DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE"

Transkript

1 DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, Brno I: Právní forma: územní samosprávný celek

2 OBSAH I. 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 I.2 PRÁVNÍ RÁMEC ÚETNICTVÍ... 4 I.3 ÚETNÍ ZÁSADY... 5 I.3.1 Úetní a finanní výkazy... 5 I.3.2 Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv... 5 I.3.3 Zásady asového rozlišení... 6 I.3.4 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... 6 I.3.5 Pepoty údaj v cizích mnách na eskou mnu... 6 I.3.6 Konsolidovaná úetní závrka... 6 I.3.7 Konsolidace položek rozpotové skladby... 6 II. VÝZNAMNÁ ÚETNÍ PRAVIDLA A POSTUPY... 6 II.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM)... 6 II.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)... 7 II.3 DLOUHODOBÝ FINANNÍ MAJETEK... 7 II.4 ZPSOBY OCENNÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB... 7 II.5 POHLEDÁVKY... 8 II.6 TRANSFERY... 8 II.7 ZMNY V ÚETNÍCH METODÁCHÚPOSTUPECH V ROCE III. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU O PLNNÍ ROZPOTU... 8 III.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK... 8 III.1.1 Významné pírstky a úbytky dlouhodobého majetku... 8 III.1.2 Pehled titul nedokoneného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce III.1.3 Majetek urený k vyazení... 9 III.1.4 Zastavený dlouhodobý hmotný majetek... 9 III.2 MAJETKOVÉ ÚASTI V OBCHODNÍCH SPOLENOSTECH III.3 POHLEDÁVKY III.3.1 Struktura pohledávek k III.3.2 Opravné položky III.3.3 Pohledávky za spolenostmi v konkurzním ízení III.3.4 Nevymahatelné pohledávky III.4 POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANNÍ VÝPOMOCI III.5 DOHADNÉ ÚTY AKTIVNÍ III.6 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBŽNÝCH AKTIV III.6.1 Jmní úetní jednotky a upravující položky III.6.2 Fondy úetní jednotky III.7 ZÁVAZKY III.7.1 Bankovní úvry a pjky III.7.2 Ostatní pjky III.8 DOHADNÉ ÚTY PASIVNÍ III.9 HOSPODÁSKÁINNOST III.10 FINANNÍ VYPOÁDÁNÍ IV. PODROZVAHOVÉ ÚTY IV.1 MAJETEK ÚETNÍ JEDNOTKY IV.2 ODEPSANÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY IV.3 PODMÍNNÉ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ PODMÍNNÁ AKTIVA IV.4 PODMÍNNÉ ZÁVAZKY A OSTATNÍ PODMÍNNÁ PASIVA V. DALŠÍ INFORMACE JINDE NEUVEDENÉ V.1 PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE V.2 VNITROPODNIKOVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY POHLEDÁVKY: NEJSOU ZÁVAZKY: NEJSOU

3 I. 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, Brno I: Brno je podle zákona o obcích. 128/2000 Sb. v platném znní statutárním mstem. Statutární msto Brno (SMB) má vlastní majetek, vlastní píjmy a hospodaí podle vlastního rozpotu. SMB vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovdnost z tchto vztah vyplývajících. Území msta tvoí jednotný správní a samosprávný celek statutární msto Brno. Vnitn se dlí na 29 mstských ástí (M). Nejvyšším orgánem samostatné psobnosti je zastupitelstvo msta a v mstských ástech zastupitelstva mstských ástí. Výkonným orgánem v oblasti samostatné psobnosti na úrovni mstské ásti je Rada mstské ásti Brno Jundrov. Nadízeným všech pracovník mstské ásti je tajemník mstské ásti Brno Jundrov. Zastupitelstvo mstské ásti Brno Jundrov je orgánem mstské ásti v oblasti samostatné psobnosti. Vymezení psobnosti je stanoveno Statutem statutárního msta Brna, l. 11. Zastupitelstvo mstské ásti Brno Jundrov ve volebním období zídilo následující výbory: - kontrolní výbor - finanní výbor Seznam len Zastupitelstva mstské ásti Brno - Jundrov Jméno zastupitele Politická píslušnost Tomáš Beránek Zelená pro Náš Jundrov Ivan Dubský Sdružení nestraník Mgr. Gabriela Durnová JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁE Ivana Fajnorová Zelená pro Náš Jundrov Karel Kalaš TOP 09 Irena Koláná Zelená pro Náš Jundrov Ing. Miroslav Kolá Sdružení nestraník JUDr. Miroslav Motyka KSM, FiS MVDr. Jaromír Stejskal SSD Ing. Renata Š astná ODS Ing. Ondej Š astník JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁE Ing. Marek Toman SSD Ing. Pavel Tyleek JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁE doc. ak.mal. Petr Veselý Sdružení nestraník Ing. František Vitula, Ph.D. ODS 3

4 Starostka mstské ásti Brno - Jundrov Ivana Fajnorová Rada mstské ásti Brno - Jundrov Rada mstské ásti Brno- Jundrov má zízeny následující komise: - Bezpenostní, veejného poádku a životního prostedí - Bytová - Dopravní a stavební - Pro sport, kulturu a školství - Mediální Seznam len Rady mstské ásti Brno Jundrov Jméno lena Rady Ivana Fajnorová Ing. Marek Toman Ing. Ondej Š astník Ing. Pavel Tyleek Irena Koláná Politická píslušnost Zelená pro Náš Jundrov SSD JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁE JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁE Zelená pro náš Jundrov Prmrný poet zamstnanc a osobní výdaje Prmrný pepotený stav zamstnanc, len vedení a len statutárních a výkonných orgán M Brno - Jundrov a osobní výdaje za rok 2013 jsou uvedené v následující tabulce. Poet zamstnanc Mzdové a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zamstnavatelem , , 00 Poet len zastupitelstva Odmny lenm zastupitelstva Povinné pojistné placené zamstnavatelem , , 00 Mimo to byly v roce 2013 vyplaceny odmny a refundace mezd v souvislosti s konáním voleb prezidenta R a do Poslanecké snmovny Parlamentu R ve výši ,30 K I.2 PRÁVNÍ RÁMEC ÚETNICTVÍ Úetnictví územního samosprávného celku (dále jen ÚSC) je vedeno a úetní závrka byla sestavena v souladu se zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví, v platném znní (dále jen zákon o úetnictví), provádcí vyhláškou k zákonu o úetnictví. 410/2009 Sb., v platném znní (dále jen vyhláška), eskými úetními standardy pro nkteré vybrané úetní jednotky (dále jen standardy), zákonem.250/2000 Sb. v platném znní, o rozpotových pravidlech územních rozpot, dále vyhláškou.323/2002 Sb. v platném znní, o rozpotové skladb, a vyhláškou MF. 449/2009 Sb., o zpsobu, termínech a rozsahu údaj pedkládaných pro hodnocení plnní státního rozpotu, rozpotu státních fond a rozpot ÚSC, rozpot DSO a rozpot Regionálních rad region soudržnosti. 4

5 Úetní závrka je sestavena v eských korunách a údaje v ní jsou vykazovány v tisících K s pesností na dv desetinná místa, není-li uvedeno jinak. Úetní závrka je sestavena k Úetním obdobím je kalendání rok od do I.3 ÚETNÍ ZÁSADY I.3.1 Úetní a finanní výkazy M Jundrov sestavuje v rámci úetní závrky následující úetní a finanní výkazy: Rozvaha V rozvaze (bilanci) jsou uspoádány položky majetku a závazk a položky jiných aktiv a pasiv. Uspoádání a oznaování položek rozvahy je stanoveno v píloze. 1 vyhlášky. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspoádány položky náklad, výnos a výsledku hospodaení. Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty je stanoveno v píloze. 2 vyhlášky. 410/2009 Sb. Pehled o penžních tocích Pehled o penžních tocích zobrazuje stav penžních prostedk úetní jednotky k poátku úetního období, jejich zdroje, položky, na nž byly v prbhu úetního období vynaloženy, a zstatek k rozvahovému dni úetního období. Uspoádání a oznaování položek tohoto výkazu je stanoveno v píloze. 3 vyhlášky. 410/2009 Sb. Pehled o zmnách vlastního kapitálu Pehled o zmnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu úetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého úetního období, jeho zvýšení a snížení v prbhu úetního období a stav k rozvahovému dni. Uspoádání a oznaování položek tohoto výkazu je stanoveno v píloze. 4 vyhlášky. 410/2009 Sb. Píloha k úetní závrce Píloha k úetní závrce vysvtluje a dopluje informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, pehledu o penžních tocích a pehledu o zmnách vlastního kapitálu. Uspoádání a oznaování položek v píloze úetní závrky je stanoveno v píloze. 5 vyhlášky. 410/2009 Sb. Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu (FIN 2-12 M) Výkaz FIN 2-12 M je finanní výkaz, z kterého je patrné, jakým zpsobem je erpán rozpoet obce. Zpsob sestavení a jeho náležitosti jsou stanoveny vyhláškou MF R. 449/2009 Sb., v platném znní. Ve výkazu jsou uvedeny údaje rozpotu schváleného na píslušný rok, rozpotu po zmnách a výsledku hospodaení od poátku roku v lenní podle platné rozpotové skladby. Finanní výkaz je podle požadavk platných úetních postup zpracován na hotovostním základ, a to na základ uskutenných píjm a výdaj. I.3.2 Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv M vytváí úetní opravné položky a rezervy v souladu s vyhláškou a standardy. Tvorba a použití daových opravných položek a rezerv se ídí zákonem. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan z píjm, v platném znní. 5

6 I.3.3 Zásady asového rozlišení Masov rozlišuje náklady a výnosy v souladu s platnou legislativou. I.3.4 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Úetní jednotka provádí úetní odpisy msín. Celkové úetní odpisy za rok 2013 byly ve výši ,00 K. Daové odpisy úetní jednotka neprovádí. I.3.5 Pepoty údaj v cizích mnách na eskou mnu Operace provádné v cizích mnách jsou pepoteny a zaútovány na základ smnného kurzu platného v den transakce. K jsou všechny zstatky devizových bankovních út a valutových pokladen pepoteny kurzem vyhlášeným k eskou národní bankou. Kurzové rozdíly vyplývající z pepotu zstatk út rozpotového hospodaení jsou uvedeny v rámci píslušné položky ve finanním výkazu. Kurzové rozdíly z pepotu zstatk bankovních út jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Úetní jednotka v roce 2013 neprovádla žádné operace v cizích mnách. I.3.6 Konsolidovaná úetní závrka Konsolidace úetních závrek ÚSC a jím zízených/založených organizací/spoleností není v souladu s platnou legislativou provádna. I.3.7 Konsolidace položek rozpotové skladby Konsolidace píjm, výdaj a financování je stanovena ve vyhlášce Ministerstva financí. 449/2009 Sb., o zpsobu, termínech a rozsahu údaj pedkládaných pro hodnocení plnní státního rozpotu, rozpotu státních fond a rozpot územních samosprávných celk. Konsolidací se rozumí sestavení výkaz o penžních operacích na vybraných útech podle rozpotové skladby v úhrnu za všechny tyto úty, ze kterých jsou vyloueny vzájemné penžní pevody mezi úty. II. VÝZNAMNÁ ÚETNÍ PRAVIDLA A POSTUPY II.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenní je vyšší než 60 tis. K. Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je oceován v souladu 25 zákona o úetnictví a 55 vyhlášky. 6

7 II.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenní je vyšší než 40 tis. K. Všechen dlouhodobý majetek nabytý v prbhu období je ocenn poizovacími cenami zahrnujícími cenu poízení a náklady s jeho poízením související. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek je oceován v souladu 25 zákona o úetnictví a 55 vyhlášky. V pípad rozhodnutí o zrušení pipravovaného nebo rozestavného dlouhodobého majetku (zmaeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z útu nedokoneného dlouhodobého hmotného majetku do náklad hlavní innosti, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení tohoto majetku. Pi ocenní hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona i majetku, u nhož nelze doložit poizovací cenu, se použije reprodukní poizovací cena. Reprodukní cena se stanovuje dle oceovacích vyhlášek, v pípad pozemk a dle znaleckého posudku i odborného odhadu v pípad ostatního hmotného majetku. Pokud je známa poizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukní ceny tato cena. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Budovy Lineární 80 let Ostatní stavby Lineární 50 let Stroje a zaízení Lineární 8-20 let Automobily Lineární 20 let Software Lineární 3 roky Projektové dokumentace a ostatní nehmotná aktiva Lineární 30 let II.3 DLOUHODOBÝ FINANNÍ MAJETEK Dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou klasifikovány podle povahy jako majetkové úasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem nebo jako ostatní dlouhodobý finanní majetek. Cenné papíry a majetkové úasti se oceují poizovací cenou, poizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v pípadech, kdy nelze zjistit poizovací hodnotu vloženého majetku. Pi prodeji, i jiném úbytku se cenné papíry a majetkové úasti oceují cenou zjištnou váženým aritmetickým prmrem poizovacích cen. II.4 ZP SOBY OCENNÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB Nakupované zásoby jsou oceovány v poizovacích cenách. Poizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skuten poízeny vetn náklad s jejich poízením souvisejících, nap. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky pi doprav a dopravné za dodání na místo. Zásoby stejného druhu jsou vedeny na sklad v ocenní a) cenou zjištnou váženým aritmetickým prmrem z poizovacích cen 7

8 b) nebo zpsobem, kdy první cena pro ocenní pírstku zásob se použije jako první cena pro ocenní úbytku zásob. Útování poízení a úbytku zásob se provádí podle zpsobu B. II.5 POHLEDÁVKY Pohledávky jsou oceovány jmenovitou hodnotou. II.6 TRANSFERY Investiní a neinvestiní transfery (neúelové i úelové) ze státního rozpotu jsou zaútovány jako píjem daného finanního roku v okamžiku uskutenní pevodu finanních prostedk. Nevyerpané úelové prostedky jsou vráceny v následujícím roce do státního rozpotu, pokud poskytovatel nerozhodne jinak. II.7 ZMNY V ÚETNÍCH METODÁCHÚPOSTUPECH V ROCE 2013 Od došlo ke zmnám v postupech PAP pomocného analytického pehledu oproti pedcházejícímu úetnímu období na základ zmn v platné legislativ. Další zmnou je útování dohadné položky aktivní u nevypoádaných transfer v roce 2013 namísto rozpouštní zálohy na pijaté transfery. Mstská ást vytváí opravné položky dle metodiky MMB. A to následujícím zpsobem: Opravné položky se vytváí k pohledávkám, které jsou po splatnosti, u út 311, 315, 316, 351, 361, 377, 466, 469. Z dvodu vrného zobrazení hospodáského výsledku opravné položky se tvoí pouze k pohledávkám zaútovaným oproti výnosm. Útuje se 10 % za každých ukonených 90 dní po splatnosti III. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU O PLNNÍ ROZPOTU III.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK III.1.1 Významné pírstky a úbytky dlouhodobého majetku Mezi nejvýznamnjší položky poízeného majetku patí: ástka v K Technické zhodnocení bytových dom Dubová 1,3,5 (bytová jádra) ,00 Technické zhodnocení - Budova ÚM (oprava stešního plášt) ,00 Technické zhodnocení - Budova ÚM (Elektrické rozvody) , ,00 Mezi nejvýznamnjší položky vyazeného majetku patí: název Mstská ást nemla v roce 2013 významné vyazené majetky ástka v K 8

9 III.1.2 Pehled titul nedokoneného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2013 Zstatek nedokoneného dlouhodobého nehmotného majetku k datu iní 0,- K název ástka v K x 0,00 Zstatek nedokoneného dlouhodobého hmotného majetku k datu je ve výši ,06 K, z nhož jsou nejvýznamnjší položky uvedeny v tabulce. název ástka v K Inženýrské sít v Luzích z r (nezkolaudováno) ,00 MŠ Dubová veejné osvtlení (nezkolaudováno) ,20 Zateplení objektu MŠ Dubová 2- projektová dokumentace , ,20 Položky nedokoneného dlouhodobého majetku, které nebudou realizovány a budou v následujícím období odepsány (zmaené investice): název ástka v K x 0,00 III.1.3 Majetek urený k vyazení Dlouhodobý majetek, který je uren nap. k demolici, nebo se dlouhodob nepoužívá a nebyl k datu úetní závrky vyazen: název ástka v K x 0,00 III.1.4 Zastavený dlouhodobý hmotný majetek Úet budovy Pehled budov, které jsou zastaveny. Popis zástavy Úetní hodnota dvod zástavy- zást. vitel x Úet 022 samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pehled samostatných movitých vcí, které jsou zastaveny. Popis zástavy Úetní hodnota dvod zástavy- zást. vitel x Celková výše zastaveného movitého a nemovitého dlouhodobého hmotného majetku iní k ,00 K. 9

10 III.2 MAJETKOVÉ ÚASTI V OBCHODNÍCH SPOLENOSTECH Majetkové úasti ve spolenostech s podstatným a rozhodujícím vlivem Spolenost x IO Jmenovitá hodnota 1 ks akcie v K Základní kapitál Vlastní kapitál Nominální hodnota podílu msta Úetní hodnota podílu msta Podíl msta na vlastních kap. v % Ostatní majetkové úasti Spolenost x IO Jmenovitá hodnota 1 ks akcie v K Základní kapitál Vlastní kapitál Nominální hodnota podílu msta Úetní hodnota podílu msta Podíl msta na vlastních kap. v % M Jundrov nemá zízené žádné právnické osoby. Spolenost x Dividenda III.3 POHLEDÁVKY III.3.1 Struktura pohledávek k Pohledávky celkem v r Pohledávky k do splatnosti v K po splatnosti v K Celkem v K Odbratelé celkem , , , ,50 Pohledávky za rozpotovanými píjmy celkem 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy celkem , ,71 0, ,71 Pohledávky celkem , , , ,21 Odbratelé pedstavují zejména pohledávky za hlavní innost - dodávka tepla + elektiny, vedlejší hospodáská innost - nájemné. Pohledávky za rozpotovými píjmy zahrnují poplatky ze ps. Poskytnuté provozní zálohy jsou tvoeny zejména hlavní inností (plyn, el. energie). 10

11 III.3.2 Opravné položky Opravné položky k Rozpuštní Tvorba Opravné položky k Opravné položky , ,25 0, ,50 Opravné položky jsou tvoeny k dlužnému nájemnému po splatnosti více jak 90 dn. III.3.3 Pohledávky za spolenostmi v konkurzním ízení Název spolenosti x ástka pohledávky v K III.3.4 Nevymahatelné pohledávky Dlužník x ástka pohledávky v K Pehled o stavu soudních spor a ostatních potenciálních závazk k M Brno Jundrov byla ke dni úastníkem jediného soudního ízení, a to coby v ízení o žalob na ochranu proti neinnosti správního orgánu (stavebního úadu). III.4 POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANNÍ VÝPOMOCI M Brno - Jundrov neeviduje k žádné pjky externím subjektm: Píspvkové organizace Po. Organizace Zstatek Termín Úrok Pozn. Dvod Termín íslo (tis. K) Splatnosti ( %) Pjky poskytnutí 1 x 2 x Celkem poskytnuté pjky podnikatelské subjekty Po. Organizace Zstatek Termín Úrok Pozn. Dvod Termín íslo (tis. K) Splatnosti ( %) Pjky poskytnutí 1 x 2 x Celkem poskytnuté pjky 11

12 ostatní organizace Po. Organizace Zstatek Termín Úrok Pozn. Dvod Termín íslo (tis. K) Splatnosti ( % ) Pjky poskytnutí 1 x 2 x Celkem poskytnuté pjky III.5 Dohadné úty aktivní Dohadné úty aktivní jsou tvoeny k ve výši ,00 K a pedstavují pedplatné zaplacené v roce 2013 na rok 2014 ( ,00 K). III.6 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBŽNÝCH AKTIV III.6.1 Jmní úetní jednotky a upravující položky Úet Jmní úetní jednotky obsahuje zejména bezúplatn pevzatý nebo pedaný dlouhodobý majetek, pírstky nebo úbytky darovaného dlouhodobého majetku a pírstky nebo úbytky obžných aktiv. Poátení stav tohoto útu k inil ,51 K a konený stav útu vykázaný v rozvaze je ,19 K. Úet Transfery na poízení dlouhodobého majetku obsahuje transfery na poízení dlouhodobého majetku podle jiných právních pedpis. Poátení stav tohoto útu k inil ,00 K a konený stav útu vykázaný v rozvaze je ,46 K. Úet Kursové rozdíly obsahuje rozdíly nerealizované. Poátení stav tohoto útu k inil 0,00 K a konený stav útu vykázaný v rozvaze je 0,00 K. Úet Oceovací rozdíly pi prvním použití metody obsahuje oceovací rozdíly vyplývající ze zmn úetních metod a prvotního použití metody. Poátení stav tohoto útu k inil ,41 K a konený stav útu vykázaný v rozvaze je ,41 K. Úet Jiné oceovací rozdíly obsahuje rozdíly vzniklé zejména pi ocenní reálnou hodnotou. Poátení stav tohoto útu k inil 0,00 K a konený stav útu vykázaný v rozvaze je 0,00 K. III.6.2 Fondy úetní jednotky Pehled o stavu a pohybu fond v roce 2013 V roce 2013 M Brno - Jundrov tvoila tyto následující úelové fondy: Fond rezerv a rozvoje (FRR) Fond byl zízen za úelem soustední finanních prostedk urených jako finanní rezerva mstské ásti. Prostedk fondu je možno použít výhradn dle metodiky MMB. Sociální fond obcí (SF) Fond slouží k zabezpeování financování výdaj na sociální a kulturní poteby zamstnanc dle Statutu z

13 Stav Finanní vypoádání 2012 Tvorba 2013 Užití Fond rezerv a rozvoje (FRR) , ,24 0, , ,86 Sociální fond obcí ,85 0, , , ,73 Celkem , , , , ,59 III.7 ZÁVAZKY Závazky celkem k Závazky celkem k Dodavatelé celkem , ,99 Pijaté provozní zálohy celkem , ,00 Ostatní závazky celkem , ,42 Závazky celkem , ,41 Veškeré závazky jsou k datu sestavení úetní závrky k do splatnosti. Dodavatelé pedstavují zejména závazky: Hlavní innost: Dvoák Comte, Ing. Zuzana Bímová Vedlejší hospodáská innost: Richard Maršálek, Roman Strýek - elektro Pijaté provozní zálohy jsou tvoeny pevážn v hospodáské innosti od nájemc byt. III.7.1 Bankovní úvry a pjky M Brno Jundrov nemá bankovní úvry a pjky III.7.2 Ostatní pjky M Brno Jundrov nemá ostatní pjky III.8 DOHADNÉ ÚTY PASIVNÍ Dohadné úty pasivní zahrnují: DPPO za 2013, spoteba energií do ve výši ,42 K 13

14 III.9 HOSPODÁSKÁ INNOST M Brno Jundrov útuje v hospodáské innosti bytové hospodáství. Hospodáský výsledek za rok ,62 K Výsledek hospodaení po zdanní ,62 K Da z píjmu PO ,00 K (pedbžný výpoet) III.10 FINANNÍ VYPOÁDÁNÍ M Brno Jundrov vykázala v hlavní innosti: Hospodáský výsledek za rok 2013 Výsledek hospodaení po zdanní Da z píjmu PO ,04 K ,04 K ,00 K Návrh závreného útu M Brno - Jundrov za rok 2013 bude pedložen Zastupitelstvu M Brno - Jundrov k vyjádení a schválení dne IV. PODROZVAHOVÉ ÚTY IV.1 MAJETEK ÚETNÍ JEDNOTKY Pehled majetku uvedeného v podrozvaze: Úet Operativní evidence majetku od ,00 K od : ,32 K Úet Rozdíl mezi úetní hodnotou a znaleckým posudkem Akce Luhy: ,00 K Úet Zele (svený majetek MMB) ,00 K Úet Zapjený DHM (od Ministerstva práce a sociálních vcí a od MMB) ,80 K IV.2 ODEPSANÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Celková výše odepsaných pohledávek a závazk vedených na podrozvahových útech M Brno - Jundrov k iní ,68 K (vedeno v podrozvaze). IV.3 PODMÍNNÉ POHLEDÁVKY A OSTATNÍ PODMÍNNÁ AKTIVA Celková výše podmínných pohledávek a ostatních aktiv vedených na podrozvahových útech M Brno - Jundrov k iní ,00 K (vedeno v podrozvaze) a tvoí je pedpoklad výnos z titulu nájemného na bytových domech ÚM Jundrov na roky 2014, 2015, IV.4 PODMÍNNÉ ZÁVAZKY A OSTATNÍ PODMÍNNÁ PASIVA Celková výše podmínných závazk a ostatních pasiv vedených na podrozvahových útech M Brno - Jundrov k iní ,80 K (vedeno v podrozvaze). V. DALŠÍ INFORMACE JINDE NEUVEDENÉ V.1 PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE Statutární msto Brno, M Brno - Jundrov je zizovatelem následujících píspvkových organizací: 14

15 Mateská škola Dubová 2, IO: Základní škola Jasanová 2, IO: Úel a cíle píspvkových organizací jsou definovány ve zizovací listin. Zizovatel mže vymezit majetek msta Brna urený k užívání organizacemi jím zízenými. Píspvkové organizace nejsou zahrnuty do úetní závrky M Brno - Jundrov. Neinvestiní a investiní píspvky poskytnuté tmto organizacím jsou uvedeny ve finanním výkazu jako bžné nebo kapitálové výdaje. V.2 VNITROPODNIKOVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky: nejsou Závazky: nejsou V Brn dne: Vypracovala: Hana ídká Schválila: Bc. Jana Zelinková Statutární orgán: Ivana Fajnorová 15

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Název: Statutární město Brno, Městská část Brno Starý Lískovec Adresa: Klobásova 9, Brno IČ: 44 99 27 85 09 Právní forma: územní samosprávný celek. OBSAH I.1 VŠEOBECNÉ

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A ( / )

Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A ( / ) Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (16032007 / 16032007) ÚETNÍ ZÁVRKA organizaních složek státu, územních samosprávných celk, píspvkových organizací a regionálních rad (v K) Období: 13 / 2007 IO: 00284572 Název:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 !!" VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Obchodní jméno: CZECH PROPERTY INVESTMENTS,a.s. Právní forma: akciová spolenost Sídlo: Hradební 768/9, 110 00 Praha 1 IO: 42 71 61 61 OBSAH: 1) Zpráva pedstavenstva o podnikatelské

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Obec Vršovka Královehradecký kraj, Vršovka 56,IO 00273210 ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2012. vytvoeno v období 13/2012

Obec Vršovka Královehradecký kraj, Vršovka 56,IO 00273210 ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2012. vytvoeno v období 13/2012 Obec Vršovka Královehradecký kraj, Vršovka 56,IO 00273210 Na základ zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot zveejuje obec Vršovka návrh ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2012 vytvoeno v období 13/2012

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2011 v tis. K ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK v tis. K R E K A P I T U L A C E Schválený rozpoet k 31.7. 1. Upravený rozpoet k 31.10. 2. Upravený rozpoet k 31.12.2012 % plnní Píjmy 385,5 521,7 2 456,5 1 812,5 2 456,5 2 253,9 92%

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni

Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2009 Čl. 1 Informace o účetní jednotce Název účetní jednotky : sídlo : Vodárenské sdružení obcí Halže Žďárská 187, Halže 347 01 Tachov Identifikační

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

'#! ! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& 3* &, "( (*. & &"( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! "!

'#! ! ! #$%$ &' ( '#$%$ ) * +$, ($& 3* &, ( (*. & &( !* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & * & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :'; <=26< &# $ %$ 20 6! ! !"##$ %&'&()(*+ '#!! "! #$%$ &' "( '#$%$ ) * +$, "($& * -&&./$0,* 1#&-$2"( 3* &, "( (*. & &"(!* 1.$ 4* 5 6* 1. # * & "* & * &0 '# #!*7* &#%&8999 * :';

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Výroční zpráva H mat, o.p.s.

Výroční zpráva H mat, o.p.s. Výroční zpráva H mat, o.p.s. 215 Hejného metoda Zasloužená radost z poznávání. O Hejného metodě Hejného metoda je vyvíjena od 4. let 2. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat proč děti, které bez problémů

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 Název: Statutární město Brno, Městská část Brno - Kohoutovice Adresa: Bašného 36, 623 00 Brno IČ: 44 99 27 85 11 Právní forma: územní samosprávný celek. OBSAH I.1 VŠEOBECNÉ

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Obory, Obory 18 26301 Obory,, IČ:00242926 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více