! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven

2 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44!" # $% " &%'

3 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Milí tenái, otvíráte již sedmé íslo asopisu, jehož zámrem je pomoci nám, abychom mli ve všech oblastech našeho života Boží pikrytí. Doufáme, že pro své životní role mžete naerpat moudrost a ponauení i z tchto stránek. Alespo to je naše nadje. Manželství a rodiovství jsou klíové oblasti našeho života a v tom jsme s vámi, milí pátelé, na stejné lodi, nebo lépe eeno, na stejném bitevním poli. Naše cíle v budování manželského vztahu a ve výchov dtí nejsou malé, ale pokud po jejich naplnní toužíme, díky Boží milosti mžeme obstát. Pedposlední kvtnový víkend jsem s manželkou a dtmi trávil u rodi na Vysoin. Celá píroda je rozkvetlá, letos ponkud opoždn, rzné odstíny zelené naplují louky, lesy, kee, stromy lovka, který se potkal s Bohem jako Stvoitelem, nemže taková nádhera stvoení nechat neteným. Uvdomil jsem si, že všechno, co Bh udlal a dlá, je krásné a úchvatné. A v té souvislosti mi pišel na mysl 18. verš z 1. kapitoly Jakubovy epištoly, který parafrázuji takto: Bh nás zplodil Slovem pravdy k tomu, abychom se stali prvotinami, prvním zralým ovocem, Jeho nádherného stvoení. Kéž nám všem Pán pomže být prvotinami Božího díla, aby pohled na naše životy, manželství a naše rodiny nadchl a potšil každého, kdo se s námi setká. Kéž obdržíme korunu slávy, jako ji dostala holika na obálce tohoto ísla na jednom z našich dtských tábor. Jií Kotrla 1

4 (pokraování 7. ást)! "# $%%&' ( # $)" # ""! $ %* " $ +, "! "! """, & & " - $"! "$!%."$." /! " - % "& 01/" 2 13!42 2

5 1"&" "2 1+4-& %" *5 & "%! %2 1 & "2 *5! " "$ $ 16, "47 % "42 1,"& "* % &"2 8 % 7" + 9 *"& ) : " "; -& % < ( Chtl jsem, aby m Bh použil k promn svta; ale Bh chtl zmnit m. " $% # 3 ) & 7 & " "& ) " " ) " %8"! % 3" ")! """=)" " " *") "+/"" ") "- 4 ' %4, % 4 )! &4 -&" $ + + "& ) 7! +!& $"!% % 8"!, + " $% 8" 4 - +!&*%!% ) $ " &! & 3

6 ) & & "; 8" B "!+!& &$ &( 6& & & C + ;)& ( 7! $!D ( & "<& &! &! 018 ( &$! 2E6+!& " & & ; -$! +!&! 8" D!% &) #! 7 &! $") ; !& & *%2,&%+!& 46F% "+!&&,! & +!&$ + $ -! ""! ( ++!&$"! $"! " + & + 8"!! +!&/ $"$(! $ %;*"6 "! )% " "" % & 8! F " & & - &, )! "&! " % %1&2$!! &! ) " 7 &*! "! " %" 4

7 ,$)! "&&4 $$( "$! $ ) & & ;2 -" & )! " % Nov obrácený kesan mže chtít létat, ale asto není ochoten vynaložit úsilí, kterého je teba, aby se vyvinuly jeho duchovní svaly. $ "7 $% "%$ /!!"!" &! * "! """ %:!!!F " "!!< $ "! %"%%! %; $! $%28 $;< $%, $& $" " $ & " " 7 " $ % C 1+%B;6$" 42 8 " - $ $ % &% " 7 " /$" 8 "F!1%2$(!. % )& 3! 0 17 & % & + " 2 16 "!;2 5

8 17!&,," +,- %"," : * % $ ""!&;2, 0! HI0J8) K, "$ >%! %" 3(!! $ & 6, :!% +!&- & &0 #! $!!!! HI0H8) K F% $ %.!! % %! "&! 8!& %! $ "! &! % "!" & L, $ "!% &; < &, & &( " %% +!& ( 6 Byli jsme uinni pro velké výšky, kde je erstvý a istý vzduch. Ježíš nám dává svého Ducha, který nás pesvduje, že jsme hodni dosahovat cíle svatosti srdce a mysli. % & 9 +/&0&!' (!') *+!, " "!% )!) $ " %& $$ +!& % "$! 7! & " "! $ && 8! &

9 $!;)! "" +/;," "! & ( )!!& %8 4 8& "!& L "! %&( % % 7 "+!&&>!M! (! %!% & 27!!" &+!&! " < < $ & 4 -! "4, F ;$ % &+ + & 6$%&0 )<NO,/68P/L<-<,<<C; 7! &, -Q/*C6M6; -"! / & ", % $% )'R*S</*C6NT*O; 7! %!$! $,!! $ % &6" "( " " $, " 7

10 )5! " &, $, &! ""! "! 7!$ $ ( &6 " ;,"! " % " &L &! "!)! 8 9 & % " $"8 $- "( % " $! $!! /$ $)!! 8

11 (!)*) +&",- )!../*)&0 # ) 1!&)")2# 3& # 3 &# 4 +'# '5 4 "+ # # '5 +&' # ' 4 51!# # '5 6 1 # 1 + ) " # % "7 # %4'8 # # %"1 49 &" $ $ # "&%- +& # # ) 6 # +&'# 3''# +) " # %# '5' 4'4# "$ 5 )!!': "# &)$ )%& +&+ #!! # '56 "4 %"1 4 # )21 "'# ' 5 '; '"+& # # # < # $ 4 &""149 # + < # ) ""! 2# # )2# &# # $ '3' +&%3''%#!+& ;# '# +&' ) +# '5=3' +& # > # # '5 # +&''& + "# # # $ # &"!'') 4# '5' &'$# +&'& 5'&# '"$ & 4;# + #! < # +&' # # '51'!'3' $ ;"1 '!'' 4"5!!';# " )47 $'# # 15'4'+''4 $'+!7 )%& # '5 +&'?&' # 5 1 # '5 ;!' 5!! < 2# 4 # '55 42!! 3' 1# %!" +& # '5 4 2 "!"# "# # % # 4 # 2+ # )45!' 9

12 # # )4"2;# # & +! # $ # 14 4'+'# +& ;# # '5"!' 4'+' '4 # "! 1 # A # # + =;# 141+ # # $ & 3# & # $ " ) '!'+& " ;$)# A4'8 # # &"5 <!' )$ # ;# # + B "& # 4 $ # 5& 4 2 ) '5# "# "!'C # " 1!# ;# )D# A" # 4 4'8 # # & $ ; 2 1 # '5+& =>!+!=!+!=C4 # ))2+& <# '5 # 4!' # ;+ 9 # 7 6 +&#!26!)#!' #?& # +&*1 # &$ )!' # '5 +&%=< # '5# ) "51 E"# # ) 4# +&! # ) 6 # # 4)+ +&- 4# 5+& +& 4 # '5) " 5F 2'96 5# "# 2# +' ) # '$ '= )"1!& +# 3&# 4 % G!# E%) 4G!1& +!'4)H +!'4)I!+&+ "$& # # 4 =;5+5 +&5 < # ''# +!1#!)6 '# + G!# ) 4 # # $ < 1!1+A )'$ " ) = # 1+&1 ;! A6 +&+"! "! +& < %"!))%"# # +& 4#! 9 '1+4+&+" ) 9 '# 4 6 5*'45 # # # # +& ) '$ =B " ) )'$ ; # $ & 47 J '4G!1# ) # *14 # '5? # '5'4)!!)9? 10

13 # '5'4# &$ 9- # $ '1* - + # # # ';+ G!'4& +&# 9 3 ) "# &;4)# ) ")%# # 4) " 5) &2# < # # +& )*1 4# 117 # ),*1K AK/ 0J '4)!" # E *) " #!+ +&;! G # )%;5 )4'+''41G!!'4)$ '!! "!)L 4!! %!4"2# # )$ # #! ")5# ;! # 3& # 2 *) " # # " % " 5 J'4 + +<' )<# '5 4);G!'< F)+# +&!2) # # '5 #!'4)# +< #!'# ' 4" & + ' # J '4 #! G # )% $" & *1 )5)2" M# 4& " # ' # 4!"LH # "%*1 AKNA3"LH # "%:;5*1,*1 OAK.0 4 $ # )!"L H J'!'+& # # # ) 4 $ 4!"L H '4 4 # # ) # )+!"!" # )*#! G # )%#!"L1H # # "% '# '5!!' "'"!8 &1+& 7 +& " )! ) "& # )2# &#!'5') 4 $ +!149;# 1!' 9 +!'? 2# +4# '5! 4% ';# "'3' 1# % 4# '5 # +4 44# '5'1 ;# # # '5147 $)# +& +&'"!'& ' J'4# # ) 15!' $ H # A* " ) % '# '5; 11

14 # +& 3! # # +!' # 2# # 46! 4!'!' # 9 # +&6 +&# 415+&#! D# # '51;# # & +&5+&D # A6 # "4 4) &2)!'& # <!'# '5)# =3'!'# %9; 49; # 1+& # +&; # ' # ' H 1+& "! 5 +&+# 6 ' '5# ) $ 4 96 # '9 # " " '# +&)4'54 94'!1'5;'+&+'5< "42 " & # & "P # "5# # 8 # $ $ $ & ;# &# #!! '# '5+&'*# '&!' )'$ ;# +& ) 496 +&# < "5 4 2 Q4) # +&+&G!!'# +';!'# &) "# & ;!' 5 4 # & 4) '!')% 3& #!') 6 +& % 96 +& % 3 4!'!')!1) "5 '+ 4 + )? # '5'4+&# 449-4) + 1! "!' 3 +& # *# 4 # % G!'4& "3 ) "# &"!' 4)+ 1;+ # 9 - " ) J + # 9? # '41# '596 )4$ # "!? # # G!# '419*)'$= ;# < *) 4# '+&+#! # #!2 > 2?&+!2 %93&# # 4 # 6 $ 6 + # 1 + 9J + 9 J'4+ # # )'4 & # # )# ) 7 %;43&# %96 + # '' 1 # R! # +& ) %& # )? 12

15 3 %+3 &&1+&;# # ' &1+&+&+#!2 3 & #!2) 2 # ") " ) '4 # # '4 +&# '4 # +&+)+! $! < # # ") *) 4 # ") ) #! #! ;! ) "# &) "# & 5# +&" + #! #! ) &1+& # "!)3 &4'+''"!) 49;+ '"!)9 $ +&; # # # $3 4 6! 1!'4# # # # % *45J) <% ) 45 ; 55 )' ; 5 )' )2# &# 1 3) ) ; # # ) 5 +1 ) - ) '!) "!)L** "!)L 3 ' 1) " F *1! ;5"!)L) &1+& ) G! ' 3 & J'4 # # &) # 'J) < +&"!)& 4 9< # $ # '53 &# # &# + "!)< # J'41 5 +& L ): 6! 2+& +& 49? 59"" " # # "!)L M# 4 +& ';'4! % " # L # '5# +&'!!' # 4) "$ & # # # 4 # '< 4%) " 7 # %"1 < 1; # 1 ) & ; 3& # "!)!) % "!) )2# & 1 )"# # $ ;! # 3& 2 ; '4 " ' 1 1 1&4 *) 4 + +&% ) # 1 )"& 6 +&# )*) 4'# 3 & " ;5+ # " # J '4# +&' # '5 ) +&'*# #!! #! 4; # # D # A 3 4 $ #!+M F ;'54 # '5 17! +&'; & #!'<4 # 3 &)2;# 9;# 13

16 Ideál dnešní doby!"# "#$"% & '( ) *+(( ((",* ' )& -( '(".' )* ) ) + *-( +(* & " / ( - ( ) )) +) ) & *0*( *" % * ' ) 1* * ) + (* (" 2-1 '("3' )*(* 1 ( *(-) '('() ')*( &!( $) ( "4 +)*54 )' )& ((" 6 * ) * " 7 + (( 1* " 8+- (4 9) +& : ("01' ( ) 0*( 1) 3) +) ( ) ' * ) * " 2 ' +( -*+ ".* )) -- ) ) '( "; ' ) 1 '( ( ( ( -"81 *) 01" <1 +- )* ) ** ()'("8+ ) *+ ** )' (-" 14

17 < )* -* ( ) + )*' "<1-(-( 01)* --(-"0 + "0& ( % ' ) '( ( ' " 0 ) = "7) "<*: 1>.1) +-() ()* +" 8( (1 )*--*'" )* ' "; ()* - "; )*& *(') * "4- ( ' )*?" < ' -' ) * +"; ) ' ' (-) - ( "0 - () * + ( ( "; "; * " A + () -" 8+' 11 + ";(- "!B ) 01 ( 1 ) '*( )) ( -("8 )*)* '+-(- (58'-:)* )*( 58'('+()(() '( (-) +(58' '? 1 * 5,* +-) ",*' ( ) "C) +( ) * 1*('(* (* " * )01 +*)?*** ( +) 1 15

18 (' +(* ((* ) " 4 ) * ' )* & '() )*) -( () )* (1 '( "F +()* *) )( ) -()-G ) * -( 1* ) * ";( ( ( * -( ' " +*)* * +*)*) ) )(-( ) * (* & " 0 I 1-() -(+(-("J* 1* "7*(( '!* $ " 2' )'( '()* ) "F+()* *(( **** & +("60*( *- ",* -( ( ) -:)* =",**( /(('( 0*( '( *) ) ( ) *) ) *" 8 ()* - 8-)?)*4 ( ) * ) +) *K*" 16

19 Milí bráškové a sestiky, vy, co m už njakou dobu znáte, víte, že v kuchyni jsem jako ryba ve vod. Uspokojit mnohé mlsné jazýky není sice vždy jednoduché, ale ne nemožné. A protože obas dojde inspirace nebo je spíše chu na nco nového, jednoho dne si to žádalo upéct nco in. Probírám kuchaky i opsané recepty, ale nic se mi nejeví dostaten originální. A tak jdeme s Anikou na písek teba nám sousedka nco poradí Vyjdeme ven a ped vchodem zase jsou tu na zemi samé papíry. Vera jsme tu zametali! A tak papíry trpliv sbírám a co to? Prohlížím jeden z nich a na nm buchtu s pudinkem celý recept i s postupem práce! Zní mi to zajímav a pitom jednoduše. To tedy zkusím! A je to opravdu dobrota. Tak se s vámi o ni podlím tentokrát jen na papíe: Buchta s pudinkem Piškot: 4 vejce (sníh) 200 g cukru 200 g polohrubé mouky 1 prášek do peiva 1 dcl vody 1 dcl oleje Udlat tsto, na neupeené nalít cik cak pudink okoládový nebo kakaový (3/4 l mléka, 2x pudink, cukr), upéct. Horké pomazat zakysanou smetanou (2 kelímky po 200 g) + moukový cukr, posypat skoicovým cukrem. A ješt chci povzbudit vás, milé sestiky maminky: vy, které máte doma malé budoucí kuchainky, pomocnice a manželky dovolte jim už te, aby vám byly po ruce a také se vám pod nima v kuchyni pletly. Vím, trvá to všechno více než dvakrát déle (a ta spouš v kuchyni!), ale když si vzpomenu, jak m i mé dv sestry maminka od malika v kuchyni povzbuzovala, a vidím dnes i naši tíletou Aniku, jak ji vše v kuchyni zajímá, sleduje m a napodobuje i ve své malé kuchyce mám radost. Co do nich s trplivostí zasejeme, to ony jednou s radostí sklidí! Jarka Srkalová 17

20 # ; < 9 +9 %, =<, - +9<=( <,(, (, = ) <"A * (, %% B +&)S F (pokraování 7. ást) : 2 Na své cest k dosplosti procházejí dti nkolika více i mén zetelnými vývojovými stádii. Biblická etina a hebrejština užívají pro tato vývojová období specifická slova. Zvolili jsme pro n termíny nemluvn, dít, dospívající a dosplý (viz dodatek C). Porozumní obsahu každého z tchto období je dležité pro pochopení výchovy. (Nezam ujte, prosím, tyto termíny se stádii rozvoje definovanými psychologií.) Pojem nemluvn používáme pro vyjádení prvního vývojového období dtství. Zaíná naprostou závislostí na rodiích, obzvlášt na matce. Nemluvn je bezbranné a potebuje neustálou fyzickou péi. Vyžaduje, aby každá jeho poteba byla okamžit uspokojena. Díky péi, kterou pijímá, se v nm v tomto období rozvíjí pocit bezpeí. To znamená, že dít chováme, napl ujeme jeho poteby, povzbuzujeme ho ke komunikaci a zajišujeme, aby bylo v teple a v suchu, nakrmené a netrplo žádným nepohodlím. Toto první období rychle utee, jak dít postupn nabírá sílu. Ruku v ruce s tím, jak pi napl ování poteb dítte ustupuje jeho závislost na druhých, zaíná dít objevovat pocit sebedvry. V moment, kdy dokáže 18

21 vyjádit svoji nezávislost tím, že se samo pohybuje po okolí, nemžeme je již považovat za nemluvn. Pojem dít používáme k oznaení malého dítte, dokud nedoroste do puberty. Práv bhem tohoto období se dti pokusí ustanovit svoji vlastní vli jako svého jediného pána. Je teba poítat s tím, že se budou vzpírat a bojovat proti všemu, co by njak omezovalo jejich svobodu. Jejich vlastní touhy budou urovat jejich chování ve snaze uspokojit sama sebe. Chce-li dít obdržet souhlas, dokáže na as dlat to, co se od nj vyžaduje. Když chce pivábit pozornost, mže toho dosáhnout i tak, že zámrn nco provede. Když se rozhodne projevit svoji vlastní vli, vyústí to v konflikt s vlí kohokoli jiného. Snad všichni rodie zažili situaci, kdy dít odmítlo oblíbený bonbón nebo nco, co má rádo, jen aby mohlo vyjádit vlastní vli a nezávislost. V tomto období vývoje se formuje pevážná ást zpsob jednání, které se pak vinou celým životem. Návyk respektu k autoritám, poslušnost, úcta k právm druhých, poctivost, trplivost, sebeovládání, pracovní a studijní návyky, zájem o druhé a osobní spokojenost se mohou rozvinout práv v tomto období. Vzhledem k tomu, že mysl dítte je v tomto vku ve fázi formování, mli by rodie ustanovit všechna pravidla správného a nepijatelného chování a mli by vyžadovat jejich dodržování. Období dtství se do urité míry pekrývá s obdobím nemluvnte. Od okamžiku, kdy nemluvn zane uplat ovat svoji vli, je mžeme považovat za malé dít. V dob, kdy dít dosáhne dvanáctého, tináctého roku vku, pesouvá se do dalšího vývojového období nazvaného dospíváním. Pojem dospívání je použit pro vymezení vku mezi dvanácti i tinácti a dvaceti lety. Bhem tohoto období se rozvíjí osobnost lovka. Ruku v ruce s tím, jak se dospívající snaží získat vlastní identitu, vynoují se jeho osobní zájmy a preference. Zaínají vyvstávat prvky mužství i ženství a dochází k sexuálnímu zrání. Pro dospívajícího lovka je dležité poznat dvody pravidel, jejichž dodržování se od nj vyžadovalo. Dospívající se natahuje po rozsáhlejších právech, zárove však také narstá jeho zodpovdnost. Má potebu být pijímán a uznáván jako jednotlivec. Bude hledat nkoho, koho by mohl obdivovat, s kým by se mohl ztotožnit a koho by mohl následovat jako vdce. Je to období, ve kterém mže mít rodi maximální vliv na jeho zpsob uvažování. Podle toho, jak rodie zvládli období dtství, bude dospívající bu pipraven pijmout, nebo naopak zavrhnout jejich radu, zpsob života a možná i jejich osobu jako takovou. Správn vychované dít zane v období dospívání jednat na základ vštípených princip a bude pijímat narstající povinnosti a zodpovdnost za sebe sama. Dospívající lovk, který nebyl 19

22 piveden k poddanosti rodim, se bude ím dál víc bouit vi všem snahám ze strany rodi, školy i jiných sil, které by se pokoušely omezit jeho naprostou svobodu. Dospívající, který se v pravém slova smyslu nauil ovládat své rodie, nad nimi bude dominovat s cílem uspokojit svoji sobstednou existenci. Pojem dosplý se používá pro syna i dceru starší dvaceti let. Podle Bible se dosplý muž ve vku dvaceti let stává pln zodpovdný ped Bohem a národem, vetn branné povinnosti a odvádní daní. Dosplá žena nadále zstala pod ochranou a vedením otce až do doby, než se vdala. Dosplý, který prošel celým obdobím dospívání, se v podstat dobral konce období výchovy. Správn vychovaný dospívající, který se nyní stává dosplým, bude své rodie i nadále ctít. Jeho život bude odrážet dobré vychování, kterého se mu dostalo, a stane se zdrojem veliké radosti rodi. Pokud si rodie získali úctu pro svj charakter a moudrost, bude se k nim jejich dosplé dít vracet o radu. Na základ slov, která jsou v Bibli použita k popisu jednotlivých období vývoje, lze nartnout následující chronologickou osu. NEMLUVN DÍT DOSPÍVAJÍCÍ DOSPLÝ 0 let Obr 8.1 Biblická období vývoje dítte Rozliší-li rodie vývojová období u svých dtí, obzvlášt pak období dít a dospívající, pomže jim to pochopit výchovný význam velení a vyuování, které jsou popsány v následujících ástech knihy. Z toho, co bylo napsáno v této kapitole, tedy vyplývá, že dti nejsou zcela nevinné, isté desky, které by byly formovány pouze prostedím. Naopak vidíme, že jsou to stvoení poddaná psobení mnohem vtší síly, která se nachází uvnit. Na základ toho lze dospt k uritým závrm: Píinou híchu se nyní lidstvo rodí v padlém stavu, nikoli tak, jak ho Bh pvodn stvoil. Každé dít se rodí se svou vlastní a nezávislou vlí, která bude usilovat o autonomii. V každém dítti je vštípena lidská híšná pirozenost, která je mže ovládat a vyústit ve zcela sobstednou bytost. 20

23 Je zodpovdností rodi, aby omezovali pirozený sklon dítte nechat se ovládat svojí híšnou pirozeností. Dti jsou biblicky popsány z pohledu rzných období vývoje. Každé z nich je charakterizováno ním specifickým. Pochopení podstaty dítte by mlo rodim pomoci si uvdomit, jak dležitou roli hraje jejich autorita. Mlo by jim to také pomoci jasn vidt, jak moc jejich dít potebuje vychovávat zpoátku tak, že budou poskytovat potebné vedení zvení, a pozdji tak, že budou dít uit, aby mlo vládu samo nad sebou. Vk dosplosti Dodatené úvahy Mnoho lidí se chtlo dozvdt, pro se lovk stával právn zodpovdným práv ve vku dvaceti let. Uvádíme zde proto nkolik verš, které se tohoto tématu dotýkají: Exodus 30:14; Numeri 1:3,30 a 14:29. Tyto verše ukazují, že mladý muž byl zahrnut do sítání lidu, mohl být povolán do vojenské služby a zaínal platit dan práv ve dvaceti letech. Výchova bhem jednotlivých vývojových období Po dobu vývojového období nemluvnte je nutné používat zákazy Ne! Nesahej! Stj! Musíme dítti zamezit pístup k nevhodné potrav nebo jej odvracet od nebezpených situací (bazén, ulice, elektrické zásuvky, žehlicí prkno apod.). Jakmile se však nemluvn zane dostávat do vývojového období dítte, omezování by mlo být stále astji doprovázeno vyuováním to znamená vysvtlením, pro dítti nco zakazujete. Pozor: Rodie nemají povinnost podávat vysvtlení, aby tím dosáhli poslušnosti. Veškerá výuka by obecn mla picházet až poté, co dít poslechlo, zvlášt v pípad malých dtí (od dvou do ty let). Pozdji, když se dít dostane do období dospívání, by se omezování mlo týkat pouze tch nebezpeí, v nichž dotyný ješt nemá dostatek moudrosti (nap. nevhodná pátelství, initimní situace s osobami opaného pohlaví nebo odmítání základního vzdlání). Rodie by mli normáln oekávat, že dospívající bude jednat na základ vyuení, kterého se mu dostalo bhem jeho dtství, i když je teba obas mu nco pipomenout nebo jej 21

24 konfrontovat. Je to doba rozvoje osobní zodpovdnosti dosplé zralosti. Na téma kdy a jak efektivn vychovávat bude ješt eeno mnohé. Ti negativní povahové rysy Zdá se, že dti se obecn rodí s jednou ze tí vlastností híšné povahy nebo jejich kombinací. Bhem seminá, kterých se v prbhu let zúastnily tisíce rodi, jsem se vždycky ptal, jestli existuje dít, na které by tyto vlastnosti nepasovaly. Nikdo se mi nepokoušel dokázat, že tomu tak není. Pokud dít (nebo dosplý) teba lže (podvádí, manipuluje), krade, klame, neposlouchá nebo se chová surov, jsem toho názoru, že všechny tyto híchy vyvrají práv ze zmínných tí vlastností a vtšinou pouze slouží k zastení tch dominantních. Píkladem budiž nap. dít, které podvádí a opisuje ve škole proto, aby zakrylo svoji lenost nebo pýchu. Následující popisy by vám mly pomoci odhalit každou z tchto dominantních negativních vlastností. Obsahují též podnty, které by vám mly napovdt, jak napomoci vašemu dítti pi pekonávání hlavních slabostí. Poznámka: Tyto vlastnosti zpravidla nelze identifikovat díve než kolem šestého až osmého roku života, kdy je dít neustále pobízeno, aby dlalo vci, které se mu dlat nechce, nap. fyzickou práci nebo aby se uilo. Dvouleté dít bude vyvolávat zdání, že má všechny ti negativní vlastnosti. 1. Lenost (Schlíplost) A. Píznaky: Dít, které trvale nevyužívá své schopnosti, nedokonuje zadané úkoly (udlá je napl nebo se jen tak poflakuje); vymlouvá se na zapomntlivost; sní za bílého dne; schovává se za podvod nebo lež, obviní vás, horko, psa, prost cokoli, jen aby se vykroutilo. Pozor: Ne všechny dti, u kterých lze tyto píznaky pozorovat, jsou líné. Ped tím, než zanete s intenzivní výchovou, je teba si ovit, že dít netrpí vadou sluchu nebo zraku, že netrpí podvýživou nebo nedostatkem spánku (je až k nevíe, kolik rodi dovolí být dtem vzhru déle než do pl deváté nebo do devíti veer, a pitom od nich oekávají plný výkon) nebo že se po nm nepožaduje práce i studium, které pesahují jeho schopnosti. Pokud napíklad dít zvládá tení jako teák, je nepimené od nj vyžadovat schopnosti pááka v pedmtech, ve kterých je závislý na své schopnosti íst. B. Náprava: Pokud dojdete k závru, že vaše dít nemá výmluvu a že je skuten líné, musí zaít sklízet dsledky svého konání. Líný lovk nenávidí práci. Musí pochopit, že lenost ho nakonec bude stát více úsilí než požadovaná práce. Pokud se dít loudalo se sekáním trávníku, odpovdí 22

25 mže být to, že bude muset posekat celou zahradu. Pokud dít nedbale a napl napíše domácí úkol, aby ukázalo, že nemá zájem, mžete od nho požadovat, aby úkol krasopisn pepsalo. Nebo mu jako dsledek mžete ješt jeden úkol pidat. Dív nebo pozdji dítti dojde, že lenost se nevyplácí, nebo se oteven vzbouí proti vaší autorit. Pak je nutno dosáhnout nápravy použitím pimeného tlaku. (Viz kapitoly pojednávající o vzpoue a trestu.) Samozejm je také nutné dít vyuit v tom, co o lenosti íká Boží slovo poté, co dít pijalo zodpovdnost za své iny (tedy trest). 2. Pýcha Definice: Sebeklam, kterým lovk trpí ohledn své dležitosti. Pýcha si myslí, že je bu lepší nebo významnjší než skuten je, nebo podadnjší, než skuten je. (Falešná pokora implikuje stejn velkou pýchu jako vychloubanost.) A. Píznaky: Zjevné dít se pece uje, je posedlé perfekcionismem (nikoli z osobního zájmu, a dokonce ani pro sebeuspokojní, ale proto, aby získalo chválu druhých). Takové dít prahne po pijetí, komplimentech a uznání druhých. Perfekcionistické dít má obvykle nadprmrný intelekt a nutkavou vnitní hnací sílu dosahovat výsledk. Bude vyžadovat pozornost, zvlášt tehdy, kdy do situací vstupují druzí lidé (sourozenci, návštva, telefonát) nebo teba matina práce. Otcové, dávejte si pozor! Tahle malá holika s vámi dokáže manipulovat podle své vle. Mezi projevy otevené pýchy patí žárlivost, marnivost, postoj já první, jenom já, vychloubání a touha ovládat druhé. Skryté dít se podce uje, píliš lehce se vzdává, má prmrnou i podprmrnou inteligenci, nebude soutžit, vyhýbá se tomu, aby se na nho soustedila pozornost (s cílem vyhnout se nutnosti nco udlat), rozhodne se, že neuspje, ješt díve, než se o to pokusí, asto budí dojem líného dítte, ale ve skutenosti jím není. Samo sebe snižuje tím, že se srovnává s ostatními dtmi nebo sourozenci, kteí jsou rychlejší nebo se zdají být chytejší. K ourání, vyhýbání se druhým, nezapojení se do kolektivních her, ustupování do pozadí to vše ukazuje na povahu podce ování. B. Náprava: Oba dva, ten, který se pece uje, i ten, který se podce uje, potebují vyuit o smyslu Božího plánu, o Boží moci, Božím pijetí každého lovka a také o nebezpeném híchu pýchy. Poznámka: Psychologie zvstuje potebu pozitivního náhledu na sebe sama jako léku na špatné mínní o sob. Bible vyuuje, že cílem kesana by naopak ml být obraz Krista. (Pro porozumní, jaký je v tom rozdíl, tte 23

26 prosím Biblický pohled na sebeúctu, sebelásku a mínní o sob samém od autora Jay E. Adamse, vydavatelství Harvest House.) Peceova Dítti, které vyžaduje chválu, by mla být odepena. Ukazuje-li vám takové dít obrázek, který namalovalo, mžete ocenit pkné barvy nebo námt kresby, ale vyhnte se komplimentm ohledn techniky malování. (Nepodporujte jeho posedlost perfekcionismem.) Bude-li se dožadovat, abyste obrázek povsili na nápadném míst, mžete navrhnout, aby si jej povsilo na své vlastní zdi. Nikdy nedopuste, aby si takové dít vynucovalo pozornost tím, že bude perušovat konverzaci dosplých. Vyuujte je zdvoilosti a sebedisciplín. Pochvalte je za projevy dobrých postoj k sourozencm a ostatním lidem, za jeho trplivost, nikoli za takové vci, jako jsou dosažené úspchy nebo vzhled. Pokuste se jej pochválit v okamžiku, kdy to neeká. Nesyte pýchu. Je neukojitelná! Poznámka: Výborná terapie na léení sobstednosti je vyžadovat službu druhým. Výpomoc v dom pro seniory i ustlat sourozenci postel a vyprat mu obleení mže po njaké dob napomoci ke zmn postoje. Podceova Takové dít potebuje všechnu chválu a pozornost, kterou si vynucuje pece ova, nikdy si však o ni neekne. Hledejte zpsob, jak ocenit nikoli výsledky, ale úsilí takového dítte. Zbudujte jej upímnou pozorností. Jeho úsilí by mlo být v soukromí ocenno pochvalou, kdykoli dosáhne by drobného úspchu. Mli byste vytipovat oblasti jeho zájmu (stavba model, práce se stavebnicí nebo cokoli jiného) a nechte jej, a pi této innosti asto zakouší úspch. Potebuje se nauit, že bude pijímán na základ své píle, ochoty a pokory, nikoli na základ toho, jak se dosažené výsledky srovnávají s výsledky druhých. Potebuje porozumt tomu, že je pijímáno takové, jaké je. 3. Svéhlavost Definice: Nutkání být nezávislý (samovládce) a zamítat každý cizí pokus o stanovení toho, co, kde a kdy se bude dlat. A. Píznaky: Zjevné Svéhlavost se projevuje arogantním, povýšeným a neustále vyzývavým postojem vi všem autoritám a pravidlm. Cílem takového dítte je, aby cena, kterou je teba zaplatit za nadvládu nad ním, byla tak vysoká, že mu jeho sebevládu budete tolerovat. Hlavním píznakem je vzdorovitost. Skryté (Pasivní vzpoura) Svéhlavost se zakrývá tím, že dít nabízí náhražku za poslušnost (eknete mu, aby vyneslo odpadky, a ono vám místo toho pinese kvtinu), která se o vlásek vyhne obsahu píkazu a která manipuluje rodii, aby je uvedla do zmatku a podlomila jejich autoritu. Je-li 24

27 takové dít konfrontováno, nabídne spoustu argument a bude se zdráhat pijmout jakoukoli osobní zodpovdnost. (Píznaky jsou: argumentace, pokus o svalení viny za neposlušnost na vás nebo druhé, je-li pistiženo, špulí ústa.) B. Náprava: 1. Dávejte pesné instrukce. (Mžete je dokonce zapsat a vyvsit je nebo je nechat dít peíst, a je-li to nutné, dokonce i podepsat.) Varujte ped dsledky neuposlechnutí bude to psobit jako mávání rudým praporem ped býkem. Oekávejte, že dít bezpochyby otestuje váš charakter. (Konflikt je samozejmou souástí správné výchovy dtí.) 2. Když svéhlavé dít neposlouchá, napome te je (vyjádete slovn svj soud nad špatným skutkem), a nepijme-li okamžit vaše napomenutí, uplatnte tlesný trest. (Viz kapitoly o vzpoue a trestu.) Zbytek této knihy bude pojednávat o tom, jak vychovávat problematické dti a jak vychovávat také ty vlastní. 25

28 Radosti a zodpovdnosti babiek Nancy K. Asbill 2. ást Minule jsem psala o tom, jakými zpsoby mžeme ve svých dtech a vnouatech povzbudit touhu po následování Boha. A v poslední dob jsem nad tím znovu velice pemýšlela. Jedna vc je nauit dti rozeznávat mezi dobrým a zlým, ale jiná vc je vložit do nich i pedat jim touhu po spravedlnosti. Nemžeme nikoho pinutit k tomu, aby miloval Boha, ale vím, že mžeme žít takovým zpsobem, který bude naší rodin a pátelm pinášet život. Jeden služebník vydával svdectví o tom, jak silný dojem v nm zanechala jeho maminka díky svým modlitbám na kolenou, lásce k Božímu slovu a každodennímu životu pro Boha. Už jste nkdy sledovali své malé, eknme dvouleté dít? Dlá vše, co vidí u druhých. Nkdy ped sebou tlaí tžký smeták, jindy si vezme kartá na vlasy a eše se pesn jako maminka nebo opakuje zvuky, které nkde slyšelo. Mohli bychom napsat nekonený seznam dobrých i špatných návyk a zpsob, které dti pebírají od tch, kteí jsou jim autoritou. Znamená to tedy, že mj každodenní život má vliv na mé dti i vnouata? Vím, že ano. Jednou jsem hlídala pt ze svých vnouat a dlala jim veei. Dti byly tak jako vždy plné energie, a tak jsem vdla, že jim budu muset pomoci pochopit, jak je dležité jíst svou veei, užít si jí a hezky si pitom spolen povídat a neskákat si do ei. Posadila jsem je ke stolu a zaala s nimi mluvit o slušném chování a o tom, jakou to má souvislost s Bohem. Že je napíklad slušné pkn poprosit a promluvit, až když na nás pijde ada. Není naopak slušné vstát od stolu, aniž 26

29 bychom se zeptali: Omluvíte m prosím? Nemluví o tom snad apoštol Pavel, když v prvním listu Korintským 14:30 íká: Pakli by jinému tu písedícímu zjeveno bylo, první ml. Verš 33: Nebo není Bh pvod rznice, ale pokoje, jakož i ve všech shromáždních svatých uím. Tak jsem s nimi sedla u veee a mluvila o rzných vcech z Bible, aby získaly porozumní. Jedno vnouátko se na m najednou otoilo a eklo: Babiko, ty znáš snad všechny verše z Bible, které jsme se kdy uily zpamti! Mají totiž za úkol nauit se vždy pes týden nkolik verš. Musím se piznat, že neznám všechny verše, které se dti uí, ale protože ten malý klouek slyšel njaké povdomé slovo, myslel si, že všechno znám. Co to znamená? Vím tomu, že naše dti nkdy slyší a vidí více, než si myslíme, a tento malý chlapec vdl, že s nimi mluvím o vcech z Bible. Když zaneme s dtmi od malika, bude to na n mít trvalý vliv. Mžeme teba zaít každý den chvilkou s Pánem. Naše dti si toho urit všimnou. Nebo se s nimi mžeme sdílet o tom, jak je skvlé být Božím díttem. Co takhle zaít pes den zpívat, povzbudit se radostnou chválou a ve chvíli, kdy se objeví potíže, všeho nechat a modlit se? Nkteré z vás si v této vci poínáte výborn, a vidíte u svých dtí ovoce. Pemýšlela jsem také o žen statené a o tom, jak mžeme do našich dvátek vložit touhu, aby takové byly. Vím, že je dležité naše malá dvátka povzbuzovat a ukazovat jim, že být malou slenou je skvlá vc. Mluvit o tom, že být ženou je výsada, ukazovat jim, jak má mladá dívka mluvit a jak se chovat. Vždycky svým vnukám íkám, že být ženou s sebou pináší spoustu zábavy i legrace. Dbám i na to, aby se dvátka nechovala jako chlapci, nešplhala, na cokoli je napadne, ale pvabn chodila i sedla jako sleny. (Ne, aby se jen tak rozplácla na keslo!) Možná to zní hloup, ale nejsou to práv ty malé lištiky, které nií vinici? (Píse 2:15). Nejsou to ty malé vci, které postupn rostou, stávají se vtšími a vtšími? Je opravdu dležité, abychom naše dívky vyuovaly, jak chodit v povolání ženy, postupn je uvádly do vcí s tím spojených, jako je šití, vaení, a pitom vždy mly na mysli Boží zámr. S chlapci je to podobné. Potebují vdt, že je ohromné být uctivým a galantním mladým mužem plným energie, která je konstruktivn využita. Ráda bych na tomto míst zdraznila, že je dležité vštpovat 27

30 našim chlapcm a dívkám slušnost (cudnost), aby sourozenci respektovali, že Bh stvoil dvata, aby byla dvaty, a chlapce, aby byli chlapci. Slovo slušnost slovník vykládá jako vhodn, náležit omezen (umírnn) smyslem pro vhodnost, tudíž nikoli drzý nebo smlý, troufalý nebo arogantní, vychloubaný, nevázaný nebo nepístojný. Slovo cudný nebo cudnost znamená ryzost a istota tla, slov a zpsobu vyjadování. Když jsem si v Písmu vyhledávala verše o slušnosti, došla jsem k zajímavé myšlence. Manžel vyhledal ecký význam slova slušnost, které je použito v 1. Timoteovi 2:9 1. Je to slovo kosmios, kosmiou (od slova kosmos), které znamená ád, uspoádání, spoádaný, ádný, decentní, pimený. A slovo kosmos v anglitin znamená vesmír, svt, systém ádu a harmonie ve stvoení. Není to zvláštní? Pro m to znamená, že ctnost kosmios není jen zdvoilost nebo vhodný zpsob oblékání a dobré mravy, ale vnitní vesmír život jednotlivce, který se zjevuje a je patrný navenek. Mluví to ke mn o svatosti, kterou mohu vštípit do života svých dtí a vnouat. Když jim budu ukazovat dležitost ctností v pirozených vcech, vypsobí to, a to je nejdležitjší, ctnosti v jejich duši. Význam slova kosmios poukazuje na lovka, obana, který v tichosti plní povinnosti, které jsou na nj vloženy, a nechová se neukáznn. Slovník pirovnává takového lovka, stejn jako Pavel, k sophron (1Tim 3:2) 2 lovku citlivému, který se umí ovládat a když je teba, dobrovoln omezuje vlastní svobodu. Naproti tomu slovo semnos (G4586) 3 znamená ctihodný. Takový lovk má milost a dstojnost, kterou neobdržel jen ze svta. Zatímco lovk kosmios si správn poíná ve svém pozemském obanství a je pínosem, lovk semnos vdí za své vlastnosti vyššímu obanství. Semnos vzbuzuje nejen respekt, uznání, ale úctu a uctívání. 1 Takž také i ženy aby se odvem slušným (kosmios) s stydlivostí a s stedmostí ozdobovaly, 2 Ale musí biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, stedmý (sophron), vážný (kosmios), k hostem pívtivý, zpsobný k uení. 3 G4586 je oznaení eckého slova ve slovníku viz i dále 28

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více