Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ"

Transkript

1 Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Milica Vojtíšková Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula

2 Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Obsah Pár slov úvodem 5 Specifika pracovních listů v předškolním vzdělávání 5 Úloha pracovních listů v předškolním vzdělávání 5 Pracovní listy kdy ano, kdy ne 6 Podoba pracovních listů 6 Pracovní listy krok za krokem 8 Zhodnoťte akci či téma po obsahové i prezentační stránce. 8 Definujte si výchovně vzdělávací cíl 8 Správně odhadněte uživatele pracovního listu 9 Zhodnoťte průběh plánovaného vzdělávacího programu 9 Zvolte vzdělávací cíle 9 Rozvrhněte si čas 9 Zvolte podobu pracovních listů 10 Zvolte obsah a vhodné pomůcky 10 Rozvrhněte strukturu pracovních listů 10 Střídejte různé druhy činností 11 Praktická stránka výroby pracovních listů 11 Nejčastější nedostatky pracovních listů 12 Na co je důležité u pracovních listů myslet 12 Evaluace pracovních listů 13 Závěrem: inspirativní internetové odkazy 14 Použitá literatura 14

3 5 Pár slov úvodem Tento studijní materiál, určený především pedagogickým pracovníkům působícím v předškolním vzdělávání, si klade za cíl seznámit čtenáře s pracovními listy, informovat, k čemu slouží, jak je správně tvořit a jak s nimi pracovat a jak se prolínají s polytechnickou výchovou. Pracovní listy jsou řazeny mezi didaktické pomůcky. Vytvořit kvalitní a edukativně funkční pracovní listy není snadné a to platí i o pracovních listech pro děti předškolního věku tedy děti, které nemají dosud osvojené dovednosti jako např. čtení a psaní. U pracovních listů jsou obvykle očekávány i další přidané hodnoty, jako je zábava, reprezentační charakter a nízké náklady na výrobu v rychlosti, často v provizorních podmínkách. Materiál, který právě čtete, si v žádném případě nenárokuje právo na jediný možný soubor přístupů a námětů k tvorbě pracovních listů. Snaží se však ucelit základní poznatky, které mohou napomoci v procesu vzniku pracovních listů a jejich optimální didaktické účinnosti po stránce vzhledové a především obsahové. Naší motivací je podat pomocnou ruku a usnadnit práci pedagogům, lektorům a dalším profesím, pracujícím s dětmi předškolního věku. Specifika pracovních listů v předškolním vzdělávání Jak sám název napovídá, pracovní listy mají papírovou podobu a slouží k tomu, aby se s nimi pracovalo. Touto prací není myšleno to, že z tohoto listu uděláme vlaštovku a hodíme ji z okna, ale jedná se zpravidla o práci rozvíjející dovednosti a schopnosti dítěte v dané vzdělávací oblasti. Protože děti předškolního věku ještě neumí psát, je k práci s pracovním listem využíváno jiných, často tvůrčích dovedností dítěte. Tím pádem se každý pracovní list stává pro dítě jeho vlastním výtvorem či výrobkem. Dalo by se tedy říci, že každá práce s vhodně vytvořeným pracovním listem je pro dítě předškolního věku součástí polytechnického vzdělávání. Jak již bylo řečeno v úvodu, pracovní list je řazen mezi výukové pomůcky a v procesu vzdělávání jej lze využít jak k získávání nových informací a dovedností, tak k jejich rozvíjení a upevňování. K dosažení těchto cílů by měla být využita zajímavá, hravá a zábavná forma vedoucí k vzbuzení zájmu dítěte o dané téma. Děti pracovní list v předškolním vzdělávání nemají vnímat jako něco sloužícího k učení, ale jako jiný druh zábavy, jakési hry. Děti v mateřské škole (a nejen v ní) by neměly vyplňovat pracovní list proto, že musí, ale proto, že chtějí. K tomu mohou pomoci vhodně zvolené podněty, zadání a úkoly s ohledem na věk jejich uživatelů. Úloha pracovních listů v předškolním vzdělávání V podstatě lze říci, že pracovní listy jsou jistým vodítkem, jak danou věc vnímat. Měly by obsahovat záznam a utřídění základních a nejdůležitějších poznatků, jejich zafixování pomocí úkolů a aktivit, případně inspiraci k samostatnému bádání či práci s postoji a vlastními názory. Prvotním účelem pracovních listů je podpora vnímání dané věci. Pomocí terminologie obecné didaktiky můžeme hovořit o různých funkcích. Orientační a koordinační pracovní listy napomáhají orientaci v daném problému a ukazují tak jednu z možných cest, jak daný problém řešit. Poznávací a systemizační pracovní listy zpravidla obsahují základní poznatky, úkoly a náměty k danému tématu. Jejich pořadí je pro děti zároveň návodem ke způsobu poznání a utřídění těchto nových informací.

4 6 Rozvíjející díky vhodně zvoleným úkolům a způsobům práce mají pracovní listy za cíl rozvíjet vědomosti a dovednosti v dané oblasti. Výchovnou, upevňovací a kontrolní díky vhodně zadaným úkolům a způsobu práce pomáhají pracovní listy dětem rozvíjet jejich osobní zájem o dané téma. Také podporují výchovný potenciál prostředí, ve kterém se s pracovním listem pracuje, stejně jako fixaci nových poznatků i kontrolu správnosti zapamatovaných informací. Motivační a sebevzdělávací svým obsahem a zpracováním by měly pracovní listy také motivovat k dalšímu zájmu o téma. V zásadě lze říci, že pracovní listy jsou pro děti předškolního věku námětem, jak s daným tématem pracovat. Měly by obsahovat záznam a utřídění základních a nejdůležitějších poznatků, jejich zafixování pomocí úkolů a aktivit, případně inspiraci k samostatnému bádání či práci s postoji a vlastními názory. Pracovní listy kdy ano, kdy ne Pracovní listy se v předškolním vzdělávání stávají oblíbenou didaktickou pomůckou. Ne vždy jsou však pomůckou edukačnímu procesu přínosnou. Nevhodně zpracovaný či používaný pracovní list může být pro výchovně vzdělávací proces dokonce na škodu. Pracovní listy by nikdy neměly být samoúčelné, tedy sestaveny jen proto, že se to očekává. Jedním ze základních předpokladů efektivních pracovních listů je jejich opodstatnění vůči tématu, stejně jako reálné potřebě i prostoru pro využití tohoto materiálu. Zatímco např. při tématu s množstvím nových pojmů slouží pracovní listy jako logické vodítko, jak problematice porozumět, k zážitkovým či emočně nabitým aktivitám není nutné doprovodné didaktické materiály zpracovávat. Záleží i na samotné představě pedagoga, jakým způsobem zamýšlí pojmout dané téma a zda do něj využití pracovního listu zapadá či nikoli. Rozhodnutí o vytvoření a užívání pracovních listů by mělo být vždy plně v jeho kompetenci. Nejčastější chybou je mylné vnímání pracovních listů jako vlastní podstaty pedagogické práce spíše než jako pomůcky. Podoba pracovních listů Podoba pracovních listů může být velmi různorodá, protože je formována způsobem jejich použití, jejich rozsahem, formou a obsahem. A) Podle způsobu využití se dají pracovní listy rozdělit na listy využité: před vlastní aktivitou slouží jako motivační činitel a lze je využít k úvodnímu seznámení s tématem v průběhu aktivity tyto pracovní listy nacházejí své uplatnění přímo v průběhu aktivity a slouží pro vytvoření záznamu z průběhu aktivity samotné po skončení aktivity slouží jako zdroj informací či pomůcka pro rozvíjení dalšího zájmu v domácím prostředí nebo pro následnou práci s tématem v mateřské škole. B) Podle rozsahu pracovních listů lze rozlišit: samostatné pracovní listy zpravidla jedna stránka úkolů, aktivit a podnětů pro vlastní úkoly informační sešity převážně text ve formě útlé brožury podávající rozšířené informace o tématu, pro žáky předškolního vzdělávání se jedná o obrázkovou brožuru

5 7 pracovní sešity obsahově obdobné jako samostatné pracovní listy, mají formu sešitu nebo volných listů umístěných na jednom místě (nejčastěji ve složce) dětské katalogy představují kompletní sadu všech doprovodných materiálů k danému tématu. C) Podle formy a obsahu rozlišujeme: Informační pracovní listy jsou charakteristické kvalitními a často velmi obsáhlými informacemi; mnohdy jsou poměrně nákladně graficky zpracované a jsou tak považované zároveň za reprezentativní materiál edukačních aktivit; rizikem při tvorbě tohoto typu pracovních listů je příliš velký rozsah a učebnicovitost těchto materiálů. Aktivizující pracovní listy jsou textově, informačně i materiálově méně náročné než předchozí typ pracovních listů; sestávají zpravidla z jednoduchých zadání různých úkolů a z prázdných polí pro vlastní záznamy. Typově odpovídají spíše školním cvičebnicím; rizikem při tvorbě tohoto typu pracovních listů je snadné sklouznutí k příliš jednoduchým doplňovačkám, které většinou dostatečně nemotivují k práci s tématem a často vedou spíše k rychlému vyplnění bez hlubšího zamyšlení nad obsahem daného problému. Kombinaci informačních a aktivizujících pracovníchlistů je v praxi asi nejobvyklejší; v ideální podobě jde o pracovní listy s vyváženou informační i aktivizující složkou, které obsahují jak nejdůležitější odborné informace, tak i vlastní odraz vnímání daného problému; jejich tvorba ukrývá rizika obou předchozích typů pracovních listů i možné riziko výsledné plytkosti obsahu, nicméně jsou-li dobře zpracované, vhodným způsobem spojují i všechny jmenované výhody: obsahují jak základní a nejdůležitější informace, tak i podněty pro aktivní upevňování nových poznatků. D) Podle prostředí, ve kterém se bude s pracovními listy pracovat, je můžeme rozdělit na: Interiérové jsou určeny k práci odehrávající se v interiéru mateřské školy, případně jiné budovy. Z toho vyplývají okolní podmínky, při nichž budou děti s pracovními listy nakládat. (Rizika tkví v podmínkách interiéru nevyhovující osvětlení, nedostatek prostoru pro práci s pracovním listem, apod.) Exteriérové jsou určeny k práci ve venkovním prostředí, často přímo v terénu. Musíme tedy brát v potaz přírodní podmínky ovlivňující práci s pracovním listem a ten těmto podmínkám přizpůsobit. (Především u dětí předškolního věku tkví rizika ve špatné volbě tvrdosti a velikosti papíru užitého na výrobu pracovních listů, následně zmenožňující práci v terénu. Musíme zohlednit především světelné a povětrnostní podmínky, ale i prostor konkrétní místo pro samotné vyplňování pracovních listů. Vhodné je mylset na podložky, k nimž se pracovní list dá přichytit nejlépe uzavíratelné, čímž se eliminuje riziko poškození pracovních listů při transportu a následné práci v terénu. Zvolte také vhodné nástroje pro práci s pracovním listem vhodné psací potřeby odolné vůči případnému otěru, rozmazání nebo rozpití např. po kontaktu s vodou.) E) Podle zaměření na jednotlivé činnosti se pracovní listy dělí mnoha způsoby. Uvádíme pár nejčastějších druhů činností v rámci jednotlivých oblastí vzdělávání na které jsou pracovní listy v předškolním vzdělávání zaměřeny. Často je však problém, která oblast vzdělávání u daného pracovního listu pevládá, protože se na vzájem prolínají. Grafomotorické na těchto pracovních listech si děti procvičí jemnou motoriku, obkreslují nebo sami kreslí jednotlivé tvary, obtahují linie, případně dokreslují části obrázku a obrázky vybarvují se zaměřením na dodržování hranic obrázků a nepřetahování. Cílem je rozvoj grafomotorických dovedností. (Rizika tkví v tom, že se může jednat pouze o omalovánky, nikoli o pracovní list.) Přírodovědné (environmentální) seznamují děti s živočišnou i rostlinnou složkou (neživá složka přírody je často opomenuta), s jednoduchými přírodními zákonitostmi a vlivem člověka na prostředí. (Rizikem je, že převládne jiná činnost, např. výtvarná nad samotným přírodovědným tématem.) Logopedické (jazykové) jsou zaměřeny na nácvik logopedických (jazykových) a komunikačních dovedností. Obsahují zpravidla obrázky související s výslovností problémového písmena (zpravidla L, R, Ř) na začátku, konci nebo uprostřed slov, pracují s hledáním a vytvářením rýmů, vyprávěním příběhu podle obrázků. (Největším rizikem je špatná práce s pracovním listem, při které zpravidla musí být přítomen dospělý a dítě kontrolovat a opravovat.)

6 8 Předmatematické (logické, početní) jsou zaměřeny na nácvik jednoduchých početních úkonů (jako je počítání, sčítání a odčítání), na seznámení s geometrickými tvary, prostorovou představivost a orientaci v prostoru a další dovednosti související s matematikou. (Rizika tkví v tom, že úkoly mohou být příliš obtížné a zadání nesrozumitelné.) Smyslové (citové) si kladou za cíl rozvoj dětských smyslů a někdy i vkusu. Obsahují úkoly typu vyber stejné tvary, předměty dané barvy, najdi barevné shody atd. (Nemělo by se zapomenout, že děti mohou zapojit i jiné smysly než zrak například hmat a čich. Úkolem může být najít něco jemného, hrubého, voňavého, ) Se zřetelem na pozornost (soustředění) jsou zaměřeny na nácvik soustředěnosti a udržení pozornosti. Děti hledají rozdíly mezi obrázky, co je na obrázku špatně, co na něm chybí, kde je někdo, nebo něco ukryto. Pozornost i soustředění jsou důležité schopnosti, které by děti měly ovládat před nástupem na základní školu. (Rizikem je vysoká nebo nízká náročnost pracovního listu, jeho nedokonalé grafické zpracování.) Pracovní listy krok za krokem Vytvořit pracovní listy, které jsou funkční, které napomáhají dětem uchopit daný problém, zapamatovat si nejdůležitější informace, přitahují pozornost k předmětům a zároveň děti baví, není jednoduché. Jejich konkrétní a funkční podoba záleží vždy nejvíce na jejich autorovi většinou tedy pedagogickém pracovníkovi. Jen těžko jde tvorba pracovních listů shrnout do jednoduchého obecného návodu, nicméně se o to nyní pokusíme. Dodržení těchto pravidel napomůže vzniku pracovních listů, které budou odpovídat záměrům, jež jste si pro pracovní listy zvolili. Protože v předškolním vzdělávání můžeme vytvářet pracovní listy jak pro práci v terénu (např. za účelem záznamu nálezů z vycházky), tak v interiéru (např. výroba ručního papíru), jsou tyto činnosti označeny sjednocujícím názvem program. Pod termínem program si tedy můžete představit exkurzi, vycházku, seznámení s novým tématem či rukodělnou činností, atp. Zhodnoťte akci či téma po obsahové i prezentační stránce Prvním krokem by vždy mělo být důkladné zhodnocení programu po obsahové i prezentační stránce. Přemýšlejte nad možnostmi rozvíjení tohoto programu, nad nejdůležitějšími informacemi, nad možnými úhly pohledu, které jsou pro děti podstatné či zajímavé. Jaké jsou základní informace programu? Co je na programu nejpodstatnější? Co je nejpřitažlivější? Jakým způsobem téma přiblížit? Mají jednotlivé prvky programu logický a časový sled? Také věnujte pozornost prostředí, v němž budou děti s pracovním listem pracovat. Prostor ovlivňuje jak volbu vhodného způsobu práce s pracovním listem, tak do jisté míry i volbu obsahu a zaměření pracovního listu. (Například ne vždy je v místě, kde budeme pracovní list používat, dostatek světla pro čtení a zapisování informací, jsme-li v terénu, mysleme na tvrdé podložky umožňující dětem práci s listem, apod.) Definujte si výchovně vzdělávací cíl Prvním krokem každého pedagoga by měla být úvaha o vlastních pedagogických záměrech s daným programem. Ujasněte si, co z programu považujete za důležité, z jakého úhlu pohledu chcete nebo potřebujete (např. z důvodu kompatibility s RVP pro předškolní vzdělávání) dané téma přiblížit. Následně si definujte hlavní výchovně vzdělávací cíl a dílčí cíle jednotlivých částí programu (aktivit). Pracovní list má být pomůckou, jak těchto cílů dosáhnout. Vždy byste si měli být vědomi důvodů, proč pracovní listy chcete a potřebujete zrovna v této podobě. Jaký je výchovně vzdělávací cíl programu? Co chci, aby se děti dozvěděly a zapamatovaly si? Jak chci, aby program děti pracující s pracovním listem vnímaly? Proč?

7 9 Správně odhadněte uživatele pracovního listu Velmi důležitým kritériem pro tvorbu pracovních listů jsou pak samozřejmě samotné děti, které s nimi budou pracovat. Jejich schopnosti a dovednosti jsou faktorem, který přímo určuje podobu pracovních listů, náplň i obtížnost. Zjednodušeně lze říci, že čím mladší je cílová skupina, pro kterou jsou pracovní listy zamýšleny, tím jednodušší bude rozsah, grafika i vlastní obsah pracovních listů. Tím spíše musíme zohlednit fakt, že děti v předškolním věku neumí psát ani číst, a proto jim případný text musí být sdělen dospělou osobou (pedagogem). Jaké jsou charakteristiky dětí, pro které bude pracovní list určen? Jaké jsou rizikové faktory, omezení, specifika těchto dětí pro práci s pracovními listy? Jak tato specifika ovlivňují podobu pracovních listů, jejich rozsah, grafiku, typologii, strukturu otázek, úkolů a informací? Zhodnoťte průběh plánovaného vzdělávacího programu Důležité je také zhodnocení průběhu plánovaného vzdělávacího programu, pokud jsou pracovní listy jeho součástí. Je důležité uvědomit si, proč chcete pracovní listy zařadit do struktury programu, kam je ve struktuře programu chcete zařadit, kde mohou pracovní listy obsahu programu napomoci a jakým způsobem. Dbejte, aby pracovní listy a jejich úkoly nerozptylovaly a neodváděly pozornost od samotného programu. Jak plánovaný program vypadá? Jaká je jeho struktura? Které jsou hlavní momenty, na něž je zaměřen? Ve kterých momentech jej mohou pracovní listy podpořit, ve kterých by naopak mohly pozornost ubírat či rozptylovat od hlavního záměru programu? Je mým záměrem průběžná práce s pracovními listy, nebo s nimi děti budou pracovat pouze v určitých konkrétních částech programu? Zvolte vzdělávací cíle Krokem, bez něhož se tvorba pracovních listů neobejde, je volba cílů této didaktické pomůcky, tedy vlastní důvod jejího použití. Cíle modelují obsah pracovních listů a zároveň ve výsledku reflektují jejich funkčnost. Při tvorbě pracovních listů pracujeme s cíli dílčími, tedy určitými konkrétními znalostmi a dovednostmi, k nimž mají pracovní listy návštěvníky dovést. Není nutné stanovovat si těchto cílů příliš dva až tři zcela postačí, legitimní je i pouhý jeden cíl. Zamyslete se, co chcete pomocí pracovních listů děti naučit, co potřebujete, aby si uvědomily, znaly a dovedly. Tyto zamýšlené cíle si ujasněte v podobě závazné formulace, případně písemně tak, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit (například když se potřebujete ujistit o odůvodněnosti určité otázky, aktivity, úkolu či informace v obsahu pracovních listů nebo při zpětném hodnocení jejich funkčnosti a efektivity). Naplnění, dosažení zvolených cílů je nejdůležitějším evaluačním hlediskem. Cíle pracovních listů formulujte v aktivních oznamovacích větách přítomného nebo budoucího času, tedy např. návštěvníci dovedou, znají (budou znát), rozlišují (rozliší) apod. Každá z vybraných aktivit, otázek a informací v pracovních listech by měla tyto cíle sledovat a podporovat pokud nepodporuje, je v pracovních listech zbytečná. Cíle pracovních listů by měly vždy odpovídat cílům a záměrům programu. Pracovní listy by ve své podstatě měly podtrhnout program samotný, umožnit jeho snadnější porozumění, oživení a prohloubení, měly by upozorňovat na jedinečné detaily či na mezioborová propojení. Jaká je úloha pracovního listu? Co má pracovní list podpořit na co má poukázat? Co chci, aby se děti pomocí pracovního listu naučily, uvědomily si, dokázaly? Za nejdůležitější považuji tyto konkrétní znalosti, dovednosti, pocity, Příklady formulací cílů pracovních listů: návštěvníci znají, dovedou, umí, porovnají, vysvětlí, zhodnotí (případně použít budoucí čas) Rozvrhněte si čas Časový rámec pro daný program do jisté míry ovlivňuje podobu, rozsah i hloubku obsahu pracovního listu. Zamyslete se vždy i u jednotlivých úkolů daného programu nad délkou jejich vypracovávání i nad možnými riziky, která by mohla jejich vypracování ohrozit či časově protáhnout, a uvažujte nad případnými variantami minimalizace těchto rizik.

8 10 Jak dlouho program asi trvá bez práce s pracovními listy? Jak dlouho trvá program, jehož mají být pracovní listy součástí? Kolik chci, aby děti věnovaly vyplňování a práci s pracovními listy času? Kolik času dětem zabere plnění každého jednotlivého úkolu? Existuje u tohoto konkrétního úkolu riziko, které by mohlo jeho plnění časově protáhnout? Jaké? Mohu toto riziko nějak odstranit, nebo alespoň minimalizovat? Zvolte podobu pracovních listů Po zvážení všech předchozích hledisek a před vlastní prací na obsahu pracovních listů je nezbytné rozhodnout se pro vhodnou podobu, formu pracovních listů. Ta by měla zcela vyhovovat podmínkám a odpovědím, které jste si z pozice pedagoga stanovili v úvahách o předchozích postupových krocích. Vhodnou formu pracovního listu volte tedy podle konkrétního programu jeho obsahu i způsobu prezentace, podle vlastních pedagogických záměrů, podle možností a dovedností dětí, podle vzdělávacího programu, jehož součástí případně mají listy být, podle konkrétních cílů, které mají naplnit, i času, který by jim měl být věnován. Použiji pracovní listy jako motivaci před samotným programem, jako podporu v průběhu samotného programu či jako zopakování poznatků po skončení programu nebo na jeho závěr? Budou pracovní listy více informovat, nebo spíše aktivizovat, případně budou zahrnovat obojí? Jaký bude rozsah pracovních listů? Zvolte obsah a vhodné pomůcky Následným krokem je vlastní volba obsahu pracovních listů a výběr pomůcek, na něž pozornost pracovních listů zaměříte nebo je využijete při jeho vyplňování. Obsah pomohou určit pedagogické záměry, se kterými k tvorbě pracovních listů přistupujete, a cíle, jež jste si zvolili. Následně bude obsah upřesněn pomůckami, které pro práci s pracovními listy vyberete. Pokud nechcete, aby pracovní listy sklouzávaly pouze k povrchním informacím, nemohou zpravidla pracovat se všemi pojmy a informacemi, které v programu byly použity. Je tedy vhodné velmi pečlivě zvážit, co z programu zdůraznit nebo co naopak opomenout tak, aby pracovní listy, a především děti samotné, nebyly zahlceny informacemi a úkoly přespříliš. A také proto, aby bylo možné stihnout vypracování pracovních listů v konkrétním reálném čase. Selekce pojmů a informací pro práci s pracovními listy by měla být tím větší, čím nižší je věk cílové skupiny nebo čím více do hloubky chcete, aby děti nad vystavenými předměty uvažovaly, případně téma emočně prožívaly. Výběr by měl vždy směřovat k tomu, co zamýšlíte, aby si děti vryly do paměti, daly do souvislostí, jaké poznatky a zážitky by si měly odnést domů a mohly se k nim opět s vyplněným pracovním listem vrátit apod. Jde zpravidla o důležitá fakta nebo o souvislosti jinak málo známé či o vlastní zážitky z programu, které jsou významnou složkou výchovného aspektu těchto materiálů. Pečlivý výběr pojmů a informací by se tak měl zaměřit na ty nejdůležitější a pro dítě nejpřínosnější, dále ukázat jejich propojení v širších souvislostech. Raději vždy volte méně pojmů a informací a nechejte s nimi návštěvníky pracovat pečlivěji a více do hloubky. U dětí předškolního věku jde více o prožitek a zážitek z daného programu, než o jeho výsledek. Které poznatky by si měly děti zaznamenat, zapamatovat, co by si měly uvědomit, co zkoumat? Které pomůcky mi k naplnění těchto požadavků nejlépe dopomohou? Jaké další rozšiřující a prohlubující informace, aktivity a pomůcky mohu použít? Rozvrhněte strukturu pracovních listů Struktura pracovního listu je dalším důležitým kritériem, které podmiňuje jeho úspěch. Logickým uspořádáním, grafickou přehledností a volbou úkolů, otázek a informací má přímý vliv na to, jak dítě tématu porozumí. Uveďme si příklad. V pojetí metody kritického myšlení mohou listy sledovat princip evokace uvědomění si významu reflexe, tzn. počáteční úkol má charakter seznámení se s tématem, hledání dosavadních znalostí o tématu jinými slovy toho, co dítě již zná. Další úkoly a aktivity stejně jako zaznamenané informace již sledují tělo (podstatu) problému a poslední položka by měla mít následně shrnující a reflektivní charakter. Sledování didaktických postupů při tvorbě pracovních listů napomáhá jejich vyváženosti a srozumitelnosti. Pomáhá udržet dějovou linku pracovních listů ve vztahu ke zvoleným cílům a je tak určitou zárukou efektivity těchto materiálů.

9 11 Navazují na sebe úkoly logicky? Rozvíjejí úkoly znalost tématu postupně? Jsou pracovní listy přehledné? Navazují na předpokládané znalosti dětí? Reflektují závěrečné aktivity nejdůležitější poznatky, dovednosti a prožitky? Střídejte různé druhy činností Při vytváření konkrétního obsahu pracovních listů z různých úkolů, skládaček, badatelských záznamů, otevřených otázek atd. je vhodné rovnoměrně a promyšleně střídat různé druhy úkolů a aktivit tak, aby děti zapojily kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) i psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Tedy aby děti zkoumaly a bádaly rozumem, uvědomovaly si své pocity, vytvářely postoje k danému tématu i zkoušely různé praktické dovednosti a postupy práce, výroby či tvorby apod. Neměla by být opomenuta přirozená dětská zvídavost a je vhodné jí dát prostor. Důležité je zvolenými postupy motivovat děti v rámci programu ke zkoumání a přemýšlení o souvislostech, nikoliv k pouhému zaznamenávání informací či plnění přesně zadaných úkolů. Doplňování do souvislostí, sledování vývoje a prostor pro samostatné myšlení vede k hlubšímu uvědomování si významu daného programu i k možné sebereflexi či změně postojů. Podporuje každá ze zvolených aktivit cíle pracovního listu? Jakou konkrétní znalost, dovednost, postoj či prožitek díky ní děti získají? Směřují úkoly a aktivity děti k podstatným a nejdůležitějším znalostem a dovednostem? Přitahují aktivity pozornost dětí k danému tématu? Využívají aktivity různorodých činností, nejsou úkoly monotematické, zaměřené pouze na jeden typ činnosti? Praktická stránka výroby pracovních listů Z technického hlediska lze tvorbu pracovních listů rozdělit do tří základních metod: Stříhací metoda: Okopírujeme si vhodné obrázky, doplňovačky a jiná cvičení z časopisů, knih a jiných zdrojů. Následně je nalepíme na papír a zkopírujeme. Výhodou je, že můžeme cokoli dokreslit a případně dopsat rukou. Nevýhoda spočívá v ne právě dokonalé grafické úpravě. Kreslicí metoda: Výtvarně nadaný pedagog si může pracovní list sám nejen vymyslet, ale i nakreslit a následně nakopírovat. V předškolním vzdělávání se jedná především o pracovní listy zaměřené na rozvoj grafomotoriky. Výhodou je nezávislost na okolních zdrojích a možnost cokoli ručně upravit. Nevýhoda spočívá v časové náročnosti přípravy a v tom, že ne každý umí hezky kreslit. Elektronická metoda: Pracovní list si vytváříme na počítači v elektronické podobě. Obrázky a některé úkoly lze stáhnout z internetu (s ohledem na autorský zákon) a případně je doplnit a upravit dle vlastní potřeby. Můžete použít i naskenované podklady z knih, nebo vlastní tvorby, případně vložit i fotografie. Výhodou je, že elektronicky vytvořený pracovní list lze snadno upravovat a vylepšovat. Nevýhodou je jeho časová náročnost (především u prvního pokusu).

10 12 Nejčastější nedostatky pracovních listů Obecně lze říci, že nejčastějším nedostatkem pracovních listů je jejich přehlcenost textem. Je však logické, že u pracovních listů pro děti předškolního věku bude text jen v omezené míře nebo vůbec, protože děti jsou odkázány na to, že jim text přečte někdo jiný. Pracovní listy pro děti předškolního věku však mohou mít tyto nedostatky: Odvádění pozornosti od vlastního programu k pracovním listům. Místo důrazu na prožitek ze samotného programu je tak často pozornost odpoutávána přemírou zbytečných cvičení úkolů v pracovním listu. Nesrozumitelná, nejasně formulovaná či příliš obsažná zadání. Dítě je nucené ptát se další osoby na vysvětlení, je zmatené a bezradné, což má vliv na jeho sebevědomí. Nevhodně zvolené aktivity a úkoly: - příliš snadné nebo příliš těžké; - příliš odvádějící pozornost od programu (vždy byste si měli být jisti, že úkol není samoúčelný, ale že se jedná např. o stěžejní informaci, kterou by si děti opravdu měly zapamatovat); - odvádějící pozornost od programu k samotným pracovním listům, tedy úkoly, které nepodněcují děti zvednout oči od pracovních listů k programu (např. dětské sudoku, atd.); není nutné se jich vzdát, jen je vhodněji umístěte do struktury pracovních listů, např. do opakovací a upevňovací části pracovního listu nebo mezi úkoly určené k samostatné práci doma či ve školce; - monotematické úkoly: opakující se podobné otázky a úkoly zaměřené na stále stejný typ informací a po znatků, nebo také zapojení pouze jedné z dovedností a opomíjení dovedností ostatních. Nedostatek prostoru pro vlastní vyjádření či pozorování návštěvníků, případně malý prostor pro plnění úkolů. Nevhodně zvolené technické parametry pracovních listů mohou výrazně omezit jejich funkčnost, ať už se jedná o příliš velký či příliš malý formát pracovních listů, nevhodný výběr tvrdosti a struktury papíru, malé či špatně čitelné písmo apod. Na co je důležité u pracovních listů myslet Pracovní listy by měly přitahovat pozornost k samotnému programu, doplňovat jej a objasňovat. Měly by mít co nejméně textu s ohledem na to, že s textem musí být děti předškolního věku seznámeny jinou osobou (pedagogem). V předškolním vzdělávání se vyplatí přehlednost, jednoduchost až strohost. Jasná formulace zadání otázek a úkolů v pracovních listech, které by mělo vždy odpovídat cílové skupině, jejímu věku a znalostem. Otázky a úkoly zaměřené na podstatné informace. Raději méně aktivit, ale takové, které jsou otevřené a motivují k přemýšlení, hledání souvislostí, vlastnímu bádání, které podněcují zvědavost, zájem i fantazii dětí. Je vhodné pracovat s co nejvíce rozdílnými dovednostmi, tedy nejen s verbálními, ale i např. s kresbou či jinou výtvarnou činností a rovnoměrně zapojovat kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) i psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Promyšlené a rovnoměrné střídání typů aktivit a dovedností. Pečlivě promyšlená technická kritéria pracovních listů, tedy vhodně zvolený formát papíru, jeho kvalita, vhodná velikost a snadno čitelný tvar písma stejně jako srozumitelné grafické zpracování mohou výrazně napomoci funkčnosti a efektivitě pracovních listů. Návaznost a napojení na RVP pro předškolní vzdělávání jak u pracovního listu jako celku, tak u jeho jednotlivých úkolů.

11 13 Evaluace pracovních listů Pracovní listy by měly podléhat pravidelné evaluaci. Zjišťování jejich efektivity je důležité jak pro samotný průběh programu a úspěch pracovních listů u dětí, tak i pro toho, kdo listy vytváří. Byl jsem úspěšný? Co funguje? Co nefunguje a proč? Co je potřeba změnit? Čeho se naopak držet? S čím měly děti potíže? Co naopak bylo příliš lehké? Ale také: Jaký je efekt pracovních listů pro samotnou mateřskou školu? Vyplatí se investovat čas a lidské zdroje do jejich vytváření? Pokud posuzujete konkrétní pracovní listy, je nutné zaměřit se na pedagogický záměr a cíle, kterých jste chtěli dosáhnout a zjistit, zda díky nabízeným aktivitám a úkolům děti dosáhly zamýšlených znalostí a dovedností, případně postojů a hodnot. Dále zda pro ně nebyly úkoly nepřiměřené a zda si získaly jejich zájem. Měřítkem úspěchu může být i míra vyplnění těchto materiálů dětmi nebo např. jejich slovní komentáře v rozhovoru s pedagogem, případně požadavek na další obdobné pracovní listy. Vhodným nástrojem pro odstranění případných nedostatků je pilotní ověření pracovních listů v praxi. V podmínkách mateřské školy jde například o vyzkoušení pracovního listu na jedné ze tříd nejlépe přímo v daném programu. V ideální podobě se tato pilotní skupina kryje s cílovou skupinou návštěvníků jak věkem a předpokládanými dovednostmi, tak i počtem. Toto pilotní ověření umožní jiný pohled na zadání aktivity, pomůže odhalit slabá místa a zjednat nápravu případných nedostatků. Umožní také ověřit si praktické detaily, např. zda dětem vyhovuje formát i grafické zpacování pracovního listu, i zda předpokládaný čas potřebný pro vypracování rámcově odpovídá času reálnému (zpravidla čím menší skupina, tím rychlejší je postup práce s pracovními listy). Zaujaly děti pracovní listy? Baví je práce s pracovními listy? Rozumí zadáním aktivit a úkolů? Kde jsou případná problémová místa? Stíhají děti práci s pracovními listy v předpokládaném čase? Nedochází při práci s pracovními listy k technickým problémům (např. krabatí se jim papír, )? Ovládají děti dovednosti a znalosti, jejichž získání bylo cílem pracovních listů? Ve vztahu k pracovním listům pak můžete přemýšlet například nad těmito evaluačními kritérii: Téma: Jsou pracovní listy relevantní k tématu výstavy? Z jakého úhlu pohledu výstavu nahlíží? V případě pracovních listů pro školní skupiny, kde je tento pohled kompatibilní s RVP? Prostor: Jsou pracovní listy přizpůsobeny prostoru, kde je program realizován? Je možné s pracovními listy v daném prostředí pohodlně pracovat (především v terénu si položme otázky: je dost světla, prostor kde psát, o co list opřít, kde dělat poznámky)? Cílová skupina: Jsou pracovní listy relevantní pro děti předškolního věku? Jsou zadání přiměřená jejich věku, schopnostem a dovednostem? Jsou zadání jednoduchá, srozumitelná? Technické parametry: Je zvolen vhodný formát pracovních listů? Je zvolena vhodná velikost, nejsou pracovní listy příliš velkého či malého formátu? Je zvolen vhodný typ papíru? Není papír příliš měkký? Je možné na něj bez problémů psát nebo plnit úkoly jiným způsobem, např. nemaže se písmo, netrhá se při lepení atd.? Je zvolena vhodná velikost písma? Jdou úkoly snadno přečíst? Čas: Kolik času zaberou dětem jednotlivé úkony? Je předpokládaný odhadovaný čas optimální? Struktura: Jsou listy přehledně strukturovány? Nejsou přehlceny textem, informacemi, obrázky, úkoly? Cíle: Má každá informace, zadání, úkol, aktivita svůj zřejmý smysl? Sledují a podporují všechna zadání zvolené cíle pracovních listů? Obsah: Koresponduje zadání pracovních listů s programem a podněcuje k jeho hlubšímu zkoumání? Podněcují zadání k přemýšlení? Nevyžadují jen bezduchou činnost? Je pro děti získaná informace důležitá? Střídají se aktivity rovnoměrně? Neopakuje se v pracovních listech stále stejná činnost?

12 14 Tiráž: Uvádí se při komerčním a propagačním využití pracovních listů. Pro interní potřeby MŠ a jiných vzdělávacích institucí nebývá součástí pracovních listů. Dobře zpracované pracovní listy nabízejí vzdělávacímu procesu řadu výhod. Usnadňují dětem orientaci v programu, upozorňují na důležité pojmy, informace a souvislosti. Pomocí vhodně zvolených otázek a aktivit umějí vtáhnout děti do tématu a děje programu. Také nabízejí místo pro záznam vlastních pozorování a badatelských závěrů a vytvářejí prostor pro vyjádření vlastních postojů a názorů k danému tématu. A v neposlední řadě jsou vhodnou pomůckou pro fixaci nabytých znalostí, zkušeností či dovedností. Pracovní listy by však vždy měly důsledně odpovídat cílové skupině v našem případě dětem předškolního věku, a to co se týče schopností, způsobů vnímání a předpokládaných dosavadních zkušeností. Závěrem: inspirativní internetové odkazy Na závěr uvádíme několik internetových stránek, na kterých naleznete inspiraci pro tvorbu vlastních pracovních listů. Stránky jsou voleny tak, že si na nich případně můžete pracovní listy i bezplatně stáhnout pro nekomerční účely. Myslete však na to, že autoři těchto pracovních listů neznají děti ve vaší třídě, a proto je nemohli uzpůsobit jejich schopnostem a dovednostem. Jen vy sami můžete vytvořit pracovní listy takříkajíc šité na míru dětem ve vaší mateřské škole Použitá literatura: JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido ISBN JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, ISBN KASÍKOVÁ, Hana. Cíle vyučování. In VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007, s ISBN KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, ISBN X KŘÍSTKOVÁ, Markéta, KŘÍSTEK, Nikola. Pracovní listy. In Projekt Škola a muzeum pod jednou střechou: ročník 2004, ročník 2004/2005, ročník 2005/2006 [CD-ROM]. Praha: Národní galerie v Praze, [2006]. [cit ] KURELOVÁ, Milena. Didaktické zásady. In. KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, s ISBN X PASCH, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. Praha: Portál, ISBN PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, ISBN PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, ISBN SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN

13 EXPEDICE Světozor si klade za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol vzdělávajících podle platného rámcového vzdělávacího programu v oblastí kompetencí vztahujících se k polytechnické výchově, posílení didaktických dovedností a osobnostně sociálního rozvoje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Jihočeského kraje. Vydáno v roce 2015 jako součást vývoje didaktické pomůcky v rámci projektu EXPEDICE Světozor (CZ.1.07/1.3.00/ ) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více