Ve Světicích dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Světicích dne 18. 2. 2013"

Transkript

1 Reakce zastupitelstva na dotazy vznesené Mgr. Evou Mlchovou a Pavlem Novákem. Těmito dotazy a zkreslenými informacemi byli osloveni někteří občané obce Světice formou dopisu vloženým do Vašich schránek s názvem: Vyšlo po uzávěrce Ve Světicích dne P. Novák a p. Mlchová se ptají: Opravdu chceme všichni v obci školu nebo kulturní dům? Myslíme si, že otázka spíše zní: Jak vhodně zkombinovat zrekonstruovaný KD s projektem vybudování ZŠ Světice tak, aby obec byla schopna efektivně a pro obyvatele prospěšně provozovat celý Kulturní dům? Zkuste se nad tím zamyslet. 1. Proč jsme dosud nebyli schopni zajistit MŠ pro naše nejmenší děti 3-5 let, tak jak je uvedeno v dopise? a) Veškeré investice ve Světicích jsou spojeny s dotací. Bez finanční podpory z venku bychom nebyli schopni hradit žádnou větší investici; b) O finanční prostředky jsme žádali tři roky zpětně a až v roce 2012 jsme dotační titul získali a z toho plyne, že v tomto roce budou zahájeny práce na výstavbě MŠ Světice, tzn. vyroste úplně nový pavilon pro 25 dětí; c) Hospodaření a vybavení školky je plně v kompetenci p. ředitelky Mgr. Gabriely Blovské, která v posledních 2 letech hospodařila s částkou (čehož si velmi vážíme), která byla o ,- nižší, než byly výdaje na MŠ v rozpočtu plánované. Z toho lze usuzovat, že je s tím co má k dispozici spokojená. Kdo tedy jmenovitě je zásadně nespokojen? Tak jak se uvádí v dopise občanům? d) Víte, jaké je povědomí občanů Světic např. ohledně zápisů do MŠ z tohoto roku? Myslíme si, že pokud se touto problematikou nikdo nezabývá nebo se jej to netýká, tak je možné se domnívat, že žádné. Pro dokreslení je známo, že do říčanských státních školek se dostávají z velké většiny pouze předškoláci, takže opět jsou Vaše informace vcelku zavádějící, protože všem píšete, že takto se nestarají pouze Světice. Lidé, kteří problematiku neznají, si mohou myslet, že toto je snad nejhůře vedená obec v kraji. 1

2 2. Obec pro své spoluobčany nic nedělá a jediné co umí je zdražovat vodné, stočné, daň z nemovitosti a také svoz komunálního odpadu!!?? Jsme skutečně tak hrozní a krutí za to nic, co pro Vás zajišťujeme. O všech změnách i dílčích krocích pravidelně informujeme obyvatele Světic na veřejném zasedání, ve věstníku U Nás doma, na webu obce, na úřední desce, a.) zdražování u svozu odpadů je naprosto logickým krokem, protože je v budoucnu absolutně nepřípustné, aby obec dotovala odpady, které jsou vyváženy obyvatelstvu. Shodneme se, že ono zdražení je přesně do té výše, aby obec nemusela toto dotovat! Co dělá obec nad rámec: Zde jsme pro obyvatele např. rozšířili možnosti pro třídění odpadu (nové nádoby na plast, papír, sklo atd.). Odvoz celé řady odpadů posbíraných v obci a tudíž i zde je nutné se na vývozu podílet. b.) Proč se zdražuje vodné a stočné? Obec dotuje pitnou vodu a odvod splaškové kanalizace v uplynulých 2 letech částkou cca. 1,5 mil. Kč, tudíž odpověď na toto je: Obec musí získat peníze na opravy vodovodního řadu (v současné době se odběr vody dotuje částkami asi 1 mil. ročně); Je třeba odhalit černé odběry. Proto je nutné doplnit vodovodní řady o zařízení, které bude schopné černé odběry minimalizovat nebo odhalit; Vícenáklady na ČOV: do této doby vícepráce spojené s přetíženou ČOV a likvidací a lisováním kalů a nyní jsou to vlastní zdroje na rozšíření ČOV, které činí 45% s celkové investice cca. 12 mil. Kč. Samozřejmě tímto odpadnou vícenáklady na výše zmíněné přetížení, ale v rámci splátek úvěru budeme muset umořovat úroky a splácet úvěr. Paní Mlchová, pane Nováku, myslíte si, že zřízení ČOV je malá služba občanům? Když už uvádíte, že pro občany nic neděláme. Ano máte pravdu, Vy už těchto služeb využíváte dlouho, ale jsou zde také noví spoluobčané, kteří jich rovněž chtějí využívat. Zde je možné jen připomenout, že nově vystavěná ČOV s sebou nese potenciální příjem např. z nově připojených domů, kdy poplatek za připojení je ,- Kč. 2

3 V současném stavu při provozu původní ČOV již nikoho nebylo možné připojit, neboť byla nedostatečná kapacita pro likvidaci dalších kalů. c.) Proč se zvyšoval koeficient daně z nemovitosti? Kam peníze šly a půjdou? Jedná se o prostředky, které jsou připisovány přímo obci; Obec tyto prostředky poté může využít z části jako vlastní zdroje na investiční akce, jako jsou MŠ, chodníky a jiné dotační tituly, které mohou zase pomoci ke zvýšení bezpečnosti v obci a občanského blahobytu. Další část těchto prostředků je také využita na údržbu (zeleň, chodníky, odpadky, nové koše apod.) Všech občanů se chceme tímto zeptat, zdali si skutečně myslí, že pro Vás obec nic nedělá? Uvítáme další podněty a nápady, co, kde a jak v obci zlepšovat a kde a jak zvyšovat kvalitu služeb. Víte, že pravidelně vyzýváme k diskusi a jsme rádi, že se tak děje. 3. Využití KD Světice jak uvedl p. Mimra v U Nás doma?? Je ohrožen účel dotace?? a.) veškeré prostory, které prošly celkovou rekonstrukcí, tak pouze tyto musí splňovat účel dotace, na kterou tato byla poskytnuta. Opět opakovaně uvádíte ostatní spoluobčany v omyl, neboť prostory bývalé restaurace a jejího zázemí v 1.NP a 1.PP společně s prostory bytu v 2.NP do této dotace nespadaly, takže rekonstruovány z dotace nebyly a nebudou! Rozhodně to neohrožuje dotaci, pokud se obec rozhodne jakýmkoliv způsobem prostory využívat a využít! b.) To co o KD napsal p. Mimra, tak bude naplněno do posledního slova a vše bude sloužit tomu čemu sloužit má. Proto nerozumíme tomu, proč lidem tvrdíte něco, co se nezakládá na pravdě?? 4. ZŠ v obci Světice unikátní projekt!? a.) Povinnost obce je zajistit výchovu a vzdělání dětí, takže to bude zajišťovat, jak nejlépe umí. Většina zastupitelstva demokratickým 3

4 rozhodováním a hlasováním rozhodla, že tuto povinnost zajistí založením vlastní školy. b.) Opřít se o výsledek ankety: většina obyvatel si dostavbu společenského domu přála. c.) Myslíme si, že navržené řešení je v tomto ohledu velmi dobré a i když zatím nemáme přesná čísla, kolik bude provoz KD stát, je jistě dobré, že je tu jistý garantovaný příjem od státu, který tímto sníží náklady na udržování KD. d.) Veškeré provozní náklady na provoz školy (nikoliv malotřídní), jak je uvedeno v dopise občanům, budou hrazeny z kraje tzn ,- na jednoho žáka (kalkulace ukazuje, že v případě, že budeme mít 20 žáků, tak ,- by mělo bohatě pokrýt náklady na provoz jedné třídy). e.) Veškeré platy pedagogické a i nepedagogické budou hrazeny prostřednictvím Středočeského kraje ve výši dle tabulky: Pedagogové Nepedagogové Počet Částka na Částka na žáků Úvazky platy měsíčně Úvazky platy měsíčně 10 1, , , , , Veškeré prostory, které bude ZŠ využívat, jsou pouze ty, kterých se netýkaly dotace. 5. Vypovězení smlouvy o spádovosti Říčany a Strančice?? a.) Myslíte si, že toto je důvod k výpovědi ze strany Říčan a Strančic, když zřídíme ZŠ ve Světicích? Naopak: my samozřejmě rádi uzavřeme smlouvu resp. budeme dodržovat stejná pravidla pro obce, se kterými máme smlouvu o spádovosti, tak, abychom byli schopni pomoci třeba i my jim resp. když by třeba děti některých rodičů měly zájem studovat u nás, tak proč jim to neumožnit. Toto je odpověď i na otázku, zdali to bude škola i pro cizí děti. Odpověď je ano! b.) Pokud se ovšem rozhodnou Říčany a Strančice vypovídat smlouvy, tak jedině proto, že to budou nuceni provést z důvodu nemožnosti umístit všechny svoje rezidenty. A to poté neovlivní fakt, zdali školu máme či 4

5 nemáme a jestli někdo bude mít někde sourozence, je asi úplně jedno a prostě se do dané školy nedostane a bude vozit děti jinam. Nebo si myslíte, že znáte jiná řešení?? c.) S paní místostarostkou Říčan Hanou Špačkovou jsme se shodli, že pro obě strany bude výhodné, aby světické děti mohly i nadále chodit do Říčan a říčanské děti do Světic a rodiče z obou obcí si mohli vybrat školu, která jim je (bude) bližší (například velikostí kolektivu). Rozhodnutí o vypovězení dohody je v kompetenci rady města, nicméně paní místostarostka bude na radě prosazovat zachování dohody se Světicemi. 6. ZŠ Světice 1. stupeň nebo i 2. stupeň a.) Nikde přeci není možné 100% říci, že se třeba v případě, že k tomu budou možnosti, nepokusíme v budoucnu, pokud tomu bude stát nakloněn zřídit třeba i druhý stupeň; b.) Z textu je cítit hrozný strach z přechodu mezi 1. a 2. stupněm. Pavel Kyzlink říká: Osobně si uvědomuji, že jsem odchodil celou ZŠ v Říčanech a od 5. třídy (v té době, což je nyní třída 6.), jsem odcházel do matematické třídy, kam jsem přecházel pouze s jedním klukem ze světické party a prostě jsem byl v situaci, jako budou všichni naši studentíčci za 5 let. A v čem je tedy problém, když budou v 11 letech chtít někde nastoupit?? Říčany, Strančice, víceletá gymnázia apod. a případně i Praha a jiné blízké okolí. Prostě možností je již mnohem více. 5

6 7. Škola v jedné či více budovách?? a.) Bude-li umožněna rekonstrukce a dostavba všech prostor na vybudování celého 1. stupně ZŠ v obci, tak ano. Jedná se o objekt KD a objekt současného sídla OÚ Světice. b.) Otázkou pro Vás je, jak tento problém řeší třeba Říčany, které mají sami problém umístit děti do jedné budovy, takže umísťují děti do všemožných prostor a jídelnu, tělocvičny a jiné prostory mají rovněž mimo objekt v daleko nebezpečnějším prostředí, jakým Říčany pro pohyb obyvatel a především dětí jsou. 8. Kde vezmeme na plat p. ředitelky školy v období před zahájením školní docházky? a.) Obecní úřad v rámci personálních změn na obecním úřadě v roce spoří na nákladech spojených s vyplácením mzdy za pokladní a účetní cca ,- měsíčně tzn. za rok 2012 uspořil na těchto výdajích ,- a stejné částky se mu dostane tudíž i v tomto roce, takže peníze na plat p. ředitelky, který v tomto období začátků nebude nikterak veliký. Tento plat odpovídá vyplácení odměny za velmi malý počet hodin. V žádném případě to nepřesáhne uspořené finanční prostředky. 9. Vybavení pro školu lavice, židle aj. věci pro učitele, tabule atd.? a.) Máme příslib významných sponzorských darů z řad rodičů. Někteří ze zastupitelů by na vybavení 1. třídy přispěli ze svých prostředků. Kdyby se připojili další, tak by to mohlo být o to jednodušší a obec by tím pádem do toho nedala třeba ani korunu. b.) I kdyby žádný dar nebyl, tak toto obec zvládne financovat, protože je to částka, která je zahrnuta v rozpočtu na rok 2013, to je i s náklady na rekonstrukci prostor pro ZŠ a to v současnosti 1. třídu ZŠ Světice. Práce budou zahájeny začátkem dubna a budou dokončeny do konce července. c.) Možnost vyhlásit sbírku. 6

7 10. Zadlužení obce v roce 2013? a.) Dluh obce by měl kulminovat v roce 2014, kdy dojde k dokončení jedné z hlavních investic a tou je dostavba MŠ Světice. V této době bude dluh obce cca. 10 mil. Kč (úvěr). Co však bude dokončeno: - MŠ pro 50 dětí; kolik z toho přichází do celkového dluhu 1,8 mil. - ČOV s kapacitou plně dostačující i pro plánovanou budoucí výstavbu; 5,4 mil. - ZŠ rekonstrukce a chod 2. tříd v KD; jídelna, výdejna jídel atd.; 1 mil. - Chodníky a dokončený bezpečnostní systém pro přechod chodců na světelnou signalizaci; 1,6 mil. - KD kompletní rekonstrukce bez dalších nutných investic; 4 mil. Zde bychom Vás rádi upozornili na fakt, že rozhodně projekt školy není tím hlavním a dominantním nákladem z celkového zadlužení obce pro další roky. Sami si udělejte tedy obrázek o tom, proč dochází k zadlužení obce. Myslíte si, že jsou to projekty, které nejsou obecně prospěšné? b.) Z čeho bude obec dluhy (úvěr) financovat? Částečně z úspor, které budou plynout z efektivního využití KD a tudíž úspor z energie na vytápění a provoz více obecních objektů; Z navýšení koeficientu na 1 obyvatele obce (prostředky ze státního rozpočtu); Z úspor, které budou plynout z provozu ČOV a vícenákladů spojených s jejím provozem; Z úspor, které budou plynout z provozu vodovodu, na kterém budeme intenzivně v nejbližších letech pracovat (nové smlouvy, nové vodoměry aj.); efektivní správa vodovodního řadu atd.. Zastupitelstvo obce Světice zastoupené Ing. Tomášem Broukalem, starostou obce 7

8 Plánek, ve kterém jsou barevně zvýrazněny zatím nerekonstruované prostory určené pro školu. Jídelna může při pořádání společenských akcí (po otevření dvěří do sálu) sloužit jako bar s výčepním zařízením a občerstvením. 8

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890 Dobrý den, vážení spoluobčané.

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

2010 ČERVEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz

2010 ČERVEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz 2010 ČERVEN Z obsahu: Dějiny zaniklé obce Křimín str. 6 Rozhovor se starostou obce Zeleneč str. 6 Malé ohlédnutí za 4. otevřeným úklidem Úval str. 12 Chráníme Škvoreckou oboru... str. 13 2. etapa Oddychové

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Sloučení základní školy a mateřské školy v Proseči Ano či Ne

Sloučení základní školy a mateřské školy v Proseči Ano či Ne 1 Text psaný ČERNOU BARVOU napsala ředitelka mateřské školy Mgr. Dagmar Marková jako reakci na argumenty města Proseč - zřizovatele mateřské školy ke sloučení základní a mateřské školy v Proseči ČERVENÝ

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 14 červenec- srpen 2012 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy prožíváme opravdu hektické dny. Obecní úřad spolupracuje

Více

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva 3/14 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 www.struharov.cz Informace V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva Odpady

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

9. zasedání ZM, konané dne 26.09.2011

9. zasedání ZM, konané dne 26.09.2011 ZÁPIS z 9. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 26.09.2011 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 15 Omluveni : Mgr. Taťána Škarková,

Více