Vážení spolumajitelé, rok 2008 byl velice těžký a rok 2009 bude dle našich předpovědí ještě těžší.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spolumajitelé, rok 2008 byl velice těžký a rok 2009 bude dle našich předpovědí ještě těžší."

Transkript

1 Váženíspolumajitelé, rok2008bylvelicetěžkýarok2009budedlenašichpředpovědíještětěžší. Problém slikviditou, o němž jsem se zmiňoval vloňském dopise, přerostl vglobální finanční krizi. My jsme vroce 2008 věnovali plné úsilí tomu, abychom naši společnost zabezpečili a abychom byli sto odhadnout,jakýmzpůsobemnanásdopadnefinančníkrize.domnívaljsemse,ženásnašediverzifikované portfolio ochrání před výkyvy finančních cyklů, nicméně nikdo znás neočekával tak hluboký kolaps globálníchfinančníchsystémůanáslednýpropadekonomiky. Makroekonomické prostředí bylo vuplynulém roce doslova brutální. Odhaduje se, že ztráty vsektoru finančníchslužebdosáhlypřinejmenším2trilionůamerickýchdolarů.kreditníkapacitasystémusesnížila o5až10trilionůamerickýchdolarůahospodářskárecesevsoučasnédoběpostihlavětšinusvěta. Zásahy vlád jednotlivých zemí pomohly stabilizovat ekonomické prostředí, zlepšila se situace na kapitálových trzích, hlavně díky agresivním zásahům amerického Federal Reserve, fondu pro pojištění vkladůu.s.federaldepositinsuranceaministerstvafinancíu.s.a.,kterénásledovalyostatnívládysvěta. Kromě toho byl po celém světě implementován stimulační program, který by měl zajistit triliony dolarů vnovýchinvesticích. VtomtovelmináročnémprostředívykázalaspolečnostGeneralElectricsvýnosyvevýši18miliarddolarů, což je náš třetí nejlepší výsledek vdějinách společnosti. Díky rozsáhlé restrukturalizaci našeho portfolia vminulých osmi letech jsme mohli přeskupit náš kapitál tak, aby nám umožnil další růst. Provozní finančnítokybylypocelýroksilné přes19miliarddolarů.registrujemeobjednávkyvevýši172miliard dolarů na dodávky infrastruktury a služeb. Naše společnost se vyznačuje značnou geografickou rozrůzněností,kde53%procentpříjmůjegenerovánomimospojenéstáty.rovněžmámeslibněrozjetý vývojnovýchproduktů. Uznání za dosažení takto skvělého výkonu vnejtěžších dobách jaké jsem kdy zažil, patří samozřejmě našim lidem. Úsilí a nasazení přes kvalifikovaných pracovníků, techniků, úvěrových analytiků, konstruktérů a servisních techniků, našeho zkušeného manažerského týmu a vůbec všech zaměstnanců společnosti,námumožnilozakončitrok2008sesolidnímziskemapřipravitspolečnostnabudoucírůst. Navzdorytěmtonašimsnahámsevšaknašeakciepropadly.Společnostipůsobícívefinančnímsektoru,a takovouspolečnostíjeige,sevsoučasnédoběnetěšíuinvestorůoblibě.věřtemi,ženikdonenízvývoje našich akcií vtomto obtížném prostředí zklamanější než já. Ujišťuji vás, že uděláme vše co je vnašich silách,abychomopětzískalidůvěruinvestorůaabychommohlibudovatgevdlouhodobémvýhledu. Nacházímesevrecesiavtakovýchdobáchjevždyobtížnépředvídat,jakšpatnásituacebudeajakdlouho tobudetrvat.našispolečnostvedemetak,abydokázalaodolávatvýkyvůmekonomickýchcyklů,nicméně

2 obávám se, že vtomto případě jde o více než cyklus. Jsem přesvědčen, že dojde kurčitému resetu globálníhohospodářstvíakapitalismu,atovněkolikadůležitýchohledech. Vztahy mezi vládami a firmami se navěky změní. Vnovém, resetovaném hospodářství budou vlády fungovatjakoregulátoravedletohotéžjakoprůkopníkprůmyslovépolitiky,investoraklíčovýpartner. Finanční odvětví projde radikální restrukturalizací. Bude se méně využívat přenosových efektů, sníží se počet konkurentů a především budou zásadně přehodnocena rizika. Finančnictví zůstane i nadále důležitýmodvětvím,jenbudejiné. Kresetu dojde i vjiných oblastech sníží se role automobilového průmyslu, dojde kpoklesu developerských projektů, sníží se význam alternativních investic a rovněž se změní povaha manažerské odpovědnosti i manažerských odměn. Ano, chápete správně. Úspěšné společnosti se prostě nesloží, budouhledatnovépříležitostivobnovenémsvětě. Vtomtokontextujsmepřijalirigorózníopatření,kteráochráníspolečnostběhemrecese.Zároveňbudeme pracovat na své dlouhodobé strategii a nadále budovat podniky, které budou moci být úspěšné zdlouhodobého hlediska. A budeme rovněž podporovat společné iniciativy, jež nám poskytnou výhody oprotikonkurenci. V tomto velice náročném prostředí jsme vykázali výnosy ve výši 18 miliard dolarů, což je náš třetí nejlepší výsledek vdějinách... Registrujeme objednávky ve výši 172 miliard dolarů na infrastrukturuaslužby...rovněžmámesilnouzásobunovýchproduktůvevývoji. Připraveninazléčasy Naobtížnýrok2009jsmesepřipravili.Snížilijsmenáklady,zvýšilirezervynaztráty,posílilipeněžnítoky azintenzivniliprocesyřízení. Přiřešenítétosituacejsmepodniklinesnadnékroky.Zvýšilijsmekapitálo15miliarddolarůvdobě,kdy likviditabylapraktickyzmrazená.získalijsmepřístupkvládnímdotačnímprogramům,díkyčemužjsme dosáhlistejnéhopostavení,jakémusetěšíbanky. Zlepšili jsme financování. Podařilo se nám zajistit zhruba dvě třetiny dluhů potřebných kdalšímu růstu našífirmyvroce2009.objemalternativníhofinancováníjsmezvýšilina54miliardamerickýchdolarů,a tohlavněprostřednictvímsvýchbank. Zlepšilijsmelikviditu.Objemcennýchpapírůjsmesnížilize100miliardloninadnešních60miliard.Rok 2008 jsme zakončili s48 miliardami dolarů hotovosti a jsme na dobré cestě dosáhnout vge Capital poměru6:1vroce2009.

3 Jsme připraveni na velmi obtížné hospodářské prostředí a realisticky odhadujeme ztráty. Na rozdíl od bankjsmevystavenimenšímurizikuzestranyspotřebitelůanašekomerčnípůjčkyjsounáležitězajištěny. Jsme připraveni naše aktiva držet a používat tak, abychom vprůběhu cyklu maximálně zvýšili jejich hodnotu. Podnikli jsme rázné kroky ke snížení svých nákladů, a to o plných 5 miliard dolarů. Naše fixní náklady příští rok poklesnou o 7%, zejména díky snížení počtu zaměstnanců a škrtech ve výdajích. Zjednodušili jsmeorganizacinašífirmy,snížilipočetvrstev.budeme dálesnižovatvariabilnínáklady,včetně2miliard dolarůnanákupupřímýchmateriálů.očekáváme,ženepříménákladypoklesnouažo10%. Naše průmyslové divize generují zhruba 16 miliard amerických dolarů hotovosti ročně, a to i vdobách zpomalení světové ekonomiky. Naším cílem je snížit vnásledujících dvou letech provozní kapitál o 5 miliarddolarů,cožnámposkytnedostatekprostředkůproinvesticevdalšírůst,posílenídividendanaší ekonomickérozvahy. Absolutníprioritouprorozděleníkapitálumusídnesbýtbezpečnost.Zatímúčeleminadálespravujeme společnost tak, aby si udržela hodnocení Triple A, tedy včetně kapitálové přiměřenosti, nízkého koeficientuzadluženíakonzervativníhofinancování. Vybudovalijsmezáklady,kterénámumožnípřečkatekonomickoubouři.Máme livšakztohotocykluvyjít jakohodnotnějšíspolečnost,jezapotřebíúsilínásvšechamaximálnípodporynašídlouhodobéstrategie: budovatsilnépodnikyausilovatodosaženítrvaleudržitelnékonkurenčnívýhody. Budovánísilnýchpodniků BěhemčasusenámpodařilotransformovatportfolioGEtak,abybylomožnéreagovatnanovépříležitosti. To platí i dnes. Tabulka na této stránce ukazuje kumulativní čisté výnosy za poslední čtyři desetiletí: sedmdesátáléta:8miliarddolarů;osmdesátáléta:24miliarddolarů;devadesátáléta:65miliarddolarů; začátek21.století:zhruba170miliard.ztohojejasněpatrné,žejsmedokázalirůstiběhemproměnlivých ekonomickýchcyklů. Loni jsme zjednodušili náš provozní rámec tak, abychom se mohli soustředit na čtyři hlavní oblasti: technologii a energetickou infrastrukturu, finance a média. Vroce 2008 naše výnosy poklesly o 19%, ovšemvýnosy500největšíchfiremvodvětvípokleslyprůměrněo30%.neříkáme,žejsmestakovýmto výsledkemspokojeni,nicméněstálejsmesivedlilépenežzbytektrhu.dobudoucna,zejménaaždojdeke zlepšení stavu globální ekonomiky, bychom tak měli růst rychleji než většina ostatních firem. Pro rok 2009 máme tři priority: posílit své vedoucí postavení voblasti infrastruktury a médií; zúročit cyklické výhodyge;restrukturalizovatgecapitalfinanceadosáhnoutsilnějšíhozaměřenídivize.

4 ÚspěšnáaspolehliváGE A.dividenda B.GEzisky Posílenívůdčípozicevinfrastruktuřeamédiích Dosáhlijsmevůdčíhoglobálníhopostavenívinfrastruktuřeamédiích,přičemžtytodvěodvětvígenerují zhruba 100 miliard dolarů příjmů smarží 17%. Pro podpoření dlouhodobého růstu přitom vyžadují pouhé 2 miliardy investic ročně. Vroce 2008 tyto divize vykázaly 10procentní růst a my čekáme, že porostouivobtížnémroce2009. TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA vydělala vroce 2008 zhruba 8 miliard amerických dolarů a očekávámepozitivnírůstpříjmůiprorok2009.maržezůstávajísolidní,dokonceočekávámezlepšenípro rok Nicméně i vtéto oblasti se pravděpodobně nevyhneme problémům. Očekáváme, že některé objednávky na naše letecké motory budou zrušeny a stejně tak je velice pravděpodobné, že divize lékařskýchdiagnostickýchpřístrojůbudemítveliceobtížnýrok,zejménanaamerickémtrhu.naobětyto eventuality jsme připraveni a snažíme se je kompenzovat příjmy ze služeb a snižováním nákladů. John Rice a jeho tým odvedli velice dobrou práci a podařilo se jim vybudovat silné divize, které dokáží růst i vtomtocyklu. ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA vydělala vroce 2008 zhruba 6 miliard dolarů a my očekáváme, že výnosyamaržeporostouivroce2009.poklescenyropyjesicenegativnífaktor,nicméněnadruhéstraně dle našeho odhadu pokles ceny oceli a dalších surovin může naopak některé projekty urychlit. Zdlouhodobéhohlediskazůstávárůstrobustníaspotřebaelektřinybysemělavnásledujících25letech zdvojnásobit.díkyiniciativěecomaginationdisponujegevýraznoukonkurenčnívýhodouvoblasti čisté energie.vroce2008jsmeprodaliproduktyecomaginationza17miliarddolarůajsmenanejlepšícestě dosáhnoutvtétooblastitrvaleudržitelnéhorůstu.johnkrenickiajehotýmpřipraviligetak,žebudemoci uspětnaglobálnímenergetickémtrhu. NBC UNIVERSAL vydělala loni zhruba 3 miliardy dolarů. Vroce 2009 nicméně očekáváme pokles, a to zejménaproto,žesituacevmediálnísféřebudevelmitěžká.nicméněkabelovátelevize,ježtvořípřes60%

5 příjmů,budeinadálezdrojemrůstuavěřímežebudeúspěšněstavětnadiváckésledovanosti,jížsenám podařilodosáhnoutvroce2008.filmovádivizemázasebouinvesticedofilmůnapříštírok,kterépodpoří iprodejdvddisků.našimisilnýmistránkamijsouvynikajícíobsahasilnézaměřenínakabelovoutelevizi amezinárodnídistribuci.jeffzuckerajehotýmodvádějískvěloupráciapodařilosejimzaposledníroky výborněreorganizovatnbcuniversal,abyuspělanarapidněseměnícímmediálnímtrhu. KapitalizacecyklickýchvýhodGE Infrastrukturní divize GE bude vroce 2009 profitovat zkontraktů uzavřených vminulých letech. Jedním zvýrazných impulsů pro další rozvoj jsou služby. Zhruba dvě třetiny našich příjmů pocházejí ze služeb. Disponujemeširokoubázívlastníinstalovanétechnologieamámeuzavřenyobjednávkynaslužbyvevýši 121miliardamerickýchdolarů. Vroce2009dosáhnemepříjmůzeslužebzhrubavobjemu40miliarddolarů,cožbudepředstavovatrůst 10% při velice atraktivních maržích. Služby jsou vdobě ekonomického zpomalení robustnější, neboť vytvářejí pro naše zákazníky hodnotu. Servisní hodnota pochází ze dvou zdrojů: efektivity prostřednictvím výkonu systému a úspory na energií; a produktivity zákazníků prostřednictvím zlepšováníprocesualepšíhořízenídat. Letectví je ideálním příkladem odvětví, které může růst na tržbách i vpřípadě, že trh snovým letadly stagnuje. Vsoučasné době disponujeme zhruba 90 miliardami potenciálních příjmů zdlouhodobých servisních kontraktů vleteckém průmyslu, a to pouze na motory, které jsme expedovali vuplynulých třechletech.očekáváme,žepříjmyzeservisníchpracíporostouvroce2009o20%vzhledemktomu,že 40% našich motorů ještě neabsolvovalo první generálku. Naši klíčoví zákazníci, jako je společnost Southwest Airlines, oceňují naše služby, neboť náklady na údržbu jsou předvídatelné a servisní práce zvyšujíspolehlivostmotorůijejichzůstatkovouhodnotu. Dalšímhnacímmotoremjsouvládnístimulyproinvesticedoinfrastruktury.GEjedíkyširokémuportfoliu přirozenýmpartneremvlád,jejichžúlohasevkrizizvyšuje.vuplynulémdesetiletíjsmepřesměrovalige tak, aby se zajímala o velká témata. Ta jsou především růst na rozvíjejících se trzích, čistá energie a udržitelnýrůstvezdravotnictví. Přednástupemkrizebylyočekáványglobálníinvesticevevýši7trilionůamerickýchdolarů,přičemžtyto investicemělyzvýšitproduktivitupopulace,zajistitzákladnípotřebyahlavněpakzajistitpracovnímísta. Nainfrastrukturubudounynívrámcipobídekvydánydalší3trilionyinvestic. Ve Spojených státech se tyto investice zaměří na čistou energii a technologii inteligentní rozvodové soustavy. Společnost GE je dobře připravena na to, aby ztěchto investic mohla profitovat. Naše divize zabývající se obnovitelnou energií generuje 7 miliard dolarů ročně a máme silné pozice jak voblasti větrné, tak solární energie. Vsoučasné době provádíme instalaci inteligentní rozvodné sítě pro klienty, jakojsoupacificgasandelectriccompany,americanelectricpowerafloridapower&lighting.todnes

6 dělá zhruba 635 milionů dolarů, nicméně vtéto oblasti očekáváme vněkolika dalších letech významný růst. Podobně jsme vybudovali svou divizi lékařské informační technologie, jež generuje 2 miliardy dolarů a spolupracujeme sklíčovými klienty na zlepšení kvality lékařské péče při současném snižování nákladů. Spolupracujeme spředními badateli voboru, včetně Intermountain Healthcare, na vývoji elektronických zdravotníchknížek.společněinvestujeme,vybavujemetýmyanastavujemespolečnéprocesyastandardy. RovněžveliceúzcespolupracujemesklinikouMayoClinicalékařskýmcentrempřikalifornskéuniverzitě vsanfrancisku.našímcílemjeprovésttransformaciitvlékařstvínastabilnímtechnologickémzákladě. MimoSpojenéstátysevládníinvesticezaměříhlavněnazákladníinfrastrukturu.VIrákujsmenapříklad podepsalidohoduvevýši3miliardamerickýchdolarůnadodávkyturbín,ježzajistíenergeticképotřeby země. Do země dodáme tu nejlepší technologii za nejvýhodnější ceny. Do Indie a Jihoafrické republiky zajišťujeme dodávku lokomotiv vcelkové výši 5 miliard amerických dolarů. Tyto projekty mají zásadní významprouspokojenípotřebvoblastienergetickésoběstačnosti,dopravyaochranyživotníhoprostředí. VČíněspolupracujemesorganizacíCommercialAircraftCorporationofChina,Ltd(COMAC),ježzajišťuje komerční leteckou přepravu vrámci země. Očekáváme, že na tomto poli dojde ke vzniku nových příležitostíproge.vruskuakataruúzcespolupracujemesmístnímivládaminazlepšenízdravotnictvía podlenašichodhadůzdeexistujepotenciálzhruba1miliardyamerickýchdolarůprodalšírůst. Vlády jednotlivých zemí budou i nadále investovat, aby podpořily své hospodářství, řešily společenské problémy a vytvářely nová pracovní místa. Široké portfolio a naše rozsáhlé zkušenosti znás dělají přirozeného partnera. Boj proti závažným problémům bude nicméně vyžadovat týmovou spolupráci a vzájemný respekt mezi firmami, vládami a společností. Toto je něco, co umíme, a rozhodně tedy zamýšlímehrátvýznamnourolipřiřešenítěchtozásadníchvýzev. VytvořenísilnějšíaspecializovanějšídivizeGECapitalFinance Divize GE Capital Finance, kterou vede Mike Neal, vydělala vroce 2008 téměř 9 miliard dolarů. Tváří vtvářglobálníúvěrovékrizijehotýmpodniklrychlékroky,jimižsepodařilozlepšitlikviditubanky,posílit kapitálovouzákladnu,snížitnákladyakontrolovatztráty. Vminulostiseměinvestořiptali,jakýjenášpercentuálnícílvýnosůzfinančníchslužebajáodpovídal,že něco málo pod 50%. Teď mohu říci, že do budoucna očekáváme, že zfinančních služeb bude pocházet pouzekolem30%znašichvýnosů.nikdyjsemsinepředstavoval,žesvůjcílbudememusettaktoupravit, nicméně naše průmyslové portfolio je teď prostě silnější. Ptáte se, zda jsme vjistých oblastech během kreditní bubliny příliš riskovali? Možná ano. Dnes bych řekl, že jsme neměli tolik investovat do komerčníchnemovitostíahypotékvevelkébritánii.

7 Nicméně zatímco řada finančních institucí ztratila triliony dolarů své hodnoty investicemi do strukturovanýchinvestičníchnástrojů(siv),zajištěnýchdluhovýchobligací(cdo)acreditdefaultswaps (CDS), my na tyto trhy nikdy nevstoupili díky našemu přísně disciplinovanému řízení rizik. Navíc rozhodnutí stáhnout 150 miliard aktiv zoblasti pojišťovnictví, kněmuž jsme přistoupili vuplynulém desetiletí,násuchránilopředještěvětšívolatilitou. Služby jsou vdobě ekonomického zpomalení robustnější, neboť vytvářejí pro naše zákazníky hodnotu.servisníhodnotapocházízedvouzdrojů:efektivityprostřednictvímvýkonusystémua úsporynaenergií;aproduktivityzákazníkůprostřednictvímzlepšováníprocesualepšíhořízení dat. Zůstáváme významným zdrojem likvidity pro společnosti, spotřebitele i projekty. Ve čtvrtém kvartálu roku 2008 jsme poskytli nové půjčky ve výši 48 miliard amerických dolarů a pro rok 2009 plánujeme objem 180 miliard dolarů. Jsme celosvětovým leaderem vkomerčních půjčkách ve středním tržním segmentu.inadálepodporujemeřadunovýchklientůvoborechjakojsouletectví,zdravotnictví,doprava aenergetika. Chceme i do budoucna zůstat pevně zakotveni vtom, co známe, co vlastníme a co spravujeme. Všechny naše půjčky a produkty leasingu jsou zajištěny vsouladu sběžnými standardy a coby věřitelé jsme i my jištěni.kromětohojsmepřipravenitatoaktivapodržetnapříčcelýmcyklem. Zároveňměnímestrukturunašídivizefinančníchslužebtak,abychommohlioperovatsoustředěnivužším finančním segmentu. Naše divize budou i nadále poskytovat komerční půjčky subjektům, které budou profitovat znašich zkušeností venergetice, leteckém průmyslu a zdravotnictví; dále budeme poskytovat spotřebitelské úvěry po celém světě a rovněž se budeme angažovat vrealitách. Nicméně vtěchto oblastechsezaměřímeinanestrategickáaktiva,jakojsouslužbyprozařízení,většinahypotékaněkolik menších komerčních a spotřebitelských platforem, jež budou vnásledujících letech redukovány. Tyto krokynámumožnízaměřitsenaklíčovéoperaceananašeschopnostisebe financováníprostřednictvím rozšiřovánídepozitnízákladny. Ve finančních službách budeme usilovat o dosažení návratnosti 15%. Jsme přesvědčeni, že náš model poskytování finančních služeb je dostatečně efektivní. Máme na globálních manažerů, kteří díky zkušenostem GE vprůmyslu rozumí svým zákazníkům lépe než banky. Jsme přesvědčeni, že zdlouhodobéhohlediskamohoufinančníslužbyhnátnášrůstdopředu. Udrženíkonkurenčnívýhody Společnost GE existuje již 130 let a celou tu dobu se úspěšně rozvíjela. Pokud počítám dobře, máme za sebou devět recesí a jednu depresi. Cyklické výkyvy ekonomiky se nám daří úspěšně zvládat díky naší schopnosti podávat výkony a přizpůsobovat se prostředí. I nadále proto budeme investovat do iniciativ, kterénámzajistídlouhodoboukonkurenčnívýhodu.

8 NAŠESTRATEGIE Našestrategieseinspirujeúspěchyvminulosti,kteréaktualizujetak,abybylyrelevantníipronovouéru globálníhopodnikání: Globální působnost Posílení inovace Budování vztahů Efektivní využívání silných Lokální propojení, Být leaderem Posilování vztahů stránek globální rozsah. v inovaci obsahu a s partnery a zákazníky Využívat velikosti, zkušeností, technologie. po celém světě. finančních schopností a značky GE. GLOBÁLNÍ PŮSOBNOST. Naše příjmy ze zemí mimo Spojené státy vykázaly za tuto dekádu růst 13 procent. Očekáváme, že vroce 2009 globální růst přesáhne růst vusa. To je pro nás jistou konkurenční výhodou a nadále pracujeme na zdokonalení přístupu,kterýnazýváme propojenáaškálovatelnálokalizace,kdyžzrychlujemerůstexpanzímístních produktových řad, obsluhou nových zákazníků a vytvářením silných partnerství sklíčovými hráči na místním trhu. Z25 zemí světa generuje GE přes miliardu dolarů zisku ročně, zčehož jasně vyplývá, že posilovánímístníchtýmůmáklíčovývýznamprodalšírůst. Významglobálnídiverzityseukazujezejménavtomtocyklu,neboťpřispívákdiverzifikacipříjmůarizik. Očekáváme, že naše divize lékařských diagnostických přístrojů do budoucna na území Spojených států utrpí,neboťklientibudouškrtatsvérozpočty.nicméněstejnádivizevykazuje9miliarddolarůglobálněa právěnaglobálnímměřítkuočekávámesilnýrůst,kterývykompenzujepoklesvespojenýchstátech. PODPORAINOVACE. Vroce2009budemedotechnologieaobsahuinvestovatzhruba10miliarddolarů, což je stejně jako vroce Od roku 2000 jsme investovali zhruba 50 miliard do technologie. Vroce 2009 uvedeme na trh úsporné produkty, jako je například 2,6MW větrná turbína, která se vyznačuje vysokouefektivitou,vyššíkapacitouapředevšímnižšímipořizovacímináklady.

9 Budemeinadálevinovacipokračovat.Nedávnojsmevstoupilidooblastidigitálnípatologie,kterápodle nás vytvoří do budoucna trh o objemu 2 miliard dolarů. Spustili jsme Hulu, což je společný podnik NBC UniversalaNewsCorp..Jetoinovativníplatformaprosdíleníobsahu,ježbudekonkurovatYouTube.Dále jsmeinvestovali150milionůdotechnologiebaterií,ježbudouzajišťovatpoháněníhybridníchlokomotiv. Doinovacehodlámesilněinvestovativdoběekonomickéhozpomalení. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ. GE úzce spolupracuje sřadou partnerů. Tato partnerství a aliance nám umožňují diverzifikovatrizikanaglobálníbázi.díkysvéširoképůsobnostijsmevyhledávanýmpartneremzestrany vlád a dalších významných investorů. Vynikajícím příkladem je úspěch, jehož jsme dosáhli na Olympijských hrách roku 2008 vpekingu. Tato sportovní akce vynesla příjmy ve výši 2 miliard americkýchdolarůnapříčrůznýmiplatformamigeavýrazněpřispělakbudovánívztahůvčíně. Vroce2008jsmeoznámiliuzavřeníněkolikastupňovédohodyskomerčníinvestičnípobočkouAbuDhabi, společností Mubadala. Součástí spolupráce budou společné projekty voblasti obnovitelné energie a výstavbaškolícíhocentravabudhabi.mubadalaserovněžstanejednímztop10investorůge. VYUŽÍVÁNÍ SILNÝCH STRÁNEK. Naše klíčové procesy jsou zaměřeny na organický růst, provozní dokonalostarozvoj.cílemtěchtoprocesůjerozšiřovatnejlepšípostupynapříčnašíorganizací. Svůjpokrokměřímestandardnímiukazatelijakojsouorganickýrůsttržeb,marže,návratnostkapitálua produktivita měřená podle příjmu na zaměstnance. Tabulka na této stránce ukazuje, jak si vedeme vporovnánísnejvýznamnějšímispolečnostmisvěta.inadáledosahujemeskvělýchvýsledků. Kromě toho ročně investujeme kolem miliardy dolarů do svých lidí a rozvoj vůdčích schopností. Svého týmu si velice vážíme a budeme i nadále usilovat o rozvoj globálních leaderů, kteří budou vyzkoušeni vboji.

10 průmyslový organický růst v roce 2008 marže v roce 2008 návratnost celkového kapitálu v roce 2008 příjem na zaměstnan ce v roce 2008 Příležitostzačítznovu Přiznejme si to na rovinu: pověst naší společnosti byla poskvrněna, protože jsme nedokázali být onou bezpečnouaspolehlivěrostoucí společností,kteroubýtchceme.zatopřijímámodpovědnost.nadruhou stranusoučasnásituaceježivotnípříležitostí.mámešanciprovéstdůkladnýresetsvýchklíčovýchoperací azaměřitsenato,coskutečněumímenejlépe.můžemezměnitiočekávání,snimižsepřistupujeknašemu výkonu,amůžemesepodíletnazměnáchvyžadovanýchekonomikoujakocelkem. GEdisponujemnohasilnýmiatrvalýmisilnýmstránkami,kteréjsouvsoučasnédoběpodceňovány.Máme vynikajícídivize,nadšenýazkušenýtým.dlouhodoběpřesahujemeostatních500s&pspolečnostíavedli jsmesizhlediskavýnosůlépeivroce2008. Jednímzdůležitýchresetůbudoufinančníslužby.Vprvníčástitohotodesetiletíbylyvýnosyzfinančních služebpodobnénašimvynikajícímprůmyslovýmvýnosům;dnesjsounižší.nakonecseukazuje,že50% výnosů zfinančních služeb bylo číslo příliš vysoké. Hodláme tuto divizi zmenšit, silněji zaměřit, více připojitk jádruge alépeochránitpředvolatilitou,ježnafinančníchtrzíchpanuje. Kromětohojsmedospělikzávěru,žetotojedobrýčaszauvažovatozpůsobukomunikacevefirměato poskytovatpouzeročnírámecoperacínamístopravidelnéhočtvrtletníhovýhledu.vždyjsmesesnažilibýt maximálnětransparentní,nabízetspoustudetailů,údajů,popisovatexterněvnitřnífungováníspolečnosti a toto budeme dělat i nadále. Nicméně jakožto společnost působící vdelších cyklech chceme, aby se i našiinvestořiorientovalidlouhodobě.

11 Prorok2009jsmezaostřilisvéstrategicképrocesyaplánováníscénářů.Zvýšilijsmečetnostprovozních setkáníazměnilijejichagendu.každáznašichdivizísivytklazacílidentifikovat negativisty vkaždém zodvětvíazajistit,žejejichhlasbudeslyšetuvnitřge.napříčcelouspolečnostímusímenaslouchatjeden druhémvícekritickyasvětšímrespektem. Rovněž jsem se dozvěděl něco o své zemi. Vedu globální společnost, ale jsem občanem Spojených států. Jsem přesvědčen, že ono oblíbené pojetí, podle něhož se Spojené státy mohou změnit zleadera voblasti technologieavýrobynaleaderavposkytováníslužeb,jeprostěmylné.právětatofilosofienakonecvedla ktomu, že odvětví finančních služeb se transformovalo zodvětví, jež kdysi podporovalo obchod, vkomplexníobchodnítrh,kterýnakonecfungovalmimoekonomiku.skutečnékonstruktérstvínahradilo konstruktérstvífinančníanakonecnašefirmy,vládaimnohomístníchleaderůztratilozezřetele,codělá národvelikým,totižvášeňproinovaci. Protopotřebujemevzdělávacísystém,kterýbudepodporovattvrdoupráci,disciplínuakreativnímyšlení. Je třeba znovu ocenit schopnost inovace. Musíme objevovat nové technologie a vyvíjet produktivnější výrobnízákladnu.nášschodekzahraničníhoobchodujeznakemskutečnéslabostiajenanás,abychom dluh vůči světu snížili. GE bude vždy investovat tak, aby byla úspěšná globálně, nicméně podmínkou takovýchinvesticjevýznačnápozicevsilnýchspojenýchstátech. GEplánujesehrátvtomtoprocesuvýznamnouroli.Jsmehlavněapředevšímtechnologickáspolečnostia budeme i nadále investovat stále větší částky do výzkumu a vývoje, abychom mohli vyvíjet inovativní řešení pro naše zákazníky. Kromě toho budeme dále investovat do zlepšení vzdělávacího systému po celémsvětěvnaději,žetentosystémvydálepšíalepšístudenty. LidépřicházejídoGE,protožejsoupřesvědčeni,žeživotneníjenovydělávánípeněz.Lidésempřicházejí, protožechtějíněcozměnit.totonebylonikdydůležitějšíneždnes. Aktuální krize je životní příležitostí. Řekl jsem našim manažerům vge, že pokud je tento koncept děsí, nemají na svých místech co dělat. Ale pokud mají vůli a touhu hrát aktivní roli vtransformaci naší společnostidobudoucnosti,pakjistěnebudoulitovat,protožetotojeskvěládobanatobýtsoučástíge. GE vyjde zkrize posílená. Vaše lokální týmy jsou odhodlané skrizí bojovat. Chtěl bych poděkovat všem investorům,kteřínásvnašemsnaženídálepodporují.pokudoinvesticiteprveuvažujete,pakmidovolte řícitoto:dnesjenejlepšíčasinvestovatdoge! JeffreyR.Immelt Předsedapředstavenstvaagenerálníředitel 6.února2009

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

LIDÉ UVNITŘ. Citibank a.s. Výroční zpráva

LIDÉ UVNITŘ. Citibank a.s. Výroční zpráva LIDÉ UVNITŘ Citibank a.s. Výroční zpráva 2005 LIDÉ UVNITŘ DYNAMIKA VSTŘÍCNOST PARTNERSTVÍ STABILITA PROFESIONALITA Citibank a.s. SPOLEHLIVOST KOMPLEXNOST 2005 Citibank a.s. si cení svých zaměstnanců.

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry www.pwc.cz/ceoagenda Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry Průvodce novou realitou Úvod Český průzkum názorů generálních ředitelů Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

Postavit se depresi? Evropa potřebuje silný plán pro sociální a průmyslové oživení

Postavit se depresi? Evropa potřebuje silný plán pro sociální a průmyslové oživení Postavit se depresi? Evropa potřebuje silný plán pro sociální a průmyslové oživení Analýza Evropské federace kováků Výrobní zaměstnanci se stali oběťmi krize, kterou nezpůsobili. Vlády vydaly stovky miliard

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

Zpráva představenstva Komerční banka, a.s.

Zpráva představenstva Komerční banka, a.s. 2009 Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy. Zpráva představenstva Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více