Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace"

Transkript

1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: TP TRANSFORMAČNÍ PLÁN P. O. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ O. P. S. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST CHB PSB DOZP STD FCH DCH ÚP KÚ KK SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA FARNÍ CHARITA DIECÉZNÍ CHARITA ÚŘAD PRÁCE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

3 Obsah Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Komunikační strategie Plán komunikace Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace varianta a) nebo varianta b): SWOT analýza zařízení pro proces transformace varianta c): Analýza rizik varianta a) a varianta b) Analýza rizik varianta c) Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Analýza zařízení z pohledu uživatelů - viz Plány uživatelů varianta a) a varianta b) Analýza zařízení z pohledu uživatelů - viz Plány uživatelů varianta c) Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management

4 5.6 Strategie humanizace původní služby Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služe b (týká se pouze varianty c) Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby v případě varianty c) Srovnání pracovních pozic varianta c) Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace varianta c) Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. 4

5 Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Výchozí stav Návrh Transformačního plánu zpracoval a předkládá Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále jen domov). Domov poskytuje pobytové sociální služby ženám s mentálním postižením, s psychiatrickou diagnózou a s kombinovaným postižením. Kapacita domova je 35 osob, v současné době službu využívá 27 osob. Domov se nachází 2 km od centra města Lubů. Do domova není možno dojet hromadnou dopravou, uživatelky, zaměstnanci i rodinní příslušníci musí do zařízení dojít pěšky nebo využít vlastní dopravu. Z města Lubů vede do zařízení silnice, která nemá chodník. Uživatelky domova mají z titulu odlehlého umístění domova velmi omezenou možnost využívat běžné veřejné služby, situace s nedostatečnou dopravní obslužností toto ještě zhoršuje. Sociální služba tak neplní jednu z hlavních zásad zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách uvedenou v ustanovení 2 tohoto zákona: pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Domov aktivně vstoupil do realizace individuálního projektu Karlovarského kraje již v roce 2009 a pracovníci se významně podíleli na výběru uživatelek a jejich přípravě k přechodu do běžného bydlení v obci. Celkem v období říjen 2010 do ledna 2013 odešlo ze zařízení 11 uživatelek. V dubnu 2013 ještě odejde do samostatného podporovaného bydlení 1 uživatelka. Sociální situace každého z uživatelů byla přehodnocena z hlediska jeho rodinných kořenů a vztahů, sociálních vazeb, z hlediska jejich schopností a potřeby podpory v jednotlivých oblastech života (sebeobsluha, zdraví, práce, péče o domácnost aj.). Takto přehodnocené individuální plány se staly podkladem pro zpracování plánů přechodu. Vyhodnocením všech 35-ti plánů přechodu, byl vytvořen návrh na nové kapacity sociálních služeb. Mapování potřeb uživatelů a tvorba transformačního plánu probíhala podle Metodiky přechodové a realizační fáze, vytvořené v rámci prvního individuálního projektu KK. Jako podklad byl využit formulář pro tvorbu transformačního plánu využitých v projektu MPSV. Návrh realizace transformačního plánu je předložen ve třech variantách: a) Varianta 1: rychlá varianta = co nejrychleji se dostat na kapacitu 15 uživatelek služby, potom přemístění uživatelek domova do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN v Mnichově, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji, ČR) 19 uživatelek do sociální služby DOZP, 8 do sociální služby podpora samostatného bydlení nebo do sociální služby chráněné bydlení. b) Varianta 2 : pomalá varianta = bude se čekat do kapacity 15 uživatelek (přirozené snížení) a poté se budou do určitého data přemísťovat uživatelky domova do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN v Mnichově, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji, ČR) c) Varianta 3 : zachování DOZP v Lubech ve stávající lokalitě, kde se bude poskytovat nadále sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením s počtem 18 uživatelek ve 3 domácnostech. Faktickou realizaci Transformačního plánu a jeho variantu schvaluje Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 5

6 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace (dále jen DOZP v Lubech) Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Luby 731, Skalná Luby 731, Skalná DIČ CZ GSM WWW Věra Josefiová Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Správková Stanislava Zřizovatel organizace Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová 6

7 Historie zařízení V roce 1968 se na místě, kde se dnes nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, (dále jen DOZP v Lubech), nacházel Domov důchodců. Podle hlášení sester z tohoto roku přijeli první obyvatelé dne V zařízení pracovalo 16 zaměstnanců a kapacita zařízení byla 50 uživatelek. Zásadní změna nastala v roce 1978, kdy podle rozhodnutí ONV v Chebu bylo zařízení vyčleněno pro mentálně postižené ženy. V té době se také změnil název na Ústav pro mentálně postižené dospělé občany. Tím se změnil celkový ráz zařízení. V souvislosti se zkvalitněním služeb a zajištění soukromí pro každou uživatelku ústavu byla v březnu 1979 zahájena rekonstrukce dolní budovy. Účelem přestavby bylo lepší využití objektu, který byl do té doby minimálně používán. Rekonstrukcí přibyla ubytovací kapacita, která umožnila přestěhování dvanácti uživatelek z budovy I. do dolní budovy. Rekonstrukce dolní budovy byla dokončena v roce Od roku 1992 se dolní budova využívala na pracovní terapii uživatelek. V roce 2006 byl vybudován bezbariérový přístup do budovy č. I. Od vzniku ústavu v roce 1978 do prosince 1992 bylo zařízení začleněno do Okresního ústavu sociálních služeb v Chebu. Zařízení mělo právní subjektivitu od roku 1993 do června Od července 2005 se ústav stal jedním ze začleněných zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově. V roce 2007 se sociální služba ústav pro mentálně postižené občany změnil na domov pro osoby se zdravotním postižením. S účinností Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se začaly realizovat významné změny v oblasti zkvalitňování poskytovaných služeb. Domov byl v roce 2009 zařazen mezi pobytová zařízení sociálních služeb, v nichž se realizovaly transformační procesy. Od DOZP v Lubech získal právní subjektivitu a své služby začal poskytovat pod názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace. V roce 2010 odešlo v rámci transformačních procesů ze zařízení sedm uživatelek do návazné sociální služby Podpora samostatného bydlení. Závěrem roku 2010 klesla kapacita DOZP v Lubech na 35 uživatelek. Úpravami vnitřních prostor obou budov a poklesem kapacity DOZP v Lubech se významně zlepšily podmínky ubytování uživatelek, v dolní budově byly zřízeny dvě domácnosti pro celkem 8 žen, ostatní uživatelky bydlí pouze v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 7

8 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Původní instituce DOZP v Lubech podpoří své uživatelky v nalezení takové sociální služby, která jim poskytne odpovídající míru podpory s důrazem na možnost aktivního zapojení či návratu do běžného společenského prostředí s cílem žít život srovnatelný se životem svých vrstevnic. (poslání zformulované v roce 2011, podzim) Cíle Cílem DOZP v Lubech je, aby každé jeho uživatelce se dostávalo přesně takové sociální služby, která odpovídá jejím potřebám, která ji podporuje v rozvoji soběstačnosti, popřípadě jejím udržení, a vychází z individuálního principu zaměřeného na každou uživatelku jako jedinečnou osobnost s důrazem na respektování všech jejích práv. Dlouhodobé cíle (na období ) Posílit naplňování individuálních potřeb uživatelek. Usilovat o vytvoření funkční alternativní a augmentativní komunikace mezi pracovníky přímé péče a verbálně nekomunikujícími uživatelkami. Prověřit podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatelek a definovat postupy, pomocí kterých se bude případnému omezení v uplatnění vlastní vůle uživatelek předcházet Prověřit, zda nedochází k omezování v právech uživatelek ze strany pracovníků DOZP v Lubech, opatrovníků uživatelek nezpůsobilých k právním úkonům, případně dalších osob, a definovat postupy, pomocí kterých budou uživatelky při ochraně a uplatňování svých práv podporovány a kterými se bude případným omezením v právech uživatelek předcházet. Posílit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na individuální přístup ke každé uživatelce vycházející z jejich potřeb a přání. Sjednotit přístupy a pracovní postupy všech pracovníků přímé péče k jednotlivým uživatelkám s důrazem na jejich potřebu porozumění, předvídatelnosti poskytované podpory a dodržení denních rituálů. Těm uživatelkám, pro něž by byla vhodnější jiná sociální služba a přejí si odejít z DOZP v Lubech, poskytnout všestrannou podporu při naplnění jejich přání. Posílit dobrou komunikaci ve vztazích mezi pracovníky a uživatelkami, nadřízenými a podřízenými pracovníky a mezi jednotlivými pracovními týmy. Upevnit systém kontinuálního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, podporovat zdravotní pracovníky v jejich vzdělávání. Zavést a trvale udržovat systém podpory pracovníků formou týmové, manažerské a individuální supervize, popř. případové supervize. Rozšířit spolupráci s dobrovolníky. 8

9 Krátkodobé cíle Zmapovat individuální potřeby každé uživatelky. Šesti uživatelkám, které se rozhodnou odejít do jiné návazné sociální služby, zpracovat plán přechodu a zahájit proces tohoto přechodu s cílem realizovat ho v roce Uživatelkám, které si přály odejít, ale neodešly, do návazné sociální služby (podpora samostatného bydlení) v roce 2010 z důvodu neshody jejich opatrovníků s transformačními procesy po dohodě s těmito uživatelkami podat žádosti o změnu opatrovníka k Okresnímu soudu v Chebu a podpořit je při tomto procesu s cílem dosáhnout jejich odchodu do návazné sociální služby. Spolupracovat s experty v oblasti informačních procesů v sociálních službách a podílet se na vytváření transformačního plánu poskytované služby. Systémem práce klíčových pracovníků umožnit uživatelkám pravidelně využívat v doprovodu klíčových pracovníků dostupných veřejných služeb (kadeřník, restaurace, kino, divadlo, obchody, knihovna, pedikúra apod.). Vytvářet podmínky pro zapojování uživatelek do služeb sociální a pracovní rehabilitace a společenských aktivit mimo DOZP v Lubech. Principy organizace Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s uživatelkami a jsou součástí kultury poskytovatele. Základní principy služby DOZP v Lubech jsou: Dodržování lidských práv uživatelek. Respektování volby uživatelek Zohledňování individuálních potřeb uživatelek a jejich individuální podpora Flexibilita při poskytovaných službách Budování nezávislosti uživatelek na službě Podporování návštěvy uživatelek připravovaných na odchod do jiných návazných služeb sociálně-terapeutických dílen zejména v okrese Cheb Podporování transformačních změn v sociálních službách vedoucích ke zkvalitnění života uživatelek Domova Podporování výměn opatrovníků uživatelek, kteří nehájí jejich zájmy Podávání žádostí Okresnímu soudu v Chebu o navrácení způsobilosti k právním úkonům uživatelek, popř. zastupování uživatelek zástupcem v souladu s ust. 29 občanského zákoníku Omezování míry rizika uživatelek na straně jedné a podporování jisté míry rizika uživatelek vedoucí ke zkvalitnění jejich života na straně druhé Autonomie a respektování hranic a prostorů uživatelek, jejich soukromí a partnerských vztahů Podporování uživatelek v tvorbě hodnot běžného lidského života Ochrana osobních dat a údajů a informací ze služby 9

10 Aktivní činění kroků k omezení předsudků a negativního hodnocení uživatelek a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec Mapování a definování individuálních potřeb každé uživatelky a přizpůsobování jejího individuálního plánu poskytované služby jejím potřebám Spolupráce s odborníky, lékaři, terapeuty, ostatními poskytovateli sociálních služeb a veřejnou i podnikatelskou sférou v zájmu uživatelek Hledání cest k uplatnění uživatelek na pracovním trhu, v této oblasti spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání v regionu Další principy služby DOZP v Lubech jsou: Snažíme se nepřizpůsobovat uživatelky službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které uživatelkám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám Naše zařízení nenabízí pouze možnost přespání, jídlo a odpočinek, ale také pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti Podporujeme smysluplné vztahy našich uživatelek s rodinami Máme zájem na tom připravit naše uživatelky na samostatný život mimo zařízení a v poskytovaných službách respektujeme právo svobodné volby uživatelek Naše zařízení a obecní komunita nestojí na opačných stranách, ale naše zařízení se snaží najít způsob komunikace, spolupráce a společné existence Poskytujeme své služby uživatelkám tak, aby byla zachována jejich práva a lidská důstojnost Cílová skupina Kapacita služby ženy zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) 35 uživatelek služby 10

11 1.3 Vize transformace zařízení Vize transformace Transformační procesy v DOZP v Lubech se začaly realizovat roku 2009 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, který trval od do K byla kapacita DOZP v Lubech celkem 41 uživatelek. Již roku 2010 odešlo z DOZP v Lubech 6 uživatelek do služby podpora samostatného bydlení a jedna uživatelka využívá sociální službu osobní asistence. I. etapa (06/ /2013) Na tento individuální projekt navázal další individuální projekt Karlovarského kraje nazvaný Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který byl zahájen v červenci 2011 a potrvá do dubna V rámci tohoto projektu v červenci 2012 odešly do služby podpora samostatného bydlení 2 uživatelky, začátkem roku 2013 pak další 2 uživatelky do sociální služby podpora samostatného bydlení a v březnu 2013 se předpokládá odchod 1 uživatelky do sociální služby podpora samostatného bydlení. II. etapa (04/ ) Kapacita DOZP v Lubech by měla k dubnu 2013 dosáhnout 27 uživatelek. Ve II. etapě, která bude zahájena v dubnu 2013 se zástupci zřizovatele rozhodnou realizovat jednu ze tří následujících variant: d) rychlá varianta = co nejrychleji se dostat na kapacitu 15 uživatelek služby, a potom do určitého data budou všechny zbývající uživatelky DOZP v Lubech převedeny (a přestěhovány) do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (DOZP SOKOLÍK Sokolov, DOZP PRAMEN Mnichov, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji nebo v ČR) Za současných 27 uživatelek služby je reálný přechod 19 uživatelek do sociální služby DOZP, 8 do sociální služby podpora samostatného bydlení nebo do sociální služby chráněné bydlení. Přirozeným úbytkem bude nadále postupně docházet ke snižování počtu uživatelek služby. Mimo přirozený úbytek uživatelek služby bude snižován jejich počet i odchodem některých uživatelek do jiných sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence (bude se jednat o uživatelky s duševním onemocněním i mentálním onemocněním). Dále budou v případě uvolnění kapacity v DOZP PRAMEN v Mnichově a v DOZP SOKOLÍK v Sokolově, popř. po zrušení stop-stavu pro přijímání uživatelů do DOZP PATA v Hazlově, na tato uvolněná místa postupně převedeny uživatelky služby tak, aby co nejdříve bylo dosaženo hranice počtu uživatelek služby DOZP v Lubech na počet 15. Snižující se počet uživatelek bude zohledňován v žádostech o dotaci MPSV s důrazem, že se jedná o zařízení zapojené do transformačních procesů. Předpokládá se, že výše přiznané dotace MPSV a vlastní příjmy organizace umožní z ekonomického hlediska službu DOZP v Lubech udržet až do poklesu počtu uživatelek služby na 15. Po dosažení hranice počtu 20 uživatelek služby bude z ekonomického hlediska potřebné omezit provozování služby pouze na jednu ze dvou stávajících budov. Přechodem služby pouze do jedné budovy se stane část pracovníků v sociálních službách nadbytečnou, z tohoto důvodu bude přiměřeně snížen počet pracovníků přímé péče. Přitom bude potřeba neustále sledovat klesající počet uživatelek DOZP v Lubech s tím, aby v okamžiku, kdy se bude klesající počet blížit stanovené hranici 15 uživatelek, byly zejména v DOZP PRAMEN Mnichov a DOZP SOKOLÍK v Sokolově vytvořeny dostatečné kapacity pro přijetí všech zbývajících 15 uživatelek do služeb DOZP v Karlovarském kraji nebo ČR. V případě, že tyto kapacity 11

12 vytvořeny nebudou a v DOZP v Lubech zůstane méně než 15 uživatelek, bude služba DOZP v Lubech z ekonomického hlediska udržitelná pouze za zvýšené finanční podpory zřizovatele. e) pomalá varianta = bude se čekat do kapacity 15 uživatelek (přirozený úbytek) a poté se budou do určitého data převádět uživatelky DOZP v Lubech do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN Mnichov, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji nebo v ČR) Přirozeným úbytkem bude nadále postupně docházet ke snižování počtu uživatelek služby. Mimo přirozený úbytek uživatelek služby bude snižován jejich počet i odchodem některých uživatelek do jiných služeb domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence (bude se jednat o uživatelky s duševním onemocněním i mentálním). Snižující se počet uživatelek bude zohledňován v žádostech o dotaci MPSV s důrazem, že se jedná o zařízení zapojené do transformačních procesů. Předpokládá se, že výše přiznané dotace MPSV a vlastní příjmy organizace umožní z ekonomického hlediska službu DOZP v Lubech udržet až do poklesu počtu uživatelek služby na 15. Po dosažení hranice počtu 20 uživatelek služby bude z ekonomického hlediska výhodné omezit provozování služby pouze na jednu ze dvou stávajících budov. Přechodem služby pouze do jedné budovy se stane část pracovníků v sociálních službách nadbytečnou, z tohoto důvodu bude přiměřeně snížen počet pracovníků přímé péče. Přitom bude potřeba neustále sledovat klesající počet uživatelek DOZP v Lubech s tím, aby v okamžiku, kdy se bude klesající počet blížit stanovené hranici 15 uživatelek, byly zejména v DOZP PRAMEN Mnichov a DOZP SOKOLÍK v Sokolově popř. po zrušení stop-stavu pro přijímání uživatelů, do DOZP PATA v Hazlově, vytvořeny dostatečné kapacity pro přijetí všech zbývajících 15 uživatelek. V případě, že tyto kapacity vytvořeny nebudou a v Lubech zůstane méně než 15 uživatelek, bude služba DOZP v Lubech z ekonomického hlediska udržitelná pouze za zvýšené finanční podpory zřizovatele. Tato vize umožní dožít v DOZP v Lubech necelé polovině z uživatelek. Zohledňuje především skutečnost, že většina uživatelek žije v zařízení dlouhá léta, dokonce desetiletí, jakákoli změna je pro ně velmi těžce představitelná. Zároveň pracuje s faktem, že pro někoho je přiměřené a vítané prostředí velkého města, jiný (tedy i člověk bez postižení) si vybere pro strávení života oblast méně rušnou. Ekonomická udržitelnost služby s počtem 15 a méně uživatelek si vyžádá řešení, které bude spočívat v přestěhování uživatelek do jiného DOZP v lokalitě Karlovarského kraje (příp. jinde v ČR). Realizací jedné z obou výše uvedených variant bude dosaženo plné transformace sociální služby a převedení poskytované služby uživatelům z objektu DOZP Lubech do jiných DOZP v jiných lokalitách. Kvalifikovaný personál DOZP v Lubech bude vedením DOZP v Lubech podporován v možnosti odejít společně s uživatelkami odcházejícími do jiných sociálních služeb nebo jiných DOZP v kraji. S odchodem personálu do jiných návazných služeb společně s uživatelkami má DOZP v Lubech dobré zkušenosti z prvního individuálního projektu, kdy s uživatelkami odešly tři pracovnice do služby podpora samostatného bydlení v Lubech. 12

13 f) transformace bude pokračovat naplňováním rozvojového plánu, schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje v roce Konečným řešením by měla být existence DOZP v Lubech s počtem 18 uživatelek. Uživatelky budou rozděleny dle svých preferencí, zdravotního stavu a zvyklostí do 3 domácností po 6ti uživatelkách. Každá domácnost bude mít vlastní kuchyň pro přípravu jednoduchých studených jídel i teplých jídel, společnou místnost, koupelnu a WC. Obědy se budou celý týden dovážet od dodavatele, snídaně a jednoduché teplé i studené večeře budou připravovat pracovníci společně s uživatelkami v jednotlivých domácnostech. Zdravotní péči bude poskytovat DOZP v Lubech prostřednictvím jedné všeobecné sestry v rozsahu od 7,00 hod. do 15,30 hod. ve všední dny. V ostatních časech určí ošetřující lékař, jakým způsobem bude uživatelce odborná zdravotní péče poskytována. Všechny tři domácnosti by byly umístěny pouze na budově I., pro tyto účely by byly provedeny na budově I. nezbytné stavební úpravy. Na budovu I. by se přestěhovaly i kanceláře a další vybavení z budovy II., která by pro potřeby DOZP v Lubech zůstala nevyužívaná. Toto zařízení bude i do budoucna poskytovat službu DOZP pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, s přidruženými zdravotními obtížemi, v seniorském věku. Tato vize zohledňuje především fakt, že většina uživatelek žije v zařízení dlouhá léta, dokonce desetiletí, jakákoli změna je pro ně velmi těžce představitelná. Zároveň pracuje s faktem, že pro někoho je přiměřené a vítané prostředí velkého města, jiný (tedy i člověk bez postižení) si vybere pro strávení života oblast méně rušnou. Vize DOZP v Lubech s 18ti uživatelkami předpokládá, že počet 27 uživatelek k bude postupně klesat přirozeným úbytkem a odchodem uživatelek do jiných alternativních služeb chráněného bydlení, osobní asistence a podpory samostatného bydlení s tím, že 18 uživatelek, které potřebují službu DOZP v Lubech zůstanou. Odejít do alternativních služeb by měly uživatelky, které nepotřebují pobytovou službu typu DOZP a budou využívat služeb návazných. Z hlediska ekonomické udržitelnosti a nedostatečných možností humanizace služby se tato varianta jeví jako neudržitelná a proto není podrobně popisovaná. Argumentace neudržitelnosti této varianty je blíže specifikována na stranách 32, 34, 64, 66, 74 tohoto Plánu transformace DOZP v Lubech. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) Transformační plán nadále popisuje pouze II. etapu. V případě realizace varianty a) a b) dojde k převedení poskytování služeb DOZP v Lubech do jiných DOZP v jiných lokalitách. Tato služba DOZP opustí stávající lokalitu. Všechny uživatelky služby DOZP v Lubech budou využívat jiných sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení nebo budou využívat služby DOZP v kapacitě 19 uživatelek. V případě realizace varianty c) bude DOZP provozováno ve stávající budově zřizovatele ve struktuře tří domácností, kapacita DOZP bude 18 uživatelek a cílová skupina bude definována osoby od 27 do 64 let, mladší senioři od 65 do 80 let a starší senioři nad 80 let - osoby se zdravotním postižením (ženy zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti). 13

14 Základní principy nových služeb Základní časový horizont V případě realizace varianty a) a b) stávající DOZP v lokalitě Luby nebude po dosažení plné transformace služby poskytovat žádnou sociální službu pro cílovou skupinu osob s mentálním nebo kombinovaným postižením. V případě realizace varianty c) bude DOZP v Lubech nadále poskytovat službu domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s mentálním nebo kombinovaných postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. a) rychlá varianta b) pomalá varianta c) pokračování poskytování služby DOZP v lokalitě v Lubech ve stávajících objektech ve struktuře 3 domácností celkem pro 18 uživatelek 2013 na neurčito 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC 1 HC 2 HC 3 HC 4 Specifikace strategického cíle Realizovat přechod uživatelek do návazných služeb se zajištěním vysoké míry podpory, posílit jejich integraci do společenského prostředí. Informovat širokou veřejnost o transformaci pobytových služeb. Komunikovat s opatrovníky uživatelek o realizaci transformačních procesů DOZP v lokalitě Luby a posílit vzájemnou spolupráci s opatrovníky. V případě realizace varianty c) zkvalitnit a dlouhodobě provozovat službu DOZP ve stávajících objektech. 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 HC 1 Realizovat vnitřní organizační změny v poskytování služby, které povedou k vyšší ekonomizaci provozu služby. HC 1 HC 2 Rozšířit a průběžně aktualizovat internetové stránky o informace o transformaci. HC 2 HC 3 Vytvořit všestranný podpůrný systém pracovníkům (především přímé péče), na které jsou vzhledem k realizaci transformačních procesů kladeny zvýšené pracovní nároky (např. podpora formou supervizí). HC 3, HC 4 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód 14

15 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území Transformační plán DOZP v Lubech navazuje na transformační aktivity Karlovarského kraje, zahájené realizací Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele v roce Navazuje rovněž na zkušenost s přípravou a následným odchodem uživatelek do dalších typů služeb (podpora samostatného bydlení) a s využíváním služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen. Vychází z Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech na období Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu - zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v Karlovarském kraji - získáním bývalých uživatelek DOZP v Lubech jako nových klientů alternativních sociálních služeb dojde k podpoře vzniku a rozšíření kapacit alternativních sociálních služeb v regionu Karlovarského kraje, zejména služeb podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, chráněného bydlení Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti - některá nově vytvořená pracovní místa v nově vznikajících návazných službách obsadí stávající zaměstnanci DOZP v Lubech - stávající pracovníci DOZP v Lubech mají velkou šanci s ohledem na své profesní zkušenosti a vysokou kvalifikaci v budoucnosti získat pracovní uplatnění v oblasti sociálních služeb v regionu na otevřeném trhu práce 15

16 2. Komunikační strategie 2.1 Plán komunikace Analýza stávající komunikace v rámci zařízení Manuál o službě, Předávání informací o službě v Domově 1. Průběh služeb Předávání informací o průběhu denní a noční služby probíhá 2x denně ústně při výměně pracovníků ve službě a písemně v knihách Hlášení denní a noční služby. Knihy hlášení denní služby jsou uložena v denní místnosti personálu. 2. Ranní porada pracovníků Předávání aktuálních informací o organizaci dne probíhá ve všední dny na ranní poradě, a to za účasti pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester, aktivizační pracovnice a vedoucí úseku. 3. Kniha informací Poskytuje prostor všem zaměstnancům informovat své kolegy o aktuálních změnách v poskytovaných službách. Je uložena v místnosti zázemí pro pracovníky. Zde je rovněž uložen Sešit příjezdů a odjezdů uživatelek, kam sloužící pracovníci zapisují odjezdy/příjezdy uživatelek a formulář, který vyplňují denně sloužící pracovníci. 4. Nahlášení technické závady nebo poškození majetku Pracovníci nahlašují závady v zařízení domova přímo údržbáři (opravy ).Je zaveden sešit oprav, kde se vyznačují podrobnosti určité závady. 5. Nahlášení pobytu uživatele mimo zařízení Uživatelka nebo osoba doprovázející uživatelku při pobytu mimo zařízení nahlašuje odjezd a příjezd uživatelky sociální pracovnici. Pobyt mimo zařízení je možno nahlásit též konajícím pracovníkům v přímé péči či zdravotní sestře ve službě. Ti mají povinnost zajistit přenos informace sociální pracovnici. 6. Týmová setkání Klíčoví pracovníci přehodnocují individuální plány uživatelek, společně se probírají potřeby týkající se uživatelek a organizační záležitosti. Účelem týmových setkání je rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. V určitých situacích může vedoucí úseku nebo ředitelka domova svolat mimořádné týmové setkání. Zápisy z týmových setkání jsou uloženy v kanceláři sociální pracovnice. 7. Pracovní postupy a vnitřní směrnice Standardy kvality sociální služby v DOZP Luby vymezují pravidla a pracovní postupy pro způsob poskytování služby. Základní informace o způsobu poskytování služby jsou uvedeny ve vnitřních předpisech standardů č. 1, č. 2. a č. 5, které jsou uloženy v místnosti zázemí pro pracovníky v přízemí a v kanceláři ředitele DOZP. 8. Individuální plány a osobní karty uživatelek Individuální plány informují pracovníky o způsobu poskytování služby jednotlivým uživatelkám, jsou uloženy v místnosti pro zázemí pracovníků v přímé péči a nahlížet do nich mohou všichni pracovníci v přímé péči, kteří s uživatelkou pracují, na požádání též opatrovníci a rodinní příslušníci uživatelek (pokud uživatel souhlasí). Kopii plánů mohou mít uživatelky u sebe. 16

17 9. Nástěnky a kalendáře Nástěnka a kalendář informují o odjezdech a příjezdech uživatelek. Nástěnka v zázemí pro pracovníky a na chodbě informuje o kulturních a sportovních akcích pro uživatelky, odjezdech uživatelek k lékaři nebo na kulturní akce a dovolené. Jsou zde rozpisy odjezdů do sociálně terapeutických dílen. 10. Výlety, kulturní a jiné akce Pokud zaměstnanec domova plánuje výlet, dovolenou, účast na kulturní či jiné akci s uživatelkou, domlouvá se a plánuje daný pracovník vždy společně s klíčovým pracovníkem uživatelky. 11. Porady vedoucích pracovníků Předávání informací mezi vedoucími pracovníky (ředitelka, ekonomka, sociální pracovnice vedoucí úseku přímé péče) probíhá 1x týdně. Sociální pracovnice provádí z těchto porad zápisy v elektronické podobě. 1. Mimořádné schůze Mimořádné schůze všech zaměstnanců nebo zaměstnanců jednotlivých úseků svolává v případě závažné situace ředitelka. II. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU KLIENTEK 1. Ranní porada Zdravotní sestra se účastní ranních porad pracovníků v sociálních službách v 7:30 a informuje o aktuálním zdravotním stavu uživatelek, změnách zdravotního stavu, odjezdech na vyšetření apod. Pracovníci v sociálních službách se mohou dotazovat a informovat zdrav. sestru o zdravotním stavu uživatelek. Předávané informace o zdravotním stavu smí obsahovat pouze údaje nezbytně nutné pro poskytování sociální služby v Domově. Pracovníci v sociálních službách informace získané na ranní poradě předají svým kolegům zápisem do knihy hlášení denní (v případě potřeby i noční) služby. 2. Doprovod uživatelky k lékaři Pracovník, který doprovází uživatelku na odborné vyšetření mimo zařízení, po příjezdu informovat zdravotní sestru o průběhu vyšetření a doporučeních lékaře. Zdravotní sestra pak informace předá na ranní poradě (nebo podle potřeby ihned). Analýza stávající komunikace mimo zařízení Opatrovníci komunikace s veřejným opatrovníkem (Město Luby), či opatrovníkem z řad rodinných příslušníků probíhá přes sociální pracovnici, ředitelku a účetní DOZP v Lubech formou telefonního rozhovoru nebo osobního kontaktu. Předmětem je hlavně řešení pozůstalosti, smlouvy, úhrady, důchody, uvolnění peněz z vkladních knížek a osobních účtů, zřizování osobních účtů, podepisování úředních dokumentů. S opatrovníky DOZP v Lubech spolupracuje dle potřeby. Okresní soud v Chebu (opatrovnické oddělení) S Okresním soudem DOZP v Lubech komunikuje prostřednictvím ové schránky nebo osobním 17

18 jednáním. Sociální pracovnice a ředitelka se na Okresní soud v Chebu obrací zejména se žádostmi o uvolnění finančních prostředků po předchozím projednání s opatrovníky. Dále soudu sociální pracovnice sděluje a posílá ke kontrole hospodaření s finančními prostředky uživatelek. Rodinní příslušníci sociální pracovnice se na rodiny uživatelek obrací se zájmem o dovolené v jednotlivých rodinách. S realizátorem projektu - Instand, o. s.: např. zástupce Instandu, o. s. se účastní pravidelně jednání Transformačního týmu DOZP v Lubech, pořizuje zápis. Prostřednictvím této zprostředkující organizace bylo zaměstnáno již několik tzv. asistentů přechodu, kteří s uživatelkami pracovali během období přípravy na přechod ze zařízení do jiných alternativních služeb. Zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, které se konají v rámci individuálních projektů Karlovarského kraje. Počátkem roku 2011 začala v zařízení poskytovat supervizi vedení DOZP v Lubech i týmu pracovníků DOZP v Lubech ředitelka jiného DOZP Karlovarského kraje. Se spolupracujícími poskytovateli sociálních služeb: uživatelky zařízení využívají další služby nabízené neziskovými organizacemi působícími v Karlovarském kraji. Jde především o sociálně terapeutické dílny Joker, o. s. a Agenturu pro sociální rehabilitaci Rytmus, o. s. Předávání informací ohledně uživatelek probíhá telefonicky nebo osobním jednáním, je jím pověřena sociální pracovnice. Kvalitě předávaných informací je věnována velká pozornost, služby se snaží na sebe navazovat a využívat stejné postupy. Základní škola Luby: Po celý loňský rok využívaly 2 uživatelky našeho zařízení nabídku místní základní školy a navštěvovaly kurz k získání základů vzdělání. Vize plán komunikační strategie (Strategické cíle) Všechny zúčastněné strany si po dobu transformačních procesů budou předávat objektivní informace v míře vycházející z potřeb realizace transformace. Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky Cíl 1 - poskytovat pracovníkům informace o jednotlivých krocích transformačních procesů a konkrétních situací jednotlivých uživatelek ve službě v souvislosti s jejich odchodem ze služby DOZP v Lubech - poskytovat pracovníkům podporu v náročných pracovních procesech formou pravidelných supervizí Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Pracovní porady, zápisy z pracovních porad Ředitelka organizace Sociální pracovnice Ředitelka organizace bude pravidelně na poradách pracovníků předávat pracovníkům informace o průběhu transformace a sociální pracovnice o realizaci jednotlivých plánů přechodu vytipovaných uživatelek služby. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele Cíl 1 - Ředitelka organizace a sociální pracovnice bude dle potřeby seznamovat uživatelky služby s dalšími sociálními službami a možnostmi jejich využívání a to formou pro ně srozumitelnou. - Účast vytipovaných uživatelek služby v odborných kurzech posilujících jejich dovednosti potřebné k začlenění do běžného společenského prostředí a podporujících je v samostatném rozhodování. 18

19 Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Vzdělávání pracovníků v oblasti podpory sociálně terapeutických činností zvyšujících míru soběstačnosti uživatelek služby. Odborné kurzy. Ředitelka organizace. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Sledovat nabídku kurzů pro uživatelky Internet, vzájemná komunikace mezi službami. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta Získávat informace o nových vhodných a potřebných sociálních službách a tyto srozumitelným způsobem předávat uživatelkám služby. Internet, vzájemná komunikace mezi službami. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby Cíl 1 - Informovat rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby uživatelek služby o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou v individuálních rozhovorech v návaznosti na plány přechodu vytipovaných uživatelek služby informovat o záměrech a realizaci transformace opatrovníky a rodinné příslušníky uživatelek služby a společně s nimi spolupracovat při odchodu uživatelek do návazných služeb. V návaznosti na zpracované plány přechodu uživatelek služby a schválenou variantu řešení transformačního procesu informovat při osobních setkáních opatrovníky a rodinné příslušníky uživatelek služby o nevyhnutelnosti jejich odchodu do jiného DOZP v regionu (příp. republice). Osobní setkání. Osobní setkání. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta a) rychlá varianta b) pomalá varianta

20 Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost Cíl 1 Informovat širokou veřejnost o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou prostřednictvím webových stránek DOZP v Lubech a dalších vhodných informačních zdrojů informovat širokou veřejnost o záměrech a realizaci transformačních procesů služby Webové strany DOZP v Lubech Ostatní informační zdroje. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) prostřednictvím Krajských listů ve spolupráci se zřizovatelem Karlovarským krajem. Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) Cíl 1 Informovat odbornou veřejnost o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou prostřednictvím webových stran DOZP v Lubech a dalších vhodných informačních zdrojů informovat odbornou veřejnost o záměrech a realizaci transformačních procesů služby. V návaznosti na realizaci transformačních procesů budou ředitelka a sociální pracovnice vyvolávat vzájemná jednání se zástupci alternativních sociálních služeb a ostatních poskytovatelů služeb DOZP v Karlovarském kraji (příp. v ČR). Při informovanosti veřejnosti spolupracovat se zřizovatelem Karlovarským krajem. Webové strany DOZP v Lubech Ostatní informační zdroje. Osobní setkání zástupců zúčastněných sociálních služeb. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy Cíl 1 Informovat orgány veřejné správy a samosprávy o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka organizace bude informovat o postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby Radu Karlovarského kraje a zástupce zřizovatele Karlovarského kraje. Dále podá na veřejných jednáních obecních zastupitelstev informaci zastupitelům obcí, kterých se týká transformační proces, o připravovaných a realizovaných záměrech sociální služby. Písemné dokumenty. Osobní setkání. Ředitelka organizace. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c)

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Příloha č. 0941-12-P01 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOZP ZAŠOVÁ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 93 ZMĚNA Č. 6 Změny transformačního plánu jsou vyznačeny modrou barvou. Řízená kopie elektronická

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Kvalitní život si zaslouží každý Podklady

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Příloha č. 0674-15-P02 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka na období 2008-2012 Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2.

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KONCEPCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (včetně transformace pobytových sociálních služeb) Duben 2008 ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí v rámci realizace

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více