Vážení spolumajitelé, rok 2008 byl velice těžký a rok 2009 bude dle našich předpovědí ještě těžší.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spolumajitelé, rok 2008 byl velice těžký a rok 2009 bude dle našich předpovědí ještě těžší."

Transkript

1 Váženíspolumajitelé, rok2008bylvelicetěžkýarok2009budedlenašichpředpovědíještětěžší. Problém slikviditou, o němž jsem se zmiňoval vloňském dopise, přerostl vglobální finanční krizi. My jsme vroce 2008 věnovali plné úsilí tomu, abychom naši společnost zabezpečili a abychom byli sto odhadnout,jakýmzpůsobemnanásdopadnefinančníkrize.domnívaljsemse,ženásnašediverzifikované portfolio ochrání před výkyvy finančních cyklů, nicméně nikdo znás neočekával tak hluboký kolaps globálníchfinančníchsystémůanáslednýpropadekonomiky. Makroekonomické prostředí bylo vuplynulém roce doslova brutální. Odhaduje se, že ztráty vsektoru finančníchslužebdosáhlypřinejmenším2trilionůamerickýchdolarů.kreditníkapacitasystémusesnížila o5až10trilionůamerickýchdolarůahospodářskárecesevsoučasnédoběpostihlavětšinusvěta. Zásahy vlád jednotlivých zemí pomohly stabilizovat ekonomické prostředí, zlepšila se situace na kapitálových trzích, hlavně díky agresivním zásahům amerického Federal Reserve, fondu pro pojištění vkladůu.s.federaldepositinsuranceaministerstvafinancíu.s.a.,kterénásledovalyostatnívládysvěta. Kromě toho byl po celém světě implementován stimulační program, který by měl zajistit triliony dolarů vnovýchinvesticích. VtomtovelmináročnémprostředívykázalaspolečnostGeneralElectricsvýnosyvevýši18miliarddolarů, což je náš třetí nejlepší výsledek vdějinách společnosti. Díky rozsáhlé restrukturalizaci našeho portfolia vminulých osmi letech jsme mohli přeskupit náš kapitál tak, aby nám umožnil další růst. Provozní finančnítokybylypocelýroksilné přes19miliarddolarů.registrujemeobjednávkyvevýši172miliard dolarů na dodávky infrastruktury a služeb. Naše společnost se vyznačuje značnou geografickou rozrůzněností,kde53%procentpříjmůjegenerovánomimospojenéstáty.rovněžmámeslibněrozjetý vývojnovýchproduktů. Uznání za dosažení takto skvělého výkonu vnejtěžších dobách jaké jsem kdy zažil, patří samozřejmě našim lidem. Úsilí a nasazení přes kvalifikovaných pracovníků, techniků, úvěrových analytiků, konstruktérů a servisních techniků, našeho zkušeného manažerského týmu a vůbec všech zaměstnanců společnosti,námumožnilozakončitrok2008sesolidnímziskemapřipravitspolečnostnabudoucírůst. Navzdorytěmtonašimsnahámsevšaknašeakciepropadly.Společnostipůsobícívefinančnímsektoru,a takovouspolečnostíjeige,sevsoučasnédoběnetěšíuinvestorůoblibě.věřtemi,ženikdonenízvývoje našich akcií vtomto obtížném prostředí zklamanější než já. Ujišťuji vás, že uděláme vše co je vnašich silách,abychomopětzískalidůvěruinvestorůaabychommohlibudovatgevdlouhodobémvýhledu. Nacházímesevrecesiavtakovýchdobáchjevždyobtížnépředvídat,jakšpatnásituacebudeajakdlouho tobudetrvat.našispolečnostvedemetak,abydokázalaodolávatvýkyvůmekonomickýchcyklů,nicméně

2 obávám se, že vtomto případě jde o více než cyklus. Jsem přesvědčen, že dojde kurčitému resetu globálníhohospodářstvíakapitalismu,atovněkolikadůležitýchohledech. Vztahy mezi vládami a firmami se navěky změní. Vnovém, resetovaném hospodářství budou vlády fungovatjakoregulátoravedletohotéžjakoprůkopníkprůmyslovépolitiky,investoraklíčovýpartner. Finanční odvětví projde radikální restrukturalizací. Bude se méně využívat přenosových efektů, sníží se počet konkurentů a především budou zásadně přehodnocena rizika. Finančnictví zůstane i nadále důležitýmodvětvím,jenbudejiné. Kresetu dojde i vjiných oblastech sníží se role automobilového průmyslu, dojde kpoklesu developerských projektů, sníží se význam alternativních investic a rovněž se změní povaha manažerské odpovědnosti i manažerských odměn. Ano, chápete správně. Úspěšné společnosti se prostě nesloží, budouhledatnovépříležitostivobnovenémsvětě. Vtomtokontextujsmepřijalirigorózníopatření,kteráochráníspolečnostběhemrecese.Zároveňbudeme pracovat na své dlouhodobé strategii a nadále budovat podniky, které budou moci být úspěšné zdlouhodobého hlediska. A budeme rovněž podporovat společné iniciativy, jež nám poskytnou výhody oprotikonkurenci. V tomto velice náročném prostředí jsme vykázali výnosy ve výši 18 miliard dolarů, což je náš třetí nejlepší výsledek vdějinách... Registrujeme objednávky ve výši 172 miliard dolarů na infrastrukturuaslužby...rovněžmámesilnouzásobunovýchproduktůvevývoji. Připraveninazléčasy Naobtížnýrok2009jsmesepřipravili.Snížilijsmenáklady,zvýšilirezervynaztráty,posílilipeněžnítoky azintenzivniliprocesyřízení. Přiřešenítétosituacejsmepodniklinesnadnékroky.Zvýšilijsmekapitálo15miliarddolarůvdobě,kdy likviditabylapraktickyzmrazená.získalijsmepřístupkvládnímdotačnímprogramům,díkyčemužjsme dosáhlistejnéhopostavení,jakémusetěšíbanky. Zlepšili jsme financování. Podařilo se nám zajistit zhruba dvě třetiny dluhů potřebných kdalšímu růstu našífirmyvroce2009.objemalternativníhofinancováníjsmezvýšilina54miliardamerickýchdolarů,a tohlavněprostřednictvímsvýchbank. Zlepšilijsmelikviditu.Objemcennýchpapírůjsmesnížilize100miliardloninadnešních60miliard.Rok 2008 jsme zakončili s48 miliardami dolarů hotovosti a jsme na dobré cestě dosáhnout vge Capital poměru6:1vroce2009.

3 Jsme připraveni na velmi obtížné hospodářské prostředí a realisticky odhadujeme ztráty. Na rozdíl od bankjsmevystavenimenšímurizikuzestranyspotřebitelůanašekomerčnípůjčkyjsounáležitězajištěny. Jsme připraveni naše aktiva držet a používat tak, abychom vprůběhu cyklu maximálně zvýšili jejich hodnotu. Podnikli jsme rázné kroky ke snížení svých nákladů, a to o plných 5 miliard dolarů. Naše fixní náklady příští rok poklesnou o 7%, zejména díky snížení počtu zaměstnanců a škrtech ve výdajích. Zjednodušili jsmeorganizacinašífirmy,snížilipočetvrstev.budeme dálesnižovatvariabilnínáklady,včetně2miliard dolarůnanákupupřímýchmateriálů.očekáváme,ženepříménákladypoklesnouažo10%. Naše průmyslové divize generují zhruba 16 miliard amerických dolarů hotovosti ročně, a to i vdobách zpomalení světové ekonomiky. Naším cílem je snížit vnásledujících dvou letech provozní kapitál o 5 miliarddolarů,cožnámposkytnedostatekprostředkůproinvesticevdalšírůst,posílenídividendanaší ekonomickérozvahy. Absolutníprioritouprorozděleníkapitálumusídnesbýtbezpečnost.Zatímúčeleminadálespravujeme společnost tak, aby si udržela hodnocení Triple A, tedy včetně kapitálové přiměřenosti, nízkého koeficientuzadluženíakonzervativníhofinancování. Vybudovalijsmezáklady,kterénámumožnípřečkatekonomickoubouři.Máme livšakztohotocykluvyjít jakohodnotnějšíspolečnost,jezapotřebíúsilínásvšechamaximálnípodporynašídlouhodobéstrategie: budovatsilnépodnikyausilovatodosaženítrvaleudržitelnékonkurenčnívýhody. Budovánísilnýchpodniků BěhemčasusenámpodařilotransformovatportfolioGEtak,abybylomožnéreagovatnanovépříležitosti. To platí i dnes. Tabulka na této stránce ukazuje kumulativní čisté výnosy za poslední čtyři desetiletí: sedmdesátáléta:8miliarddolarů;osmdesátáléta:24miliarddolarů;devadesátáléta:65miliarddolarů; začátek21.století:zhruba170miliard.ztohojejasněpatrné,žejsmedokázalirůstiběhemproměnlivých ekonomickýchcyklů. Loni jsme zjednodušili náš provozní rámec tak, abychom se mohli soustředit na čtyři hlavní oblasti: technologii a energetickou infrastrukturu, finance a média. Vroce 2008 naše výnosy poklesly o 19%, ovšemvýnosy500největšíchfiremvodvětvípokleslyprůměrněo30%.neříkáme,žejsmestakovýmto výsledkemspokojeni,nicméněstálejsmesivedlilépenežzbytektrhu.dobudoucna,zejménaaždojdeke zlepšení stavu globální ekonomiky, bychom tak měli růst rychleji než většina ostatních firem. Pro rok 2009 máme tři priority: posílit své vedoucí postavení voblasti infrastruktury a médií; zúročit cyklické výhodyge;restrukturalizovatgecapitalfinanceadosáhnoutsilnějšíhozaměřenídivize.

4 ÚspěšnáaspolehliváGE A.dividenda B.GEzisky Posílenívůdčípozicevinfrastruktuřeamédiích Dosáhlijsmevůdčíhoglobálníhopostavenívinfrastruktuřeamédiích,přičemžtytodvěodvětvígenerují zhruba 100 miliard dolarů příjmů smarží 17%. Pro podpoření dlouhodobého růstu přitom vyžadují pouhé 2 miliardy investic ročně. Vroce 2008 tyto divize vykázaly 10procentní růst a my čekáme, že porostouivobtížnémroce2009. TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA vydělala vroce 2008 zhruba 8 miliard amerických dolarů a očekávámepozitivnírůstpříjmůiprorok2009.maržezůstávajísolidní,dokonceočekávámezlepšenípro rok Nicméně i vtéto oblasti se pravděpodobně nevyhneme problémům. Očekáváme, že některé objednávky na naše letecké motory budou zrušeny a stejně tak je velice pravděpodobné, že divize lékařskýchdiagnostickýchpřístrojůbudemítveliceobtížnýrok,zejménanaamerickémtrhu.naobětyto eventuality jsme připraveni a snažíme se je kompenzovat příjmy ze služeb a snižováním nákladů. John Rice a jeho tým odvedli velice dobrou práci a podařilo se jim vybudovat silné divize, které dokáží růst i vtomtocyklu. ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA vydělala vroce 2008 zhruba 6 miliard dolarů a my očekáváme, že výnosyamaržeporostouivroce2009.poklescenyropyjesicenegativnífaktor,nicméněnadruhéstraně dle našeho odhadu pokles ceny oceli a dalších surovin může naopak některé projekty urychlit. Zdlouhodobéhohlediskazůstávárůstrobustníaspotřebaelektřinybysemělavnásledujících25letech zdvojnásobit.díkyiniciativěecomaginationdisponujegevýraznoukonkurenčnívýhodouvoblasti čisté energie.vroce2008jsmeprodaliproduktyecomaginationza17miliarddolarůajsmenanejlepšícestě dosáhnoutvtétooblastitrvaleudržitelnéhorůstu.johnkrenickiajehotýmpřipraviligetak,žebudemoci uspětnaglobálnímenergetickémtrhu. NBC UNIVERSAL vydělala loni zhruba 3 miliardy dolarů. Vroce 2009 nicméně očekáváme pokles, a to zejménaproto,žesituacevmediálnísféřebudevelmitěžká.nicméněkabelovátelevize,ježtvořípřes60%

5 příjmů,budeinadálezdrojemrůstuavěřímežebudeúspěšněstavětnadiváckésledovanosti,jížsenám podařilodosáhnoutvroce2008.filmovádivizemázasebouinvesticedofilmůnapříštírok,kterépodpoří iprodejdvddisků.našimisilnýmistránkamijsouvynikajícíobsahasilnézaměřenínakabelovoutelevizi amezinárodnídistribuci.jeffzuckerajehotýmodvádějískvěloupráciapodařilosejimzaposledníroky výborněreorganizovatnbcuniversal,abyuspělanarapidněseměnícímmediálnímtrhu. KapitalizacecyklickýchvýhodGE Infrastrukturní divize GE bude vroce 2009 profitovat zkontraktů uzavřených vminulých letech. Jedním zvýrazných impulsů pro další rozvoj jsou služby. Zhruba dvě třetiny našich příjmů pocházejí ze služeb. Disponujemeširokoubázívlastníinstalovanétechnologieamámeuzavřenyobjednávkynaslužbyvevýši 121miliardamerickýchdolarů. Vroce2009dosáhnemepříjmůzeslužebzhrubavobjemu40miliarddolarů,cožbudepředstavovatrůst 10% při velice atraktivních maržích. Služby jsou vdobě ekonomického zpomalení robustnější, neboť vytvářejí pro naše zákazníky hodnotu. Servisní hodnota pochází ze dvou zdrojů: efektivity prostřednictvím výkonu systému a úspory na energií; a produktivity zákazníků prostřednictvím zlepšováníprocesualepšíhořízenídat. Letectví je ideálním příkladem odvětví, které může růst na tržbách i vpřípadě, že trh snovým letadly stagnuje. Vsoučasné době disponujeme zhruba 90 miliardami potenciálních příjmů zdlouhodobých servisních kontraktů vleteckém průmyslu, a to pouze na motory, které jsme expedovali vuplynulých třechletech.očekáváme,žepříjmyzeservisníchpracíporostouvroce2009o20%vzhledemktomu,že 40% našich motorů ještě neabsolvovalo první generálku. Naši klíčoví zákazníci, jako je společnost Southwest Airlines, oceňují naše služby, neboť náklady na údržbu jsou předvídatelné a servisní práce zvyšujíspolehlivostmotorůijejichzůstatkovouhodnotu. Dalšímhnacímmotoremjsouvládnístimulyproinvesticedoinfrastruktury.GEjedíkyširokémuportfoliu přirozenýmpartneremvlád,jejichžúlohasevkrizizvyšuje.vuplynulémdesetiletíjsmepřesměrovalige tak, aby se zajímala o velká témata. Ta jsou především růst na rozvíjejících se trzích, čistá energie a udržitelnýrůstvezdravotnictví. Přednástupemkrizebylyočekáványglobálníinvesticevevýši7trilionůamerickýchdolarů,přičemžtyto investicemělyzvýšitproduktivitupopulace,zajistitzákladnípotřebyahlavněpakzajistitpracovnímísta. Nainfrastrukturubudounynívrámcipobídekvydánydalší3trilionyinvestic. Ve Spojených státech se tyto investice zaměří na čistou energii a technologii inteligentní rozvodové soustavy. Společnost GE je dobře připravena na to, aby ztěchto investic mohla profitovat. Naše divize zabývající se obnovitelnou energií generuje 7 miliard dolarů ročně a máme silné pozice jak voblasti větrné, tak solární energie. Vsoučasné době provádíme instalaci inteligentní rozvodné sítě pro klienty, jakojsoupacificgasandelectriccompany,americanelectricpowerafloridapower&lighting.todnes

6 dělá zhruba 635 milionů dolarů, nicméně vtéto oblasti očekáváme vněkolika dalších letech významný růst. Podobně jsme vybudovali svou divizi lékařské informační technologie, jež generuje 2 miliardy dolarů a spolupracujeme sklíčovými klienty na zlepšení kvality lékařské péče při současném snižování nákladů. Spolupracujeme spředními badateli voboru, včetně Intermountain Healthcare, na vývoji elektronických zdravotníchknížek.společněinvestujeme,vybavujemetýmyanastavujemespolečnéprocesyastandardy. RovněžveliceúzcespolupracujemesklinikouMayoClinicalékařskýmcentrempřikalifornskéuniverzitě vsanfrancisku.našímcílemjeprovésttransformaciitvlékařstvínastabilnímtechnologickémzákladě. MimoSpojenéstátysevládníinvesticezaměříhlavněnazákladníinfrastrukturu.VIrákujsmenapříklad podepsalidohoduvevýši3miliardamerickýchdolarůnadodávkyturbín,ježzajistíenergeticképotřeby země. Do země dodáme tu nejlepší technologii za nejvýhodnější ceny. Do Indie a Jihoafrické republiky zajišťujeme dodávku lokomotiv vcelkové výši 5 miliard amerických dolarů. Tyto projekty mají zásadní významprouspokojenípotřebvoblastienergetickésoběstačnosti,dopravyaochranyživotníhoprostředí. VČíněspolupracujemesorganizacíCommercialAircraftCorporationofChina,Ltd(COMAC),ježzajišťuje komerční leteckou přepravu vrámci země. Očekáváme, že na tomto poli dojde ke vzniku nových příležitostíproge.vruskuakataruúzcespolupracujemesmístnímivládaminazlepšenízdravotnictvía podlenašichodhadůzdeexistujepotenciálzhruba1miliardyamerickýchdolarůprodalšírůst. Vlády jednotlivých zemí budou i nadále investovat, aby podpořily své hospodářství, řešily společenské problémy a vytvářely nová pracovní místa. Široké portfolio a naše rozsáhlé zkušenosti znás dělají přirozeného partnera. Boj proti závažným problémům bude nicméně vyžadovat týmovou spolupráci a vzájemný respekt mezi firmami, vládami a společností. Toto je něco, co umíme, a rozhodně tedy zamýšlímehrátvýznamnourolipřiřešenítěchtozásadníchvýzev. VytvořenísilnějšíaspecializovanějšídivizeGECapitalFinance Divize GE Capital Finance, kterou vede Mike Neal, vydělala vroce 2008 téměř 9 miliard dolarů. Tváří vtvářglobálníúvěrovékrizijehotýmpodniklrychlékroky,jimižsepodařilozlepšitlikviditubanky,posílit kapitálovouzákladnu,snížitnákladyakontrolovatztráty. Vminulostiseměinvestořiptali,jakýjenášpercentuálnícílvýnosůzfinančníchslužebajáodpovídal,že něco málo pod 50%. Teď mohu říci, že do budoucna očekáváme, že zfinančních služeb bude pocházet pouzekolem30%znašichvýnosů.nikdyjsemsinepředstavoval,žesvůjcílbudememusettaktoupravit, nicméně naše průmyslové portfolio je teď prostě silnější. Ptáte se, zda jsme vjistých oblastech během kreditní bubliny příliš riskovali? Možná ano. Dnes bych řekl, že jsme neměli tolik investovat do komerčníchnemovitostíahypotékvevelkébritánii.

7 Nicméně zatímco řada finančních institucí ztratila triliony dolarů své hodnoty investicemi do strukturovanýchinvestičníchnástrojů(siv),zajištěnýchdluhovýchobligací(cdo)acreditdefaultswaps (CDS), my na tyto trhy nikdy nevstoupili díky našemu přísně disciplinovanému řízení rizik. Navíc rozhodnutí stáhnout 150 miliard aktiv zoblasti pojišťovnictví, kněmuž jsme přistoupili vuplynulém desetiletí,násuchránilopředještěvětšívolatilitou. Služby jsou vdobě ekonomického zpomalení robustnější, neboť vytvářejí pro naše zákazníky hodnotu.servisníhodnotapocházízedvouzdrojů:efektivityprostřednictvímvýkonusystémua úsporynaenergií;aproduktivityzákazníkůprostřednictvímzlepšováníprocesualepšíhořízení dat. Zůstáváme významným zdrojem likvidity pro společnosti, spotřebitele i projekty. Ve čtvrtém kvartálu roku 2008 jsme poskytli nové půjčky ve výši 48 miliard amerických dolarů a pro rok 2009 plánujeme objem 180 miliard dolarů. Jsme celosvětovým leaderem vkomerčních půjčkách ve středním tržním segmentu.inadálepodporujemeřadunovýchklientůvoborechjakojsouletectví,zdravotnictví,doprava aenergetika. Chceme i do budoucna zůstat pevně zakotveni vtom, co známe, co vlastníme a co spravujeme. Všechny naše půjčky a produkty leasingu jsou zajištěny vsouladu sběžnými standardy a coby věřitelé jsme i my jištěni.kromětohojsmepřipravenitatoaktivapodržetnapříčcelýmcyklem. Zároveňměnímestrukturunašídivizefinančníchslužebtak,abychommohlioperovatsoustředěnivužším finančním segmentu. Naše divize budou i nadále poskytovat komerční půjčky subjektům, které budou profitovat znašich zkušeností venergetice, leteckém průmyslu a zdravotnictví; dále budeme poskytovat spotřebitelské úvěry po celém světě a rovněž se budeme angažovat vrealitách. Nicméně vtěchto oblastechsezaměřímeinanestrategickáaktiva,jakojsouslužbyprozařízení,většinahypotékaněkolik menších komerčních a spotřebitelských platforem, jež budou vnásledujících letech redukovány. Tyto krokynámumožnízaměřitsenaklíčovéoperaceananašeschopnostisebe financováníprostřednictvím rozšiřovánídepozitnízákladny. Ve finančních službách budeme usilovat o dosažení návratnosti 15%. Jsme přesvědčeni, že náš model poskytování finančních služeb je dostatečně efektivní. Máme na globálních manažerů, kteří díky zkušenostem GE vprůmyslu rozumí svým zákazníkům lépe než banky. Jsme přesvědčeni, že zdlouhodobéhohlediskamohoufinančníslužbyhnátnášrůstdopředu. Udrženíkonkurenčnívýhody Společnost GE existuje již 130 let a celou tu dobu se úspěšně rozvíjela. Pokud počítám dobře, máme za sebou devět recesí a jednu depresi. Cyklické výkyvy ekonomiky se nám daří úspěšně zvládat díky naší schopnosti podávat výkony a přizpůsobovat se prostředí. I nadále proto budeme investovat do iniciativ, kterénámzajistídlouhodoboukonkurenčnívýhodu.

8 NAŠESTRATEGIE Našestrategieseinspirujeúspěchyvminulosti,kteréaktualizujetak,abybylyrelevantníipronovouéru globálníhopodnikání: Globální působnost Posílení inovace Budování vztahů Efektivní využívání silných Lokální propojení, Být leaderem Posilování vztahů stránek globální rozsah. v inovaci obsahu a s partnery a zákazníky Využívat velikosti, zkušeností, technologie. po celém světě. finančních schopností a značky GE. GLOBÁLNÍ PŮSOBNOST. Naše příjmy ze zemí mimo Spojené státy vykázaly za tuto dekádu růst 13 procent. Očekáváme, že vroce 2009 globální růst přesáhne růst vusa. To je pro nás jistou konkurenční výhodou a nadále pracujeme na zdokonalení přístupu,kterýnazýváme propojenáaškálovatelnálokalizace,kdyžzrychlujemerůstexpanzímístních produktových řad, obsluhou nových zákazníků a vytvářením silných partnerství sklíčovými hráči na místním trhu. Z25 zemí světa generuje GE přes miliardu dolarů zisku ročně, zčehož jasně vyplývá, že posilovánímístníchtýmůmáklíčovývýznamprodalšírůst. Významglobálnídiverzityseukazujezejménavtomtocyklu,neboťpřispívákdiverzifikacipříjmůarizik. Očekáváme, že naše divize lékařských diagnostických přístrojů do budoucna na území Spojených států utrpí,neboťklientibudouškrtatsvérozpočty.nicméněstejnádivizevykazuje9miliarddolarůglobálněa právěnaglobálnímměřítkuočekávámesilnýrůst,kterývykompenzujepoklesvespojenýchstátech. PODPORAINOVACE. Vroce2009budemedotechnologieaobsahuinvestovatzhruba10miliarddolarů, což je stejně jako vroce Od roku 2000 jsme investovali zhruba 50 miliard do technologie. Vroce 2009 uvedeme na trh úsporné produkty, jako je například 2,6MW větrná turbína, která se vyznačuje vysokouefektivitou,vyššíkapacitouapředevšímnižšímipořizovacímináklady.

9 Budemeinadálevinovacipokračovat.Nedávnojsmevstoupilidooblastidigitálnípatologie,kterápodle nás vytvoří do budoucna trh o objemu 2 miliard dolarů. Spustili jsme Hulu, což je společný podnik NBC UniversalaNewsCorp..Jetoinovativníplatformaprosdíleníobsahu,ježbudekonkurovatYouTube.Dále jsmeinvestovali150milionůdotechnologiebaterií,ježbudouzajišťovatpoháněníhybridníchlokomotiv. Doinovacehodlámesilněinvestovativdoběekonomickéhozpomalení. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ. GE úzce spolupracuje sřadou partnerů. Tato partnerství a aliance nám umožňují diverzifikovatrizikanaglobálníbázi.díkysvéširoképůsobnostijsmevyhledávanýmpartneremzestrany vlád a dalších významných investorů. Vynikajícím příkladem je úspěch, jehož jsme dosáhli na Olympijských hrách roku 2008 vpekingu. Tato sportovní akce vynesla příjmy ve výši 2 miliard americkýchdolarůnapříčrůznýmiplatformamigeavýrazněpřispělakbudovánívztahůvčíně. Vroce2008jsmeoznámiliuzavřeníněkolikastupňovédohodyskomerčníinvestičnípobočkouAbuDhabi, společností Mubadala. Součástí spolupráce budou společné projekty voblasti obnovitelné energie a výstavbaškolícíhocentravabudhabi.mubadalaserovněžstanejednímztop10investorůge. VYUŽÍVÁNÍ SILNÝCH STRÁNEK. Naše klíčové procesy jsou zaměřeny na organický růst, provozní dokonalostarozvoj.cílemtěchtoprocesůjerozšiřovatnejlepšípostupynapříčnašíorganizací. Svůjpokrokměřímestandardnímiukazatelijakojsouorganickýrůsttržeb,marže,návratnostkapitálua produktivita měřená podle příjmu na zaměstnance. Tabulka na této stránce ukazuje, jak si vedeme vporovnánísnejvýznamnějšímispolečnostmisvěta.inadáledosahujemeskvělýchvýsledků. Kromě toho ročně investujeme kolem miliardy dolarů do svých lidí a rozvoj vůdčích schopností. Svého týmu si velice vážíme a budeme i nadále usilovat o rozvoj globálních leaderů, kteří budou vyzkoušeni vboji.

10 průmyslový organický růst v roce 2008 marže v roce 2008 návratnost celkového kapitálu v roce 2008 příjem na zaměstnan ce v roce 2008 Příležitostzačítznovu Přiznejme si to na rovinu: pověst naší společnosti byla poskvrněna, protože jsme nedokázali být onou bezpečnouaspolehlivěrostoucí společností,kteroubýtchceme.zatopřijímámodpovědnost.nadruhou stranusoučasnásituaceježivotnípříležitostí.mámešanciprovéstdůkladnýresetsvýchklíčovýchoperací azaměřitsenato,coskutečněumímenejlépe.můžemezměnitiočekávání,snimižsepřistupujeknašemu výkonu,amůžemesepodíletnazměnáchvyžadovanýchekonomikoujakocelkem. GEdisponujemnohasilnýmiatrvalýmisilnýmstránkami,kteréjsouvsoučasnédoběpodceňovány.Máme vynikajícídivize,nadšenýazkušenýtým.dlouhodoběpřesahujemeostatních500s&pspolečnostíavedli jsmesizhlediskavýnosůlépeivroce2008. Jednímzdůležitýchresetůbudoufinančníslužby.Vprvníčástitohotodesetiletíbylyvýnosyzfinančních služebpodobnénašimvynikajícímprůmyslovýmvýnosům;dnesjsounižší.nakonecseukazuje,že50% výnosů zfinančních služeb bylo číslo příliš vysoké. Hodláme tuto divizi zmenšit, silněji zaměřit, více připojitk jádruge alépeochránitpředvolatilitou,ježnafinančníchtrzíchpanuje. Kromětohojsmedospělikzávěru,žetotojedobrýčaszauvažovatozpůsobukomunikacevefirměato poskytovatpouzeročnírámecoperacínamístopravidelnéhočtvrtletníhovýhledu.vždyjsmesesnažilibýt maximálnětransparentní,nabízetspoustudetailů,údajů,popisovatexterněvnitřnífungováníspolečnosti a toto budeme dělat i nadále. Nicméně jakožto společnost působící vdelších cyklech chceme, aby se i našiinvestořiorientovalidlouhodobě.

11 Prorok2009jsmezaostřilisvéstrategicképrocesyaplánováníscénářů.Zvýšilijsmečetnostprovozních setkáníazměnilijejichagendu.každáznašichdivizísivytklazacílidentifikovat negativisty vkaždém zodvětvíazajistit,žejejichhlasbudeslyšetuvnitřge.napříčcelouspolečnostímusímenaslouchatjeden druhémvícekritickyasvětšímrespektem. Rovněž jsem se dozvěděl něco o své zemi. Vedu globální společnost, ale jsem občanem Spojených států. Jsem přesvědčen, že ono oblíbené pojetí, podle něhož se Spojené státy mohou změnit zleadera voblasti technologieavýrobynaleaderavposkytováníslužeb,jeprostěmylné.právětatofilosofienakonecvedla ktomu, že odvětví finančních služeb se transformovalo zodvětví, jež kdysi podporovalo obchod, vkomplexníobchodnítrh,kterýnakonecfungovalmimoekonomiku.skutečnékonstruktérstvínahradilo konstruktérstvífinančníanakonecnašefirmy,vládaimnohomístníchleaderůztratilozezřetele,codělá národvelikým,totižvášeňproinovaci. Protopotřebujemevzdělávacísystém,kterýbudepodporovattvrdoupráci,disciplínuakreativnímyšlení. Je třeba znovu ocenit schopnost inovace. Musíme objevovat nové technologie a vyvíjet produktivnější výrobnízákladnu.nášschodekzahraničníhoobchodujeznakemskutečnéslabostiajenanás,abychom dluh vůči světu snížili. GE bude vždy investovat tak, aby byla úspěšná globálně, nicméně podmínkou takovýchinvesticjevýznačnápozicevsilnýchspojenýchstátech. GEplánujesehrátvtomtoprocesuvýznamnouroli.Jsmehlavněapředevšímtechnologickáspolečnostia budeme i nadále investovat stále větší částky do výzkumu a vývoje, abychom mohli vyvíjet inovativní řešení pro naše zákazníky. Kromě toho budeme dále investovat do zlepšení vzdělávacího systému po celémsvětěvnaději,žetentosystémvydálepšíalepšístudenty. LidépřicházejídoGE,protožejsoupřesvědčeni,žeživotneníjenovydělávánípeněz.Lidésempřicházejí, protožechtějíněcozměnit.totonebylonikdydůležitějšíneždnes. Aktuální krize je životní příležitostí. Řekl jsem našim manažerům vge, že pokud je tento koncept děsí, nemají na svých místech co dělat. Ale pokud mají vůli a touhu hrát aktivní roli vtransformaci naší společnostidobudoucnosti,pakjistěnebudoulitovat,protožetotojeskvěládobanatobýtsoučástíge. GE vyjde zkrize posílená. Vaše lokální týmy jsou odhodlané skrizí bojovat. Chtěl bych poděkovat všem investorům,kteřínásvnašemsnaženídálepodporují.pokudoinvesticiteprveuvažujete,pakmidovolte řícitoto:dnesjenejlepšíčasinvestovatdoge! JeffreyR.Immelt Předsedapředstavenstvaagenerálníředitel 6.února2009

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více