Regulace trhu cenných papírů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace trhu cenných papírů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Regulace trhu cenných papírů Bakalářská práce Autor: Martina Fottová Bankovní management, Investiční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. Praha Duben,

2 Prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem tuto závěrečnou práci vypracovala zcela samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu literatury a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V Praze, dne 27. dubna 2010 Martina Fottová 2

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Naděţdě Blahové, Ph.D., za odborné vedení mé bakalářské práce a za čas, který mi při zpracování práce věnovala. 3

4 Anotace Tato práce se zabývá problematikou trhu cenných papírů. Teoretická stránka práce se zejména zaměřuje na obecnou charakteristiku finančních dokumentů, na význam a regulaci trhu cenných papírů. Dále podrobněji popisuje členění cenných papírů, důvody a cíle regulace a institucionální uspořádání regulace trhu cenných papírů. Tato práce uvádí, ţe dohled nad finančním trhem v České republice byl svěřen k 1. dubnu 2006 České národní bance, která převzala agendu Komise pro cenné papíry. Annotation This dissertation deals with the regulation securities market. Theoretical side of work primarily focuses on the general characteristics of financial documents, and the importance of regulating the securities market. Further describes in detail the division of securities, law and regulatory objectives and institutional arrangements regulating the securities market. This work argues that financial market supervision in the Czech Republic has been entrusted by 1 April 2006 the Czech National Bank, which took over the agenda of the Securities Commission. 4

5 Obsah Titulní list Prohlášení Poděkování Anotace práce Obsah....5 Úvod Trh cenných papírů Význam trhu cenných papírů Primární trh Sekundární trh Definice a členění cenných papírů Česká legislativa Podle způsobu existence Podle práv spojených s cenným papírem Podle převoditelnosti Podle termínu splatnosti Podle výnosu z cenného papíru Podle obchodovatelnosti Podle způsobu emise Podle emitenta Majetkové cenné papíry Akcie Práva spojená s akciemi Členění akcií Hodnota a cena akcie Zatímní listy Depozitní stvrzenky Podílové listy Dlužnické cenné papíry Dluhopisy Členění dluhopisů Podle typu výnosu Podle zajištění Podle způsobu splácení Státní pokladniční poukázky Hypoteční zástavní listy Depozitní certifikáty a komerční papíry Směnky Investiční certifikáty Druhy investičních certifikátů Regulace trhu cenných papírů Důvody, cíle a nástroje regulace Institucionální uspořádání regulace Samoregulace Harmonizace regulace Regulace českého trhu cenných papírů Česká národní banka jako regulátor trhu cenných papírů Obchodník s cennými papíry Zákony, novelizace a kontroly obchodníků s cennými papíry Očekávané trendy na kapitálovém trhu Vysvětlivky: Akcie Vysvětlivky: Úrokové sazby Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam příloh... 66

6 Úvod Zadání mé práce zní Regulace trhu cenných papírů. Cennými papíry rozumíme různorodé formy záznamů a dokladů, kterými jsou dokumentovány finanční závazky. Význam cenných papírů je především ten, ţe emitent získá finanční prostředky, které nutně potřebuje ke svému podnikání a věřitel díky tomu můţe investovat a vytvářet zisk. V první části se zaměřím na trh cenných papírů a jeho význam obecně. Dále vymezím cenné papíry, o kterých pojednávám. Popíši různé druhy členění cenných papírů a cenné papíry rozdělím na majetkové a dluţnické. V druhé části se zaměřím na jednotlivé cenné papíry. Jako první zmíním akcii, kde popíši, co vlastně akcie je. Dále charakterizuji práva spojená s akciemi, členění akcií, hodnotu a cenu akcie. V návaznosti na akcie stručně charakterizuji cenné papíry s ní související. Povaţuji za ně zatímní listy a depozitní certifikáty. Mezi těmito majetkovými cennými papíry zmiňuji podílové listy. U dluţnických cenných papírů nejvíce popíši dluhopis, kde uvedu jeho základní charakteristiku a rozčlením dluhopisy podle různých kritérií. Dále se budu zabývat státními pokladničními poukázkami, hypotečními zástavními listy, depozitními certifikáty, komerčními papíry, směnkami a investičními certifikáty, které stručně definuji. V další části mé práce se budu snaţit popsat podstatu a důleţitost regulace trhu cenných papírů. Uvedu důvody, cíle a nástroje regulace. Popíši varianty institucionálního začlenění orgánů regulace trhu cenných papírů. Zaměřím se na regulaci českého trhu cenných papírů, kde jako regulátora trhu cenných papírů uvedu Českou národní banku. Zmíním obchodníka s cennými papíry, u kterého vyjmenuji jeho povinnosti. Uvedu některé zákony a prováděcí předpisy, které změnily a upravily podnikání finančních institucí a zasáhly do výkonu dohledu nad finančním trhem. V poslední kapitole se budu snaţit proniknout do očekávaných trendů v oblasti cenných papírů. Jako cíl mé bakalářské práce jsem si stanovila obecně charakterizovat trh cenných papírů a vystihnout podstatu regulace.

7 1 Trh cenných papírů Trhem cenných papírů rozumíme systém ekonomických vztahů a institucí zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných peněţních prostředků prostřednictvím cenných papírů nebo instrumentů, které jsou odvozeny od různých druhů finančních instrumentů. 2.1 Význam trhu cenných papírů Trhy cenných papírů umoţňují investorům diverzifikovat svůj majetek mezi velký počet investičních instrumentů, a tím sniţovat své riziko. Velký význam mají trhy cenných papírů při sniţování transakčních nákladů. V zásadě existují dva druhy transakčních nákladů na trzích cenných papírů: Vyhledávací náklady představují explicitní náklady vynaloţené na zveřejnění zájmu koupit nebo prodat finanční instrumenty, nebo implicitní náklady spojené s hodnotou času při hledání partnera transakce. Informační náklady ty jsou vynaloţeny při ohodnocování vnitřní hodnoty investičního instrumentu. 1 Trhy cenných papírů můţeme rozdělovat podle obchodovatelných instrumentů na : Akciové trhy obchoduje se zde s různými druhy akcií. Trhy dluhopisů předmětem jsou transakce vládní, bankovní nebo podnikové dluhopisy, které mohou mít charakter pěvně nebo pohyblivě zúročitelných dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, opčních dluhopisů nebo různých dalších modifikací. Trhy finančních derivátů 2 velmi expandují v posledních letech ve vyspělých i rozvojových státech. Za základní druhy finančních derivátů povaţujeme opce, financial futures a swapové obchody. 1 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. [s.l.] : Ekopress, s.r.o., str Finančními deriváty rozumíme instrumenty, které jsou odvozeny od podkladových aktiv. Mezi nerozšířenější podkladová aktiva patří úrokové, měnové nebo akciové instrumenty.

8 2.2 Primární trh Trhy cenných papírů můţeme dále rozdělit na primární a sekundární. Na primárním trhu jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo, které je s cenným papírem spojeno. Kupujícího představuje ten, kdo chce své peníze uloţit do cenných papírů. Jde tedy o investora. Primární trh cenných papírů lze nazvat také trhem nových cenných papírů. Emitent na tomto trhu získává peněţní prostředky na stanovenou dobu. 2.3 Sekundární trh Na tomto trhu se prodávají cenné papíry uvedené jiţ dříve do oběhu. Funkce sekundárního trhu tedy spočívá ve stanovování jejich trţních cen a zajištění jejich likvidity. To investorům usnadňuje zpětnou přeměnu cenných papírů na hotové peníze a umocňuje jejich zájem o další investice. Obchodování na sekundárním trhu je zejména u dlouhodobých cenných papírů co do objemu mnohem rozsáhlejší neţ na trhu primárním, protoţe se zde opakovaně obchodují cenné papíry, které na primárním trhu mohou být prodány pouze jednou. Sekundární trhy můţeme dále rozdělit na: Burzovní trhy cenných papírů - to jsou zvláštním způsobem organizovaná shromáţdění osob, která probíhají na burzovním parketu (prezenční typ burzy), nebo se realizují prostřednictvím počítačového systému (elektronický typ burzy). Na burzovním trhu probíhají obchody podle burzovních zákonů, pravidel a jsou stanoveny podmínky pro obchodované instrumenty. Mimoburzovní trhy - v oblasti obchodování s cennými papíry existuje v některých státech vedle burz také řada mimoburzovních trhů. Přestoţe nemají statut burzy, vykazují obdobnou činnost, a to mnohdy ve významných objemech. Vţdy však musí mít příslušnou licenci a respektovat zákony dané země. Obecně je moţno tyto instituce zařadit jako organizátory mimoburzovních trhů cenných papírů. 3 3 V USA je moţno za mimoburzovní organizovaný trh povaţovat např. NASDAQ. V některých státech, kde existují pouze burzy cenných papírů, je moţno povaţovat uvedené členění jiţ za bezpředmětné.

9 2 Definice a členění cenných papírů Cennými papíry se zabývá zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ale přesně definován zde není. Definici cenných papírů nenalezneme ani v ţádném jiném českém zákoně. Obecně se cenné papíry označují za majetkovou hodnotu, či za spojení subjektivního práva s listinou tak, ţe toto právo sdílí osud písemnosti (Ištvánfyová, 1995). V podniku jsou cenné papíry povaţovány za finanční majetek nebo zdroje. V zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech jsou vyjmenovány základní druhy cenných papírů. Patří mezi ně akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Jednotlivé cenné papíry jsou dále upraveny především obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.), zákonem o dluhopisech (530/1990 Sb.), zákonem směnečným a šekovým (191/1950 Sb.) a dalšími zákony. Cenné papíry musí splňovat zákonné náležitosti, být vydány v souladu se zákonem a během existence cenného papíru musí emitent plnit podmínky regulace a dohledu. Všechny typy cenných papírů musí obsahovat některé společné náleţitosti, ale přesně jsou náleţitosti kaţdého typu cenného papíru definovány v konkrétní právní normě. Například náleţitosti akcie jsou vyjmenovány v obchodním zákoníku, náleţitosti směnek a šeků v zákoně směnečném a šekovém, náleţitosti podílových listů v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo náleţitosti dluhopisů v zákoně o dluhopisech. Pokud je cenný papír emitován v materializované podobě, musí být vytištěn v tiskárně cenných papírů, mít odpovídající ochranné prvky. V České republice je udělována licence ministerstvem financí tiskárnám, které mohou tisk cenných papírů provádět. Povinnou náleţitostí cenného papíru je ISIN. 4 ISIN představuje dvanáctimístný alfanumerický kód, který umoţňuje nejjednodušší určení příslušného cenného papíru a jeho odlišení od jiných cenných papírů, stejně jako od jiných emisí téhoţ emitenta. Cenné papíry vydané v České republice tak obsahují zkratku CZ. Dalších devět znaků ISIN je číselný kód cenného papíru, z nějţ lze vyčíst, o jaký typ cenného papíru se jedná. 4 Angl. International System of Identification Numbers

10 Poslední číslo ISIN je kontrolní číslice. Některé emise cenných papírů mají místo ISIN přidělen SIN, který je téţ dvanáctimístný, ale první dva znaky jsou číselné. 5 Cenný papír, který je vydán v materializované podobě, musí obsahovat všechny povinné části. U akcie rozlišujeme tři části: 1. plášť potvrzující vlastnický podíl na akciové společnosti, 2. kuponový arch slouţící k výplatě dividendy, 3. talon, který slouţí k vydání nového kuponového archu po vyčerpání kuponů dřívějšího archu. Dluhopis se v materializované podobě skládá ze dvou částí: 1. vlastního dlužnického úpisu (pláště), 2. kuponového archu. Plášť je osvědčením o právním vztahu dluţník a věřitel, resp. náleţitostí dluhopisu. Kuponový arch slouţí k vybírání kuponových plateb. Kaţdý kupon obsahuje kromě ISIN a emitenta číslo a sérii cenného papíru, jeho název, pořadové číslo, datum a splatnost kuponu. Kuponový arch můţe obsahovat i výherní list. V tom případě se jedná o prémiový dluţní úpis. V posledních letech jsou dluhopisy stále častěji vydávány bez kuponového archu jako registrované dluhopisy. Jejich vlastníci mají v den výplaty kuponu obvykle automaticky připsánu hodnotu kuponu na svůj bankovní účet. Podmínky emise cenných papírů i jejich technické náleţitosti jsou ve většině zemí, stejně jako v České republice, regulovány legislativně. Emise cenných papírů vyţaduje předem souhlas příslušných orgánů (v České republice je to Česká národní banka), vstupní informace o emitentovi i o cenném papíru a dále poskytování dalších informací o významných změnách ve firmě a o výsledcích hospodaření. Další poţadavky a náleţitosti cenného papíru jsou stanoveny v případě, ţe emitent poţaduje, aby cenný papír byl obchodován na burze, příp. jiném veřejném trhu. 5 Angl. Securities Identification Number 5 Cenné papíry,které mají přidělen SIN jsou většinou podílové listy některých fondů. Jako konkrétní příklad ISIN můţeme pouţít kód akcií Komerční banky obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a RM systému, který je CZ Akcie americké společnosti Apple mají ISIN US Otevřený podílový fond Pioneer má SIN

11 Předpokladem emise cenných papírů je především informování veřejnosti o cenném papíru (charakteristika cenného papíru), stejně jako o emitentovi (firmě, která cenný papír emituje). V České republice je tento poţadavek naplňován prospektem emitenta cenného papíru. Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro investory k posouzení cenného papíru a práv s ním spojených, rizik spojených s investicí majetku a závazků emitenta, jeho zisků a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace. Součástí prospektu emitenta musí potom být podrobná charakteristika cenného papíru. Investor hodlá investovat do toku budoucích zisků společnosti a v řadě případů je prospektem emitenta prvním a po určitou dobu jediným dokumentem, který firmu prezentuje. Proto na něm tolik záleţí nejen z hlediska obsahovaného, ale i formálního. Investora, orgány dohledu a burzu zajímají všechny významné změny, ke kterým dojde v době drţby cenného papíru a informace o výsledcích jejího hospodaření (včetně výplaty dividend). V České republice byla plněna informační povinnost emitentů velice špatně, mj. proto, ţe nebyl legislativně stanoven termín, do kterého měl emitent svoji informační povinnost splnit. Novela zákona o cenných papírech upravuje od roku 1998 odpovídající lhůty a vyţaduje podán zprávy o výsledcích hospodaření za příslušný rok a o finanční situaci emitenta nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Zákon rovněţ zvýši frekvenci podávání informací na dvakrát ročně: nejdéle do jednoho měsíce po skončení prvního pololetí je emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru povinen o výsledcích svého hospodaření za první pololetí uveřejnit zprávu obsahující v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto období. Výroční a pololetní zprávy emitentů kótovaných cenných papírů v České republice jsou k dispozici mj. na webových stránkách České národní banky Česká legislativa Podle způsobu existence Cenné papíry můţeme rozlišit podle několika různých hledisek. Prvním hlediskem je forma existence cenného papíru. Cenný papír můţe mít fyzickou podobu, tj. listinný 6

12 cenný papír (materializovaný cenný papír) nebo je pouze zápisem v databázi, tj. zaknihovaný cenný papír (nematerializovaný CP). Všechny zaknihované cenné papíry eviduje centrální depozitář v centrální evidenci cenných papírů. Listinné a zaknihované cenné papíry se odlišují svou fyzickou podstatou a také zákonem danými poţadavky na náleţitosti. Zaknihované cenné papíry obecně nemusí obsahovat číselné označení, podpisy nebo jejich otisky ani údaj o povolení příslušného státního orgánu. Náklady na vytvoření listinného cenného papíru jsou výrazně vyšší neţ náklady na zápis do počítačové databáze. Nematerializovanou podobu mohou mít jen některé CP. Patří mezi ně akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny a opční listy. Materializovanou podobu mohou mít všechny druhy cenných papírů Podle práv spojených s cenným papírem Dalším členěním cenných papírů můţe být členění na dluhové a majetkové. Rozdíl je v právech, která jednotlivé typy cenných papírů poskytují jejich majitelům. Dluhové cenné papíry zakládají právo na splacení dluţné částky a případně i na dohodnuté kupóny či úroky. Patří mezi ně dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Majetkové CP zajišťují právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku, na likvidačním zůstatku a na dalších majetkových právech. Majetkovým cenným papírem jsou akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy Podle převoditelnosti Zákon o cenných papírech rozlišuje tři druhy cenných papírů a to: cenný papír na doručitele, na řad a na jméno. Nejjednodušeji převoditelný je cenný papír na doručitele, který lze převádět bez omezení. Opakem je cenný papír na jméno. Jméno právoplatného majitele je napsáno na samotném cenném papíru a pro převedení je nutné nejen změnit zápis, ale také získat souhlas zastupitelstva s provedením převodu. Majitelé cenných papírů na jméno jsou evidováni společností, která CP emitovala. Cenný papír na řad obsahuje také jméno svého majitele, ale převedení je jednodušší. Změna majitele se uskutečňuje tzv. rubopisem. 7 Zákon označuje za cenný papír na doručitele akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny, opční listy, šeky, náloţné listy a 7 Rubopis - zápis nového majitele na rubovou stranu cenného papíru.

13 skladištní listy. Jako cenný papír na řad jsou zákonem definovány zatímní listy, směnky, náloţný list a zemědělské skladní listy. Moţnost vydat cenný papír na jméno je povoleno u: podílových listů, dluhopisů, investičních kupónů, směnek, šeků, náloţních a skladištních listů Podle termínu splatnosti Podle časového hlediska můţeme dělit cenné papíry na krátkodobé a dlouhodobé. K dlouhodobým cenným papírům patří cenné papíry, jejichţ termín splatnosti je delší neţ jeden rok, resp. nemají termín splatnosti. S těmito cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Vzhledem k dlouhodobosti závazku a plateb jsou mnohem rizikovější investicí neţ krátkodobé cenné papíry a také jejich kurzy obvykle podléhají větším výkyvům neţ kurzy krátkodobých cenných papírů. Veškeré platby nominální hodnoty krátkodobého cenného papíru se uskuteční v průběhu jednoho roku. S krátkodobými cennými papíry se obchoduje na peněţním trhu Podle výnosu z cenného papíru Nejjednoznačnějším přínosem je finanční příjem získaný drţbou cenného papíru. Cenný papír můţe přinášet stálý důchod v podobě pevné částky placené v předem daných časových intervalech nebo proměnlivý výnos závisející na hospodářské situaci emitenta. Předem stanovený výnos je obvykle u dluhopisů, kupónů a směnek. Na hospodářské situaci emitenta závisí výnos u akcií, zatímních listů, podílových listů. Některé CP nepřinášejí finanční příjem, ale zajišťují jiné výhody pro své majitele; mezi ně patří: šeky, náloţné listy,skladištní listy a zemědělské skladní listy.

14 2.1.6 Podle obchodovatelnosti Dále můţeme cenné papíry rozdělit na obchodovatelné a neobchodovatelné. Veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou obchodovány na burze či jiném veřejném finančním trhu,u veřejně neobchodovatelných tomu tak není Podle způsobu emise Existují dva způsoby emise cenných papírů: 1. hromadně vydávané CP, 2. individuálně vydávané CP. Mezi hromadně emitované cenné papíry patří především akcie, dluhopisy, poukázky na akcie, podílové listy a kupóny. Individuálně emitované cenné papíry mohou být šeky a směnky, které se vytvářejí přesně na míru konkrétní situaci Podle emitenta Cenné papíry mohou vydávat právnické osoby, soukromé osoby, města a obce a také stát. Nejvíce druhů cenných papírů emitují právnické a soukromé osoby. Stát, města a obce vydávají převáţně dluhopisy. Vydání cenného papíru můţe být na základě smlouvy zprostředkováno obchodníkem s cennými papíry.

15 3 Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry zosobňují různá práva vlastníka k majetku. Hlavním představitelem této skupiny cenných papírů je akcie, která vyjadřuje podíl na kapitálu vydávající společnosti. Akcie můţe existovat jako kmenová, prioritní nebo zaměstnanecká. Kromě běţného obchodování jsou akcie subjektem různých transakcí, jako je štěpení akcií, odkup vlastních akcií nebo opční akciové programy. K majetkovým cenným papírům dále patří zatímní listy, depozitní stvrzenky nebo podílové listy. 3.1 Akcie Akciové společnosti představují v kaţdé vyspělé trţení ekonomice významnou formu podnikání. Jednou z moţností, jak akciové společnosti získávají kapitál pro podnikání, je vydávání akcií. To můţe být spojeno s umístěním a prodejem akcií na finančním trhu. Akcie 8 je majetkový cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře. Vlastník akcie, akcionář, má právo podílet se na řízení akciové společnosti, na jejím zisku a likvidačním zůstatku. Celosvětově patří akcie mezi nejrozšířenější a nejvíce obchodované cenné papíry na kapitálovém trhu Práva spojená s akciemi Bez ohledu na rozdíly v legislativě jednotlivých zemí platí, ţe akcionáři vyplývají z drţení akcií následující práva: právo podílet se na řízení akciové společnosti, právo podílet se na zisku akciové společnosti, právo podílet se na likvidačním zůstatku akciové společnosti. Právo podílet se na řízení akciové společnosti realizuje akcionář prostřednictvím účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů společnosti. Valná hromada se obvykle podle legislativy vyspělých zemí musí konat nejméně jednou ročně a akcionář má právo účastnit se jí, hlasovat na ní, poţadovat informace a vysvětlení, volit orgány společnosti, 8 Angl. stock, share

16 jako jsou představenstvo a dozorčí rada, a má také právo být do těchto orgánů volen. Kontrolovat činnost orgánů společnosti můţe akcionář přímo otázkami na valné hromadě nebo nepřímo prostřednictvím dozorčí rady. Výjimkou z práva podílet se na řízení společnosti mohou být pouze prioritní akcie bez hlasovacího práva. Právo podílet se na zisku akciové společnosti akcionář obvykle realizuje prostřednictvím práva na dividendy. O způsobu rozdělení zisku, a tím i o výši dividendy, rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti. Na výplatu dividend se můţe vyuţít celý čistý zisk akciové společnosti nebo pouze jeho část. Pravidla rozdělování zisku mezi akcionáře obvykle obsahují stanovy akciové společnosti. Pokud stanovy společnosti rozdělení zisku neřeší, určuje se podíl akcionáře na zisku pomocí poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcií společnosti. Dividendy jsou akcionářům nejčastěji vypláceny ve formě peněţní (hotovostní dividenda), dluhopisů společnosti (obligační dividenda) nebo jiného neţ peněţního majetku společnosti (majetková dividenda). Právo podílet se na likvidačním zůstatku znamená, ţe při likvidaci společnosti mají akcionáři právo podílet se na likvidačním zůstatku, ale aţ po uspokojení všech pohledávek věřitelů. Podle legislativy běţné ve vyspělých státech jsou nejprve uspokojeny pohledávky zaměstnanců, poté pohledávky státu (daně, cla apod.), dodavatelů, dalších věřitelů a uhrazeny náklady spojené s likvidací. Jako poslední jsou uspokojeni akcionáři. Jestliţe dluhy akciové společnosti převyšují její majetek, společnost nemůţe vymáhat od akcionářů finanční prostředky na splacení dluhu. Stanovami společnosti nebo dalšími právními normami mohou být upravena i další práva akcionářů. Řadíme k nim zejména předkupní právo stávajících akcionářů a právo na informovanost. Předkupní právo stávajících akcionářů znamená, ţe stávající akcionáři disponují přednostním právem na upisování nově vydaných akcií společnosti, pokud stanovy akciové společnosti neurčují jiný postup. Vydání nových akcií souvisí zejména s navýšením základního kapitálu akciové společnosti. Předkupní právo má zejména zajistit, aby při vydání nových akcií nedošlo ke změně vlastnické struktury v akciové společnosti. V případě, ţe předkupní právo stávajících akcionářů zůstane nevyuţité, mohou být akcie nabídnuty dalším zájemcům a vlastnická struktura společnosti se můţe změnit.

17 Právo na informovanost akcionáře upravuje v České republice zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obecně platí, ţe akciové společnosti mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky, které musí být ověřeny auditorem. Akciové společnosti kaţdoročně také publikují výroční zprávy o své společnosti, hospodaření a hospodářských výsledcích Členění akcií Akcie lze členit podle mnoha kritérii na různé typy a druhy. Nejběţnější kritéria a základní členění zachycuje tabulka Členění akcií. Tabulka 1 : Členění akcií 9 Podle práv kmenová prioritní zaměstnanecká Podle tržní s průměrným s vysokým kurzem hodnoty kurzem (střední) s nízkým kurzem Podle termínu emise stará nová Podle původu domácí zahraniční Podle převoditelnosti na doručitele na jméno na řad Podle podoby Materializovaná (listinná) zaknihovaná Kmenové akcie 10 jsou nejrozšířenějším druhem akcií. Vlastníkům kmenových akcií příslušejí všechna základní práva akcionáře. Stanovy společnosti mohou určit, ţe účast majitelů kmenových akcií na zisku a na podílu na likvidačním zůstatku přichází na řadu aţ po majitelích prioritních akcií. Poměr hlasovacích práv na valné hromadě akcionářů se určuje podle počtu vlastněných kmenových akcií. V mnoha zemích představuje jedna akcie jeden hlas. Akcionář se můţe nechat na valné hromadě zastupovat a jeho hlasovací právo pak můţe uplatnit jiná fyzická nebo právnická osoba (banka nebo investiční společnost), která uchovává jeho cenné papíry. Tato forma uplatnění 9 POLOUČEK, Stanislav, et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, str Angl. Common stock, equity

18 hlasovacího práva se nazývá deponované hlasovací právo. Kmenoví akcionáři rozhodují také o hospodářském výsledku činnosti společnosti a vyplacení dividend. Dividendová politika můţe být různá, ale zvláště velké akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi se obvykle snaţí o pravidelnou výplatu dividend, protoţe v konečném důsledku vyplacené dividendy výrazným způsobem ovlivňují i trţní cenu akcií. Dividenda se obvykle uvádí jako procento z nominální hodnoty akcie. Například 10% dividenda z akcie s nominální hodnotou Kč znamená, ţe akcionáři bude vyplacena dividenda ve výši 100 Kč. Prioritní akcie jsou akcie, s nimiţ je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn jmenovitých hodnot všech prioritních akcií u dané společnosti nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Zákon připouští moţnost kompenzovat prioritu těchto akcií tím, ţe s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však oţívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena. Z prioritních akcií můţe téţ vyplývat moţnost vyloučení nebo omezení jejich vlastníků a moţnost přednostním upisování nově vydaných akcií. 11 Prioritní akcie představují zvláštní druh akcií, který má v porovnání s kmenovými akciemi řadu výhod a nevýhod. Obchodní zákoník ( 159) výslovně uvádí, ţe stanovy společnosti mohou určit vydání druhu akcií, s nimiţ jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku (prioritní akcie), tj. buď nárok na vyšší dividendu, nebo nárok na dividendu i v případě, kdy ostatní akcionáři dividendu neobdrţí. Přednost se týká dividendy, tj. je realizovatelná teprve v situaci, kdy společnost vytvořila zisk. Tím se tato přednost prioritních akcií zásadně liší od úrokových akcií, tj. akcií, s nimiţ je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti. Podíl prioritních akcií na celkovém počtu akcií je obvykle omezen. V České republice, stejně jako na Slovensku, mohou prioritní akcie představovat maximálně polovinu základního kapitálu akciové společnosti, v jiných zemích však můţe být situace odlišná. Ve stanovách společnosti můţe být zakotvena skutečnost, ţe prioritní akcie nepřinášejí majiteli hlasovací právo na valné hromadě. Stanovy společnosti mohou prioritním akciím omezit i předkupní právo či podílet se na likvidačním zůstatku. Hlavní výhodou prioritních akcií, která musí být rovněţ přesně vymezena ve stanovách společnosti, je přednostní právo při vyplácení dividend za období, kdy společnost dosáhla zisku. 11

19 V posledním období se na vyspělých kapitálových trzích objevily mnohé inovace v oblasti akcií. Patří k nim například akcie s právem zpětného odkupu. Tyto akcie mají umořovací doloţku, pomocí níţ můţe emitent v přesně stanoveném čase akcie odkoupit zpět. Výkupní cena akcií je stanovena ve smlouvě a kromě nominální hodnoty obsahuje i prémii pro akcionáře. Akciové společnosti, které emitují tento typ akcií, vytvářejí umořovací fondy, z nichţ pak odkup akcií financují. Dalším příkladem inovací jsou akcie s právem zpětného prodeje 12, které umoţňují akcionářům prodat akcie zpět emitentovi v přesně stanoveném čase a za předem dohodnutou cenu. V 80. letech 20. století se v USA začaly vydávat prioritní akcie s variabilní úrokovou sazbou. Tento druh akcií je v České republice i celé EU zakázaný. Dividendová sazba těchto akcií je plovoucí, mění se v pravidelných intervalech (např. kaţdé 3 měsíce) a vytváří tak z akcií úročené cenné papíry. Některé akciové společnosti v USA emitují akcie, které prodávají investorům formou aukce, při níţ je rozhodujícím kritériem nabídnutá cena a úroková sazba má stanoven strop definovaný například výnosovou mírou komerčních papírů. I přes inovaci a výhody prioritních akcií investoři preferují kmenové akcie. Na finančním trhu se to projevuje tak, ţe cena kmenových akcií je často o 10 aţ 20 % vyšší neţ cena prioritních akcií. Rozšíření prioritních akcií se liší i podle oblastí. Regionem s nejčastějším a nejmasovějším vyuţitím prioritních akcií je Severní Amerika. Zaměstnanecké akcie představují zvláštní druh akcií, které akciová společnost emituje speciálně pro své zaměstnance. Forma nabytí zaměstnaneckých akcií můţe být různá, přičemţ záleţí na stanovách společnosti a jejích interních předpisech. Akciová společnost je můţe prodat svým zaměstnancům za zvýhodněnou cenu., případně mohou zaměstnanci získat akcie bez úhrady. Rozdíl uhradí akciová společnost z vlastních zdrojů. Zaměstnanecké akcie jsou obvykle akcie na jméno, které jsou převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti a v některých případech i mezi důchodci společnosti. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru nebo smrti zaměstnance, práva vlastníků zaměstnaneckých akcií zanikají. Stanovy společnosti upravují, jakým způsobem proběhne vypořádání. To se můţe lišit podle toho, jestli zaměstnanecké akcie byly nabyty koupí, nebo byly získány bezplatně. 12 Angl. Putable common stocks

20 Vlastníci zaměstnaneckých akcií mají stejná práva jako ostatní akcionáři, pokud to stanovy společnosti neupraví jinak. V České republice i na Slovensku však legislativa omezuje celkovou hodnotu emisního kurzu nebo kupních cen všech akcií, jeţ zaměstnanci zcela nesplácejí, na 5% základního kapitálu. V jiných zemích můţe být tato hranice jiná, případně nemusí být oblast zaměstnaneckých akcií legislativně upravena vůbec. Hlavním pozitivem zaměstnaneckých akcií má být zájem jejich majitelů - zaměstnanců společnosti - na dobrém fungování a prosperitě společnosti. V obecné rovině můţe vlastnictví zaměstnaneckých akcií vést k situaci, ţe nedochází k intenzivním sporům mezi vlastníky a zaměstnanci, jelikoţ obě skupiny spojují stejné cíle. Podle termínu emise rozeznáváme akcie staré a nové. Staré akcie představují všechny akcie, které byly v oběhu před zvýšením základního kapitálu společnosti. Nové akcie mohou být emitovány aţ po splacení všech starých akcií Hodnota a cena akcie Pro akcionáře je nezbytné správně rozlišovat mezi hodnotami, respektive cenami, které mohou akcie nabývat. Ve finanční praxi se vyskytují tyto hodnoty a ceny akcie : jmenovitá (nominální) hodnota akcie, účetní hodnota akcie, emisní cena akcie, trţní cena akcie, likvidační cena akcie. Jmenovitá hodnota akcie je definována jako peněţní suma, která je na akcii uvedena. Jmenovitá hodnota akcie vyjadřuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Podle legislativy platné v České republice musí být kaţdá akcie označena jmenovitou hodnotou, avšak konkrétní výše není zákonem taxativně určená. Určení jmenovité hodnoty všech akcií je ponecháno na stanovách společnosti. Součet nominálních hodnot všech akcií, které emitovala akciová společnost, se rovná základnímu kapitálu společnosti. Podle nominální hodnoty akcií se stanovuje i podíl akcionářů na základním kapitálu akciové společnosti a počet jejich hlasů, které mají k dispozici na valné hromadě.

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra finančních obchodů Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Autor: Šárka Vlachová Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová,

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Finanční majetek a daně Jan Franc

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Finanční majetek a daně Jan Franc Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Finanční majetek a daně Jan Franc Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR

Bankovní institut vysoká škola Praha. Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Komparace poradenství mezi finančními institucemi a poradenskými společnostmi v ČR Bakalářská práce Autor: Michal Kopecký Bankovní

Více

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela

Více

D i p l o mo vá práce

D i p l o mo vá práce F a kulta právnická D i p l o mo vá práce Finančněprávní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů Lukáš Drahovzal Plzeň 2013 Zá p a d očeská univerzita v Plzni F a kulta právnická Katedra

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2003 Jan Kos Evropský polytechnický institut, s.r.o. KAITÁLOVÝ TRH V ČR, ZAMĚŘENÍ PRAŽSKÁ BURZA (bakalářská práce) Autor:Jan Kos Vedoucí práce:

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Srovnání vybraných podílových fondů v ČR

Srovnání vybraných podílových fondů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor: Yuliya Ermakova Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Tereza Babicová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Tereza Babicová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Tereza Babicová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ Obchodování na měnových trzích Tereza Babicová Bakalářská práce 2009

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková

Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA. Bc. Kamila Slováčková Projekt zhodnocení osobních finančních prostředků na akciových trzích v ČR a v USA Bc. Kamila Slováčková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na akciových trzích

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na komoditní burze Kristýna Bukáčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více