Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových informačních systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových informačních systémů"

Transkript

1 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových informačních systémů Jakub Štochl Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract: This work is trying to point out several problems that could occur in SMB organizations during process of system integration or innovation of IS/IT architecture. Main problem now, when most of IT companies is talking about SMB market as about a prior one, is that small companies are treated like the big one, only with simplified and cheaper products. But sometimes needs of these organizations could be really different and acceptation of market recommendations could cause them serious problems. Klíčová slova: implementace informačních systémů, malé a střední podniky, systémová integrace. 1. Úvod V dnešní době můžeme nalézt spousty prací, které se věnují nejrůznějším důvodům, proč by firmy měly investovat do nových produktů IT. Problémy a nebezpečí se pak většinou shrnou do jednoho povinného odstavce. Přitom existuje mnoho potenciálních problémů, které mohou potkat malé a střední podniky při přílišné snaze přizpůsobit se moderním trendům v informačních technologiích bez řádného rozmyšlení, nakolik se vynaložené finanční prostředky skutečně vrátí ve zvýšené efektivitě práce, následném snížení nákladů apod. Definice MSP se v literatuře liší případ od případu (příkladem může být [SBS04]), pokud se vezme standardní metodika, lze podniky posuzovat podle počtu zaměstnanců a ekonomických ukazatelů, jako například obrat. V pracích věnovaných informatice se tento způsob často ukazuje jako nedostatečný a proto jsou brány do úvahy i IT ukazatele, ať se jedná o vybavenost hardwarem, IT náklady celkově či na zaměstnance aj. V této práci jsou jako malé a střední posuzovány podniky hlavně z hlediska velikosti infrastruktury IT, takže sem můžeme zařadit například výrobní podnik s větším počtem zaměstnanců vykonávajících dělnickou profesi, jehož primární výroba nevyžaduje přítomnost výpočetní techniky a ta je využívána pouze v administrativní části podniku, čítající pouze malý počet zaměstnanců. Naopak pro menší firmu podnikající v oblasti IT rozhodně nejsou závěry této práce nijak relevantní. Zároveň bych chtěl upozornit, že i u podniků střední velikosti se jedná zejména o ty, jež lze považovat z hlediska informatiky spíše za malé. Dále bych chtěl již v úvodu zdůraznit, že tato práce se snaží být jistou polemikou vůči mnoha článkům odborníků na podnikové informační systémy a nové trendy v IT (typicky například články v [BWD04], které zdůrazňují hlavně výhody, které z těchto projektů pro firmy plynou a z toto důvodu se snažím vyzdvihnout zápory a nebezpečí, která se mohou objevit a kladné stránky věci nechávám poněkud 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2004

2 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových IS stranou (o těch bude uživatel dostatečně informován už jen z přehledových materiálů firem podnikajících v této oblasti). 2. Současné názory na vývoj IT v MSP V názorech odborníků na vývoj trhu IS/IT se v posledních letech (zvláště od doby krize trhu IT ) objevuje názor, že poskytovatelé IS/IT udělali chybu tím, že se věnovali téměř výhradně velkým firmám, které sice do IT investují obrovské částky, ovšem jakmile dojde k recesi v jejich odvětví, stejně rychle tyto investice snižují. Zatímco, jak je uvedeno v [YAG02] menší firmy si přílišné rozhazování nemohou dovolit téměř nikdy, proto jsou jejich výdaje na IT poměrně konstantní a nezávislé na ekonomickém vývoji odvětví. Vypadá to, že velké firmy si tento problém uvědomují a snaží se vyvíjet (popřípadě koupit jako v případě Microsoftu, viz. [SCA04]) verze aplikací zaměřující se na tento segment trhu. Tím je dán jeden pohled na vývoj MSP, který podporují hlavně současní velcí hráči na trhu IT a který spočívá v doporučování menším firmám převzít, s mírnými modifikacemi, model prodávaný velkým společnostem. Jedná se o nákup integrovaného robustního řešení s modifikacemi omezujícími jeho funkcionalitu a rozsah nasazení, čímž se stává cenově dostupnějším. Jako výhody tohoto řešení jsou uváděny bezproblémové propojení všech informačních toků a činností ve firmě, podpora a aktualizace podle nových okolností zaručené dodavatelem s rozsáhlou zákaznickou základnou. Tento postoj lze nalézt kupříkladu v [NAD04] a je většinou podporován názory tvrdícími, že vzhledem ke globalizujícímu se trhu a stupňováním konkurence jsou podniky, které problém vývoje své IS/IT infrastruktury řeší až když je to skutečně nutné, ve velké nevýhodě oproti připraveným konkurentům. Pro většinu menších firem (obvzláště na českém trhu) asi není problém uznat opodstatnění této teorie, problémem a to zcela zásadním ovšem zůstává cena. Jak upozorňuje [HOF03] IT strategie menších firem je odlišná od velkých a jejím prizmatem je co nejkratší doba návratnosti investice a s tím spojená minimalizace ceny. Jedním z důvodů tohoto postupu je snaha o udržení přijatelného cash-flow (menší firmy totiž málokdy řeší problém přebytku finanční hotovosti, kterou není kam investovat). Odlišným úhlem pohledu na tuto problematiku jsou naopak práce podporující různé druhy outsourcingu. Výchozí úvahou je zde přílišná cenová náročnost řešení dané oblasti uvnitř firmy (i třeba jen z pohledu získání a zaměstnávání odborníků na údržbu a provoz daného systému) a možnost přenechání této starosti externí firmě. Základní popis možností realizace je uvedena v [BRU98] a v [FEU02], která je podrobněji rozebírána v kapitole 3.2. Není sporu, že některé části provozu firmy je nejekonomičtější řešit outsourcingem a například webhosting je ukázkou oblasti, kde se jedná prakticky o standard řešení pro MSP. Ovšem jak je uvádí i [FEU02], existují části informačního systému, které z nejrůznějších důvodů outsourcovat nelze, případně se to finančně nevyplatí. Tento předpoklad znamená, že lze očekávat, že nějaký minimální objem IT je téměř vždy ponechán v režii firmy samotné. Kritické pro možnost využití outsourcingu je tedy, aby objem částí, které podnik může outsourcovat přesahoval nějakou minimální hranici, za kterou bude snížení nákladů na provoz IT vzhledem k souhrnu plateb dodavateli řešení skutečně signifikatní. Další možnou překážkou rychlého vývoje nových outsourcingových řešení může být konzervativnost menších podniků vůči investicím do změn [SCA04] (menší firma si těžko může dovolit, aby projekt změny SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

3 Jakub Štochl skončil neúspěšně, jak tomu v některých ambiciózních případech bývá u velkých firem). Odborníci sledující vývoj trhu IS/IT se tedy shodují v tom, že MSP jsou a budou nuceny řešit svůj provoz IT systematicky a s jasně definovanou vizí (udržování procesu ad hoc nákupů je dlouhodobě neudržitelné). Zároveň je vidět snaha vedoucích firem v oblasti proniknout na tento segment trhu a nabízet vhodné řešení. Poněkud rozdílné názory panují v otázce, jak nejlépe tuto situaci řešit. V následujícím textu bych chtěl ukázat, že pro MSP na českém trhu existují možnosti jak tuto situaci řešit reálně z pohledu výdajů na IT a že záleží hlavně na schopnosti podniku oddělit základní potřeby z hlediska IT od řešení, která nejsou z hlediska hlavní činnosti podniku kritické a lze je redukovat. 3. Obecná rizika IT politiky MSP 3.1 MSP, jaké vlastně jsou? Jak již bylo zmíněno v úvodu, základním parametrem definice velikosti firmy pro účely této práce je primární potřeba informačních technologií ve firmě, nikoliv počet zaměstnanců, obrat nebo jiné ekonomické ukazatele. Jak ovšem v současné době tyto firmy v České republice z hlediska IT vypadají? Obecně platí, že existuje určitý minimální základ, který lze nalézt v prakticky každé organizaci, kterým je určitý počet klientských stanic, které jsou využívány pro základní administrativu (účetnictví, personální agendu, psaní dokumentů, fakturace atp.) a další část určená managementu firmy, která je využívána k tvorbě základních přehledů o výkonnosti firmy. Dále se vybavení velmi diversifikuje podle vztahu managementu (a potažmo majitelů) k informačním technologiím a investicím, které vyžadují. Většina z těchto firem se ovšem v nějaké době ocitla (nebo ocitne) v situaci, kdy bylo (bude) nutné řešit problematiku integrace používaných softwarových produktů. To souvisí s typickým vývojem firmy, kdy z počátku není zcela jasná ani budoucnost a profilování z hlediska hlavní činnosti, natož aby se tvořila nějaká ucelená informační strategie. Koupě programového vybavení se tudíž řeší v okamžiku potřeby a zpočátku v situaci, kdy je téměř nemožné správně odhadnout strategické dopady tohoto rozhodnutí. Tato počáteční (větší či menší) anarchie skončí po určité době zároveň se stabilizací firmy na trhu a utvořením si přehledu o možnostech dalšího růstu, spojené s přijetím dlouhodobější strategie. V tuto chvíli se objevuje nutnost vybrat k této strategii vhodné programové vybavení a majitelé firmy jsou již ochotni investovat do IT vzhledem k vidině perspektivy budoucího vývoje. Toto rozhodnutí je ovšem kritické nejen vzhledem k možnosti podcenění tohoto kroku a neochotě investovat do nových produktů, které by zajistily potřebnou integraci IS firmy, ale též z hlediska přecenění role IT ve firmě a volbě řešení, které bude v poměru k investovaným nákladům velmi neefektivní a může firmu přivést do velmi nepříjemné situace. Typickým příkladem MSP pro tuto práci bude tudíž firma, která se již etablovala na trhu, má nějakou strategii budoucího vývoje a nachází se v bodě, kdy je situace pořizovaní programového vybavení podle jednotlivých požadavků neúnosná a firma je ochotna investovat do systémového řešení IS/IT. Tento okamžik zasáhne veškeré části podniku, jelikož bude mít zcela zásadní vliv na jeho informační systém a tím pádem i veškeré firemní procesy. Jelikož se jedná o strategické rozhodnutí je přirozená snaha udělat všechny zásadní změny najednou, aby pak 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2004

4 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových IS firma mohla fungovat po co možná nejdelší dobu v klidu. Tím se přímo nabízí dnes velmi populární BPR, kdy dojde k přehodnocení veškerých firemních procesů. Zde ovšem hrozí nebezpečí, že snaha o systémové řešení oblasti IS/IT se zvrhne v přizpůsobování podniku moderním trendům a informační systém zůstane poněkud na okraji zájmu. Je totiž přirozené, že vrcholové vedení firmy věnuje pozornost hlavně věcem, kterým nejlépe rozumí (popřípadě si to alespoň myslí). Tento postoj, podle mého názoru, ilustruje například obrovská pozornost věnovaná v těchto případech změnám organizační struktury podniku. Přitom organizační struktura v menších organizacích může těžko cokoliv vyřešit, spíše může přinést problémy, pokud jsou vztahy mezi zaměstnanci nejasné. Mnohem více záleží na jednotlivých lidech a stylu vedení, který využívají. U velkých firem je situace samozřejmě složitější, jelikož je nutné udržet jistou míru organizovanosti. Ovšem i zde platí, že v jednoduchosti je síla a záleží na jasné definici zodpovědnosti a hlavně jejím vyžadovaní. Tristním případem manažerského exhibicionismu při změnách firemních procesů je Český Telecom, který se s příchodem konsorcia TelSource zbavil zastaralé organizační struktury a postupně se stal místem zavádění moderních metod, které vedly k situaci, kdy si Telecom po nástupu nového generálního ředitele musel vybrat externí firmu, aby systém opět přepracovala. 3.2 Možnosti řešení Pokud se tedy firma rozhodne nějak systémově řešit tuto problematiku má v zásadě dvě základní možnosti řešení. První je stavba řešení nákupem oddělených komponent, které jsou vzájemně propojitelné v bodech, kde je to potřeba. Příkladem tohoto postupu je situace, kdy firma vlastní systém pro řízení výroby, který jí naprosto vyhovuje a s jehož ovládáním jsou pracovníci velmi dobře obeznámeni. Rozhodne se tudíž tento systém ponechat v podniku a jelikož program zároveň poskytuje statistické výstupy v podobě exportů Sybase databáze, zároveň vyhledá na trhu systém pro podporu rozhodování, pro který není tento formát problémem. Jedná se vlastně o stejný postup, jaký firma praktikovala doposud, ovšem s uvědoměním si důležitosti koncepce systému a kladením základních požadavků na výběr IS/IT z hlediska širších souvislostí než pouze schopnosti řešit požadovanou operaci. Druhou možností je volba nákupu komplexního řešení od dodavatele (systémového integrátora). Tímto způsobem se dosáhne vysokého stupně integrace za cenu velké (někdy až celkové) změny programového vybavení. Tento způsob bude obvykle doporučován, jelikož se jedná o velmi čisté řešení, které pomáhá předejít mnoha možným problémům se vzájemnou kompatibilitou jednotlivých částí systému. Navíc lze předpokládat, že tomu tak zůstane i u nových verzí. Zde ovšem mnohem více hrozí problém investice velké peněžní částky do řešení, ze kterého budou vyžívány pouze části, které by se daly pořídit mnohem levněji jinými cestami. Kromě těchto dvou možností může teoreticky firma nechat vyvinout proprietární software, popřípadě se ho snažit vystavět vlastními silami, to se ovšem neslučuje s definicí MSP, která byla uvedena výše nebo zařídit úplný outsourcing IS/IT. Zde ovšem narážíme na jednoduchý problém, kdy firma sice platí garantovanou měsíční cenu a nemusí se obávat náhlých velkých investicí do IS/IT, ovšem minimální výše pravidelné splátky je větší než plánovaný rozpočet firmy na tuto SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

5 Jakub Štochl oblast (to samozřejmě nemusí platit ve všech případech, ale jde o situaci typickou pro tento segment trhu). Je totiž nutné si uvědomit, že při rozsahu IS/IT ve firmě bude možno outsourcingem vyřešit pouze malou část jejích potřeb, jelikož již dnes je většina složitějších úkolů řešena externě (i když se například jedná pouze o stálého spolupracovníka, který je třeba právě při složitějších rozhodnutích), pouze problematika denního provozu je standardní činností pracovníků firmy. Jistou variantou pro MSP by v tomto případě mohlo být využití ASP (Application Service Providing), jehož definici lze nalézt například na [ASP04]. Ve stručnosti se jedná o pronájem aplikace od dodavatele, který se realizuje prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí tenkého klienta, či webového prohlížeče. Veškeré náklady na provoz (včetně hardware) jsou tedy na straně dodavatele, zákazník potřebuje pouze připojení k síti a počítač pro přístup k aplikaci. Cena se obvykle určuje fixní částkou za měsíc a uživatele. Tento způsob outsourcingu je velmi populární například v USA a články expertů na tuto oblast mu předpovídají velkou budoucnost. Jako největší výhoda ASP je uváděna možnost tzv. guru sharing, kdy velký počet zákazníků sdílí znalosti a umění odborníků v oblasti IT, které by si individuálně nemohli dovolit zaplatit. Toto hledisko a zároveň možnost věnovat se poté pouze hlavní činnosti firmy zcela zásadně akcentuje například článek ASP Customer Experience [ACA]. Pokud se bavíme o situaci v České republice, lze vycházet z prací [TAS02] a [NAS04], které jsou k dispozici na webových stránkách ASP monitoru. Pokud se jedná o nejdůležitější parametr nabídky tj. cenu, potom lze ASP (v průzkumu se jednalo o ERP systémy) provozovat v ceně nejčastěji mezi Kč za uživatele a měsíc. I když je tento způsob outsourcingu uváděn jako velmi vhodný pro menší podniky, pouze některé, splňující určité předpoklady, mohou z přechodu na ASP skutečně těžit. Pokud se jedná o podnik, který široce využívá připojení k internetu a disponuje tudíž rychlým a spolehlivým připojením a dále má síť více poboček, které musí zaměstnávat IT odborníky, vzhledem k tomu, že na každé z poboček je nutno spravovat složitější aplikace, které je možno outsourcovat, potom může volba ASP snížit náklady na IS/IT. Pokud se ovšem jedná o podnik s jednou pobočkou (nebo centralizovanou správou informací) a kde má IT oddělení minimální počet pracovníků, potom bude zavádění ASP znamenat pouze zvyšování nákladů, jelikož základní IT infrastruktura a péče o ni musí zůstat zachována. Pokud navíc podnik využívá nějaké speciální programy (např. pro řízení výrobní linky) bude situace ještě složitější. Jestliže se podíváme na současnou velikost trhu ASP v České republice je vidět, že se zatím stále jedná spíše o doplňkovkou službu zavedených firem. Když ovšem dojde ke zlevnění a zkvalitnění přístupu na internet, může rozmach tohoto typu outsourcingu způsobit pokles ceny a tím i zvýšení přitažlivosti pro MSP. 3.3 Informační strategie a externí dodavatelské firmy Jako primární dokument řízení informatiky ve firmě je obvykle uváděna informační strategie. Ta by měla navazovat na globální strategii firmy a řešit veškeré otázky týkající se IS/IT a jejího vývoje v podniku. V literatuře lze různé návody a způsoby její tvorby, jeden z typických způsobů je uveden například ve [VOR97]. Základní postup tvorby informační strategie lze ilustrovat v následujících bodech: Příprava a plánování informační strategie, včetně dodržení vazeb a snazu o koordinaci s globální strategií firmy. Stanovení a formulace vize a cílů IS/IT 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2004

6 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových IS - analýza stávajícího stavu informatiky - analýza a hodnocení trendů IS/IT - definice základních požadavků na IS/IT Integrace podniku s okolím a koordinace podnikových procesů ve vztahu k informatice Definice modelu řízení a provozu informatiky - návrh modelu procesů informatiky - popis architektur IS/IT Zde je nutné si uvědomit, že pro MSP není nejdůležitější mít přesně definované všechny body, které jsou zde uvedené. Jedná se totiž o univerzální návod, který je možno aplikovat na jakoukoliv velikost podniku. V našem případě jsou ovšem některé části natolik jednoduše postižitelné, že není nutné vytvářet jejich detailní popis pomocí modelovacích prostředků. Nejdůležitější je nastínění a udržení jasné představy o budoucím směřování informatiky ve firmě a jasné a srozumitelné popsání nutných kroků a jejich dopad na jednotlivé části podniku. Jelikož tvůrce této strategie většinou není externí odborník, ale manažer firmy odpovědný za informatiku (ve spolupráci se specialistou na IS/IT ve firmě, aby se předešlo neuskutečnitelným nápadům) hrozí v případě striktního dodržování nějaké metodiky problém většího zaměření se na dodržování formy před vlastním obsahem. Informační strategie MSP by tudíž měla být jasnou formulací vize vývoje informatiky v podniku, přičemž není nutné aby přesně splňovala požadavky kladené na velké firmy, kde složitost jednotlivých procesů neumožňuje jednoduché zpracování. Dalším podstatným rizikem spojeným s reorganizací informatiky je výběr externích dodavatelů, ať se již jedná o dodavatele software nebo komplexní systémové integrátory. Politika zavedených firem v této oblasti byla totiž až donedávna zaměřená primárně na velké podniky (což je dáno i investicemi do IS/IT, které jsou ve velkých firmách vyšší i v přepočtu na zaměstnance a to dost zásadně, jak ukazuje například [UKI02] pro Velkou Británii) a až v poslední době proklamují snahu zaměřit své produkty na potřeby MSP, jelikož zde vidí nevyužitý prostor pro investice, vzhledem k předpokládanému růstu výdajů tohoto sektoru [CLB04]. Jenže ve většině případů se jedná o standardní produkty či řešení vyvinuté pro velké podniky pouze ořezané z hlediska počtu uživatelů a náročnosti na provoz. Stejně tak v případě nabízených řešení systémové integrace se vychází ze strategií aplikovaných ve velkých firmách, přizpůsobených tak, aby byly přístupné pro MSP. Tento přístup jakoby předpokládal, že malý či střední podnik je pouze přechodným obdobím před jeho dalším rozvojem do stadia velké firmy (či střední se silným zastoupením IS/IT). To samozřejmě pro určitou část podniků platí (nebo to tyto podniky alespoň předpokládají). Velké množství MSP však již nepředpokládá žádný závratný vývoj (ať kvůli nasycenosti trhu a jasnému rozdělení podílů na něm, či kvůli nutnosti investic, které leží mimo možnosti firmy nebo kvůli jakýmkoliv jiným důvodům).,tento trend ostatně jasně plyne i ze statistik ukazujících poměr počtu podniků podle velikosti. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

7 Jakub Štochl Rozdělení podniků podle velikosti malé (0-19 zaměstnanců) střední (20-99 zaměstnanců) velké (100 a více zaměstnanců Obrázek č.1 Podniky dle velikosti Pro tento druh podniků může produkt či řešení postihující komplexně všechny možnosti jeho rozvoje znamenat zbytečnou investici, kterou nikdy nevyužije. Je jasné, že komplexní řešení by bylo optimální i z hlediska tohoto typu firem, je ovšem nutné si uvědomit, že možností jak využít volné finanční prostředky k investicím je vždy více, než jaký je objem těchto prostředků. Nedokonale využitá investice do IS/IT může potom podniku způsobit konkurenční potíže (či ztrátu konkurenční výhody), vzhledem k tomu, že dané prostředky nevyužil například k investici do modernizace výroby. Je tudíž nutné vyvarovat se situace, kdy firma podlehne tlaku externích dodavatelů a bude investovat do podpůrného procesu typu informatiky příliš velké prostředky, které posléze nepřinesou kýženou návratnost a to nikoliv z důvodu nesprávného používání či implementace nýbrž proto, že je podnik nebude schopen při rozsahu svých požadavků vůbec využít. 3.4 Konkrétní produkty a jejich specifika V rámci tvorby koncepce IS/IT má firma několik oblastí informačních technologií, ve kterých se musí rozhodnout pro nějaké řešení. V této kapitole se pokusím uvést ty nejdůležitější oblasti a k nim některé možnosti řešení Operační systém Jedním z rozhodujících elementů, ovlivňujících další produkty je volba operačního systému, který bude ve firmě dominovat. V současné době většina malých a středních firem dává jednoznačně přednost operačnímu systému Windows (ať už v jakékoliv jeho verzi). Zde je jednoznačnou výhodou jednoduchost a uživatelská přístupnost správy, jejíž základní operace zvládne každý obeznámenější uživatel. Další výhodou je, že od verze Windows 2000 lze celkem bez problémů použít verzi Professional jako server. Navíc je nutné počítat s tím, že většina levnějšího ekonomického softwaru je vyráběna pouze ve verzi pro Windows a uživatelé s ním mají zkušenosti (znalost produktů Microsoft Office je dnes standardní součástí 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2004

8 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových IS životopisu, zatímco open source produkty se vyskytují skutečně minimálně). Existuje ještě jeden, poměrně důležitý důvod a tím je úroveň vymahatelnosti zákona v oblasti softwaru v České republice, která je na mimořádně nízké úrovni, což způsobuje celkem standardní praktiky, kdy firma sice má operační systém zakoupen, ovšem v menším množství licencí, popřípadě pouze v nižší verzi a spoléha na to, že je příliš malým subjektem, než aby vzbuzovala zájem softwarových firem, popřípadě se utěšuje tím, že alespoň základní část produktů má zaplacenou. Tímto způsobem lze snížit náklady na placený operační systém na velmi přijatelnou míru, při které podnik již neuvažuje o snížení nákladů na základě pracnějšího zavádění open source řešení. Alternativou k Windows architektuře jsou operační systémy unixového typu, typicky jakákoliv verze Linuxu. Zde se jednoznačně projevuje stále nedostatečný vývoj desktopových produktů a orientace čistě na open source přináší značné vedlejší náklady, v podobě nutnosti zaučit uživatele na pro ně nestandardních programech, stejně jako při výběru softwaru (zvláště u levnějších ekonomických produktů, které jsou malými a středními podniky často využívány) je nabídka oproti Windows silně omezená. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že velká část podniků nevystačí již pouze s koncovými stanicemi propojenými mezi sebou, případně jednou stanicí určenou jako jakýsi centrální počítač, simulující práci serveru, ale je nucena poohlédnout se po skutečně plnohodnotném řešení síťové architektury, která jim posléze umožní dosáhnout vyšší míry integrace jednotlivých systémů. V tomto případě může být Linux a na něm postavené produkty velmi kvalitní alternativou k Windows architektuře i vzhledem ke své etablovanosti na poli serverových řešení. Takového řešení je vhodné využít například pokud se organizace rozhodne řešit otázku připojení k internetu a využívání u instalací vlastního mail serveru, fungujícího též jako firewall a proxy server. Další možná řešení (např Solaris (i když zde existují informace, že ho Sun začne distribuovat jako open-source, pod GNU licencí)) jsou v rámci MSP velmi atypickou záležitostí, jelikož se většinou jedná o software, který je specializován na poněkud jiný segment trhu a předešlým architekturám nekonkuruje ani cenou, ani poskytovanými možnostmi. Pokud se již v podnikové architektuře vyskytne je to většinou v rámci dílčího specializovaného řešení, například programů ovládajících nějakou část výrobního procesu, kde je software dodáván společně s hardwarem jako jedna komponenta Informační systém Skutečným jádrem snahy o intergraci IS/IT ve firmě je implementace provozního informačního systému. Zde se jedná o integraci podnikových procesů a dat a alespoň některé části informačních systémů je nucen zakoupit prakticky každý podnik. Proto je také nabídka na tomto trhu extrémně široká a pro firmu je velmi obtížné (ovšem zároveň se jedná o nutnou podmínku úspěchu) vybrat optimální řešení pro její potřeby. Už jen například na [SOL04] lze najít obrovské množstvínejrůznějších druhů softwaru pro MSP. Základním kritériem při výběru informačního systému jsou reference a počet prodaných licencí výrobce, jelikož neexistuje horší situace, než když podnik zakoupí systém, který během krátké doby skončí a přestane být podporován a firmu čeká implementace systému nového. Jelikož tato situace může nastat (zvláště pokud se jedná o menší národní firmu) i v případě pečlivého výběru je kritická podmínka, aby systém byl schopen exportu dat v nějakém standardním SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

9 Jakub Štochl formátu. Pokud je podnik nucen provést další změnu informačního systému nepřijde tak alespoň o data, která jsou základním bohatstvím firemního IS/IT. Je tudíž třeba velmi opatrně přistupovat k systémům, které veškerá data ukládají do nějaké starší v programu integrované databáze, která si vše zálohuje pouze ve svém (často obskurním) formátu. Tato situace se svého času nepěkně vymstila jedné pražské nemocnici, kde udržovali velké množství záznamů o specifickém vyšetření pomocí takového proprietárního softwaru, až jednoho dne bylo dosaženo limitů objemu dat a zjistilo se, že neexistuje žádný normální způsob, jak se k datům dostat. Nakonec naštěstí pomohl program, který vyvolával jeden záznam za druhým v příkazové řádce a ze standardního výstupu na monitor data zapisoval do souboru (ovšem v případě rozsáhlejšího datového modelu, jak tomu v informačních systémech bývá, by bylo nalezení řešení mnohem složitější). Další výhodou možnosti jednoduchého exportu je transformace do výměnných formátů. Podnik je totiž v některých případech tlačen přizpůsobit se svému odběrateli (obvzláště pokud se jedná o dominantní firmu na trhu) a v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů implementovat nějakou z forem elektronické komunikace. Poté se většinou oblast vybíraných systémů zužuje právě na ty, které danou funkcionalitu nabízejí. Jelikož se ovšem většinou jedná o nějaký jednoduchý standard, založený na XML nebo jiném značkovacím jazyce není problém vytvoření externího programu, který požadovanou transformaci z jednoduchého vstupu provede a navíc jeho úprava je nezávislá na upgradu celého systému. Zde jde hlavně o ilustraci situace, kdy přehnané požadavky definované bez znalosti problému mohou prodražit či zhoršit výsledné řešení již v zárodku. Při rozhodování o komplexnosti a rozsáhlosti (a s tím samozřejmě i ceně) informačního systému vychází podnik ze své informační strategie a měl by být schopen sám definovat oblasti, které by měl systém řešit. Jelikož tento typ software je v současnosti většinou velmi modulární, není problém při přesném určení zvolit pouze moduly opravdu nezbytné. Ve většině známějších systémů jsou nabízeny následující moduly: - Účetnictví (jednoduché, podvojné) - Sklad - Mzdy - Majetek (evidence, údržba) - Řízení projektů - Logistika - Výroba - Controlling - Document Management - CRM - Manažerské analytické funkce - Internetový obchod atd. Bylo by nádherně jednoduché nechat si nainstalovat komplexní řešení všech předchozích bodů v nějakém známém robustním systému, ovšem v praxi je tento krok nejdražším ze softwarových řešení a z tohoto důvodu je nutné pečlivě volit strategii při výběru informačního systému. 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2004

10 Možné problémy MSP při snaze o systémovou intergraci a inovaci podnikových IS Skládání komponent Jednou z nejlevnějších variant (alespoň z hlediska pořizovacích nákladů) je přístup, kdy se firma snaží zachovat si co nejvíce již využívaných produktů a i přes možné budoucí problémy se rozhodne řešit různé činnosti pomocí programů, které spolu komunikují pouze neefektivně, v nejhorším případě vůbec. Kladem této varianty jsou nízké pořizovací náklady a též nízká míra protestů zaměstnanců, které nikdo nenutí učit se něco nového a zvykat si na nový produkt. Ovšem zcela zásadní nevýhodou je neexistence jakékoliv integrace dat a procesů, vše zůstává dále oddělené a podnik tím ztrácí vhodnou chvíli, kdy mohl s integrací začít a zadělává si na zcela zásadní problémy, které v budoucnu nastanou, jakmile se objeví potřeba sdílení jednotlivých dat a duplikování bude příliš složité a bude zároveň způsobovat zvýšenou chybovost v datech. Jisté (i když rozhodně nijak zásadní) opodstatnění může tento postup mít například v situaci, kdy firma řeší účetnictví pomocí outsourcingu, ale skladové hospodářství si eviduje ve svém softwaru, který se liší od toho, který používá účetní firma, data se nedají synchronizovat dohromady, ovšem jelikož firemní účetnictví se z důvodů snahy o minimalizaci daňových plateb stejně poněkud liší od reálného stavu věcí a tudíž neexistuje potřeba tato data koordinovat. Informační systémy primárně určené pro MSP Toto je nejčastější řešení, které bude podnik volit, jelikož finanční investice ještě nedosahuje závratných výšek a přitom umožnuje integraci ekonomických činností ve firmě spolu se sjednocením datové základny. Jedná se nejčastěji o tuzemský software, produkovaný již delší dobu v cenách od 10 tis. Kč za instalaci (kde v případě více instalací cena na jednu instalaci velmi rychle klesá). Z hlediska výše investic jako vetšinou nejvíce sledovaného bodu je takovýto produkt optimálním řešením. Naprosto kritické jsou zde ovšem reference na produkt a jeho funkční specifikace, jelikož zde se nacházíme v oblasti, kde se nejčastěji lze setkat s nemilým překvapením, kdy nějaký požadavek nefunguje nebo není vůbec implementován. To plyne též z toho, že se většinou nejedná o komplexní informační systém, ale spíše o software pro ekonomickou agendu, na který se postupem času nabalují další standardně požadované moduly. Další možnou nevýhodou je architektura těchto systémů, která je založena (i vzhledem ke snaze o minimalizaci ceny) na typických velikostech MSP a nedá se předpokládat, že v případě bouřlivějšího rozvoje firmy by daný produkt byl schopen obstát požadavkům, které jsou standardní u velkých podniků. Typickými zástupci této kategorie jsou například produkty Abra G2 od Aktisu [AKT04] či Money S3 od Cígler Software [CIG04]. Komplexní řešení informačního systému Optimální varianta je samozřejmě zvolit známý robustní systém, který podniku umožní téměř libovolný rozvoj s tím, že nechá implementovat právě tu část modulů, kterou definoval ve své informační strategii. Tato myšlenka ovšem většinou narazí na jednoduchý problém, kterým je rozpočet na informatiku ve firmě. I když velcí hráči na trhu informačních systémů často proklamují snahu více se zaměřit na trh MSP jehož potenciál podle nich ještě není dostatečně využit, způsob architektury těchto systémů neumožňuje jít s cenou velmi výrazně dolů. Typickými produkty SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Možnosti využití cloudu pro firemní účely Cloud in practice Bakalářská práce Studijní program:

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Outsourcing informačních technologií

Outsourcing informačních technologií Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Outsourcing informačních technologií Bakalářská práce Autor: Jiří Dufek Informační technologie Vedoucí

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy Business Information Systems Marie Horká Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Bakalářské práce Podnikové informační systémy

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více