ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s."

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ). 2. Fond byl zřízen na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry, nyní Česká národní banka (dále jen ČNB ) ze dne 25. července 2002, Č.j.: 41/N/83/2002/2, které nabylo právní moci dne 26. července 2002 pod názvem Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Nový název Fondu byl přijat na základě schválení České národní banky ze dne , č.j.: 2010/1278/570, které nabylo právní moci dne Fond byl zřízen na dobu neurčitou. 4. Fond je ve smyslu Zákona otevřeným podílovým fondem, a to speciálním fondem cenných papírů ( 51 Zákona). 5. Obhospodařovatelem Fondu je společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Palladium, Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, IČ (do 15. listopadu 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2) (dále jen Společnost ). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, odd. B, vložka 2206, a její základní kapitál činí ,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) a je splacen v plné výši. 6. Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1, , IČ , spisová značka B, vložka 1350 vedená u Městského soudu v Praze. Samotnou funkci depozitáře vykonává UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Oddělení Depozitářských služeb, Revoluční 7, Praha Auditorem Fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., Karolinská 654/2, Praha 8 Karlín, Česká republika. 8. Společnost je součástí konsolidačního celku, kde osobou ovládající a zároveň osobou, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku je společnost WOOD & Company Group S.A., se sídlem 6C Parc d Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství. 1

2 Článek 2 Informace o investicích 1. K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: - maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list - ochrana majetku ve Fondu, - vysoká likvidita - dosažení nebo překonání krátkodobých depozitních sazeb peněžního trhu při zachování konzervativní praxe v oblasti finančního investování. 2. Fond nesleduje žádný ukazatel pro srovnání vývoje (benchmark). 3. Žádné záruky třetích stran nejsou při investicích Fondu poskytovány. 4. Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních (kreditních) investičních nástrojů. Investice nebudou sektorově ani regionálně omezovány. 5. Společnost bude v souladu s investiční politikou a se Zákonem investovat zejména do těchto druhů aktiv: - vklady u bank, nástroje peněžního trhu - tuzemské dluhové cenné papíry - zahraniční dluhové cenné papíry Společnost bude na účet Fondu investovat peněžní prostředky do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména termínovaných vkladů, dluhopisů a pokladničních poukázek. 6. Majetek ve Fondu bude rozložen následovně : 0-50% nástrojů peněžního trhu, termínovaných vkladů 0-100% dluhových cenných papírů, 7. Fond může investovat až 100% hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30% hodnoty majetku Fondu. 8. Součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35% hodnoty majetku speciálního fondu. 9. Fond bude investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku nákupu bude splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody s Investors Scheme, Fitch Ratings a případně afilace těchto ratingových agentur). Dále portfolio 2

3 může obsahovat dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných ratingových agentur, přičemž kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných informací a se zvýšenou opatrností a obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný rating, bude tvořit maximálně 10% hodnoty vlastního majetku Fondu. Modifikovaná durace portfolia bude v rozmezí 0 až 12 měsíců. 10. Investice do dluhopisů budou směřovat zejména do dluhopisů státních, nejkvalitnějších euroobligací a dluhopisů vydávaných obchodními společnostmi a bankami. V případě příznivějšího očekávaného vývoje na výnosových křivkách zahraničních, hlavně evropských měn, mohou být použity dluhové nástroje v měnách EUR, USD nebo v měnách dalších evropských států, zejména středoevropských. Tyto nástroje v cizích měnách mohou tvořit nejvýše 30% objemu vlastního majetku Fondu. 11. Fond používá techniky a nástroje, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem zajištění efektivní správy obhospodařování - jeho majetku, nebo k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů a úrokových sazeb podle ustanovení Zákona 49 odst. 5 a 6. Majetek Fondu bude strukturován tak, aby byla zajištěna minimalizace investičního rizika a nejvyšší možný růst hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový list. 12. Při definování a implementaci investičních rozhodnutí je vyšší důraz kladen na krátkodobé faktory. Portfolio manažer se soustřeďuje na vyhledávání a analýzu bodů, kdy dochází ke změnám trhu. Majetek ve Fondu je pravidelně nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho vážené durace. Styl obhospodařování Fondu je aktivní (založený na taktickém umisťování aktiv). Portfolio Fondu může být v případě potřeby denně přizpůsobováno vývoji na finančních trzích a investiční strategii Fondu. 13. Typickým investorem pro tento Fond je profesionální investor ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., který hledá vhodnou alternativu uložení peněžních prostředků k termínovaným vkladům prostřednictvím podílového fondu peněžního trhu. Doporučený horizont investice je jeden rok. Fond je v dané měně z hlediska úrokového a kreditního rizika konzervativním. Článek 3 Rizikový profil 1. Investice do Fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů a není zaručena návratnost investované částky. 2. Aktuální hodnota podílového listu Fondu může v důsledku složení majetku Fondu nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu kolísat. 3. Rizika vyplývající z investice do Fondu a jejich míra: a. Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (peněžního trhu) velmi malé. b. Úvěrové riziko - spočívá v nesplnění závazku emitenta finančního nástroje nebo v jeho celkovém finančním selhání. Riziko je malé až střední. c. Riziko vypořádání souvisí s nedodáním nakoupených instrumentů protistranou nebo nezaplacením, případně zdržením transakce. Riziko je velmi malé. 3

4 d. Riziko nedostatečné likvidity spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondem. Riziko je malé. e. Měnové riziko souvisí s možností, že Fond bude investovat do finančních nástrojů i v jiné měně než je měna Fondu (česká koruna) a dojde ke změně hodnoty majetku díky změně devizového kurzu. Měnové riziko je velmi malé. f. Riziko spojené s finančními deriváty je malé. g. Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrovaní je vzhledem k použití finančních instrumentů evidovaných ve Středisku cenných papírů, v mezinárodních vypořádávacích centrech (bankách) a kvalitních bankách velmi malé. h. Rizika související s investičním zaměřením Fondu je velmi malé. i. Za určitých okolností (ekonomické aj. důvody) může být Fond zrušen, přičemž Podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve Fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. 4. Podrobný popis všech výše uvedených rizik je obsažen ve Statutu Fondu. Článek 4 Informace o historické výkonnosti fondu 1. Údaje o historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. 2. Údaje o historické výkonnosti 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Historická výkonnost Fondu v období ,84% 2,13% 2,11% 2,69% 3,50% 2,35% 0,90% 3 roky 3 roky p.a. 5 let 5 let p.a. 10,79% 3,47% 16,24% 3,05% Výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydávání a odkupováním podílových listů. 4

5 Článek 5 Ekonomické informace 1. Za účetní období při vedení účetnictví Fondu je považován kalendářní rok. 2. Režim zdanění příjmů nebo zisků plynoucích z investice do Fondu jsou upraveny aktuálně platnými daňovými předpisy. Pro české daňové rezidenty je to Zákon o daních, pro ostatní pak příslušné platné předpisy, které je nutné v případě nejasností konzultovat s příslušnými odbornými autoritami. Režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. Investor, který si není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu. 3. Ukazatel celkové nákladovosti Fondu TER za rok 2009 je 0,31%. 4. Ukazatel obrátkovosti aktiv PTR za rok 2009 je 107,73%. 5. Odhad výše jednotlivých nákladů: Odhad nákladů Fondu kolektivního investování rok 2010 odhad v % z objemu majetku fondu náklady na poplatky a provize v členění úplata za obhospodařování 0,13 úplata depozitáři 0,06 poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,03 poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů) 0,02 ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty 0,01 správní náklady v členění náklady na zaměstnance - náklady na odměny statutárním orgánům - náklady na audit 0,10 náklady na právní a daňové poradenství - náklady na reklamu - správní a soudní poplatky - náklady na outsourcing - ostatní správní náklady - ostatní provozní náklady 0,01 Celkem 0,36 6. Vydávání (odprodej) podílových listů není spojeno se žádnou vstupní (výstupní) přirážkou. 5

6 7. Společnosti náleží za obhospodařování majetku ve Fondu úplata maximálně do výše 0,40% p.a. průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu (dále jen "Úplata"). Společnost zajistí, aby o aktuální výši Úplaty byli informováni Podílníci i potenciální investoři. Pokud změna Úplaty v rámci vymezeného intervalu znamená její zvýšení, zajistí Společnost informování Podílníků alespoň jeden měsíc před tímto zvýšením. Úplata bude hrazena měsíčně se splatností do 5 pracovních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. 8. Úplata nezahrnuje úhradu nákladů Fondu na: a) správní a soudní poplatky, b) daně Fondu, c) daňový audit, d) úplata za výkon funkce depozitáře, e) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, f) pořizovací cenu prodávaného cenného papíru, g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, h) náklady spojené s registrací a evidencí Podílníků ve Středisku cenných papírů, i) poplatky za úschovu listinných cenných papírů, j) poplatky za měnovou konverzi, k) náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje Zákon, l) náklady na pojištění cenných papírů, m) úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů, n) náklady na sloučení či splynutí podílových fondů, o) provize obchodníkům s cennými papíry za nákup a prodej cenných papírů, p) poplatky za vypořádání obchodů s investičními instrumenty, q) náklady z opčních a termínových operací, r) úplata za ověření účetní závěrky Fondu auditorem a zprávu auditora. Článek 6 Obchodní informace 1. Fond v souladu se Zákonem vydává podílové listy. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo Podílníka na odpovídající podíl majetku ve Fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze Zákona nebo Statutu, tj. zejména právo na odkoupení podílového listu Fondu a právo na výplatu podílu při zrušení Fondu. 2. Nominální hodnota jednoho podílového listu činí 1 Kč,- a měna, ve které je uváděna hodnota cenných papírů, je česká koruna. 3. ISIN podílového listu je CZ Podíl vlastního kapitálu Fondu, stanovený v souladu s ustanovením část I., článek 6., odst. 3. a 4. Statutu, připadající na jeden podílový list nazýváme Aktuální hodnota podílového listu. Aktuální hodnota podílového listu je stanovována jednou týdně a to vždy ke třetímu kalendářnímu dni v týdnu (den D ) a platná pouze pro tento den D. V případě, že den D připadne na den pracovního volna, Aktuální hodnota podílového listu bude stanovena k nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na 4 desetinná místa. 6

7 Informace o Aktuální hodnotě podílového listu platné pro den D je dostupná v sídle Společnosti v den následující po dni D, tedy D Aktuální hodnota podílového listu je k dispozici v sídle Společnosti, na distribučních místech a na internetových stránkách Společnosti 4. Vydávání podílových listů a) Pro účely tohoto článku je označení Klient použito k označení žadatele o nabytí či odkup podílových listů Fondu. b) Společnost vydá Klientovi podílové listy Fondu za předpokladu, s výjimkou případů stanovených v Zákoně nebo Statutu, že Klient doručil žádost o vydání podílového listu Fondu ( Žádost o vydání ) ve formě odpovídající smluvním podmínkám a na Účet Fondu budou připsány finanční prostředky Klienta. c) Rozhodným dnem pro vydání podílových listů Klientovi je den připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu. d) Klient nabývá podílové listy Fondu za Aktuální hodnotu podílového listu v den D, vyhlášenou ke dni D, pokud v tento den D dojde k připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu. Pokud dojde k připsání finančních prostředků Klienta na účet Fondu následující den po dni D, klient nabývá podílové listy Fondu za Aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou pro následující den po dni D (následující pracovní den). Pokud dojde ke splnění některé z uvedených podmínek později, je dnem D pracovní den, kdy byla splněna i druhá ze zmiňovaných podmínek. Ke dni D jsou zpracovány žádosti o vydání podílových listů Fondu přijaté do 10 hodin dopoledne pražského času. e) Podílové listy Fondu jsou vydávány v každý pracovní den. Dnem vydání se rozumí připsání podílových listů Klientovi (Podílníkovi) na jeho majetkový účet cenných papírů vedený ve Středisku cenných papírů. Práva z podílového listu Fondu vznikají Dnem vydání. Pokud nebude platba zaslaná na účet Fondu dostatečně identifikovaná v souladu s podmínkami uvedenými v Distribuční smlouvě, bude zaslána zpět na účet klienta nejpozději do 1 měsíce od obdržení a podílové listy nebudou vydány. Na účet Fondu přichází finanční částka od Klienta, která je součinem stanoveného počtu podílových listů a odpovídající Aktuální hodnoty podílového listu. Pokud by došlo k situaci, že částka došlá na účet Fondu převyšuje částku odpovídající vydávanému počtu podílových listů, nebo pokud dojde na Účet Fondu částka nižší, je klientovi na jeho majetkový účet podílových listů Fondu připsán odpovídající nejbližší nižší počet podílových listů Fondu, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé Klientovi částky a Aktuální hodnoty podílového listu. Rozdíl mezi obdrženou investovanou částkou a aktuální hodnotou vydaných podílových listů je příjmem Fondu. Vydané podílové listy jsou připsány ve lhůtě D+2 (pracovní dny) od splnění uvedených podmínek. f) Dnem vydání se rozumí připsání podílových listů Klientovi na jeho majetkový účet cenných papírů vedený ve Středisku cenných papírů. Práva z podílového listu Fondu vznikají Dnem vydání. g) Minimální objem k vydání činí podílových listů. Tento minimální objem podílových listů k vydání platí pouze pro první nákup každého investora, to znamená, že tento limit neplatí pro Podílníky Fondu. h) Společnost nevydá podílový list Fondu, dokud není na zaplacena Klientem částka odpovídající Aktuální hodnotě podílového listu, ve zvláštních případech rovnající se jmenovité hodnotě podílového listu, včetně možné vstupní přirážky. 7

8 i) Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, které objednávky Klientů na nákup podílových listů přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu nebo k poškození zájmů stávajících Podílníků Fondu. j) Společnost může nejdéle 3 měsíce ode dne, kdy zahájila vydávání podílových listů, vydávat podílové listy Fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo podílové listy bez jmenovité hodnoty za částku uvedenou ve Statutu. 5. Odkupování podílových listů a) Společnost odkoupí, s výjimkou případů stanovených Zákonem nebo Statutem, od Podílníka, podílové listy Fondu za předpokladu, že Podílník doručil pokyn o odkup podílového listu Fondu ( Pokyn k odkoupení PL ) ve formě odpovídající příloze smluvních podmínek pro vydávání nebo odkupování podílových listů Fondu. Podílový list Fondu je odkoupen za Aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou Společností ke dni doručení Pokynu k odkoupení PL. b) Podílové listy Fondu jsou odkupovány jedenkrát týdně a to vždy třetí kalendářní den v týdnu (den D ). V případě, že den D připadne na den pracovního volna, dnem odkoupení bude nejbližší následující pracovní den. c) Podílový list Fondu je odkoupen za Aktuální hodnotu podílového listu v den D, pouze však pokud v tento den D dojde k doručení Pokynu k odkoupení PL do Společnosti. Pokud dojde k doručení Pokynu k odkoupení PL do Společnosti po dni D, dojde k odkoupení podílových listů Fondu od Podílníka za Aktuální hodnotu podílového listu spočítanou pro následující den D (tedy třetí kalendářní den v následujícím týdnu). d) Společnost v den D podá pokyn k odepsání podílových listů Podílníka z jeho majetkového účtu cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů (dále jen Den odkoupení ). Společnost je povinna od Podílníka odkoupit podílový list Fondu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dní ode dne uplatnění práva Podílníka na odkoupení, s použitím majetku ve Fondu, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů Fondu. e) Příkaz k převodu částky na účet Podílníka za odkoupené podílové listy bude odeslán v Den odkoupení. f) Podílové listy určené Podílníkem k odkupu nesmí být zatíženy žádnými skutečnostmi, které by Společnosti znemožňovaly provést příslušnou operaci ve Středisku cenných papírů. g) Odkoupení podílových listů není spojeno s výstupní srážkou. h) Není stanoven minimální objem odkupovaných podílových listů Fondu od Podílníka. i) Práva z podílového listu zanikají při odkoupení podílových listů Fondu Společností dnem odepsání listu z majetkového účtu Podílníka, uplynutím tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, jímž se povoluje splynutí nebo sloučení podílových fondů, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu. Poslední ustanovení se nevztahuje na zrušení Fondu splynutím nebo sloučením. 6. Vydávání nebo odkoupení podílových listů je zabezpečováno v sídle Společnosti, či subjekty, které jsou autorizovány Společností k distribuci podílových listů Fondu. Aktuální seznam distribučních míst je k dispozici v sídle Společnosti. 7. Podílník nehradí žádný poplatek osobě zajišťující evidenci podílových listů. 8

9 8. Podílové listy Fondu nejsou registrovány na žádném regulovaném trhu a ani na takovém trhu není uveřejňována jejich hodnota. 9. Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy). Zisk Fondu je reinvestován a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu. Článek 7 Doplňující informace 1. Detailní popis investiční politiky a další rozšířené informace obsahuje Statut Fondu. 2. Upisovateli podílových listů Fondu bude před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut zjednodušený statu v aktuálním znění. Statut a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu Fondu, stejně tak jako dodatečné informace týkající se Fondu, je možné získat v pracovní dny od 8,00 do 17 na: WOOD & Company investiční společnost, a.s. Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1 Tel.: , Fax: Bezplatná InfoLinka: Dohledový orgán Fondu: Česká národní banka Na Příkopě Praha 1 Tel: Statut Fondu a zjednodušený statut byl podepsán předsedou představenstva Jaroslavem Krabcem a členem představenstva Jiřím Musilem dne 18. května 2010 a nabyl právní moci téhož dne. 9

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů obhospodařovaných

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Zjednodušený statut obsahuje základní

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze září 2009 Zjednodušený

Více

STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost )

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STATUT. WOOD & Company Fond zemědělských komodit otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Fond zemědělských komodit otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Fond zemědělských komodit otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1.

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ZJEDNODUŠENÝ STATUT AKRO A KCIOVÝ FOND NO VÝCH E KONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU N{zev: AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více