08/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "08/2012 ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------"

Transkript

1

2 08/ První muzeum zmrzliny Ape Tour Nej ÈR Nový rychlostní rekord Maserati Quattroporte Italská Pisa x Èeská Pisa

3 Jièínský veletrh - Stan Zemì Živitelka Èeské Budìjovice ,Havlíèkùv Brod, Den zahradní a komunální techniky ,Velká Bíteš,SVPS ,Otrokovice, VII. Setkání starostù a místostarostù Zlínského kraje ,Sezimovo Ústí, Setkání èlenù SKS

4 Ape Tour Nej v ÈR Hrèava, Pradìd, Hranická propast, Bøezina, vodní dílo Dalešice, Rožmberk, Lipno, Orlík, Èerné jezero, Sokolov, Krásná u Aše, Høensko, Praha tejnì jako v minulých letech již tøikrát vyrazil i letos obchodní zástupce spoleènosti I-Tec Czech František Kubát zaèátkem srpna na cesty. S tøíkolovým vozidlem SPiaggio Ape TM podnikl týdenní tour po Èeské republice. V dvojmístné tøíkolce ovšem nejel sám, s øízením i dokumentací navštívených míst, kterými byla pøedevším tuzemská zemìpisná NEJ, vydatnì pomáhala i druhá èlenka posádky asistentka spoleènosti I-Tec Czech Leona Bystroòová. Tøíkolka se speciálním designem a upravenou korbou s nerezovou truhlou na poøebné vìci vyrazila na cestu z Ostravy v Pátek 3. srpna a území Èeské republiky brázdila celý týden. Každý den urazila v prùmìru 300 km, což je na vozidlo, které nesmí používat dálnice úctyhodný výkon. Dne 7. srpna dorazila posádka v poøádku domù a již teï se tìší na další roèník. Nový rychlostní rekord ový èeský národní rekord byl vytvoøen v sériovì Nv y r á b ì n é m v o z i d l e v kategorii L5/e. Motocykl tøíkolka tovární znaèky Piaggio Ape TM Tipper s dvoutaktním motorem o obsahu 220 cm3 a výkonu 7,5 kw. Rychlostní rekord se podaøilo vytvoøit Leonì Bystroòové dne na silnici è. 39, kdy tachometr ukazoval 80 km/h. Pøièemž konstrukèní rychlost udávaná výrobcem je max. 60 km/h. foto: Jan Holomek

5 zdroj:www.denik.cz V Itálii se otvírá první muzeum zmrzliny na svìtì blíbená je v kornoutu, na døívku i v poháru a málokdo ji zvláš v létì odolá. Øeè je samozøejmì o zmrzlinì, která bude mít nyní v Itálii i své Oprvní muzeum. "Museo del gelato" (Muzeum zmrzliny) se slavnostnì otevøe 27. záøí 2012 ve mìstì Anzola dell' Emilia u italské Boloni. Návštìvníci se zde dozví o historii této pochoutky, která sahá až do starovìku, pouèí se o její tradici i technologii výroby. Dlouhé dìjiny zmrzliny dokládá v expozici fotografií a historických dokumentù, vystaveno je tu i více než 20 pùvodních strojù na výrobu zmrzliny, rùzné zmrzlinové recepty i recept na italské gelato. Souèástí muzea budou i multimediální prezentace a videorozhovory. V plánu jsou také workshopy pro dìti a dospìlé na téma výroba zmrzliny. Aby byla prohlídka ještì zajímavìjší, bude se zde podávat nìkolik druhù zmrzlin podle starých receptù. "Role muzea je vyzdvihnout zmrzlinu coby špièkový výrobek evropské gastronomické kultury," uvedla kurátorka muzea Luciana Polliottiová. Muzeum založil známý italský výrobce strojù na zmrzlinu Carpigiani za více než 40 milionù korun. Gondoliéøi v Benátkách budou mít povinnì GPS, aby ubylo nehod ondoly a další plavidla na benátském Velkém kanále i postranních kanálech budou muset být od 15. záøí kvùli hustému provozu Gvybaveny navigaèními pøístroji. Mají zlepšit kontrolu rychlosti a pozice lodí v historickém centru mìsta. Kontroly lodní dopravy v Benátkách se mají zpøísnit proto, aby se zabránilo kolizím, vysvìtlil mìstský rada pro dopravu Ugo Bergamo.Pøístroji GPS budou muset být vybaveny kromì gondol a vodních taxi napøíklad i èluny pøepravující zboží. Problémem v benátských kanálech není jen nadmìrný poèet plavidel, ale také èasté pøekraèování povolených rychlostních limitù. Rychlé lodì navíc vyvolávají vlnobití, které dále pøispívá k podemílání základù mìsta vystavìného na písèité lagunì. zdroj:

6 Passatelli Ingredience: 250 g strouhanky 250 g parmazánu 50 g hladké mouky 5 vajec špetka skoøice citronová kùra špetka soli slávky malé kalamárky cherry rajèata rukola parmazán èesnek Torta di pesche e ribes (Dort s broskví a rybízem) Ingredience: 250 g hladké mouky 150 g másla 6 vajec 7 lžic cukru 1,5 dl smetany 100 g bílého øeckého jogurtu 3 mìkké broskve 1 vanièka èerveného rybízu vanilkový lusk Postup: Ze strouhanky, parmazánu, mouky, skoøice, vajec, citronové kùry a soli vypracujeme tìsto. Z tìsta vytvoøíme pomocí lisu malé nudlièky, které uvaøíme v osolené vodì. Trvá to pouze pár minut. V pánvi na oleji a èesneku povaøíme slávky. Pøidáme bílé víno a necháme redukovat pod poklièkou. Po otevøení mušlí pøidáme do pánve malé kalamáry a rajèata. Smícháme s uvaøenými nudlièkami, vhodíme nasekanou petrželku, zakápneme olejem. Pøi servírování ozdobíme rukolou a strouhaným parmazánem. Postup: V míse postupnì vyšleháme povolené máslo s 5 lžícemi cukru, 4 vejce, mouku a semínka z pùlky vanilkového lusku. Dno formy vyložíme peèícím papírem. Tìsto pøendáme do formy a uhladíme. Broskve nakrájíme na mìsíèky a vyskládáme na tìsto, zasypeme rybízem. V míse vyšleháme zbylá dvì vejce se zbytkem cukru, smetanou, bílým jogurtem a druhou pùlkou vanilkového lusku. Krém nalijeme na ovoce, peèeme v pøedehøáté troubì 45min na 180. zdroj:www.sitalemvkuchyni.cz

7 Z ÁBAVA Na vìtvi visí netopýøi, všichni hlavou dolù, kromì jednoho, který stojí na nohách. Dva sousední netopýøi komentují: -No prosím tì, co to je, tady to? -Nevím, ještì pøed dvìma minutami mu bylo dobøe a pak omdlel.

8 Maserati: Quattroporte nahradí dva nové modely s americkou technikou Maserati: Quattroporte nahradí dva nové modely s americkou technikou aserati nechystá jednoho nástupce Quattroporte, ale rovnou dva. Díky spolupráci koncernu Fiat s Chryslerem mají nová Maserati použít americkou techniku. Prodeje modenského výrobce mají Mv následujících letech vzrùst až na 50 tisíc aut roènì, èemuž má pomoci i SUV. Dva nástupci sedanu Quattroporte mají mít opodstatnìní v tom, že stávající sedan je pøíliš velký na to, aby byl vozem na sportovní jízdu, zároveò ale pøíliš malý na to, aby byl opravdovou limuzínou. Tento problém mají do dvou let vyøešit dva modely malé a velké Quattroporte - jak tvrdí web Automotive News Europe. Oba sedany se budou vyrábìt v domovské Modenì, roènì se jich má prodat až 35 tisíc exempláøù. Baby - Quattroporte enší sedan se má pøedstavit na konci pøíštího roku. Pùvodnì se mìl tento automobil stát vlajkovou lodí znaèky Alfa Romeo, pokud se však bude Mprodávat jako Maserati, mùže být nabízen s vyšší cenovkou, navíc má Maserati už vybudovanou globální prodejní sí. Alfa Romeo se má vrátit na americký trh až v roce Baby Quattroporte si má udržet klasickou koncepci s motorem uloženým vpøedu podélne a pohonem zadních kol. Pod kapotou má pracovat trílitrový vidlicový šestiválec, který vznikne rozsáhlou úpravou motoru 3,6 V6 Pentastar od Chrysleru. Ten bude vybaven variabilním èasováním ventilù MultiAir od Fiatu, dvema turbodmychadly a prímým vstrikováním paliva, díky èemuž se jeho výkon bude pohybovat okolo hodnoty 298 kw (400 k). Pro evropské trhy bude urèena i dieselová varianta s posílenou verzí tøílitrového motoru V6 od firmy VM Motori, který pohání napríklad Jeep Grand Cherokee. Cena malého Quattroporte se má pohybovat v rozmezí a euro ( ,- až ,- Kè). Full-size-Quattroporte elké Quattroporte dorazí v polovinì roku 2013, vznikne pøepracováním stávající generace. Délka tohoto sedanu bude Vzhruba mm, díky èemuž bude asi o 22 cm delší než baby Quattroporte a stane se tak plnohodnotným luxusním sedanem. V motorovém prostoru se pravdìpodobnì objeví upravená 4,7 litrová V8, už používaná v modelech GranTurismo S a GranCabrio. Díky pøímému vstøikování dosáhne výkonu až 354 kw, spolupracovat bude s osmistupòovým automatem ZF. Maserati prý uvažuje i nad verzí s pohonem všech kol a systémem startstop, který sníží spotøebu paliva. Vedle motorù oba sedany použijí i další díly z dílny Chrysleru, a to napøíklad klimatizaci, pasivní bezpeènostní systémy a strukturu sedaèek. To pomùže snížit cenu a zároveò zabrání tomu, aby byla image Maserati pošramocena viditelnými výrobními díly od americké automobilky.

9 Italská Pisa versus Èeská Pisa C ìsto Pisa naleznete v italské oblasti Toskánsko na bøehu øeky Arno asi deset kilometrù od jejího ústí do Ligurského moøe. Historie mìsta sahá Mpodle nejnovìjších prùzkumù až do doby Etruskù. Dnes turisté do Pisy pøijíždìjí pøedevším kvùli Námìstí zázrakù, kde se nachází nejvýznamìjší pisánské pamìtihodnosti: Šikmá vìž, katedrála (Duomo), baptisterium a monumentální gotický høbitov. Šikmá vìž v Pise (Torre pendente di Pisa) je nejvìtším symbolem a atrakcí pro turisty tohoto mìsta. Stavba vìžì zapoèala v roce 1178 v románském slohu a mìla se stát nejvyšší zvonicí na svìtì. Již brzy po zaèátku výstavby se ukázalo, že vìž má nestabilní základy navíc položené v mìkkém j í l o v i t é m p o d l o ž í. Dùsledkem toho se stavba zaèala naklánìt. Stavitelé se snažili zpevnit podloží jak nejlépe umìli a navíc se pøi stavbì dalších pater vìže snažili pøenést váhu na opaènou stranu, aby tak vìž vyrovnali. Vež se sice zaèala vracet do svislé polohy, ale nakonec se zaèala naklánìt na pøesnì opaènou stranu než pùvodnì. Nakonec byla stavba v roce 1372 dokonèena pøidáním prostoru pro zvony na jejím vrcholku. Šikmá vìž dostála svému jménu a v prùbìhu staletí se stále více naklánìla. Vše vyústilo v uzavøení vìžì v roce 1990 a následným opravám, které mìly vìži pøinést stabilitu pro následující století. Podmínkou pøi rekonstrukci vìže bylo zachovat co nejvìtší možné naklonìní, protože radní mìsta Pisa si uvìdomovali jak je tento efekt dùležitý pro turistický ruch. Vychýlení vìže bylo sníženo z pìti metrù na pouhé tøi a v této poloze je vìž fixována pomocí ocelových lan a olovìného protizávaží. V roce 2001 byla vež v Pise opìt otevøena pro veøejnost. ikmý kostel sv. Petra z Alkantary - rarita v celém Èesku. Pøes svou pohnutou historii, kdy pod kostelem klesla pùda o 37 metrù Šv pomìrnì krátké dobì a kdy se kostel vlivem poklesù silnì naklonil a vychýlil o 6,8 stupòù na jih, zùstal stát a dnes pøedstavuje ojedinìlou atraktivitu regionu. Svou šikmostí se tak blíží svìtoznámé vìži v italské Pise a stává se vyhledávaným cílem turistù z celého svìta. Kostelík byl zaøazen do Èeské knihy rekordù a kuriozit jako nejšikmìjší kostel v Èesku. Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu. Nechal jej postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch na místì døevìného kostela svatého Martina, zmiòovaného již v roce Jelikož v Tìšínském Slezsku bylo již svatému Martinovi zasvìceno nìkolik kostelù, byl jako patron nového kostela vybrán svatý Petr z Alkantary. Teprve roku 1759 byl kostel konsekrován biskupem Filipem Gothardem Schaffhotschem z Vratislavi. Jedineènost chrámu spoèívá nejen v jeho historické hodnotì, ale zejména v okolnostech, které stavbu postihly a natrvalo poznamenaly. Po zahájení tìžby èerného uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem vytìženo 27 slojí v celkové mocnosti 46,82 metrù. Ještì poèátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zøícení a byl urèen k demolici. V letech probìhla generální oprava a zajištìní objektu a kostel se tak znovu zaskvìl v plné kráse. Zdroj: karvina.cz

10 REKLAMA

11

SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB o svého portfolia užitkových a svozových vozidel si poøídila Frýdecká skládka a.s. nové vozidlo Bonetti F100X sklápìè se zadním zvedacím èelem. Spoleènost Frýdecká skládka a.s.

Více

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Ba vo ro vi čtí ko n ě. Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. číslo 7-8 - červenec-srpen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Ba vo ro vi čtí ko n ě Kůň Františka Novotného ve výběhu nedaleko cyklistické stezky. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net.

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy Jiøí Cais Ladislav Voldøich Obsah Zastavení 1. Zastavení 2. Zastavení 3. Zastavení 4. Zastavení 5. Zastavení 6. Mapa Zastavení 7. Zastavení 8. Zastavení 9. Soutok

Více

www.itec-czech.cz 7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN

www.itec-czech.cz 7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN www.itec-czech.cz 7-8/213 Prázdninové dvojèíslo RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN Jièínský veletrh - Stan e dnech 27. 29. srpna se konal v areálu firmy Kobit v Jièínì již sedmnáctý roèník

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

www.itec-czech.cz 05/2013

www.itec-czech.cz 05/2013 www.itec-czech.cz 05/2013 20. setkání starostek - Libros 2.5. Safari Regionservis Dìtenice 16.5. Regionservis Humpolec 30.5. Pøipravujeme v roce 2013 12-13.6., Konference Odpady a obce 13.-14.6., SKS Bílina

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Téma: Svìží vítr velikonoèní

Téma: Svìží vítr velikonoèní 100.000 ks ZDARMA do jihoèeských schránek Roèník II., èíslo XVI., web: www.ceskenovinky.cz Vneste si jaro domů Dan Kopál čaruje z brambor Dubnový horoskop Nadi Šmídové strana 4 strana 8 strana 2 Téma mìsíce:

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Pu rka re cká zá ko u tí

Pu rka re cká zá ko u tí číslo 4 - duben 2011 - cena 11 Kč H L U O C K Ý Z P R VO D J Pu rka re cká zá ko u tí Hodinový stroj původně pohánějící věžní hodiny kostela v Purkarci. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUOK.CZ

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více