Školní řád. Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Školní řád I. Práva dítěte (podle úmluvy o právech dítěte, již přijalo Valné shromáždění OSN, a ratifikoval prezident V. Havel, dle Školského zákona č. 472/2011 Sb.) 1. Žáci mají právo na vzdělávání a služby podle školského zákona. 2. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím zákonných zástupců či prostřednictvím žákovské samosprávy a žákovského parlamentu. 3. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být postihován (tělesně, ani duševně). 4. Žák má svobodu ve výběru kamarádů. 5. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny. 6. Žák má právo na uvolnění z vyučovacích hodin v naléhavých (výjimečných) případech. (za účelem návštěvy toalety) 7. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život rodiny. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární zodpovědnost za něj. 8. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. 9. Žáci mají právo vyjádřit stížnost, obavu či jiné oznámení, které se týká sociálně patologických jevů, diskriminace, nepřátelství a násilí, kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy, přičemž ten je povinen se tímto oznámením neprodleně zabývat úměrně věku a stupni rozvoje žáka. Mohou stížnost, obavu či jiné oznámení tohoto druhu písemně oznámit ve schránce důvěry ve vestibulu školy nebo na webových stránkách školy, přičemž ředitel školy je povinen se tímto oznámením neprodleně zabývat, pokud je znám autor oznámení. 10. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku. 11. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 12. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen. 13. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na: a) svobodnou volbu školy pro své dítě b) informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, h) volit a být voleni do školské rady, i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 1

2 II. Povinnosti žáků Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. A. Režim školy 1. Školní budova se otevírá v 7:30 hod. pro všechny žáky. Začíná-li vyučování v 7:00 hod. je školní budova otevřena od 6:50 hod. Na 2 vyuč.hodinu, přicházejí žáci do školní budovy v 8:35 hod. Na odpolední vyučování budou žáci vpuštěni do budovy školy 10 min před jeho začátkem. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujících, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 2. Žáci vstupují do budovy ukázněně. Do učeben se poté přesouvají sami. 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. Šatny s odloženými svršky žáků jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 7:50 hod. pan školník. Žáci si mohou nechat přezůvky v šatně pouze v závěsné tašce. 4. V 7:45 hod. musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku. 5. Vyučování je organizováno podle rozvrhu vyučování. Vyučovací hodina trvá 45 minut a končí na pokyn učitele. 6. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami 2 minuty před zvoněním. 7. Pokud se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy. 8. Přestávky ve vyučování využívají žáci k regeneraci sil a případné přípravě na další vyučovací hodinu. 9. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je dána rozvrhem vyučování. V době této přestávky mohou být v areálu školy přítomni pouze žáci, kteří čekají na odpolední vyučování nebo na organizovanou zájmovou mimoškolní činnost. Žákům, kterým skončilo vyučování není dovoleno se zdržovat v prostorách školy, školního dvora a okolí. 10. Provoz školní družiny je od 6:00 do 16:30 hod. Žáci jsou ze školní družiny propouštěni po příchodu rodičů, nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel. 2

3 B. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu 1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby. 2. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu. Dbají pokynů všech pracovníků školy. 3. Do sborovny, kanceláří vedení školy a kabinetů je žákům vstup povolen pouze na pokyn přítomné dospělé osoby. 4. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu vyučování a pokynů učitelů. Svědomitě plní uložené úkoly včetně domácí přípravy na vyučování. Jestliže se nemohl žák na vyučování náležitě připravit, omluví se učiteli na začátku vyučovací hodiny. Soustavné zapomínání učebnic, pomůcek a opakovaná nepřipravenost na vyučování je považováno za porušení Školního řádu. 5. Žákovskou knížku nosí žáci každý den. Na výzvu učitele je žák povinen žákovskou knížku předložit. Opakované zapomínání žákovské knížky je považováno za porušení Školního řádu. V případě zapomenutí žákovské knížky je žák povinen si sám nechat neprodleně zapsat známky a kárná opatření. Záznamy v žákovské knížce pravidelně kontroluje a potvrzuje svým podpisem zákonný zástupce žáka. Ztrátu žákovské knížky nahlásí tř. učiteli a požádá o vydání duplikátu - za úplatu. Žáci v žákovské knížce, v třídní knize a v další dokumentaci školy neopravují žádné údaje. 6. Žák užívá ve třídě stálé pracovní místo stanovené zasedacím pořádkem. Po zazvonění na začátku vyučovací hodiny je každý žák na svém místě a na stole má připraveny všechny věci potřebné k vyučovací hodině. 7. Žáci svévolně neopouštějí školní budovu, a pokud příslušný pedagogický pracovník nestanovil jinak, neopouštějí místnost, kde probíhá výuka, resp. své pracovní či cvičební místo nebo zařazení ve skupině, zachovává klid a kázeň, sleduje pozorně vyučování a spolupracuje podle pokynů učitele. Ve vyučovacích hodinách koná práce dle pokynů vyučujícího a svým chováním a vystupováním nenarušuje průběh vyučovací hodiny, práci vyučujícího a spolužáků hlasitými projevy, gestikulací a mimikou, hlukem. Chce-li odpovídat, nebo se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky. Soustavné narušování vyučování je považováno za porušení Školního řádu. 8. Pro chování a pobyt žáků ve školních dílnách, na pozemku, v tělocvičně, na hřišti a v odborných pracovnách platí zvláštní pravidla uvedená v Provozním řádu viditelně vyvěšeném v příslušné místnosti. 9. Z místa konání akcí mimo areál školy je žák uvolněn pouze na základě předložení písemného souhlasu zákonného zástupce učiteli. 10. Žáky 1.-3.ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující vychovatelkám. Ostatní žáky roč. doprovodí do šaten a počká, až poslední žák opustí prostor šaten. Žáci roč. jsou odvádění vyučujícím poslední hodiny do šaten, kde nad nimi přebírá dohled stanovený vyučující. 11. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se žák může na písemnou žádost zákonného zástupce. 12. Poškodí li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou zákonní zástupci tohoto žáka povinni škodu nahradit. Psaní po lavici a do učebnic bude posuzováno jako úmyslné poškození společného majetku. 13. O učebnice zapůjčené školou se žák pečlivě stará. Má je řádně obalené a neznehodnocuje je. Zapůjčené učebnice vrátí nejpozději daného školního roku. Výše finanční náhrady za znehodnocení učebnic nad rámec amortizace se řídí pokyny vedení školy. 14. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo učitelům vykonávajícím dohled. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykáním šaten a tříd. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. Škola rovněž neodpovídá za ztrátu a odcizení věcí a předmětů, které nesouvisí s výukou, nebo nejsou běžným a obvyklým vybavením žáka při docházce do školy. 15. Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy. 3

4 16. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, nedoporučuje se nosit cenné věci ( hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné výchovy, mohou je svěřit do úschovy vyučujícímu, mobilní telefon je možno uschovat v kanceláři školy). 17. Nenosí do školy a na další akce elektroniku, nepřiměřené obnosy peněz, zvířata, předměty, které nesouvisejí s výukou a rovněž předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost (výbušniny, chemikálie, zbraně, střelivo nebo pyrotechniku, bodné a sečné předměty apod.) Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 18. Mobilní telefon, případně další elektroniku, má žák během vyučovací hodiny vypnuté. O přestávce s ním zachází tak, aby nerušil své okolí. 19. Dojíždění žáků do školy na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardu tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztráty. 20. Žáci bez svolení pedagogického pracovníka nemanipulují s elektrickými spotřebiči, el.vedením. Není dovoleno zapojovat do el.sítě žádné elektrické spotřebiče. 21. Žáci se mohou pohybovat o všech přestávkách mimo třídu na svém patře, jsou ale povinni chovat se ukázněně, neběhat. Mohou během přestávek využívat školní bufet a nápojové automaty v 1. patře. Dbají pokynů dohlížejícího učitele. 22. Se žaluziemi a okny manipulují pouze určení žáci. Je přísně zakázáno vylézání a vyklánění se z oken, sedání na parapety a topení, a vyhazování různých předmětů z oken. Opatrnosti dbají žáci u všech dveří učeben, které se otevírají do chodby. 23. Na WC žáci udržují čistotu, šetrně zacházejí s toaletními potřebami, nezdržují se bezdůvodně v prostorách WC. 24. Žáci odpovídají škole za své chování i na školních akcích mimo budovu školy. Školu musí náležitým chováním reprezentovat na veřejnosti. Mimo vyučování, včetně volných dnů a prázdnin, dodržují pravidla slušného chování. 25. Žák dodržuje soužití ve skupině, zdravý životní styl, je tolerantní k menšinám. Žák je schopen vhodným způsobem (přiměřeným věku žáka) potírat xenofobii, rasismus, antisemitismus, extremismus, sekty (orientuje se v pojmech). Žáci se k sobě chovají ohleduplně, slušně a neubližují si. Tělesný vzhled, věk, barva pleti, odlišná národnost apod. nesmí být terčem posměchu a urážek. Prokázané projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování spolužáků (vyžadování od jiných žáků služby, které by měly povahu snižování lidské důstojnosti, vyžadování konání činů snižujících lidskou důstojnost, požadování od jiných žáků darování finančních obnosů nebo hmotných darů apod.) je hodnoceno sníženou známkou z chování. 26. Za zvláště závažné porušení školního řádu je považována tzv. kyberšikana : fotografování a natáčení žáků a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná optická zařízení a získané fotografie či videa, které jsou dále zasílány em nebo vyvěšeny na webových stránkách mají za cíl zesměšnit nebo ponížit určitou osobu; hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu; webové stránky nebo blogy s cílem někoho zesměšnit; zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím sociálních sítí; zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně) a je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. 27. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem. 4

5 28. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy d) snížený stupeň z chování dle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. C. Chování ve školní jídelně 1. Do jídelny odcházejí žáci samostatně. 2. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů učitele vykonávajícího dohled. 3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody. 4. Žáci se podřizují pokynům vyučujícího a personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování. 5. Po obědě odejdou žáci bez otálení z jídelny. 6. Žáci dodržují úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7:00-7:50 hod. a 9:30 9:45hod. 7. Žáci nenosí do školní jídelny, bez svolení učitele, obuv, svršky ani aktovku. D. Žákovské služby 1. Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, nosí třídní knihu v dělených hodinách, hlásí v kanceláři školy, jestliže se vyučující nedostaví do hodiny. V šatně dbá na pořádek, uzamčení šaten po celou dobu pobytu žáků ve škole, klíče od šatny nepůjčuje, pokud někteří žáci odcházejí nebo přicházejí během vyučování, otevírá jim šatnu. Po prvním zvonění v 7:45 hod uzamyká šatnu a odchází do třídy. E. Hygiena a bezpečnost práce 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáku ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, muže ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáku určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2. Škola nezodpovídá za bezpečnost žáků při cestě do školy a ze školy. 3. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při používání WC. 4. Žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 5. Žáci přicházejí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Je nepřípustné docházet do školy ve výstředním oblečení nebo v oblečení, které vyjadřuje sympatie k různým společenským skupinám a hnutím propagujících rasizmus, fašizmus, komunizmus, antisemitizmus, anarchizmus apod. (vojenské a maskovací oblečení, různé doplňky oblečení jako řetězy apod.). 6. Úpravy vlasů (střihy, barvy apod.) a používání líčidel a dalších kosmetických prostředků musí být v souladu se zásadami slušnosti a hygienickými normami. 6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu dané hodiny, svému třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, popřípadě na sekretariátě školy. 7. V případě nevolnosti informuje žák o tomto tř.učitele případně jinou dospělou osobou, která zajistí předání informací zákonnému zástupci. 5

6 8. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Úrazy žáků a pracovníků na LVK, ozdravném pobytu apod. je třeba hlásit škole. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena na sekretariátu školy. 9. V době od 7.00 do 7.30 a v době rozvrhového volna (např. při pozdějším začátku vyučování, při odpadlých hodinách) mohou nezletilí žáci II.stupně ve škole pobývat (především kvůli dojíždění) pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a na jeho odpovědnost. Škola nad žákem v této době nevykonává dohled. Pokud jsou žáci v době, kdy škola nad nimi nevykonává dohled, v budově školy, zdržují se v krčku a na školním dvoře. Pohybují se pomalu a zachovávají co největší klid. Dbají o svou bezpečnost. Dospělé osoby schopné v této době řešit případné problémy (úraz, krádež, obtěžování jiným žákem atp.) naleznou žáci v kanceláři školy. 10. Volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním není přestávkou, ale rozvrhovým volnem. V této době je přerušena výchovně-vzdělávací činnost, a proto škola nad žáky II.st. v této době nekoná dohled ( vyjma dětí, které chodí do školní družiny). 11. Při akcích konaných mimo školu (výlet, exkurze), kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dohled nad žáky ( platí pro žáky II. stupně ) 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě. O těchto akcích jsou zákonní zástupci informováni nejméně 2 dny předem. Za informování zákonných zástupců je zodpovědný učitel, který akci organizuje (třídní učitel, vedoucí sportovního nebo lyžařského kurzu, učitel pořádající exkurzi apod.). 12. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. 13. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 14. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 15. Při výuce v tělocvičně, dílnách a venkovních prostorách školy, v laboratořích zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané provozním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do přehledu v třídní knize. Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu. 16. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo sociální chování) a ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). Používání OPL (omamných a psychotropních látek) je považováno za nebezpečné rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany dětí. Toto opatření se vztahuje rovněž na manipulaci s pyrotechnikou, předměty ohrožující zdraví a ty, které jsou určeny k používání osobám starším 18 let. 6

7 III. Povinnosti zákonných zástupců 1. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. 2. Na vyzvání TU, VP a ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se žáka. 3. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Rovněž jsou povinni aktualizovat JPP žáka. 4. Zákonní zástupci kontrolují informace o prospěchu a chování žáka a další sdělení v žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky potvrzují parafou. Tyto informace mohou získat i prostřednictvím elektronické ŽK na Přístupové údaje jsou k dispozici u ZŘ nebo TU. 5. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka škole oznámit do 3 dnů písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na bezdůvodné absence si může třídní učitel vyžádat potvrzení lékaře. Neomluvená absence včetně svévolného opuštění školního areálu v době vyučování je kvalifikováno jako porušení Školního řádu a je řešeno podle Klasifikačního řádu ZŠ. Za svévolné opuštění školy se také považuje nedostavení se na odpolední vyučování bez písemné omluvy předem. 6. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nejnutnějším případě. 7. Zákonný zástupce předem žádá o uvolnění žáka z vyučování na určitou dobu. Z jedné hodiny uvolňuje příslušný vyučující, do 5 dnů uvolňuje třídní učitel, 6 dnů a více ředitel školy. Zákonný zástupce žádá o toto uvolnění písemně ředitele školy. 8. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky jiným způsobem /zahraničí/, oznámit adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí. 9. Svěření do péče pokud dojde z rodinných důvodů ke svěření dítěte do péče jednoho zákonného zástupce na základě soudního rozhodnutí a druhému není styk s dítětem umožněn, informujte o této skutečnosti třídního učitele. 10. V případě uvolnění žáka z výuky ze zdravotních důvodů žádá zákonný zástupce písemně ředitele školy a doloží lékařskou zprávu. 11. V průběhu školního roku může dojít z organizačních nebo technických důvodů k ukončení výuky dřív, než je dáno rozvrhem. Pokud tato situace nastane, přebírá zákonný zástupce zodpovědnost za dítě. Toto ustanovení platí po celý školní rok. Veškeré změny budou oznámeny v žákovské knížce nejpozději den předem. Pokud žák nemá v ŽK dřívější ukončení výuky zapsáno nebo podepsáno zákonným zástupcem musí po dobu stanovenou řádným rozvrhem setrvat v jiné třídě nebo ve školní družině. 7

8 IV. Práva a povinnosti pracovníků školy 1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, Zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství zejména Školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základní škole č.48/2005 Sb. a novelou vyhlášky č. 256/2012 Sb. Pracovníci školy jsou povinni seznámit se se Školní preventivní strategií, z ní vyplývajícím Minimálním preventivním programem a Programem proti šikanování. 2. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 3. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce. Do vzdělávání žáků začleňují problematiku etické a právní výchovy, zdravého životního stylu a protidrogové prvky, prevenci šikany, kyberšikany, agresivity, vandalismu a jiných forem násilného chování, vhodnými způsoby a metodami potírají xenofobii, rasismus, intoleranci, antisemitismus, sekty a extremismus. 4. Sledují přehled suplování. 5. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem s problémovým vývojem a rizikovým chováním, se zdravotními problémy a talentovaným žákům. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u žáka /problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy/. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 6. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění informují zákonného zástupce žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 7. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz ihned hlásí vedení školy a předá podklady pro vyplnění záznamu o úrazu. 8. Pravidelně informují zákonného zástupce o prospěchu žáka, sdělují jim všechny známky zápisem do žákovské knížky a programu Bakalář. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 9. Pro pracovní porady a třídní schůzky jsou vyhrazeny čtvrtky. Přesný termín nebo přesun na jiný den je předem oznámen v týdenním plánu. 10. Do školy přicházejí nejméně 20 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned vedení školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí předem zástupci ředitele. 11. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 minut před zahájením vyučování zástupci ředitele. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a pravděpodobné datum nástupu do zaměstnání. Při předvídané absenci předloží učitel plán učiva pro potřebu zastupujících. 12. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží ZŘ potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře. 13. Po skončení poslední vyučovací hodiny vyučující překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a žáky odvádějí do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední. Třídní knihu 8

9 I. i II. stupně odnáší do sborovny. Při odchodu ze školy po skončení pracovní doby zkontrolují uzavření oken ve svých kabinetech. 14. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy. Akci zapíše do týdenního plánu. 15. Organizační, administrativní záležitosti, stejně jako návštěvy zákonných zástupců si vyučující vyřizují v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí. 16. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, odpovídají za dodržování provozního řádu odborné učebny. 17. Učitelé I. stupně úzce spolupracují se školní družinou. 18. Všechny problémy týkající se kázně a rizikových projevů chování je třeba řešit ihned s třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. 19. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitel školy. Zástupy zařizují zástupce ředitele školy a vedoucí vychovatelka. 20. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek, stravování a mimoškolní činnosti. 21. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 22. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dohledů a místem, kde bude dohled nad žáky vykonávat. 23. Učitelé pověření dohledem kontrolují vykonávání a dodržování všech ustanovení školního řádu. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy. 24. Vyučující zodpovídá za řádný výkon dohledu při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod., který mu byl rozpisem určen. Během dohledu nesmí vyučující vykonávat žádné jiné činnosti /oprava sešitů, četba knih apod./. Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dohled vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit zástupci ředitele. 25. Učitel pověřený dohledem ve školní jídelně nastupuje dohled včas. Zamezí předbíhání ve frontě u výdeje. Pokud zjistí případné nedostatky /např. mokrá podlaha/, upozorní příslušnou pracovnici kuchyně. Sám se naobědvá po skončení dohledu. Koncem dohledu rozumíme odstravování všech žáků I. a II. stupně v danou vyučovací hodinu /kromě družiny/. 26. Ředitel školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah, po dohodě s pracovníkem. 27. K dalšímu vzdělávání přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, za dobu tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Ředitel školy určuje čerpání volna na dobu, kdy tomu nebrání vážné provozní důvody. 28. Pracovník školy neposkytuje informace o osobních údajích zákonných zástupců (viz organizační řád školy). V. Povinnosti třídních učitelů 1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy. 2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření. 3. Mají přehled o počtu žáků třídy se speciálními vzdělávacími potřebami, o druhu jejich zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění nebo sociálního znevýhodnění, podává výchovnému poradci návrhy na zjištění postižení nebo znevýhodnění ve školském poradenském zařízení a informuje o všech těchto skutečnostech všechny učitele, kteří tyto žáky učí. 4. Informuje všechny učitele o nadaných žácích třídy a o druhu jejich nadání. 5. Informuje všechny učitele o žácích třídy, jimž ředitel školy povolil vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 9

10 6. Je informován o žácích třídy, kteří jsou dětmi cizinců podle 36, odst. 2 Školského zákona 7. Je informován o žácích třídy, kteří plní povinnou školní docházku podle 38 Školského zákona (plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky). 8. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků, snaží se včas podchytit záškoláctví a odhalit jeho příčiny. Každou neomluvenou absenci okamžitě hlásí VP a ŠMP. Vyžadují omluvu nepřítomnosti do 3 dnů. Od žáků po nepřítomnosti vyžadují omluvenku ihned po návratu do školy. 9. Dohlížejí na dodržování školního řádu žáky třídy, pro dodržování školního řádu využívá metodu vlastního příkladu, výchovného rozhovoru se žákem, konzultace se zákonným zástupcem a kázeňská opatření. 10. Spolupracují s rodiči v problematice rizikových projevů chování. Na třídních schůzkách seznámí rodiče s Minimálním preventivním programem, Programem proti šikanování a obsahem práce školního metodika prevence. Ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence evidují a sledují problémové žáky, aby se předcházelo kriminalitě a delikvenci mládeže. 11. Pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek a při osobních schůzkách se zákonnými zástupci. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost zákonných zástupců o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. U problémových žáků píší hodnocení prospěchu pravidelně na konci měsíce. Sledují, zda zákonní zástupci kontrolují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky l x měsíčně potvrzují parafou. 12. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce požadované údaje. 13. Informují žáky třídy a zákonné zástupce o rozvrhu hodin žáků a o jeho odchylkách a výjimkách. 14. Před akcí, která souvisí s výchovně vzdělávací činností školy, podle její povahy, žádá od zákonného zástupce žáka písemné potvrzení o bezinfekčnosti žáka, lékařská potvrzení, prohlášení o způsobilosti žáka absolvovat akci, prohlášení o tom, že zákonný zástupce ví, jak škola může postupovat při zjištění přestupku proti školnímu řádu 15. Stanovují žákovské služby ve třídách, služby zapisují do třídní knihy. Hodnotí výsledky jejich práce a výsledky celé třídy na třídnických hodinách, které si za tímto účelem svolávají v termínech podle potřeb třídy a nutnosti řešit okamžitě situace (minimálně 1x měsíčně). Stručnou náplň třídnické hodiny zapíší do poznámek v třídní knize. 16. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí ZŘ nebo p. školníkovi. Zajistí konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod. VI. Vedoucí metodických sdružení a předmětových komisí 1. Organizují a řídí činnost v týmu, v němž jednotliví členové participují na plánu činnosti a úkolech. 2. Organizují a řídí školní a mimoškolní soutěže. 3. Zodpovídají za vysokou míru sjednocování klasifikace. 4. Během školního roku dle kritérií ředitele školy vyhodnocují plnění úkolů. 5. Navrhují tematické a časové plány učiva. 6. Detailně rozpracují preventivní aktivity v rámci výuky a vypracují ve spolupráci s vyučujícími témata primární prevence a volbu povolání pro jednotlivé ročníky a předměty. 7. Navrhují testy, zadání písemných prací, činí závěry 8. Doporučují inovace a aktualizace učebních osnov, případně tematických plánů učiva. 9. Doporučují studium odborné literatury, účast na školení, podílejí se na výběru vhodných učebnic, odborné literatury a pomůcek. 10

11 VII. Konzultace výchovného poradce a školního metodika prevence Čtvrtek hod. Další konzultační hodiny po dohodě s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. VIII. Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek ročník Vyučovací hodiny přestávky 1. 7:50 8:35hod 8:35 8:45hod 2. 8:45 9:30hod 9:30 9:45hod 3. 9:45-10:30hod 10:30-10:40hod 4. 10:40-11:25hod 11:25-11:35hod 5. 11:35-12:20hod 12:20-12:30hod 6. 12:30-13:15hod 13:15-13:25hod 7. 13:25-14:10hod 14:10-14:15hod 8. 14:15-15:00hod Výjimku tvoří dvouhodiny praktických činností, výtvarné výchovy a volitelných předmětů, které po dohodě s ředitelem školy mohou jejich vyučující v případě 5. a 6. hodiny spojit bez přestávky a ukončit v 13:05 hod., v případě 7. a 8. hodiny spojit bez přestávky a ukončit v 14:55 hod. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti informují zákonné zástupce žáků 11

12 SANKČNÍ ŘÁD Jestliže žák nedodrží pravidla stanovená tímto školním řádem, podle závažnosti může být jeho přestupek považován za: 1. porušení školního řádu - dopustí-li se žák porušení školního řádu, bude mu uděleno jako okamžité kázeňské opatření ústní nebo písemné napomenutí třídního učitele. Opakované porušení školního řádu je považováno za závažné porušení školního řádu. 2. závažné porušení školního řádu - dopustí-li se žák závažného porušení školního řádu, bude mu udělena jako okamžité kázeňské opatření důtka třídního učitele. Opakované závažné porušení školního řádu je považováno za porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem. 3. porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem - dopustí-li se žák porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem, bude mu udělena jako okamžité kázeňské opatření důtka ředitele školy. V případě, že se žák, kterému byla v průběhu školního roku udělena důtka třídního učitele, dopustí dalšího závažného porušení školního řádu, nebo v případě, že byla žákovi v průběhu školního roku udělena důtka ředitele školy, může být takový žák vyloučen z účasti na mimoškolní akci pořádané školou. Na konci klasifikačního období bude žák hodnocen sníženou známkou z chování. Mezi závažná porušení školního řádu patří například: nespolupráce žáka se školou (např. při omlouvání absencí, plnění povinností, nápravě nevhodného chování apod.) neomluvené hodiny svévolné opuštění školní budovy či prostoru stanoveného učitelem nebo osobou vykonávající pedagogický dohled v průběhu vyučování nebo mimoškolní akce pořádané školou (včetně školní družiny) používání mobilního telefonu ve výuce nebo během kulturní akce nebo narušování jejich průběhu jiným nevhodným způsobem a další Mezi porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem patří například: držení a přechovávání zbraní ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích držení, distribuce a užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo jiných nebezpečných látek ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích porušení zákazu kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy nebo na školních akcích omezování osobní svobody jiných osob a jakékoli chování vedoucí k šikaně 12

13 takové chování žáků, které vede k úmyslnému poškození zdraví spolužáků nebo zaměstnanců školy zcizení nebo poškození majetku školy (včetně software), spolužáků nebo zaměstnanců školy či jiných osob přítomných v prostorách školy nebo na školních akcích výroky a chování žáků mající charakter porušení práv na ochranu osobnosti nebo deklarace lidských práv propagace stran a hnutí směřujících k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti fyzický nebo hrubý slovní útok vůči pracovníkovi školy porušení zákazu vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken zneužití, znehodnocení či falšování úředních dokumentů jako jsou vysvědčení, Žákovská knížka a další Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne Upravený školní řád nabývá účinnosti dnem Mgr. Radek Pollo ředitel školy 13

14 Rámcový přehled poučení žáků o bezpečném chování školní rok 2012 / Vstupní poučení na začátku školního roku Seznámení s vnitřním řádem školy Bezpečné chování ve třídě, na chodbě, na schodišti, ve školní jídelně, ve školní šatně, ve školní družině, na školních venkovních prostorách. Při příchodu do školy a odchodu ze školy Seznámení se zákazem nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a nejsou pro výuku nutné (zbraně, cigarety, drogy, slzné plyny...) Seznámit žáky s riziky vzniku úrazu, poranění a s nutností je okamžitě hlásit vyučujícím (pádem, manipulací s nebezpečnými předměty, manipulaci s těžkými předměty, manipulaci s chemickými látkami, zaviněnými jinou osobou...), s poskytnutím první pomoci, s přivoláním pomoci, s důležitými tel. čísly. Seznámit žáky s postupem a chováním při vzniku požáru, s přivoláním pomoci, s důležitými tel. čísly. Seznámit žáky s tel. čísly linky bezpečí a krizového centra, objasnit funkce jednotlivých linek a čísla vyvěsit ve třídě. o Krizové centrum Ostrava o Linka bezpečí Se zákazem kouření, používání návykových látek (alkohol, drogy) a o nebezpečích z toho vyplývajících O postupu při nalezení injekčních setu Seznámit a poučit žáky o signálech možného nebezpečí šikany (jak vyhledat pomoc, obrana) Poučit žáky o bezpečném pohybu v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, o MHD. 2. Poučení o bezpečném chování v odborných učebnách Tělocvična, hřiště Školní dílna Školní kuchyňka Školní knihovna Učebny výpočetní techniky Odborné učebny - Ch, F, Př, Z, Hv, Vv, D, jazykové učebny 14

15 3. Poučení před akcemi konanými mimo školu Plavecký výcvik Ozdravný pobyt v přírodě Školní výlet Vycházky, exkurze LVVK 4. Poučení před prázdninami Podzimními Zimními Pololetními Jarními Velikonočními Letními Mimořádnými Poučení o škodlivosti kouření, používání alkoholu, používání návykových látek Nebezpečí při koupání Nebezpečí při navazování kontaktu s neznámými osobami ( pedofilové, kuplíři, zloději...) Poučení, jak si počínat při nálezu nevybuchlé munice, odložených předmětů, drogy... Poučení o možnosti přenosu nemoci ze zvířat, o nebezpečí styku s neznámými zvířaty Upozornění na jedovaté houby a na hady Poučení o zákazu vstupu do závodu, na staveniště, do budov určených k demolici, do stohů a cizích objektů vůbec Upozornit žáky na nebezpečí úrazu při výrobě a při používání nevhodné pyrotechniky Na nebezpečí rozdělávání ohně a při manipulaci s ohněm Poučení o dopravní kázni, chování chodců, cyklistů, motoristů Poučení o postupu při nálezu zraněného 15

16 Tématický plán rámcové osnovy žáků o bezpečném chování Časový rozvrh - cca 60 minut (vstupní poučení), dále dle potřeby Školení provádí Účast na školení Lhůta provádění Způsob provádění Evidence poučení - třídní učitel, popřípadě vyučující daného odborného předmětu, popřípadě vychovatelka - všichni žáci ( žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit) - první den školní docházky na začátku školního roku (vstupní poučení), dále pak před započetím výuky v odborných učebnách, před akcemi pořádanými školou a konanými mimo školu, před jednotlivými prázdninami - pohovorem - ve složitějších případech, zejména před akcemi konanými mimo školu, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit obsah provedeného poučení - dokladem o provedeném poučení je zápis v třídní knize, podepsaný příslušným vyučujícím (vychovatelkou) a opatřený datem, přílohou je osnova poučení, školní řád, (řád ŠD), provozní řád příslušné odborné učebny, řád venkovních prostor školy, časový přehled poučení, popřípadě další zápisy o provedených poučeních V Ostravě Mgr. Radek Pollo ředitel školy 16

17 Poučení žáků o bezpečnosti ve škole a na školních akcích Třída: Podpis třídního učitele: Školní rok: Poučení Datum Podpis Vstupní poučení žáků na začátku školního roku: seznámení se školním řádem, o bezpečném chování ve škole, třídě, na chodbách, venkov. prostorách..., při akcích mimo školu, ohlašování úrazu, první pomoci, o důl. tel. číslech... - při TV v tělocvičně a na hřišti - ve školní dílně - při pěstitelských pracích na škol. pozemku - v odborné učebně zeměpisu - ve školní knihovně - v učebně výpočetní techniky - v odborné učebně chemie a fyziky - v odborné učebně přírodopisu - v odborné učebně Vv a Hv - v odborné učebně cizích jazyků - v odborné učebně dějepisu Před mimořádnými akcemi: - plaveckým výcvikem - ozdravným pobytem - LVVZ - školním výletem - bruslařským výcvikem - exkurzemi Před prázdninami: - podzimními - zimními - pololetními - jarními - velikonočními - letními - mimořádnými 17

18 Řád venkovních prostor Venkovní prostory školy jsou: školní dvůr školní hřiště školní zahrada Vstup do areálu a využití: Školní dvůr žáci mají na školní dvůr volný přístup pouze při příchodu a odchodu ze školy a při shromažďování na akce mimo školu. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti (auta). Školní hřiště pedagogický dohled je nad žáky na školním hřišti vykonáván při činnostech souvisejících s výukou ( např. hodiny TV, SH, PČ ) nebo při relaxačním pobytu dětí ŠD. Školní zahrada žáci mají na školní zahradu přístup pouze v doprovodu vyučujícího pro činnost související s výukou nebo vychovatelky při relaxačním pobytu dětí ŠD. Vstup na zahradu je uzamčen a klíče jsou na sekretariátě, ve ŠD a u školníka. Celý areál je oplocený, vstupy (brána, branka) jsou však otevřené a přístup na školní dvůr volný. Údržba o opravy zařízení Běžnou údržbu a opravy zařízení provádí pověřený pracovník školy. Složitější opravy se zajišťují prostřednictvím specializovaných firem. Kontrolu stavu zabezpečuje referent BOZP a bezprostředně pedagogický pracovník organizující na místě výuku ( relaxační činnost) žáků. Ve venkovních prostorách musí být dodržovány tyto zásady bezpečnosti: Provozovatel jen takové cvičení a hry, pro které jsou venkovní prostory vhodné. Nepřipustit pohyb dětí mimo oplocený areál školy. Používat zařízení a vybavení umístěná ve venkovních prostorách jen pro účely k tomu určené, před použitím pedagog tato zařízení musí zkontrolovat. Žáci musí být před pobytem ve venkovních prostorách školy poučení o bezpečnosti chování. Žáci při pobytu dbají pokynu pedagogů a osob pověřených dohledem, v případě úrazu tito ihned zajistí ošetření a dále postupují podle Traumatologického plánu. 18

19 Rizika, zjištění jejich příčin a zdrojů, opatření k jejich odstranění: Pád, uklouznutí - zajištění poučení žáků, zklidnění žáků, zajištění dohledu Pád na zařízení, vybavení - pravidelné kontroly stavu, údržba, poučení žáků, zajištění dohledu Nepřiměřené zákroky při aktivitách, hrách - poučení žáků, zajištění dohledu Odřeniny, zhmožděniny - poučení žáků, zajištění dohledu, zklidňování žáků Vykloubeniny, zlomeniny - zajištění dohledu, přiměřené aktivity, poučení žáků Zařízení a vybavení: Konstrukce s koši na košíkovou Branky Betonové stoly na stolní tenis Doskočiště Lavičky Závěrečná ustanovení S řádem venkovních prostor musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří vykonávají činnost související s provozem, údržbou, prohlídkami a kontrolami těchto prostor. Součástí je Traumatologický plán, který musí být vyvěšen na přístupném a dobře viditelném místě. V Ostravě dne: Mgr. Radek Pollo ředitel školy 19

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082,příspěvková organizace Školní řád I. Práva dítěte (podle úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN, a 6.2.1991 ratifikoval

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Úvalno ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě tuto novelizaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 Zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko

Základní škola Boskovice, okres Blansko Základní škola Boskovice, okres Blansko Školní řád Článek 1 Úvodní ustanovení Zaměstnanci Základní školy Boskovice, žáci a jejich zákonní zástupci jsou rovnoprávnými partnery. Zaměstnanci školy a zákonní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Č.j. 374/2014 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce).

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zněním ustanovení 30, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, tento školní řád.

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Vypracoval: Schválil: PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZS/14/2013 Pedagogická rada projednala dne 23. 1. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 23. 1. 2013 Petra Zemanová, vedoucí vychovatelka Ctirad

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1. Školní řád. Čl. 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více