Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05"

Transkript

1 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika

2 Koncentrace na souãasnost. Znovuobjevení ústní harmonie V sledek t mové práce zubního lékafie Dr. Enrico Poli (Padova) a zubního technika Maurizia Buzzo (Venedig). Foto: M. Buzzo VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

3 Estetika je Vá nárok Obrázek : Situace po preparaci zubû a 2 Obrázek 3: Korunkové kapniãky s opakerem a krãkovou hmotou Obrázek 2: Kovové korunkové kapniãky, Cervikálnû redukováno pro krãkovou hmotu Obrázek 4: Harmonické zaãlenûní náhrad do celkového vzhledu VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

4 VITAVM 3 Koncept VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce Vrstvení VITAVM 3 BASIC se dvûma vrstvami BASE DENTINE a ENAMEL pro barevnû intenzivnûj í fazetování (viz str. 4). Vrstvení VITAVM 3 BUILD UP se tfiemi vrstvami BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL pro translucentní fazetování se stoupajícím pûsobením do hloubky (viz str. 20). VITAVM 3 pouïití OceÀovan design s funkãním stál m v vojem tradiãní dûvûrnû známé lahviãky VITA. PoÏadavek uïivatele Odejmutí dvojitého uzávûru a zmen ení sypacího otvoru pro pouïití jednou rukou. VITAVM 3 navigace VITAVM 3 VITA Zahnfabrik Spitalgasse 3 D-7973 Bad Säckingen Germany 3D-MASTER Barevné oznaãení komponentû systému VITA VM 3 podporující orientaci a záruku jednoznaãného pfiifiazení k rozsahu právû daného WAK. *barevné oznaãení doplàkov ch hmot naleznete na stranû 28 a 29! Barevn potisk jednotliv ch lahviãek analogicky podle oznaãen ch hmot: VITA VM 3 OPAQUE okrov VITA VM 3 BASEDENTINE tmavûãerven VITA VM 3 DENTINE svûtleãerven VITA VM 3 ENAMEL modr VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

5 fazetovací materiály VITAVM 3 BARVA zuby Vita Systém servis 3D - Master pfiístroje celokeramika VITA SYSTEM 3D-MASTER pro jednodu e dosaïitelné zhotovení. VITA VM 3 jako nové systémové komponenty v systémové skupinû VITA fazetovací materiály. VITAVM 3 Jemnû strukturovaná keramika Snímek REM povrchu keramiky s obvyklou strukturou (zvût ení 5000x). Snímek REM povrchu VITA VM 3 (zvût ení 5000x). VITAVM 3 PoÏadavek M.B. M.B. Pfiirozenû pûsobící estetika. pro celkovou zubní péãi pacienta VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

6 VITAVM 3 Rozsah pouïití pro slitiny v rozsahu WAK od 3,8-5,2 0-6 K -. Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] 000 Linearní Coefficient tepeln d expansion koeficient thermique roztaïnosti linéaire pro keramiku de la céramique, mûfieno pfii mesuré Cà C Température Napalovací de teplota cuisson Céramique keramika ( C) [ C] VITAVM 7 VITAVM 9 VITAVM VITA TITANKERAMIK VITA RESPONSE Infrastructur konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Infrastructure konstrukce Coefficient Linearní d expansion tepeln koeficient thermique roztaïnosti linéaire konstrukãního du matériau d infrastructure, materiálu, mûfieno mesuré pfii C à C VITA VM 7 WAK ( C) 6,9-7,3 0-6 K - VITA In-Ceram ALUMINA, WAK ( C) 7,2-7,6 0-6 K - VITA In-Ceram SPINELL, WAK ( C) 7,5-7,9 0-6 K - VITA In-Ceram ZIRCONIA, WAK ( C) 7,6-7,8 0-6 K - VITA TITANKERAMIK WAK ( C) 8,2-8,9 0-6 K - TITAN WAK ( C) env. 9,6 0-6 K - VITA VM 9 WAK ( C) 8,8-9,2 0-6 K - VITA In-Ceram YZ CUBES for CEREC WAK ( C) env. 0,5 0-6 K - VITA VM 3 WAK ( C) 3, -3,6 0-6 K - Slitiny s vysok m obsahem zlata, se sníïen m obsahem drah ch * kovû, slitiny na bázi palladia a slitiny neobsahující drahé kovy. WAK ( C) 3,8-5,2 0-6 K - VITA RESPONSE * WAK ( C) 5,0-5,5 0-6 K - Univerzální slitiny WAK ( C) 6,0-7,3 0-6 K - * * Srovnej k tomu listinu slitin ã. 707M VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

7 VITAVM 3 Poznávací hodnoty WAK KERAMIKA KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou KERAMIKA Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou Kontrukãní materiál Horizontální fiez schematickou korunkou JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho niï í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tak tangenciální tahy a vznikají radiálnû smûrem ven probíhající r hy. Toto mûïe vést k pozdûj ím trhlinám. JestliÏe je WAK konstrukãního materiálu o mnoho vy í neï je WAK fazetovací keramiky, zvy ují se tangenciální tlaková napûtí a vznikají pfiitom paralelnû ke konstrukci probíhající praskliny. Toto mûïe vést k pozdûj ímu odloupnutí keramiky. Tangenciální pnutí v tlaku a radiální pnutí v tahu je ideální tehdy, jestliïe WAK keramiky je optimálnû vyrovnán s WAK slitiny. ProtoÏe má fazetovací keramika o nûco niï í hodnotu WAK neï slitina, je keramika po vychladnutí konstrukce vystavena men ímu tangenciálnímu napûtí. Keramika proto musí sledovat, na základû vazebného spojení, tepelné chování kovu. Za tûchto podmínek se vznikající trhliny uzavfiou a tím se zamezí jejich roz ífiení. Pfii fazetování slitiny keramikou je vedle rozdílu hodnot WAK u obou materiálû rozhodující i tlou Èka fazet. Tak se uvnitfi fazetovacího materiálu tvofií rozdíly v napûtí (radiální napûtí v tahu), které stoupají s pfiib vající tlou Èkou fazet. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

8 VITAVM 3 Zhotovení konstrukce Kovové konstrukce pro fazetování keramikou se zhotovují zásadnû ve zmen eném rozmûru anatomického tvaru zubu. Síly stûn modelace nesmûjí b t pod 0,4mm, aby po zpracování mohla b t zaji tûna minimální síla stûny 0,3mm. Ostré hrany, podsekfiivé oblasti a hluboké svra tûní by mûly b t zamezeny. Modelací girland nebo vyztuïením na zpûsob inlaye v palatinální oblasti mûïe b t stabilita je tû dodateãnû zv ena. Ohlednû modelace konstrukce, lití, mofiení, vypracování, pískování a oxidace dodrïujte bezpodmíneãnû pokyny v robce slitin. VITA Zahnfabrik pfiezkou ela následnû uvedené slitiny v kombinaci s VITA VM 3. Zkou ky byly provedeny podle v robních norem EN ISO 6872 Dental ceramic, EN ISO 9693 Metal-ceramic, dental restorative systems a dal ích interních firemních testû, napfi. Vazebné spojení PfiizpÛsobení koeficientû tepelné roztaïnosti (WAK) Odolnost proti zmûnû teplot Praktické pouïití Kombinace látek vykazují v borné technicko-fyzikální hodnoty a mohou b t tímto uvolnûny pro zubotechnické pouïití. Kompatibilita VITAVM 3 s*: Bio Herador N, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Bio PontoStar XL, Bego GmbH & Co. KG Degudent U, DeguDent GmbH Esteticor Lumina PF, Cendres & Métaux SA Esteticor Biennor CF, Cendres & Métaux SA Herador NH, Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Unique, Métalor Technologies International SA Wirobond C, Bego GmbH & Co. KG Wirocer, Bego GmbH & Co. KG *Údaje k stávajícím slitinám si zjistûte prosím podle aktuálních stránek slitin na Internetu pod VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

9 VITAVM 3 V sledek pálení U dentálních keramik závisí v sledek pálení velmi silnû na individuálním postupu vypalování a zhotovení konstrukce uïivatele, tj. mimo jiné na druhu pece, polohy teplotního ãidla, nosiãi jakoï i velikosti polotovaru pfii pálícím procesu. Na e uïivatelsko technická doporuãení pro teploty pálení (nezávisle na tom, zda jsou podány ústnû, písemnû nebo cestou praktick ch postupû) se opírají o ãetné vlastní zku enosti a pokusy. Pfiesto se mûïe na tyto údaje pohlíïet jako na ukazatele pro uïivatele. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Na e praktické zku enosti v oblasti WAK 3,8-5,2 0-6 K - ukazují, Ïe dobr ch v sledkû se dosáhne, pokud WAK slitiny (mûfieno pfii C) je na 4,0-4,4 0-6 K -. U slitin s WAK ( C ) 4,5 0-6 K - má b t páleno od. dentinového pálení s dlouhodob m ochlazováním.v oblasti teploty mezi C pfii vy í hodnotû WAK slitiny by nemûlo b t krat í neï 3 minuty. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

10 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiíprava konstrukce Konstrukce opracovaná jemnou kfiíïovou ozubenou tvrdokovovou frézou podle údajû v robce pfied opískováním aluminiumoxidem 25um a tlakem 2 bary. Oxidovaná konstrukce Prosíme pfiesnû dbát pokynû v robce slitiny. DÛleÏité: Napalovací slitiny, které obsahují zinek (Zn), musí b t opískovány, oxidovány a po oxidaãním pálení odmofieny v ãisté, horké, kyselé lázni po dobu cca 5 Zbytky mofiidla zcela odstranit párou. Vypálen opakeru - Washopakerbrand Prá kov opaker Opákní prá ek se rozmíchá s tekutinou VITA VM OPAQUE FLUID do vodovû fiídké hmoty a nanese se tûtcem na ãistou a suchou konstrukci. Pastov opaker Pastov wash-opaker se vetfie slabû na povrch konstrukce. Pokyn: Pfied naná ením se musí pastov opaker v kelímku rozmíchat plastov m nebo sklenûn m nástrojem. Správná konzistence se dá i po dlouhé dobû skladování pfiipravit pomocí tekutiny VITA VM PASTE FLUID. Prosím vyvarujte se, aby pastov opaker nepfii el pfii míchání do styku s vodou, neboè by pfii pálení mohly vzniknout v opakeru r hy a bubliny. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 0

11 VITAVM 3 3 Zpracování opakeru Nanesení metodou VITA SPRAY-On WASH Opaker mûïe b t nanesen rovnûï pomocí VITA SPRAY-ON. K tomu se namíchá prá kov washopaker s VITA SPRAY-ON LIQUID v k tomu urãené sklenûné nádobû a následnû stejnomûrnû nastfiíká na povrch konstrukce. Viz separátní návod na pouïití pro VITA SPRAY-ON (ã. 492M) Doporuãen postup pálení Washbrand Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení Vypálen Washopaker na keramickém nosiãi. Washbrand má 3 funkce:. Vytvofiení oxidû 2. Vytvofiení vazebného spojení 3. Podpora zabarvení náhrady, zvlá tû u náhradních slitin VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana

12 VITAVM 3 Zpracování opakeru Pfiifiazovací tabulka OPAQUE-hmoty OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 OP3 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 Pálení opakeru Prá ek opakeru namíchat s VITA VM OPAQUE FLUID do husté konzistence, nanést tûtcem nebo sklenûn m nástrojem na fazetovanou plochu a pálit podle návodu pálení. Podobn m zpûsobem se nanese pastov opaker tak, aby pokryl vysu enou konstrukci. Opaker mûïe b t také nastfiíkán podle návodu VITA SPRAY-ON. Doporuãen postup pálení opakeru Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Pulver Paste Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypáleného materiálu po pálení. Vypálen opaker na keramickém nosiãi. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

13 VITAVM 3 Pokyny Následující v robky se vyznaãují touto charakteristikou: VITA VM OPAQUE FLUID Leptavé ZpÛsobuje tûïké poleptání. Uchovávat uzavfiené. Pfii práce nejíst a nepít. Pfii kontaktu s oãima ihned dûkladnû om t vodou a konzultovat s lékafiem. Pfii práce pouïívat vhodné ochranné obleãení. Nosit ochranné rukavice a ochranné br le /obliãejov kryt. VITA SPRAY-ON LIQUID lehce hofilavé Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. Páru/aerosol nevdechovat. Pfii nedostateãném vûtrání nasadit d chací ochrann pfiístroj. VITA SPRAY-ON INDICATOR LIQUID jedovaté, lehce hofilavé Zamezit kontakt opatfiit si pfied pouïitím zvlá tní pokyny. Nádobu uchovávat nepropustnû uzavfienou na dobfie vûtratelném místû. DrÏet dále od zápaln ch zdrojû nekoufiit. Pfii práci nejíst a nepít. Pfii nehodû nebo nevolnosti ihned pfiivolat lékafie. S tímto v robkem a jeho zásobníkem nutno zacházet jako s nebezpeãn m odpadem. Páru/aerosol nevdechovat. MÛÏe zpûsobovat rakovinu. BliÏ í informace si zjistûte, prosím, z bezpeãnostních listû! Pfii práci nosit vhodné ochranné br le/obliãejov kryt, ochranné rukavice a ochrann oblek. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 3

14 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 BASE DENTINE VITA VM 3 BASIC-vrstvení (základní vrstvení) se skládá z nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE a z BASE DENTINE a ENAMEL. Novû vytvofiené, barvonosné a velmi dobfie kryjící hmoty BASE DENTINE tvofií ideální pfiedpoklad k vytvofiení barevnû intenzivních fazet. Zvlá tû k reprodukování optimálních barevn ch v sledkû pfii tenk ch silách stûn poskytuje VITA s touto dvouvrstvou variantou optimální cestu k fie ení. Dodateãnû umoïàuje intenzivní barevné pûsobení BASE DENTINE rozsáhlé nanesení hmot ENAMEL, které vytvofií poïadovanou translucenci.. UÏivatel mûïe po nanesení opakeru pouze s dvûma vrstvami dosáhnout pfiirozenû a Ïivû pûsobící náhrady. Díky rozdíln m pomûrûm v síle vrstev BASE DENTINE a ENAMEL se mûïe ovlivnit intenzita náhrady. âím silnûj í je BASE DENTINE, tím barevnû intenzivnûj í je v sledek. VITAVM 3 BASIC KIT Poãet / *** Obsah 50ml 50 ml Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP-OP5 VITA VM 3 CHROMA PLUS CP-CP5 VITA VM 3 BASE DENTINE M-5M3 VITA VM 3 ENAMEL, VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 CORRECTIVE COR-COR3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM OPAQUE FLUID VITA VM 3 indikátor barev VITA vzorník 3D-MASTER VITA VM 3 Návody na zpracování * K dispozici rovnûï jako VITA VM3 BASIC KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2,2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2, 4M3 ** K dispozici také jako VITA VM3 BASIC KIT/BASIC KIT SMALL s pastov m opakerem. ***V následujících barvách k dispozici také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 4

15 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Opakerem opatfiené kovové konstrukce Pro pozdûj í snaz í sejmutí práce z modelu, naizolovat pomocí VITA Modisol Stift. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE Nanesení BASE DENTINE v poïadované barvû od krãkové oblasti v odpovídající formû zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiekontrolována okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Aby byl zaji tûn dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce hmoty BASE DENTINE analogicky odpovídající objemu podle schema vrstvení. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 5

16 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Nanesení VITAVM 3 ENAMEL Nanést ENAMEL k doplnûní tvaru korunky od spodní tfietiny korunky po men ích dávkách. K vyrovnání smr tûní pfii pálení formu trochu pfiedimenzovat. Pfied prvním dentinov m pálením separovat u mûstkû jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. Hotová nanesená práce pro první dentinové pálení. Doporuãen postup pálení. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 6

17 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Korektury tvaru/ dal í vrstvení Opûtovná izolace modelu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostory, jakoï i bazální plochy meziãlenu vyplnit pomocí BASE DENTINE. Provést koneãné úpravy tvaru od krãkové oblasti s BASE DENTINE a v oblasti tûla k incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup pálení 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstek a korunka po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku správnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii brou ení musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Mimo to je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 7

18 VITAVM 3 BASIC základní vrstvení Podle poïadavku lze pfiekr t celou práci s VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat pomocí barev VITA Akzent. (Viz Návod na zpracování VITA Akcent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk s VITA Akzent Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu páleného materiálu po pálení. Hotová práce na modelu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 8

19 VITAVM 3 Tabulka pálení Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE *Oblast pouïití viz strana 27 U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosice, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) >4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. Vysvûtlivky pálících parametrû: Prés. C Poãáteãní teplota mn. mn. C/mn. Temp.env. âas pfiedsou ení v, koneãn ãas âas stoupání teploty v Vzestup teploty ve C za Koneãná teplota mn. VIDE UdrÏovací ãas pro koneãnou teplotu UdrÏovací ãas pro vakuum VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 9

20 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení VITA VM 3 OPAQUE VITA VM 3 WASH OPAQUE Kovová konstrukce VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 DENTINE VITA VM 3 BASE DENTINE VM 3 BUILD UP-vrstvení se tvofií po nanesení WASH OPAQUE a OPAQUE, z BASE DENTINE, DENTINE a ENAMEL. VITA VM 3 BUILD UP-vrstvení vná í do práce, ve spoleãné hfie od barvonosného BASE DENTINE a translucentního DENTINE, stoupající pûsobení do hloubky. To umoïàuje pfii tfiívrstvé variantû redukované a individuelnû vytváfiené nanesení hmot ENAMEL. Tím je dosaïeno je tû pfiesvûdãivûj í pfiiblíïení se pfiirozenému vzoru. Kombinací ENAMEL a DENTINE v pomûru ke tlou Èce vrstvy BASE DENTINE mûïe b t barevná intenzita vytvofiena individuelnû. Zv en podíl BASE DENTINE ovlivàuje zintenzivnûní barvy, pfiiãemï zvût ené pouïití DENTINE a ENAMEL sniïuje intenzitu barvy. K VITAVM 3 BASIC KIT (viz str. 2), potfiebujete je tû pro BUILD UP vrstvení dodateãnû VITAVM 3 BUILD UP KIT*. Poãet 26 3 Obsah 50ml Materiál VITA VM 3 DENTINE** M- 5M3 VITA VM MODELLING LIQUID VITA VM 3 Návod na zpracování * K dispozici také jako VITA VM3 BUILD UP KIT SMALL v následujících 5 barvách: M, M2, 2M, 2M2, 2M3, 3L.5, 3L2.5, 3M, 3M2, 3M3, 3R.5, 3R2.5, 4M, 4M2,4M3 ** V následujících barvách také v 50gr: M-3R2.5, 4M-4M3, NT,,, WIN VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 20

21 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Opakerem pfiipravená kovová konstrukce Abychom umoïnili snaz í sejmutí práce, je nutno model pfiedtím izolovat VITA Modisol Stift.. Nanesení VITAVM 3 BASE DENTINE BASE DENTINE nanést z krãkové oblasti pfies celou plochu ve zmen eném tvaru zubu. JiÏ v tomto stadiu by mûla b t pfiezkou ena okluze, laterotruze a protruze v artikulátoru. Pokyn k BUILD UP-vrstvení viz str. 20. Dokonãená navrstvená BASE DENTINE. Nanesesení VITAVM 3 DENTINE DENTINE se nanese v poïadovaném kompletním tvaru zubu. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 2

22 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Aby byl dosaïen dostatek prostoru pro sklovinu, je nutná redukce DENTIN u v odpovídajícím objemu. Pfiifiazovací tabulka hmot VITAVM 3 ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 Nanesení VITAVM 3 ENAMEL K doplnûní tvaru korunky se nyní nanese ENAMEL ve více men ích porcích v horní tfietinû. Pro vyrovnání smr tûní pfii pálení je nutno tvar ponûkud pfiedimenzovat. U mûstkû nyní separovat pfied pálením jednotlivé ãleny interdentálnû aï na konstrukci. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 22

23 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení Práce pfied prvním dentinov m pálením. Doporuãen pálicí postup. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. Práce po prvním dentinovém pálení. Korektury tvaru / dal í vrstvení Model znovu izolovat na meziãlenu pomocí VITA Modisol Stift. Interdentální prostor, jakoï i basální plochy meziãlenu doplnit hmotou BASE DENTINE. Následné opravy formy v oblasti tûla pomocí DENTINE. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 23

24 VITAVM 3 BUILD UP-vrstvení a v incizální oblasti s ENAMEL Doporuãen postup 2. dentinového pálení Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. MÛstky a korunky po 2. dentinovém pálení. Dokonãení MÛstek resp. korunku fiádnû opracovat. Pro pálení na lesk obrousit rovnomûrnû cel povrch a dûkladnû oãistit od brusného prachu. Pfii opracovávání musí b t pouïito odsávání nebo ochranná maska. Dodateãnû je nutné nosit pfii brou ení pálené keramiky ochranné br le. Podle poïadavku lze pfiekr t celá práce VITA Akzent GLAZE a následnû individualizovat. (Viz k tomu návod na zpracování VITA Akzent ã. 77) Doporuãen postup pálení na lesk pomocí VITA Akzent GLAZE Vt. C C/ ca. Temp. C VAC Tyto údaje lze doporuãit uïivateli jako ukazatel. Pokud horní plocha, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení.rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a jakost horních ploch páleného materiálu po pálení. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 24

25 VITAVM 3 Tabulka pálení Hotová práce na modelu. Tabulka pálení pro VITAVM 3 Vt. C C/ ca. Temp.* C VAC Oxidbrand WASH OPAQUE Brand WASH OPAQUE PASTE Brand OPAQUE Brand OPAQUE PASTE Brand MARGIN Brand* Prosíme dodrïovat pokyny v robce! EFFECT LINER Brand* Dentinbrand 2. Dentinbrand Glanzbrand Glanzbrand VITA Akzent Korrekturbrand mit CORRECTIVE * Oblasti pouïití viz str U dentálních keramik závisí v sledky pálení velmi silnû na individuelním pálícím postupu uïivatele, mezi jin m na druhu pece, umístûní teplotního ãidla, materiálu vypalovacího nosiãe, jakoï i velikosti práce pfii pálení. Na e uïivatelsko technické doporuãení pro pálící teploty (nezávisle na tom, zda jsou sdûleny ústnû, písemnû nebo cestou praktického návodu) se zakládají na ãetn ch vlastních zku enostech a pokusech. Proto mohou b t tyto údaje pokládány jako ukazatelové. Pokud povrch, transparence nebo stupeà lesku neodpovídá v sledku dosaïenému za optimálních podmínek, pfiizpûsobilo se tomu i pálení. Rozhodující pro prûbûh pálení není pfiístrojem uvedená pálicí teplota, n brï vzhled a kvalita povrchu vypalovaného materiálu po pálení. U slitin s hodnotou WAK ( C) 4,5 0-6 K - má b t od. dentinového pálení páleno s dlouhodob m chlazením. VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 25

26 VITAVM 3 Pfiifiazovací tabulka VITAVM 3 hmot ENAMEL OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 VITAVM 3 hmot OPAQUE OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 OP0 OP0 OP0 OP OP OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP2 OP3 OP3 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP3 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP4 OP5 OP5 OP5 VITAVM 3 hmot CHROMA PLUS (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L CP CP/CP2* CP2 CP2/CP3* CP/CP5* CP/CP3* CP3 CP/CP3* CP/CP4* CP2/CP5* CP2/CP5* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 CP/CP5* CP4/CP5* CP3/CP4* CP/CP5* CP4/CP5* CP5 CP4/CP5* CP5 CP3/CP5* CP5 CP5 CP4/CP5* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot EFFECT LINER (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 EL EL 3M 3M2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 EL/EL2* EL/EL2* EL2 EL/EL2* EL/EL3* EL/EL6* EL/EL3* EL2/EL4* EL/EL6* EL2/EL4* EL2/EL6* EL4/EL6 * 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 EL/EL6* EL2/EL6* EL4/EL6* EL2/EL3* EL5/EL6* EL6 EL3/EL4* EL6 EL2/EL3* EL5/EL6* EL2/EL3* EL3/EL4* EL3/EL6* EL5/EL6* EL3/EL4* *Mísící pomûr : VITAVM 3 hmot MARGIN (Oblast pouïití viz str. 27) OM OM2 OM3 M M2 2L.5 2L2.5 2M 2M2 2M3 2R.5 2R2.5 3L.5 3L2.5 M M M M/M7* M/M7* M/M7* M/M4* M/M7* M/M4* M4 M/M7* M/M4* M4/M7* M4/M7* 3M 3M2 3M3 3R.5 3R2.5 4L.5 4L2.5 4M 4M2 4M3 4R.5 4R2.5 5M 5M2 5M3 M7 M4/M7* M4/M9* M7 M4/M7* M7 M4/M9* M7 M7/M9* M9 M7/M8* M7/M9* M7/M8* M7/M9* M5/M9* *Mísící pomûr : VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 26

27 VITAVM 3 PouÏití doplàujících hmot a tekutin VITAVM 3 EFFECT LINER Pro men í opravy v okrajové oblasti K fiízení fluorescence v restaurování K podpofie a zintenzivnûní základní barvy PouÏitelné univerzálnû Pfii pouïití v gingivální oblasti podporují rozptyl svûtla VITAVM 3 CHROMA PLUS Barevnû intenzivní hmoty, které jsou pouïívány v kombinaci s BASE DENTINE Pfii tenk ch silách stûn podporují v raznû barvu (viz k tomu strana 4 a strana 20) VITAVM 3 EFFECT CHROMA Barevnû intenzivní modifikované hmoty Pro vyzvednutí urãité barevné oblasti na zubu Pro individuální vytvofiení jasu v oblasti krãku, dentinu a skloviny VITAVM 3 MAMELON Silnû fluorescentní hmota, která se pouïívá hlavnû v incizální oblasti K barevné charakteristice mezi sklovinou a dentinem. VITAVM 3 MARGIN Marginové hmoty byly vytvofieny speciálnû k tomu, aby pfii labiálnû zkrácené kovové kapniãce v oblasti okraje korunky vytvofiily esteticky optimální pfiechod mezi korunkou a pah lem zubu. Nanesená, plastifikovaná marginová hmota musí b t teplem vytvrzena. Doporuãuje se pah l stabilizovat fénem nebo vysu it teplem pfii otevfiené peci. VITAVM 3 OPAQUE FLUID K namíchání v ech prá kov ch opákních hmot PropÛjãuje prá ku hustou konzistenci a umoïàuje tím cílené naná ení. Zamezuje odtoku bûhem naná ení VITAVM 3 PASTE FLUID Pro zmûnu konzistence pastov ch opakerû VITAVM 3 EFFECT ENAMEL Mohou b t pouïity pro v echny sklovinné oblasti jako u pfiirozeného zubu Univerzálnû pouïitelné translucentní sklovinné efektní hmoty Pro docílení pfiirozeného pûsobení do hloubky VITAVM 3 EFFECT PEARL Urãeno jen pro efekty na povrchu, ne pro vrstvení Optimálnû se hodí pro restaurování po bûlení ( bleached ) Zjemnûní v oblasti Ïluté a ãervené VITAVM 3 EFFECT OPAL K provedení opálového efektu pfii restaurování mladistv ch nebo velmi translucentních zubû VITAVM 3 GINGIVA K opûtovnému zhotovení pûvodního stavu dásnû Naná í se a vypaluje pfii prvním, pfiípadnû druhém dentinovém pálení Barevné odstupàování jde od oranïovoãervené pfies naãervenalou aï ke hnûdoãervené VITAVM 3 CORRECTIVE Se sníïenou pálicí teplotou (830 C) pro opravy po pálení na lesk Odpovídá transparentním sklovinn m hmotám ve 3 stupních VITAVM 3 COLOR OPAQUE Barevnû intenzivní opákní hmoty pro charakteristiku pfii tenk ch silách stûn VITAVM 3 GINGIVA OPAQUE Speciální barevnû sladûn opaker pro GINGIVA hmoty VITAVM 3 MODELLING LIQUID Modelovací tekutina k míchání BASE DENTINE, DENTINE, ENAMEL a doplàkov ch hmot Také k míchání hmot MARGIN Není vhodné pro opákní hmoty! VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 27

28 VITAVM 3 DoplÀkové hmoty a sortimenty Pfiifiazení barvy Popis VITAVM 3 EFFECT LINER EL EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 mint cream krémová tahaã Ïlutá papaya sesame bílá béïová hnûdá Ïlutá oranïová zeleno-ïlutá VITAVM 3 EFFECT CHROMA EC ghost EC2 linen EC3 pale banana EC4 lemon drop EC5 golden rod EC6 sunflower EC7 light salmon EC8 toffee EC9 doe EC0 larch EC gravel pro bílé efekty pískovo-béïová svûtle Ïlutá citrónovo-ïlutá svûtle-oranïová oranïová rûïová béïovû-hnûdá hnûdá na reprodukci zeleno-hnûd ch efektû na reprodukci zeleno- ed ch efektû VITAVM 3 MAMELON MM ecru MM2 mellow buff MM3 peach buff béïová teplá Ïluto-hnûdá jemnû oranïová VITAVM 3 GINGIVA G Rose G2 Nectarin G3 Pink grapefruit G4 Rosewood G5 Cherry brown GOL Light flesh GOD Dark flesh starorûïová oranïovorûïová rûïová ãervenohnûdá ãernoãervená svûtle rûïová tmavû rûïová VITAVM 3 CORRECTIVE COR neutral COR2 sand COR3 ochre neutrální béïová hnûdá VITAVM 3 ONE COLOR KIT 3M2 * VITAVM 3 BLEACHED COLOR KIT * Poãet Obsah Material Poãet Obsah Material VITA VM 3 WASH OPAQUE WO VITA VM 3 OPAQUE OP0 VITA VM 3 OPAQUE OP3 3 VITA VM 3 BASE DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 BASE DENTINE 3M2 3 VITA VM 3 DENTINE 0M-0M3 VITA VM 3 DENTINE 3M2 VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 ENAMEL VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 NEUTRAL NT VITA VM 3 WINDOW WIN VITA VM 3 WINDOW WIN 50ml VITA VM OPAQUE FLUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM MODELLING LIQUID 50ml VITA VM OPAQUE FLUID BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M tyãinky vzorku barvy 3M2 3 VITA VM 3 Návody na zpracování 3 VITA VM 3 návody na zpracování * k dispozici rovnûï s pastov m opakerem VITAVM 3 VENEERING MATERIAL Strana 28

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více