Příklad dobré praxe XX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe XX"

Transkript

1 Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE PRO PT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název: Řešení problematika veřejných financí za diferencovaných ekonomických podmínek Škola: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519 Klíčová slova: veřejné rozpočty, veřejné finance, deficit veřejných rozpočtů, sociální role, týmová práce, reflexe, sebereflexe, argumentace Anotace: tento příklad dobré praxe je ukázkou metody týmové práce a kooperativní výuky v hodinách veřejné správy (případně ekonomiky). Žáci IV. Ročníku OA pracují v týmech a dle předloženého zadání řeší rozpočtový problém v uzavřeném ekonomickém systému, o kterém znají základní charakteristiky a zároveň akcentují přidělené sociální role. Rozpočtový problém mohou řešit různými metodami(snížením výdajů, zvýšení daní, připuštění deficitu veřejných financí apod.). Kontext: skupina žáků studijního zaměření veřejná správa (16 osob) pracuje společně v předmětu veřejná správa od III. ročníku. Žáci jsou zvyklí na metodu týmové práce, párového vyučování i jiných podobných metod výuky a také na skutečnost, že tento předmět je vyučován vždy v tzv. dvouhodinových blocích. Dobré klima v této skupině vyplývá i ze shodné volby studijního zaměření. Ve skupině není žádný žák se specifickými poruchami učení. Východiska: uskutečnění takovéto hodiny vychází ze znalosti základních principů týmového vyučování a vybraných metod kooperativního vyučování (podrobněji popsáno níže) a rovněž z určité míry praktických zkušeností z těchto metod výuky Vybrané metody kooperativního vyučování: Pozitivní vzájemná závislost všichni členové týmu si uvědomují, že nemohou uspět, pokud argumenty nepřesvědčí ostatní. Musí si umět rozdělit práci a koordinovat svou činnost tak, aby v poměrně krátkém čase zvládli úkol dokončit. Osobní odpovědnost členové týmu si od počátku uvědomují osobní odpovědnost za realizaci prezentace určité konkrétní části úkolu, případně za úroveň připravené věcné argumentace při obhajobě problému Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností členové týmu jsou nuceni efektivně komunikovat, vyměňovat si názory, obhajovat své postoje, vyplývající s přidělených rolí, řešit konflikty konstruktivním způsobem, hospodařit s časem, pracovat v blízkém kontaktu s lidmi opačných názorů (vyplývajících z určených rolí)

3 Reflexe skupinové činnosti členové týmu mají možnost zhodnotit vlastní úsilí a úspěšnost své práce při práci v týmu, srovnat podíl přispění práce ostatních členů týmu na společném výsledku( kdo se stal koučem, kdo se jenom vezl ), vyhodnotit efektivitu týmové práce s ohledem na dosažený výsledek při závěrečném hodnocení Cíle: hlavní vyučovací cíle procvičit si teoretické znalosti z oblasti veřejných financí uvědomit si provázanost veřejných rozpočtů s ekonomickou realitou státu (obecně jakéhokoli uzavřeného ekonomického systému) uvědomit si různé úhly pohledu na tuto problematiku s ohledem na různost sociálních rolí osvojit si základní principy věcné argumentace hlavní výchovné cíle naučit se zodpovědnost za práci skupiny( všichni pracují s ohledem na své odlišné sociální role, ale směřují k jednomu společnému cíli návrh rozložení veřejných financí) rozvíjet kompetence při řešení úkolů ( rozbor situace, určení strategie řešení, využití vlastních úsudků a znalostí, akceptace názorů druhých, určení priorit při přípravě prezentace úkolu apod.) rozvíjet kompetence sociální a personální (spolupráce ve skupině, dodržování daných pravidel, argumentace na základě faktů, ohleduplnost při jednání a zároveň schopnost prosadit svůj názor apod.) rozvíjet kompetence k učení (výběr a využití vhodných metod při řešení daného problému, dovednost výběru a třídění informací, vytváření žebříčků priorit) rozvíjet kompetence komunikativní ( schopnost vyjádřit jasně a stručně svůj názor, dovednost obhájit svůj názor, schopnost zapojit se efektivně do diskuse, vhodnou formou přispívat k dobrému klimatu v pracovní skupině)

4 Realizace: 1. fáze přípravná Učitel předem připraví zadání práce modely státního rozpočtu fiktivního státu, kde jsou uvedeny i další ekonomické charakteristiky úroveň HDP, základní atributy daňové soustavy, ostatní makroekonomické ukazatele popisující momentální situaci v dané ekonomice míra nezaměstnanosti, inflace apod., záznamové listy pro jednotlivé týmy, kde jsou uvedeny charakteristiky daného ekonomického systému (např. jedná li se o stát agrární, stát s převažujícím terciárním sektorem, průmyslový stát, jež je člen EU apod.) a kde jsou rovněž uvedeny sociální role jednotlivců, které si mezi sebou rozdělí sami žáci (role důchodce, bezdětný manuálně pracující, střední podnikatel ženatý s 2 dětmi, svobodná matka s 1 dítětem apod.). Učitel zajistí vhodný způsob prezentace zadání úkolu (prostřednictvím odpovídající informační a komunikační technologie nejlépe prostřednictvím dataprojektoru propojeného s notebookem. Je možné však využít i obyčejnou tabuli. Učitel předem připraví účast porotců v hodině (nejlépe 2 učitele odborných předmětů, které se zadaným tématem souvisí, osvědčili se však i bývalí studenti školy, kteří se školou dále spolupracují a mají k danému tématu blízký vztah). Samotný vyučující je rovněž jedním z porotců. 2. fáze informativní a realizační Učitel zajistí rozdělení studijní skupinu na příslušný počet týmů (16 žáků = 4 týmy) tak, aby byly složeny ze žáků s odlišnými názory, odlišnými schopnostmi i dispozicemi Stanoví cíl hodiny a časový harmonogram práce. Seznámí žáky se způsobem prezentace výsledků jejich práce a rovněž s kriterii hodnocení( hodnocení úrovně prezentace, úroveň věcné argumentace,úroveň odpovědí na otázky poroty). Učitel zorganizuje distribuci pracovního materiálu jednotlivým týmům (žáci si mohou vybrat konkrétní zadání pro tým losováním případně jiným odpovídajícím způsobem). Členové jednotlivých týmů zkontrolují kompletnost svých pracovních materiálů podle seznamu, který byl prezentován na počátku hodiny a je stále k dispozici ( na plátně, tabuli ). Učitel zopakuje týmům přesný časovým harmonogram plnění úkolu( je rovněž stále k dispozici na plátně či tabuli)osvědčený model časového rozložení: úvodní část 10 minut, samostatná práce 35 minut, prezentace 3 minuty a odpovědi na otázky 5 minut na každý tým.

5 3. fáze hodnotící Učitel ukončí práci týmů v souladu s vyhlášeným časovým harmonogramem. Učitel zajistí organizaci prezentace prací jednotlivých týmů (kompletní obsazení týmů se dostaví k flipchartu, kam připevní návrh řešení svého úkolu, realizují časově omezenou prezentaci a odpovídají na dotazy). Učitel rovněž koordinuje i práci porotců, kteří mají právo týmu položit celkem 4 otázky. Po ukončení prezentací všech týmů je možné realizovat řízenou diskusi na dané téma (problematika veřejných financí jako takových, ale i otázky spolupráce v týmu, názory na přidělené sociální role apod.). Na závěr porota vyhlásí pořadí jednotlivých týmů. Využité zdroje a pomůcky: Pracovní listy připravené učitelem( připravené návrhy modelů fiktivních státních rozpočtů, záznamové listy s vyznačením charakteristik států, které jednotlivé týmy budou představovat a sociální role pro jednotlivce, kterém si rozdělí mezi sebou sami žáci). Prezentační archy (minimálně velikosti A5), barevný fix (každý tým bude mít jinou barvu). Dataprojektor, notebook, interaktivní příp. klasická tabule, flipchart (za účelem připevnění prezentačních archů je možné nahradit klasickou tabulí, kam se prezentační archy připevní). Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení Výsledkem této metody je skutečnost, že si žáci mají možnost vyzkoušet práci v náhodně vytvořených týmech (pracovních skupinách), ověřit si výběr vhodné strategie při vyjednávání o konkrétních problémech s ohledem na rozdílnost přidělených sociálních rolí (nahlížení na problémy z různých úhlů pohledu). V neposlední řadě je možné předpokládat, že si žáci uvědomí některé závažné aspekty v problematice hospodaření s veřejnými financemi.

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu Dodatek č. Dodatek č.1 Dodatek č.2 Dodatek č.3 Dodatek č.4 Dodatek č.5 Dodatek č.6 Dodatek č.7 Přehled změn v ŠVP Datum Dodatek se týká: 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu 13. 7. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Obchodní manažer(ka) Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice Školní vzdělávací program Obchodní akademie Pardubice Kód obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Platnost: 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem Zpracoval: Kolektiv zaměstnanců Obchodní akademie a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ ŠVP, obor Stavební provoz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 44 L/51 STAVEBNÍ PROVOZ Vydáno dne: 1. 7. 2015 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Výběrové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby Školní vzdělávací program Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více