! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven

2 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ /(9 ( +,! 44!" # $% " &%'

3 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Milí tenái, otvíráte již sedmé íslo asopisu, jehož zámrem je pomoci nám, abychom mli ve všech oblastech našeho života Boží pikrytí. Doufáme, že pro své životní role mžete naerpat moudrost a ponauení i z tchto stránek. Alespo to je naše nadje. Manželství a rodiovství jsou klíové oblasti našeho života a v tom jsme s vámi, milí pátelé, na stejné lodi, nebo lépe eeno, na stejném bitevním poli. Naše cíle v budování manželského vztahu a ve výchov dtí nejsou malé, ale pokud po jejich naplnní toužíme, díky Boží milosti mžeme obstát. Pedposlední kvtnový víkend jsem s manželkou a dtmi trávil u rodi na Vysoin. Celá píroda je rozkvetlá, letos ponkud opoždn, rzné odstíny zelené naplují louky, lesy, kee, stromy lovka, který se potkal s Bohem jako Stvoitelem, nemže taková nádhera stvoení nechat neteným. Uvdomil jsem si, že všechno, co Bh udlal a dlá, je krásné a úchvatné. A v té souvislosti mi pišel na mysl 18. verš z 1. kapitoly Jakubovy epištoly, který parafrázuji takto: Bh nás zplodil Slovem pravdy k tomu, abychom se stali prvotinami, prvním zralým ovocem, Jeho nádherného stvoení. Kéž nám všem Pán pomže být prvotinami Božího díla, aby pohled na naše životy, manželství a naše rodiny nadchl a potšil každého, kdo se s námi setká. Kéž obdržíme korunu slávy, jako ji dostala holika na obálce tohoto ísla na jednom z našich dtských tábor. Jií Kotrla 1

4 (pokraování 7. ást)! "# $%%&' ( # $)" # ""! $ %* " $ +, "! "! """, & & " - $"! "$!%."$." /! " - % "& 01/" 2 13!42 2

5 1"&" "2 1+4-& %" *5 & "%! %2 1 & "2 *5! " "$ $ 16, "47 % "42 1,"& "* % &"2 8 % 7" + 9 *"& ) : " "; -& % < ( Chtl jsem, aby m Bh použil k promn svta; ale Bh chtl zmnit m. " $% # 3 ) & 7 & " "& ) " " ) " %8"! % 3" ")! """=)" " " *") "+/"" ") "- 4 ' %4, % 4 )! &4 -&" $ + + "& ) 7! +!& $"!% % 8"!, + " $% 8" 4 - +!&*%!% ) $ " &! & 3

6 ) & & "; 8" B "!+!& &$ &( 6& & & C + ;)& ( 7! $!D ( & "<& &! &! 018 ( &$! 2E6+!& " & & ; -$! +!&! 8" D!% &) #! 7 &! $") ; !& & *%2,&%+!& 46F% "+!&&,! & +!&$ + $ -! ""! ( ++!&$"! $"! " + & + 8"!! +!&/ $"$(! $ %;*"6 "! )% " "" % & 8! F " & & - &, )! "&! " % %1&2$!! &! ) " 7 &*! "! " %" 4

7 ,$)! "&&4 $$( "$! $ ) & & ;2 -" & )! " % Nov obrácený kesan mže chtít létat, ale asto není ochoten vynaložit úsilí, kterého je teba, aby se vyvinuly jeho duchovní svaly. $ "7 $% "%$ /!!"!" &! * "! """ %:!!!F " "!!< $ "! %"%%! %; $! $%28 $;< $%, $& $" " $ & " " 7 " $ % C 1+%B;6$" 42 8 " - $ $ % &% " 7 " /$" 8 "F!1%2$(!. % )& 3! 0 17 & % & + " 2 16 "!;2 5

8 17!&,," +,- %"," : * % $ ""!&;2, 0! HI0J8) K, "$ >%! %" 3(!! $ & 6, :!% +!&- & &0 #! $!!!! HI0H8) K F% $ %.!! % %! "&! 8!& %! $ "! &! % "!" & L, $ "!% &; < &, & &( " %% +!& ( 6 Byli jsme uinni pro velké výšky, kde je erstvý a istý vzduch. Ježíš nám dává svého Ducha, který nás pesvduje, že jsme hodni dosahovat cíle svatosti srdce a mysli. % & 9 +/&0&!' (!') *+!, " "!% )!) $ " %& $$ +!& % "$! 7! & " "! $ && 8! &

9 $!;)! "" +/;," "! & ( )!!& %8 4 8& "!& L "! %&( % % 7 "+!&&>!M! (! %!% & 27!!" &+!&! " < < $ & 4 -! "4, F ;$ % &+ + & 6$%&0 )<NO,/68P/L<-<,<<C; 7! &, -Q/*C6M6; -"! / & ", % $% )'R*S</*C6NT*O; 7! %!$! $,!! $ % &6" "( " " $, " 7

10 )5! " &, $, &! ""! "! 7!$ $ ( &6 " ;,"! " % " &L &! "!)! 8 9 & % " $"8 $- "( % " $! $!! /$ $)!! 8

11 (!)*) +&",- )!../*)&0 # ) 1!&)")2# 3& # 3 &# 4 +'# '5 4 "+ # # '5 +&' # ' 4 51!# # '5 6 1 # 1 + ) " # % "7 # %4'8 # # %"1 49 &" $ $ # "&%- +& # # ) 6 # +&'# 3''# +) " # %# '5' 4'4# "$ 5 )!!': "# &)$ )%& +&+ #!! # '56 "4 %"1 4 # )21 "'# ' 5 '; '"+& # # # < # $ 4 &""149 # + < # ) ""! 2# # )2# &# # $ '3' +&%3''%#!+& ;# '# +&' ) +# '5=3' +& # > # # '5 # +&''& + "# # # $ # &"!'') 4# '5' &'$# +&'& 5'&# '"$ & 4;# + #! < # +&' # # '51'!'3' $ ;"1 '!'' 4"5!!';# " )47 $'# # 15'4'+''4 $'+!7 )%& # '5 +&'?&' # 5 1 # '5 ;!' 5!! < 2# 4 # '55 42!! 3' 1# %!" +& # '5 4 2 "!"# "# # % # 4 # 2+ # )45!' 9

12 # # )4"2;# # & +! # $ # 14 4'+'# +& ;# # '5"!' 4'+' '4 # "! 1 # A # # + =;# 141+ # # $ & 3# & # $ " ) '!'+& " ;$)# A4'8 # # &"5 <!' )$ # ;# # + B "& # 4 $ # 5& 4 2 ) '5# "# "!'C # " 1!# ;# )D# A" # 4 4'8 # # & $ ; 2 1 # '5+& =>!+!=!+!=C4 # ))2+& <# '5 # 4!' # ;+ 9 # 7 6 +&#!26!)#!' #?& # +&*1 # &$ )!' # '5 +&%=< # '5# ) "51 E"# # ) 4# +&! # ) 6 # # 4)+ +&- 4# 5+& +& 4 # '5) " 5F 2'96 5# "# 2# +' ) # '$ '= )"1!& +# 3&# 4 % G!# E%) 4G!1& +!'4)H +!'4)I!+&+ "$& # # 4 =;5+5 +&5 < # ''# +!1#!)6 '# + G!# ) 4 # # $ < 1!1+A )'$ " ) = # 1+&1 ;! A6 +&+"! "! +& < %"!))%"# # +& 4#! 9 '1+4+&+" ) 9 '# 4 6 5*'45 # # # # +& ) '$ =B " ) )'$ ; # $ & 47 J '4G!1# ) # *14 # '5? # '5'4)!!)9? 10

13 # '5'4# &$ 9- # $ '1* - + # # # ';+ G!'4& +&# 9 3 ) "# &;4)# ) ")%# # 4) " 5) &2# < # # +& )*1 4# 117 # ),*1K AK/ 0J '4)!" # E *) " #!+ +&;! G # )%;5 )4'+''41G!!'4)$ '!! "!)L 4!! %!4"2# # )$ # #! ")5# ;! # 3& # 2 *) " # # " % " 5 J'4 + +<' )<# '5 4);G!'< F)+# +&!2) # # '5 #!'4)# +< #!'# ' 4" & + ' # J '4 #! G # )% $" & *1 )5)2" M# 4& " # ' # 4!"LH # "%*1 AKNA3"LH # "%:;5*1,*1 OAK.0 4 $ # )!"L H J'!'+& # # # ) 4 $ 4!"L H '4 4 # # ) # )+!"!" # )*#! G # )%#!"L1H # # "% '# '5!!' "'"!8 &1+& 7 +& " )! ) "& # )2# &#!'5') 4 $ +!149;# 1!' 9 +!'? 2# +4# '5! 4% ';# "'3' 1# % 4# '5 # +4 44# '5'1 ;# # # '5147 $)# +& +&'"!'& ' J'4# # ) 15!' $ H # A* " ) % '# '5; 11

14 # +& 3! # # +!' # 2# # 46! 4!'!' # 9 # +&6 +&# 415+&#! D# # '51;# # & +&5+&D # A6 # "4 4) &2)!'& # <!'# '5)# =3'!'# %9; 49; # 1+& # +&; # ' # ' H 1+& "! 5 +&+# 6 ' '5# ) $ 4 96 # '9 # " " '# +&)4'54 94'!1'5;'+&+'5< "42 " & # & "P # "5# # 8 # $ $ $ & ;# &# #!! '# '5+&'*# '&!' )'$ ;# +& ) 496 +&# < "5 4 2 Q4) # +&+&G!!'# +';!'# &) "# & ;!' 5 4 # & 4) '!')% 3& #!') 6 +& % 96 +& % 3 4!'!')!1) "5 '+ 4 + )? # '5'4+&# 449-4) + 1! "!' 3 +& # *# 4 # % G!'4& "3 ) "# &"!' 4)+ 1;+ # 9 - " ) J + # 9? # '41# '596 )4$ # "!? # # G!# '419*)'$= ;# < *) 4# '+&+#! # #!2 > 2?&+!2 %93&# # 4 # 6 $ 6 + # 1 + 9J + 9 J'4+ # # )'4 & # # )# ) 7 %;43&# %96 + # '' 1 # R! # +& ) %& # )? 12

15 3 %+3 &&1+&;# # ' &1+&+&+#!2 3 & #!2) 2 # ") " ) '4 # # '4 +&# '4 # +&+)+! $! < # # ") *) 4 # ") ) #! #! ;! ) "# &) "# & 5# +&" + #! #! ) &1+& # "!)3 &4'+''"!) 49;+ '"!)9 $ +&; # # # $3 4 6! 1!'4# # # # % *45J) <% ) 45 ; 55 )' ; 5 )' )2# &# 1 3) ) ; # # ) 5 +1 ) - ) '!) "!)L** "!)L 3 ' 1) " F *1! ;5"!)L) &1+& ) G! ' 3 & J'4 # # &) # 'J) < +&"!)& 4 9< # $ # '53 &# # &# + "!)< # J'41 5 +& L ): 6! 2+& +& 49? 59"" " # # "!)L M# 4 +& ';'4! % " # L # '5# +&'!!' # 4) "$ & # # # 4 # '< 4%) " 7 # %"1 < 1; # 1 ) & ; 3& # "!)!) % "!) )2# & 1 )"# # $ ;! # 3& 2 ; '4 " ' 1 1 1&4 *) 4 + +&% ) # 1 )"& 6 +&# )*) 4'# 3 & " ;5+ # " # J '4# +&' # '5 ) +&'*# #!! #! 4; # # D # A 3 4 $ #!+M F ;'54 # '5 17! +&'; & #!'<4 # 3 &)2;# 9;# 13

16 Ideál dnešní doby!"# "#$"% & '( ) *+(( ((",* ' )& -( '(".' )* ) ) + *-( +(* & " / ( - ( ) )) +) ) & *0*( *" % * ' ) 1* * ) + (* (" 2-1 '("3' )*(* 1 ( *(-) '('() ')*( &!( $) ( "4 +)*54 )' )& ((" 6 * ) * " 7 + (( 1* " 8+- (4 9) +& : ("01' ( ) 0*( 1) 3) +) ( ) ' * ) * " 2 ' +( -*+ ".* )) -- ) ) '( "; ' ) 1 '( ( ( ( -"81 *) 01" <1 +- )* ) ** ()'("8+ ) *+ ** )' (-" 14

17 < )* -* ( ) + )*' "<1-(-( 01)* --(-"0 + "0& ( % ' ) '( ( ' " 0 ) = "7) "<*: 1>.1) +-() ()* +" 8( (1 )*--*'" )* ' "; ()* - "; )*& *(') * "4- ( ' )*?" < ' -' ) * +"; ) ' ' (-) - ( "0 - () * + ( ( "; "; * " A + () -" 8+' 11 + ";(- "!B ) 01 ( 1 ) '*( )) ( -("8 )*)* '+-(- (58'-:)* )*( 58'('+()(() '( (-) +(58' '? 1 * 5,* +-) ",*' ( ) "C) +( ) * 1*('(* (* " * )01 +*)?*** ( +) 1 15

18 (' +(* ((* ) " 4 ) * ' )* & '() )*) -( () )* (1 '( "F +()* *) )( ) -()-G ) * -( 1* ) * ";( ( ( * -( ' " +*)* * +*)*) ) )(-( ) * (* & " 0 I 1-() -(+(-("J* 1* "7*(( '!* $ " 2' )'( '()* ) "F+()* *(( **** & +("60*( *- ",* -( ( ) -:)* =",**( /(('( 0*( '( *) ) ( ) *) ) *" 8 ()* - 8-)?)*4 ( ) * ) +) *K*" 16

19 Milí bráškové a sestiky, vy, co m už njakou dobu znáte, víte, že v kuchyni jsem jako ryba ve vod. Uspokojit mnohé mlsné jazýky není sice vždy jednoduché, ale ne nemožné. A protože obas dojde inspirace nebo je spíše chu na nco nového, jednoho dne si to žádalo upéct nco in. Probírám kuchaky i opsané recepty, ale nic se mi nejeví dostaten originální. A tak jdeme s Anikou na písek teba nám sousedka nco poradí Vyjdeme ven a ped vchodem zase jsou tu na zemi samé papíry. Vera jsme tu zametali! A tak papíry trpliv sbírám a co to? Prohlížím jeden z nich a na nm buchtu s pudinkem celý recept i s postupem práce! Zní mi to zajímav a pitom jednoduše. To tedy zkusím! A je to opravdu dobrota. Tak se s vámi o ni podlím tentokrát jen na papíe: Buchta s pudinkem Piškot: 4 vejce (sníh) 200 g cukru 200 g polohrubé mouky 1 prášek do peiva 1 dcl vody 1 dcl oleje Udlat tsto, na neupeené nalít cik cak pudink okoládový nebo kakaový (3/4 l mléka, 2x pudink, cukr), upéct. Horké pomazat zakysanou smetanou (2 kelímky po 200 g) + moukový cukr, posypat skoicovým cukrem. A ješt chci povzbudit vás, milé sestiky maminky: vy, které máte doma malé budoucí kuchainky, pomocnice a manželky dovolte jim už te, aby vám byly po ruce a také se vám pod nima v kuchyni pletly. Vím, trvá to všechno více než dvakrát déle (a ta spouš v kuchyni!), ale když si vzpomenu, jak m i mé dv sestry maminka od malika v kuchyni povzbuzovala, a vidím dnes i naši tíletou Aniku, jak ji vše v kuchyni zajímá, sleduje m a napodobuje i ve své malé kuchyce mám radost. Co do nich s trplivostí zasejeme, to ony jednou s radostí sklidí! Jarka Srkalová 17

20 # ; < 9 +9 %, =<, - +9<=( <,(, (, = ) <"A * (, %% B +&)S F (pokraování 7. ást) : 2 Na své cest k dosplosti procházejí dti nkolika více i mén zetelnými vývojovými stádii. Biblická etina a hebrejština užívají pro tato vývojová období specifická slova. Zvolili jsme pro n termíny nemluvn, dít, dospívající a dosplý (viz dodatek C). Porozumní obsahu každého z tchto období je dležité pro pochopení výchovy. (Nezam ujte, prosím, tyto termíny se stádii rozvoje definovanými psychologií.) Pojem nemluvn používáme pro vyjádení prvního vývojového období dtství. Zaíná naprostou závislostí na rodiích, obzvlášt na matce. Nemluvn je bezbranné a potebuje neustálou fyzickou péi. Vyžaduje, aby každá jeho poteba byla okamžit uspokojena. Díky péi, kterou pijímá, se v nm v tomto období rozvíjí pocit bezpeí. To znamená, že dít chováme, napl ujeme jeho poteby, povzbuzujeme ho ke komunikaci a zajišujeme, aby bylo v teple a v suchu, nakrmené a netrplo žádným nepohodlím. Toto první období rychle utee, jak dít postupn nabírá sílu. Ruku v ruce s tím, jak pi napl ování poteb dítte ustupuje jeho závislost na druhých, zaíná dít objevovat pocit sebedvry. V moment, kdy dokáže 18

21 vyjádit svoji nezávislost tím, že se samo pohybuje po okolí, nemžeme je již považovat za nemluvn. Pojem dít používáme k oznaení malého dítte, dokud nedoroste do puberty. Práv bhem tohoto období se dti pokusí ustanovit svoji vlastní vli jako svého jediného pána. Je teba poítat s tím, že se budou vzpírat a bojovat proti všemu, co by njak omezovalo jejich svobodu. Jejich vlastní touhy budou urovat jejich chování ve snaze uspokojit sama sebe. Chce-li dít obdržet souhlas, dokáže na as dlat to, co se od nj vyžaduje. Když chce pivábit pozornost, mže toho dosáhnout i tak, že zámrn nco provede. Když se rozhodne projevit svoji vlastní vli, vyústí to v konflikt s vlí kohokoli jiného. Snad všichni rodie zažili situaci, kdy dít odmítlo oblíbený bonbón nebo nco, co má rádo, jen aby mohlo vyjádit vlastní vli a nezávislost. V tomto období vývoje se formuje pevážná ást zpsob jednání, které se pak vinou celým životem. Návyk respektu k autoritám, poslušnost, úcta k právm druhých, poctivost, trplivost, sebeovládání, pracovní a studijní návyky, zájem o druhé a osobní spokojenost se mohou rozvinout práv v tomto období. Vzhledem k tomu, že mysl dítte je v tomto vku ve fázi formování, mli by rodie ustanovit všechna pravidla správného a nepijatelného chování a mli by vyžadovat jejich dodržování. Období dtství se do urité míry pekrývá s obdobím nemluvnte. Od okamžiku, kdy nemluvn zane uplat ovat svoji vli, je mžeme považovat za malé dít. V dob, kdy dít dosáhne dvanáctého, tináctého roku vku, pesouvá se do dalšího vývojového období nazvaného dospíváním. Pojem dospívání je použit pro vymezení vku mezi dvanácti i tinácti a dvaceti lety. Bhem tohoto období se rozvíjí osobnost lovka. Ruku v ruce s tím, jak se dospívající snaží získat vlastní identitu, vynoují se jeho osobní zájmy a preference. Zaínají vyvstávat prvky mužství i ženství a dochází k sexuálnímu zrání. Pro dospívajícího lovka je dležité poznat dvody pravidel, jejichž dodržování se od nj vyžadovalo. Dospívající se natahuje po rozsáhlejších právech, zárove však také narstá jeho zodpovdnost. Má potebu být pijímán a uznáván jako jednotlivec. Bude hledat nkoho, koho by mohl obdivovat, s kým by se mohl ztotožnit a koho by mohl následovat jako vdce. Je to období, ve kterém mže mít rodi maximální vliv na jeho zpsob uvažování. Podle toho, jak rodie zvládli období dtství, bude dospívající bu pipraven pijmout, nebo naopak zavrhnout jejich radu, zpsob života a možná i jejich osobu jako takovou. Správn vychované dít zane v období dospívání jednat na základ vštípených princip a bude pijímat narstající povinnosti a zodpovdnost za sebe sama. Dospívající lovk, který nebyl 19

22 piveden k poddanosti rodim, se bude ím dál víc bouit vi všem snahám ze strany rodi, školy i jiných sil, které by se pokoušely omezit jeho naprostou svobodu. Dospívající, který se v pravém slova smyslu nauil ovládat své rodie, nad nimi bude dominovat s cílem uspokojit svoji sobstednou existenci. Pojem dosplý se používá pro syna i dceru starší dvaceti let. Podle Bible se dosplý muž ve vku dvaceti let stává pln zodpovdný ped Bohem a národem, vetn branné povinnosti a odvádní daní. Dosplá žena nadále zstala pod ochranou a vedením otce až do doby, než se vdala. Dosplý, který prošel celým obdobím dospívání, se v podstat dobral konce období výchovy. Správn vychovaný dospívající, který se nyní stává dosplým, bude své rodie i nadále ctít. Jeho život bude odrážet dobré vychování, kterého se mu dostalo, a stane se zdrojem veliké radosti rodi. Pokud si rodie získali úctu pro svj charakter a moudrost, bude se k nim jejich dosplé dít vracet o radu. Na základ slov, která jsou v Bibli použita k popisu jednotlivých období vývoje, lze nartnout následující chronologickou osu. NEMLUVN DÍT DOSPÍVAJÍCÍ DOSPLÝ 0 let Obr 8.1 Biblická období vývoje dítte Rozliší-li rodie vývojová období u svých dtí, obzvlášt pak období dít a dospívající, pomže jim to pochopit výchovný význam velení a vyuování, které jsou popsány v následujících ástech knihy. Z toho, co bylo napsáno v této kapitole, tedy vyplývá, že dti nejsou zcela nevinné, isté desky, které by byly formovány pouze prostedím. Naopak vidíme, že jsou to stvoení poddaná psobení mnohem vtší síly, která se nachází uvnit. Na základ toho lze dospt k uritým závrm: Píinou híchu se nyní lidstvo rodí v padlém stavu, nikoli tak, jak ho Bh pvodn stvoil. Každé dít se rodí se svou vlastní a nezávislou vlí, která bude usilovat o autonomii. V každém dítti je vštípena lidská híšná pirozenost, která je mže ovládat a vyústit ve zcela sobstednou bytost. 20

23 Je zodpovdností rodi, aby omezovali pirozený sklon dítte nechat se ovládat svojí híšnou pirozeností. Dti jsou biblicky popsány z pohledu rzných období vývoje. Každé z nich je charakterizováno ním specifickým. Pochopení podstaty dítte by mlo rodim pomoci si uvdomit, jak dležitou roli hraje jejich autorita. Mlo by jim to také pomoci jasn vidt, jak moc jejich dít potebuje vychovávat zpoátku tak, že budou poskytovat potebné vedení zvení, a pozdji tak, že budou dít uit, aby mlo vládu samo nad sebou. Vk dosplosti Dodatené úvahy Mnoho lidí se chtlo dozvdt, pro se lovk stával právn zodpovdným práv ve vku dvaceti let. Uvádíme zde proto nkolik verš, které se tohoto tématu dotýkají: Exodus 30:14; Numeri 1:3,30 a 14:29. Tyto verše ukazují, že mladý muž byl zahrnut do sítání lidu, mohl být povolán do vojenské služby a zaínal platit dan práv ve dvaceti letech. Výchova bhem jednotlivých vývojových období Po dobu vývojového období nemluvnte je nutné používat zákazy Ne! Nesahej! Stj! Musíme dítti zamezit pístup k nevhodné potrav nebo jej odvracet od nebezpených situací (bazén, ulice, elektrické zásuvky, žehlicí prkno apod.). Jakmile se však nemluvn zane dostávat do vývojového období dítte, omezování by mlo být stále astji doprovázeno vyuováním to znamená vysvtlením, pro dítti nco zakazujete. Pozor: Rodie nemají povinnost podávat vysvtlení, aby tím dosáhli poslušnosti. Veškerá výuka by obecn mla picházet až poté, co dít poslechlo, zvlášt v pípad malých dtí (od dvou do ty let). Pozdji, když se dít dostane do období dospívání, by se omezování mlo týkat pouze tch nebezpeí, v nichž dotyný ješt nemá dostatek moudrosti (nap. nevhodná pátelství, initimní situace s osobami opaného pohlaví nebo odmítání základního vzdlání). Rodie by mli normáln oekávat, že dospívající bude jednat na základ vyuení, kterého se mu dostalo bhem jeho dtství, i když je teba obas mu nco pipomenout nebo jej 21

24 konfrontovat. Je to doba rozvoje osobní zodpovdnosti dosplé zralosti. Na téma kdy a jak efektivn vychovávat bude ješt eeno mnohé. Ti negativní povahové rysy Zdá se, že dti se obecn rodí s jednou ze tí vlastností híšné povahy nebo jejich kombinací. Bhem seminá, kterých se v prbhu let zúastnily tisíce rodi, jsem se vždycky ptal, jestli existuje dít, na které by tyto vlastnosti nepasovaly. Nikdo se mi nepokoušel dokázat, že tomu tak není. Pokud dít (nebo dosplý) teba lže (podvádí, manipuluje), krade, klame, neposlouchá nebo se chová surov, jsem toho názoru, že všechny tyto híchy vyvrají práv ze zmínných tí vlastností a vtšinou pouze slouží k zastení tch dominantních. Píkladem budiž nap. dít, které podvádí a opisuje ve škole proto, aby zakrylo svoji lenost nebo pýchu. Následující popisy by vám mly pomoci odhalit každou z tchto dominantních negativních vlastností. Obsahují též podnty, které by vám mly napovdt, jak napomoci vašemu dítti pi pekonávání hlavních slabostí. Poznámka: Tyto vlastnosti zpravidla nelze identifikovat díve než kolem šestého až osmého roku života, kdy je dít neustále pobízeno, aby dlalo vci, které se mu dlat nechce, nap. fyzickou práci nebo aby se uilo. Dvouleté dít bude vyvolávat zdání, že má všechny ti negativní vlastnosti. 1. Lenost (Schlíplost) A. Píznaky: Dít, které trvale nevyužívá své schopnosti, nedokonuje zadané úkoly (udlá je napl nebo se jen tak poflakuje); vymlouvá se na zapomntlivost; sní za bílého dne; schovává se za podvod nebo lež, obviní vás, horko, psa, prost cokoli, jen aby se vykroutilo. Pozor: Ne všechny dti, u kterých lze tyto píznaky pozorovat, jsou líné. Ped tím, než zanete s intenzivní výchovou, je teba si ovit, že dít netrpí vadou sluchu nebo zraku, že netrpí podvýživou nebo nedostatkem spánku (je až k nevíe, kolik rodi dovolí být dtem vzhru déle než do pl deváté nebo do devíti veer, a pitom od nich oekávají plný výkon) nebo že se po nm nepožaduje práce i studium, které pesahují jeho schopnosti. Pokud napíklad dít zvládá tení jako teák, je nepimené od nj vyžadovat schopnosti pááka v pedmtech, ve kterých je závislý na své schopnosti íst. B. Náprava: Pokud dojdete k závru, že vaše dít nemá výmluvu a že je skuten líné, musí zaít sklízet dsledky svého konání. Líný lovk nenávidí práci. Musí pochopit, že lenost ho nakonec bude stát více úsilí než požadovaná práce. Pokud se dít loudalo se sekáním trávníku, odpovdí 22

25 mže být to, že bude muset posekat celou zahradu. Pokud dít nedbale a napl napíše domácí úkol, aby ukázalo, že nemá zájem, mžete od nho požadovat, aby úkol krasopisn pepsalo. Nebo mu jako dsledek mžete ješt jeden úkol pidat. Dív nebo pozdji dítti dojde, že lenost se nevyplácí, nebo se oteven vzbouí proti vaší autorit. Pak je nutno dosáhnout nápravy použitím pimeného tlaku. (Viz kapitoly pojednávající o vzpoue a trestu.) Samozejm je také nutné dít vyuit v tom, co o lenosti íká Boží slovo poté, co dít pijalo zodpovdnost za své iny (tedy trest). 2. Pýcha Definice: Sebeklam, kterým lovk trpí ohledn své dležitosti. Pýcha si myslí, že je bu lepší nebo významnjší než skuten je, nebo podadnjší, než skuten je. (Falešná pokora implikuje stejn velkou pýchu jako vychloubanost.) A. Píznaky: Zjevné dít se pece uje, je posedlé perfekcionismem (nikoli z osobního zájmu, a dokonce ani pro sebeuspokojní, ale proto, aby získalo chválu druhých). Takové dít prahne po pijetí, komplimentech a uznání druhých. Perfekcionistické dít má obvykle nadprmrný intelekt a nutkavou vnitní hnací sílu dosahovat výsledk. Bude vyžadovat pozornost, zvlášt tehdy, kdy do situací vstupují druzí lidé (sourozenci, návštva, telefonát) nebo teba matina práce. Otcové, dávejte si pozor! Tahle malá holika s vámi dokáže manipulovat podle své vle. Mezi projevy otevené pýchy patí žárlivost, marnivost, postoj já první, jenom já, vychloubání a touha ovládat druhé. Skryté dít se podce uje, píliš lehce se vzdává, má prmrnou i podprmrnou inteligenci, nebude soutžit, vyhýbá se tomu, aby se na nho soustedila pozornost (s cílem vyhnout se nutnosti nco udlat), rozhodne se, že neuspje, ješt díve, než se o to pokusí, asto budí dojem líného dítte, ale ve skutenosti jím není. Samo sebe snižuje tím, že se srovnává s ostatními dtmi nebo sourozenci, kteí jsou rychlejší nebo se zdají být chytejší. K ourání, vyhýbání se druhým, nezapojení se do kolektivních her, ustupování do pozadí to vše ukazuje na povahu podce ování. B. Náprava: Oba dva, ten, který se pece uje, i ten, který se podce uje, potebují vyuit o smyslu Božího plánu, o Boží moci, Božím pijetí každého lovka a také o nebezpeném híchu pýchy. Poznámka: Psychologie zvstuje potebu pozitivního náhledu na sebe sama jako léku na špatné mínní o sob. Bible vyuuje, že cílem kesana by naopak ml být obraz Krista. (Pro porozumní, jaký je v tom rozdíl, tte 23

26 prosím Biblický pohled na sebeúctu, sebelásku a mínní o sob samém od autora Jay E. Adamse, vydavatelství Harvest House.) Peceova Dítti, které vyžaduje chválu, by mla být odepena. Ukazuje-li vám takové dít obrázek, který namalovalo, mžete ocenit pkné barvy nebo námt kresby, ale vyhnte se komplimentm ohledn techniky malování. (Nepodporujte jeho posedlost perfekcionismem.) Bude-li se dožadovat, abyste obrázek povsili na nápadném míst, mžete navrhnout, aby si jej povsilo na své vlastní zdi. Nikdy nedopuste, aby si takové dít vynucovalo pozornost tím, že bude perušovat konverzaci dosplých. Vyuujte je zdvoilosti a sebedisciplín. Pochvalte je za projevy dobrých postoj k sourozencm a ostatním lidem, za jeho trplivost, nikoli za takové vci, jako jsou dosažené úspchy nebo vzhled. Pokuste se jej pochválit v okamžiku, kdy to neeká. Nesyte pýchu. Je neukojitelná! Poznámka: Výborná terapie na léení sobstednosti je vyžadovat službu druhým. Výpomoc v dom pro seniory i ustlat sourozenci postel a vyprat mu obleení mže po njaké dob napomoci ke zmn postoje. Podceova Takové dít potebuje všechnu chválu a pozornost, kterou si vynucuje pece ova, nikdy si však o ni neekne. Hledejte zpsob, jak ocenit nikoli výsledky, ale úsilí takového dítte. Zbudujte jej upímnou pozorností. Jeho úsilí by mlo být v soukromí ocenno pochvalou, kdykoli dosáhne by drobného úspchu. Mli byste vytipovat oblasti jeho zájmu (stavba model, práce se stavebnicí nebo cokoli jiného) a nechte jej, a pi této innosti asto zakouší úspch. Potebuje se nauit, že bude pijímán na základ své píle, ochoty a pokory, nikoli na základ toho, jak se dosažené výsledky srovnávají s výsledky druhých. Potebuje porozumt tomu, že je pijímáno takové, jaké je. 3. Svéhlavost Definice: Nutkání být nezávislý (samovládce) a zamítat každý cizí pokus o stanovení toho, co, kde a kdy se bude dlat. A. Píznaky: Zjevné Svéhlavost se projevuje arogantním, povýšeným a neustále vyzývavým postojem vi všem autoritám a pravidlm. Cílem takového dítte je, aby cena, kterou je teba zaplatit za nadvládu nad ním, byla tak vysoká, že mu jeho sebevládu budete tolerovat. Hlavním píznakem je vzdorovitost. Skryté (Pasivní vzpoura) Svéhlavost se zakrývá tím, že dít nabízí náhražku za poslušnost (eknete mu, aby vyneslo odpadky, a ono vám místo toho pinese kvtinu), která se o vlásek vyhne obsahu píkazu a která manipuluje rodii, aby je uvedla do zmatku a podlomila jejich autoritu. Je-li 24

27 takové dít konfrontováno, nabídne spoustu argument a bude se zdráhat pijmout jakoukoli osobní zodpovdnost. (Píznaky jsou: argumentace, pokus o svalení viny za neposlušnost na vás nebo druhé, je-li pistiženo, špulí ústa.) B. Náprava: 1. Dávejte pesné instrukce. (Mžete je dokonce zapsat a vyvsit je nebo je nechat dít peíst, a je-li to nutné, dokonce i podepsat.) Varujte ped dsledky neuposlechnutí bude to psobit jako mávání rudým praporem ped býkem. Oekávejte, že dít bezpochyby otestuje váš charakter. (Konflikt je samozejmou souástí správné výchovy dtí.) 2. Když svéhlavé dít neposlouchá, napome te je (vyjádete slovn svj soud nad špatným skutkem), a nepijme-li okamžit vaše napomenutí, uplatnte tlesný trest. (Viz kapitoly o vzpoue a trestu.) Zbytek této knihy bude pojednávat o tom, jak vychovávat problematické dti a jak vychovávat také ty vlastní. 25

28 Radosti a zodpovdnosti babiek Nancy K. Asbill 2. ást Minule jsem psala o tom, jakými zpsoby mžeme ve svých dtech a vnouatech povzbudit touhu po následování Boha. A v poslední dob jsem nad tím znovu velice pemýšlela. Jedna vc je nauit dti rozeznávat mezi dobrým a zlým, ale jiná vc je vložit do nich i pedat jim touhu po spravedlnosti. Nemžeme nikoho pinutit k tomu, aby miloval Boha, ale vím, že mžeme žít takovým zpsobem, který bude naší rodin a pátelm pinášet život. Jeden služebník vydával svdectví o tom, jak silný dojem v nm zanechala jeho maminka díky svým modlitbám na kolenou, lásce k Božímu slovu a každodennímu životu pro Boha. Už jste nkdy sledovali své malé, eknme dvouleté dít? Dlá vše, co vidí u druhých. Nkdy ped sebou tlaí tžký smeták, jindy si vezme kartá na vlasy a eše se pesn jako maminka nebo opakuje zvuky, které nkde slyšelo. Mohli bychom napsat nekonený seznam dobrých i špatných návyk a zpsob, které dti pebírají od tch, kteí jsou jim autoritou. Znamená to tedy, že mj každodenní život má vliv na mé dti i vnouata? Vím, že ano. Jednou jsem hlídala pt ze svých vnouat a dlala jim veei. Dti byly tak jako vždy plné energie, a tak jsem vdla, že jim budu muset pomoci pochopit, jak je dležité jíst svou veei, užít si jí a hezky si pitom spolen povídat a neskákat si do ei. Posadila jsem je ke stolu a zaala s nimi mluvit o slušném chování a o tom, jakou to má souvislost s Bohem. Že je napíklad slušné pkn poprosit a promluvit, až když na nás pijde ada. Není naopak slušné vstát od stolu, aniž 26

29 bychom se zeptali: Omluvíte m prosím? Nemluví o tom snad apoštol Pavel, když v prvním listu Korintským 14:30 íká: Pakli by jinému tu písedícímu zjeveno bylo, první ml. Verš 33: Nebo není Bh pvod rznice, ale pokoje, jakož i ve všech shromáždních svatých uím. Tak jsem s nimi sedla u veee a mluvila o rzných vcech z Bible, aby získaly porozumní. Jedno vnouátko se na m najednou otoilo a eklo: Babiko, ty znáš snad všechny verše z Bible, které jsme se kdy uily zpamti! Mají totiž za úkol nauit se vždy pes týden nkolik verš. Musím se piznat, že neznám všechny verše, které se dti uí, ale protože ten malý klouek slyšel njaké povdomé slovo, myslel si, že všechno znám. Co to znamená? Vím tomu, že naše dti nkdy slyší a vidí více, než si myslíme, a tento malý chlapec vdl, že s nimi mluvím o vcech z Bible. Když zaneme s dtmi od malika, bude to na n mít trvalý vliv. Mžeme teba zaít každý den chvilkou s Pánem. Naše dti si toho urit všimnou. Nebo se s nimi mžeme sdílet o tom, jak je skvlé být Božím díttem. Co takhle zaít pes den zpívat, povzbudit se radostnou chválou a ve chvíli, kdy se objeví potíže, všeho nechat a modlit se? Nkteré z vás si v této vci poínáte výborn, a vidíte u svých dtí ovoce. Pemýšlela jsem také o žen statené a o tom, jak mžeme do našich dvátek vložit touhu, aby takové byly. Vím, že je dležité naše malá dvátka povzbuzovat a ukazovat jim, že být malou slenou je skvlá vc. Mluvit o tom, že být ženou je výsada, ukazovat jim, jak má mladá dívka mluvit a jak se chovat. Vždycky svým vnukám íkám, že být ženou s sebou pináší spoustu zábavy i legrace. Dbám i na to, aby se dvátka nechovala jako chlapci, nešplhala, na cokoli je napadne, ale pvabn chodila i sedla jako sleny. (Ne, aby se jen tak rozplácla na keslo!) Možná to zní hloup, ale nejsou to práv ty malé lištiky, které nií vinici? (Píse 2:15). Nejsou to ty malé vci, které postupn rostou, stávají se vtšími a vtšími? Je opravdu dležité, abychom naše dívky vyuovaly, jak chodit v povolání ženy, postupn je uvádly do vcí s tím spojených, jako je šití, vaení, a pitom vždy mly na mysli Boží zámr. S chlapci je to podobné. Potebují vdt, že je ohromné být uctivým a galantním mladým mužem plným energie, která je konstruktivn využita. Ráda bych na tomto míst zdraznila, že je dležité vštpovat 27

30 našim chlapcm a dívkám slušnost (cudnost), aby sourozenci respektovali, že Bh stvoil dvata, aby byla dvaty, a chlapce, aby byli chlapci. Slovo slušnost slovník vykládá jako vhodn, náležit omezen (umírnn) smyslem pro vhodnost, tudíž nikoli drzý nebo smlý, troufalý nebo arogantní, vychloubaný, nevázaný nebo nepístojný. Slovo cudný nebo cudnost znamená ryzost a istota tla, slov a zpsobu vyjadování. Když jsem si v Písmu vyhledávala verše o slušnosti, došla jsem k zajímavé myšlence. Manžel vyhledal ecký význam slova slušnost, které je použito v 1. Timoteovi 2:9 1. Je to slovo kosmios, kosmiou (od slova kosmos), které znamená ád, uspoádání, spoádaný, ádný, decentní, pimený. A slovo kosmos v anglitin znamená vesmír, svt, systém ádu a harmonie ve stvoení. Není to zvláštní? Pro m to znamená, že ctnost kosmios není jen zdvoilost nebo vhodný zpsob oblékání a dobré mravy, ale vnitní vesmír život jednotlivce, který se zjevuje a je patrný navenek. Mluví to ke mn o svatosti, kterou mohu vštípit do života svých dtí a vnouat. Když jim budu ukazovat dležitost ctností v pirozených vcech, vypsobí to, a to je nejdležitjší, ctnosti v jejich duši. Význam slova kosmios poukazuje na lovka, obana, který v tichosti plní povinnosti, které jsou na nj vloženy, a nechová se neukáznn. Slovník pirovnává takového lovka, stejn jako Pavel, k sophron (1Tim 3:2) 2 lovku citlivému, který se umí ovládat a když je teba, dobrovoln omezuje vlastní svobodu. Naproti tomu slovo semnos (G4586) 3 znamená ctihodný. Takový lovk má milost a dstojnost, kterou neobdržel jen ze svta. Zatímco lovk kosmios si správn poíná ve svém pozemském obanství a je pínosem, lovk semnos vdí za své vlastnosti vyššímu obanství. Semnos vzbuzuje nejen respekt, uznání, ale úctu a uctívání. 1 Takž také i ženy aby se odvem slušným (kosmios) s stydlivostí a s stedmostí ozdobovaly, 2 Ale musí biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, stedmý (sophron), vážný (kosmios), k hostem pívtivý, zpsobný k uení. 3 G4586 je oznaení eckého slova ve slovníku viz i dále 28

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Pehled Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Pehledy jsou pekladem výtah z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém knihkupectví

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více