Regulace trhu cenných papírů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace trhu cenných papírů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Regulace trhu cenných papírů Bakalářská práce Autor: Martina Fottová Bankovní management, Investiční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. Praha Duben,

2 Prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem tuto závěrečnou práci vypracovala zcela samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu literatury a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V Praze, dne 27. dubna 2010 Martina Fottová 2

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Naděţdě Blahové, Ph.D., za odborné vedení mé bakalářské práce a za čas, který mi při zpracování práce věnovala. 3

4 Anotace Tato práce se zabývá problematikou trhu cenných papírů. Teoretická stránka práce se zejména zaměřuje na obecnou charakteristiku finančních dokumentů, na význam a regulaci trhu cenných papírů. Dále podrobněji popisuje členění cenných papírů, důvody a cíle regulace a institucionální uspořádání regulace trhu cenných papírů. Tato práce uvádí, ţe dohled nad finančním trhem v České republice byl svěřen k 1. dubnu 2006 České národní bance, která převzala agendu Komise pro cenné papíry. Annotation This dissertation deals with the regulation securities market. Theoretical side of work primarily focuses on the general characteristics of financial documents, and the importance of regulating the securities market. Further describes in detail the division of securities, law and regulatory objectives and institutional arrangements regulating the securities market. This work argues that financial market supervision in the Czech Republic has been entrusted by 1 April 2006 the Czech National Bank, which took over the agenda of the Securities Commission. 4

5 Obsah Titulní list Prohlášení Poděkování Anotace práce Obsah....5 Úvod Trh cenných papírů Význam trhu cenných papírů Primární trh Sekundární trh Definice a členění cenných papírů Česká legislativa Podle způsobu existence Podle práv spojených s cenným papírem Podle převoditelnosti Podle termínu splatnosti Podle výnosu z cenného papíru Podle obchodovatelnosti Podle způsobu emise Podle emitenta Majetkové cenné papíry Akcie Práva spojená s akciemi Členění akcií Hodnota a cena akcie Zatímní listy Depozitní stvrzenky Podílové listy Dlužnické cenné papíry Dluhopisy Členění dluhopisů Podle typu výnosu Podle zajištění Podle způsobu splácení Státní pokladniční poukázky Hypoteční zástavní listy Depozitní certifikáty a komerční papíry Směnky Investiční certifikáty Druhy investičních certifikátů Regulace trhu cenných papírů Důvody, cíle a nástroje regulace Institucionální uspořádání regulace Samoregulace Harmonizace regulace Regulace českého trhu cenných papírů Česká národní banka jako regulátor trhu cenných papírů Obchodník s cennými papíry Zákony, novelizace a kontroly obchodníků s cennými papíry Očekávané trendy na kapitálovém trhu Vysvětlivky: Akcie Vysvětlivky: Úrokové sazby Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam příloh... 66

6 Úvod Zadání mé práce zní Regulace trhu cenných papírů. Cennými papíry rozumíme různorodé formy záznamů a dokladů, kterými jsou dokumentovány finanční závazky. Význam cenných papírů je především ten, ţe emitent získá finanční prostředky, které nutně potřebuje ke svému podnikání a věřitel díky tomu můţe investovat a vytvářet zisk. V první části se zaměřím na trh cenných papírů a jeho význam obecně. Dále vymezím cenné papíry, o kterých pojednávám. Popíši různé druhy členění cenných papírů a cenné papíry rozdělím na majetkové a dluţnické. V druhé části se zaměřím na jednotlivé cenné papíry. Jako první zmíním akcii, kde popíši, co vlastně akcie je. Dále charakterizuji práva spojená s akciemi, členění akcií, hodnotu a cenu akcie. V návaznosti na akcie stručně charakterizuji cenné papíry s ní související. Povaţuji za ně zatímní listy a depozitní certifikáty. Mezi těmito majetkovými cennými papíry zmiňuji podílové listy. U dluţnických cenných papírů nejvíce popíši dluhopis, kde uvedu jeho základní charakteristiku a rozčlením dluhopisy podle různých kritérií. Dále se budu zabývat státními pokladničními poukázkami, hypotečními zástavními listy, depozitními certifikáty, komerčními papíry, směnkami a investičními certifikáty, které stručně definuji. V další části mé práce se budu snaţit popsat podstatu a důleţitost regulace trhu cenných papírů. Uvedu důvody, cíle a nástroje regulace. Popíši varianty institucionálního začlenění orgánů regulace trhu cenných papírů. Zaměřím se na regulaci českého trhu cenných papírů, kde jako regulátora trhu cenných papírů uvedu Českou národní banku. Zmíním obchodníka s cennými papíry, u kterého vyjmenuji jeho povinnosti. Uvedu některé zákony a prováděcí předpisy, které změnily a upravily podnikání finančních institucí a zasáhly do výkonu dohledu nad finančním trhem. V poslední kapitole se budu snaţit proniknout do očekávaných trendů v oblasti cenných papírů. Jako cíl mé bakalářské práce jsem si stanovila obecně charakterizovat trh cenných papírů a vystihnout podstatu regulace.

7 1 Trh cenných papírů Trhem cenných papírů rozumíme systém ekonomických vztahů a institucí zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných peněţních prostředků prostřednictvím cenných papírů nebo instrumentů, které jsou odvozeny od různých druhů finančních instrumentů. 2.1 Význam trhu cenných papírů Trhy cenných papírů umoţňují investorům diverzifikovat svůj majetek mezi velký počet investičních instrumentů, a tím sniţovat své riziko. Velký význam mají trhy cenných papírů při sniţování transakčních nákladů. V zásadě existují dva druhy transakčních nákladů na trzích cenných papírů: Vyhledávací náklady představují explicitní náklady vynaloţené na zveřejnění zájmu koupit nebo prodat finanční instrumenty, nebo implicitní náklady spojené s hodnotou času při hledání partnera transakce. Informační náklady ty jsou vynaloţeny při ohodnocování vnitřní hodnoty investičního instrumentu. 1 Trhy cenných papírů můţeme rozdělovat podle obchodovatelných instrumentů na : Akciové trhy obchoduje se zde s různými druhy akcií. Trhy dluhopisů předmětem jsou transakce vládní, bankovní nebo podnikové dluhopisy, které mohou mít charakter pěvně nebo pohyblivě zúročitelných dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, opčních dluhopisů nebo různých dalších modifikací. Trhy finančních derivátů 2 velmi expandují v posledních letech ve vyspělých i rozvojových státech. Za základní druhy finančních derivátů povaţujeme opce, financial futures a swapové obchody. 1 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. [s.l.] : Ekopress, s.r.o., str Finančními deriváty rozumíme instrumenty, které jsou odvozeny od podkladových aktiv. Mezi nerozšířenější podkladová aktiva patří úrokové, měnové nebo akciové instrumenty.

8 2.2 Primární trh Trhy cenných papírů můţeme dále rozdělit na primární a sekundární. Na primárním trhu jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo, které je s cenným papírem spojeno. Kupujícího představuje ten, kdo chce své peníze uloţit do cenných papírů. Jde tedy o investora. Primární trh cenných papírů lze nazvat také trhem nových cenných papírů. Emitent na tomto trhu získává peněţní prostředky na stanovenou dobu. 2.3 Sekundární trh Na tomto trhu se prodávají cenné papíry uvedené jiţ dříve do oběhu. Funkce sekundárního trhu tedy spočívá ve stanovování jejich trţních cen a zajištění jejich likvidity. To investorům usnadňuje zpětnou přeměnu cenných papírů na hotové peníze a umocňuje jejich zájem o další investice. Obchodování na sekundárním trhu je zejména u dlouhodobých cenných papírů co do objemu mnohem rozsáhlejší neţ na trhu primárním, protoţe se zde opakovaně obchodují cenné papíry, které na primárním trhu mohou být prodány pouze jednou. Sekundární trhy můţeme dále rozdělit na: Burzovní trhy cenných papírů - to jsou zvláštním způsobem organizovaná shromáţdění osob, která probíhají na burzovním parketu (prezenční typ burzy), nebo se realizují prostřednictvím počítačového systému (elektronický typ burzy). Na burzovním trhu probíhají obchody podle burzovních zákonů, pravidel a jsou stanoveny podmínky pro obchodované instrumenty. Mimoburzovní trhy - v oblasti obchodování s cennými papíry existuje v některých státech vedle burz také řada mimoburzovních trhů. Přestoţe nemají statut burzy, vykazují obdobnou činnost, a to mnohdy ve významných objemech. Vţdy však musí mít příslušnou licenci a respektovat zákony dané země. Obecně je moţno tyto instituce zařadit jako organizátory mimoburzovních trhů cenných papírů. 3 3 V USA je moţno za mimoburzovní organizovaný trh povaţovat např. NASDAQ. V některých státech, kde existují pouze burzy cenných papírů, je moţno povaţovat uvedené členění jiţ za bezpředmětné.

9 2 Definice a členění cenných papírů Cennými papíry se zabývá zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ale přesně definován zde není. Definici cenných papírů nenalezneme ani v ţádném jiném českém zákoně. Obecně se cenné papíry označují za majetkovou hodnotu, či za spojení subjektivního práva s listinou tak, ţe toto právo sdílí osud písemnosti (Ištvánfyová, 1995). V podniku jsou cenné papíry povaţovány za finanční majetek nebo zdroje. V zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech jsou vyjmenovány základní druhy cenných papírů. Patří mezi ně akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Jednotlivé cenné papíry jsou dále upraveny především obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.), zákonem o dluhopisech (530/1990 Sb.), zákonem směnečným a šekovým (191/1950 Sb.) a dalšími zákony. Cenné papíry musí splňovat zákonné náležitosti, být vydány v souladu se zákonem a během existence cenného papíru musí emitent plnit podmínky regulace a dohledu. Všechny typy cenných papírů musí obsahovat některé společné náleţitosti, ale přesně jsou náleţitosti kaţdého typu cenného papíru definovány v konkrétní právní normě. Například náleţitosti akcie jsou vyjmenovány v obchodním zákoníku, náleţitosti směnek a šeků v zákoně směnečném a šekovém, náleţitosti podílových listů v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo náleţitosti dluhopisů v zákoně o dluhopisech. Pokud je cenný papír emitován v materializované podobě, musí být vytištěn v tiskárně cenných papírů, mít odpovídající ochranné prvky. V České republice je udělována licence ministerstvem financí tiskárnám, které mohou tisk cenných papírů provádět. Povinnou náleţitostí cenného papíru je ISIN. 4 ISIN představuje dvanáctimístný alfanumerický kód, který umoţňuje nejjednodušší určení příslušného cenného papíru a jeho odlišení od jiných cenných papírů, stejně jako od jiných emisí téhoţ emitenta. Cenné papíry vydané v České republice tak obsahují zkratku CZ. Dalších devět znaků ISIN je číselný kód cenného papíru, z nějţ lze vyčíst, o jaký typ cenného papíru se jedná. 4 Angl. International System of Identification Numbers

10 Poslední číslo ISIN je kontrolní číslice. Některé emise cenných papírů mají místo ISIN přidělen SIN, který je téţ dvanáctimístný, ale první dva znaky jsou číselné. 5 Cenný papír, který je vydán v materializované podobě, musí obsahovat všechny povinné části. U akcie rozlišujeme tři části: 1. plášť potvrzující vlastnický podíl na akciové společnosti, 2. kuponový arch slouţící k výplatě dividendy, 3. talon, který slouţí k vydání nového kuponového archu po vyčerpání kuponů dřívějšího archu. Dluhopis se v materializované podobě skládá ze dvou částí: 1. vlastního dlužnického úpisu (pláště), 2. kuponového archu. Plášť je osvědčením o právním vztahu dluţník a věřitel, resp. náleţitostí dluhopisu. Kuponový arch slouţí k vybírání kuponových plateb. Kaţdý kupon obsahuje kromě ISIN a emitenta číslo a sérii cenného papíru, jeho název, pořadové číslo, datum a splatnost kuponu. Kuponový arch můţe obsahovat i výherní list. V tom případě se jedná o prémiový dluţní úpis. V posledních letech jsou dluhopisy stále častěji vydávány bez kuponového archu jako registrované dluhopisy. Jejich vlastníci mají v den výplaty kuponu obvykle automaticky připsánu hodnotu kuponu na svůj bankovní účet. Podmínky emise cenných papírů i jejich technické náleţitosti jsou ve většině zemí, stejně jako v České republice, regulovány legislativně. Emise cenných papírů vyţaduje předem souhlas příslušných orgánů (v České republice je to Česká národní banka), vstupní informace o emitentovi i o cenném papíru a dále poskytování dalších informací o významných změnách ve firmě a o výsledcích hospodaření. Další poţadavky a náleţitosti cenného papíru jsou stanoveny v případě, ţe emitent poţaduje, aby cenný papír byl obchodován na burze, příp. jiném veřejném trhu. 5 Angl. Securities Identification Number 5 Cenné papíry,které mají přidělen SIN jsou většinou podílové listy některých fondů. Jako konkrétní příklad ISIN můţeme pouţít kód akcií Komerční banky obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a RM systému, který je CZ Akcie americké společnosti Apple mají ISIN US Otevřený podílový fond Pioneer má SIN

11 Předpokladem emise cenných papírů je především informování veřejnosti o cenném papíru (charakteristika cenného papíru), stejně jako o emitentovi (firmě, která cenný papír emituje). V České republice je tento poţadavek naplňován prospektem emitenta cenného papíru. Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro investory k posouzení cenného papíru a práv s ním spojených, rizik spojených s investicí majetku a závazků emitenta, jeho zisků a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace. Součástí prospektu emitenta musí potom být podrobná charakteristika cenného papíru. Investor hodlá investovat do toku budoucích zisků společnosti a v řadě případů je prospektem emitenta prvním a po určitou dobu jediným dokumentem, který firmu prezentuje. Proto na něm tolik záleţí nejen z hlediska obsahovaného, ale i formálního. Investora, orgány dohledu a burzu zajímají všechny významné změny, ke kterým dojde v době drţby cenného papíru a informace o výsledcích jejího hospodaření (včetně výplaty dividend). V České republice byla plněna informační povinnost emitentů velice špatně, mj. proto, ţe nebyl legislativně stanoven termín, do kterého měl emitent svoji informační povinnost splnit. Novela zákona o cenných papírech upravuje od roku 1998 odpovídající lhůty a vyţaduje podán zprávy o výsledcích hospodaření za příslušný rok a o finanční situaci emitenta nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku. Zákon rovněţ zvýši frekvenci podávání informací na dvakrát ročně: nejdéle do jednoho měsíce po skončení prvního pololetí je emitent veřejně obchodovatelného cenného papíru povinen o výsledcích svého hospodaření za první pololetí uveřejnit zprávu obsahující v rozsahu výsledovky a rozvahy za toto období. Výroční a pololetní zprávy emitentů kótovaných cenných papírů v České republice jsou k dispozici mj. na webových stránkách České národní banky Česká legislativa Podle způsobu existence Cenné papíry můţeme rozlišit podle několika různých hledisek. Prvním hlediskem je forma existence cenného papíru. Cenný papír můţe mít fyzickou podobu, tj. listinný 6

12 cenný papír (materializovaný cenný papír) nebo je pouze zápisem v databázi, tj. zaknihovaný cenný papír (nematerializovaný CP). Všechny zaknihované cenné papíry eviduje centrální depozitář v centrální evidenci cenných papírů. Listinné a zaknihované cenné papíry se odlišují svou fyzickou podstatou a také zákonem danými poţadavky na náleţitosti. Zaknihované cenné papíry obecně nemusí obsahovat číselné označení, podpisy nebo jejich otisky ani údaj o povolení příslušného státního orgánu. Náklady na vytvoření listinného cenného papíru jsou výrazně vyšší neţ náklady na zápis do počítačové databáze. Nematerializovanou podobu mohou mít jen některé CP. Patří mezi ně akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny a opční listy. Materializovanou podobu mohou mít všechny druhy cenných papírů Podle práv spojených s cenným papírem Dalším členěním cenných papírů můţe být členění na dluhové a majetkové. Rozdíl je v právech, která jednotlivé typy cenných papírů poskytují jejich majitelům. Dluhové cenné papíry zakládají právo na splacení dluţné částky a případně i na dohodnuté kupóny či úroky. Patří mezi ně dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Majetkové CP zajišťují právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku, na likvidačním zůstatku a na dalších majetkových právech. Majetkovým cenným papírem jsou akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy Podle převoditelnosti Zákon o cenných papírech rozlišuje tři druhy cenných papírů a to: cenný papír na doručitele, na řad a na jméno. Nejjednodušeji převoditelný je cenný papír na doručitele, který lze převádět bez omezení. Opakem je cenný papír na jméno. Jméno právoplatného majitele je napsáno na samotném cenném papíru a pro převedení je nutné nejen změnit zápis, ale také získat souhlas zastupitelstva s provedením převodu. Majitelé cenných papírů na jméno jsou evidováni společností, která CP emitovala. Cenný papír na řad obsahuje také jméno svého majitele, ale převedení je jednodušší. Změna majitele se uskutečňuje tzv. rubopisem. 7 Zákon označuje za cenný papír na doručitele akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny, opční listy, šeky, náloţné listy a 7 Rubopis - zápis nového majitele na rubovou stranu cenného papíru.

13 skladištní listy. Jako cenný papír na řad jsou zákonem definovány zatímní listy, směnky, náloţný list a zemědělské skladní listy. Moţnost vydat cenný papír na jméno je povoleno u: podílových listů, dluhopisů, investičních kupónů, směnek, šeků, náloţních a skladištních listů Podle termínu splatnosti Podle časového hlediska můţeme dělit cenné papíry na krátkodobé a dlouhodobé. K dlouhodobým cenným papírům patří cenné papíry, jejichţ termín splatnosti je delší neţ jeden rok, resp. nemají termín splatnosti. S těmito cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Vzhledem k dlouhodobosti závazku a plateb jsou mnohem rizikovější investicí neţ krátkodobé cenné papíry a také jejich kurzy obvykle podléhají větším výkyvům neţ kurzy krátkodobých cenných papírů. Veškeré platby nominální hodnoty krátkodobého cenného papíru se uskuteční v průběhu jednoho roku. S krátkodobými cennými papíry se obchoduje na peněţním trhu Podle výnosu z cenného papíru Nejjednoznačnějším přínosem je finanční příjem získaný drţbou cenného papíru. Cenný papír můţe přinášet stálý důchod v podobě pevné částky placené v předem daných časových intervalech nebo proměnlivý výnos závisející na hospodářské situaci emitenta. Předem stanovený výnos je obvykle u dluhopisů, kupónů a směnek. Na hospodářské situaci emitenta závisí výnos u akcií, zatímních listů, podílových listů. Některé CP nepřinášejí finanční příjem, ale zajišťují jiné výhody pro své majitele; mezi ně patří: šeky, náloţné listy,skladištní listy a zemědělské skladní listy.

14 2.1.6 Podle obchodovatelnosti Dále můţeme cenné papíry rozdělit na obchodovatelné a neobchodovatelné. Veřejně obchodovatelné cenné papíry jsou obchodovány na burze či jiném veřejném finančním trhu,u veřejně neobchodovatelných tomu tak není Podle způsobu emise Existují dva způsoby emise cenných papírů: 1. hromadně vydávané CP, 2. individuálně vydávané CP. Mezi hromadně emitované cenné papíry patří především akcie, dluhopisy, poukázky na akcie, podílové listy a kupóny. Individuálně emitované cenné papíry mohou být šeky a směnky, které se vytvářejí přesně na míru konkrétní situaci Podle emitenta Cenné papíry mohou vydávat právnické osoby, soukromé osoby, města a obce a také stát. Nejvíce druhů cenných papírů emitují právnické a soukromé osoby. Stát, města a obce vydávají převáţně dluhopisy. Vydání cenného papíru můţe být na základě smlouvy zprostředkováno obchodníkem s cennými papíry.

15 3 Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry zosobňují různá práva vlastníka k majetku. Hlavním představitelem této skupiny cenných papírů je akcie, která vyjadřuje podíl na kapitálu vydávající společnosti. Akcie můţe existovat jako kmenová, prioritní nebo zaměstnanecká. Kromě běţného obchodování jsou akcie subjektem různých transakcí, jako je štěpení akcií, odkup vlastních akcií nebo opční akciové programy. K majetkovým cenným papírům dále patří zatímní listy, depozitní stvrzenky nebo podílové listy. 3.1 Akcie Akciové společnosti představují v kaţdé vyspělé trţení ekonomice významnou formu podnikání. Jednou z moţností, jak akciové společnosti získávají kapitál pro podnikání, je vydávání akcií. To můţe být spojeno s umístěním a prodejem akcií na finančním trhu. Akcie 8 je majetkový cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře. Vlastník akcie, akcionář, má právo podílet se na řízení akciové společnosti, na jejím zisku a likvidačním zůstatku. Celosvětově patří akcie mezi nejrozšířenější a nejvíce obchodované cenné papíry na kapitálovém trhu Práva spojená s akciemi Bez ohledu na rozdíly v legislativě jednotlivých zemí platí, ţe akcionáři vyplývají z drţení akcií následující práva: právo podílet se na řízení akciové společnosti, právo podílet se na zisku akciové společnosti, právo podílet se na likvidačním zůstatku akciové společnosti. Právo podílet se na řízení akciové společnosti realizuje akcionář prostřednictvím účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů společnosti. Valná hromada se obvykle podle legislativy vyspělých zemí musí konat nejméně jednou ročně a akcionář má právo účastnit se jí, hlasovat na ní, poţadovat informace a vysvětlení, volit orgány společnosti, 8 Angl. stock, share

16 jako jsou představenstvo a dozorčí rada, a má také právo být do těchto orgánů volen. Kontrolovat činnost orgánů společnosti můţe akcionář přímo otázkami na valné hromadě nebo nepřímo prostřednictvím dozorčí rady. Výjimkou z práva podílet se na řízení společnosti mohou být pouze prioritní akcie bez hlasovacího práva. Právo podílet se na zisku akciové společnosti akcionář obvykle realizuje prostřednictvím práva na dividendy. O způsobu rozdělení zisku, a tím i o výši dividendy, rozhoduje valná hromada akcionářů společnosti. Na výplatu dividend se můţe vyuţít celý čistý zisk akciové společnosti nebo pouze jeho část. Pravidla rozdělování zisku mezi akcionáře obvykle obsahují stanovy akciové společnosti. Pokud stanovy společnosti rozdělení zisku neřeší, určuje se podíl akcionáře na zisku pomocí poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcií společnosti. Dividendy jsou akcionářům nejčastěji vypláceny ve formě peněţní (hotovostní dividenda), dluhopisů společnosti (obligační dividenda) nebo jiného neţ peněţního majetku společnosti (majetková dividenda). Právo podílet se na likvidačním zůstatku znamená, ţe při likvidaci společnosti mají akcionáři právo podílet se na likvidačním zůstatku, ale aţ po uspokojení všech pohledávek věřitelů. Podle legislativy běţné ve vyspělých státech jsou nejprve uspokojeny pohledávky zaměstnanců, poté pohledávky státu (daně, cla apod.), dodavatelů, dalších věřitelů a uhrazeny náklady spojené s likvidací. Jako poslední jsou uspokojeni akcionáři. Jestliţe dluhy akciové společnosti převyšují její majetek, společnost nemůţe vymáhat od akcionářů finanční prostředky na splacení dluhu. Stanovami společnosti nebo dalšími právními normami mohou být upravena i další práva akcionářů. Řadíme k nim zejména předkupní právo stávajících akcionářů a právo na informovanost. Předkupní právo stávajících akcionářů znamená, ţe stávající akcionáři disponují přednostním právem na upisování nově vydaných akcií společnosti, pokud stanovy akciové společnosti neurčují jiný postup. Vydání nových akcií souvisí zejména s navýšením základního kapitálu akciové společnosti. Předkupní právo má zejména zajistit, aby při vydání nových akcií nedošlo ke změně vlastnické struktury v akciové společnosti. V případě, ţe předkupní právo stávajících akcionářů zůstane nevyuţité, mohou být akcie nabídnuty dalším zájemcům a vlastnická struktura společnosti se můţe změnit.

17 Právo na informovanost akcionáře upravuje v České republice zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Obecně platí, ţe akciové společnosti mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky, které musí být ověřeny auditorem. Akciové společnosti kaţdoročně také publikují výroční zprávy o své společnosti, hospodaření a hospodářských výsledcích Členění akcií Akcie lze členit podle mnoha kritérii na různé typy a druhy. Nejběţnější kritéria a základní členění zachycuje tabulka Členění akcií. Tabulka 1 : Členění akcií 9 Podle práv kmenová prioritní zaměstnanecká Podle tržní s průměrným s vysokým kurzem hodnoty kurzem (střední) s nízkým kurzem Podle termínu emise stará nová Podle původu domácí zahraniční Podle převoditelnosti na doručitele na jméno na řad Podle podoby Materializovaná (listinná) zaknihovaná Kmenové akcie 10 jsou nejrozšířenějším druhem akcií. Vlastníkům kmenových akcií příslušejí všechna základní práva akcionáře. Stanovy společnosti mohou určit, ţe účast majitelů kmenových akcií na zisku a na podílu na likvidačním zůstatku přichází na řadu aţ po majitelích prioritních akcií. Poměr hlasovacích práv na valné hromadě akcionářů se určuje podle počtu vlastněných kmenových akcií. V mnoha zemích představuje jedna akcie jeden hlas. Akcionář se můţe nechat na valné hromadě zastupovat a jeho hlasovací právo pak můţe uplatnit jiná fyzická nebo právnická osoba (banka nebo investiční společnost), která uchovává jeho cenné papíry. Tato forma uplatnění 9 POLOUČEK, Stanislav, et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, str Angl. Common stock, equity

18 hlasovacího práva se nazývá deponované hlasovací právo. Kmenoví akcionáři rozhodují také o hospodářském výsledku činnosti společnosti a vyplacení dividend. Dividendová politika můţe být různá, ale zvláště velké akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi se obvykle snaţí o pravidelnou výplatu dividend, protoţe v konečném důsledku vyplacené dividendy výrazným způsobem ovlivňují i trţní cenu akcií. Dividenda se obvykle uvádí jako procento z nominální hodnoty akcie. Například 10% dividenda z akcie s nominální hodnotou Kč znamená, ţe akcionáři bude vyplacena dividenda ve výši 100 Kč. Prioritní akcie jsou akcie, s nimiţ je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn jmenovitých hodnot všech prioritních akcií u dané společnosti nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Zákon připouští moţnost kompenzovat prioritu těchto akcií tím, ţe s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však oţívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena. Z prioritních akcií můţe téţ vyplývat moţnost vyloučení nebo omezení jejich vlastníků a moţnost přednostním upisování nově vydaných akcií. 11 Prioritní akcie představují zvláštní druh akcií, který má v porovnání s kmenovými akciemi řadu výhod a nevýhod. Obchodní zákoník ( 159) výslovně uvádí, ţe stanovy společnosti mohou určit vydání druhu akcií, s nimiţ jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku (prioritní akcie), tj. buď nárok na vyšší dividendu, nebo nárok na dividendu i v případě, kdy ostatní akcionáři dividendu neobdrţí. Přednost se týká dividendy, tj. je realizovatelná teprve v situaci, kdy společnost vytvořila zisk. Tím se tato přednost prioritních akcií zásadně liší od úrokových akcií, tj. akcií, s nimiţ je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti. Podíl prioritních akcií na celkovém počtu akcií je obvykle omezen. V České republice, stejně jako na Slovensku, mohou prioritní akcie představovat maximálně polovinu základního kapitálu akciové společnosti, v jiných zemích však můţe být situace odlišná. Ve stanovách společnosti můţe být zakotvena skutečnost, ţe prioritní akcie nepřinášejí majiteli hlasovací právo na valné hromadě. Stanovy společnosti mohou prioritním akciím omezit i předkupní právo či podílet se na likvidačním zůstatku. Hlavní výhodou prioritních akcií, která musí být rovněţ přesně vymezena ve stanovách společnosti, je přednostní právo při vyplácení dividend za období, kdy společnost dosáhla zisku. 11

19 V posledním období se na vyspělých kapitálových trzích objevily mnohé inovace v oblasti akcií. Patří k nim například akcie s právem zpětného odkupu. Tyto akcie mají umořovací doloţku, pomocí níţ můţe emitent v přesně stanoveném čase akcie odkoupit zpět. Výkupní cena akcií je stanovena ve smlouvě a kromě nominální hodnoty obsahuje i prémii pro akcionáře. Akciové společnosti, které emitují tento typ akcií, vytvářejí umořovací fondy, z nichţ pak odkup akcií financují. Dalším příkladem inovací jsou akcie s právem zpětného prodeje 12, které umoţňují akcionářům prodat akcie zpět emitentovi v přesně stanoveném čase a za předem dohodnutou cenu. V 80. letech 20. století se v USA začaly vydávat prioritní akcie s variabilní úrokovou sazbou. Tento druh akcií je v České republice i celé EU zakázaný. Dividendová sazba těchto akcií je plovoucí, mění se v pravidelných intervalech (např. kaţdé 3 měsíce) a vytváří tak z akcií úročené cenné papíry. Některé akciové společnosti v USA emitují akcie, které prodávají investorům formou aukce, při níţ je rozhodujícím kritériem nabídnutá cena a úroková sazba má stanoven strop definovaný například výnosovou mírou komerčních papírů. I přes inovaci a výhody prioritních akcií investoři preferují kmenové akcie. Na finančním trhu se to projevuje tak, ţe cena kmenových akcií je často o 10 aţ 20 % vyšší neţ cena prioritních akcií. Rozšíření prioritních akcií se liší i podle oblastí. Regionem s nejčastějším a nejmasovějším vyuţitím prioritních akcií je Severní Amerika. Zaměstnanecké akcie představují zvláštní druh akcií, které akciová společnost emituje speciálně pro své zaměstnance. Forma nabytí zaměstnaneckých akcií můţe být různá, přičemţ záleţí na stanovách společnosti a jejích interních předpisech. Akciová společnost je můţe prodat svým zaměstnancům za zvýhodněnou cenu., případně mohou zaměstnanci získat akcie bez úhrady. Rozdíl uhradí akciová společnost z vlastních zdrojů. Zaměstnanecké akcie jsou obvykle akcie na jméno, které jsou převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti a v některých případech i mezi důchodci společnosti. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru nebo smrti zaměstnance, práva vlastníků zaměstnaneckých akcií zanikají. Stanovy společnosti upravují, jakým způsobem proběhne vypořádání. To se můţe lišit podle toho, jestli zaměstnanecké akcie byly nabyty koupí, nebo byly získány bezplatně. 12 Angl. Putable common stocks

20 Vlastníci zaměstnaneckých akcií mají stejná práva jako ostatní akcionáři, pokud to stanovy společnosti neupraví jinak. V České republice i na Slovensku však legislativa omezuje celkovou hodnotu emisního kurzu nebo kupních cen všech akcií, jeţ zaměstnanci zcela nesplácejí, na 5% základního kapitálu. V jiných zemích můţe být tato hranice jiná, případně nemusí být oblast zaměstnaneckých akcií legislativně upravena vůbec. Hlavním pozitivem zaměstnaneckých akcií má být zájem jejich majitelů - zaměstnanců společnosti - na dobrém fungování a prosperitě společnosti. V obecné rovině můţe vlastnictví zaměstnaneckých akcií vést k situaci, ţe nedochází k intenzivním sporům mezi vlastníky a zaměstnanci, jelikoţ obě skupiny spojují stejné cíle. Podle termínu emise rozeznáváme akcie staré a nové. Staré akcie představují všechny akcie, které byly v oběhu před zvýšením základního kapitálu společnosti. Nové akcie mohou být emitovány aţ po splacení všech starých akcií Hodnota a cena akcie Pro akcionáře je nezbytné správně rozlišovat mezi hodnotami, respektive cenami, které mohou akcie nabývat. Ve finanční praxi se vyskytují tyto hodnoty a ceny akcie : jmenovitá (nominální) hodnota akcie, účetní hodnota akcie, emisní cena akcie, trţní cena akcie, likvidační cena akcie. Jmenovitá hodnota akcie je definována jako peněţní suma, která je na akcii uvedena. Jmenovitá hodnota akcie vyjadřuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Podle legislativy platné v České republice musí být kaţdá akcie označena jmenovitou hodnotou, avšak konkrétní výše není zákonem taxativně určená. Určení jmenovité hodnoty všech akcií je ponecháno na stanovách společnosti. Součet nominálních hodnot všech akcií, které emitovala akciová společnost, se rovná základnímu kapitálu společnosti. Podle nominální hodnoty akcií se stanovuje i podíl akcionářů na základním kapitálu akciové společnosti a počet jejich hlasů, které mají k dispozici na valné hromadě.

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 6

Bankovnictví a pojišťovnictví 6 Bankovnictví a pojišťovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Bankovnictví a pojšťovnictví 6

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více