ZPRÁVA SKLERODERMÁLNÍ RENÁLNÍ KRIZE SCLERODERMA RENAL CRISIS ÚVOD PATOGENEZE RENÁLNÍ LÉZE EJ KINGDOM 1, CM BLACK 2, A BURNS 1 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA SKLERODERMÁLNÍ RENÁLNÍ KRIZE SCLERODERMA RENAL CRISIS ÚVOD PATOGENEZE RENÁLNÍ LÉZE EJ KINGDOM 1, CM BLACK 2, A BURNS 1 1"

Transkript

1 99 ZPRÁVA SKLERODERMÁLNÍ RENÁLNÍ KRIZE SCLERODERMA RENAL CRISIS EJ KINGDOM 1, CM BLACK 2, A BURNS 1 1 Centrum pro nefrologii 2 Oddělení revmatologie Royal Free and University College Medical School, Londýn, Spojené království ÚVOD Sklerodermie je neobvyklé, stále nedostatečně probádané onemocnění charakterizované nekontrolovanou fibrózou kůže a vnitřních orgánů, abnormální vaskulární reaktivitou a přítomností charakteristických autoprotilátek proti nukleárním antigenům [1]. Termín sklerodermie popisuje pevnost, ztluštění s nejizevnatou indurací kůže. Přítomnost těchto změn proximálně od metakarpofalangeálních nebo metatarzofalangeálních kloubů je jediným významným diagnostickým kritériem sklerodermie [2]. Sklerodermální renální krize (SRC), charakterizovaná okluzivní vaskulopatií a akutním selháním ledvin, je nejčastěji nalézanou renální komplikací sklerodermie a je tradičně spojována s velmi špatnou prognózou. RENÁLNÍ LÉZE Ačkoliv asociace mezi sklerodermií a renální chorobou byla rozpoznána v 19. století [3,4], detailní renální histopatologický popis se objevil až v roce 1952 [5]. Hlavními rysy jsou vaskulární léze s redukcí průřezu lumina, způsobenou proliferativními změnami intimy a svraštěním a kolapsem glomerulu. Intenzivní proliferace buněk intimy je doprovázena produkcí mucinózní hmoty, složené z glykoproteinů a mukopolysacharidů, a v některých případech i intramurální nebo intraluminální depozicí fibrinu. Kontrolované studie post mortem ukazují, že podle vaskulární luminální okluze lze odlišit subtypy sklerodermie [6], avšak méně floridní proliferace intimy může být post mortem pozorována i u pacientů se sklerodermií bez hypertenze, biochemických abnormalit či SRC [7-9]. Podobné léze mohou být rovněž patrné u akcelerované hypertenze, i když postižení interlobulárních arterií a fibróza adventicie a periadventicie jsou mnohem častější u SRC než u ostatních příčin akcelerované fáze hypertenze. PATOGENEZE Glomerulární změny u SRC jsou podobné změnám u ostatních ischemických příčin akutního renálního selhání a renální hypoperfuze je pravděpodobně časným jevem v patogenezi SRC. Snížený plazmatický průtok ledvinami u sklerodermie byl poprvé demonstrován měřením paraaminohipuronové clearance [10]. Nicméně, abnormální renální průtok krve v této studii nesouvisel s biochemickými markery renální dysfunkce. Nález hyperreninemie u pacientů se SRC dále svědčí pro úlohu hypoperfuze jako patogenetického faktoru SRC [9,11]. Následně Cannonova klíčová práce demonstrovala kvalitativní abnormality průtoku krve ledvinami u pacientů se SRC pomocí angiografie a kvantifikace kortikálního krevního průtoku použitím xenononové vymývací techniky [9]. Tento článek také jako první popisuje tzv. renální Raynaudův fenomén s redukcí renálního kortikálního průtoku,

2 100 Zpráva vyvolaného ponořením rukou do studené vody. Scintigrafie ledvin u pacientů se SRC ukazuje závažné snížení perfuze ledvin s minimální nebo žádnou akumulací izotopu parenchymem a absencí exkrece [12]. Recentně byly abnormality v renální cirkulaci demonstrovány u pacientů se sklerodermií neinvazivně pomocí ultrasonografických technik. Abnormální renální vaskulární rezistence se může objevit i při absenci biochemických známek renálního poškození [13]. Novější studie ukazují, že existuje korelace mezi dopplerovskými indexy renální vaskulární rezistence a přítomností renální choroby [14], postižením srdce nebo plicní fibrózou [15]. Bohužel neexistuje dobrý zvířecí model SRC a pouze jedna studie hledala vztah mezi anatomickými lézemi a renální perfuzí. Kovalchik et al popsali skupinu 8 pacientů se sklerodermií s předcházející renální biopsií, kteří podstoupili podráždění chladem. Signifikantní změny reninu se objevily pouze u skupiny s nápadnými vaskulárními změnami v renální biopsii [16]. Hyperreninemie se může objevit během SRC [9, 11, 17], 2 malé studie však ukazují, že měření reninu pravděpodobně není vhodnou screeningovou technikou k identifikaci sklerodermických pacientů se zvýšeným rizikem SRC. Plazmatická aktivita reninu byla u 13 pacientů normální při měření v klidu v témže roce, kdy se u nich rozvinula SRC [17]. Podobně ani zvýšená hladina reninu nekorelovala se zvýšenou incidencí renální krize [18]. Další faktory, které přispívají ke klinické manifestaci této nemoci u pacientů se sklerodermií, je třeba identifikovat. FAKTORY ZE STRANY PACIENTA A KLINICKÁ MANIFESTACE Určitá charakteristika pacienta může nicméně identifikovat individua s vyšším rizikem SRC. Pečlivé sledování krevního tlaku a renálních funkcí u této skupiny je nezbytné k zajištění časné diagnózy. SRC se objevuje častěji u pacientů s difuzní kožní sklerodermií, obvykle v počátku onemocnění (do 5 let) [19]. Excesivní výskyt SRC nacházíme také u pacientů s protilátkami proti RNA polymeráze [20,21]. Aktivita nemoci u sklerodermie může být hodnocena rozsahem a závažností kožních změn, shrnutých v Rodnanově kožním skóre, přičemž SRC je často předcházena rychlým zhoršením tohoto kožního skóre. Nicméně ani limitovaná kožní forma tuto diagnózu nevylučuje a výjimečně se může akutní renální insuficience, hypertenze a identické renální histologické změny vyskytnout bez kožních změn i u jedinců s pozitivitou autoprotilátek, charakteristických pro sklerodermii. Tento stav byl označen jako scleroderma sine sclerodermate. SRC může být také úvodní manifestací sklerodermie s následným rozvojem kožního a jiného viscerálního postižení [19]. Dále se může u postižených jedinců, dosud neidentifikovaných screeningem, projevit dušnost nebo symptomy, spojené s akcelerovanou fází hypertenze, nejčastěji bolestí hlavy a poruchami vidění. Méně často může předcházet manifestaci encefalopatie a návaly. Většina pacientů se SRC trpí současně hypertenzí a vyšetření často odhalí hypertenzní retinopatii III. a IV. stupně. Nicméně část pacientů se sklerodermií s akutním selháním ledvin, u kterých jsou následně prokázány typické změny v biopsii, nemá při manifestaci krize hypertenzi. Retrospektivní srovnání výsledků pacientů s SRC s a bez hypertenze ukázalo vyšší výskyt hemolytické anémie a trombocytopenie u pacientů se SRC, kteří měli při přijetí normální krevní tlak [22]. Ačkoliv trombotická mikroangiopatie je často doprovázena akcelerovanou fází hypertenze [23] a SRC [20], popis SRC s trombotickou mikroangiopatií bez hypertenze ukazuje, že trombotická mikroangiopatie nutně nemusí být sekundárním dějem. Nicméně onemocnění perikardu a dysfunkce levé komory, sekundární při hypertenzi, nejsou u sklerodermie vzácné a mohou vysvětlit absenci hypertenze v těchto případech. Někteří pacienti se SRC jsou identifikováni pro omezení renálních funkcí. Sérový kreatinin je špat-

3 Zpráva 101 ným indexem renálních funkcí u pacientů se sklerodermií, pokud není index korigován podle věku, váhy a pohlaví, což může oddálit diagnostiku SRC. TERAPIE V době svého prvního histologického popisu měla SRC infaustní prognózu. Většina pacientů zemřela během 3 měsíců od diagnózy a 1roční přežívání v referenčních centrech bylo nižší než 20 % [24]. Delšího přežívání bylo dosaženo u malých skupin pacientů po oboustranné nefrektomii a po náhradě funkce ledvin [25]. Nicméně po první zprávě o úspěšné terapii inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) [26] změnilo široké užití této lékové skupiny náhled na tuto problematiku. I když nebyly provedeny žádné dvojitě slepé studie, srovnání s historickými kontrolami ukazuje vysoce významný terapeutický profit. V unicentrické kontrolované studii u 108 pacientů v letech 1972 až 1987 se 1roční přežívání zvýšilo po zavedení ACEI z 15 % na 76 % [27]. Je pravděpodobné, že k rozdílům, pozorovaným při srovnání těchto 2 kohort, přispěla i časnější diagnostika a pokroky v podpůrné terapii. Neobjevily se žádné studie, které by srovnávaly účinnost antagonistů/blokátorů angiotenzinového receptoru (angiotensin receptor antagonists/ blockers - ARB), ACEI a kombinace těchto 2 skupin, ale existují anekdotické zprávy efektivního užití ARB [20] a 1 kazuistika, popisující selhání terapie touto třídou po úspěšné léčbě ACEI [28]. Není zatím jasné, jak prognózu SRC dále zlepšit. Steen et al identifikovali ve svém centru jako faktor špatné prognózy selhání kontroly krevního tlaku během 72 hodin [27]. Přetrvávající velmi vysoká hypertenze může být sdružena s aktivací endotelu a poškozením cílového orgánu. Hypertenzní srdeční selhání nebo encefalopatie jistě vyžadují neodkladnou rychlou kontrolu krevního tlaku. Stejně tak náhlá redukce krevního tlaku může vést k renální hypoperfuzi v důsledku selhání autoregulace průtoku krve ledvinami. Obtížnost kontroly krevního tlaku může být dalším ukazatelem závažnosti nemoci a je obtížné ji interpretovat pomocí retrospektivních studií. Problém stupně kontroly krevního tlaku a výběru terapeutického agens by byl nejlépe rozřešen randomizovanými, kontrolovanými studiemi. Pokud chybí jasné indikace pro okamžitou kontrolu krevního tlaku, autoři na základě své praxe postupně snižují krevní tlak pomocí kombinace krátkodobě působících ACEI a kontinuální infuze iloprostu, analogu prostacyklinu. Existuje mnoho racionálních důvodů pro užití analogů prostacyklinu, přestože zatím nebyla tato léčba všeobecně přijata. Iloprost normalizoval v několika malých, kontrolovaných studiích renální vaskulární reaktivitu [29]. Randomizované kontrolované pokusy ukázaly účinnost prostacyklinových analogů v léčbě sekundárního Raynaudova fenoménu u sklerodermie [30] a PHT v asociaci se sklerodermií [31]. Mezi okluzivní vaskulární lézí u sekundární plicní hypertenze (PHT) při sklerodermii a SRC existují významné morfologické shodné rysy. Klinický efekt iloprostu v těchto studiích přetrvává dlouhodobě po ukončení infuzí a vazodilatace pravděpodobně není jediným faktorem této terapeutické odpovědi. Iloprost, jak bylo recentně zjištěno, inhibuje produkci růstového faktoru pojivové tkáně, klíčového profibrotického cytokinu u pacientů se sklerodermií [32] a také reguluje endoteliální adhezivní molekuly [33]. Je možné, že biologická dostupnost prostacyklinu je důležitým faktorem v patogenezi trombotické mikroangiopatie a existují nekontrolovaná sdělení o účinné léčbě trombotické mikroangiopatie iloprostem [34] a epoprostenolem [35], i když ne v kontextu se SRC. Plazmaferéza je často užívaným prostředkem v léčbě trombotické mikroangiopatie a několik kazuistických sdělení popisuje u SRC zlepšení renálních funkcí po plazmaferéze [36-38]. Zatím u SRC neexistují kontrolované studie s plazmaferézou NÁHRADA FUNKCE LEDVIN Zkušenosti s léčbou selhání ledvin u sklerodermie jsou omezené. V kohortě 625 pacientů z registru

4 102 Zpráva Evropské renální asociace-evropského dialyzačnětransplantačního registru (The European Renal Association European Dialysis Transplantation - ERA-EDTA) z let 1977 až 1993 představovala SRC pouze 0,14 % prevalentních pacientů [39]. Podobná zpráva sítě US ESRD identifikovala v letech 1983 až 1985 celkem 311 sklerodermických pacientů [40]. Většina evropských (71 %) a severoamerických (79 %) pacientů byla léčena hemodialýzou [39, 40]. Současná perikarditida, postižení levé srdeční komory, intenzivní vazokonstrikce a interkurentní sepse mohou komplikovat provádění hemodialýzy a může být nezbytná trvalá náhrada funkce ledvin a monitorování levostranného plnicího tlaku. Je pravděpodobné, že s dialýzou sdružená hypotenze může zhoršovat možnosti pozdější renální restituce. Původní předpoklady, že peritoneální skleróza, jež může doprovázet sklerodermickou renální chorobu, snižuje účinnost peritoneální dialýzy, se neukázaly být relevantní. Bylo publikováno velmi málo dat o výsledcích transplantací u pacientů se sklerodermií, ale přežívání štěpu i pacientů jsou horší, nežli u kohorty registru, užité pro srovnání [39-41]. Publikované zkušenosti u méně než 150 pacientů neidentifikovaly spolehlivá kritéria výběru sklerodermických pacientů na dialýze, optimální imunosupresivní režimy ani příčiny častých ztrát štěpu [39-41]. PROGNÓZA Krátkodobá prognóza pacientů se SRC se zlepšila. Dočasná dialýza nebo uzdravení bez náhrady funkce ledvin byla pozorována u 61 % pacientů z pittsburghské kohorty [42]. Chronická dialýza nebo úmrtí během prvních 3 měsíců byly pozorovány u zbývajících 39 %. Téměř identické výsledky byly popsány i u kohorty pacientů s biopticky verifikovanou SRC v Royal Free Hospital při použití iloprostu a krátkodobě působících ACEI ke snížení krevního tlaku [43]. Dlouhodobá data prognózy u SRC jsou dostupná v pittsburghské databázi. Přežívání pacientů s dobrými krátkodobými výsledky (žádná dialýza nebo dočasná dialýza) bylo podobné jako u pacientů s difuzní kožní sklerodermií bez SRC s 90% 5letým přežíváním [42]. Prognóza pittsburghských pacientů, kteří dospěli k chronické dialýze pro SRC, může být srovnána s daty z registrů ze Severní Ameriky a Evropy. 50% 5leté přežívání po náhradě funkce ledvin v letech vychází velmi dobře v porovnání s kohortou registru EDTA [39] (5leté přežívání 22%) nebo US ESRD sítí (3leté přežívání 35%) [40]. Opatrnosti je třeba při interpretaci prognostických dat SRC. Sklerodermická renální choroba mimo SRC je vzácná, ale pravděpodobně má mnohem benignější prognózou. Není jasné ani v jednom z publikovaných souborů, kolik pacientů podstoupilo renální biopsii. Zařazení pacientů se sklerodermickými překryvnými syndromy a imunokomplexovou renální chorobou a pacientů s renální insuficiencí bez vztahu k SRC může prognózu zlepšovat. Demografická charakteristika studované skupiny a prevalence srdeční a plicní manifestace sklerodermie může rovněž významně ovlivňovat dlouhodobé přežívání. ZÁVĚR Na SRC je třeba myslet u všech pacientů se sklerodermií s hypertenzí nebo sérovým zvýšením kreatininu, jež neodpovídá jejich pohlaví, váze a věku. Pacienti s vysokým rizikem by měli mít pečlivě sledovaný krevní tlak a renální funkce. Agresivní léčba režimem zahrnujícím ACEI bude spojena s přežíváním bez nutnosti trvalé náhrady funkce ledvin u více než poloviny případů.

5 Zpráva 103 LITERATURA [1] Black CM, Denton CP. The patient with scleroderma-systemic sclerosis. In: Davison AM, Cameron JS, Grunfeld J-P, Kerr DNS, Ritz E, Winearls CG, eds. The Oxford Textbook of Clinical Nephrology. Oxford: Oxford University Press, 1998: [2] Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Arthritis Rheum 1980; 23: [3] Auspitz H. Ein beit zur lehre vom haute-sklerem der erwachsenen. Wrin Med Wschr 1863; 13: [4] Osler W. Book: The Principles and Practice of Medicine. New York: Appleton, 1892: 993. [5] Sheehan HL, Moore HC. The kidney of scleroderma. Lancet 1952; i: [6] Trostle DC, Bedetti CD, Steen VD et al. Renal vascular histology and morphometry in systemic sclerosis. a case control autopsy study. Arthritis Rheum 1988; 31: [7] Leinwand I, Duryee AW, Richter MN. Scleroderma (based on a study of over 150 cases). Ann Intern Med 1954; 41: [8] D Angelo WA, Fries JF, Masi AT, Shulman LE. Pathologic observations in systemic sclerosis (scleroderma). A study of fifty-eight autopsy cases and fifty-eight matched controls. Am J Med 1969; 46(3): [9] Cannon PJ, Hassar M, Case DB et al. The relationship of hypertension and renal failure in scleroderma (progressive systemic sclerosis) to structural and functional abnormalities of the renal cortical circulation. Medicine (Baltimore) 1974; 53: [10] Urai L, Szinay G, Nagy Z. Renal function in scleroderma. BMJ 1958; 2: [11] Stone RA, Tisher CC, Hawkins HK, Robinson RR. Juxtaglomerular hyperplasia and hyperreninemia in progressive systemic sclerosis complicated acute renal failure. Am J Med 1974; 56: [12] Woolfson RG, Cairns HS, Williams DJ et al. Renal scintigraphy in acute scleroderma: report of three cases. J Nucl Med 1993; 34: [13] Rivolta RF, Mascagni BF, Berruti VF et al. Renal vascular damage in systemic sclerosis patients without clinical evidence of nephropathy. Arthritis Rheum 1996; 39: [14] Aikimbaev KS, Canataroglu AF, Ozbek SF, Usal A. Renal vascular resistance in progressive systemic sclerosis: evaluation with duplex Doppler ultrasound. Angiology 2001; 52: [15] Nishijima C, Sato S, Hasegawa M et al. Renal vascular damage in Japanese patients with systemic sclerosis. Rheumatology 2001; 40: [16] Kovalchik MT, Guggenheim SJ, Silverman MH et al. The kidney in progressive systemic sclerosis: a prospective study. Ann Intern Med 1978; 89: [17] Traub YM, Shapiro AP, Rodnan GP et al. Hypertension and renal failure (scleroderma renal crisis) in progressive systemic sclerosis. Review of a 25-year experience with 68 cases. Medicine (Baltimore) 1983; 62: [18] Clements PJ, Lachenbruch PA, Furst DE et al. Abnormalities of renal physiology in systemic sclerosis. A prospective study with 10-year follow-up. Arthritis Rheum 1994; 37: [19] Steen VD, Medsger TA, Jr, Osial TA et al. Factors predicting development of renal involvement in progressive systemic sclerosis. Am J Med 1984; 76: [20] Steen VD. Scleroderma renal crisis. Rheum Dis Clin North Am 1996; 22: ]21] Bunn CC, Denton CP, Shi-Wen X et al. Anti-RNA polymerases and other autoantibody specificities in systemic sclerosis. Br J Rheumatol 1998; 37: [22] Helfrich DJ, Banner B, Steen VD, Medsger TA Jr. Normotensive renal failure in systemic sclerosis. Arthritis Rheum 1989; 32: [23] Linton AL, Gavras H, Gleadle RI et al. Microangiopathic haemolytic anaemia and the pathogenesis of malignant hypertension. Lancet 1969; i:

6 104 Zpráva [24] Medsger TA Jr, Masi AT. Survival with scleroderma. II. A life-table analysis of clinical and demographic factors in 358 male US veteran patients. J Chronic Dis 1973; 26: [25] LeRoy EC, Fleischmann RM. The management of renal scleroderma: experience with dialysis, nephrectomy and transplantation. Am J Med 1978; 64: [26] Lopez-Ovejero JA, Saal SD, D Angelo WA, Cheigh JS, Stenzel KH, Laragh JH. Reversal of vascular and renal crises of scleroderma by oral angiotensin-convertingenzyme blockade. N Engl J Med 1979; 300: [27] Steen VD, Costantino JP, Shapiro AP, Medsger TA Jr. Outcome of renal crisis in systemic sclerosis: relation to availability of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors. Ann Intern Med 1990; 113: [28] Caskey FJ, Thacker EJ, Johnston PA, Barnes JN. Failure of losartan to control blood pressure in scleroderma renal crisis. Lancet 1997; 349: 620. [29] Scorza R, Rivolta R, Mascagni B et al. Effect of iloprost infusion on the resistance index of renal vessels of patients with systemic sclerosis. J Rheumatol 1997; 24: [30] Pope J, Fenlon D, Thompson A et al. Iloprost and cisaprost for Raynaud s phenomenon in progressive systemic sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2): CD [31] Badesch DB, Tapson VF, McGoon MD et al. Continuous intravenous epoprostenol for pulmonary hypertension due to the scleroderma spectrum of disease. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2000; 132: [32] Stratton RF, Shiwen XF, Martini GF et al. Iloprost suppresses connective tissue growth factor production in fibroblasts and in the skin of scleroderma patients. J Clin Invest 2001; 108: [33] Della Bella S, Molteni M, Mocellin C et al. Novel mode of action of iloprost: in vitro downregulation of endothelial cell adhesion molecules. Prostaglandins Other Lipid Mediat 2001; 65: [34] Sagripanti A, Carpi A, Rosaia B et al. Iloprost in the treatment of thrombotic microangiopathy: report of thirteen cases. Biomed Pharmacother 1996; 50: [35] Bobbio-Pallavicini E, Porta C, Tacconi F et al. Intravenous prostacyclin (as epoprostenol) infusion in thrombotic thrombocytopenic purpura. Four case reports and review of the literature. Italian Cooperative Group for Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Haematologica 1994; 79: [36] Stratta P, Besso L, Ferrero S et al. Scleroderma renal crisis is still a lifethreatening syndrome. Ren Fail 1996; 18: [37] Ricker DM, Sharma HM, Nahman NS Jr. Acute renal failure with glomerular thrombosis in a patient with chronic scleroderma. Am J Kidney Dis 1989; 14: [38] Richmond JM, D Apice AJ, Muirden KD et al. Scleroderma crisis: response to therapy. Med J Aust 1980; 1: [39] Tsakiris D, Simpson HK, Jones EH et al. Report on management of renal failure in Europe, XXVI, Rare diseases in renal replacement therapy in the ERA-EDTA Registry. Nephrol Dial Transplant 1996; 11 (Suppl 7): [40] Nissenson AR, Port FK. Outcome of end-stage renal disease in patients with rare causes of renal failure. III. Systemic/vascular disorders. QJM 1990; 74: [41] Chang YJ, Spiera H. Renal transplantation in scleroderma. Medicine (Baltimore) 1999; 78: [42] Steen VD, Medsger TA Jr. Long-term outcomes of scleroderma renal crisis. Ann Intern Med 2000; 133: [43] Kingdon EJ, Black CM, Stratton RJ et al. Patient characteristics and outcomes in a cohort of biopsy proven cases of scleroderma renal crisis. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 172A [abstract].

7 Revmatoidní artritida 105 RECENZE REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Faktory ovlivňující toxicitu, konečnou dávkou a účinnost metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou. Factors associated with toxicity, final dose, and efficacy of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Hoekstra M, Van Ede AE, Haagsma CJ, Van De Laar MA, Huizinga TW, Kruijsen MW, Laan RF; Medisch Spectrum Twente, Enschede, The Netherlands. Ann Rheum Dis 2003; 62[5]: Přestože je metotrexát (MTX) v současnosti jednou z nejúčinnějších a nejběžněji užívaných terapií revmatoidní artritidy (RA), problémem zůstává jeho hepatotoxicita. Hoekstra et al analyzovali data z 48týdenní randomizované klinické studie k identifikaci faktorů, asociovaných s účinností metotrexátu, jeho toxicitou a konečnou dávkou u 411 pacientů s revmatoidní artritidou. Pacienti byli randomizovaně léčeni metotrexátem s kyselinou listovou a metotrexátem s placebem. K porovnání vstupních veličin a několika závislých veličin, jako je hepatotoxicita (zvýšení alanin aminotransferázy trojnásobek horní hranice normy), selhání terapie metotrexátem, konečná dávka MTX 15 mg 1krát týdně a účinnost metotrexátu, bylo užito metody logistické regrese. U univariantního i multivariantního modelu autoři zjistili, že skupina, která dostávala kyselinu listovou, měla statisticky významně nižší riziko hepatotoxicity v porovnání se skupinou se samotným metotrexátem. S výskytem hepatotoxicity korelovala i obezita. Průjem byl častější v mladším věku a při anamnéze gastrointestinálních (GI) příhod. Jako primární příčina selhání terapie metotrexátem byly identifikovány hepatotoxicita a nežádoucí GI-účinky. Riziko selhání terapie bylo signifikantně častější u pacientů, kteří nedostávali suplementaci kyselinou listovou, měli vyšší body mass index (BMI), dále u pacientů s předcházející anamnézou GI-příhod a u osob ženského pohlaví. Suplementace folátem a absence GI-příhod v anamnéze byly častější u pacientů, kteří dosáhli konečné dávky MTX 15 mg 1krát týdně. Účinnost léčby korelovala s nízkou aktivitou nemoci při vstupu, mužským pohlavím, užíváním nesteroidních antirevmatik (NSA) a nižší kreatininovou clearance. Tato studie ukazuje, že suplementace kyselinou listovou má pozitivní vliv na účinnost metotrexátu, toleranci a snížení hepatálních a gastrointestinálních příhod. Anakinra, rekombinantní humánní antagonista receptoru pro interleukin-1 (r-methuil-1ra) u pacientů s revmatoidní artritidou: velká mezinárodní multicentrická placebem kontrolovaná studie. Anakinra, a recombinant human interleukin-1 receptor antagonist (rmethuil-1ra), in patients with rheumatoid arthritis: a large, international, multicenter, placebocontrolled trial. Fleischmann RM, Schechtman J, Bennett R, Handel ML, Burmester GR, Tesser J, Modafferi D, Poulakos J, Sun G; St. Paul University Hospital, Dallas, TX, USA. Arthritis Rheum 2003; 48[4]: Tato studie hodnotila bezpečnost anakinry (rekombinantního humánního antagonisty receptoru pro interleukin-1) ve velké populaci pacientů s revma-

8 106 Revmatoidní artritida toidní artritidou (RA), typické pro běžnou klinickou praxi. Celkem pacientů bylo randomizovaně léčeno 100 mg anakinry nebo placebem, podávanými 1krát denně subkutánně. Možná souběžná léčba zahrnovala chorobu modifikující léky, kortikosteroidy a nesteroidní antirevmatika. Primárním cílem studie byla bezpečnost, jež byla hodnocena počtem nežádoucích příhod (včetně infekcí, přerušení léčby pro nežádoucí účinky a úmrtí). Bezpečnost byla hodnocena u pacientů (1 116 ve skupině anakinry, 283 u placeba, 15 pacientů bylo randomizováno, ale nebylo dále léčeno ani jednou ze studijních terapií) během prvních 6 měsíců dvojitě slepé a placebem kontrolované fáze této dlouhodobé studie bezpečnosti. Vstupní demografická data, charakteristika nemoci a souběžná léčba byly obdobné v obou skupinách. Studovaná populace zahrnovala i polymorbidní pacienty a pacienty se širokým spektrem aktivity nemoci. Závažné nežádoucí účinky byly u skupiny léčené anakinrou a placebové skupiny stejně časté (7,7 % vs 7,8 %). Závažné infekční příhody byly pozorovány častěji u skupiny anakinry (2,1 % vs 0,4 % u placebové skupiny). Selhání terapie pro nežádoucí účinky dosahovalo 13,4 % u skupiny, léčené anakinrou, a 9,2 % u skupiny užívající placebo. Výsledky této velké, placebem kontrolované studie ukazují, že anakinra je bezpečná a dobře tolerovaná u různorodé populace pacientů s RA, včetně polymorbidních pacientů a pacientů, užívajících kombinovanou souběžnou léčbu. Ačkoliv frekvence závažných infekcí byla mírně vyšší u skupiny anakinry, žádná z infekcí nebyla způsobena oportunním mikroorganismem ani nevedla k úmrtí. Riziko maligního lymfomu u pacientů s revmatoidní artritidou a u jejich příbuzných prvního stupně. Risk of malignant lymphomas in patients with rheumatoid arthritis and in their first-degree relatives. Ekstrom K, Hjalgrim H, Brandt L, Baecklund E, Klareskog L, Ekbom A, Askling J; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Arthritis Rheum 2003; 48[4]: Je dobře známo, že riziko vzniku maligního lymfomu je u pacientů s revmatoidní artritidou vyšší. Obě onemocnění vykazují familiární výskyt a existují i zprávy o výskytu RA a maligních lymfomů ve stejných rodinách. Tato studie si kladla za cíl stanovit riziko maligních lymfomů u příbuzných prvního stupně pacientů s revmatoidní artritidou a zjistit, zda může být zvýšené riziko maligních lymfomů u RA způsobeno genetickými faktory či rizikovými faktory zevního prostředí, podobnými u obou chorob, nebo je spíše důsledkem revmatického onemocnění. Pomocí švédských národních a populačních registrů bylo identifikováno celkem pacientů, hospitalizovaných pro RA v letech , a jejich celkem příbuzných prvního stupně. Tito jedinci byli sledováni více než tři desítky let a byla zaznamenávána data o výskytu zhoubných onemocnění. Pacienti s RA měli statisticky významně vyšší riziko maligních lymfomů (535 případů; standardizovaný koeficient incidence - SKI: 2,00; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,83-2,17), jež bylo patrné po celé první dekády sledování. U příbuzných prvního stupně pacientů s RA nebylo nalezeno žádné zvýšení rizika maligních lymfomů, ačkoliv u některých podskupin bylo mírné, ale nesignifikantní zvýšení rizika pozorováno. U zhoubných onemocnění dětského věku (0 14 let věku) bylo pozorováno vyšší riziko Hodgkinského lymfomu (5 případů; SKI 3,18, 95 % CI 1,03-7,42). Autoři dospívají k závěru, že pacienti s RA mají výrazně zvýšené, pravděpodobně časově omezené riziko maligních lymfomů. Podkladů, podporujících úlohu rizikových dědičných vloh nebo rizikových faktorů zevního prostředí pro vznik maligního lymfomu v kontextu s RA, je málo. Lymfomy, komplikující RA, se zdají být spíše přímým důsledkem zánětlivého onemocnění nebo jeho léčby.

9 Revmatoidní artritida 107 Antinukleární protilátky v průběhu léčby infliximabem u pacientů s revmatoidní artritidou nebo spondylartropatií. Antinuclear antibodies following infliximab treatment in patients with rheumatoid arthritis or spondylarthropathy. De Rycke L, Kruithof E, Van Damme N, Hoffman IE, Van den Bossche N, Van den Bosch F, Veys EM, De Keyser F; Ghent University Hospital, Belgium. Arthritis Rheum 2003; 48[4]: Tato studie se zabývala vlivem terapie infliximabem na antinukleární protilátky (antinuclear antibodies - ANA), protilátky pro nativní DNA (anti double stranded DNA - anti-dsdna), proti nukleozomům, histonům a extrahovatelným nukleárních antigenům (anti-ena) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a spondylartropatiemi (SpA). Séra celkem 62 pacientů s RA a 35 pacientů se SpA byla testována při vstupu a po 30 (RA) a 34 (SpA) týdnech. ANA byly zjišťovány nepřímou imunofluorescencí (indirect immunofluorescence - IIF) na HEp-2 buňkách. Protilátky anti-dsdna byly detekovány nepřímou imunofluorescencí na Crithidia luciliae a metodou ELISA a byly dále typizovány se specifickými konjugáty pro řetězce γ, µ a α na různých místech. Antinukleozomální protilátky byly detekovány metodou ELISA. Protilátky proti histonům a protilátky anti-ena byly stanovovány metodou line immunoassay. V úvodu byly ANA pozitivní u 32 ze 62 pacientů s RA a u 6 z 35 pacientů se SpA. Po terapii infliximabem se tato čísla zvýšila na 51 ze 62 (p < 0,001) a 31 z 35 (p < 0,001). Při vstupu nebyly u žádného z pacientů (RA i SpA) přítomny protilátky anti-dsdna. Po terapii infliximabem byly tyto protilátky pozitivní u 7 pacientů s RA (p = 0,016) a 6 pacientů se SpA (p = 0,031). U všech 7 pacientů s RA s pozitivními protilátkami anti-dsdna byly přítomny tyto protilátky ve třídě IgM a IgA. U 3 ze 6 anti-dsdna pozitivních pacientů s SpA byly přítomny izotypy IgM a IgA těchto protilátek, u 2 pacientů byly přítomny pouze anti-dsdna protilátky třídy IgM. U obou onemocnění se objevovaly protilátky anti-dsdna třídy IgM dříve než IgA. Během sledovaného období nebyla pozorována produkce protilátek anti-dsdna třídy IgG nebo symptomy lupu. Tvorba protilátek proti nukleozomům, histonům a protilátek anti-ena byla u několika pacientů pozorována, ale čísla nebyla statisticky významná. Terapie infliximabem může indukovat u pacientů s RA a SpA syntézu protilátek ANA a zvláště antidsdna třídy IgM a IgA. Produkce protilátek antidsdna třídy IgG nebo symptomy lupu však nebyly v této studii během sledovaného období zaznamenány. Tvorba antinukleozomálních protilátek, protilátek proti histonům a anti-ena nebyla statisticky významná. Tato pozorování však nevylučují potenciální možnost indukce klinicky významného lupu při dlouhodobé léčbě. Patologická trombopoeza u revmatoidní artritidy. Pathologic thrombopoiesis of rheumatoid arthritis. Ertenli I, Kiraz S, Ozturk MA, C Haznedaroglu I, Celik I, Calguneri M; Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey. Rheumatol Int 2003; 23[2]: Revmatoidní artritida (RA) je často komplikována trombocytózou korelující s aktivitou nemoci. Přesné patogenetické mechanismy, jež zvyšují počty trombocytů v krevním obraze, nejsou stále známy. Recentní sledování ukazují, že prozánětlivé pleiotropní cytokiny u RA mají i megakaryocytopetické a trombopoetické vlastnosti. Navíc některé z liniově dominantních hematopoetických cytokinů mohou rovněž působit jako reaktant akutní fáze a přispívat k rozvoji zánětu. Tento přehledný článek se zaměřuje na současná pozorování tohoto duálního vztahu patologické trombopoezy u RA, jak uváděná v literatuře, tak i vlastní. Přehledně jsou zpracovány růstové faktory, jež k ní přispívají, zejména interleukin (IL)-6, IL-11, faktor kmenových buněk, faktor inhibující leukemii,

3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy. 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem. MUDr. David Suchý, Ph.D. MUDr.

3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy. 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem. MUDr. David Suchý, Ph.D. MUDr. v praxi 5/2014 ortopedie, revmatologie 3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy MUDr. Robert Frei 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem MUDr. David Suchý, Ph.D. 11 Strategie dlouhodobé léčby

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3. Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 3/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Ročník V číslo 2 Květen 2007

Ročník V číslo 2 Květen 2007 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník V číslo 2 Květen 2007 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc.

Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Doc. MUDr. M. Kučera, CSc. MUDr. B. Tesárek Ing. P. Kratochvíl, CSc. Ing. R. Kalouš, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 4/2001 Odborný redaktor:. Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Ročník X Číslo 2 Duben 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM,

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 2/2003 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 43 Literární a technická

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů DOPORUČENÍ Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů Pavelka K Revmatologický ústav Praha Souhrn Na základě dostupné evidence o účinnosti

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy PŘEHLEDNÉ REFERÁTY Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy Pavelka K, Vencovský J Souhrn V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v léčbě revmatoidní artritidy (RA).

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Ročník VI číslo 3 červen 2008

Ročník VI číslo 3 červen 2008 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník VI číslo 3 červen 2008 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba Přehledové články 177 Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová, doc. MUDr. Josef Zadražil,

Více

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy 340 Přehledové články Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více