ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s."

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ). 2. Fond byl zřízen na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry, nyní Česká národní banka (dále jen ČNB ) ze dne 25. července 2002, Č.j.: 41/N/83/2002/2, které nabylo právní moci dne 26. července 2002 pod názvem Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Nový název Fondu byl přijat na základě schválení České národní banky ze dne , č.j.: 2010/1278/570, které nabylo právní moci dne Fond byl zřízen na dobu neurčitou. 4. Fond je ve smyslu Zákona otevřeným podílovým fondem, a to speciálním fondem cenných papírů ( 51 Zákona). 5. Obhospodařovatelem Fondu je společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Palladium, Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, IČ (do 15. listopadu 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2) (dále jen Společnost ). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, odd. B, vložka 2206, a její základní kapitál činí ,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) a je splacen v plné výši. 6. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1, , IČ , spisová značka B, vložka 1350 vedená u Městského soudu v Praze. Samotnou funkci depozitáře vykonává UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Oddělení Depozitářských služeb, Revoluční 7, Praha Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8 Karlín, Česká republika. 8. Společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A., se sídlem 6C Parc d Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství. 1

2 Článek 2 Informace o investicích 1. K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: - maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list - ochrana majetku ve Fondu, - vysoká likvidita - dosažení nebo překonání krátkodobých depozitních sazeb peněžního trhu při zachování konzervativní praxe v oblasti finančního investování. 2. Fond nesleduje žádný ukazatel pro srovnání vývoje (benchmark). 3. Žádné záruky třetích stran nejsou při investicích Fondu poskytovány. 4. Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních (kreditních) investičních nástrojů. Investice nebudou sektorově ani regionálně omezovány. 5. Společnost bude v souladu s investiční politikou a se Zákonem investovat zejména do těchto druhů aktiv: - vklady u bank, nástroje peněžního trhu - tuzemské dluhové cenné papíry - zahraniční dluhové cenné papíry Společnost bude na účet Fondu investovat peněžní prostředky do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména termínovaných vkladů, dluhopisů a pokladničních poukázek. 6. Majetek ve Fondu bude rozložen následovně : 0-50% nástrojů peněžního trhu, termínovaných vkladů 0-100% dluhových cenných papírů, 7. Fond může investovat až 100% hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30% hodnoty majetku Fondu. 8. Součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35% hodnoty majetku speciálního fondu. 9. Fond bude investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku nákupu bude splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody s Investors Scheme, Fitch Ratings a případně afilace těchto ratingových agentur). Dále portfolio 2

3 může obsahovat dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných ratingových agentur, přičemž kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných informací a se zvýšenou opatrností a obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný rating, bude tvořit maximálně 10% hodnoty vlastního majetku Fondu. Modifikovaná durace portfolia bude v rozmezí 0 až 12 měsíců. 10. Investice do dluhopisů budou směřovat zejména do dluhopisů státních, nejkvalitnějších euroobligací a dluhopisů vydávaných obchodními společnostmi a bankami. V případě příznivějšího očekávaného vývoje na výnosových křivkách zahraničních, hlavně evropských měn, mohou být použity dluhové nástroje v měnách EUR, USD nebo v měnách dalších evropských států, zejména středoevropských. Tyto nástroje v cizích měnách mohou tvořit nejvýše 30% objemu vlastního majetku Fondu. 11. Fond používá techniky a nástroje, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem zajištění efektivní správy obhospodařování - jeho majetku, nebo k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů a úrokových sazeb podle ustanovení Zákona 49 odst. 5 a 6. Majetek Fondu bude strukturován tak, aby byla zajištěna minimalizace investičního rizika a nejvyšší možný růst hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list. 12. Při definování a implementaci investičních rozhodnutí je vyšší důraz kladen na krátkodobé faktory. Portfolio manažer se soustřeďuje na vyhledávání a analýzu bodů, kdy dochází ke změnám trhu. Majetek ve Fondu je pravidelně nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho vážené durace. Styl obhospodařování Fondu je aktivní (založený na taktickém umisťování aktiv). Portfolio Fondu může být v případě potřeby denně přizpůsobováno vývoji na finančních trzích a investiční strategii Fondu. 13. Typickým investorem pro tento Fond je profesionální investor ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., který hledá vhodnou alternativu uložení peněžních prostředků k termínovaným vkladům prostřednictvím podílového fondu peněžního trhu. Doporučený horizont investice je jeden rok. Fond je v dané měně z hlediska úrokového a kreditního rizika konzervativním. Článek 3 Rizikový profil 1. Investice do Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není zaručena návratnost investované částky. 2. Aktuální hodnota podílového listu Fondu může v důsledku složení majetku Fondu nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu kolísat. 3. Rizika vyplývající z investice do Fondu a jejich míra: a. Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (peněžního trhu) velmi malé. b. Úvěrové riziko - spočívá v nesplnění závazku emitenta finančního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání. Riziko je malé až střední. c. Riziko vypořádání souvisí s nedodáním nakoupených instrumentů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Riziko je velmi malé. 3

4 d. Riziko nedostatečné likvidity spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondem. Riziko je malé. e. Měnové riziko souvisí s možností, že Fond bude investovat do finančních nástrojů i v jiné měně než je měna Fondu (česká koruna) a dojde ke změně hodnoty majetku díky změně devizového kurzu. Měnové riziko je velmi malé. f. Riziko spojené s finančními deriváty je malé. g. Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrovaní je vzhledem k použití finančních instrumentů evidovaných ve Středisku cenných papírů, v mezinárodních vypořádávacích centrech (bankách) a kvalitních bankách velmi malé. h. Rizika související s investičním zaměřením Fondu je velmi malé. i. Za určitých okolností (ekonomické aj. důvody) může být Fond zrušen, přičemž Podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. 4. Podrobný popis všech výše uvedených rizik je obsažen ve Statutu Fondu. Článek 4 Informace o historické výkonnosti fondu 1. Údaje o historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. 2. Údaje o historické výkonnosti 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Historická výkonnost Fondu v období ,84% 2,13% 2,11% 2,69% 3,50% 2,35% 0,90% 3 roky 3 roky p.a. 5 let 5 let p.a. 10,79% 3,47% 16,24% 3,05% Výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydávání a odkupováním podílových listů. 4

5 Článek 5 Ekonomické informace 1. Za účetní období při vedení účetnictví Fondu je považován kalendářní rok. 2. Režim zdanění příjmů nebo zisků plynoucích z investice do Fondu jsou upraveny aktuálně platnými daňovými předpisy. Pro české daňové rezidenty je to Zákon o daních, pro ostatní pak příslušné platné předpisy, které je nutné v případě nejasností konzultovat s příslušnými odbornými autoritami. Režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. Investor, který si není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu. 3. Ukazatel celkové nákladovosti Fondu TER za rok 2009 je 0,31%. 4. Ukazatel obrátkovosti aktiv PTR za rok 2009 je 107,73%. 5. Odhad výše jednotlivých nákladů: Odhad nákladů Fondu kolektivního investování rok 2010 odhad v % z objemu majetku fondu náklady na poplatky a provize v členění úplata za obhospodařování 0,13 úplata depozitáři 0,06 poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,03 poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů) 0,02 ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty 0,01 správní náklady v členění náklady na zaměstnance - náklady na odměny statutárním orgánům - náklady na audit 0,10 náklady na právní a daňové poradenství - náklady na reklamu - správní a soudní poplatky - náklady na outsourcing - ostatní správní náklady - ostatní provozní náklady 0,01 Celkem 0,36 6. Vydávání (odprodej) podílových listů není spojeno se žádnou vstupní (výstupní) přirážkou. 5

6 7. Společnosti náleží za obhospodařování majetku ve Fondu úplata maximálně do výše 0,40% p.a. průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu (dále jen "Úplata"). Společnost zajistí, aby o aktuální výši Úplaty byli informováni Podílníci i potenciální investoři. Pokud změna Úplaty v rámci vymezeného intervalu znamená její zvýšení, zajistí Společnost informování Podílníků alespoň jeden měsíc před tímto zvýšením. Úplata bude hrazena měsíčně se splatností do 5 pracovních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. 8. Úplata nezahrnuje úhradu nákladů Fondu na: a) správní a soudní poplatky, b) daně Fondu, c) daňový audit, d) úplata za výkon funkce depozitáře, e) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, f) pořizovací cenu prodávaného cenného papíru, g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, h) náklady spojené s registrací a evidencí Podílníků ve Středisku cenných papírů, i) poplatky za úschovu listinných cenných papírů, j) poplatky za měnovou konverzi, k) náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje Zákon, l) náklady na pojištění cenných papírů, m) úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů, n) náklady na sloučení či splynutí podílových fondů, o) provize obchodníkům s cennými papíry za nákup a prodej cenných papírů, p) poplatky za vypořádání obchodů s investičními instrumenty, q) náklady z opčních a termínových operací, r) úplata za ověření účetní závěrky Fondu auditorem a zprávu auditora. Článek 6 Obchodní informace 1. Fond v souladu se Zákonem vydává podílové listy. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo Podílníka na odpovídající podíl majetku ve Fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze Zákona nebo Statutu, tj. zejména právo na odkoupení podílového listu Fondu a právo na výplatu podílu při zrušení Fondu. 2. Nominální hodnota jednoho podílového listu činí 1 Kč,- a měna, ve které je uváděna hodnota cenných papírů, je česká koruna. 3. ISIN podílového listu je CZ Podíl vlastního kapitálu Fondu, stanovený v souladu s ustanovením část I., článek 6., odst. 3. a 4. Statutu, připadající na jeden podílový list nazýváme Aktuální hodnota podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu je stanovována jednou týdně a to vždy ke třetímu kalendářnímu dni v týdnu (den D ) a platná pouze pro tento den D. V případě, že den D připadne na den pracovního volna, Aktuální hodnota podílového listu bude stanovena k nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na 4 desetinná místa. 6

7 Informace o Aktuální hodnotě podílového listu platné pro den D je dostupná v sídle Společnosti v den následující po dni D, tedy D Aktuální hodnota podílového listu je k dispozici v sídle Společnosti, na distribučních místech a na internetových stránkách Společnosti 4. Vydávání podílových listů a) Pro účely tohoto článku je označení Klient použito k označení žadatele o nabytí či odkup podílových listů Fondu. b) Společnost vydá Klientovi podílové listy Fondu za předpokladu, s výjimkou případů stanovených v Zákoně nebo Statutu, že Klient doručil žádost o vydání podílového listu Fondu ( Žádost o vydání ) ve formě odpovídající smluvním podmínkám a na Účet Fondu budou připsány finanční prostředky Klienta. c) Rozhodným dnem pro vydání podílových listů Klientovi je den připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu. d) Klient nabývá podílové listy Fondu za Aktuální hodnotu podílového listu v den D, vyhlášenou ke dni D, pokud v tento den D dojde k připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu. Pokud dojde k připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu následující den po dni D, klient nabývá podílové listy Fondu za Aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou pro následující den po dni D (následující pracovní den). Pokud dojde ke splnění některé z uvedených podmínek později, je dnem D pracovní den, kdy byla splněna i druhá ze zmiňovaných podmínek. Ke dni D jsou zpracovány žádosti o vydání podílových listů Fondu přijaté do 10 hodin dopoledne pražského času. e) Podílové listy Fondu jsou vydávány v každý pracovní den. Dnem vydání se rozumí připsání podílových listů Klientovi (Podílníkovi) na jeho majetkový účet cenných papírů vedený ve Středisku cenných papírů. Práva z podílového listu Fondu vznikají Dnem vydání. Pokud nebude platba zaslaná na účet Fondu dostatečně identifikovaná v souladu s podmínkami uvedenými v Distribuční smlouvě, bude zaslána zpět na účet klienta nejpozději do 1 měsíce od obdržení a podílové listy nebudou vydány. Na účet Fondu přichází finanční částka od Klienta, která je součinem stanoveného počtu podílových listů a odpovídající Aktuální hodnoty podílového listu. Pokud by došlo k situaci, že částka došlá na účet Fondu převyšuje částku odpovídající vydávanému počtu podílových listů, nebo pokud dojde na Účet Fondu částka nižší, je klientovi na jeho majetkový účet podílových listů Fondu připsán odpovídající nejbližší nižší počet podílových listů Fondu, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé Klientovi částky a Aktuální hodnoty podílového listu. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou a aktuální hodnotou vydaných podílových listů je příjmem Fondu. Vydané podílové listy jsou připsány ve lhůtě D+2 (pracovní dny) od splnění uvedených podmínek. f) Dnem vydání se rozumí připsání podílových listů Klientovi na jeho majetkový účet cenných papírů vedený ve Středisku cenných papírů. Práva z podílového listu Fondu vznikají Dnem vydání. g) Minimální objem k vydání činí podílových listů. Tento minimální objem podílových listů k vydání platí pouze pro první nákup každého investora, to znamená, že tento limit neplatí pro Podílníky Fondu. h) Společnost nevydá podílový list Fondu, dokud není na zaplacena Klientem částka odpovídající Aktuální hodnotě podílového listu, ve zvláštních případech rovnající se jmenovité hodnotě podílového listu, včetně možné vstupní přirážky. 7

8 i) Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, které objednávky Klientů na nákup podílových listů přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu nebo k poškození zájmů stávajících Podílníků Fondu. j) Společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy Fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve Statutu. 5. Odkupování podílových listů a) Společnost odkoupí, s výjimkou případů stanovených Zákonem nebo Statutem, od Podílníka, podílové listy Fondu za předpokladu, že Podílník doručil pokyn o odkup podílového listu Fondu ( Pokyn k odkoupení PL ) ve formě odpovídající příloze smluvních podmínek pro vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu. Podílový list Fondu je odkoupen za Aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou Společností ke dni doručení Pokynu k odkoupení PL. b) Podílové listy Fondu jsou odkupovány jedenkrát týdně a to vždy třetí kalendářní den v týdnu (den D ). V případě, že den D připadne na den pracovního volna, dnem odkoupení bude nejbližší následující pracovní den. c) Podílový list Fondu je odkoupen za Aktuální hodnotu podílového listu v den D, pouze však pokud v tento den D dojde k doručení Pokynu k odkoupení PL do Společnosti. Pokud dojde k doručení Pokynu k odkoupení PL do Společnosti po dni D, dojde k odkoupení podílových listů Fondu od Podílníka za Aktuální hodnotu podílového listu spočítanou pro následující den D (tedy třetí kalendářní den v následujícím týdnu). d) Společnost v den D podá pokyn k odepsání podílových listů Podílníka z jeho majetkového účtu cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů (dále jen Den odkoupení ). Společnost je povinna od Podílníka odkoupit podílový list Fondu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dní ode dne uplatnění práva Podílníka na odkoupení, s použitím majetku ve Fondu, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů Fondu. e) Příkaz k převodu částky na účet Podílníka za odkoupené podílové listy bude odeslán v Den odkoupení. f) Podílové listy určené Podílníkem k odkupu nesmí být zatíženy žádnými skutečnostmi, které by Společnosti znemožňovaly provést příslušnou operaci ve Středisku cenných papírů. g) Odkoupení podílových listů není spojeno s výstupní srážkou. h) Není stanoven minimální objem odkupovaných podílových listů Fondu od Podílníka. i) Práva z podílového listu zanikají při odkoupení podílových listů Fondu Společností dnem odepsání listu z majetkového účtu Podílníka, uplynutím tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, jímž se povoluje splynutí nebo sloučení podílových fondů, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu. Poslední ustanovení se nevztahuje na zrušení Fondu splynutím nebo sloučením. 6. Vydávání nebo odkoupení podílových listů je zabezpečováno v sídle Společnosti, či subjekty, které jsou autorizovány Společností k distribuci podílových listů Fondu. Aktuální seznam distribučních míst je k dispozici v sídle Společnosti. 7. Podílník nehradí žádný poplatek osobě zajišťující evidenci podílových listů. 8

9 8. Podílové listy Fondu nejsou registrovány na žádném regulovaném trhu a ani na takovém trhu není uveřejňována jejich hodnota. 9. Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy). Zisk Fondu je reinvestován a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu. Článek 7 Doplňující informace 1. Detailní popis investiční politiky a další rozšířené informace obsahuje Statut Fondu. 2. Upisovateli podílových listů Fondu bude před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut zjednodušený statu v aktuálním znění. Statut a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu Fondu, stejně tak jako dodatečné informace týkající se Fondu, je možné získat v pracovní dny od 8,00 do 17 na: WOOD & Company investiční společnost, a.s. Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1 Tel.: , Fax: Bezplatná InfoLinka: Dohledový orgán Fondu: Česká národní banka Na Příkopě Praha 1 Tel: Statut Fondu a zjednodušený statut byl podepsán předsedou představenstva Jaroslavem Krabcem a členem představenstva Jiřím Musilem dne 18. května 2010 a nabyl právní moci téhož dne. 9

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více