Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k"

Transkript

1 Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k tomu, aby se mohlo vykročit k další etapě dostavby obecní budovy č. p. 54, jinak též pracovně nazývané VÍZA (víceúčelové zařízení). Po přepracování projektové dokumentace z poloviny 80. let a po zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků na přestavbu a přístavbu OÚ včetně provozní budovy bylo rozhodnuto Ministerstvem financí ČR o přidělení částky Kč na tuto akci. Musím podotknout, že naše obec od r takto vysokou částku jakožto účelovou dotaci neobdržela. Proto mohly být ihned zahájeny všechny nutné činnosti pro zdárný rozběh stavby (prodloužení stavebního povolení, další úpravy projektu, urychlená komunikace s ministerstvem apod.). Na vysvětlení dodávám, že Přestavba a přístavba OÚ je vlastně druhou etapou z předpokládaných tří, které mají za cíl dokončení celého komplexu. I. etapa - lékaři, kosmetika, knihovna (zrealizováno v r poskytnuta dotace z MMR ve výši Kč). II. etapa - kancelář referentek pro styk s veřejností, kancelář starosty, malá zasedací místnost, výtah pro imobilní spoluobčany, archiv a technické zázemí. Dále provozní objekt pro pracovníky zeleně, tj. šatna, dílna, 2x garáž a technické zázemí. V základním rozsahu bude zhotoven dvůr OÚ. Realizace celé této akce právě probíhá - poskytnuta dotace Kč z MFČR. III. etapa - víceúčelový sál s přísálím, zařízení umožňující komplexní občerstvení při kulturních akcích a technické zázemí (je zpracován projekt a podána žádost o dotaci ve výši čítající přes 6 mil. Kč). Stávající stavba (přestavba a přístavba OÚ) byla zahájena v nejbližším možném termínu - tedy v květnu letošního roku. Po klasických počátečních problémech (např. zjištěny nové skutečnosti založení stávajícího objektu hasičské zbrojnice atd.) byly tyto urychleně řešeny, a to za přítomnosti statika, stavebního dozoru, projektanta a samozřejmě zástupce dodavatele (Inga Brno) a investora.v dnešních dnech probíhají zemní práce, ale již i další práce na rozvodech elektřiny a sanitárním vybavení. Dokončení stavby a kolaudace bude v říjnu, nejpozději v listopadu letošního roku.další informace budou otištěny průběžně dle pokračování výstavby.

2 Nosislavský zpravodaj června 2005 Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a Rada obce: projednala projektový záměr možného využití budovy č. p. 23 a pověřuje starostu dalším jednáním o případných variantách způsobu využití objektu; projednala stížnost ohledně provozu školního hřiště a pověřuje starostu obce řešením této problematiky v součinnosti s obecní policií; projednala a doporučuje ZO schválit Zřizovací listinu ZŠMŠ Nosislav, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, v zaktualizovaném znění; projednala a doporučuje ZO schválit vyhlášku obce o symbolech (užívání znaku a praporu obce); projednala vyhlášku obce, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a doporučila ji ZO schválit; projednala a následně zamítla žádost odprodat obecní pozemek p. č. 545 v k. ú. Nosislav. Důvodem zamítnutí je zhotovení terénních úprav na výše uvedeném pozemku, a to za účelem vzniku parčíku (ul. U Hřbitova); odsouhlasila nabídku firmy M-stav, spol. s r.o., Nosislav 399, na opravu komunikace v ul. Krefty včetně termínu a způsobu navržených oprav; odsouhlasila záměr majitele vybudovat studnu na pozemku p. č (dle KN) v k. ú. Nosislav; odsouhlasila provedení el. přípojky nn k pozemku p. č. 1562/1 v k. ú. Nosislav z opěrného bodu v blízkosti RD č. p. 393 (lokalita Solary). Podmínkou je umístění podzemního kabelu mimo obecní pozemky na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a vyžádání si jejich souhlasu; odsouhlasila poplatky za provoz zařízení v knihovně v rámci využívání veřejného internetu; schválila vypracovat žádost o dotaci na dokončení víceúčelového sálu v rozestavěném obecním objektu VÍZA (v sousedství stávající restaurace U Mostu); ZO projednalo a schválilo dne : schválilo zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Nosislav - příspěvkové organizace -přednesenou starostou obce a souhlasí s tím, že ztráta vzniklá v r ve výši Kč bude plně kryta z rezervního fondu; schválilo převod finanční částky za odpisy budov MŠ a ZŠ zpět na účet obce; vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2004 a schválilo závěrečný účet bez výhrad; vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením DSO DS (tj. bývalý svazek 5 okolních obcí za účelem výstavby kanalizací) v roce 2004 a schválilo závěrečný účet s výhradou; odsouhlasilo odprodej obecního pozemku p. č. 180/4 o výměře 45 m 2 v k. ú. Nosislav, druh pozemku - orná půda, dle geometrického plánu /2004 manželům Milanovi a Ludmile Španielovým, Nosislav 224; na základě Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s ing. Holánkem - HORTISS ze dne (rekapitulace víceprací a smluvních pokut), odsouhlasilo zrušení pohledávky - faktury č vydané obcí dne a vystavení faktury nové; schválilo znění dohod o finančním příspěvku na výstavbu technické infrastruktury, které budou uzavírány s jednotlivými majiteli parcel dotčených prodloužením inženýrských sítí v ul. Dolní Kroupná. K zajištění peněžitého závazku uzavře vlastník nemovitosti s obcí Nosislav smlouvu o zřízení zástavního práva k dotčené nemovitosti na dobu 20 let ode dne podpisu; odsouhlasilo uzavřít smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, konkrétně s majiteli parcel p. č. 710, p. č. 714/1, p. č. 1334/2 a p. č. 1336/18, vše v k. ú. Nosislav; odsouhlasilo uzavření smlouvy s městem Židlochovice o zajištění lékařské služby první pomoci a přepravy pacientů k lékařskému ošetření nebo do lůžkového zařízení (sanitní služby); odsouhlasilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice o zajištění výkonu činností obecní policie pro obec Nosislav v aktualizovaném znění - schválilo rozpočtová opatření; neodsouhlasilo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 822/1 v k. ú. Nosislav s paní Mgr. Alverou Zárubovou, Těšany 380. Ze života obce Prioritou letošního roku se stala přestavba a přístavba obecního úřadu - viz samostatný článek. Rozpočet obce a odsouhlasené hlavní úkoly a investiční akce jsou osnovou pro pokračující rozvoj obce i v letošním roce. Probíhající jednání se všemi zúčastněnými ve věci rozšíření inženýrských sítí a ploch možných pro výstavbu RD je toho příkladem. Prodloužení inženýrských sítí v ul. Dolní Kroupná je na dobré cestě. Předpoklad je zrealizovat nové potrubí plynu, vody, veřejné osvětlení a prodloužené el. vedení nn v délce 100 m do poloviny příštího roku. Vznikne tak další možnost výstavby pro nejméně 10 dalších RD. Rozjednána je obdobná varianta v ul. Horní Kroupná, ale vzhledem k nedořešeným majetkoprávním záležitostem je tato investiční akce pozastavena. Možná že jste si povšimli nových vývěsek v místě před samoobsluhou, které tak nahradily vývěsky staré a ve značně zdevastovaném stavu.

3 Nosislavský zpravodaj června 2005 Na základě neustálých stížností na provoz školního hřiště a nedodržování provozního řádu vyzývám tímto rodiče již poněkolikáté k poučení svých dětí, jak se mají na veřejnosti chovat - odpovídají za ně. Hřiště je v současné době předmětem zpřísněného dohledu obecní policie, která bude jakýkoliv přestupek proti slušnému chování a porušování provozního řádu trestat. Myšlenka na vyčlenění tohoto hřiště pouze pro děti ze ZŠ a MŠ je stále aktuálnější. Během jarních měsíců proběhly drobné úpravy komunikace v ul. Krefty, její odvodnění a přespádování. Byl opraven pomník padlým ve II. sv. válce na obecním hřbitově a byla provedena další výsadba zeleně na tomto místě. V současné době probíhá příprava na zpracování žádosti o dotaci z fondů OPI z EU ve věci kanalizace, dále přeložení a prodloužení ul. U Hřbitova - tzn. prodloužení stávající žulové silnice cca o m. Důvodem je připravit okolí budoucího vjezdu na hřbitov a zejména pak zpevnit prostor pro stání pohřebního vozidla při smutečních obřadech. Žádám ty občany, kteří neustále nerespektují ochranu životního prostředí a všechny další, aby se v této chvíli zamysleli nad svým počínáním. Porušování zákazu vyvážet stavební suť a nepořádek do okolí obce je opravdu šetření na nepravém místě. Pominu-li nepříjemnosti s policií, pak je nutno mít na zřeteli i to, že při budoucích kolaudacích rodinných domů bude OÚ striktně vyžadovat doklad o likvidaci stavební sutě na řízené skládce. Též upozorňuji, že případné terénní práce, byť na vlastním pozemku, musí být řádně projednány s kompetentními orgány - odborem životního prostředí MěÚ Židlochovice a s OÚ Nosislav. Dochází totiž ke změně odtokových poměrů nově upravené parcely a k případným problémům se sousedícím vlastníkem parcely. Oplocovat parcelu (polnost kdekoliv v katastru) bez vyjádření místní komise životního prostředí a souhlasu MěÚ Židlochovice nelze. Důležitá informace na závěr pro nás všechny - pitná voda dodávaná do vodovodního řadu již od začátku kalendářního roku splňuje všechny požadované normy vody pitné. Nevyhovující vrty byly odstaveny. Vyhláška, která bude rušit stávající vyhlášku o stanovení některých limitů pitné vody je dle slov p. ředitele spol. VaK Břeclav, a.s., již na cestě. Do všech domácností byla doručena "Příručka pro případ ohrožení" - obecné zásady jak reagovat v případě spuštění sirény, v případě havárií nebezpečných látek apod. Pavel Fröhlich starosta obce Výměna řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané : a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 je nutné vyměnit do 31. prosince 2007 b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je nutné vyměnit do 31. prosince 2010 c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 je nutné vyměnit do 31. prosince 2013 OÚ Nosislav Cyklista!!!!!!!!!!!!!! Cyklista!!!!!!!!!!!!!! Cyklista!!!!!!!!!!!!!! Cyklista!!!!!! Na silnici krvavé skvrny, blikající svíčka u silnice. Poslední dobou se stále častěji setkáváme s nehodami na silnicích, kde obětí se stávají chodci nebo cyklisté. Někde by cyklistovi zachránila život helma, jindy skutečné dodržování pravidel silničního provozu. V období nadcházejících prázdnin chci jen připomenout rodičům, že cyklistická helma není tak zbytečná, když dokáže zachránit dítěti život. A přechody pro chodce?. A když se objeví děti blízko silnice? Řidiči, zůstaňte na pozoru! Lidský život je lidský život a za moment zdržení vždycky stojí. Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů je i v našich silách. Udělejme pro to něco. Začínají prázdniny a je nabíledni, že všechny děti budou užívat zaslouženého volna plnými doušky. Neznají a ani si nepřipouštějí všechna rizika, která jsou spojena s pohybem na silnici. Je třeba, abychom my dospělí byli těmi zodpovědnějšími a slovem i příkladem děti naučili pohybovat se po komunikacích co nejbezpečněji. Milada Válková

4 Nosislavský zpravodaj června 2005 Česká pošta racionalizuje dodávací službu INFORMACE PRO TISK projekt OPTIMALIZACE DODÁVACÍ SLUŽBY. Vysoké provozní náklady a zabezpečení státem stanoveného rozsahu služeb to jsou důvody realizace racionalizačních projektů státního podniku Česká pošta. Jak již bylo naznačeno v regionálním tisku Nový život, od se připravuje v organizační jednotce ČP, s.p., obvod Břeclav start projektu Optimalizace dodávací služby. Základním cílem je sloučení doručovacích okrsků a centralizace k poštám s tzv. komplexní dodávací službou (dále KDS). Tyto pošty u obvodu Břeclav je jich celkem 9 zabezpečí kromě doručování listovních zásilek i doručování balíků (obyčejných i expresních). V rámci tohoto projektu se změní i činnost 23 pošt a stanou se z nich pošty podávací tj. bez doručovatelek. Současně budou zrušena i některá poštovní střediska. S uvedenými změnami byli písemně ředitelem obvodu Břeclav seznámeni starostové dotčených obcí. Pošty s KDS budou vybaveny automobily a poštovní doručovatelky po vytřídění listovních a balíkových zásilek budou motorizovaně doručovat postupně v obcích napojených na příslušnou poštu s KDS, současně bude zabezpečováno i doručení balíků v těchto obcích. V případě nezastižení adresáta se zásilky oznámí a uloží na tzv. ukládací poště, kterou bude pošta v dané obci, případně nejbližší obci. Občanům obcí, ve kterých pošta nebo poštovní středisko nebude, byl název ukládací pošty oznámen písemně. Realizací projektu Centralizace dodávací služby nebude zhoršena kvalita dodávání listovních zásilek ani peněžních hotovostí (poukázky a důchody) a služby budou naopak rozšířeny o dodání balíkových zásilek. Změní se však časy, kdy byli občané zvyklí na příchod svého doručovatele. Žádáme občany, aby měli k označeny domy platným číslem popisným a instalovánu vhodnou a označenou domovní schránku. Případné dotazy a připomínky veřejnost může směřovat na Provozní ředitelství ČP, s.p., obvod Břeclav, Břetislavova 1, Břeclav nebo na vedoucí pošt v obcích. V obci Nosislav bude motorizované doručování probíhat v době od do hod. Dále si dovolujeme upozornit občany, že pokud jim nevyhovují hodiny pro veřejnost u pošty Nosislav, je možno písemně požádat o ukládání zásilek na jiné poště v okolí. O změnu ukládací pošty lze požádat i u již uložené konkrétní zásilky, a to i telefonicky a zdarma. V Břeclavi dne Ing. Vladimír Salvet ředitel obvodu Břeclav

5 Nosislavský zpravodaj června 2005 Malé ohlédnutí pana Jaroslava Skály Vzpomínkou na své mládí a láskou ke sportu se mi vyznal pan Jaroslav Skála (91 let ). Musím ale začít vyprávět popořádku. Už od dětství a mládí jsem měl rád sport. V Nosislavi byl Sokol založen v r U jeho zrodu stáli : řídící školy p. Dostál, učitelka Makovská, Nozar (také učitel), Machour Boh., Hejtmánek Václav, Drobný Václav, Skála Václav, Skála Adolf, Jakš Josef, Jakšová Anna, Vránová Růžena, Zbořil Vladimír, Hejtmánek Jaroslav, Nečas Emil, Lukl Oldřich, Sedlo František a Rudolf, Sedlo Ladislav, Klouparová Marie. To byli největší nadšenci pro tělovýchovu v Nosislavi. Cvičili jsme ve školní tělocvičně na dvoře, organizovali jsme veřejné cvičení a hry. Prvními náčelníky byli: Hejtmánek Václav, Sedlo Fr. č. p. 85, Sedlo Rudolf, Skála Jaroslav, tedy já, Mahovský Vlastimil, Bartušek Pavel. Náčelnicemi pak: Makovská Jarmila, Solničková Antonie, Klouparová Marie, Rosová Slávka. Byli jsme všichni mladí a horliví sportovní nadšenci, stále jsme vymýšleli různé akce i mimo obec. Jezdili jsme koňským povozem pěkně nazdobeným do okolních vesnic na zápasy. Cvičenců bylo opravdu hodně - i těch malých. Aby se všichni vystřídali ve vymezených prostorách, měli jsme přesný rozpis hodin pro jednotlivé skupiny. Pak jsme vzali do nájmu stodolu paní Růženy Novotné, to bylo asi v roce , a tam jsme si vybudovali tělocvičnu. Ještě později se ta nemovitost odkoupila. Mívali jsme tam i kino, které bylo v režii našeho Sokola a Osvětové besedy. Měli jsme tam skládací židle, které jsme vždycky po představení museli uklidit, aby bylo volno pro cvičence. Vždycky dva nebo dvě z nás byli určeni jako uvaděči. Také divadla jsme tam hráli. Režisérem byl tehdy Boh. Machour, později Josef Husovský. Velmi rád ale vzpomínám na sokolské slety v Praze v roce 1926,1932 a Na dvou posledních jsem byl účastníkem a to je moc krásné vzpomínání. Jenomže pak přišel Protektorát a pro sokoly to znamenalo konec. Nářadí z tělocvičny nám odvezli do Přísnotic, dodnes nevím proč. Po válce nám sice něco vrátili, ale ne všechno. Pak ale přišla éra komunistická, to nás ze Sokola vyloučili naši horliví straničtí spoluobčané. Byl jsem pořád ještě mladý, patřil jsem mezi fotbalové nadšence a chtěli jsme hrát a sportovat. Zde v Nosislavi krátce bydlel v č. 58 i Jan Šmerda, ten se sem přiženil ze Žabčic, vzal si slečnu Jarmilu Sadílkovou, to byl fotbalista tělem i duší. Hráli jsme tedy dál pod SK Nosislav (Sportovní klub) a po nějaké době tento Šmerda znovu u nás obnovil činnost Sokola. Sportovní nadšení všech mladých bylo veliké, mládež se zúčastňovala veškerých sportovních akcí v hojném počtu. Ještě se ve svém vzpomínání vrátím k sokolským sletům v Praze v letech 1932 a 1938, kterých se nás nosislavských kluků zúčastnilo šest. Byli to tito : já, Zezula Oldřich, Sedlo Rudolf, Sedlo František z ulice Pod Kopcem, Sedlo František ze Skalky a František Knesl. Sokolský slet v roce 1938 byl samozřejmě dramatický, protože válka byla na spadnutí, celý stadion byl pod dohledem dělostřelectva, všude vojsko, které hlídalo bezpečnost akce. Hlediště bylo vždycky plné nadšených lidí, kapacita prý byla diváků. Cvičenců při skladbě mužů, kde jsme byli i my nosislavští, bylo Všem nám tuhla krev v žilách při tónech pochodu Josefa Suka Nový život. Lidé slzeli a jásali, když jsme stanuli na svých značkách. Každý obrazec, který jsme na ploše vytvořili, byl odměňován bouřlivým potleskem. Tento pocit se snad ani popsat nedá, musí se prožít. Jistě mi dají za pravdu všichni, kdo se i v pozdějších letech zúčastnili celostátních spartakiád, které sice byly v jiném duchu, ale krása lidí, mládí a sportovních výkonů na place byla stejně odměňována a prožívána. Pro nás, mladé muže, bylo nezapomenutelné sledovat z hlediště cvičení žen, to se jmenovalo REJ. Měly na sobě sokolský cvičební kroj, tj. bílá halenka s červeným lemováním a tmavomodrá skládaná sukně po kolena. Cvičilo jich najednou Láska ke sportu mě pak provázela po celý život. Byl jsem fotbalistou, cvičencem na nářadí, v pozdějších letech jsem družstevním autem vozil nosislavské hráče do okolních obcí na zápasy a bedlivě je sledoval. Teď v důchodu už sport sleduji jen v televizi a pořád mě to baví. Tento rozhovor s panem Jaroslavem Skálou byl zaznamenán 3/2004 paní Karhánkovou

6 Nosislavský zpravodaj června 2005 Proč bychom nepomohli potřebným (rozhovor) Kolikátý ročník humanitární sbírky se v Husově domě již konal? Letos byl již sedmý ročník. Smysl má pravidelná činnost a že je bez přerušení. Lidé si zvykli a už sbírku čekají. Proč se to vlastně dělá? Když máme možnosti a schopnosti, proč bychom nepomohli potřebným. A chceme, aby Husův dům byl využit pro službu veřejnosti. Koneckonců přiznejme si sami, pomůžeme tím v našich domácnostech uklidit, a toto je prostor pro věci, které už neslouží svému účelu a vyhodit je by přece jen byla škoda, a taky není kam. Myslím, že tuto aktivitu vítá i obecní úřad. Co se s nasbíranými věcmi stane? Diakonie Broumov se postará o dopravu. Zavolám, přijede auto - vloni museli jet 2x - a vše odveze k vagónu na brněnské nádraží. Pro nás je s tím práce ještě při nakládání. A co se děje dál? Hlavní činností Diakonie Broumov je "banka oděvů a jiného materiálu". Ten se shromažďuje všude, např. církvemi, spolky, obecními úřady i jednotlivci, a sváží k dalšímu zpracování do Broumova. Tam se třídí, balí a expeduje potřebným lidem. Textilní odpad, který vzniká, se v Broumově naučili také zpracovávat. Zde nacházejí práci nezaměstnaní. Centrální sklad materiálu je připraven kdykoliv poskytnout pomoc jednotlivcům i organizacím u nás i v zahraničí. V ČR je to zejména sociálně potřebným občanům na doporučení sociálních pracovníků atp., a to nejen oblečením. V případě živelných pohrom je materiální pomoc dovážena auty přímo na místa určení. Pomoc je doručována i na žádost obecních úřadů, uprchlických táborů, dětských domovů, ústavů sociální péče apod. Dostatečné množství darovaného materiálu a plynulost jeho přísunu jsou nutnými předpoklady činnosti Diakonie. Potřeba zajistit hospodárné využití co největšího množství, přivedla Diakonii Broumov k vytvoření pracovišť pro ekologické zpracování dále již nepoužitelných oděvů a textilních odpadů. Zajištění odbytu zpracovatelných odpadů je jedním z finančních zdrojů pro celý chod organizace. Díky pochopení a podpoře zahraničních partnerů se to daří. Máš k dispozici nějaká čísla? Mám čísla z výročních zpráv. V roce 2004 bylo svezeno 4 tisíce tun materiálu z 350 sběrných míst včetně Nosislavi. Jsme citováni ve výroční zprávě! Vydáno bylo 648 tun v ČR, 15 tun do zahraničí a rozdíl je právě to průmyslové zpracování. Pro vážnější zájemce jsou informace na Odkud všude a kolik asi lidí do Husova domu přijde a přinese věci? Letos asi 130 rodin, jezdí i z okolních vesnic, dříve jezdili až z Nikolčic a z Uherčic. Tam se ale již konají vlastní sbírky pro Diakonii Broumov. Zajímavostí je, že přijíždějí i lidé z Brna, příbuzní a známí místních. Co vám dělá starosti? Kromě materiální sbírky vybíráme na dopravu dobrovolné příspěvky, abychom nezatížili režii sbírky. Podotýkám, že my z toho nemáme nic. Dřív byl problém, když někteří nebyli zvyklí, že za to, co dávají, mají ještě připlatit. Ale už se lepší. Letos se vybralo Kč, vloni Kč. Děkujeme. Budete pořádat další ročník? Samozřejmě má evangelický sbor takový plán. Opět v době, kdy skončí zimní období hlavních bohoslužeb v Husově domě - letnímu provozu nevadí přeplněný zadní sál - zhruba kolem svatodušních svátků v květnu. Jedné z organizátorek, J.Brchaňové, se ptal V.Svoboda

7 Nosislavský zpravodaj června 2005 Hodnocení školního roku Základní škola a Mateřská škola Nosislav Pomalu končí školní rok a děti se těší na prázdniny. Ještě vyladit známky na vysvědčení a prázdniny mohou začít. Co nám tento školní rok přinesl nového? Na škole pracovaly 2 plně obsazené celodenní třídy mateřské školy a 3 třídy základní školy. Pro nedostatek žáků byl na ZŠ spojen 1. a 2. ročník, neboť v 1. ročníku nastoupili pouze 4 žáci. Čtvrtý a pátý ročník pracoval samostatně. Všichni žáci ZŠ prospěli, z toho 6 žáků 5. ročníku s vyznamenáním, žádný nemusí opakovat ročník a v průběhu školního roku nedošlo k žádnému hrubému porušení kázně. Jedno oddělení školní družiny pravidelně navštěvovalo dětí. Pro zpestření výuky se letos uskutečnil pro žáky 4. a 5. ročníku výlet do Prahy, pro naše nejmenší a jejich rodiče výlet na Vysočinu a pro žáky ročníku výlet do Zlína a Lešné. Na konci školního roku se uskuteční rozloučení s předškoláky. O zabezpečení školního vyučování a chodu školy se staralo 8 pedagogických pracovníků, 3 provozní zaměstnankyně a 3 kuchařky školní jídelny. V tomto školním roce jsme umožnili stravování občanům Nosislavi v naší školní jídelně. V průběhu školního roku mohli žáci navštěvovat 10 zájmových kroužků. Jak už bývá zvykem, největší návštěvnost měl kroužek informatiky, vedoucí paní Osičková, a nově zavedený kroužek keramiky, jehož vedoucí byla paní Peterková. Oba tyto kroužky pracovaly ve dvou skupinách. Již třetím rokem pracoval dramatický kroužek, který řídila paní Rutarová. Letos nazkoušel v průběhu školního roku pohádku Aladinova kouzelná lampa, jejíž uvedení jste mohli v květnu shlédnout. Taneční kroužek pod vedením paní Růžičkové se několikrát představil na kulturních akcích pořádaných školou. Připomněla bych předtančení na školním plese, dětském karnevalu, vystoupení ke Dni matek. Činnost sportovního kroužku pod vedením paní Nentvichové byla zaměřena na přípravu na okrskové soutěže. Zde bych se chtěla především zmínit o lehkoatletickém trojboji, který se uskutečnil v Židlochovicích a naši žáci čtvrtého a pátého ročníku dosáhli velmi dobrých výsledků (např. 1. místo družstva chlapců čtvrtého ročníku, ale i v jednotlivcích bych chtěla vyzvednout výkony K. Vyskočila, P. Černohorského, B. Kleinové a R. Španielové ). Smíšené družstvo chlapců 4. a 5. ročníku vybojovalo 3. místo v McDonald cupu, které proběhlo v Hrušovanech. Nelze opomenout i práci v kroužku angličtiny. Vedoucí paní Malíková připravila pro členy na závěr výlet na kolech. Kroužek hry na zobcovou flétnu, který se představil na Dni matek, a logopedický kroužek pro zlepšení výslovnosti žáků řídila paní Brychtová. V průběhu školního roku byl schválen nový Školský zákon a vstoupil v platnost od , čímž došlo v práci školy k několika důležitým změnám. První z nich se týká úplaty za školní vzdělávání, jež stanovuje ředitel školy. Děti předškolního věku navštěvující MŠ mají vzdělávání bezplatné. Osvobozeni od úplaty jsou rovněž rodiče dětí pobírající sociální příplatek. Veškeré vybrané peníze slouží na zlepšení vybavenosti tříd MŠ a rovněž vybírané příplatky na ŠD využíváme na potřeby pro odpolední činnosti dětí. Ještě bych se zmínila o výhledu na příští školní rok. Nově bylo zapsáno 13 dětí do MŠ, takže od září budou opět obě třídy plně celodenně využity. Do ZŠ nastoupí v příštím roce 11 prvňáčků, kteří budou tvořit samostatnou třídu. Protože ze školy odejde 11 žáků na 2. stupeň ZŠ, počet žáků na naší škole zůstane stejný a opět budeme pracovat ve 3 třídách. Stalo se již tradicí, že žáci a učitelé připravují různé akce pro nosislavskou veřejnost. Ne jinak tomu bylo letos. Zde bych se zejména zmínila o organizaci mikulášské besídky pro děti školy, školního plesu, dětského karnevalu, vystoupení u vánočního stromu, oslavě Dne matek a Dne dětí, vítání občánků a oslavě k 50. výročí osvobození Nosislavi a další. Na většině našich aktivit se velkou měrou podílejí rodiče dětí a žáků naší školy. Nosislavský sbor hasičů každoročně připravuje pro děti sportovní den k jejich červnovému svátku. Stejně tomu bylo i letos. Všem jim patří za tuto činnost velký dík. Zdaleka jsem nevyčerpala všechny aktivity, které na naší malé škole organizujeme a pořádáme a do kterých jsou zapojeni nejenom žáci, učitelé školy, ale i ostatní zaměstnanci a rodiče. Touto cestou bych chtěla všem poděkovat za pomoc a popřát jim krásné a radostné prožití nadcházejících dovolených. Mgr. Jana Březinová, ředitelka ZŠ a MŠ Nosislav

8 Nosislavský zpravodaj června 2005 ZŠ Velké Němčice bilancuje školní 2004/2005 Pokud by šlo časové období, které uplynulo od začátku školního roku 2004/2005, charakterizovat přívlastkem, určitě by se hodila slova rušné, zajímavé a rychle ubíhající. Školní rok končí škola se 272 žáky ve 14 třídách. Do školní družiny chodí 60 žáků z prvního stupně. Žáci druhého stupně využívají služeb školního klubu. Cílem práce školy vždy bylo poskytovat kvalitní vzdělání všem, kteří o to projeví zájem. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí ve školních prostorách. Chceme nabízet smysluplné využití volného času. Rádi bychom získali ke spolupráci rodiče a další dospělé z našeho regionu. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zorganizovat v prvním měsíci školního roku (v září 2004 ) společný výjezd rodičů žáků prvních a šestých tříd do rekreačního střediska v Prudké. Potěšil nás zájem stovky účastníků. Dospělí měli možnost naši školu navštěvovat i při celé řadě dalších příležitostí. V závěru roku 2004 nabízela například kurzy základů práce s internetem, elektronickou poštou a ovládáním běžně používaných počítačových programů. Mezi absolventy kurzů byli i zájemci z Nosislavi, Křepic, Uherčic nebo Židlochovic. Potěšitelné bylo i to, že zájem byl i mezi důchodci. K již tradičním akcím školy, na které zveme i rodiče, patří například i Vánoční zpívání v místním kostele, vánoční dílny nebo vystoupení na besedě s důchodci. Pojem škola je však spojen s tradičním vyučováním ve třídách. Tam se odehrává to, co dělá školu školou. Jsou však chvíle, kdy je třeba přemýšlet o tom, co se mají děti naučit, v širších souvislostech. Spousta věcí se dá ve škole naučit nejen tím, že učitel bude žákům přednášet fakta z učebnic. K tomu v naší škole slouží celoškolní projektové dny. V prvním pololetí jsme si vyzkoušeli celkem tři Den evropských jazyků, Den bez úrazu a Týden Jaroslava Seiferta. Poslední v dubnu byl naplněn pracovními dílnami, ve kterých se spolu setkávali žáci různých ročníků. Mohli si vybrat místo, kam se půjdou učit a co se budou učit. V rámci projektového dne se věnovali ekologii, práci s mikrofonem, sebepoznávání nebo třeba aerobiku. A důkazem toho, že náplň dílen byla zajímává, je například i to, že nejmenší žáci školy dobrovolně přicházeli i do dílen, které se konaly až po ukončení vyučování jen pro starší. Škola se snaží porovnávat znalosti žáků se školami naší republiky. Každoročně se zúčastňujeme celostátního testování, které organizují společnosti Scio a Kalibro. V letošním roce se škola zapojila do celostátního výzkumu, který se zabýval vztahy na úrovni rodina škola. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou pro školu velmi potěšitelné. Již řadu let jsou tradicí školní kurzy tance a společenské výchovy. I v letošním roce využilo 40 našich žáků možnost tyto kurzy navštěvovat. Pod vedením manželů Bechných ze Znojma se tři měsíce scházeli účastníci v sále kulturního domu, aby pak předvedli svoje umění na závěrečné prodloužené. Každý, kdo se do sálu podíval (a bylo nás tam 200!!! ), se mohl přesvědčit, že mladí pánové v obleku s motýlkem a krásné dámy v plesových šatech toho umí opravdu hodně. Škola si několik let vytváří svoje tradiční akce, které se postupně stávají běžnou součástí školního života. Jednou z nich je například slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům a jejich pasování na správného žáka. I letos se místní kino poslední den prvního pololetí zaplnilo rodiči, babičkami a dědečky, kteří přišli společně oslavit první vysvědčení. Samozřejmostí byla i účast pana starosty, který je návštěvníkem všech významných školních akcí. Svoji tradici mají i listopadové besedy s pány starosty z obcí, ze kterých k nám přijíždějí žáci. Velmi rádi jsme přivítali mezi námi ve škole starosty obcí Nosislav, Křepice a Velké Němčice, kteří žákům školy trpělivě odpovídali na jejich dotazy. Na závěr školního roku nás čeká slavnostní rozloučení s deváťáky, pro které byl právě končící školní rok úspěšný. Bez větších problémů se dostali na střední školy a učiliště. Ze 42 žáků devátých tříd odchází 80 % na školy s maturitou. Naše škola nabízí svoje prostory k činnosti i dalším organizacím, které nám pomáhají rozšiřovat zájmovou činnost. Pracuje zde oddělení ZUŠ v Pohořelicích, kde se vyučuje hra na klavír, flétnu a kytaru. Pravidelně se scházejí kroužky roztleskávaček Starletu Brno a v letošním roce nám při obnovení činnosti kroužků keramiky pomohlo Centrum volného času v Hustopečích. Žákům byly nabízeny také kroužky vedené místními učiteli. Měli možnost navštěvovat například kroužek šachu, vaření nebo elektrotechnický. Škola rovněž využívala možnosti získání financí pro svoji práci formou grantů. V závěru roku 2004 se podařilo získat finance na celou řadu akcí. Podobně se nám dařilo i v prvním pololetí kalendářního roku Snažíme se získat finance na zájmovou činnost i udržením provozu němčického kina. Snahou je organizace školních akcí tak, aby byly finančně přístupné pro všechny žáky přicházející do naší školy. Tradicí jsou výjezdy do školy v přírodě. V letošním školním roce se zde vystřídaly všechny třídy školy. Poprvé se letos podařilo zorganizovat lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně ZŠ

9 Nosislavský zpravodaj června 2005 v Němčičkách. Dlouholetou tradici mají pobyty v letním táboře nebo vodácké kurzy. Věříme, že se líbila i letošní školní akademie, na které se v květnu sešlo téměř 300 diváků a v programu se představilo 250 žáků školy. Popisovat všechny školní události je opravdu nemožné. Pokud máte přístup na internet, můžete se s prací školy, úspěchy, pozvánkami seznámit i na našich stránkách Je na nich i pozvánka na náš letní tábor, který připravujeme na měsíc červenec v Pusté Rybné u Poličky. Můžete nám sem připsat i vaše vzkazy, připomínky, rady. Těšíme se na ně. Mgr. Anna Svobodová zástupce ředitele ZŠ Velké Němčice Ohlédnutí za školním rokem 2004/05 na ZŠ Židlochovice Školu navštěvovalo celkem 690 žáků (39 žáků z Nosislavi), z toho 150 dětí na 1. stupni. Na 1. stupni pracuje školní družina. Škola je vybavena odbornými pracovnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, praktických činností (školní dílna), vaření a domácnost. Pro výuku tělesné výchovy žáci využívají dvě tělocvičny a sportovní areál. Pro mimoškolní činnost jsme žákům nabídli 7 zájmových kroužků na 1. stupni (angličtina, 2x tělovýchovný, poznávací, dyslektický, příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium, hudební) a 28 kroužků na 2. stupni (český jazyk, 2x angl.jazyk, 2x něm.jazyk, 5x matematika, dějepisný, volnočasový, 2x chemický, 2x informatika, hudební, 2x míčové hry, 3x florbal, volejbal, výtvarný, myslivecký, chovatelský a vydávání šk. časopisu). Od 7. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty: konverzace z angličtiny a němčiny, němčina, matematicko - fyzikální praktika, informatika, sportovní výchova, domácnost, základy pěstitelství, cvičení z českého jazyka, ekologie, společensko vědní, užité výtvarné činnosti. V 7. ročníku se žáci učí 2. volitelný předmět Země Evropské unie. Během školního roku se naši žáci zúčastnili celé řady soutěží (výtvarná, fyzikální, dějepisná, chemická, chovatelská aj.) a byli v rámci okresu Brno-venkov velmi úspěšní. Vynikajících úspěchů dosáhli tradičně v soutěžích sportovních (kopaná-přeborník okresu, minikopaná, volejbal, florbal, šplh, sportovní gymnastika a zejména lehká atletika postup až do krajského kola a mnoho dalších). Pro děti jsme uspořádali celou řadu exkurzí, výchovných pořadů kulturních i naučných, lyžařský výcvikový kurz, plavání, všechny třídy 1. stupně absolvovaly týdenní pobyt ve škole v přírodě. Všechny třídy 2. stupně se zúčastnily školních výletů. Veřejnosti se škola prezentovala velmi zdařilou školní akademií Se školou za školou aneb Čas pro hvězdy a výstavou výtvarných prací Sportovní rok 2004 očima dětí. Na škole pracuje metodik školní prevence (prevence sociálněpatologických jevů) a výchovný poradce, který mimo jiné řeší i sebemenší náznaky šikany a dalších negativních jevů. V učebním plánu 9. ročníku je zařazen předmět Svět práce, kde žáci získávají důležité poznatky k volbě povolání. Škola byla velmi úspěšná v přijímacím řízení. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 90 % vycházejících žáků, ve 2. kole všichni ostatní. Z 5. ročníku se na osmiletá gymnázia hlásilo 13 žáků, přijato bylo 11 dětí. V případě schválení projektu plánujeme od zřídit ve škole Školní poradenské pracoviště se speciálním pedagogem, který se bude zabývat nápravou vývojových poruch učení. Vzhledem k omezenému prostoru není možné vyjmenovat všechny aktivity, ale celkově lze říci, že život žáků ve škole byl velmi pestrý, bohatý na zážitky a školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Mgr. Bohuslava Guldová ředitelka školy Sportovní odpoledne Dne od hodin se uskutečnila u dětského hřiště za mostem v Nosislavi akce pro veřejnost nazvaná Sportovní odpoledne. Pro soutěžící bylo připraveno šest zajímavých disciplín: petanque kde se hodnotil ze tří pokusů nejbližší hod k duhovému kameni, slalom mezi překážkami, tzv. pet board, kde v minutovém intervalu jezdili soutěžící prknem přes PET láhve naplněné vodou co nejdál, disciplína nazvaná skočdopole, kde soutěžící skákali nad dvěma dvojicemi otevírajících se prken, dále vrhali polenem a nakonec běhali v člunkovém běhu pro jednotlivé brambory do koše. Soutěžící nemuseli absolvovat všechny disciplíny, každá se hodnotila samostatně. Pro první tři v každé věkové kategorii (do 10 let včetně a nad 10 let s přihlédnutím ke kondici) byly připraveny pořadateli ručně vyrobené medaile a rovněž upomínkové předměty včetně pamětních lístků.

10 Nosislavský zpravodaj června 2005 V průběhu předcházejícího týdne bylo v Nosislavi rozmístěno pět plakátů, které upozorňovaly na konající se akci. Od středy byla akce pro veřejnost pořádaná Junákem Svazem skautů a skautek ČR, střediskem Židlochovice pod záštitou oddílu v Nosislavi vyhlašována pravidelně místním rozhlasem. I přes velmi příznivé počasí se akce zúčastnilo pro pořadatele překvapivě velmi málo dětí. Očekávalo se zhruba třicet závodníků, v době od tří do pěti hodin na akci přišlo celkem šestnáct soutěžících. Všichni si odnesli alespoň jednu medaili a věřím, že i pěkné zážitky. Na akci bylo zajištěno pro příchozí nealkoholické občerstvení. Během akce došlo ke dvěma úrazům oděrky, které byly ihned ošetřeny jodisolem. Velice rád bych poděkoval za pomoc vedoucím ze Židlochovic, bez níž bychom tuto akci neuspořádali. Ale i za to, že svými skautskými kroji reprezentovali pořadatele. Děkuji i za mediální pomoc místním podnikům a i OÚ v Nosislavi za rozhlasovou prezentaci. Lukáš Nevěděl, vůdce oddílu v Nosislavi a zodpovědná osoba akce Létající rabín? Létající kabaret Vážení hudební přátelé, pokračujme v našem miniseriálu nazvaném Kultura v Nosislavi. Tentokrát na téma koncert Létajícího rabína, který se konal v sále Lidového domu Plakáty zvoucí na tuto akci hrdě hlásaly, že kapela (ne skupina) hraje hudební žánr klezmer, který vychází ze židovských kulturních tradic. Člověk mající historické a kulturní povědomí tedy alespoň tušil, na co se může těšit. Pokud byste však očekávali, že na pódiu vystoupí starší, úctyhodní rabíni, byli byste zklamaní. V Létajícím rabínovi hrají čtyři mladíci: Vojtěch Pospíšil (klarinet), Miroslav Ondra (akordeon), Michal Skalický (kytara) a Vojtěch Peštulka (baskytara), který celé vystoupení doprovázel vtipným a vcelku zasvěceným slovem. Z jejich spolupráce vzešlo už i CD Létající rabín: Lebedik un Freylech, které si mohli návštěvníci koncertu za poměrně nízký peníz koupit. Klezmer, židovská hudba, vznikající převážně pro potřeby rodinných oslav, svateb, ale i pohřbů, je instrumentální i vokální. Pokud má text, je většinou v jazyce jidiš. Hudba je to okouzlující, rychlá a břeskná. Sami hudebníci se po koncertě svěřili, že ji hrají proto, že je nějak zaujala, prostě se jim líbí. A zdá se, že i nosislavskému publiku se líbila, ocenilo ji potleskem a uznáním. Doufejme, že k pozitivnímu přijetí nepřispělo jen lahodné víno (které i muzikanti z Prostějova dokázali náležitě ocenit) a ještě lahodnější pochutiny. Po koncertě se všem ještě naskytla příjemná možnost posedět a popovídat si, ať už se známými, nebo dokonce se členy kapely. Zdá se, že spolupráce katolické a evangelické církve s kulturní a školskou komisí se vydařila. Pro zájemce ještě webová adresa, kde se možná o kapele dozvíte další zajímavosti a novinky: Radka Samsonová Vinaři z Nosislavi Ve vinařských obcích je zvykem pořádat košty, a proto se, i přes současnou nepříznivou situaci pro malé vinaře v ČR, uskutečnil v Nosislavi tradiční košt. Letos byli oceněni vinaři za nejlepší vína dle jednotlivých odrůd. Celkový šampion se v letošním roce nevyhlašoval. Z 535 vzorků vín bylo 23 vítězů v odrůdách a Znovín Znojmo, a.s., získal cenu za nejlepší kolekci vín, věnovanou firmou Miroslav Hlaváček, s.r.o. V jednotlivých odrůdách zvítězilo pouze jedno víno z Nosislavi, a to Sauvignon ročník 1997 od pana Miroslava Štěpničky. Ostatní vítězná vína byla od přespolních vinařů, nejvíce z Velkých Němčic (7 vín). Díky pořadatelům z řad nosislavských zahrádkářů i dalším příznivcům vína se podařilo už v období příprav využít mimo lidské práce také moderní výpočetní techniku. Díky Pavlu Konopíkovi a Kamilu Rozkovi vznikl program na zpracování dat do katalogu, a tak u přečíslování stačilo připravit čtyři počítačová stanoviště a už se jen běhalo se vzorky, zadávala se data do computerů a číslovaly vzorky. Seznam byl hotov, po nedělním bodování se doplnily výsledky jednotlivých vín a už se mohlo tisknout. Průběh bodování byl hodnocen okolními i místními vinaři kladně, mládež se zapojila jak při nalévání vzorků bodovacím komisím, tak i při koštu. Milovníci vín se tak mohli plně věnovat nejen kráse vína, ale i mladých děvčat. K setkání vinařů patří sklepy a vzájemné hodnocení vín. Důležité jsou tedy vzájemné návštěvy, sdělování zkušeností a poznatků a tím i zlepšování kvality produkovaných vín. Vinaři se proto v nedávné době vydali na exkurzi do vinařských podniků: LIVI Dubňany a Templářské sklepy Čejkovice, kde získali další

11 Nosislavský zpravodaj června 2005 vědomosti o technologiích, o nových trendech a zejména měli možnost ochutnat vína z těchto vinařských podniků i s komentářem výrobce, sklepmistra. Z tohoto zájezdu, který zodpovědně organizoval pan M. Hlaváček, přijelo kolem čtyřicítky spokojených příznivců vína. Ve dnech 17. a 18. září bude Vinobraní pod hradbami. Je připravován bohatý program, a tak se na všechny příznivce a návštěvníky zase těšíme. V současné době je tím nejdůležitějším pro vinaře zvládnout práci ve vinicích. Dobrá úroda má základ nejen v počasí, ale i v hospodaření na vinici a následně ve sklepě. Takže ať se rok 2005 vydaří a můžeme koncem roku ochutnat kvalitní mladá vína ročníku Milada Válková Zveme vás na posezení u táboráku, které se uskuteční pouze v případě příznivého počasí, v pátek v hod. ve sportovním areálu TJ Sokol Nosislav, Za Mostem, a to u příležitosti ukončení školního roku a začátku práznin. Špekáčky a dobrou náladu vezměte s sebou! Za školskou a kulturní komisi Zdeňka Růžičková na Tradiční jakubské hody v Nosislavi, které budou probíhat ve dnech 22., 23. a 24. července ve sportovním areálu Za Mostem. Hrát budou kapely Modul, Raffael a Blučiňáci. Začátky tanečních zábav v pátek a v sobotu budou ve hod. V neděli se uskuteční tradiční krojovaný průvod stárků obcí a poté taneční zábava. Průvod začne ve hod., příchod na hřiště je plánován kolem hod. Srdečně zvou stárci a pořadatelé Luštěte s námi! G. Ch. Lichtenberg o bohatství: Kdo má méně, než si přeje, měl by vědět, že...dokončení v tajence A B C D E F G H I A: představený kláštera; otlak kůže; vrstva druhohor B: mléčný výrobek-slovensky; tvrdohlavá zvířata; kanadská řeka; org. sloučenina; slovensky jaký C: menší domácí zvíře; škraboška; vybavení kuchyně D: letadla; africký kmen; prkenný strop; jméno hotelu z písničky Jiřího Korna; hudební značka E: ryba; atletické náčiní; 2. DÍL TAJENKY F: lotyšské platidlo; pseudonym Gogola; opar; obydlí faráře; německy jako G: asiat; potřeby kovbojů; úlovek zloděje; cizí ženské jméno; nářečně kocour H: 1. DÍL TAJENKY; dopravní prostředek; dvorní stavení I: lihovina z rýže; odplata; africký kmen 1: malá osa; hlavní město Peru 2: kaše; pták 3: biblická hora; pár 4: zboží; jméno psa 5: průhledné hmoty; firma v Rajhradě (vše pro keramiky) 6: asijský stát; německy východ 7: malé dítě v dětské mluvě; formát papíru 8: osobní zájmeno; domácky Tomáš; druh opice 9: 3. DÍL TAJENKY 10: oddělení technické kontroly; domácké ženské jméno, věrný přítel člověka 11: Shakespearův hrdina; výsledek 12: chem. značka dusíku, síry a india; ženský zpěvný hlas 13: právo volby; hrdina 14: paruka; sudokopytník 15: značka autobusů; chuchvalec 16: trnovník; ženské jméno 17: bodná zbraň, plátěné přístřeší Nápověda: B: NAT, D: LOI, I: AKAN Zaznamenali jsme.. Jitka Brchaňová

12 Nosislavský zpravodaj června 2005 Koncem května byla v Městském kulturním domě Židlochovice výstava obrazů nosislavského občana Jana Lukla. Blahopřejeme k zajímavé amatérské tvorbě, která je hodnotná i tím, že p. Lukl pokouší umění ve více oborech. Budeme se těšit na případnou výstavu i v Nosislavi. V.S. Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce** Pozvánka do prodejny Vše za babku Zveme Vás do otevřené prodejny Vše za babku v Židlochovicích na ulici Komenského 38. Rozšířili jsme nabídku zboží o sortiment levných potravin za bezkonkurenční ceny, například čokolády 10,- Kč, instantní polévky od 2,- Kč, slané krekry od 7,- Kč, Nachos 18,- Kč, oplatky, rolády od 2,90 Kč, Fitnestyčinky 3,90 Kč, různé druhy koření od 1,90 Kč, bujóny a marinády 3,- Kč, instantní omáčky BISTRO za 4,90 Kč, kompoty, sterilovaná zelenina, káva, čaje, limonády. Mimo jiné nabízíme levnou drogerii, domácí potřeby, kosmetiku, hračky, keramiku, rybářské potřeby, nářadí a jiné zboží. Těšíme se na Vás v ulici Komenského 38, naproti kostela v Židlochovicích v pondělí pátek od 8.00 do hodin a od do hodin. Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce****** Inzerce** Jubilea: Bučková Albína Dolní Kroupná 237 nar let Samsonová Slávie Komenského 222 nar let Mikulášek Vlastislav Dolní Kroupná 341 nar let Urbánek Bedřich Nivka 252 nar let Krulová Květoslava Masarykova 152 nar let Váňová Věra Komenského 314 nar let Narození: Čech Adam, nar , Masarykova 210, rodiče Dagmar Muzikářová a Jaroslav Čech. Rodičům srdečně blahopřejeme! Úmrtí: Jaroslav Skála, Masarykova 41, zemřel ve věku 92 let, Marie Mokrá, Krefty 358, zemřela ve věku 69 let. Čest jejich památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více