ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY

2 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: DUHA - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV Předkladatel: Název školy: Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny Adresa školy: Husova 276, Podbořany Ředitel školy: Mgr. Jana Šipošová Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Kudláčková Koordinátor ŠVP pro 1. stupeň: Mgr. Jaroslava Kudláčková Koordinátor ŠVP pro 2. stupeň: Mgr. Jana Šipošová Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: RED-IZO: Zřizovatel školy: Město Podbořany Mírová Podbořany IČO: Telefon: Web: Platnost dokumentu: Od ŠVP byl projednán a schválen Radou školy dne: Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy razítko školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je po dvou třídách v ročníku. Škola vykonává činnost: Základní školy IZO: kapacita: 540 žáků Školní družiny IZO: kapacita: 100 žáků Školní jídelny IZO: kapacita: 680 jídel Odloučená pracoviště školy: Podbořany, Smetanova 743 školní jídelna Podbořany, Příčná 846 v této budově je umístěno 8 tříd 1. stupně a oddělení školní družiny. Všechny tři budovy, byť jsou umístěny každá v jiné ulici, tvoří jeden komplex se společnou zahradou. Vybrané ukazatele Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet odd. ŠD 2004/ / / Historie naší školy sahá až do roku 1890, kdy bylo rozhodnuto o ustavení měšťanské školy. Ke slavnostnímu vysvěcení budovy čp. 276 došlo 20. září Ve své historii prošla několika rekonstrukcemi, poslední rozsáhlejší proběhla v r V r k ní byl přistavěn polytechnický pavilon a v r nová velká tělocvična. Budova 1. stupně (tzv. pavilon KORD) v Příčné ulici 846 byl uveden do provozu v r Naše škola je umístěna v centru města s dobrou vzdáleností od autobusového a vlakového nádraží. Asi jedna třetina našich žáků dojíždí do Podbořan z blízkého okolí, např. z Blšan, Soběchleb, Malé Černoci, Velké Černoci, Pšova, Sýrovic, Očihova, Vroutku, Krásného Dvora, Podbořanského Rohozce, Kněžic, Letova, Valče v Čechách, Petrohradu. 3

4 2.2 Vybavení školy Škola disponuje dvěma tělocvičnami. Malou, umístěnou v hlavní budově, a velkou, což je přístavba hlavní budovy, kde probíhají převážně všechny hodiny tělesné výchovy. Od školního roku 2005/06 využíváme společně s ostatními školami ve městě nově zrekonstruované moderní hřiště s umělým povrchem pro výuku atletiky a míčových her. Jeho poloha je v blízkosti školy. V budově 1. stupně v Příčné ulici se žáci učí ve velkých třídách, které dovolují některé aktivity přesouvat na koberec, případně zřizovat relaxační koutky. V hlavní budově je šest kmenových tříd spíše menších rozměrů, což limituje jejich vybavenost nábytkem, např. na uložení pomůcek. Další tři větší kmenové třídy slouží početně silnějším třídám. Dále je zde odborná pracovna výtvarné výchovy, přírodopisu, informatiky (21 žákovských počítačů + 1 učitelský připojených na internet a interaktivní tabule) a od školního roku 2006/07 nově zrekonstruovaná odborná učebna pro výuku fyziky a chemie s moderní digestoří a datovým projektorem. V současné době je v přípravě projektová dokumentace na výstavbu nové přístavby školy místo stávajícího již nevyhovujícího polytechnického pavilonu. Cílem je zlepšit prostorové podmínky pro činnost školní družiny, pro výuku pracovních činností a rozšířit počet odborných pracoven o učebnu hudební výchovy, zeměpisu a cizích jazyků s odpovídajícím materiálním vybavením. Jako ideální se jeví propojení této nové přístavby s pavilonem 1. stupně. Po dokončení stavby plánujeme vybudovat odpočinkové zóny a herní prostory na zbylém pozemku v okolí školy. Žáci mají možnost navštěvovat nově zřízenou školní knihovnu umístěnou v hlavní budově. Od roku 2001 se postupně rekonstruovala sociální zařízení v obou budovách školy i ve školní jídelně, kde byla nutná zásadní přestavba. Škola nabízí řadu volnočasových aktivit, s ohledem na zájmy žáků a dobré sportovní zázemí převážně sportovních. Od školního roku 2007/08 rozšiřujeme služby ve školní jídelně, kdy si strávníci budou moci vybírat ze dvou druhů jídel a lístkový systém bude nahrazen čipovým. Zákonní zástupci žáků mají možnost komunikovat se školou mimo jiné prostřednictvím webových stránek, kde jsou uvedené kontakty na všechny pedagogy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 28 členů, z toho 24 učitelů a 4 vychovatelky. Jedna vychovatelka pracuje na částečný úvazek i jako učitelka, t.č. si doplňuje vzdělání studiem učitelství 1. stupně na VŠ. Kvalifikační podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. z 24 učitelů nesplňují 3 učitelé, přičemž dva z nich si vzdělání doplňují a zbývající nekvalifikovaná učitelka zastupuje za rodičovskou dovolenou. Dvě učitelky 1. stupně vystudovaly speciální pedagogiku. Kvalifikovanost ve školní družině je 100 %. Psychologické a speciálně pedagogické služby škola zajišťuje ve spolupráci s PPP v Žatci a SPC v Žatci, v oblasti logopedické péče spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s vadami řeči v Měcholupech u Žatce. 4

5 Učitelé postupně procházejí semináři zaměřenými na činnostní učení, účastní se prázdninové Letní tvořivé školy. Zúčastnili se také seminářů zaměřených na problematiku emoční a sociální inteligence v rámci projektu ESRO. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků naší školy jsou děti pocházející přímo z Podbořan, dojíždí asi jedna třetina žáků. Běžně integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, máme zkušenosti s integrací sluchově a zrakově postižených žáků i s integrací žáků s omezenou schopností pohybu. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2005 jsme zapojeni v celonárodní síti tzv. Tvořivých škol, snažíme se do výuky maximálně zařazovat prvky činnostního učení. V roce 2005 se naše škola přihlásila do projektu ESRO (emoční a sociální rozvoj osobnosti), jehož cílem je mimo jiné přispět k osobnostně a sociálně orientovanému vzdělávání a výchově, vybavit pedagogy kompetencemi a dovednostmi z oblasti emočního a sociálního rozvoje osobnosti. V současné době je naše škola zařazena v síti škol ESRO. Spolupráci zejména v oblasti sportovních aktivit rozvíjíme se školou v družebním městě Ehrenfriedersdorf v SRN. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou o průběhu vzdělávání svých dětí informováni průběžně v žákovských knížkách, na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých učitelů. Školu mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Rodiče jsou o činnosti školy informováni také prostřednictvím webových stránek školy. Pro veřejnost pořádáme dny otevřených dveří. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které se podílí na přípravě a financování některých školních i mimoškolních aktivit pro žáky. Ve spolupráci se SRPŠ jsme založili tradici pořádání školního plesu, kde se učitelé i rodiče mohou setkat neformálně. Rada školy podporuje vedení školy při realizaci kroků vedoucí k zlepšení podmínek žáků i učitelů ve škole. Úzce spolupracujeme s obcí, zejména s odborem životního prostředí a odborem sociálním a zdravotním MěÚ v Podbořanech, dále s Kulturním domem v Podbořanech, kde se konají kulturní pořady pro žáky a kde také žáci naší školy vystupují se svým kulturním programem pro veřejnost, tradicí se zde stala vystoupení v čase předvánočním a v závěru školního roku. Pravidelně navštěvujeme s pásmem písniček a pohádek při různých příležitostech Dům s pečovatelskou službou v Podbořanech, Dům pro seniory v Podbořanech a obě mateřské školy ve městě. Samozřejmostí pro naši práci je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Žatci a Speciálním pedagogickým centrem v Žatci, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu (J. A. Komenský) Východiska k tvorbě ŠVP a jeho filozofie Název našeho ŠVP DUHA není nahodilý. Skládá se z počátečních písmen slov dovednosti, učení, hra, aktivita. Vyjadřujeme tím to, že učení bude z velké části probíhat formou tvořivé hry, což vede k aktivitě žáků a přispěje k jejich vybavení životními dovednostmi. Chceme být školou pro všechny žáky, pro žáky různých schopností a předpokladů. Náš ŠVP tak nepočítá se specifickým zaměřením ve smyslu profilace předmětů. Není primárně zaměřen na formální úpravy vzdělávacího systému školy, nejedná se tedy o program zevně organizační, pořádkový, ale vnitřně metodický, psychologický. Jeho ráz závisí v prvé řadě na způsobu vyučování. Za hlavní úkol považujeme utvářet samostatné myšlení žáků, jejich vůli a schopnosti. K jeho splnění se vydáváme cestou proměny zejména vnitřní atmosféry školy a kladení důrazu na činnostní učení. Proto jsme vstoupili do sítě škol ESRO a do sítě Tvořivých škol, inspirujeme se v programu Tvořivé školy. Respektujeme přirozené potřeby žáků a individuální úroveň jejich zrání a učení. Snažíme se, aby si děti ze školy odnášely jak potřebné trvalé vědomosti a kompetence, tak pozitivní motivaci pro celoživotní vzdělávání. Současná doba potřebuje lidi tvořivé, iniciativní, schopné se rychle rozhodovat a orientovat v problémech a řešit je, lidi, kteří jsou schopni komunikace a práce v týmu, lidi, kteří jsou si vědomi své vlastní hodnoty. Náš ŠVP by měl žákům pomoci získat základy potřebné k tomu, aby se takovými lidmi stali. Atmosféra školní práce zdůrazňuje především pozitivní vztah mezi učitelem a žákem. Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle výchovný a vzdělávací. Cílem výchovným je naučit žáka eticky nejlepším způsobem jednat a dát mu prostor pro osvojení si souboru potřebných kompetencí pro takovéto jednání. Cílem vzdělávacím je dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi a při řešení problémů. Příznivé atmosféře ve vyučování napomáhá schopnost učitele docílit, aby: činnosti při vyučování měly klidný průběh; žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností přizpůsoboval tempu třídy; žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy ; zpětná vazba žák učitel byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně a individuálně přímo ve vyučování; žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení; Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí výchovnou prací, proto formulují svou pedagogickou činnost z různých pohledů: 6

7 Přístup učitele k žákovi: ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly a možnosti, s patřičnou pozorností se zásadovostí v případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem Příznivé mikroklima ve třídě se utváří: již příchodem učitele tónem, jakým třídu osloví řečí učitele je-li klidná, ale bez lhostejnosti schopností vést žáky tak, aby se nebáli zkoušení a sami své vědomosti prezentovali tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor ukázat to, co si sám připravil Máme-li dítě naučit dobrým způsobům jednání, musíme je průběžně vést k poznání základních etických principů. Uvědomujeme si, že každé dítě usiluje o pěkné citové zážitky, vybírá si ty hodnoty, které jsou pozitivní, a proto usilujeme o to, abychom ve škole dali žákům mnoho zážitků citově kladné povahy. Tím přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabudou převahu tendence tvůrčí optimismus, radost, jistota. V naší škole by ve vyučování i mimo něj měl být prostor pro dostatek dětské radosti. Hlavními záměry našeho školního vzdělávacího programu jsou: výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který si dokáže nalézt uplatnění v životě výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života příprava na celoživotní vzdělávání Považujeme za základní tyto didaktické zásady: probouzení zájmu o vzdělávací činnost a poznávání podněcování aktivní účasti žáka činnostmi ve vzdělávacím procesu využívání zkušeností žáka a vytváření kompetencí pro užití osvojovaného učiva v běžné životní praxi 1. Probouzet zájem žáka znamená vyučovat zajímavě. Toho dosáhneme, bude-li vyučování: a) názorné Největší hodnotu má přímý názor v rukou každého žáka. Přímým názorem jsou např. skutečné předměty kreslené názory modely 7

8 náčrty a diagramy demonstrační obrazy, mapy aj. K názoru je třeba se vracet a stále se přesvědčovat, zda žáci učivu porozuměli. b) pochopitelné Vyučování bude pochopitelné, když žák všemu učivu správně porozumí. Je třeba vhodně volit obsah učiva a způsob práce ve škole Je třeba zůstávat u prvopočátků učiva, až je řádně pochopeno. Totéž učivo se opakovaně probírá v nových situacích a s různými činnostmi. Je třeba: - postupovat zvolna, - stále se přesvědčovat, jak žáci nové učivo pochopili a jak ho zvládají, - abstraktní pojmy objasňovat názorem a příkladem. c) odpovídající příslušnému stupni vývoje žáka Je třeba znát psychický vývoj dítěte a respektovat ho. 2. Činnostmi podněcovat aktivní účast žáka v procesu vzdělávání: a) dítě se aktivně účastní vyučování, b) využíváme zkušeností žáků, c) vyhýbáme se dlouhým výkladům, d) neděláme nic z toho, co mohou udělat žáci sami, e) dopřejeme žákům radost z úspěchu při vlastní práci, f) snažíme se o to, aby žáci sami poznatky objevovali. 3. Vytvářet kompetence pro praxi: a) při výuce využíváme zkušeností žáků ze života, b) učíme žáky, aby poznatky a dovednosti získané v jednom vyučovacím předmětu uměli využít i v jiných předmětech c) informujeme žáky, jak lze získané poznatky využít v praxi Didaktikou našeho programu prolínají další zásady: Vyučování zakládáme na přirozených situacích a učební látce potřebné v životě k dalšímu vzdělávání a uplatnění se. Vyučování přizpůsobujeme individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. Vyučování je založeno na samostatné činnostní práci žáků, učitel je žákovi rádcem a oporou, pomáhá žákům překonávat nesnáze. Vyučování má charakter nejen vzdělávací, ale i výchovný. Vycházíme ze zájmu žáků motivovaných pro dobrou školní práci, podněcovaných ke snaze se co nejlépe připravit do života. Snažíme se uchovat ty hodnoty, které vyrostly v našem českém prostředí, jsou ověřeny zkušenostmi mnoha vynikajících pedagogů i vědeckým bádáním. Chceme mít školu založenou na radostné žákovské práci. Její hybnou silou bude vzbuzování zájmu žáků o učení. Naši školu orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Víme, že dítě je proto dítětem, aby se připravilo na život dospělého člověka. V dětské psychologii je často zdůrazňováno: Čím déle žák zůstává dítětem, tím úplnějším se stane jeho vývoj. 8

9 Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme proto na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska. Zdůrazňujeme individualizované a kolektivní učení. Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a na jeho práci (činnostech). Uplatňujeme též výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší individualizaci. Učitel má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se zobrazuje mysl žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup výuky pozorované individuální práci žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním spolužákům. Velký význam má také to, že nikdo není izolován. Vzájemná nápodoba činností a vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování. Vlastní činnosti zařazujeme do výuky krátce a často v různých formách, aby upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později k znovuobjevení poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak bezduchému memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní individualizovaná výuka s využitím činností žáků a zpětné vazby přináší do vyučovacích hodin přirozenou potřebu diferenciace a skupinové práce. Při hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen učitelem, ale i žáky navzájem. Činnostní učení umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie jsou rozčleněny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však pochopitelné, že některé výchovné a vzdělávací strategie mohou současně směřovat k více klíčovým kompetencím I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky činnostní učení vedeme žáky ke kooperaci během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů (tištěné, elektronické) využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce 9

10 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty, podněcujeme jejich tvořivost umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování žáci mají možnost účastnit se různých soutěží, olympiád II. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si také dokázali obhájit umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy Kalibro, matematický Klokan při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží žáci jsou úměrně svému věku vedeni k používání internetu III. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní začleňujeme metody kooperativního učení, důraz klademe na týmovou práci vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory, učíme je obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň vyslechnout názor druhého žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse) vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů ve výuce uplatňujeme brainstorming, simulace, hraní rolí IV. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální na tvorbě třídních pravidel se podílejí sami žáci žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky žáci mají možnost vyjadřovat se ke školnímu řádu přes žákovský parlament žákovský parlament pravidelně jedná s ředitelkou školy 10

11 od prvního ročníku zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci od žáků vyžadujeme rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu dvojice, skupiny, třídy využíváme diskuse a prezentace názorů žáků výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) V. Strategie směřující ke kompetenci občanské v jednotlivých třídách žáci společně stanovují pravidla chování vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů žáky vedeme ke třídění odpadů vyžadujeme, aby se k obsahu školního řádu žáci vyjádřili prostřednictvím svých zástupců v žákovském parlamentu hledáme se žáky společné řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel třídy či školního řádu umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí pořádáme sportovní soutěže, a to i ve spolupráci s ostatními školami ve městě (Olympijský den, Svatováclavský pohár, Vánoční laťka), vystupujeme pro seniory, mateřské školy i veřejnost nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kroužky) pro trávení volného času VI. Strategie směřující ke kompetenci pracovní stanovování (pokud možno vyvozování s žáky) pravidel pracovních postupů při všech činnostech žáků ve škole (z hlediska bezpečnosti a funkčnosti) systematické vedení žáků k řádnému plnění všech povinností a závazků žáka motivujeme k co nejaktivnějšímu zapojení v předmětu pracovní činnosti upřednostňujeme formu skupinové a individuální práce, projektovou činnost vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci výuku doplňujeme o exkurze umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro ostatní spolužáky i pro veřejnost zapojujeme žáky do přípravy školních projektů 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole integrujeme převážně žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, lehkou mozkovou dysfunkcí, ale zkušenosti máme i s integrací žáků se sluchovým a zrakovým postižením a s integrací žáků se sníženou schopností pohybu. Ve všech případech spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Se žáky pracujeme na základě doporučení obsažených ve zprávách z těchto zařízení, žáci s poruchami 11

12 učení mají možnost navštěvovat dyslektickou doučovací skupinu, kde se menšímu počtu žáků individuálně věnuje zkušená učitelka. Většina pedagogů prošla semináři zaměřenými na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dvě učitelky mají vystudovanou speciální pedagogiku. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme individuální vzdělávací plán, podle kterého se bude se žákem pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření ve školském poradenském zařízení, způsoby reedukace, pomůcky a další údaje dle platné právní úpravy. V případě potřeby doplňujeme individuální vzdělávací plán dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy, zákonný zástupce má možnost požádat o slovní hodnocení. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádné nadaných V současné době nemáme ve škole diagnostikovány žáky s mimořádným nadáním, pro které bychom vytvářeli na základě závěrů odborného vyšetření individuální vzdělávací plán. Učitelé však s ohledem na individuální možnosti každého žáka diferencují náročnost úkolů, čímž mohou přispět k včasnému odhalení mimořádného nadání žáka a následně dát podnět k vyšetření v poradenském pracovišti. Počítáme s tím, že v případě, že se mimořádné nadání u některého dítěte diagnostikuje, budeme mu zadávat takovou práci, která bude rozvíjet úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání, případně bude navštěvovat výuku ve vyšším ročníku. 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu představují aktuální problémy současného světa. Tematické okruhy průřezových témat umožňují propojení vzdělávacích oborů, procházejí napříč vzdělávacími oblastmi. Z tohoto důvodu průřezová témata integrujeme do vyučovacích předmětů, nevytváříme pro ně samostatné vyučovací předměty. Zařazení jednotlivých tematické okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vyučovacích předmětů a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vzdělávacích obsahů předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme v této části přehled průřezových témat a jejich tematických okruhů zařazených do ročníku a předmětu v tabulkách zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň. Integraci průřezových témat do předmětů budou doplňovat projekty. 12

13 Průřezová témata Tematické okruhy průřezového tématu 1. stupeň Ročníky Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj Hv Hv Hv ČaS,Hv ČaS, Hv Sociální rozvoj ČaS, Hv Čj, ČaS, Hv Čj, ČaS, Hv Čj, ČaS, Hv Čj, ČaS, Hv Morální rozvoj Občanská společnost a škola Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Evropa a svět nás zajímá Hv Hv, Čj Hv, Aj ČaS ČaS,Čj, Aj ČaS ČaS, Čj, Aj, Inf. Objevujeme Evropu a svět Hv Hv Jsme Evropané 13

14 Kulturní diference Hv Hv Hv, Čj Vv Vv Lidské vztahy Čj Vv, Vv Multikulturní výchova (MKV) Etnický původ Hv Hv Hv Vv Vv Multikulturalita Aj Aj, Čj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Ekosystémy Vv Vv Vv Vv, ČaS Vv, ČaS Environmentální výchova (ENV) Základní podmínky života Pč Pč Pč Pč, Vv Pč, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vv Vv Vztah člověka k prostředí Vv Vv Vv ČaS, Vv ČaS, Vv Mediální výchova (MEDV) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Čj Čj Čj Čj Čj 14

15 Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Hv Hv Čj Čj Tvorba mediálního sdělení Aj, Čj Práce v realizačním týmu Hv Hv Hv Hv Čj, Hv 15

16 Průřezová témata Tematické okruhy průřezového tématu 2. stupeň Ročníky Osobnostní a sociální výchova (OSV) Osobnostní rozvoj Tv, Vv, Pč Sociální rozvoj VZ, Hv, Vv Tv, Vv, Pč, VZ, VO Hv, Vv, VO Tv, Vv, Pč,Ch Hv, Vv, Pč, VZ, Př Tv, Vv Hv, Vv, Pč Morální rozvoj Vv Vv, VO Vv Vv Občanská společnost a škola VO Výchova demokratického občana (VDO) Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VO, D VO VO, Z Ch Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Tv Tv Tv, VO Tv, Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá Hv, Př, Vv Hv, Př, Z, Vv Hv, Př, Z, M, Ch, Vv Hv, Př, Ch, D, Vv Objevujeme Evropu a svět Vv Vv, Z, Př Vv, Z Vv, VO Jsme Evropané Z Z, Ch Z, D, VO 16

17 Kulturní diference Vv, VO Vv Vv, Čj Vv Multikulturní výchova (MKV) Lidské vztahy Tv Tv, D, VO Tv Tv Etnický původ Z Z, VO Z Multikulturalita Vv Vv, Čj Vv Vv Princip sociálního smíru a solidarity VO VO Ekosystémy Př, Z Př Př Př Environmentální výchova (ENV) Mediální výchova (MEDV) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př, Z, D, Vv, Pč Př, Z, Vv Př, Hv, Tv, Vv, VO Vv, Pč Př, Vv Př, Hv, Tv, Vv Př, Ch, M, Vv Př, Ch, Z, Vv Ch, Čj, Hv, Tv, Vv Vv Ch, Z, F, Vv Př, Ch, Hv, Tv, Vv, VO Inf., VO Inf. Čj, F, Ch Vv Vv Inf., Vv Vv, Čj Stavba mediálních sdělení Čj Čj 17

18 Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Inf., VO Čj Čj Tvorba mediálního sdělení Inf., Vv Inf., Vv Inf., Vv Inf., Vv, Čj Práce v realizačním týmu Inf. Inf. Inf., Čj 18

19 3.6 Školní družina Cíl programu Cílem programu je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, napomáhat jim k chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu vzdělání. Důležitá je maximální podpora individuálních rozvojových možností dětí a umožnit tak každému dítěti dospět k optimální úrovni osobního rozvoje. Obecná charakteristika školní družiny Ve školní družině působí čtyři vychovatelky s plným úvazkem a příslušným vzděláním. Školní družina má čtyři oddělení naplněné počtem 25 dětí. Prostory pro jednotlivá oddělení jsou dvě samostatná, jedno oddělení je v prostoru kmenové třídy a jedno je v hlavní budově školy. Děti se stravují ve školní jídelně základní školy. Školní družina je vybavena dostatečným množstvím hraček a pomůcek. Školní družina má možnost využívat jako školní zahradu prostoru před školní jídelnou. Akce pořádané školní družinou jsou uvedeny v celoročním plánu. Vychovatelky spolupracují s učitelkami, vedou rozhovory o dětech po stránce výchovné i vzdělávací, tak aby činnosti ve školní družině navazovaly a rozvíjely znalosti dětí. Školní družina pořádá společné akce s rodiči (např. vánoční besídku, čarodějnice). Vychovatelky vyhodnocují výsledky dětí v soutěžích a jiných činnostech. Dbáme, aby každé dítě mělo dostatek prostoru a času ke hrám. Oblast výchovy Vychovávat děti k zvládnutí vlastního chování a přispívat k utváření dobrých vztahů. Vést děti, aby pomáhaly v nouzi a v různých situacích ohrožení. Naučit děti samostatně se rozhodovat, rozeznat klady a zápory. Rozvíjet kamarádství, přátelství, vzájemnou úctu a ohleduplnost k ostatním. Řešit konfliktní situace a vést děti, aby k nim nedocházelo. Naučit děti respektovat individuální potřeby a zvláštnosti dětí v kolektivu. Zlepšit vztah dětí k hodnotám. Odstraňovat škodlivý způsob chování, bojovat proti bezohlednosti, lhostejnosti, agresivitě, šikaně, lži, odstraňovat vulgární ošklivou mluvu. Oblast organizační Využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. Pozorovat přírodu ve všech ročních obdobích, zaznamenávat a hodnotit výsledky pozorování. Posilovat a prosazovat práci ve skupinách. Zapojovat kolektiv do jednotlivých činností. Hodnotit výsledky a snahu v jednotlivých činnostech. Prezentovat práci dětí školní družiny na veřejnosti. Oblast materiální Nákup spotřebního materiálu na jednotlivé výchovné činnosti. Obnovovat hry a hračky k použití uvnitř i venku hry, stavebnice, míče, švihadla. Doplňovat a obnovovat audiovizuální pomůcky. Vytvářet hrací koutky. 19

20 Podle finančně a prostorových možností postupně vyměňovat nábytek a zařízení ŠD vzhledem k věku a potřebám dětí. Tematické okruhy vzdělávacího programu Seznamujeme děti s novým prostředím, sledujeme sociální vztahy ve školní družině, pravidla soužití v rodině, sklizeň na zahradě, na poli, vycházky do přírody, sledovat barvy podzimu. Rozšiřujeme poznatky o kvalitě pohybových činností, co je prospěšné našemu tělu, význam hygieny pro zdraví, oblečení, vyprávíme známé pohádky, hovoříme o oslavě nejkrásnějšího svátku. Sledujeme zimní sporty, vyrábíme dárky pro děti z mateřské školy k zápisu, připravujeme se na školní karneval. Sledujeme přírodu, která se probouzí k životu, rozšiřujeme poznatky o domácích a volně žijících zvířatech. Slavíme svátek maminek, sledujeme změny v přírodě, oslavujeme svátek dětí. Činnosti školní družiny Činnost školní družiny zahrnuje odpočinkovou činnost, kterou zařazujeme po obědě nebo ráno a dle potřeby během dne. Dále to jsou zájmové činnosti, které rozvíjí osobnost žáka. Jsou zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost. Patří sem pracovně zájmová činnost, kde pracujeme s přírodním materiálem, práce s textilem, práce s netradičním materiálem. Výtvarně zájmová činnost zahrnuje kresbu, malování,modelování, koláže z papíru, textilu, ilustrace k veršům, přečtené pohádce, estetickou výzdobu školní družiny. Přírodovědná zájmová činnost zahrnuje pozorování změn v přírodě, ochranu životního prostředí, botanické pokusy, poznávání přírody. Hudebně zájmová činnost zahrnuje poslech hudby i její reprodukci, instrumentální, hudebně pohybovou výchovu. Náplní sportovně zájmové činnosti jsou sportovní hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně a na hřišti. Obsahem společenskovědních zájmových činností jsou besedy k významným výročím a událostem, osvojování základních pravidel společenského chování. Činnost školní družiny zahrnuje také rekreační činnost, která slouží k regeneraci sil. Řadíme sem sezónní hry v přírodě, pouštění draků, sáňkování, bobování, stavby ze sněhu, dopravní výchovu, tělovýchovné chvilky, náročnější pohybové hry. Další činností je příprava na vyučování, jejíž náplní jsou didaktické hry, kvízy, křížovky a zábavné procvičování učiva. Odpočinková činnost Zahrajeme pohádku dětem na uvítanou do školní družiny, společně posloucháme četbu pohádek. Vyslechneme příběh s dětským hrdinou, hovoříme samostatně při vyprávění příběhu, pohádky. Upevňujeme výslovnost a výrazový projev, pozorně posloucháme literární text. Posloucháme a učíme se básně o Mikulášovi a čertovi. Seznamujeme se s tradicemi Vánoc, působíme na estetické cítění dětí literárními texty. Vyprávíme o Vánocích, čteme příběhy o zimě. 20

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více