.2016 IPS Style Ceram Starter Kit 1 IPS Style Ceram Starter Kit A-D (679925) jiného výrobce získáte slevu 30 % cena:

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny

Vrstvení kompozit v distálním úseku: Použití inovativní skloviny René Serfaty, DMD, PhD* Kompozitní pryskyřice je jediným materiálem, kterým lze restaurovat z volné ruky a současně tak zachovat tvar tkáně, barvu a funkci zubu. Dentin a sklovina vykazují odlišné vlastnosti,

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

LABORATOŘ. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015

LABORATOŘ. Podzim Zima. Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent. Platnost 1.9.2015-18.12.2015 LABORATOŘ 2015 Podzim Zima Atraktivní nabídky od Ivoclar Vivadent Platnost 1.9.2015-18.12.2015 SR Triplex 1 SR Triplex Hot Polymer 2 500 g pink nebo V-pink a 1 Separating Fluid 500 ml (530348) 1 SR Triplex

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

NEJLEPŠÍ BEZKOVOVÁ TECHNOLOGIE PRO KORUNKY A MŮSTKY DVOUDENNÍ PRAKTICKÝ KURZ PRO ZUBNÍ TECHNIKY

NEJLEPŠÍ BEZKOVOVÁ TECHNOLOGIE PRO KORUNKY A MŮSTKY DVOUDENNÍ PRAKTICKÝ KURZ PRO ZUBNÍ TECHNIKY NEJLEPŠÍ BEZKOVOVÁ TECHNOLOGIE PRO KORUNKY A MŮSTKY 99,98% Aluminium oxid NA SVĚTĚ RYCHLEJŠ PEVNĚJŠ LEHČ SNAZŠ LEVNĚJŠÍ Více jak 30 let zkušeností Revoluce v dentálním protetickém průmyslu ABSOLUTNĚ Absolutně

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více