! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven

2 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44!" # $% " &%'

3 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Milí tenái, otvíráte již sedmé íslo asopisu, jehož zámrem je pomoci nám, abychom mli ve všech oblastech našeho života Boží pikrytí. Doufáme, že pro své životní role mžete naerpat moudrost a ponauení i z tchto stránek. Alespo to je naše nadje. Manželství a rodiovství jsou klíové oblasti našeho života a v tom jsme s vámi, milí pátelé, na stejné lodi, nebo lépe eeno, na stejném bitevním poli. Naše cíle v budování manželského vztahu a ve výchov dtí nejsou malé, ale pokud po jejich naplnní toužíme, díky Boží milosti mžeme obstát. Pedposlední kvtnový víkend jsem s manželkou a dtmi trávil u rodi na Vysoin. Celá píroda je rozkvetlá, letos ponkud opoždn, rzné odstíny zelené naplují louky, lesy, kee, stromy lovka, který se potkal s Bohem jako Stvoitelem, nemže taková nádhera stvoení nechat neteným. Uvdomil jsem si, že všechno, co Bh udlal a dlá, je krásné a úchvatné. A v té souvislosti mi pišel na mysl 18. verš z 1. kapitoly Jakubovy epištoly, který parafrázuji takto: Bh nás zplodil Slovem pravdy k tomu, abychom se stali prvotinami, prvním zralým ovocem, Jeho nádherného stvoení. Kéž nám všem Pán pomže být prvotinami Božího díla, aby pohled na naše životy, manželství a naše rodiny nadchl a potšil každého, kdo se s námi setká. Kéž obdržíme korunu slávy, jako ji dostala holika na obálce tohoto ísla na jednom z našich dtských tábor. Jií Kotrla 1

4 (pokraování 7. ást)! "# $%%&' ( # $)" # ""! $ %* " $ +, "! "! """, & & " - $"! "$!%."$." /! " - % "& 01/" 2 13!42 2

5 1"&" "2 1+4-& %" *5 & "%! %2 1 & "2 *5! " "$ $ 16, "47 % "42 1,"& "* % &"2 8 % 7" + 9 *"& ) : " "; -& % < ( Chtl jsem, aby m Bh použil k promn svta; ale Bh chtl zmnit m. " $% # 3 ) & 7 & " "& ) " " ) " %8"! % 3" ")! """=)" " " *") "+/"" ") "- 4 ' %4, % 4 )! &4 -&" $ + + "& ) 7! +!& $"!% % 8"!, + " $% 8" 4 - +!&*%!% ) $ " &! & 3

6 ) & & "; 8" B "!+!& &$ &( 6& & & C + ;)& ( 7! $!D ( & "<& &! &! 018 ( &$! 2E6+!& " & & ; -$! +!&! 8" D!% &) #! 7 &! $") ; !& & *%2,&%+!& 46F% "+!&&,! & +!&$ + $ -! ""! ( ++!&$"! $"! " + & + 8"!! +!&/ $"$(! $ %;*"6 "! )% " "" % & 8! F " & & - &, )! "&! " % %1&2$!! &! ) " 7 &*! "! " %" 4

7 ,$)! "&&4 $$( "$! $ ) & & ;2 -" & )! " % Nov obrácený kesan mže chtít létat, ale asto není ochoten vynaložit úsilí, kterého je teba, aby se vyvinuly jeho duchovní svaly. $ "7 $% "%$ /!!"!" &! * "! """ %:!!!F " "!!< $ "! %"%%! %; $! $%28 $;< $%, $& $" " $ & " " 7 " $ % C 1+%B;6$" 42 8 " - $ $ % &% " 7 " /$" 8 "F!1%2$(!. % )& 3! 0 17 & % & + " 2 16 "!;2 5

8 17!&,," +,- %"," : * % $ ""!&;2, 0! HI0J8) K, "$ >%! %" 3(!! $ & 6, :!% +!&- & &0 #! $!!!! HI0H8) K F% $ %.!! % %! "&! 8!& %! $ "! &! % "!" & L, $ "!% &; < &, & &( " %% +!& ( 6 Byli jsme uinni pro velké výšky, kde je erstvý a istý vzduch. Ježíš nám dává svého Ducha, který nás pesvduje, že jsme hodni dosahovat cíle svatosti srdce a mysli. % & 9 +/&0&!' (!') *+!, " "!% )!) $ " %& $$ +!& % "$! 7! & " "! $ && 8! &

9 $!;)! "" +/;," "! & ( )!!& %8 4 8& "!& L "! %&( % % 7 "+!&&>!M! (! %!% & 27!!" &+!&! " < < $ & 4 -! "4, F ;$ % &+ + & 6$%&0 )<NO,/68P/L<-<,<<C; 7! &, -Q/*C6M6; -"! / & ", % $% )'R*S</*C6NT*O; 7! %!$! $,!! $ % &6" "( " " $, " 7

10 )5! " &, $, &! ""! "! 7!$ $ ( &6 " ;,"! " % " &L &! "!)! 8 9 & % " $"8 $- "( % " $! $!! /$ $)!! 8

11 (!)*) +&",- )!../*)&0 # ) 1!&)")2# 3& # 3 &# 4 +'# '5 4 "+ # # '5 +&' # ' 4 51!# # '5 6 1 # 1 + ) " # % "7 # %4'8 # # %"1 49 &" $ $ # "&%- +& # # ) 6 # +&'# 3''# +) " # %# '5' 4'4# "$ 5 )!!': "# &)$ )%& +&+ #!! # '56 "4 %"1 4 # )21 "'# ' 5 '; '"+& # # # < # $ 4 &""149 # + < # ) ""! 2# # )2# &# # $ '3' +&%3''%#!+& ;# '# +&' ) +# '5=3' +& # > # # '5 # +&''& + "# # # $ # &"!'') 4# '5' &'$# +&'& 5'&# '"$ & 4;# + #! < # +&' # # '51'!'3' $ ;"1 '!'' 4"5!!';# " )47 $'# # 15'4'+''4 $'+!7 )%& # '5 +&'?&' # 5 1 # '5 ;!' 5!! < 2# 4 # '55 42!! 3' 1# %!" +& # '5 4 2 "!"# "# # % # 4 # 2+ # )45!' 9

12 # # )4"2;# # & +! # $ # 14 4'+'# +& ;# # '5"!' 4'+' '4 # "! 1 # A # # + =;# 141+ # # $ & 3# & # $ " ) '!'+& " ;$)# A4'8 # # &"5 <!' )$ # ;# # + B "& # 4 $ # 5& 4 2 ) '5# "# "!'C # " 1!# ;# )D# A" # 4 4'8 # # & $ ; 2 1 # '5+& =>!+!=!+!=C4 # ))2+& <# '5 # 4!' # ;+ 9 # 7 6 +&#!26!)#!' #?& # +&*1 # &$ )!' # '5 +&%=< # '5# ) "51 E"# # ) 4# +&! # ) 6 # # 4)+ +&- 4# 5+& +& 4 # '5) " 5F 2'96 5# "# 2# +' ) # '$ '= )"1!& +# 3&# 4 % G!# E%) 4G!1& +!'4)H +!'4)I!+&+ "$& # # 4 =;5+5 +&5 < # ''# +!1#!)6 '# + G!# ) 4 # # $ < 1!1+A )'$ " ) = # 1+&1 ;! A6 +&+"! "! +& < %"!))%"# # +& 4#! 9 '1+4+&+" ) 9 '# 4 6 5*'45 # # # # +& ) '$ =B " ) )'$ ; # $ & 47 J '4G!1# ) # *14 # '5? # '5'4)!!)9? 10

13 # '5'4# &$ 9- # $ '1* - + # # # ';+ G!'4& +&# 9 3 ) "# &;4)# ) ")%# # 4) " 5) &2# < # # +& )*1 4# 117 # ),*1K AK/ 0J '4)!" # E *) " #!+ +&;! G # )%;5 )4'+''41G!!'4)$ '!! "!)L 4!! %!4"2# # )$ # #! ")5# ;! # 3& # 2 *) " # # " % " 5 J'4 + +<' )<# '5 4);G!'< F)+# +&!2) # # '5 #!'4)# +< #!'# ' 4" & + ' # J '4 #! G # )% $" & *1 )5)2" M# 4& " # ' # 4!"LH # "%*1 AKNA3"LH # "%:;5*1,*1 OAK.0 4 $ # )!"L H J'!'+& # # # ) 4 $ 4!"L H '4 4 # # ) # )+!"!" # )*#! G # )%#!"L1H # # "% '# '5!!' "'"!8 &1+& 7 +& " )! ) "& # )2# &#!'5') 4 $ +!149;# 1!' 9 +!'? 2# +4# '5! 4% ';# "'3' 1# % 4# '5 # +4 44# '5'1 ;# # # '5147 $)# +& +&'"!'& ' J'4# # ) 15!' $ H # A* " ) % '# '5; 11

14 # +& 3! # # +!' # 2# # 46! 4!'!' # 9 # +&6 +&# 415+&#! D# # '51;# # & +&5+&D # A6 # "4 4) &2)!'& # <!'# '5)# =3'!'# %9; 49; # 1+& # +&; # ' # ' H 1+& "! 5 +&+# 6 ' '5# ) $ 4 96 # '9 # " " '# +&)4'54 94'!1'5;'+&+'5< "42 " & # & "P # "5# # 8 # $ $ $ & ;# &# #!! '# '5+&'*# '&!' )'$ ;# +& ) 496 +&# < "5 4 2 Q4) # +&+&G!!'# +';!'# &) "# & ;!' 5 4 # & 4) '!')% 3& #!') 6 +& % 96 +& % 3 4!'!')!1) "5 '+ 4 + )? # '5'4+&# 449-4) + 1! "!' 3 +& # *# 4 # % G!'4& "3 ) "# &"!' 4)+ 1;+ # 9 - " ) J + # 9? # '41# '596 )4$ # "!? # # G!# '419*)'$= ;# < *) 4# '+&+#! # #!2 > 2?&+!2 %93&# # 4 # 6 $ 6 + # 1 + 9J + 9 J'4+ # # )'4 & # # )# ) 7 %;43&# %96 + # '' 1 # R! # +& ) %& # )? 12

15 3 %+3 &&1+&;# # ' &1+&+&+#!2 3 & #!2) 2 # ") " ) '4 # # '4 +&# '4 # +&+)+! $! < # # ") *) 4 # ") ) #! #! ;! ) "# &) "# & 5# +&" + #! #! ) &1+& # "!)3 &4'+''"!) 49;+ '"!)9 $ +&; # # # $3 4 6! 1!'4# # # # % *45J) <% ) 45 ; 55 )' ; 5 )' )2# &# 1 3) ) ; # # ) 5 +1 ) - ) '!) "!)L** "!)L 3 ' 1) " F *1! ;5"!)L) &1+& ) G! ' 3 & J'4 # # &) # 'J) < +&"!)& 4 9< # $ # '53 &# # &# + "!)< # J'41 5 +& L ): 6! 2+& +& 49? 59"" " # # "!)L M# 4 +& ';'4! % " # L # '5# +&'!!' # 4) "$ & # # # 4 # '< 4%) " 7 # %"1 < 1; # 1 ) & ; 3& # "!)!) % "!) )2# & 1 )"# # $ ;! # 3& 2 ; '4 " ' 1 1 1&4 *) 4 + +&% ) # 1 )"& 6 +&# )*) 4'# 3 & " ;5+ # " # J '4# +&' # '5 ) +&'*# #!! #! 4; # # D # A 3 4 $ #!+M F ;'54 # '5 17! +&'; & #!'<4 # 3 &)2;# 9;# 13

16 Ideál dnešní doby!"# "#$"% & '( ) *+(( ((",* ' )& -( '(".' )* ) ) + *-( +(* & " / ( - ( ) )) +) ) & *0*( *" % * ' ) 1* * ) + (* (" 2-1 '("3' )*(* 1 ( *(-) '('() ')*( &!( $) ( "4 +)*54 )' )& ((" 6 * ) * " 7 + (( 1* " 8+- (4 9) +& : ("01' ( ) 0*( 1) 3) +) ( ) ' * ) * " 2 ' +( -*+ ".* )) -- ) ) '( "; ' ) 1 '( ( ( ( -"81 *) 01" <1 +- )* ) ** ()'("8+ ) *+ ** )' (-" 14

17 < )* -* ( ) + )*' "<1-(-( 01)* --(-"0 + "0& ( % ' ) '( ( ' " 0 ) = "7) "<*: 1>.1) +-() ()* +" 8( (1 )*--*'" )* ' "; ()* - "; )*& *(') * "4- ( ' )*?" < ' -' ) * +"; ) ' ' (-) - ( "0 - () * + ( ( "; "; * " A + () -" 8+' 11 + ";(- "!B ) 01 ( 1 ) '*( )) ( -("8 )*)* '+-(- (58'-:)* )*( 58'('+()(() '( (-) +(58' '? 1 * 5,* +-) ",*' ( ) "C) +( ) * 1*('(* (* " * )01 +*)?*** ( +) 1 15

18 (' +(* ((* ) " 4 ) * ' )* & '() )*) -( () )* (1 '( "F +()* *) )( ) -()-G ) * -( 1* ) * ";( ( ( * -( ' " +*)* * +*)*) ) )(-( ) * (* & " 0 I 1-() -(+(-("J* 1* "7*(( '!* $ " 2' )'( '()* ) "F+()* *(( **** & +("60*( *- ",* -( ( ) -:)* =",**( /(('( 0*( '( *) ) ( ) *) ) *" 8 ()* - 8-)?)*4 ( ) * ) +) *K*" 16

19 Milí bráškové a sestiky, vy, co m už njakou dobu znáte, víte, že v kuchyni jsem jako ryba ve vod. Uspokojit mnohé mlsné jazýky není sice vždy jednoduché, ale ne nemožné. A protože obas dojde inspirace nebo je spíše chu na nco nového, jednoho dne si to žádalo upéct nco in. Probírám kuchaky i opsané recepty, ale nic se mi nejeví dostaten originální. A tak jdeme s Anikou na písek teba nám sousedka nco poradí Vyjdeme ven a ped vchodem zase jsou tu na zemi samé papíry. Vera jsme tu zametali! A tak papíry trpliv sbírám a co to? Prohlížím jeden z nich a na nm buchtu s pudinkem celý recept i s postupem práce! Zní mi to zajímav a pitom jednoduše. To tedy zkusím! A je to opravdu dobrota. Tak se s vámi o ni podlím tentokrát jen na papíe: Buchta s pudinkem Piškot: 4 vejce (sníh) 200 g cukru 200 g polohrubé mouky 1 prášek do peiva 1 dcl vody 1 dcl oleje Udlat tsto, na neupeené nalít cik cak pudink okoládový nebo kakaový (3/4 l mléka, 2x pudink, cukr), upéct. Horké pomazat zakysanou smetanou (2 kelímky po 200 g) + moukový cukr, posypat skoicovým cukrem. A ješt chci povzbudit vás, milé sestiky maminky: vy, které máte doma malé budoucí kuchainky, pomocnice a manželky dovolte jim už te, aby vám byly po ruce a také se vám pod nima v kuchyni pletly. Vím, trvá to všechno více než dvakrát déle (a ta spouš v kuchyni!), ale když si vzpomenu, jak m i mé dv sestry maminka od malika v kuchyni povzbuzovala, a vidím dnes i naši tíletou Aniku, jak ji vše v kuchyni zajímá, sleduje m a napodobuje i ve své malé kuchyce mám radost. Co do nich s trplivostí zasejeme, to ony jednou s radostí sklidí! Jarka Srkalová 17

20 # ; < 9 +9 %, =<, - +9<=( <,(, (, = ) <"A * (, %% B +&)S F (pokraování 7. ást) : 2 Na své cest k dosplosti procházejí dti nkolika více i mén zetelnými vývojovými stádii. Biblická etina a hebrejština užívají pro tato vývojová období specifická slova. Zvolili jsme pro n termíny nemluvn, dít, dospívající a dosplý (viz dodatek C). Porozumní obsahu každého z tchto období je dležité pro pochopení výchovy. (Nezam ujte, prosím, tyto termíny se stádii rozvoje definovanými psychologií.) Pojem nemluvn používáme pro vyjádení prvního vývojového období dtství. Zaíná naprostou závislostí na rodiích, obzvlášt na matce. Nemluvn je bezbranné a potebuje neustálou fyzickou péi. Vyžaduje, aby každá jeho poteba byla okamžit uspokojena. Díky péi, kterou pijímá, se v nm v tomto období rozvíjí pocit bezpeí. To znamená, že dít chováme, napl ujeme jeho poteby, povzbuzujeme ho ke komunikaci a zajišujeme, aby bylo v teple a v suchu, nakrmené a netrplo žádným nepohodlím. Toto první období rychle utee, jak dít postupn nabírá sílu. Ruku v ruce s tím, jak pi napl ování poteb dítte ustupuje jeho závislost na druhých, zaíná dít objevovat pocit sebedvry. V moment, kdy dokáže 18

21 vyjádit svoji nezávislost tím, že se samo pohybuje po okolí, nemžeme je již považovat za nemluvn. Pojem dít používáme k oznaení malého dítte, dokud nedoroste do puberty. Práv bhem tohoto období se dti pokusí ustanovit svoji vlastní vli jako svého jediného pána. Je teba poítat s tím, že se budou vzpírat a bojovat proti všemu, co by njak omezovalo jejich svobodu. Jejich vlastní touhy budou urovat jejich chování ve snaze uspokojit sama sebe. Chce-li dít obdržet souhlas, dokáže na as dlat to, co se od nj vyžaduje. Když chce pivábit pozornost, mže toho dosáhnout i tak, že zámrn nco provede. Když se rozhodne projevit svoji vlastní vli, vyústí to v konflikt s vlí kohokoli jiného. Snad všichni rodie zažili situaci, kdy dít odmítlo oblíbený bonbón nebo nco, co má rádo, jen aby mohlo vyjádit vlastní vli a nezávislost. V tomto období vývoje se formuje pevážná ást zpsob jednání, které se pak vinou celým životem. Návyk respektu k autoritám, poslušnost, úcta k právm druhých, poctivost, trplivost, sebeovládání, pracovní a studijní návyky, zájem o druhé a osobní spokojenost se mohou rozvinout práv v tomto období. Vzhledem k tomu, že mysl dítte je v tomto vku ve fázi formování, mli by rodie ustanovit všechna pravidla správného a nepijatelného chování a mli by vyžadovat jejich dodržování. Období dtství se do urité míry pekrývá s obdobím nemluvnte. Od okamžiku, kdy nemluvn zane uplat ovat svoji vli, je mžeme považovat za malé dít. V dob, kdy dít dosáhne dvanáctého, tináctého roku vku, pesouvá se do dalšího vývojového období nazvaného dospíváním. Pojem dospívání je použit pro vymezení vku mezi dvanácti i tinácti a dvaceti lety. Bhem tohoto období se rozvíjí osobnost lovka. Ruku v ruce s tím, jak se dospívající snaží získat vlastní identitu, vynoují se jeho osobní zájmy a preference. Zaínají vyvstávat prvky mužství i ženství a dochází k sexuálnímu zrání. Pro dospívajícího lovka je dležité poznat dvody pravidel, jejichž dodržování se od nj vyžadovalo. Dospívající se natahuje po rozsáhlejších právech, zárove však také narstá jeho zodpovdnost. Má potebu být pijímán a uznáván jako jednotlivec. Bude hledat nkoho, koho by mohl obdivovat, s kým by se mohl ztotožnit a koho by mohl následovat jako vdce. Je to období, ve kterém mže mít rodi maximální vliv na jeho zpsob uvažování. Podle toho, jak rodie zvládli období dtství, bude dospívající bu pipraven pijmout, nebo naopak zavrhnout jejich radu, zpsob života a možná i jejich osobu jako takovou. Správn vychované dít zane v období dospívání jednat na základ vštípených princip a bude pijímat narstající povinnosti a zodpovdnost za sebe sama. Dospívající lovk, který nebyl 19

22 piveden k poddanosti rodim, se bude ím dál víc bouit vi všem snahám ze strany rodi, školy i jiných sil, které by se pokoušely omezit jeho naprostou svobodu. Dospívající, který se v pravém slova smyslu nauil ovládat své rodie, nad nimi bude dominovat s cílem uspokojit svoji sobstednou existenci. Pojem dosplý se používá pro syna i dceru starší dvaceti let. Podle Bible se dosplý muž ve vku dvaceti let stává pln zodpovdný ped Bohem a národem, vetn branné povinnosti a odvádní daní. Dosplá žena nadále zstala pod ochranou a vedením otce až do doby, než se vdala. Dosplý, který prošel celým obdobím dospívání, se v podstat dobral konce období výchovy. Správn vychovaný dospívající, který se nyní stává dosplým, bude své rodie i nadále ctít. Jeho život bude odrážet dobré vychování, kterého se mu dostalo, a stane se zdrojem veliké radosti rodi. Pokud si rodie získali úctu pro svj charakter a moudrost, bude se k nim jejich dosplé dít vracet o radu. Na základ slov, která jsou v Bibli použita k popisu jednotlivých období vývoje, lze nartnout následující chronologickou osu. NEMLUVN DÍT DOSPÍVAJÍCÍ DOSPLÝ 0 let Obr 8.1 Biblická období vývoje dítte Rozliší-li rodie vývojová období u svých dtí, obzvlášt pak období dít a dospívající, pomže jim to pochopit výchovný význam velení a vyuování, které jsou popsány v následujících ástech knihy. Z toho, co bylo napsáno v této kapitole, tedy vyplývá, že dti nejsou zcela nevinné, isté desky, které by byly formovány pouze prostedím. Naopak vidíme, že jsou to stvoení poddaná psobení mnohem vtší síly, která se nachází uvnit. Na základ toho lze dospt k uritým závrm: Píinou híchu se nyní lidstvo rodí v padlém stavu, nikoli tak, jak ho Bh pvodn stvoil. Každé dít se rodí se svou vlastní a nezávislou vlí, která bude usilovat o autonomii. V každém dítti je vštípena lidská híšná pirozenost, která je mže ovládat a vyústit ve zcela sobstednou bytost. 20

23 Je zodpovdností rodi, aby omezovali pirozený sklon dítte nechat se ovládat svojí híšnou pirozeností. Dti jsou biblicky popsány z pohledu rzných období vývoje. Každé z nich je charakterizováno ním specifickým. Pochopení podstaty dítte by mlo rodim pomoci si uvdomit, jak dležitou roli hraje jejich autorita. Mlo by jim to také pomoci jasn vidt, jak moc jejich dít potebuje vychovávat zpoátku tak, že budou poskytovat potebné vedení zvení, a pozdji tak, že budou dít uit, aby mlo vládu samo nad sebou. Vk dosplosti Dodatené úvahy Mnoho lidí se chtlo dozvdt, pro se lovk stával právn zodpovdným práv ve vku dvaceti let. Uvádíme zde proto nkolik verš, které se tohoto tématu dotýkají: Exodus 30:14; Numeri 1:3,30 a 14:29. Tyto verše ukazují, že mladý muž byl zahrnut do sítání lidu, mohl být povolán do vojenské služby a zaínal platit dan práv ve dvaceti letech. Výchova bhem jednotlivých vývojových období Po dobu vývojového období nemluvnte je nutné používat zákazy Ne! Nesahej! Stj! Musíme dítti zamezit pístup k nevhodné potrav nebo jej odvracet od nebezpených situací (bazén, ulice, elektrické zásuvky, žehlicí prkno apod.). Jakmile se však nemluvn zane dostávat do vývojového období dítte, omezování by mlo být stále astji doprovázeno vyuováním to znamená vysvtlením, pro dítti nco zakazujete. Pozor: Rodie nemají povinnost podávat vysvtlení, aby tím dosáhli poslušnosti. Veškerá výuka by obecn mla picházet až poté, co dít poslechlo, zvlášt v pípad malých dtí (od dvou do ty let). Pozdji, když se dít dostane do období dospívání, by se omezování mlo týkat pouze tch nebezpeí, v nichž dotyný ješt nemá dostatek moudrosti (nap. nevhodná pátelství, initimní situace s osobami opaného pohlaví nebo odmítání základního vzdlání). Rodie by mli normáln oekávat, že dospívající bude jednat na základ vyuení, kterého se mu dostalo bhem jeho dtství, i když je teba obas mu nco pipomenout nebo jej 21

24 konfrontovat. Je to doba rozvoje osobní zodpovdnosti dosplé zralosti. Na téma kdy a jak efektivn vychovávat bude ješt eeno mnohé. Ti negativní povahové rysy Zdá se, že dti se obecn rodí s jednou ze tí vlastností híšné povahy nebo jejich kombinací. Bhem seminá, kterých se v prbhu let zúastnily tisíce rodi, jsem se vždycky ptal, jestli existuje dít, na které by tyto vlastnosti nepasovaly. Nikdo se mi nepokoušel dokázat, že tomu tak není. Pokud dít (nebo dosplý) teba lže (podvádí, manipuluje), krade, klame, neposlouchá nebo se chová surov, jsem toho názoru, že všechny tyto híchy vyvrají práv ze zmínných tí vlastností a vtšinou pouze slouží k zastení tch dominantních. Píkladem budiž nap. dít, které podvádí a opisuje ve škole proto, aby zakrylo svoji lenost nebo pýchu. Následující popisy by vám mly pomoci odhalit každou z tchto dominantních negativních vlastností. Obsahují též podnty, které by vám mly napovdt, jak napomoci vašemu dítti pi pekonávání hlavních slabostí. Poznámka: Tyto vlastnosti zpravidla nelze identifikovat díve než kolem šestého až osmého roku života, kdy je dít neustále pobízeno, aby dlalo vci, které se mu dlat nechce, nap. fyzickou práci nebo aby se uilo. Dvouleté dít bude vyvolávat zdání, že má všechny ti negativní vlastnosti. 1. Lenost (Schlíplost) A. Píznaky: Dít, které trvale nevyužívá své schopnosti, nedokonuje zadané úkoly (udlá je napl nebo se jen tak poflakuje); vymlouvá se na zapomntlivost; sní za bílého dne; schovává se za podvod nebo lež, obviní vás, horko, psa, prost cokoli, jen aby se vykroutilo. Pozor: Ne všechny dti, u kterých lze tyto píznaky pozorovat, jsou líné. Ped tím, než zanete s intenzivní výchovou, je teba si ovit, že dít netrpí vadou sluchu nebo zraku, že netrpí podvýživou nebo nedostatkem spánku (je až k nevíe, kolik rodi dovolí být dtem vzhru déle než do pl deváté nebo do devíti veer, a pitom od nich oekávají plný výkon) nebo že se po nm nepožaduje práce i studium, které pesahují jeho schopnosti. Pokud napíklad dít zvládá tení jako teák, je nepimené od nj vyžadovat schopnosti pááka v pedmtech, ve kterých je závislý na své schopnosti íst. B. Náprava: Pokud dojdete k závru, že vaše dít nemá výmluvu a že je skuten líné, musí zaít sklízet dsledky svého konání. Líný lovk nenávidí práci. Musí pochopit, že lenost ho nakonec bude stát více úsilí než požadovaná práce. Pokud se dít loudalo se sekáním trávníku, odpovdí 22

25 mže být to, že bude muset posekat celou zahradu. Pokud dít nedbale a napl napíše domácí úkol, aby ukázalo, že nemá zájem, mžete od nho požadovat, aby úkol krasopisn pepsalo. Nebo mu jako dsledek mžete ješt jeden úkol pidat. Dív nebo pozdji dítti dojde, že lenost se nevyplácí, nebo se oteven vzbouí proti vaší autorit. Pak je nutno dosáhnout nápravy použitím pimeného tlaku. (Viz kapitoly pojednávající o vzpoue a trestu.) Samozejm je také nutné dít vyuit v tom, co o lenosti íká Boží slovo poté, co dít pijalo zodpovdnost za své iny (tedy trest). 2. Pýcha Definice: Sebeklam, kterým lovk trpí ohledn své dležitosti. Pýcha si myslí, že je bu lepší nebo významnjší než skuten je, nebo podadnjší, než skuten je. (Falešná pokora implikuje stejn velkou pýchu jako vychloubanost.) A. Píznaky: Zjevné dít se pece uje, je posedlé perfekcionismem (nikoli z osobního zájmu, a dokonce ani pro sebeuspokojní, ale proto, aby získalo chválu druhých). Takové dít prahne po pijetí, komplimentech a uznání druhých. Perfekcionistické dít má obvykle nadprmrný intelekt a nutkavou vnitní hnací sílu dosahovat výsledk. Bude vyžadovat pozornost, zvlášt tehdy, kdy do situací vstupují druzí lidé (sourozenci, návštva, telefonát) nebo teba matina práce. Otcové, dávejte si pozor! Tahle malá holika s vámi dokáže manipulovat podle své vle. Mezi projevy otevené pýchy patí žárlivost, marnivost, postoj já první, jenom já, vychloubání a touha ovládat druhé. Skryté dít se podce uje, píliš lehce se vzdává, má prmrnou i podprmrnou inteligenci, nebude soutžit, vyhýbá se tomu, aby se na nho soustedila pozornost (s cílem vyhnout se nutnosti nco udlat), rozhodne se, že neuspje, ješt díve, než se o to pokusí, asto budí dojem líného dítte, ale ve skutenosti jím není. Samo sebe snižuje tím, že se srovnává s ostatními dtmi nebo sourozenci, kteí jsou rychlejší nebo se zdají být chytejší. K ourání, vyhýbání se druhým, nezapojení se do kolektivních her, ustupování do pozadí to vše ukazuje na povahu podce ování. B. Náprava: Oba dva, ten, který se pece uje, i ten, který se podce uje, potebují vyuit o smyslu Božího plánu, o Boží moci, Božím pijetí každého lovka a také o nebezpeném híchu pýchy. Poznámka: Psychologie zvstuje potebu pozitivního náhledu na sebe sama jako léku na špatné mínní o sob. Bible vyuuje, že cílem kesana by naopak ml být obraz Krista. (Pro porozumní, jaký je v tom rozdíl, tte 23

26 prosím Biblický pohled na sebeúctu, sebelásku a mínní o sob samém od autora Jay E. Adamse, vydavatelství Harvest House.) Peceova Dítti, které vyžaduje chválu, by mla být odepena. Ukazuje-li vám takové dít obrázek, který namalovalo, mžete ocenit pkné barvy nebo námt kresby, ale vyhnte se komplimentm ohledn techniky malování. (Nepodporujte jeho posedlost perfekcionismem.) Bude-li se dožadovat, abyste obrázek povsili na nápadném míst, mžete navrhnout, aby si jej povsilo na své vlastní zdi. Nikdy nedopuste, aby si takové dít vynucovalo pozornost tím, že bude perušovat konverzaci dosplých. Vyuujte je zdvoilosti a sebedisciplín. Pochvalte je za projevy dobrých postoj k sourozencm a ostatním lidem, za jeho trplivost, nikoli za takové vci, jako jsou dosažené úspchy nebo vzhled. Pokuste se jej pochválit v okamžiku, kdy to neeká. Nesyte pýchu. Je neukojitelná! Poznámka: Výborná terapie na léení sobstednosti je vyžadovat službu druhým. Výpomoc v dom pro seniory i ustlat sourozenci postel a vyprat mu obleení mže po njaké dob napomoci ke zmn postoje. Podceova Takové dít potebuje všechnu chválu a pozornost, kterou si vynucuje pece ova, nikdy si však o ni neekne. Hledejte zpsob, jak ocenit nikoli výsledky, ale úsilí takového dítte. Zbudujte jej upímnou pozorností. Jeho úsilí by mlo být v soukromí ocenno pochvalou, kdykoli dosáhne by drobného úspchu. Mli byste vytipovat oblasti jeho zájmu (stavba model, práce se stavebnicí nebo cokoli jiného) a nechte jej, a pi této innosti asto zakouší úspch. Potebuje se nauit, že bude pijímán na základ své píle, ochoty a pokory, nikoli na základ toho, jak se dosažené výsledky srovnávají s výsledky druhých. Potebuje porozumt tomu, že je pijímáno takové, jaké je. 3. Svéhlavost Definice: Nutkání být nezávislý (samovládce) a zamítat každý cizí pokus o stanovení toho, co, kde a kdy se bude dlat. A. Píznaky: Zjevné Svéhlavost se projevuje arogantním, povýšeným a neustále vyzývavým postojem vi všem autoritám a pravidlm. Cílem takového dítte je, aby cena, kterou je teba zaplatit za nadvládu nad ním, byla tak vysoká, že mu jeho sebevládu budete tolerovat. Hlavním píznakem je vzdorovitost. Skryté (Pasivní vzpoura) Svéhlavost se zakrývá tím, že dít nabízí náhražku za poslušnost (eknete mu, aby vyneslo odpadky, a ono vám místo toho pinese kvtinu), která se o vlásek vyhne obsahu píkazu a která manipuluje rodii, aby je uvedla do zmatku a podlomila jejich autoritu. Je-li 24

27 takové dít konfrontováno, nabídne spoustu argument a bude se zdráhat pijmout jakoukoli osobní zodpovdnost. (Píznaky jsou: argumentace, pokus o svalení viny za neposlušnost na vás nebo druhé, je-li pistiženo, špulí ústa.) B. Náprava: 1. Dávejte pesné instrukce. (Mžete je dokonce zapsat a vyvsit je nebo je nechat dít peíst, a je-li to nutné, dokonce i podepsat.) Varujte ped dsledky neuposlechnutí bude to psobit jako mávání rudým praporem ped býkem. Oekávejte, že dít bezpochyby otestuje váš charakter. (Konflikt je samozejmou souástí správné výchovy dtí.) 2. Když svéhlavé dít neposlouchá, napome te je (vyjádete slovn svj soud nad špatným skutkem), a nepijme-li okamžit vaše napomenutí, uplatnte tlesný trest. (Viz kapitoly o vzpoue a trestu.) Zbytek této knihy bude pojednávat o tom, jak vychovávat problematické dti a jak vychovávat také ty vlastní. 25

28 Radosti a zodpovdnosti babiek Nancy K. Asbill 2. ást Minule jsem psala o tom, jakými zpsoby mžeme ve svých dtech a vnouatech povzbudit touhu po následování Boha. A v poslední dob jsem nad tím znovu velice pemýšlela. Jedna vc je nauit dti rozeznávat mezi dobrým a zlým, ale jiná vc je vložit do nich i pedat jim touhu po spravedlnosti. Nemžeme nikoho pinutit k tomu, aby miloval Boha, ale vím, že mžeme žít takovým zpsobem, který bude naší rodin a pátelm pinášet život. Jeden služebník vydával svdectví o tom, jak silný dojem v nm zanechala jeho maminka díky svým modlitbám na kolenou, lásce k Božímu slovu a každodennímu životu pro Boha. Už jste nkdy sledovali své malé, eknme dvouleté dít? Dlá vše, co vidí u druhých. Nkdy ped sebou tlaí tžký smeták, jindy si vezme kartá na vlasy a eše se pesn jako maminka nebo opakuje zvuky, které nkde slyšelo. Mohli bychom napsat nekonený seznam dobrých i špatných návyk a zpsob, které dti pebírají od tch, kteí jsou jim autoritou. Znamená to tedy, že mj každodenní život má vliv na mé dti i vnouata? Vím, že ano. Jednou jsem hlídala pt ze svých vnouat a dlala jim veei. Dti byly tak jako vždy plné energie, a tak jsem vdla, že jim budu muset pomoci pochopit, jak je dležité jíst svou veei, užít si jí a hezky si pitom spolen povídat a neskákat si do ei. Posadila jsem je ke stolu a zaala s nimi mluvit o slušném chování a o tom, jakou to má souvislost s Bohem. Že je napíklad slušné pkn poprosit a promluvit, až když na nás pijde ada. Není naopak slušné vstát od stolu, aniž 26

29 bychom se zeptali: Omluvíte m prosím? Nemluví o tom snad apoštol Pavel, když v prvním listu Korintským 14:30 íká: Pakli by jinému tu písedícímu zjeveno bylo, první ml. Verš 33: Nebo není Bh pvod rznice, ale pokoje, jakož i ve všech shromáždních svatých uím. Tak jsem s nimi sedla u veee a mluvila o rzných vcech z Bible, aby získaly porozumní. Jedno vnouátko se na m najednou otoilo a eklo: Babiko, ty znáš snad všechny verše z Bible, které jsme se kdy uily zpamti! Mají totiž za úkol nauit se vždy pes týden nkolik verš. Musím se piznat, že neznám všechny verše, které se dti uí, ale protože ten malý klouek slyšel njaké povdomé slovo, myslel si, že všechno znám. Co to znamená? Vím tomu, že naše dti nkdy slyší a vidí více, než si myslíme, a tento malý chlapec vdl, že s nimi mluvím o vcech z Bible. Když zaneme s dtmi od malika, bude to na n mít trvalý vliv. Mžeme teba zaít každý den chvilkou s Pánem. Naše dti si toho urit všimnou. Nebo se s nimi mžeme sdílet o tom, jak je skvlé být Božím díttem. Co takhle zaít pes den zpívat, povzbudit se radostnou chválou a ve chvíli, kdy se objeví potíže, všeho nechat a modlit se? Nkteré z vás si v této vci poínáte výborn, a vidíte u svých dtí ovoce. Pemýšlela jsem také o žen statené a o tom, jak mžeme do našich dvátek vložit touhu, aby takové byly. Vím, že je dležité naše malá dvátka povzbuzovat a ukazovat jim, že být malou slenou je skvlá vc. Mluvit o tom, že být ženou je výsada, ukazovat jim, jak má mladá dívka mluvit a jak se chovat. Vždycky svým vnukám íkám, že být ženou s sebou pináší spoustu zábavy i legrace. Dbám i na to, aby se dvátka nechovala jako chlapci, nešplhala, na cokoli je napadne, ale pvabn chodila i sedla jako sleny. (Ne, aby se jen tak rozplácla na keslo!) Možná to zní hloup, ale nejsou to práv ty malé lištiky, které nií vinici? (Píse 2:15). Nejsou to ty malé vci, které postupn rostou, stávají se vtšími a vtšími? Je opravdu dležité, abychom naše dívky vyuovaly, jak chodit v povolání ženy, postupn je uvádly do vcí s tím spojených, jako je šití, vaení, a pitom vždy mly na mysli Boží zámr. S chlapci je to podobné. Potebují vdt, že je ohromné být uctivým a galantním mladým mužem plným energie, která je konstruktivn využita. Ráda bych na tomto míst zdraznila, že je dležité vštpovat 27

30 našim chlapcm a dívkám slušnost (cudnost), aby sourozenci respektovali, že Bh stvoil dvata, aby byla dvaty, a chlapce, aby byli chlapci. Slovo slušnost slovník vykládá jako vhodn, náležit omezen (umírnn) smyslem pro vhodnost, tudíž nikoli drzý nebo smlý, troufalý nebo arogantní, vychloubaný, nevázaný nebo nepístojný. Slovo cudný nebo cudnost znamená ryzost a istota tla, slov a zpsobu vyjadování. Když jsem si v Písmu vyhledávala verše o slušnosti, došla jsem k zajímavé myšlence. Manžel vyhledal ecký význam slova slušnost, které je použito v 1. Timoteovi 2:9 1. Je to slovo kosmios, kosmiou (od slova kosmos), které znamená ád, uspoádání, spoádaný, ádný, decentní, pimený. A slovo kosmos v anglitin znamená vesmír, svt, systém ádu a harmonie ve stvoení. Není to zvláštní? Pro m to znamená, že ctnost kosmios není jen zdvoilost nebo vhodný zpsob oblékání a dobré mravy, ale vnitní vesmír život jednotlivce, který se zjevuje a je patrný navenek. Mluví to ke mn o svatosti, kterou mohu vštípit do života svých dtí a vnouat. Když jim budu ukazovat dležitost ctností v pirozených vcech, vypsobí to, a to je nejdležitjší, ctnosti v jejich duši. Význam slova kosmios poukazuje na lovka, obana, který v tichosti plní povinnosti, které jsou na nj vloženy, a nechová se neukáznn. Slovník pirovnává takového lovka, stejn jako Pavel, k sophron (1Tim 3:2) 2 lovku citlivému, který se umí ovládat a když je teba, dobrovoln omezuje vlastní svobodu. Naproti tomu slovo semnos (G4586) 3 znamená ctihodný. Takový lovk má milost a dstojnost, kterou neobdržel jen ze svta. Zatímco lovk kosmios si správn poíná ve svém pozemském obanství a je pínosem, lovk semnos vdí za své vlastnosti vyššímu obanství. Semnos vzbuzuje nejen respekt, uznání, ale úctu a uctívání. 1 Takž také i ženy aby se odvem slušným (kosmios) s stydlivostí a s stedmostí ozdobovaly, 2 Ale musí biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, stedmý (sophron), vážný (kosmios), k hostem pívtivý, zpsobný k uení. 3 G4586 je oznaení eckého slova ve slovníku viz i dále 28

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0#0 1 20 3 4# 5, 6 7 #, !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 6 1 2

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 6 1 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2006 1 2 ! " # $ % & ' ( ) *+,-./ 0 1!"# 2#. 3 4 # 556 7 8 # /! 9.# : !" #$%&' Milí tenái, Pedkládáme Vám další íslo asopisu Pikrytí a doufáme, že Vám pinese požehnání a povzbudí

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více