VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Vildmanová Návrh výstavby sportovního centra ve městě Hořovice okr. Beroun Diplomová práce 2013

2 Návrh výstavby sportovního centra ve městě Hořovice okr. Beroun Diplomová práce Bc. Lenka Vildmanová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Proposal for construction of sports center in Hořovice district Beroun Bc. Lenka Vildmanová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, Že jsem diplomovou práci na téma Návrh výstavby sportovního centra ve městě Hořovice okr. Beroun zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o... jméno a příjmení autora V dne

5 Děkuji panu PhDr. Marku Merhautovi, Ph.D., MBA za pomoc při zpracování mé diplomové práce. Děkuji za odborné rady a za cenné připomínky k této práci. Velmi mi pomohly. Také děkuji panu Ing. Václavu Havlíčkovi za poskytnutí informací o sportovním centru v Berouně, které mi byly nápomocné při zpracování analytické části v mé diplomové práci.

6 Abstrakt VILDMANOVÁ, Lenka. Návrh výstavby sportovního centra ve městě Hořovice okr. Beroun. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Cílem této práce je navrhnout takové sportovní centrum, u kterého bude možná návratnost investice do 5 10 let. Z důvodu nedostatečného sportovního vyžití na Hořovicku, vidím potenciál v navrženém a následně vybudovaném sportovním centru v této lokalitě, které bude dosti přínosný. Zlepší sportovní aktivitu obyvatel a nabídne nová pracovní místa pro město. V teoretické části vysvětlím termíny a pojmy, které budu zhodnocovat v analytické části. V této části budu informovat o sportu, sportovním centru, o sportovištích, podnikatelském plánu a podnikatelských rizicích. V analytické části je vypracován celý podnikatelský záměr, je zde uveden popis budoucího sportovního centra, zaměstnanci, konkurenční prostředí a finanční plán. V této části se také prostřednictvím dotazníkové metody dozvíte, jaký je zájem obyvatelstva z oblasti Hořovicka o sportovní služby. A následně zde také uvedu počáteční investici a dobu návratnosti. V práci budu využívat výzkumnou metodu pro vyplnění dotazníku, dále metodu srovnávací při hodnocení konkurence, kde porovnávám nabídku služeb a ceny, dále jsem vedla cílené rozhovory s potenciálními zákazníky, s majitelem sportovního centra v Berouně, který mi byl nápomocný s finančními údaji. Poslední metodou, kterou budu využívat, je empirický výzkum, z něhož budu čerpat především při zhodnocení nabídek, výběru zaměstnanců do našeho sportovního centra a při určování cen. V návrhové části budu navrhovat konkrétní akce ve sportovním centru. Tedy budu se snažit nějakým způsobem upoutat pozornost mnoha potenciálních zákazníků. V závěru zhodnotím výsledky mé diplomové práce. Shrnu informace, vyhodnotím návratnost investice a případná rizika, která budou stěžovat podnikání. Z mé práce vyplynul zájem obyvatelstva na Hořovicku o sportovní centrum. A výsledkem mé práce je, že investice je navrácená mezi 5 10 rokem. Klíčová slova: Badminton, cvičení, Hořovice, investice, sportovní centrum, sportovní vyžití

7 Abstract VILDMANOVÁ, Lenka. Proposal for construction of sports center in Hořovice district Beroun [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: p. The aim of this Dissertation is to propose such sports center, where the return of investment is possible within 5 10 years. I see the potential of proposing and constructing a sports center in the area Hořovicko because of insufficient sports facilities in this area. It will enhance sports activity of residents and offer new jobs for the town. In the theoretical part, I explain terms and concepts that I will evaluate in the analytical part. In this part, I will inform about sport, sports center, sports facilities, a business plan and business risks. In the analytical part, whole business plan is developed with description of the future sports center, employees, competition and financial plan. In this part, you will also learn through questionnaire survey which interest residents of the area Hořovicko have in sports services. Subsequently, I will state the initial investment and its return time. In the work I will use research method for completing a questionnaire, as well as comparing method for competition evaluation, where I compare the offer of services and prices. I also performed targeted interviews with potential customers and with the owner of sports center in Beroun, who helped me with financial indications. The last method which I will use is empirical research, from which I will draw information especially when evaluating offers, selecting employees for our sports center and determining prices. In the last part, I will propose specific actions in the sports center. I will try to attract the attention of many potential customers somehow. In the conclusion, I will evaluate the results of my Master s Dissertation. I will summarize the return of investment and possible risks that will make the business harder. The interest of residents in the area Hořovicko resulted from my Dissertation about sports center. And the result of my Dissertation is that the investment returns between 5 10 years. Keywords: Badminton, Hořovice exercise, investment, sports center, sports facilities

8 OBSAH Úvod Teoretická část Sport Historie sportu Sportovní centrum Historie sportovních staveb Druhy sportovních staveb Kompozice sportovního centra a jednotlivé sporty Sportovní haly a prostory Podnikatelský plán Základní pojmy Struktura a forma podnikatelského plánu Náležitosti podnikatelského plánu Analýza rizik Analytická část Popis organizace Osobnosti v podniku Služby, sportovní potřeby a strava Analýza trhu Analýza konkurence Finanční plán Cenová strategie Počáteční investice Výsledek hospodaření Rizika Návrhová část Závěr Literatura Internetové zdroje PŘÍLOHY... 85

9 Seznam grafů: Graf č. 1 Rizika všeobecný graf Graf č. 2 Návštěva sportů na Hořovicku Graf č. 3 Navštěvované sporty Graf č. 4 Dostatečné sportovní vyžití Graf č. 5 Nová sportoviště Graf č. 6 Absence sportovního vyžití pro děti Graf č. 7 Využívání služeb trenérů Graf č. 8 Minigolf v Hořovicích Graf č. 9 Potřeba zhubnout či změnit životosprávu Graf č. 10 Centrum zdravé výživy Graf č. 11 Sportovní komplex Graf č. 12 Jedno velké sportovní centrum Graf č. 13 Žena X Muž Graf č. 14 Věkové rozmezí Graf č. 15 Rizika Seznam ilustrací: Ilustrace č. 1 - Hořovicko

10 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Obce a města na Hořovicku Tabulka č. 2 Otevírací doba v posilovně Hořovice Tabulka č. 3 Ceník v posilovně Hořovice Tabulka č. 4 Otevírací doba v posilovně Komárov Tabulka č. 5 Ceník v posilovně Komárov Tabulka č. 6 Ceník výživové poradenství Tereza Tabulka č. 7 Ceník Sportovní centrum Eden Tabulka č. 8 Ceník výživové poradenství Sportovní centrum Eden Tabulka č. 9 Ceník TJ Lokomotiva Tabulka č. 10 Předpokládaný ceník sportů Tabulka č. 11 Předpokládaný ceník centra zdravého životního stylu Tabulka č. 12 Počáteční investice Tabulka č. 13 Předpokládaný výsledek hospodaření - VÝNOSY Tabulka č. 14 Rozvrh cvičení Tabulka č. 15 Předpokládaný výsledek hospodaření NÁKLADY Tabulka č. 16 Předpokládaná rizika

11 Seznam zkratek: ČR Česká republika FO Fyzická osoba PO Právnická osoba Km 2 Kilometry čtvereční M 2 metr čtvereční Km kilometr M metr Ha hektar % - Procento Po Pondělí Út Úterý St Středa Čt Čtvrtek Pá Pátek So Sobota Ne Neděle h hodina Kč Koruna česká X Křížek (údaj, který není znám) Např. Například Tzn. To znamená č. Číslo Apod. A podobně Aj. a jiné Okr. okres Mov. movité PC počáteční cena VH Výsledek hospodařen

12 Úvod Můj výběr tématu diplomové práce je Návrh výstavby sportovního centra ve městě Hořovice okr. Beroun. Toto téma jsem si vybrala, z několika důvodů. Z této oblasti pocházím, ve městě Hořovice jsem se narodila v místní porodnici, která má dnes velmi dobré jméno a v blízkosti Hořovic jsem také vyrůstala. Zde jsem také docházela osm let do gymnázia. Hořovice a okolí znám velmi dobře. Ale pouze tato skutečnost mě nevedla k výběru tématu, už víc jak rok sleduji, jak město Hořovice a okolí není příliš kvalitním místem pro trvalejší žití. Nemyslím tím přírodu,ta je zde zastoupena samozřejmě v hojné míře. A město se nachází v krásném prostředí, ale připadá mi, že je zde minimum možností pro využívání volného času. Jelikož již několik let bydlím v Praze, poznala jsem, kolik existuje možností kvalitního využití volného času prostřednictvím návštěv mnoha míst, která nabízejí možnosti moderní doby. Dalším důvodem mého výběru je můj kladný vztah ke sportu a zdravé výživě. Proto bych zde chtěla Hořovicko blíže představit a následně navrhnout sportovní centrum pro tuto lokalitu. Cílem mé práce je navrhnout takové sportovní centrum, u kterého bude možná návratnost investice do 5 10 let. Z důvodu nedostatečného sportovního vyžití, vidím potenciál v mnou navrženém a následně vybudovaném sportovním centru na Hořovicku, které bude přínosem, zlepší sportovní aktivitu obyvatel a nabídneme nová pracovní místa pro město. Mnou stanovené hypotézy jsou: předpoklad, že z mé diplomové práce bude zřetelné, že investice je opravdu do 5 10 let návratná, následně předpokládám, že na Hořovicku je nedostatečné sportovní vyžití a že potenciální návštěvníci budoucího centra budou mít zájem o centrum, které jim nabídne nejen sportoviště, ale také centrum pro zdravý životní styl. V Teoretické části vysvětlím termíny a pojmy, které budu zhodnocovat v analytické části. Teoretická část mi taktéž bude nápomocná při zpracování analytické části. Mým cílem je v této části objasnit, co znamená sport, jak vznikl a kde. Tato část bude pokračovat samotným sportovním centrem, kde upřesním, co si pod pojmem sportovní centrum můžeme představit. A uvedu historii sportovních center. Důležitou částí je také kompozice sportovního centra, což znamená výčet jednotlivých sportovišť a dalších částí, které ve sportovním centru a zároveň v mé práci nesmějí chybět. Dále se v této části objeví podnikatelský plán, jeho náležitosti a následně obecné popsaní rizika. V analytické části se objeví poznatky z části teoretické. V analytické části nejdříve stručně představím sportovní centrum, uvedu zde všechny důležité vlivy, které budou působit na budoucí sportovní centrum. Důležitou stránkou jsou zaměstnanci, jejich povinnosti a očekávání. V dalším bodě analytické části popíši služby, které budeme ve sportovním centru nabízet. Jedná se o sporty 1

13 a sportoviště, skupinová cvičení, centrum zdravého životního stylu a doplňkové služby, kterými budou hlídání dětí, prodej drobného občerstvení a prodej sportovních potřeb. Dalším důležitým bodem bude zmapování trhu na Hořovicku a následné zjištění zájmu potenciálních zákazníků o služby. Poté zmapuji konkurenci na Hořovicku a uvedu i sportovní centra, která se nacházejí téměř 25 km od našeho budoucího centra, ale podobnost s naším centrem je velmi velká a proto se těmito centry budu inspirovat. Část finanční nám ukáže, zda budeme schopni do 5 10 let splatit investici. Uvedu zde počáteční investici, také cenovou strategii, tedy stanovím zde ceny jednotlivých sportů a ostatních produktů. Dalším bodem bude předpokládaný výsledek hospodaření za jeden rok našeho budoucího působení na trhu. Rok, který ve výsledku použiji, je rok, který nám ukazuje, že do centra již návštěvníci docházejí denně, samozřejmě v prvním roce budu předpokládat nižší VH než v následujících rocích. Posledním bodem v analytické části bude vyhodnocení rizik, která jsou spojena s výstavbou sportovního centra a nabídkou nových služeb v této oblasti. V návrhové části budu navrhovat konkrétní akce ve sportovním centru. Tedy budu se snažit nějakým způsobem upoutat pozornost mnoha potenciálních zákazníků. V závěru zhodnotím výsledky mé diplomové práce. Shrnu informace, vyhodnotím návratnost investice a případná rizika, která budou ztěžovat podnikání. V práci budu využívat výzkumnou metodu pro vyplnění dotazníku, dále metodu srovnávací při hodnocení konkurence, kde porovnávám nabídku služeb a ceny, dále jsem vedla cílené rozhovory s potenciálními zákazníky, s majitelem sportovního centra v Berouně, který mi byl nápomocný s finančními údaji. Poslední metodou, kterou budu využívat je empirický výzkum, z něhož bude vycházet především při zhodnocení nabídek, při výběru zaměstnanců do našeho sportovního centra a při určování cen. Zdroje, které budou využity v mé diplomové práci, pocházejí především z knižních publikací, z internetových zdrojů, z Českého statistického úřadu, z internetové databáze EBSCO a z osobních rozhovorů s potenciálními zákazníky a majitelem sportovního centra v Berouně. Další zdroj, který bude v práci použit je vlastní zpracování. 2

14 1 Teoretická část V této části práce popíši a vysvětlím jednotlivé informace, pojmy a definice teoreticky. Tato část obsahuje odborné informace, které se prakticky vyskytnou v analytické části mé diplomové práce. 1.1 Sport Předtím než přejdu k samotnému popisu sportovních center, vymezím definici sportu. Základem slova sport je latinské sloveso (se)deportace, které bylo přejato do románských jazyků. (Ing.arch.Jitka Paroubková, str. 6). Sport můžeme definovat jako zábavu, potěšení či příjemně strávený volný čas, sport je brán jako odreagování se od běžné denní práce a povinností. Tato aktivita se liší od běžných her fyzickou námahou, kterou vykonáváme během této činnosti. Sport může být vykonáván jednotlivci i více účastníky, kteří se zúčastní soutěžních utkání či mohou sportovat při pohybových skupinových lekcích. Sportovní utkání se může odehrávat mezi dvěma i více hráči. Do sportů jakožto soutěžní utkání řadíme soutěže, které můžeme hrát ve dvou, kterými jsou ping pong, squash, ve čtyřech a ve dvou protihráčích též, těmito jsou tenis, badminton a dalšími sporty, které hrají více než 4 hráči, jsou fotbal, futsal, florbal, hokej, apod. 1 Sport samozřejmě můžeme chápat také z pohledu diváka. Sport člověk může milovat, ale nemusí se ho fyzicky zúčastnit. Účastníci sportovních utkání nemusí být mnohdy do sportu tak zainteresovaní jako jejich fanoušci. Během průběhu let se sport měnil, začal do tohoto odvětví zábavy vstupovat především lov, jízda na koni, ale také další hry se zvířaty. V 19. a 20. století procházel sport velkými změnami, ale stále zde zůstávali některé zvyky z minulých let. 2 Starověk Historie sportu Ve Starověku se vyvíjela duševní i psychická kondice již v mladém věku. V této době převládaly především pohybové obřady, při těchto rituálech lidé tancovali a vyvíjeli a trénovali svoji kondici. Ženy si pohybovými aktivitami pěstovali zdravou krásu. Mladí lidé při obřadech byli připravování na pozdější ochraňování a živení sebe a svoji rodiny. Muži v těchto dobách obstarávali potravu lovem. Ženy se staraly o děti a pěstovaly si vlastní obživu. 1 HEALEY, D.; Sport and the Law. University of New South Wales s., ISBN PAROUBKOVÁ, J.; PAROUBEK, J Nauka o budovách. Praha : ČVUT, s., ISBN

15 Antické Řecko Již v těchto dobách byl utvořen dokonalý typ člověka. Proto zde v těchto dobách byl kladen důraz na tělesné a duševní schopnosti již od útlého dětství. V této době převládali starořecké hry, historie těchto her však sahá až do rodových slavností. Nejslavnější z her byli Olympijské hry, do kterých se řadily soutěže v běhu, skok do dálky, hod diskem, hod oštěpem a pětiboj. Tyto hry se v Antickém Řecku konaly na počest boha Dia a konaly se od roku 776 př. n. l. do roku 393 n. l. vždy jedenkrát za 4 roky, dohromady tedy 293krát. Tyto slavné hry skončily z důvodu krize římského impéria. Církev tyto hry označila jako projev barbarství a císař Thedosius pořádání her zakázal. Antický Řím Antický Řím nejprve převzal od Řecka harmonii duševní a fyzické kondice, ale posléze harmonie upadala. V Antickém Řecku se začaly objevovat kruté hry, kde se zápasilo na život a na smrt. Hladové obecenstvo toužilo po krvi. Po nějaký čas byly tyto brutální souboje lidí velmi oblíbené. Tyto hry nazývané gladiátorské zápasy, vyvolávaly v lidech odpor k tělesným cvičením vůbec. Hry trvaly do roku 404 n. l., po tomto roce byly hry zakázány. Středověk V této době tělesná výchova byla brána jako příprava a trénink k boji. Do tělesné výchovy tehdy nazývané rytířskou, se řadily tyto disciplíny, též nazývané jako sedmero rytířských ctností : jízda na koni, plavání, lukostřelba, šerm, lov, šachy a veršování. Na konci tréninků a učení museli žáci absolvovat rytířské turnaje. V této době ve Španělsku také docházelo ke zřizováním šermířských škol. Novověk V 18. století se začalo pohlížet na tělesnou výchovu jako na něco pozitivního, díky kulturnímu vývoji a společenským změnám se tělovýchova stala součástí školního systému. V 19. století se začali rozvíjet sportovní kluby, v kterých se začaly objevovat různé neznámé druhy sportů. Ve světě se znovu začaly konat olympijské hry, díky sportovnímu hnutí. Hry byly zapomenuty v roce 393 n. l. O tento návrat se zasloužil francouzský baron Pirre de Coubertin ( ). První Mezinárodní olympijský výbor vznikl v Paříži v roce A v roce 1986 se uskutečnily první novodobé olympijské hry. Na těchto prvních hrách již bylo 285 soutěžících z 13 zemí. V roce 1912 se uskutečnily páté olympijské hry, kde se již zúčastnilo 28 zemí s 2541 soutěžícími, na těchto hrách byly zúčastněnými také ženy v celkovém počtu 57. Také počet soutěží, v kterých soutěžící soupeřili, se zvyšoval. Na prvních olympijských hrách se soupeřilo v 10 soutěžích, například v roce 1996 se již soutěžilo v 35 disciplínách. 4

16 Současnost V dnešní době je sport spjat se všemi. Je nedílnou součástí dnešní moderní doby. Sport je neoddělitelný od školních systémů, kde jsou děti vedeny ke sportu od útlého věku. Sportování v dnešní uspěchané době je bráno jako správně a účelně využitý volný čas Sportovní centrum Sportovní centrum je účelně postavená budova, kde sportovci mohou vykonávat různé druhy sportovních aktivit, trénují a zvyšují zde svoji fyzickou kondici za účelem zábavy, vypracování a zformování postavy, tréninku a hubnutí Historie sportovních staveb Ve Starém Řecku vznikaly venkovní dráhy pro běh, tyto dráhy byly původně budovány mimo město, následně se přesunuli do center měst. Další stavby, které v této době vznikaly, byla gymnazia (odvozena od slova gymnos = beze zbraně), tyto stavby sloužily především k tréninku a přípravě mladíků k boji. Také se zde vyučovala a nacvičovala představení na různé slavnosti. V těchto dobách se odehrávaly také sportovní hry, které se konaly na stadionech, stadion je míra délky pro běh (jeden stadion = 192, 27m). Tyto běžecké dráhy byly zřizovány především na místech, kde dráha byla uzavřena svahy, svahy byly používány jako tribuny pro diváky. V těchto dobách se konaly také závody na koních, tyto závody byly uspořádávány na hippodromu o celkové délce závodiště 500m. Koně startovali z kójí, které byly uzavřeny provazem, který byl vytáhnut a pro koně to byl signál ke startu. Uprostřed závodiště se nacházela stěna a za ní kůl, kolem kterého se otáčelo a běželo se zpět ke startu. U tohoto kůlu nastávalo nejvíce karambolům. V Antickém Římě se z hippodromu stal tzv. cirkus. Největší cirkus byl v centru Říma, který mohlo navštívit celkem až diváků. V antickém Řecku se konaly gladiátorské zápasy ve stavbách oválného tvaru s tribunou pro diváky postavenou okolo celé arény, tyto stavby se nazývali amfitheatr, vyvinuly se z řeckého divadla, neznámější řecký amfitheatr bylo Koloseum. V Antickém Římě jsou také velmi známy thermy = lázně, které byly stavěny na ploše až 12ha. V lázních jste mohli nalézt společenský prostor, teplou a studenou lázeň, tato část byla stavěna uprostřed a byla obklopena dalšími místnostmi, kterými byly přednáškové sály, knihovny, apod. Lázní v těchto dobách podle odhadu bylo Nejznámější lázně byly Diokleciánovy. Samozřejmostí byli také lázně císařské, kterých bylo celkově 7. 3 Zdroj celá historie: PAROUBKOVÁ, J.; PAROUBEK, J Nauka o budovách. Praha : ČVUT, ,7,8 s., ISBN

17 Ve středověku mezi sportovní místa patřily především jízdárny pro koně, kde probíhaly výcviky koní. Již začala vznikat nejen otevřená sportoviště, ale také uzavřené haly. Haly se používaly především pro šerm. A již v 16. Století začaly vznikat míčovny. V dobách novověku v 18. století při rozvoji sportovních hnutí se začaly rozvíjet stavby moderních sportovních zařízení. Špatné a nepříznivé počasí nedovolilo sportovat ve venkovním prostředí a proto se ve velkém počtu vyvinula sportoviště krytá. Nejprve se objevovaly taneční a univerzální sály až poté se začalo s výstavbou účelně vybavených tělocvičen. První moderně zařízená tělocvična byla postavena v Dánsku roku 1804, dále následovala stavba tělocvičny ve Švédsku v roce 1810 a v roce 1848 stavba v Německu. Začátkem 20. století byly také u nás vybudovány moderní prostory, které mohli sportovci skvěle využívat k tréninku nebo zlepšení svých fyzických výkonů. První moderní sokolovna byla v Riegrových sadech v Praze, v zařízení mimo jiné byl také krytý bazén. K dalšímu rozvoji sportovních staveb došlo při návratu Olympijských her, začala se stavět sportoviště podle druhů sportu, které se objevily na Olympijských hrách Druhy sportovních staveb Sportovních staveb existuje velké množství. Můžeme říci, že pro každý druh sportu nalezneme jedinečnou stavbu. Se vznikem nových sportů, vznikají také nová sportovní zařízení. Sportoviště dělíme podle konstrukce stavby: a) Otevřená sportoviště otevřenými sportovišti jsou hřiště a stadiony, speciálně upravený venkovní terén a samozřejmě příroda sama. b) Krytá sportoviště krytými sportovišti myslíme tělocvičny, sportovní haly, bazény, apod. Obě dvě tyto varianty mohou být zkombinovány, můžeme mít sportoviště, kde nalezneme vnitřní vyžití a venkovní sportoviště též. Důležité pro stavbu je účel pro jaký sport má být využito, zda se jedná o rekreační sport, výkonnostní, pro soutěže, apod. U staveb určených pro soutěže nalezneme také tribuny pro diváky. Podle druhu stavby jsou navrhovány architektonické a konstrukční postupy. 4 PAROUBKOVÁ, J.; PAROUBEK, J Nauka o budovách. Praha : ČVUT, ,9,10 s., ISBN

18 Další dělení sportovišť je podle funkce: - hřiště a stadiony pro míčové hry - lehkoatletická zařízení - víceúčelové tělocvičny - plavecká zařízení - vodní sporty - zimní sporty - další sporty (Ing.arch.Jitka Paroubková, str. 27) Samozřejmě určité požadavky jsou na stavbách jednotně řešeny, ale v konečné fázi se jednotlivá sportoviště od sebe liší Kompozice sportovního centra a jednotlivé sporty Celek sportovního centra se skládá z různých kombinací sportovišť. V této části budu vysvětlovat jednotlivé druhy sportovišť, které se objeví následně podrobněji v analytické části práce. Do sportovního celku nezahrnujeme pouze sportovní plochy, ale také zázemí a prostory pro zaměstnance, doplňkové plochy, kterými jsou hygienické prostory pro sportovce (šatny, sprchy, toaleta), případně občerstvení, specializované prodejny, hrací koutky pro děti, apod. U vnitřních sportovišť také musíme vzít v úvahu dobré osvětlení. Zvážit musíme, zda postačí denní osvětlení, neboť denní světlo je výhodou z hlediska provozního, logického a psychologického. Ale na druhé straně umělým světlem dosáhneme ideální osvětlení ploch a sportovních míst. Další důležitou roli hraje prostorová akustika, musíme brát v úvahu, že sport vydává určitou míru hluku, proto by stěny a stropy měly být doplněny o protihlukový materiál. Důležitou roli ve sportovních halách a prostorech hraje teplo. Obvyklá a dostačující teplota pro vytápění těchto prostor je 15 C, vyšší teplota již není vhodná, jelikož při sportu se člověk zahřeje pohybem. Také u sportovních hal musíme zajistit dobré odvětrávání prostor, v každém sportovním prostoru musí proudit vzduch, toto dnes nezajistíme pouze otevřením oken, ale sportovní centra musí mít zabudovanou funkční vzduchotechniku. Zázemí pro zaměstnance Zázemím pro zaměstnance ve sportovním centru jsou brány především pracovní prostory, recepce, kanceláře, hygienické prostory, kuchyňky, apod. 5 PAROUBKOVÁ, J.; PAROUBEK, J Nauka o budovách. Praha : ČVUT, s., ISBN

19 Hygienické prostory Sportovní centrum musí splňovat určitá hygienická opatření. Pro sportovce musí být k dispozici sprchy a toalety s umyvadly. Množství toalet se odvíjí od počtu sportovců. Toaleta ženy: 1 toaleta do 10 žen, 2 do 25 žen, 3 do 50 žen a na každých následujících 15 žen 1 toaleta. Toaleta muži: 1 toaleta do 10 mužů, 2 toalety do 35 mužů, 3 do 60 mužů a na každých následujících 25 mužů 1 toaleta (pisoáry pro muže stejný počet jako toalet) Umyvadla u toalet: 1 umyvadlo k 3 toaletám Sprchy: 1 sprcha pro 5 až 10 návštěvníků centra 6 Specializované prodejny Nabídka v prodejně je vymezena sportovními potřebami a doplňkovým zbožím spojeným se sportem. Dále můžeme v prodejně nabízet nápoje a drobné občerstvení Sportovní haly a prostory 1. Fitness centrum Ve fitness centru naleznete místo pro cvičení s činkami, posilovací a kardio trenažéry. Prostory v posilovně by měly být dostatečně velké, aby okolo každého stroje bylo místo k pohybu osob. Kompletně vybavené fitness by mělo mít nejméně 750 m 2, toto je myšleno i s doplňujícími místnostmi, kterými jsou sklady, kanceláře, recepce, šatny, posezení, apod. Na vybavení celé posilovny posilovacími stroji by mělo stačit 750 tisíc korun. Kardio zónu kvalitně vybavíte za 1 milion a půl. Doporučené množství kardio strojů je oproti posilovacím 50%, což znamená, na každé 2 posilovací stroje je vhodné mít 1 kardio simulátor. Pro zákazníky je nejdůležitější komplexnost služeb, dobré uspořádání a kombinace strojů je velkou výhodou Taneční sály Taneční sály slouží především pro skupinová cvičení. Moderní sály již v dnešní době obsahují zrcadla, aby sportovec viděl, zda dělá pohyby správně. Sály kompletně zvládneme vybavit do 50 tisíc korun. 6 PAROUBKOVÁ, J.; PAROUBEK, J Nauka o budovách. Praha : ČVUT, s., ISBN JINDRA, J Mezinárodní obchod retailing. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, s., ISBN LESOVÁ M Wellness a hotelové sporty. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, ,28,29 s., ISBN

20 3. Badminton Badminton můžete hrát jako dvouhru nebo čtyřhru. Hra probíhá na badmintonovém kurtu o rozměrech 13,40 m délka a šířka 6,10 m (čtyřhra), 5,18 m (dvouhra). Hraje se přes síť na povrchu z překližky pokrytým vinylovým povrchem. Při hře používáme opeřený míček, dnes již více využívaný z umělé hmoty a raketu Tenis Tenis je hra, která se odehrává v přítomnosti dvou nebo čtyř hráčů. Hraje se s tenisovým míčem a raketami. Nejpravděpodobnější vysvětlení názvu tenis pochází z francouzštiny, od slova Tenez berte, chytejte. Předpokládá se, že později toto slovo převzali Angličané, kteří ho začali psát tennes. (Lesová, 2008). Tenis je oproti jiným sportům velmi rozšířený, naleznete ho ve sportovních areálech, rekreačních oblastech, na školních pozemcích, u hotelů, penziónů, ale také u rodinných domů. Tenisový kurt má rozměry 23,77 m x 8,23 m, povrch kurtu se liší, základem je beton a poté na něm různé typy povrchů pomalé antukový povrch, granulové drtě, tráva, umělá tráva, středně rychlé beton, asfaltové štěrky a rychlé povrchy parketové. Tenis v zimních obdobích v našich podmínkách je možné hrát v halách. Existují dva typy hal, nafukovací haly (jsou drženy vnitřním přetlakem vzduchu) a haly s ocelovou nosnou konstrukcí Squash Squash je většinou hrán dvěma hráči. Squashový kurt má rozměry 9,75 m x 6,40 m x 5,64 m (výška). Podlaha kurtů je vyrobena z masivních dubových parket, Stěny jsou vyrobeny z dřevotřískových panelů, které drží na ocelové konstrukci. Zadní stěna kurtu je skleněná. Podlaha je přizpůsobena tak, aby hra byla pro hráče bezpečná a samozřejmě pro správný odraz míčku. Hra se hraje se squashovými raketami, kterých je mnoho druhů a s míčky značenými tečkami, které hráči říkají, pro jak náročnou hru má být míček použit. Míček s modrou tečkou je určen pro začátečníky, míček se žlutými tečkami je pro pokročilé hráče, červené a bílé tečky na míčkách jsou určeny pro hráče mezi začátečníkem a pokročilým. Druh míčku určuje rychlost odrazu od podlahy Minigolf Hřiště na minigolf se skládá z 18 drah, dráhy mají různé obtížnosti. Jednotlivé jamky jsou plochy, ohraničeny betonem či ocelovým obrubníkem. Na každý jamce je cílovým bodem díra 9 Kniha sportů. Praha : Euromedia Group, ,187 s., ISBN LESOVÁ, M Wellness a hotelové sporty. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, s., ISBN LESOVÁ, M Wellness a hotelové sporty. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, ,28,29 s., ISBN

21 nacházející se od startu na druhé straně hrací plochy. Doporučená plocha pro celé hřiště je 600 až 1500 m Beachvolleyball Beachvolleyball 13 je hra, která má pravidla téměř shodná s pravidly klasického halového volejbalu. Je to hra, kterou hrajeme se speciálním volejbalovým míčem. Oproti klasickému volejbalu, kde hraje 12 hráčů, zde hrají pouze 2 hráči na každé straně. Hřiště na plážový volejbal je menší než volejbalové. Hra probíhá na povrchu pokrytém pískem. Pravidla hry jsou taková, že každý tým odbíjí míč k protihráči přes síť a snaží se, aby padla taková rána, aby míč v poli na protihráčově straně spadl na zem, a tím tým získá bod. 1.4 Podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který se liší podle velikosti podniku. Podnikatelský plán sestavujeme z několika důvodů: 1. Jako prezentaci budoucích záměrů podniku. Chceme vidět jakých záměrů, je firma schopna dosáhnout za určité období. 2. Jako nástroj pro realizaci důležitých změn v podniku. 3. Jako nástroj pro posuzování dobrých výsledků, pokud firma vstupuje do důležitého investičního rozhodnutí. 14 Malé firmy pomocí podnikového plánu dělají budoucí odhady jejich vytyčeného cíle, zda budou tyto cíle kvalitní výdělečnou činností pro společnost. Malými firmami myslíme nezávislé společnosti, jsou to především jednotlivci, kteří tyto firmy řídí. Malé firmy se obvykle soustředí jen na malé množství zákazníků, oproti velkým, které jsou globálně zaměřeny. Malé firmy mají obvykle méně jak 3 stupně managementu. Oproti velkým firmám mají malé méně propracované počítačové systémy. 15 Podnikatelský plán slouží jako cenný materiál pro rozhodování o činnosti organizace v budoucím období. Podnikatelský plán tedy popisuje cíle organizace, jak jsou tyto cíle ekonomicky a technologicky uskutečnitelné a zda a jak jich může být dosaženo v průběhu určitého období. (Veber, 2007, str. 464) 12 LESOVÁ, M Wellness a hotelové sporty. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, ,28,29 s., ISBN Beachvolleyball (anglicky) = plážový volejbal 14 VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN LUCCIER, R.; KIMBALL, D Applied sport management skills. USA : Human Kinetics, s., ISBN

22 1.4.1 Základní pojmy Cíle Firmy využívají cíle k určení, zda bude dosaženo vytyčeného plánu do určitého času. Cíle se dají rozdělit do 3 hlavních skupin: 1, Ekonomické cíle (zisk) 2, Kvantitativní cíle (objem prodeje) 3, Kvalitativní cíle (image firmy) 16 Strategie (postupy) Představuje dlouhodobý směr chování podniku za účelem dosažení stanovených cílů. Strategický plán podniku je dále rozpracován na strategické plány organizačních jednotek útvarů, oddělení, apod., které mají své strategické plány a každá organizační jednotka má odpovědnost za dosažení svěřeného cíle. (Maxa, 2011, str. 158) Podnikatelský projekt Dodržením strategií vytváříme podnikatelský projekt, splňujeme ho dosažením určitých výsledků. Projekt dělíme na tři stupně: před investiční, investiční, provozní. Největší důraz je kladen na před investiční fázi, jelikož pokud při této fázi vše dobře rozpočteme a vyjasníme, můžeme se vyvarovat ztrátám a špatným rozhodnutím. 17 Podnikatelský plán (business plan) Výstup strategických aktivit vrcholového vedení organizace, který zahrnuje cíle organizace, strategie organizace a projekty, které hodlá realizovat v určitém časovém období. (Veber, 2007, str. 465) Plán může být sestavován kvůli různé potřebě, např. před začátkem provozu podniku. Dále kvůli snaze o získání nového kapitálu, pro budoucí investory a pro banky, pokud žádáme o úvěr. 16 KARLÖF, B., LÖVINGSSON, F.H Management od A do Z. Brno : Computer Press, s., ISBN X 17 VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

23 1.4.2 Struktura a forma podnikatelského plánu Obecná struktura podnikatelského plánu Podnikový plán by měl obsahovat tři základní části: - popis podnikatelského záměru - ekonomické rozpočty - přílohy (Veber, 2007, str. 470) Popis podnikatelského záměru Popis podnikatelského záměru obsahuje základní informace o podniku, dále historii podniku, vyhodnocení dnešní firemní situace, dále jaké aktivity má v plánu firma do budoucna, strategie pro tyto plány, finanční a jiné odhady a vyhodnocení rizik. Popis strategií slouží k získání konkurenčního náskoku nebo k vyhodnocení dnešních výhod na trhu. Obsahuje úsek odběratelský a dodavatelský a popis těchto zdrojů. Důležitou částí je fungování a dělení práce v podniku a vnitropodniková organizace. Ekonomické propočty Propočty by měly vyjasnit údaje z předchozího bodu. Rozpočty jsou myšleny kalkulace a číselné údaje. Kalkulace mohou být podloženy dokumenty nebo mohou být vytvořeny odhadem, který musí být podložen komentářem. Odhad musí být reálný. Propočty by měly být uvedeny v přehledných tabulkách. Jednotlivými přehledy myslíme účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow (výkaz o peněžních tocích podniku). Přílohy Přílohy doplňují informace z předchozích dvou bodů o nákresy, fotografie, smlouvy, certifikáty apod. Forma podnikatelského plánu Podnikatelský plán je psán v celkovém rozsahu na stran a další strany s doplňkovými informacemi jsou uvedeny v příloze. K vytvoření dobrého plánu je zapotřebí až několik týdnů, někdy i měsíců VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, ,471 s., ISBN

24 1.4.3 Náležitosti podnikatelského plánu Náležitosti plánu se liší, nelze stanovit body, které budou stejné u všech podniků, každý podnik má svojí vlastní strategii, produkty a služby. A proto můžeme tyto body stanovit pouze obecně. Proto neexistuje jednotný plán. Ale můžeme se řídit hrubými rysy plánu: Příklad členění podnikatelského plánu: 1. Obsah 2. Shrnutí 3. Všeobecný popis organizace 4. Klíčové osobnosti a organizace 5. Výrobky a služby 6. Analýza trhu a prognóza obratu 7. Odbyt 8. Výroba 9. Finanční plán 10. Příloha (Veber, 2007) 1. Obsah Obsah by měl být dlouhý na jednu až jednu a půl strany. Formát strany, na který píšeme obsah, by měl být A4. 2. Shrnutí Shrnutí není úvod, je to kratší podoba všeho, co se nachází v dalších kapitolách. Shrnutí má čtenáře zaujmout, tak že si následně přečte i nadcházející kapitoly, kde je vše popsáno a rozebráno do detailů. Co například může shrnutí obsahovat: Obor, v kterém je firma zainteresována. Co za výrobky a služby bude firma nabízet. Krátce popsán trh, velikost trhu, konkurence, potenciální zákazník. Jaké úspěchy by firma mohla dosáhnout. 3. Všeobecný popis organizace V popisu se musí objevit jak minulost, tak budoucnost podniku. V popisu minulosti se vyskytuje krátká historie, datum založení, informace o výrobcích a službách a typy zákazníků. V budoucnosti dále nalezneme vize a hlavní myšlenky, od kterých se následně rozvíjí cíle podniku. Včetně cílů, je třeba uvést také strategie, které povedou k dosažení cílů. 13

25 4. Klíčové osobnosti organizace V této kapitole jsou představovány klíčové osobnosti podniku. Pro investory je tato kapitola velmi důležitá. Pro organizaci je lepší, pokud je dobré vedení s nedokonalým výrobkem než špatné vedení s perfektním výrobkem. U představování osob klademe důraz na jejich zkušenosti, v zápětí na vzdělání. Tyto informace jsou především důležité u vysokých funkcí. Délka popisu každé osobnosti je různě dlouhá a podrobná, záleží na tom, jaké jsou osobní zájmy pracovníka na splnění cílů firmy. Dále v této kapitole uvádíme, jaké jsou či budou platy pro zaměstnance, bonusy a případně podíly na zisku. Typickým schématem pro uvedení zaměstnanců a vedoucích v podniku je organizační struktura. Schéma organizační struktury nám přesně uvádí nadřízené a podřízené v jednotlivých úsecích a celkově vidíme rozmístění zaměstnanců v organizaci. U organizační struktury jsou také tabulkově uvedeni jednotliví zaměstnanci. Tato tabulka nám ukazuje, kolik lidí je v organizaci zaměstnáno, jakou mají kvalifikaci, vzdělání, zkušenosti apod. Nebo případně jaké podmínky musí splňovat, aby na určité pozice byli dosazeni. Tabulka také obsahuje mzdy Výrobky a služby Výrobky a služby jsou produktem, který firmy nabízejí na trhu. Tedy: Produktem je cokoliv, co může být nabídnuto na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi nebo spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby; patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky. (Jakubíková, 2008, str. 154) V podnikatelském plánu uvádíme stručné parametry produktů. Velkou váhu klademe na nové výrobky a služby. Pokud se již produkt nachází na trhu, musíme jej srovnat s konkurencí. Důležitou otázkou je také stanovování cen zboží a služeb. Cenová politika by měla být dlouhodobého charakteru a měla by pomáhat dosahovat cíle podniku. Důležitým faktorem jsou pro nás náklady na produkt, dále stanovujeme ceny podle konkurence a samozřejmě ceny orientujeme na našeho určitého zákazníka. Zákazníci obvykle nevnímají cenu samotnou, ale pamatují si informace o ceně, pamatují si, co vše za určitou cenu dostanou. 6. Analýza trhu a prognóza obratu Trh je chápán jako souhrn všech současných a budoucích zákazníků. Velikost trhu je dána zákazníky, kteří jsou schopni reagovat na nabízený produkt. Zákazníci musí splňovat určité podmínky: zájem o výrobky a služby, dostatek finančních prostředků a příležitost si produkt 19 VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

26 zakoupit. Cílový trh pro firmu znamená část trhu, na kterou soustřeďuje svoji pozornost. Jsou to cílový zákazníci, kterým firma nabízí své výrobky a služby. 20 Každý podnikatelský plán by měl obsahovat analýzu trhu, na kterém následně bude firma prodávat produkty. Analýzu trhu provádíme v následujících krocích: 1. Získávání informací. 2. Analýza informací. 3. Popis celkového trhu. 4. Vymezení a popis tržních segmentů. 5. Odhady objemu produkce. 6. Analýza konkurence. (Veber, 2007, str. 476) Získávání informací Shromažďováním informací o trhu nastává analýza. Nejprve hledáme informace v odborných časopisech a v elektronických publikacích. Nejvíce informací nalezneme většinou na internetu. Další eventualitou pro sběr informací jsou samotní zákazníci, osobní rozhovory nebo ový kontakt. Potenciální zákazníky nalezneme také ve firmách, organizacích, univerzitách a svazech. Účast na veletrzích nám také pomáhá najít vhodného zákazníka pro potřebné zjišťování prognóz. 21 Analýza informací Po získání informací bychom měli mít mnoho různých materiálů a údajů, které následně je potřeba roztřídit a ujasnit si, které jsou potřebné a které naopak. V praxi z toho vyplývá, že rozčleníme 30% důležitých a 70% nepotřebných informací. Popis celkového trhu Nejprve popisujeme obecné informace, dále se posouváme k neobvyklým. V popisu se také nachází informace o odběratelích a dodavatelích, o výrobcích, odbytových cestách, výrobních postupech, apod. Je vhodné vyhnout se všeobecnému tvrzení, např. tržní vyhlídky jsou hodnoceny pozitivně. Následující otázky mohou poskytnout náměty k popisu celkového trhu: - Kdo je zákazník? - Které faktory určující poptávku přimějí zákazníka ke koupi? 20 JAKUBÍKOVÁ, D Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada Publishing, ,55 s., ISBN VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

27 - Které konkrétní faktory jako např. móda nebo technický pokrok představují skutečné podněty? - Jak často přicházejí na trh nové generace výrobků? - Který druh organizací (velikost a odvětví) nabízí srovnatelné výrobky? - Jak velký je roční objem trhu v peněžních jednotkách? (Veber, 2007, str. 477) Vymezení a popis tržních segmentů Musíme vymezit potenciálního zákazníka, podnik nezvládne vyhovět celému trhu. Potenciálního zákazníka vybereme podle určitých kritérií. Kritérií podle, kterých vybíráme, může být celá řada, jsou to např. pohlaví, stáří, věk, příjmy, povolání, vzdělání, zájmy, apod. Určitým podnětem mohou být pro sestavovatele podnikatelského plánu následující otázky: - Jaký je náš typický zákazník a v jakých časových intervalech kupuje? - Jaké nákupní motivy lze u něj identifikovat? - Jak zákazníci získávají informace? - Jakou lze očekávat kompatibilitu s dosavadními výrobky? - Nakolik budou akceptovány náklady na úpravu a doplňkové výrobky? - Jaký rozsah servisu je na příslušném trhu obvyklý? - Je třeba očekávat nové zákonné úpravy? (Veber, 2007, str. 477) V této části se také můžeme zaměřit na získávání informací pomocí kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum znamená získávání informací od mnoha respondentů, jedná se výzkum něčeho, co již proběhlo nebo se děje právě teď. Hlavním cílem je získat měřitelné číselné údaje, abychom mohli vyhodnotit výsledky. 22 Získáváme data pomocí náhodných výběrů, experimentů a dále pomocí strukturovaných dotazníků, testů a pozorování získáme přesné informace na konkrétní otázky. Kvantitativní výzkum často bývá spojován s hypoteticko-deduktivním modelem vědy, který se skládá z jednotlivých bodů: 1. Na začátku výzkumu si stanovíme obecné tvrzení, tedy teorii. 2. Při předpokladu že teorie platí, stanovíme hypotézy, tzn., že objevíme vztah alespoň mezi dvěma proměnnými. 3. Zjišťování co musíme sledovat, abychom dospěli ke správným výsledkům 4. Provedeme samotné dotazování, měření 5. Vyhodnotíme výsledky 22 KOZEL, R. a kolektiv Moderní markentingový výzkum. Praha : Grada Publishing, s., ISBN

28 6. Stanovíme, zda hypotézy byly potvrzeny či nikoli 23 Kvalitativní výzkum pátrá po tom, proč se něco děje, co je příčinou. Existují dva názory na tento výzkum, někdo říká, že se jedná pouze o doplněk ke kvantitativnímu výzkumu a jiní, že se jedná o přesný opak. U kvalitativního výzkumu se stanovují přesné otázky a také je přesně určeno, komu otázky budeme pokládat. Během výzkumu lze otázky doplňovat a měnit podle odpovědí. Dále výzkumník si podle situace určuje místa výzkumu. Výzkumník se snaží o to, aby jeho informace byli přesné a shromažďované ve správný čas na správném místě. Výzkumníci kvalitativního výzkumu oproti kvantitativnímu sbírají a vyhodnocují informace okamžitě při sběru a podle výsledků se rozhodují, které potřebují a zda budou ještě ve výzkumu pokračovat. Odhady objemu produkce Jestliže podnik již v posledních letech existoval, je v plánu potřeba vést údaje o obratu, přibližně za 3-5 let. Následuje plánovaný obrat produkce také přibližně na 3-5 let. Analýza konkurence Na počátku analýzy zjišťujeme, kdo zajišťuje zákazníkovi srovnatelný produkt jako náš podnik. Měli bychom zmínit všechny konkurenty, ale pouze důležité a pro nás konkurenčně nebezpečné podrobně doplnit. U konkurenčních firem pozorujeme objemy prodeje, odbytové cesty, kvalitu obsluhy, mimořádnost výrobku či služby, apod. Účelem sledování konkurence není pouhé přebírání nápadů a opakování jejich aktivit, ale také zjištění její pozice na trhu a budování a udržování konkurenční výhody (Beránek, 2007, str. 130) 7. Odbyt Nejprve si musíme ujasnit náš cíl, do kterého roku chceme dosáhnout určité množství prodeje. Při představování nových produktů musíme být důkladní, zákazníka musíme umět oslovit. Určení cenové hladiny se odvíjí od konkurence, mimořádnosti produktu, image naší společnosti, zaměstnanců, kteří produkt nabízí, apod. Samozřejmě cena nemůže být nižší než samotné náklady na výrobu či na provoz, cena musí nejméně náklady pokrýt. Jako podporu prodeje je nejúčinnějším nástrojem reklama, kterou můžeme umístit do časopisů, na reklamní tabule, do radií, televize apod. Podniku také velmi přispívá, pokud se zúčastňuje veletrhů, kde svůj produkt propaguje. Pro odbyt jsou také velmi důležitým faktorem zaměstnanci, kteří produkt nabízejí. Samozřejmě nesmíme zapomenout na vhodné vedení zaměstnanců ze strany manažerů HENDL, J Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s., ISBN VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

29 8. Výroba V podnikatelském plánu musí být uvedeno, jak výroba přispívá k plnění cílů organizace neboli k celkovému úspěchu firmy. Konkurenční výhoda ve výrobě představuje např. levné výrobní technologie, nízké náklady na výrobu, dokonalejší know-how, lepší stroje a výrobní místa či výroba jedinečného produktu Finanční plán Finanční plán nám říká, jak se bude vyvíjet finanční stránka podniku. Finanční plán by měl obsahovat základní údaje, ale jelikož všechny výpočty jsou důležité, tak bychom je měli uvést např. v příloze. Jelikož plán má být dlouhý stran, tak by se všechny podrobné výpočty do hlavní části nevešly. 26 Do finančních rozpočtů zahrnujeme výkaz zisků a ztrát, rozvahu a plán peněžních toků. Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát, výsledovka, tedy výkaz sledující plánované náklady a výnosy a tvorbu plánovaného hospodářského výsledku v obvyklém členění. (Petřík, 2009, str. 36) Výkaz zisků a ztrát získáváme postupně. Abychom mohli správně vypočítat výsledek hospodaření za dané účetní období, získáváme nejprve provozní výsledek hospodaření před zdaněním, následuje finanční hospodářský výsledek, výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění daní z příjmů a dále mimořádný výsledek po zdanění. Číselné záznamy nám ukazují částky nákladů a výnosů, které se měnily od počátku účetního období až do konce. V příloze č. 1 naleznete základní strukturu výkazů zisků a ztrát. (Abeceda účetních znalostí) Rozvaha Všeobecně se požaduje, aby rozvaha podávala informace: O funkční skladbě aktiv, což vyžaduje odlišit stálá (dlouhodobá) aktiva od oběžních aktiv. O likviditě podniku, jež vypovídá o schopnosti podniku hradit závazky; to vyžaduje mj. vykazovat pohledávky a závazky podle zůstatkové doby jejich splatnosti. O finanční struktuře, tj. o velikosti vlastních a cizích zdrojů. 25 VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

30 O struktuře vlastního kapitálu v rozčlenění na interní zdroje financování, jejichž původ spočívá v tvorbě zisku (fondy tvořené ze zisku, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období) a na externí popř. kombinované zdroje vlastního financování (základní kapitál, emisní ažio a ostatní kapitálové fondy) (Kovanicová, 2009, str. 360) V rozvaze tedy nalezneme aktiva a pasiva. Aktiva jdou po sobě podle likvidnosti majetku, tzn., jak rychle se aktivum může změnit na peníze. Pasiva jsou rozdělena podle vzniku zdrojů na vlastní a cizí. V příloze č. 2 naleznete základní strukturu rozvahy. Cash-flow Cash flow je výkaz o peněžních tocích, který nám říká, jaký máme stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů mezi jedním a druhým dnem nebo mezi začátkem a koncem určitého období. Dříve bylo vidět v peněžním výkazu pouze přechod peněz v hotovosti, pohyb peněz na běžném účtu a peníze na cestě. Nyní v cash-flow promítáme také peněžní ekvivalenty, kterými mohou být likvidní cenné papíry, apod. 27 Peněžní toky dělíme na provozní, investiční a finanční, z důvodu přehlednosti a porozumění. Provozní činnost Tato kategorie zahrnuje transakce týkající se příjmů a výdajů. Příjmy (peněžní toky) zahrnují prodej potravin, nápojů apod. a nabídku služeb hostům. Do Nákladů neboli peněžní výdajů zahrnujeme např. platby za zboží, mzdy, daně, úroky apod. Investiční činnost Do investiční činnosti patří pohyb peněz především za vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku. Finanční činnosti Tyto aktivity se týkají peněžních toků, které jsou spojeny se změnami dlouhodobých zdrojů vlastních a cizích, jsou to změny na vlastním i cizím kapitálu, dále to také mohou být změny na krátkodobých závazcích, které slouží k financování podniku. 28 Sestavení přehledu o peněžních tocích Pokud jde o vlastní sestavení přehledu, postupuje se takto: 27 KOVANICOVÁ, D Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha : Bova polygon, s., ISBN SCHMIDGALL, R.;DAMITIO, J Hospitality Industry Financial Accounting. Michigan : Educational institute, ,480 s., ISBN

31 Peněžní toky z investiční a finanční činnosti se vykazují přímou metodou, podle hlavních skupin příjmů a výdajů, které si podnik sám určí (to znamená, že se v přehledu neuvádějí nepeněžní transakce) Peněžní toky z provozní činnosti lze vykázat jednou z těchto metod: - přímou metodou, - nepřímou metodou. (Kovanicová, 2009, str. 365) Přímá metoda U přímé metody známe přesné peněžní příjmy a výdaje. V této metodě nepřevádíme žádné údaje z rozvahy ani z výkazu zisků a ztrát. Z rozvahy pouze přebíráme změnu stavu peněz a peněžních ekvivalentů, jelikož tento údaj potřebujeme k porovnání nových údajů. Pro tuto metodu musíme již při zúčtování mít dané kódování, aby nám při následném sestavování cashflow zjednodušilo práci. Pokud bychom jednotlivé účty rozebírali a shromažďovali až po určité době, mohly by nastat problémy s pravdivostí a dohledáním všech informací. V příloze č. 3 nalezneme Výkaz peněžních toků přímá metoda. Nepřímá metoda Nepřímá metoda je sestavována principem podvojného zápisu, jelikož údaje, které používáme do cash-flow, již jsou zapsány v rozvaze aktiva a pasiva nebo ve výkazu zisků a ztrát, náklady a výnosy. Tyto údaje již použité v jiných zápisem my přebíráme a zapisujeme postupně do výkazu peněžních toků. Nejprve jsou ve výkazu obsaženy peněžní toky z provozní činnosti, následně z investiční činnosti a poté z finanční činnosti. Na začátku výkazu je uveden počáteční stav a na konci konečný. V příloze č. 4 nalezneme Výkaz peněžních toků nepřímá metoda Přílohy Přílohy podle druhu plánů mohou být různě dlouhé, obvykle mají až 50 stran. V přílohách nalezneme životopisy pro podnik důležitých osobností, výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu, podklady z finanční činnosti, to mohou být například rozvahy, výkaz zisků a ztrát za posledních 3-5 let, technické výkresy, obrázky, nákresy, smlouvy, apod KOVANICOVÁ, D Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha : Bova polygon, s., ISBN VEBER, J. a kol Management. Praha : Management Press, s., ISBN

32 1.5 Analýza rizik V podniku je velmi důležité zhodnotit všechna možná rizika, která při investici mohou nastat. Samozřejmě podnik může prosperovat, ale musí být připraven na nepříznivé vlivy, které do života firmy mohou vstoupit. Rizik, která firma musí očekávat, je celá řada. Např. pokud udělá nevýhodnou investici, tedy špatný nákup. Další riziko může nastat vstupem nového konkurenta na trh nebo již stávající konkurent může udělat pozitivní rozhodnutí, které povede k přebrání zákazníků. Samotné riskování, které firma neuváženě dělá, může přinést problémy. Špatné rozhodnutí může být např. uvedení na trh nového neznámého produktu, kde není samozřejmostí, že ho zákazníci přijmou. Pro plánování je vyhodnocení možných rizik důležité, jelikož se problémům můžeme vyhnout či je co nejvíce zmírnit. Jednoduchým vzorcem lze vypočítat stupeň rizika: Riziko = pravděpodobnost x následek (Karlof, 2006, str. 11) Vzorec nám říká, jak velké riziko může nastat. Určením pravděpodobnosti a dopadu (následku), který by pro nás nastal, tím zjistíme, zda máme předpokládat problémy či nikoli. Pravděpodobnost určujeme v procentech, tedy pokud očekáváme nástup nové konkurence a již víme, že se budují základy na tuto konkurenční firmu, je pravděpodobnost vysoká tedy např. 80%, následky pro nás také budou vysoké. Následky si obvykle určujeme bodovým hodnocením od 1 (téměř žádné následky) do 10 (obrovské následky). Tedy pokud máme 80% (0,8) pravděpodobnost a následek 10, riziko vypočítáme 0,8 x 10 = 8. Riziko je 8, což je velmi vysoké. Na obrázku č. 1 vidíme, že pokud pravděpodobnost a následek je vysoký, tedy bod G, musí firma nutně reagovat na riziko nějakým novým podnikatelským nápadem či změnou. Ale i přesto, že toto riziko nás hodně ohrožuje, měli bychom brát více v úvahu bod F, jelikož následky tohoto rizika jsou velmi obrovské, pravděpodobnost je nízká, ale i tak musíme na tento bod brát velký zřetel. 21

33 NÁSLEDKY Graf je rozdělen na tři části. V dolním levém rohu jsou přijatelné rizika. V prostřední části by nás riziko mělo vést k činnosti, k řešení a ke snaze riziku předejít. A body v horním pravém rohu jsou pro nás nepřijatelné a měli bychom se jim snažit úplně vyhnout nebo je aspoň snížit. Velikost kruhů nám udává úroveň rizika, tedy pravděpodobnost x následek. Písmena v kruzích znamenají různé druhy strategií, které firma použije na jednotlivé problémy. 31 Graf č. 1 Rizika všeobecný graf 10 F Nepřijatelné G Činnost I H 0 Přijatelné I 0 PRAVDĚPODOBNOST (PROCENTA) 100 Zdroj: KARLÖF, Bengt; LÖVINGSSON, Helin, Fredrik Management od A do Z. Brno : Computer Press, a. s., s KARLÖF, B.; LÖVINGSSON, F Management od A do Z. Brno : Computer Press, , 12 s., ISBN X 22

34 2 Analytická část V analytické části bude popsáno celé sportovní centrum. Podnikatelský záměr je takový, aby se nám vrátila investice mezi 5 až 10 lety. Budou zde uvedeny hlavní i vedlejší produkty. Produkty, které podnik bude nabízet, jsou především služby, jakožto sporty. Jednou zajímavostí pro naše sportovní centrum bude speciální minigolf, který nebude klasický, budou zde postavičky z venkovského a lesního prostředí, překážky na jednotlivých jamkách budou buď z jednotlivých postaviček, či u nás naleznete také překážky z přírody, která bude minigolf obklopovat. Jelikož v letních měsících předpokládáme menší návštěvnost vnitřních sportovišť, tak nabídka neobvyklého minigolfu bude zajímavou zábavou pro návštěvníky. Další nabídka se bude skládat z doplňkových produktů vhodných ke sportovním aktivitám, např. nápoje, drobné občerstvení a náčiní k jednotlivým hrám (rakety, míčky, apod.). Naše sportovní centrum se také bude zabývat celkovým životním stylem, budeme nabízet zákazníkům poradenství ve zdravé výživě, budeme provádět analýzu těla speciálním přístrojem jakým je např. InBody. Tento přístroj nabízí komplexní změření těla a jeho složek. Budeme nabízet také kurzy, které poradí, jak se o sebe máme starat, jak se vyvarovat rychlému stárnutí a přibírání na váze. K dispozici v našem centru budou i individuální plány, které nabídneme zákazníkům za zvýhodněné ceny. Ty získají tak, že jim navrhneme plán zdravé výživy a k tomu zařadíme jednotlivé sporty, které nabídne naše centrum za nižší ceny. Budou k dispozici různé programy, např. hubnoucí, udržovací, zvýšení svalové hmoty v těle, pro nadšené sportovce, apod. Ke sportům nabídneme i doplňkovou službu hlídání dětí. V centru bude dětský koutek v těsné blízkosti vedle recepce. Pokud tedy přijde maminka s dítětem k nám sportovat a neměla by možnost hlídání, my jí tuto službu poskytneme za přijatelný poplatek. Do rozvrhu budou také zařazeny sporty, které budou pro děti samotné a také pro děti s rodiči. Dále se zde dozvíte, jaké ohrožení máme v konkurenci. Dozvíte se také, jaké budeme používat prostředky, abychom se zviditelnili na trhu a poslední a nejdůležitější kapitolou bude finanční plán. Plán bude zahrnovat investici a veškeré náklady a výnosy za 1 rok. Zde bude, co nejpřesněji uvedeno, jak by naše firma mohla dosáhnout požadovaného cíle. Jelikož částky budou vycházet většinou z odhadů, budu se snažit, je co nejpřesněji vysvětlit a propočítat. Jako vzorová firma mi bude sloužit sportovní centrum v Berouně, které se od naší budoucí stavby nachází 25km. V této společnosti mi byli ochotni poskytnout pomocnou ruku k vybudování vlastního sportovního centra. Některé částky ve výsledku hospodaření používám na základě spolupráce s majitelem sportovního centra v Berouně. V tomto sportovním centru pracuji jako recepční téměř jeden a půl roku. Proto jsem schopná z pohledu zaměstnance vidět, jaké změny by mohly ve společnosti proběhnout. Také téměř všechny mé seminární práce na vysoké škole byly o tomto centru. Jelikož 23

35 sportovní centra také navštěvuji, tak i z pohledu zákazníka mohu vidět nedostatky a případně vím, jaké služby by bylo vhodné doplnit, jak zatraktivnit a motivovat návštěvníky, např. nabídka bonusů, slev, permanentek, apod. Sportovní centrum, o kterém budu ve své práci psát je opravdu projekt, který bych jednou ráda realizovala. V Hořovicích a jeho okolí je nedostatek tohoto sportovního vyžití, proto si myslím, že sportovní centrum by bylo pro Hořovicko velmi přínosné. Myslím si, že pozvedne celkovou úroveň města. Hořovicko je malý region, ale pokud zahrneme do potenciálních zákazníků celou spádovou oblast Hořovic, tak číslo, které získáme je přibližně kolem obyvatel. I když se může zdát toto číslo velké, nemusí to pro dosažení požadovaného cíle stačit. Proto oslovíme zákazníky i z větších dálek. Centrum je dobře dostupné, nachází se v polovině cesty mezi Plzní a Prahou. Cesta z Prahy a také z Plzně zabere pouze půl hodinovou jízdu autem. Z velké části pojedete pouze po dálnici D5 a následně cesta do Hořovic k našemu sportovnímu centru trvá necelých 7 minut. Další možností je neustále se zlepšující vlakové spojení. Hořovice leží na trati Praha Plzeň a například dojezdová doba z Rokycan je pod 15min. Proto si myslím, že pokud budeme nabízet atraktivní služby a výrobky za příznivé ceny, jakými jsou výživové kurzy, speciální minigolf s barevnými postavičkami, apod., tak zaujmeme i zákazníky ze širokého okolí a ze vzdálenějších míst. Také jsem již podnikla první kroky k realizaci. Zajištění vhodného místa ve městě Hořovice bylo prvotní záležitostí. Nalezla jsem velmi pěkné prostředí, které se nachází necelý kilometr od centra Hořovic. V poslední době v této části vzniklo mnoho supermarketů a denně do obchodů kolem budoucího centra projede mnoho potenciálních návštěvníků, a proto mám pocit, že z tohoto důvodu by nemusel být problém se zákazníky. Na místě, kde by se uskutečnila stavba nového sportovního centra, již stojí starší budova, kde jsou velké prostory. Dříve využívané k průmyslové činnosti. Nad výrobní částí se nacházejí menší prostory, které dříve sloužily jako kanceláře. V prostorách se již samozřejmě malé v míře nachází hygienické zázemí. Hlavně zde jsou funkční odpady, kanalizace, vodovod, elektřina, přívod plynu, přístupová cesta, aj. Tyto výhody nám usnadní budoucí práci a sníží investiční náklady. Bohužel s Městským úřadem v Hořovicích se objevily komplikace, jelikož oblast je vedena jako průmyslová a získat povolení pro záměr stavby bylo velmi namáhavé. Nejprve město nemělo vůbec zájem o tuto stavbu. Po menším naléhání a především po objasnění přínosů pro Hořovicko, jakými by byla nově vzniklá pracovní místa a samozřejmě možnost využívání sportovišť všemi občany, začal stavební odbor o schválení stavby uvažovat. Následně jsme také učinili dohodu s městským úřadem, že průmyslový areál zůstane z části průmyslový a prostory budou k využité na pronájmy. Z průmyslových prostorů my využijeme pouze hygienické prostory, šatny a kanceláře, nacházející se v bezprostřední blízkosti nové budovy. Jelikož vlastní sportoviště budou postavena nově. Po této dohodě a příslibu nových pracovních míst byl záměr stavby schválen. V příloze č. 5A 24

36 a 5B naleznete obrázky z projektu, který již vytvářel architekt na podobný projekt, uvádím je pro přehlednost, jak by mohlo naše sportovní centrum vypadat. Architekt kombinoval průmyslový areál s relaxačním. Sportovní centrum v Hořovicích a jeho okolí nikde není, nachází se zde pouze dvě posilovny a sportoviště nekoncepčně řešená, které nabízí město. Pokud člověk není zainteresován do městských aktivit, téměř o sportech ani neví. Nejbližší sportovní komplexy naleznete ve městě Beroun, které je však od Hořovic vzdáleno 25km, proto pro nás nepředstavuje konkurenční ohrožení. Naše sportovní centrum bude postaveno pro veškerou veřejnost, bude viditelné, dobře značené a především propagované a reklamně podpořené, aby se lidé přesně dozvěděli, co mohou očekávat. Ze zkušenosti totiž vím, že někteří lidé, pokud nevědí, co je čeká, mohou být velmi ostýchaví. Proto i pomocí internetových stránek bych ráda vše ujasnila a zodpověděla dotazy a připomínky. Na propracovaných internetových stránkách budou uvedeny veškeré informace o službách a produktech a také zkušenosti s jednotlivými sporty pro ještě lepší orientaci a pro důkaz toho, že není čeho se bát a že je dobré stále získávat nové zkušenosti, zkoušet nové věci a případně ve sportu nalézt i sám sebe. 25

37 2.1 Popis organizace Jak již bylo řečeno, sportovní centrum bude vznikat od samého začátku. Jelikož na Hořovicku žádné takovéto centrum pro sportovní vyžití není, chtěla bych co nejdříve začít s jeho realizováním. Na Hořovickém trhu budeme dominantou v oblasti sportu. Náš dlouhodobý cíl je dosáhnout významného postavení na trhu, jelikož investice do komplexu bude velmi vysoká, musím zvážit budoucí získání dostatečného množství zákazníků. Také zvažování cen produktů bude důležitým bodem. Návratnost investice předpokládáme na dobu kratší 10 let. Proto naše dlouhodobé strategie budou především v získání takového množství peněz, aby investice nebyla podhodnocena a včasně splacena. Zákazníky, kteří k nám budou chodit a platit za služby, musím uchvátit dokonalým servisem a kvalitní službou. Zákazníkům také nabídneme novinky ve sportech nebo sporty, které již jsou na trhu známé, ale v Hořovicích a blízkém okolí není možnost je navštěvovat. Které sportoviště nabídneme a na místním trhu je nenalezneme? Novinkou na dnešním trhu je H.E.A.T. Program (popis v kapitole 2.3). Tento druh cvičení bych ráda v našem centru představila. Dalšími sporty, které budeme nabízet, jsou badminton, squash a minigolf, který bude jedinečný postavičkami z venkovského prostředí a přírodními překážkami. Tyto sportoviště jsou sice již na trhu velmi známé, ale ve městě Hořovice a jeho okolí je nenajdeme. V nabídce budou také skupinová cvičení pro ženy i muže, jakými jsou např. jóga, pilates, bodystyling, apod. (popis v kapitole 2.3). Specifickým skupinovým cvičením bude cvičení pro děti a pro rodiče s dětmi. V neposlední řadě v centru nabídneme výživové poradenství a další služby spojené se zdravým životním stylem. 26

38 2.2 Osobnosti v podniku Jelikož naše společnost nebude velká, tak ani nebudeme potřebovat příliš mnoho zaměstnanců. Nejdůležitější osobností v podniku bude manažer, kterým bude ze začátku podnikání majitel firmy. Jelikož se budeme snažit mít co největší výnosy, tak v začátcích se o firmu bude starat pouze jedna osoba a tou bude samotný majitel. Po několika měsících až půl roce, pokud firma začne prosperovat, až uvidíme, že jsme nalezli dostatek zákazníků, aby se zaměstnanci vyplatili, budeme zaměstnance přijímat. Pro tento komplex budou potřeba uklízečky, údržbáři, recepční a trenéři. Trenéry budeme najímat externě. Budou k nám docházet pouze při potřebě a objednání zákazníkem. Ale všechny objednávky pro trenéry budeme zajišťovat centrálně přes recepci. Bude to především z důvodu zamezení využívání sportovišť neférovými způsoby (např. neplacený trénink). Dalšími externími zaměstnanci budou cvičitelky a cvičitelé skupinových cvičení. KLÍČOVÉ OSOBNOSTI Zaměstnanci - jejich povinnosti a naše očekávání 1. MANAŽER a) Povinnosti a očekávání Povinností manažera ve sportovním centru je udržovat klidný a plynulý chod centra. Zajištění příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance. Zapojení zaměstnanců a informování o celkových cílech a strategiích podniku, zajištění odměňování pro zaměstnance, kontrola zaměstnanců, speciální schůzky s VIP klienty, plánování a rozhodování o novinkách pro klienty, vedení a údržba internetových stránek, předávání účetních informací o finanční stránce podniku, organizování turnajů a jiných společenských událostí v centru. Od manažera očekáváme, dodržovaní smluvených podmínek jeho práce. Manažer by měl mít vlastní zájem na dobrém jménu firmy, měl by mít vlastní originální nápady na vylepšování služeb. Samozřejmě každý návrh a nápad musí konzultovat s majitelem, aby nevznikaly nechtěné komplikace. b) Podřízenost / nadřízenost: Recepční / Majitel c) Zastupitelnost: Majitel d) Vzdělání: Vysoká škola e) Praxi: Není podmínkou (upřednostnit lidi se snahou a chutí vymýšlet nové věci) f) Zvláštní znalosti a dovednosti: Znalost nejméně 1 světového jazyka, organizační a řídící schopnosti na nejvyšší úrovni, kreativita 27

39 2. RECEPČNÍ a) Povinnosti a očekávání Povinnosti recepční jsou každý den téměř obdobné. Před otevírací dobou připravit recepci na denní chod, přijímat, evidovat rezervace hostů, uvítat a komunikovat se zákazníkem, kontrola a dodržování čistoty na pracovišti, vyúčtování s hostem. Recepční se stará o to, aby zákazník odešel s dobrou náladou a chtěl se k nám stále vracet. Na konci každé směny spočítá a uloží denní tržbu, poklidí recepci a částečně ji připraví na další den. Recepční uzavírá, kontroluje a kóduje celé centrum. Očekáváme od recepční dobrou náladu, úsměv a zdvořilost ke všem hostům, snahu dělat svoji práci dobře a zodpovědně. Dále očekáváme osobní zájem o prosperování firmy. Rádi bychom u recepční viděli snahu a pozornost k hostům. Zaměřit by se měla hlavně na jejich stížnosti, připomínky a pochvaly, následně očekáváme předání informací manažerovi, aby se daná situace mohla ohodnotit, případně vylepšit, změnit či v určitých případech ignorovat. b) Podřízenost / nadřízenost: Pomocná síla - recepční / Manažer c) Zastupitelnost: Recepční z druhé směny d) Vzdělání: Odborná střední škola s maturitou e) Praxi: Není podmínkou f) Zvláštní znalosti a dovednosti: schopnost komunikovat nejenom s dospělými, ale i s malými dětmi, schopnost pracovat s pokladnou, schopnost být milá a usměvavá, i pokud zažívá špatné osobní životní období 3. ÚDRŽBÁŘ a) Povinnosti a očekávání Povinnostmi údržbáře jsou úklid a příprava sportovišť každý den před otevřením. Příprava a úklid sportovišť na centrem pořádané turnaje a zápasy. Dále jednoduché opravy, kontroly sportovců, starání se o osvětlení a teploty v halách. Úklid společných prostor pro zákazníky během chodu sportovního centra. Očekáváme kvalitně a svědomitě odvedenou práci a během chodu centra sledování jednotlivých prostor pro zákazníky. Pokud prostory nebudou v pořádku, očekáváme okamžitý zásah údržbáře. b) Podřízenost / nadřízenost: - / Manažer c) Zastupitelnost: Údržbář z druhé směny d) Vzdělání: Odborná střední škola e) Praxi: Minimálně 3 roky, praxe v oboru výhodou f) Zvláštní znalosti a dovednosti: Obecná znalost sportovišť 28

40 OSTATNÍ OSOBNOSTI V PODNIKU Dalšími osobnostmi v centru budou uklízečky či jedna uklízečka, která bude pobývat v centru pouze nezbytně nutný čas k uklizení společných prostor pro zákazníky před otevírací dobou. Ve sportovním centru bude také možnost objednání trenérů, kteří se budou pouze pronajímat, pokud si host bude přát. Centrum budou také navštěvovat cvičitelky, které budou předcvičovat jednotlivá skupinová cvičení. Cvičitelky budou také pouze pronajímané a jejich odměna bude závislá na počtu lidí, kteří na cvičení dorazí. 29

41 2.3 Služby, sportovní potřeby a strava 1. Služby Služby, které nabídneme ve sportovním centru, budou převážně sportovního charakteru, dále výživové poradenství specializované na zdravý životní styl a doplňkovou službou bude hlídání dětí. V našem centru naleznete: Sporty a sportoviště: o Badminton o Squash o Tenis o Posilovna o H.E.A.T. Program o Taneční sály o Minigolf o Beachvolleyball = plážová volejbal Centrum zdravého životního stylu Doplňkové služby hlídání dětí Sporty a sportoviště Badminton V našem centru se budou nacházet dva kurty na badminton, jeden z těchto kurtů bude také využíván ke skupinovému cvičení. Haly samozřejmě budou splňovat všechny parametry pro hru, kurty budou mít speciální povrch, odvětrávání a dostatečné osvětlení. Haly budou vybaveny sítěmi na badminton a také jedna z hal bude vybavena pomůckami na cvičební lekce, kterými jsou karimatky, posilovací pomůcky, gymnastické míče (overballs) a hudební zařízení na cd, flash disk, apod. Dále zde budou moci cvičitelky během cvičení používat bezdrátový mikrofon, či mikrofon, který se připevní za ucho a přitom lze předcvičovat. Badminton bude přístupný široké veřejnosti, ale také budeme organizovat turnaje pro děti a dospělé. Zájemci budou mít možnost pronajmout si haly na celý den a uspořádat si vlastní turnaj. V našem sportovním centru naleznete i trenéry badmintonu. V každém týdnu u nás budou probíhat tréninky dětí. Na tuto dobu budou haly nedostupné pro veřejnost, tréninky dětí zařadíme dvakrát do týdne po dvou hodinách. Děti budeme rozdělovat podle zdatnosti a znalosti této hry. Rodiče přihlásí děti do dětské badmintonové akademie a zaplatí nám podle přání buď dva tréninky či jeden trénink týdně předem na čtvrt či půl roku. Děti budou mít také možnost zaplatit roční členský poplatek, kdy budou moci jako členi navštěvovat badmintonové kurty zdarma. 30

42 Samozřejmě budeme také nabízet možnost zakoupení permanentek, kde při koupi bude zvýhodněná cena kurtu či při zakoupení 10 lekcí bude jedna hodina zdarma. Squash Squashové kurty u nás v centru naleznete také dva. Kurty budou splňovat základní parametry, stěny přední a boční budou z dřevotřísky a zadní stěna bude skleněná. Bude zde možnost také posezení u kurtu pro diváky, či pro případný odpočinek. Kurty na squash budou především navštěvovány veřejností. Budou zde také tréninky pro děti s trenéry a trenéři budou dostupní i pro dospělé. Podmínky pro tréninky, členství a permanentky v tomto sportu budou shodné jako v badmintonu. Tenis Tenisové kurty v našem centru naleznete venku, budou také dva. Oba kurty budou obehnány drátěným plotem. V zimě jeden kurt bude zastřešen v nafukovací hale, proto i tenis bude možno hrát v zimních měsících. U tenisových kurtů naleznete posezení s velkými slunečníky, jelikož zde budou probíhat turnaje dětí i dospělých a určitě přijdou i fanoušci, kteří se v letních měsících budou chtít schovat před sluncem. Také v tenisu platí stejné informace, pravidla a podmínky jako v badmintonu a squashy. Zde také budeme provozovat takzvanou DTA (dětskou tenisovou akademii) s možností tréninků a členstvím pro děti. V tenisu navíc nabídneme roční členství pro jednotlivce a rodiny. Pokud tedy zájemce nebo celá rodina budou členy, mohou využívat kurty po celý rok zdarma. Pouze v zimních měsících bude stát nafukovací hala a na tuto halu bude 50% sleva pro naše členy. Posilovna Posilovna u nás v centru bude rozdělena na dvě části, které budou odděleny. Nalezneme zde posilovací a kardio část 32. V posilovací části naleznete stroje na různé části těla. Strojů zde bude stejnoměrné množství jako kardio strojů. Kardio stroje jsou dobré na udržení váhy a na kondici, na hubnutí a pokud se zvýší zátěž, tak také na růst svalů. V posilovací části naleznete stroje na paže, prsa, záda, břicho a samozřejmě nohy, naleznete zde také sportovní posilovací doplňky, kterými jsou činky medicinbaly, karimatky, apod. Mezi kardio stroji naleznete běžecké pásy, nejméně tři, dále 2 kola (rotoped ergometr a recumbent bike), 2 crossové trenažery, veslovací pás a stepper. Obrázky jednotlivých strojů naleznete v příloze č. 6A D s názvem Kardio stroje. Posilovna bude velmi pečlivě promyšlena a navržena, jelikož v okolí našeho budoucího sportovního centra se nachází jiné konkurenční posilovny. Konkurenční výhodu budeme mít především v nových moderních strojích a v oddělených prostorách pro kardio a posilování. Posilovna bude orientována s výhledem do příjemné části se zelení a na přírodní minigolf. 32 Kardio část = část, která slouží především ke spalování tuků a nabírání fyzické kondice 31

43 Posilovna bude nabízena veřejnosti s možností zakoupení jednorázového vstupu či permanentky na měsíc nebo rok. Vstupné se také bude odlišovat pro studenty a pro dospělé. Pokud ale posilovnu bude chtít navštívit nezletilý, bude muset mít podepsaný souhlas k využívání sportoviště zákonným zástupcem. Roční permanentku bude možné zaplatit najednou nebo po jednotlivých měsících. Roční permanentky budou vydávané po podepsání smlouvy, kde pro případné nesrovnalosti budou popsány výpovědní podmínky. Nabídneme také prodej 10 vstupů za zvýhodněnou cenu. Všechny permanentky budou nepřenosné, budou se vydávat na jméno jednotlivce. V posilovně budou k dispozici trenéři, kteří však budou docházet do posilovny pouze na vyžádání zákazníka. Objednávky trenérů si budou zákazníci domlouvat přes recepci, kde proběhnou i platby. H.E.A.T. Program H.E.A.T. jsou začáteční písmena 4 slov v anglickém jazyce - High Energy Aerobic Training. Tato čtyři slova se dají volně přeložit jako: Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem. H.E.A.T. PROGRAM prezentuje nový systém aerobního cvičení s výrazným efektem na lidský organismus. (http://www.heatprogram.info/) V našem sportovním centru bychom chtěli nabídnout tuto novinku našim zákazníkům. V našem centru naleznete 10 strojů + 1 pro cvičitele. V tomto prostoru s H.E.A.T.em se budou nacházet zrcadla, aby každý sportovec měl možnost sledovat při sportu správné držení těla. Toto skupinové cvičení bude bohužel omezeno počtem strojů. Proto budou nutné rezervace. Zde budete také mít možnost zakoupení permanentky, či nabití kreditu. Výši kreditu, který nabijete na kartu, bude záležet na Vás. Budeme nabízet různé výše kreditů, 500 Kč, Kč, Kč a Kč. Podle výše kreditu budete mít procentuální slevu ze základní ceny. Pokud tedy nabijete částku 500 Kč, budete mít slevu z jednotlivých druhů sportů 5 %. Pokud nabijete Kč 10 %, pokud Kč 15 %, pokud Kč 20 %. Toto nabití kreditu a následné uplatnění slevy v našem sportovním centru budete moci na všechny druhy sportů. Taneční sály Taneční sály v našem sportovním centru budou dva. Jeden v hale na badminton, v této hale po odstranění sítě bude prostor pro cvičení až 30 ti osob. Dalším sálem, který u nás naleznete, bude speciální sál upravený právě na tyto cvičební lekce. Sál bude zrcadlový a budou zde probíhat především cvičení, u kterého bude potřeba vidět správné držení těla. Těmito cvičeními, je myšlena např. jóga 33, pilates 34 a bodystyling 35 apod. 33 Jóga = fyzické cvičení, zaměřeno na protahování celého těla a správné dýchání 34 Pilates = cvičení na posílení celého těla, zaměřuje se na držení těla, na dýchání a na správnost pohybů 35 Bodystyling = cvičení zaměřené na posílení celého těla, skladba hodiny = rozehřátí, posilování, protažení 32

44 V našem centru naleznete různé druhy lekcí. Které cvičební lekce, byste tedy u nás ve sportovním centru měli najít? U nás se bude cvičit zumba 36, pilates, bodystyling, power jóga 37, Bosu 38, TRX 39, dětská zumba, apod. Cvičení se také bude odvíjet od cvičitelek, rádi u nás přivítáme i jiné druhy tancování jako je Hip hop, rnb styl a podobné, Pokud by k nám zavítala cvičitelka s přáním předcvičovat u nás nějaký druh sportu, rádi ji vyhovíme. Avšak veškeré objednávky budou probíhat přes recepci. Pokud cvičení bude celoroční či půlroční, také v tomto případě se lekce budou platit před začátkem první lekce na recepci. Cvičení bude omezeno kapacitou sálu podle jednotlivého druhu sportu. Minigolf Minigolf v našem sportovním centru nebude klasický, jednoduchý, který každý většinou zná. Ale bude pečlivě vymyšlen, celý minigolf bude tematický. Každá jamka bude postavena originálně, jamky budou betonové, aby se po nich mohlo bez problémů chodit, na každé jamce bude čekat nějaké milé překvapení v podobě venkovských zvířátek a nebo zvířátek z lesa. Např. v prostoru jedné jamky bude stát kráva, která bude překážkou pro míček, budete ji muset bezpečně objet či se snažit aby míček projel mezi jejíma nohama. Na dalších jamkách budou kozy, kočky, psy, slepice, apod. Z lesního prostředí se na jamkovišti objeví srnka, ježek, apod. Jamky budou propracovány do detailů, zvířata budou barevná a budou fascinovat každého návštěvníka. Další překážky, které na jamkách naleznete, budou z přírody. Tyto překážky nebudeme tvořit, ale budou zahrnuty v prostoru stavby. Pouze postavíme jamku, která povedete tak, že uprostřed Vás překvapí již vyrostlý strom, pařez, apod. Na minigolfu budeme nabízet jednorázové vstupné, cena bude jiná pro děti, pro dospělé a pro rodiny s jedním či dvěma dětmi. Beachvolleyball = plážová volejbal Plážový volejbal bude možno si u nás v centru zahrát na jednom hřišti určeném pro tento sport. Tento kurt se bude nacházet venku. Bude na něm síť, a celý kurt bude obehnán drátěným plotem. Centrum zdravého životního stylu V našem sportovním centru naleznete centrum zdravého životního stylu. Toto centrum bude zaměřené na zdravou výživu a na celkově zdravý styl života. Zde Vám bude nabídnuto poradenství pro zdravou výživu. Dozvíte se, jaké potraviny jsou nejvhodnější ke konzumaci právě pro Vás. Zde 36 Zumba = cvičení, tanec, propojeny latinsko - americké prvky s aerobikem 37 Power jóga = fyzické cvičení, zaměřeno na protahování celého těla a správné dýchání, je zde více posilovacích prvků než v klasické józe 38 Bosu = cvičení s balanční pomůckou, která má podobu půl míče 39 TRX = cvičení, kdy člověk posiluje tělo vlastní vahou pomocí závěsného systému (lana připevněna na ocelové tyči, visící z ní) 33

45 bude umístěn přístroj InBody na měření tělesné hmotnosti, tuku, vody, svalů a dalších složek v těle. Přístroj zjistí také rozložení jednotlivých složek Vašeho těla. Zjistí, zda máte v těle dostatek minerálů, vitamínu a doporučí Vám, jaký by měl být Váš denní příjem kalorií. Více informací o stroji InBody naleznete v příloze č. 7A 7D s názvem InBody. Na stroji InBody nabídneme zákazníkům dvě typy analýz, základní a komplexní. Nabídneme Vám také kombinaci zdravé výživy a cvičení. Vytvoříme Vám plán na cvičení a podle výsledku na přístroji InBody, připravíme cvičební plán pro části těla, které by měly být více posíleny a které méně. U nás v centru budeme také pořádat kurzy, pro více klientů dohromady. Zde budeme informovat o dnešních špatných stravovacích návycích, které dělá běžně každý z nás. Další část kurzu bude informovat zákazníky o dobrém a správném stravování, o složkách potravy, o vitamínech, minerálech, vláknině a jiných potřebných látkách pro tělo. Doporučíme také druhy cvičení, které budou nabízeny v našem sportovním centru. Dalšími kurzy, které budou probíhat, budou kurzy s informacemi o redukčních dietách. Z tohoto kurzu se člověk dozví, jaké potraviny omezit, aby nám klesla váha a jaké naopak přidat. Zde bude zákazníkům nabídnut trenér, který bude pro klienty vytvářet individuální cvičení, posilování, cvičení na kondici a jiné. Dalšími individuálními kurzy, které nabídneme, budou udržovací, zvýšení svalové hmoty v těle, kurzy a poradenství pro seniory a kurzy pro nadšené sportovce s doporučením stravy právě pro ně. Doplňkové služby hlídání dětí V našem centru zákazník nalezne doplňkovou službu hlídání dětí, kterou budou moci využívat za přijatelný poplatek maminky, pokud u nás absolvují cvičení. Děti budou mít k dispozici hrací koutek s hračkami, pastelkami a jinými vhodnými věcmi pro děti. Pro děti bychom nabídli ke klasickým hračkám, také klouzačku s prolézačkou a se sjezdem do mnoha kuliček, které děti nesmírně ocení. 2. Sportovní potřeby Sportovními potřebami, které budeme v centru nabízet, budou míčky na badminton, squash, tenis, dále míče na plážový volejbal, rakety na výše zmínění sporty. Raket budeme mít více druhů, pro různé druhy hráčů, dále se budou lišit také cenově a podle velikostí pro děti či dospělé. Dále zde budeme nabízet doplňky do posilovny, posilovací rukavice, ručníky, karimatky, aj. 34

46 3. Strava Naleznete zde drobné občerstvení, od klasických sušenek až po doplňky stravy pro sportovce, nápoje běžné a speciální, které budou mít větší energetický podíl. Dále budeme také pro sportovce míchat speciální iontové nápoje. Naše prodejna bude specializovaná na zdravou výživu, proto zde naleznete stravu vyváženou, zdravou a především bude nabízena zákazníkům, kteří dostanou zdravý jídelní lístek od výživové poradkyně. Budeme se tímto způsobem snažit ulehčit nákupy zákazníkům, kteří se chtějí lépe stravovat. V naší nabídce naleznete část potravin, které budou obsaženy ve Vašem jídelním lístku. Samozřejmě Vám budou doporučeny i další potraviny, které u nás nenaleznete. 2.4 Analýza trhu Jak již v práci bylo zmíněno, našimi potenciálními zákazníky budou především lidé z Hořovic a jeho okolí, tedy z Hořovicka. Tato oblast zaujímá svou rozlohou 246 km2 s počtem obyvatel k Hořovice se nacházejí v okrese Beroun. V celém okrese Beroun se nachází dohromady 85 obcí a k , zde žilo obyvatel. Hořovicko se nachází v západní části Středočeského kraje. Společné hranice má s Plzeňským krajem, dále s obvody měst Beroun, Příbram a Dobříš. Obvod také nalezneme na rozhraní s Křivoklátskými lesy, s Podbrdskem a Českým krasem. V Hořovicku naleznete 37 obcí, z nichž 3 mají statut města, těmito jsou Hořovice, Hostomice a Žebrák. Statut městyse mají obce Cerhovice a Komárov. Podíl obyvatelstva v těchto městech je nejnižší v kraji, z důvodu jejich malé velikosti. Ve městě Hořovice naleznete hlavní vlakový spoj mezi Plzní a Prahou, tento spoj nabízí velmi dobré a rychlé cestování do velkých měst. 40 Dále zde také naleznete autobusové spoje, s kterými taktéž můžete dojet až do Prahy či Plzně. Do oblasti trhu jsem se rozhodla zařadit také Zdice, pod spádovou oblast Hořovic nepatří, ale jsou vzdáleny pouze 13 km a mnoho obyvatel z Hořovicka navštěvuje toto město, kvůli nabídce sportovního vyžití. Proto i obyvatele ze Zdic budu brát jako potencionální zákazníky. V ilustraci č. 1 naleznete souhrn a přehledné znázornění umístění jednotlivých obcí. Pro ještě lepší znázornění v příloze č. 8 dále naleznete okres Beroun s rozdělením Berounska a Hořovicka. 40 Zdroj: 35

47 Ilustrace č. 1 Hořovicko Zdroj: Na Hořovicku naleznete obce, města a městyse, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. V tabulce je uveden přehled obcí s jejich statuty, rozlohou a počtem všech obyvatel a počtem obyvatel v produktivním věku. Tabulka č. 1 Obce a města na Hořovicku Obec Statut Rozloha (ha) Počet obyvatel Počet obyvatel v produktivním věku Běštín Obec Březová Obec Bzová Obec Cerhovice Městys Drozdov Obec Felbabka Obec Hořovice Město Hostomice Město Hředle Obec Hvozdec Obec

48 Obec Statut Rozloha (ha) Počet obyvatel Počet obyvatel v produktivním věku Chaloupky Obec Chlustina Obec Jivina Obec Komárov Městys Kotopeky Obec Lážovice Obec Lhotka Obec Libomyšl Obec Lochovice Obec Malá Víska Obec Neumětely Obec Olešná Obec Osek Obec Osov Obec Otmíče Obec Podluhy Obec Praskolesy Obec Rpety Obec Skřipel Obec Tlustice Obec Točník Obec Újezd Obec Velký Chlumec Obec Vižina Obec Zaječov Obec Záluží Obec Zdice Město Žebrák Město Zdroj: + vlastní zpracování Pozn. 1ha = 0,01 km 2 = m 2 (př. 300ha = 3 km 2 ) 37

49 V tabulce jsou zvýrazněna města, která pro nás jsou konkurencí ve sportu. V těchto městech se nacházejí posilovny a probíhají zde skupinová cvičení. Jak je z tabulky viditelné, je velký rozdíl v celkovém počtu obyvatel a v počtu lidí v produktivním věku. Pro nás hlavní roli budou hrát především lidé v produktivním věku. Proto potenciálních zákazníků bude pouze 60% z celkového počtu obyvatel Hořovicka. Potenciální zákazníky budeme hledat i ve vzdálenějších oblastech, jelikož budeme nabízet jedinečné služby, jako je speciální minigolf a kurzy zdravého životního stylu a tím bychom mohli zaujmout zákazníky také mimo Hořovicko. Potenciální zákazníci by byli muži a ženy, kteří rádi sportují a baví je to. Našimi klienty budou mladí, lidé středního věku a také starší. Nabídka služeb bude pestrá, proto si u nás každý přijde na své. Pro dospělé zde budeme mít různé druhy sportů, skupinová cvičení, centrum zdravého životního stylu a pestrou nabídka zboží. Aktivní senioři u nás mohou sportovat také, chození či ježdění na kardio strojích je vhodné pro každého. Dále mohou hrát minigolf či změnit své stravovací návyky, jelikož i pro starší obyvatele budeme nabízet kurzy zdravého životního stylu a individuální přístup i pro tyto klienty bude samozřejmostí. Děti u nás budeme vítat již od útlého věku. Budeme nabízet dětské akademie badmintonu (DBA), squashe (DSA) a tenisu (DTA), děti zde určitě uplatní svůj talent a kvalitně využijí svůj volný čas. Také minigolf bude především pro děti, jelikož je nejvíce zaujme a poté nás budou chtít určitě navštívit znovu a nepřijdou sami, ale i s rodiči a dalšími členy rodiny. Jinak ale minigolf bude samozřejmě určen pro návštěvníky všech věkových kategorií. Děti u nás také budou moci navštěvovat skupinová cvičení a tancování. Zjišťování zájmu o tyto služby proběhlo, díky cíleným rozhovorům s potenciálními zákazníky. Jelikož z Hořovicka pocházím, mnoho lidí znám také osobně, a proto jsem jim ve zkratce vysvětlila, co bych v Hořovicích chtěla uskutečnit a každý, komu jsem tento plán přednesla, měl velký zájem o sport. Další rozhovory jsem vedla se zákazníky v posilovnách. Jako běžný zákazník jsem šla posilovnu navštívit a následně jsem se dala do řeči s ostatními hosty a zjišťovala jsem, jak jsou spokojeni se sporty v Hořovicích. Rozhovor jsem vedla způsobem, že nejprve jsem jim řekla svůj názor, že si myslím, že v Hořovicích chybí některé druhy sportů a oni souhlasili a následně mi také sdělili svůj názor. Po těchto rozhovorech jsem si byla jista, že lidí sportovně založení mají zájem nejen o posilovny, ale také o další druhy sportů. Rozhovory mě utvrdily v mých plánech. Překvapením pro mě bylo, že jsem se dozvídala zprostředkovaně od mých známých a přátel, že se již mnoho lidí doslechlo o plánovaném budování nového sportovního areálu v Hořovicích a velice se na něj těší a uvítali by, kdyby byl otevřen co nejdříve. Myslím si, že v této oblasti budou lidé více než rádi, že budou moci navštěvovat a využívat sportovní centrum. 38

50 DOTAZNÍK Další pomůckou při odhalování zájmu o služby byl mnou vytvořený dotazník, který jsem pokládala potencionálním zákazníkům na Hořovicku. Dotazníky jsem předložila lidem osobně, dále jsem dotazníky přeposlala přátelům a známým t Hořovic a okolí pomocí u a na facebooku.com a oni rozeslali dotazník dále a tím mi také velmi pomohli. Moji rodiče mi při výzkumu byli také nápomocní. Odeslali dotazníky svým pracovním kolegům a známým. Dotazníků jsme dohromady rozeslali přes 200. Nazpátek jsme dostali 106 vyplněných dotazníků, což je 50% návratnost a to bych hodnotila jako úspěšné. Celý dotazník naleznete v PŘÍLOZE Č. 9. Následně uvádím, odkud byly dotazníky vyplněny: 36 % Facebook.com 41, 6% Osobně 6, 7 % Vyplňto.cz 15, 7 % 39

51 Vyhodnocení dotazníku Dotazník mi je nápomocný ve zjištění, zda by potencionální zákazníci z Hořovicka měli zájem o určité sportovní služby a jaké sportovní vyžití dnes na Hořovicku navštěvují. Předpokládám, že zájem o nové sportovní služby na Hořovicku bude velký. Počáteční otázky se ptají na stávající situaci sportovního vyžití na Hořovicku, další otázky poukazují na určitý nedostatek na Hořovicku a cílem je zjistit, zda by o služby zákazníci měli zájem. Nyní v práci vyhodnotím jednotlivé výsledky pokládaných otázek. 1. Navštěvujete na Hořovicku (Hořovice, Komárov, Žebrák, apod.) nějaké druhy sportů (tenis, skupinová cvičení, posilovna, aj.)? Na tuto otázku lidé odpovídali ANO či NE. V grafu číslo 1 naleznete vyhodnocení. Z grafu vyplývá, zda lidé navštěvují či nenavštěvují nějaké sportoviště v Hořovicích a jeho okolí. Graf č. 2 Návštěva sportů na Hořovicku Návštěva sportů na Hořovicku 58% 42% Ano Ne Zdroj: Vlastní zpracování Na první otázku odpovědělo Ano 44 lidí, tito lidé navštěvují sporty a sportoviště na Hořovicku, 62 lidí odpovědělo, že sporty na Hořovicku nenavštěvují. Z grafu vyplývá, že 58%, tedy větší procento lidí žádné sporty a sportoviště na Hořovicku nedělají. 42% lidí cvičí, či navštěvují nějaké sportoviště. 40

52 Počet lidí 2. Pokud ano jaké? Druhá otázka byla vypisovací, každý kdo odpověděl na otázku č. 1 ano, měl dále vyplnit, jak na Hořovicku sportuje. Graf č. 3 Navštěvované sporty Navštěvované sporty Druh sportu Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že nejvíce lidí navštěvuje na Hořovicku posilovnu, dále hrají fotbal, tenis, badminton, stolní tenis a volejbal. U skupinových cvičení nejvíce dotazovaných navštěvuje zumbu, power jógu a jógu. Někteří dotazovaní také navštěvují místní Hořovický bazén. 3. Myslíte si, že v Hořovicích a jeho okolí naleznete dostatečné sportovní vyžití? Další otázka vypovídá o dostatečném sportovním vyžití na Hořovicku. Na otázku dotazovaní odpovídali ano či ne. V grafu č. 4 naleznete vyhodnocení. Graf č. 4 Dostatečné sportovní vyžití Dostatečné sportovní vyžití 56% 44% Ano Ne Zdroj: Vlastní zpracování Na tuto otázku odpovědělo ano 47 dotazovaných, tedy 44% a ne odpovědělo 59 dotazovaných, tedy 56%. Tuto otázku bych vyhodnotila kladně pro nás, protože více dotazovaných si myslí, že dostatečné sportovní vyžití na Hořovicku není. 41

53 Počer lidí 4. Pokud ne, jaké sporty byste nejraději přivítali? Čtvrtá otázka navazovala na třetí, pokud dotazovaní odpovídali na předchozí otázku ne, zajímalo nás, jaké sporty by rádi v Hořovicích a jeho okolí přivítali. Dotazovaní si mohli vybírat z možností a) tenis, b) squash, c)badminton, d) posilovnu, e) beachvolleyball nebo také mohli vypsat jiný sport. V grafu č. 5 naleznete vyhodnocení. Graf č. 5 Nová sportoviště Nová sportoviště Druhy sportů Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že nejvíce dotazovaných by mělo zájem o squashové kurty, dále o badminton. A i když se posilovny v Hořovicku nacházejí, je vidět, že i o novou moderní posilovnu by byl zájem. Dotazovaní dále odpovídali, že by rádi uvítali tenis, box, trampolíny, TRX, golf, minigolf, bowling, taneční kurzy, karate, dráhu na kolečkové brusle a cyklostezky. 5. Myslíte si, že na Hořovicku chybí sportovní vyžití pro děti? Další otázka vypovídá o absenci sportovního vyžití pro děti. Dotazovaní odpovídali ano či ne. V grafu č. 6 naleznete vyhodnocení. Graf č. 6 Absence sportovního vyžití pro děti Absence sportovního vyžití pro děti 45% 55% Ano Ne Zdroj: Vlastní zpracování 42

54 Z grafu vyplývá, že na otázku ano odpovědělo 55% dotazovaných, tedy 58. Ne odpovědělo 45%, tedy 48. Více dotazovaných si myslí, že dostatečné vyžití pro děti na Hořovicku nenajdete. Odpovědi jsou pro nás kladné, jelikož v našem sportovním centru budeme nabízet vyžití také pro děti. 6. Pokud by byla možnost, využívali byste při sportování služeb trenérů? Dotazovaní odpovídali na otázku ano či ne. Vyhodnocení naleznete v grafu č. 7. Graf č. 7 Využívání služeb trenérů Využívání služeb trenérů 35% 65% Ano Ne Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že služby trenérů by využívalo 65% dotazovaných, tedy 69 lidí. Služby by nevyužívalo 35% lidí, tedy 37. Pro nás kladná odpověď, v našem centru budou k dispozici zkušení trenéři a informace, že by potenciální zákazníci měli o trenéry zájem je velmi vítaná 7. Pokud by byl v Hořovicích minigolf, navštěvovali byste ho? Další otázka se ptá přímo na určité sportovní vyžití a tím je minigolf. V grafu č. 8 naleznete vyhodnocení. Graf č. 8 Minigolf v Hořovicích Minigolf v Hořovicích 24% 76% ano ne Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že by minigolf v Hořovicích byl navštěvovaný, 76% dotazovaných by ho navštěvovalo, tj. 81 lidí, pouze 24% by o minigolf nemělo zájem, tj. 25 lidí. 43

55 8. Myslíte si, že potřebujete zhubnout či změnit životosprávu? Na další otázku byl výběr z odpovědí také ano či ne. V grafu naleznete vyhodnocení. Graf č. 9 Potřeba zhubnout či změnit životosprávu Potřeba zhubnout či změnit životospávu 23% 77% ano ne Zdroj: Vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že zhubnout nebo změnit životosprávu si přeje 77% lidí, tedy 82. A spokojeno se svou životosprávou podle průzkumu je 23% lidí, tedy Uvítali byste na Hořovicku centrum pro zdravou výživu? Na tuto otázku odpovídali dotazovaní ano či ne. V grafu č. 10 naleznete vyhodnocení. Graf č. 10 Centrum zdravé výživy Centrum zdravé výživy 33% 67% ano ne Zdroj: Vlastní zpracování Tato otázka navazuje na předchozí otázku, ale přesto že zhubnout či změnit životosprávu si přeje 82 lidí, tak centrum pro zdravou výživu by uvítalo pouze 71 dotazovaných, tedy 67%, zbylých 35 potencionálních zákazníků, tj. 33% si centrum zdravé výživy na Hořovicku nepotřebují. Otázka vypovídá o zájmu zákazníků o centrum zdravé výživy, více než polovina dotazovaných odpověděla, že by centrum uvítala, to je pro nás dobrá zpráva a odpovědi poukazují na to, že by bylo ve sportovním centru poradenství zdravé výživy navštěvované. 44

56 10. Myslíte si, že je vhodné, aby sporty pro VÁS a také pro VAŠE děti byly v jednom komplexu? Na tuto otázku bylo odpovídáno taktéž ano či ne. V grafu č. 11 se nachází vyhodnocení. Graf č. 11 Sportovní komplex Sportoviště pro děti i dospělé na stejném místě 17% 83% ano ne Zdroj: Vlastní zpracování V této otázce jasně převažuje odpověď ano 83%, tj. 88 dotazovaných proti záporné odpovědi 17%, tj. 18 lidí. Odpovědi na otázku nám říkají, že lidé ocení, aby děti a rodiče zvlášť mohli cvičit či hrát určité druhy sportů a v jednom komplexu. 11. Myslíte si, že JE LEPŠÍ jedno velké sportovní centrum s výběrem více sportů než jednotlivé sporty na různých místech? Odpovědi na otázku byly ano či ne. V grafu č 12 je naleznete vyhodnocení. Graf č. 12 Jedno velké sportovní centrum Jedno velké sportovní centrum 18% 82% Ano Ne Zdroj: Vlastní zpracování V této otázce také o mnoho převažují odpovědi ano 82%, tj. 87 dotazovaných oproti odpovědi ne s 18%, tj. 19 záporných odpovědí. Odpověď na otázku vypovídá o tom, že lidé by radši navštěvovali jeden velký komplex s mnoho sporty, než aby museli navštěvovat různé druhy malých sportovišť. 45

57 12. Jsem? Muž nebo žena Tato otázka je především orientační, kolik odpovídalo na otázky žen a mužů a hlavní důvod otázky je, aby na otázky neodpovídalo pouze jedno pohlaví, touto otázkou jsme ověřili, zda to tak je nebo není. V grafu č. 13 vyhodnocení. Graf č. 13 Žena X Muž Žena X Muž Žena Muž Zdroj: Vlastní zpracování Výsledky jsou viditelné v grafu, na dotazník odpovídaly především ženy 67 a mužů odpovědělo 39. Zjištění je kladné na dotazník odpovídali jak ženy, tak muži. 13. Můj věk je v rozmezí? Rozmezí, které jsem stanovila, je a) Méně než 18, b) 18 25, c) 26 40, d) 41 60, e) Více než 60. V grafu č. 14 se nacházejí výsledky. Čísla značí kolik respondentů, v jakých věkových kategoriích odpovídalo. Graf č. 14 Věkové rozmezí Věkové rozmězí Méně než Více než 60 Zdroj: Vlastní zpracování 46

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2015/16 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky LS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY ZS ak. rok 2014/15 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více