Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace"

Transkript

1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace Březen 2013 ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje

2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: TP TRANSFORMAČNÍ PLÁN P. O. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE O. S. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ O. P. S. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST CHB PSB DOZP STD FCH DCH ÚP KÚ KK SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA FARNÍ CHARITA DIECÉZNÍ CHARITA ÚŘAD PRÁCE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

3 Obsah Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Základní údaje o zařízení Identifikace zařízení Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Vize transformace zařízení Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Vazby na strategické oblasti Komunikační strategie Plán komunikace Řízení procesu Složení regionálního transformačního týmu Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace Analýza zařízení SWOT analýza zařízení pro proces transformace varianta a) nebo varianta b): SWOT analýza zařízení pro proces transformace varianta c): Analýza rizik varianta a) a varianta b) Analýza rizik varianta c) Lokace služeb Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb Analýza zařízení z pohledu uživatelů - viz Plány uživatelů varianta a) a varianta b) Analýza zařízení z pohledu uživatelů - viz Plány uživatelů varianta c) Návrh alternativních služeb Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) Strategie ambulantních služeb a denních programů Strategie zajištění terénních služeb Strategie zajištění zázemí pro management

4 5.6 Strategie humanizace původní služby Strategie zajištění koedukace Zjištění a zajištění kvality služe b (týká se pouze varianty c) Měřítka služby Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů Příprava a přesun zaměstnanců Personální strategie původní zařízení Personální strategie nové služby v případě varianty c) Srovnání pracovních pozic varianta c) Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace varianta c) Monitorování procesu transformace Komentáře Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. 4

5 Shrnutí hlavní strategie transformačního plánu Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Výchozí stav Návrh Transformačního plánu zpracoval a předkládá Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále jen domov). Domov poskytuje pobytové sociální služby ženám s mentálním postižením, s psychiatrickou diagnózou a s kombinovaným postižením. Kapacita domova je 35 osob, v současné době službu využívá 27 osob. Domov se nachází 2 km od centra města Lubů. Do domova není možno dojet hromadnou dopravou, uživatelky, zaměstnanci i rodinní příslušníci musí do zařízení dojít pěšky nebo využít vlastní dopravu. Z města Lubů vede do zařízení silnice, která nemá chodník. Uživatelky domova mají z titulu odlehlého umístění domova velmi omezenou možnost využívat běžné veřejné služby, situace s nedostatečnou dopravní obslužností toto ještě zhoršuje. Sociální služba tak neplní jednu z hlavních zásad zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách uvedenou v ustanovení 2 tohoto zákona: pomoc musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Domov aktivně vstoupil do realizace individuálního projektu Karlovarského kraje již v roce 2009 a pracovníci se významně podíleli na výběru uživatelek a jejich přípravě k přechodu do běžného bydlení v obci. Celkem v období říjen 2010 do ledna 2013 odešlo ze zařízení 11 uživatelek. V dubnu 2013 ještě odejde do samostatného podporovaného bydlení 1 uživatelka. Sociální situace každého z uživatelů byla přehodnocena z hlediska jeho rodinných kořenů a vztahů, sociálních vazeb, z hlediska jejich schopností a potřeby podpory v jednotlivých oblastech života (sebeobsluha, zdraví, práce, péče o domácnost aj.). Takto přehodnocené individuální plány se staly podkladem pro zpracování plánů přechodu. Vyhodnocením všech 35-ti plánů přechodu, byl vytvořen návrh na nové kapacity sociálních služeb. Mapování potřeb uživatelů a tvorba transformačního plánu probíhala podle Metodiky přechodové a realizační fáze, vytvořené v rámci prvního individuálního projektu KK. Jako podklad byl využit formulář pro tvorbu transformačního plánu využitých v projektu MPSV. Návrh realizace transformačního plánu je předložen ve třech variantách: a) Varianta 1: rychlá varianta = co nejrychleji se dostat na kapacitu 15 uživatelek služby, potom přemístění uživatelek domova do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN v Mnichově, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji, ČR) 19 uživatelek do sociální služby DOZP, 8 do sociální služby podpora samostatného bydlení nebo do sociální služby chráněné bydlení. b) Varianta 2 : pomalá varianta = bude se čekat do kapacity 15 uživatelek (přirozené snížení) a poté se budou do určitého data přemísťovat uživatelky domova do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN v Mnichově, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji, ČR) c) Varianta 3 : zachování DOZP v Lubech ve stávající lokalitě, kde se bude poskytovat nadále sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením s počtem 18 uživatelek ve 3 domácnostech. Faktickou realizaci Transformačního plánu a jeho variantu schvaluje Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 5

6 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace Název sociální služby Sídlo organizace Kontaktní adresa IČ Telefon Osoba zodpovědná za proces transformace Název zřizovatele Kontaktní adresa Osoba zodpovědná za proces transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace (dále jen DOZP v Lubech) Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Luby 731, Skalná Luby 731, Skalná DIČ CZ GSM WWW Věra Josefiová Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary Ing. Správková Stanislava Zřizovatel organizace Registrace sociální služby Číslo registrace Druh sociální služby Forma sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová 6

7 Historie zařízení V roce 1968 se na místě, kde se dnes nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, (dále jen DOZP v Lubech), nacházel Domov důchodců. Podle hlášení sester z tohoto roku přijeli první obyvatelé dne V zařízení pracovalo 16 zaměstnanců a kapacita zařízení byla 50 uživatelek. Zásadní změna nastala v roce 1978, kdy podle rozhodnutí ONV v Chebu bylo zařízení vyčleněno pro mentálně postižené ženy. V té době se také změnil název na Ústav pro mentálně postižené dospělé občany. Tím se změnil celkový ráz zařízení. V souvislosti se zkvalitněním služeb a zajištění soukromí pro každou uživatelku ústavu byla v březnu 1979 zahájena rekonstrukce dolní budovy. Účelem přestavby bylo lepší využití objektu, který byl do té doby minimálně používán. Rekonstrukcí přibyla ubytovací kapacita, která umožnila přestěhování dvanácti uživatelek z budovy I. do dolní budovy. Rekonstrukce dolní budovy byla dokončena v roce Od roku 1992 se dolní budova využívala na pracovní terapii uživatelek. V roce 2006 byl vybudován bezbariérový přístup do budovy č. I. Od vzniku ústavu v roce 1978 do prosince 1992 bylo zařízení začleněno do Okresního ústavu sociálních služeb v Chebu. Zařízení mělo právní subjektivitu od roku 1993 do června Od července 2005 se ústav stal jedním ze začleněných zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově. V roce 2007 se sociální služba ústav pro mentálně postižené občany změnil na domov pro osoby se zdravotním postižením. S účinností Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se začaly realizovat významné změny v oblasti zkvalitňování poskytovaných služeb. Domov byl v roce 2009 zařazen mezi pobytová zařízení sociálních služeb, v nichž se realizovaly transformační procesy. Od DOZP v Lubech získal právní subjektivitu a své služby začal poskytovat pod názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace. V roce 2010 odešlo v rámci transformačních procesů ze zařízení sedm uživatelek do návazné sociální služby Podpora samostatného bydlení. Závěrem roku 2010 klesla kapacita DOZP v Lubech na 35 uživatelek. Úpravami vnitřních prostor obou budov a poklesem kapacity DOZP v Lubech se významně zlepšily podmínky ubytování uživatelek, v dolní budově byly zřízeny dvě domácnosti pro celkem 8 žen, ostatní uživatelky bydlí pouze v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 7

8 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace Poslání organizace Základní strategické cíle Původní instituce DOZP v Lubech podpoří své uživatelky v nalezení takové sociální služby, která jim poskytne odpovídající míru podpory s důrazem na možnost aktivního zapojení či návratu do běžného společenského prostředí s cílem žít život srovnatelný se životem svých vrstevnic. (poslání zformulované v roce 2011, podzim) Cíle Cílem DOZP v Lubech je, aby každé jeho uživatelce se dostávalo přesně takové sociální služby, která odpovídá jejím potřebám, která ji podporuje v rozvoji soběstačnosti, popřípadě jejím udržení, a vychází z individuálního principu zaměřeného na každou uživatelku jako jedinečnou osobnost s důrazem na respektování všech jejích práv. Dlouhodobé cíle (na období ) Posílit naplňování individuálních potřeb uživatelek. Usilovat o vytvoření funkční alternativní a augmentativní komunikace mezi pracovníky přímé péče a verbálně nekomunikujícími uživatelkami. Prověřit podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatelek a definovat postupy, pomocí kterých se bude případnému omezení v uplatnění vlastní vůle uživatelek předcházet Prověřit, zda nedochází k omezování v právech uživatelek ze strany pracovníků DOZP v Lubech, opatrovníků uživatelek nezpůsobilých k právním úkonům, případně dalších osob, a definovat postupy, pomocí kterých budou uživatelky při ochraně a uplatňování svých práv podporovány a kterými se bude případným omezením v právech uživatelek předcházet. Posílit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na individuální přístup ke každé uživatelce vycházející z jejich potřeb a přání. Sjednotit přístupy a pracovní postupy všech pracovníků přímé péče k jednotlivým uživatelkám s důrazem na jejich potřebu porozumění, předvídatelnosti poskytované podpory a dodržení denních rituálů. Těm uživatelkám, pro něž by byla vhodnější jiná sociální služba a přejí si odejít z DOZP v Lubech, poskytnout všestrannou podporu při naplnění jejich přání. Posílit dobrou komunikaci ve vztazích mezi pracovníky a uživatelkami, nadřízenými a podřízenými pracovníky a mezi jednotlivými pracovními týmy. Upevnit systém kontinuálního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, podporovat zdravotní pracovníky v jejich vzdělávání. Zavést a trvale udržovat systém podpory pracovníků formou týmové, manažerské a individuální supervize, popř. případové supervize. Rozšířit spolupráci s dobrovolníky. 8

9 Krátkodobé cíle Zmapovat individuální potřeby každé uživatelky. Šesti uživatelkám, které se rozhodnou odejít do jiné návazné sociální služby, zpracovat plán přechodu a zahájit proces tohoto přechodu s cílem realizovat ho v roce Uživatelkám, které si přály odejít, ale neodešly, do návazné sociální služby (podpora samostatného bydlení) v roce 2010 z důvodu neshody jejich opatrovníků s transformačními procesy po dohodě s těmito uživatelkami podat žádosti o změnu opatrovníka k Okresnímu soudu v Chebu a podpořit je při tomto procesu s cílem dosáhnout jejich odchodu do návazné sociální služby. Spolupracovat s experty v oblasti informačních procesů v sociálních službách a podílet se na vytváření transformačního plánu poskytované služby. Systémem práce klíčových pracovníků umožnit uživatelkám pravidelně využívat v doprovodu klíčových pracovníků dostupných veřejných služeb (kadeřník, restaurace, kino, divadlo, obchody, knihovna, pedikúra apod.). Vytvářet podmínky pro zapojování uživatelek do služeb sociální a pracovní rehabilitace a společenských aktivit mimo DOZP v Lubech. Principy organizace Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s uživatelkami a jsou součástí kultury poskytovatele. Základní principy služby DOZP v Lubech jsou: Dodržování lidských práv uživatelek. Respektování volby uživatelek Zohledňování individuálních potřeb uživatelek a jejich individuální podpora Flexibilita při poskytovaných službách Budování nezávislosti uživatelek na službě Podporování návštěvy uživatelek připravovaných na odchod do jiných návazných služeb sociálně-terapeutických dílen zejména v okrese Cheb Podporování transformačních změn v sociálních službách vedoucích ke zkvalitnění života uživatelek Domova Podporování výměn opatrovníků uživatelek, kteří nehájí jejich zájmy Podávání žádostí Okresnímu soudu v Chebu o navrácení způsobilosti k právním úkonům uživatelek, popř. zastupování uživatelek zástupcem v souladu s ust. 29 občanského zákoníku Omezování míry rizika uživatelek na straně jedné a podporování jisté míry rizika uživatelek vedoucí ke zkvalitnění jejich života na straně druhé Autonomie a respektování hranic a prostorů uživatelek, jejich soukromí a partnerských vztahů Podporování uživatelek v tvorbě hodnot běžného lidského života Ochrana osobních dat a údajů a informací ze služby 9

10 Aktivní činění kroků k omezení předsudků a negativního hodnocení uživatelek a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec Mapování a definování individuálních potřeb každé uživatelky a přizpůsobování jejího individuálního plánu poskytované služby jejím potřebám Spolupráce s odborníky, lékaři, terapeuty, ostatními poskytovateli sociálních služeb a veřejnou i podnikatelskou sférou v zájmu uživatelek Hledání cest k uplatnění uživatelek na pracovním trhu, v této oblasti spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání v regionu Další principy služby DOZP v Lubech jsou: Snažíme se nepřizpůsobovat uživatelky službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby, které uživatelkám nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám Naše zařízení nenabízí pouze možnost přespání, jídlo a odpočinek, ale také pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti Podporujeme smysluplné vztahy našich uživatelek s rodinami Máme zájem na tom připravit naše uživatelky na samostatný život mimo zařízení a v poskytovaných službách respektujeme právo svobodné volby uživatelek Naše zařízení a obecní komunita nestojí na opačných stranách, ale naše zařízení se snaží najít způsob komunikace, spolupráce a společné existence Poskytujeme své služby uživatelkám tak, aby byla zachována jejich práva a lidská důstojnost Cílová skupina Kapacita služby ženy zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) 35 uživatelek služby 10

11 1.3 Vize transformace zařízení Vize transformace Transformační procesy v DOZP v Lubech se začaly realizovat roku 2009 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, který trval od do K byla kapacita DOZP v Lubech celkem 41 uživatelek. Již roku 2010 odešlo z DOZP v Lubech 6 uživatelek do služby podpora samostatného bydlení a jedna uživatelka využívá sociální službu osobní asistence. I. etapa (06/ /2013) Na tento individuální projekt navázal další individuální projekt Karlovarského kraje nazvaný Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který byl zahájen v červenci 2011 a potrvá do dubna V rámci tohoto projektu v červenci 2012 odešly do služby podpora samostatného bydlení 2 uživatelky, začátkem roku 2013 pak další 2 uživatelky do sociální služby podpora samostatného bydlení a v březnu 2013 se předpokládá odchod 1 uživatelky do sociální služby podpora samostatného bydlení. II. etapa (04/ ) Kapacita DOZP v Lubech by měla k dubnu 2013 dosáhnout 27 uživatelek. Ve II. etapě, která bude zahájena v dubnu 2013 se zástupci zřizovatele rozhodnou realizovat jednu ze tří následujících variant: d) rychlá varianta = co nejrychleji se dostat na kapacitu 15 uživatelek služby, a potom do určitého data budou všechny zbývající uživatelky DOZP v Lubech převedeny (a přestěhovány) do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (DOZP SOKOLÍK Sokolov, DOZP PRAMEN Mnichov, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji nebo v ČR) Za současných 27 uživatelek služby je reálný přechod 19 uživatelek do sociální služby DOZP, 8 do sociální služby podpora samostatného bydlení nebo do sociální služby chráněné bydlení. Přirozeným úbytkem bude nadále postupně docházet ke snižování počtu uživatelek služby. Mimo přirozený úbytek uživatelek služby bude snižován jejich počet i odchodem některých uživatelek do jiných sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence (bude se jednat o uživatelky s duševním onemocněním i mentálním onemocněním). Dále budou v případě uvolnění kapacity v DOZP PRAMEN v Mnichově a v DOZP SOKOLÍK v Sokolově, popř. po zrušení stop-stavu pro přijímání uživatelů do DOZP PATA v Hazlově, na tato uvolněná místa postupně převedeny uživatelky služby tak, aby co nejdříve bylo dosaženo hranice počtu uživatelek služby DOZP v Lubech na počet 15. Snižující se počet uživatelek bude zohledňován v žádostech o dotaci MPSV s důrazem, že se jedná o zařízení zapojené do transformačních procesů. Předpokládá se, že výše přiznané dotace MPSV a vlastní příjmy organizace umožní z ekonomického hlediska službu DOZP v Lubech udržet až do poklesu počtu uživatelek služby na 15. Po dosažení hranice počtu 20 uživatelek služby bude z ekonomického hlediska potřebné omezit provozování služby pouze na jednu ze dvou stávajících budov. Přechodem služby pouze do jedné budovy se stane část pracovníků v sociálních službách nadbytečnou, z tohoto důvodu bude přiměřeně snížen počet pracovníků přímé péče. Přitom bude potřeba neustále sledovat klesající počet uživatelek DOZP v Lubech s tím, aby v okamžiku, kdy se bude klesající počet blížit stanovené hranici 15 uživatelek, byly zejména v DOZP PRAMEN Mnichov a DOZP SOKOLÍK v Sokolově vytvořeny dostatečné kapacity pro přijetí všech zbývajících 15 uživatelek do služeb DOZP v Karlovarském kraji nebo ČR. V případě, že tyto kapacity 11

12 vytvořeny nebudou a v DOZP v Lubech zůstane méně než 15 uživatelek, bude služba DOZP v Lubech z ekonomického hlediska udržitelná pouze za zvýšené finanční podpory zřizovatele. e) pomalá varianta = bude se čekat do kapacity 15 uživatelek (přirozený úbytek) a poté se budou do určitého data převádět uživatelky DOZP v Lubech do jiného zařízení, které poskytuje sociální službu DOZP (zejména DOZP SOKOLÍK v Sokolově, DOZP PRAMEN Mnichov, popř. jiné DOZP v Karlovarském kraji nebo v ČR) Přirozeným úbytkem bude nadále postupně docházet ke snižování počtu uživatelek služby. Mimo přirozený úbytek uživatelek služby bude snižován jejich počet i odchodem některých uživatelek do jiných služeb domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence (bude se jednat o uživatelky s duševním onemocněním i mentálním). Snižující se počet uživatelek bude zohledňován v žádostech o dotaci MPSV s důrazem, že se jedná o zařízení zapojené do transformačních procesů. Předpokládá se, že výše přiznané dotace MPSV a vlastní příjmy organizace umožní z ekonomického hlediska službu DOZP v Lubech udržet až do poklesu počtu uživatelek služby na 15. Po dosažení hranice počtu 20 uživatelek služby bude z ekonomického hlediska výhodné omezit provozování služby pouze na jednu ze dvou stávajících budov. Přechodem služby pouze do jedné budovy se stane část pracovníků v sociálních službách nadbytečnou, z tohoto důvodu bude přiměřeně snížen počet pracovníků přímé péče. Přitom bude potřeba neustále sledovat klesající počet uživatelek DOZP v Lubech s tím, aby v okamžiku, kdy se bude klesající počet blížit stanovené hranici 15 uživatelek, byly zejména v DOZP PRAMEN Mnichov a DOZP SOKOLÍK v Sokolově popř. po zrušení stop-stavu pro přijímání uživatelů, do DOZP PATA v Hazlově, vytvořeny dostatečné kapacity pro přijetí všech zbývajících 15 uživatelek. V případě, že tyto kapacity vytvořeny nebudou a v Lubech zůstane méně než 15 uživatelek, bude služba DOZP v Lubech z ekonomického hlediska udržitelná pouze za zvýšené finanční podpory zřizovatele. Tato vize umožní dožít v DOZP v Lubech necelé polovině z uživatelek. Zohledňuje především skutečnost, že většina uživatelek žije v zařízení dlouhá léta, dokonce desetiletí, jakákoli změna je pro ně velmi těžce představitelná. Zároveň pracuje s faktem, že pro někoho je přiměřené a vítané prostředí velkého města, jiný (tedy i člověk bez postižení) si vybere pro strávení života oblast méně rušnou. Ekonomická udržitelnost služby s počtem 15 a méně uživatelek si vyžádá řešení, které bude spočívat v přestěhování uživatelek do jiného DOZP v lokalitě Karlovarského kraje (příp. jinde v ČR). Realizací jedné z obou výše uvedených variant bude dosaženo plné transformace sociální služby a převedení poskytované služby uživatelům z objektu DOZP Lubech do jiných DOZP v jiných lokalitách. Kvalifikovaný personál DOZP v Lubech bude vedením DOZP v Lubech podporován v možnosti odejít společně s uživatelkami odcházejícími do jiných sociálních služeb nebo jiných DOZP v kraji. S odchodem personálu do jiných návazných služeb společně s uživatelkami má DOZP v Lubech dobré zkušenosti z prvního individuálního projektu, kdy s uživatelkami odešly tři pracovnice do služby podpora samostatného bydlení v Lubech. 12

13 f) transformace bude pokračovat naplňováním rozvojového plánu, schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje v roce Konečným řešením by měla být existence DOZP v Lubech s počtem 18 uživatelek. Uživatelky budou rozděleny dle svých preferencí, zdravotního stavu a zvyklostí do 3 domácností po 6ti uživatelkách. Každá domácnost bude mít vlastní kuchyň pro přípravu jednoduchých studených jídel i teplých jídel, společnou místnost, koupelnu a WC. Obědy se budou celý týden dovážet od dodavatele, snídaně a jednoduché teplé i studené večeře budou připravovat pracovníci společně s uživatelkami v jednotlivých domácnostech. Zdravotní péči bude poskytovat DOZP v Lubech prostřednictvím jedné všeobecné sestry v rozsahu od 7,00 hod. do 15,30 hod. ve všední dny. V ostatních časech určí ošetřující lékař, jakým způsobem bude uživatelce odborná zdravotní péče poskytována. Všechny tři domácnosti by byly umístěny pouze na budově I., pro tyto účely by byly provedeny na budově I. nezbytné stavební úpravy. Na budovu I. by se přestěhovaly i kanceláře a další vybavení z budovy II., která by pro potřeby DOZP v Lubech zůstala nevyužívaná. Toto zařízení bude i do budoucna poskytovat službu DOZP pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, s přidruženými zdravotními obtížemi, v seniorském věku. Tato vize zohledňuje především fakt, že většina uživatelek žije v zařízení dlouhá léta, dokonce desetiletí, jakákoli změna je pro ně velmi těžce představitelná. Zároveň pracuje s faktem, že pro někoho je přiměřené a vítané prostředí velkého města, jiný (tedy i člověk bez postižení) si vybere pro strávení života oblast méně rušnou. Vize DOZP v Lubech s 18ti uživatelkami předpokládá, že počet 27 uživatelek k bude postupně klesat přirozeným úbytkem a odchodem uživatelek do jiných alternativních služeb chráněného bydlení, osobní asistence a podpory samostatného bydlení s tím, že 18 uživatelek, které potřebují službu DOZP v Lubech zůstanou. Odejít do alternativních služeb by měly uživatelky, které nepotřebují pobytovou službu typu DOZP a budou využívat služeb návazných. Z hlediska ekonomické udržitelnosti a nedostatečných možností humanizace služby se tato varianta jeví jako neudržitelná a proto není podrobně popisovaná. Argumentace neudržitelnosti této varianty je blíže specifikována na stranách 32, 34, 64, 66, 74 tohoto Plánu transformace DOZP v Lubech. Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) Transformační plán nadále popisuje pouze II. etapu. V případě realizace varianty a) a b) dojde k převedení poskytování služeb DOZP v Lubech do jiných DOZP v jiných lokalitách. Tato služba DOZP opustí stávající lokalitu. Všechny uživatelky služby DOZP v Lubech budou využívat jiných sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení nebo budou využívat služby DOZP v kapacitě 19 uživatelek. V případě realizace varianty c) bude DOZP provozováno ve stávající budově zřizovatele ve struktuře tří domácností, kapacita DOZP bude 18 uživatelek a cílová skupina bude definována osoby od 27 do 64 let, mladší senioři od 65 do 80 let a starší senioři nad 80 let - osoby se zdravotním postižením (ženy zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti). 13

14 Základní principy nových služeb Základní časový horizont V případě realizace varianty a) a b) stávající DOZP v lokalitě Luby nebude po dosažení plné transformace služby poskytovat žádnou sociální službu pro cílovou skupinu osob s mentálním nebo kombinovaným postižením. V případě realizace varianty c) bude DOZP v Lubech nadále poskytovat službu domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s mentálním nebo kombinovaných postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. a) rychlá varianta b) pomalá varianta c) pokračování poskytování služby DOZP v lokalitě v Lubech ve stávajících objektech ve struktuře 3 domácností celkem pro 18 uživatelek 2013 na neurčito 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) Kód hlavního strategického cíle 1 HC 1 HC 2 HC 3 HC 4 Specifikace strategického cíle Realizovat přechod uživatelek do návazných služeb se zajištěním vysoké míry podpory, posílit jejich integraci do společenského prostředí. Informovat širokou veřejnost o transformaci pobytových služeb. Komunikovat s opatrovníky uživatelek o realizaci transformačních procesů DOZP v lokalitě Luby a posílit vzájemnou spolupráci s opatrovníky. V případě realizace varianty c) zkvalitnit a dlouhodobě provozovat službu DOZP ve stávajících objektech. 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) Kód dílčího strategického cíle 2 Specifikace dílčího strategického cíle Vazba na hlavní strategické cíle 3 HC 1 Realizovat vnitřní organizační změny v poskytování služby, které povedou k vyšší ekonomizaci provozu služby. HC 1 HC 2 Rozšířit a průběžně aktualizovat internetové stránky o informace o transformaci. HC 2 HC 3 Vytvořit všestranný podpůrný systém pracovníkům (především přímé péče), na které jsou vzhledem k realizaci transformačních procesů kladeny zvýšené pracovní nároky (např. podpora formou supervizí). HC 3, HC 4 1 Číslo cíle (např. HC1 = hlavní cíl 1) 2 Číslo cíle (např. DC1 = dílčí cíl 1) 3 Kód 14

15 1.6 Vazby na strategické oblasti Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území Transformační plán DOZP v Lubech navazuje na transformační aktivity Karlovarského kraje, zahájené realizací Individuálního projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele v roce Navazuje rovněž na zkušenost s přípravou a následným odchodem uživatelek do dalších typů služeb (podpora samostatného bydlení) a s využíváním služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen. Vychází z Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech na období Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu - zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v Karlovarském kraji - získáním bývalých uživatelek DOZP v Lubech jako nových klientů alternativních sociálních služeb dojde k podpoře vzniku a rozšíření kapacit alternativních sociálních služeb v regionu Karlovarského kraje, zejména služeb podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, chráněného bydlení Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti - některá nově vytvořená pracovní místa v nově vznikajících návazných službách obsadí stávající zaměstnanci DOZP v Lubech - stávající pracovníci DOZP v Lubech mají velkou šanci s ohledem na své profesní zkušenosti a vysokou kvalifikaci v budoucnosti získat pracovní uplatnění v oblasti sociálních služeb v regionu na otevřeném trhu práce 15

16 2. Komunikační strategie 2.1 Plán komunikace Analýza stávající komunikace v rámci zařízení Manuál o službě, Předávání informací o službě v Domově 1. Průběh služeb Předávání informací o průběhu denní a noční služby probíhá 2x denně ústně při výměně pracovníků ve službě a písemně v knihách Hlášení denní a noční služby. Knihy hlášení denní služby jsou uložena v denní místnosti personálu. 2. Ranní porada pracovníků Předávání aktuálních informací o organizaci dne probíhá ve všední dny na ranní poradě, a to za účasti pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester, aktivizační pracovnice a vedoucí úseku. 3. Kniha informací Poskytuje prostor všem zaměstnancům informovat své kolegy o aktuálních změnách v poskytovaných službách. Je uložena v místnosti zázemí pro pracovníky. Zde je rovněž uložen Sešit příjezdů a odjezdů uživatelek, kam sloužící pracovníci zapisují odjezdy/příjezdy uživatelek a formulář, který vyplňují denně sloužící pracovníci. 4. Nahlášení technické závady nebo poškození majetku Pracovníci nahlašují závady v zařízení domova přímo údržbáři (opravy ).Je zaveden sešit oprav, kde se vyznačují podrobnosti určité závady. 5. Nahlášení pobytu uživatele mimo zařízení Uživatelka nebo osoba doprovázející uživatelku při pobytu mimo zařízení nahlašuje odjezd a příjezd uživatelky sociální pracovnici. Pobyt mimo zařízení je možno nahlásit též konajícím pracovníkům v přímé péči či zdravotní sestře ve službě. Ti mají povinnost zajistit přenos informace sociální pracovnici. 6. Týmová setkání Klíčoví pracovníci přehodnocují individuální plány uživatelek, společně se probírají potřeby týkající se uživatelek a organizační záležitosti. Účelem týmových setkání je rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. V určitých situacích může vedoucí úseku nebo ředitelka domova svolat mimořádné týmové setkání. Zápisy z týmových setkání jsou uloženy v kanceláři sociální pracovnice. 7. Pracovní postupy a vnitřní směrnice Standardy kvality sociální služby v DOZP Luby vymezují pravidla a pracovní postupy pro způsob poskytování služby. Základní informace o způsobu poskytování služby jsou uvedeny ve vnitřních předpisech standardů č. 1, č. 2. a č. 5, které jsou uloženy v místnosti zázemí pro pracovníky v přízemí a v kanceláři ředitele DOZP. 8. Individuální plány a osobní karty uživatelek Individuální plány informují pracovníky o způsobu poskytování služby jednotlivým uživatelkám, jsou uloženy v místnosti pro zázemí pracovníků v přímé péči a nahlížet do nich mohou všichni pracovníci v přímé péči, kteří s uživatelkou pracují, na požádání též opatrovníci a rodinní příslušníci uživatelek (pokud uživatel souhlasí). Kopii plánů mohou mít uživatelky u sebe. 16

17 9. Nástěnky a kalendáře Nástěnka a kalendář informují o odjezdech a příjezdech uživatelek. Nástěnka v zázemí pro pracovníky a na chodbě informuje o kulturních a sportovních akcích pro uživatelky, odjezdech uživatelek k lékaři nebo na kulturní akce a dovolené. Jsou zde rozpisy odjezdů do sociálně terapeutických dílen. 10. Výlety, kulturní a jiné akce Pokud zaměstnanec domova plánuje výlet, dovolenou, účast na kulturní či jiné akci s uživatelkou, domlouvá se a plánuje daný pracovník vždy společně s klíčovým pracovníkem uživatelky. 11. Porady vedoucích pracovníků Předávání informací mezi vedoucími pracovníky (ředitelka, ekonomka, sociální pracovnice vedoucí úseku přímé péče) probíhá 1x týdně. Sociální pracovnice provádí z těchto porad zápisy v elektronické podobě. 1. Mimořádné schůze Mimořádné schůze všech zaměstnanců nebo zaměstnanců jednotlivých úseků svolává v případě závažné situace ředitelka. II. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU KLIENTEK 1. Ranní porada Zdravotní sestra se účastní ranních porad pracovníků v sociálních službách v 7:30 a informuje o aktuálním zdravotním stavu uživatelek, změnách zdravotního stavu, odjezdech na vyšetření apod. Pracovníci v sociálních službách se mohou dotazovat a informovat zdrav. sestru o zdravotním stavu uživatelek. Předávané informace o zdravotním stavu smí obsahovat pouze údaje nezbytně nutné pro poskytování sociální služby v Domově. Pracovníci v sociálních službách informace získané na ranní poradě předají svým kolegům zápisem do knihy hlášení denní (v případě potřeby i noční) služby. 2. Doprovod uživatelky k lékaři Pracovník, který doprovází uživatelku na odborné vyšetření mimo zařízení, po příjezdu informovat zdravotní sestru o průběhu vyšetření a doporučeních lékaře. Zdravotní sestra pak informace předá na ranní poradě (nebo podle potřeby ihned). Analýza stávající komunikace mimo zařízení Opatrovníci komunikace s veřejným opatrovníkem (Město Luby), či opatrovníkem z řad rodinných příslušníků probíhá přes sociální pracovnici, ředitelku a účetní DOZP v Lubech formou telefonního rozhovoru nebo osobního kontaktu. Předmětem je hlavně řešení pozůstalosti, smlouvy, úhrady, důchody, uvolnění peněz z vkladních knížek a osobních účtů, zřizování osobních účtů, podepisování úředních dokumentů. S opatrovníky DOZP v Lubech spolupracuje dle potřeby. Okresní soud v Chebu (opatrovnické oddělení) S Okresním soudem DOZP v Lubech komunikuje prostřednictvím ové schránky nebo osobním 17

18 jednáním. Sociální pracovnice a ředitelka se na Okresní soud v Chebu obrací zejména se žádostmi o uvolnění finančních prostředků po předchozím projednání s opatrovníky. Dále soudu sociální pracovnice sděluje a posílá ke kontrole hospodaření s finančními prostředky uživatelek. Rodinní příslušníci sociální pracovnice se na rodiny uživatelek obrací se zájmem o dovolené v jednotlivých rodinách. S realizátorem projektu - Instand, o. s.: např. zástupce Instandu, o. s. se účastní pravidelně jednání Transformačního týmu DOZP v Lubech, pořizuje zápis. Prostřednictvím této zprostředkující organizace bylo zaměstnáno již několik tzv. asistentů přechodu, kteří s uživatelkami pracovali během období přípravy na přechod ze zařízení do jiných alternativních služeb. Zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, které se konají v rámci individuálních projektů Karlovarského kraje. Počátkem roku 2011 začala v zařízení poskytovat supervizi vedení DOZP v Lubech i týmu pracovníků DOZP v Lubech ředitelka jiného DOZP Karlovarského kraje. Se spolupracujícími poskytovateli sociálních služeb: uživatelky zařízení využívají další služby nabízené neziskovými organizacemi působícími v Karlovarském kraji. Jde především o sociálně terapeutické dílny Joker, o. s. a Agenturu pro sociální rehabilitaci Rytmus, o. s. Předávání informací ohledně uživatelek probíhá telefonicky nebo osobním jednáním, je jím pověřena sociální pracovnice. Kvalitě předávaných informací je věnována velká pozornost, služby se snaží na sebe navazovat a využívat stejné postupy. Základní škola Luby: Po celý loňský rok využívaly 2 uživatelky našeho zařízení nabídku místní základní školy a navštěvovaly kurz k získání základů vzdělání. Vize plán komunikační strategie (Strategické cíle) Všechny zúčastněné strany si po dobu transformačních procesů budou předávat objektivní informace v míře vycházející z potřeb realizace transformace. Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky Cíl 1 - poskytovat pracovníkům informace o jednotlivých krocích transformačních procesů a konkrétních situací jednotlivých uživatelek ve službě v souvislosti s jejich odchodem ze služby DOZP v Lubech - poskytovat pracovníkům podporu v náročných pracovních procesech formou pravidelných supervizí Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Pracovní porady, zápisy z pracovních porad Ředitelka organizace Sociální pracovnice Ředitelka organizace bude pravidelně na poradách pracovníků předávat pracovníkům informace o průběhu transformace a sociální pracovnice o realizaci jednotlivých plánů přechodu vytipovaných uživatelek služby. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele Cíl 1 - Ředitelka organizace a sociální pracovnice bude dle potřeby seznamovat uživatelky služby s dalšími sociálními službami a možnostmi jejich využívání a to formou pro ně srozumitelnou. - Účast vytipovaných uživatelek služby v odborných kurzech posilujících jejich dovednosti potřebné k začlenění do běžného společenského prostředí a podporujících je v samostatném rozhodování. 18

19 Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Vzdělávání pracovníků v oblasti podpory sociálně terapeutických činností zvyšujících míru soběstačnosti uživatelek služby. Odborné kurzy. Ředitelka organizace. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Sledovat nabídku kurzů pro uživatelky Internet, vzájemná komunikace mezi službami. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta Získávat informace o nových vhodných a potřebných sociálních službách a tyto srozumitelným způsobem předávat uživatelkám služby. Internet, vzájemná komunikace mezi službami. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby Cíl 1 - Informovat rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby uživatelek služby o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou v individuálních rozhovorech v návaznosti na plány přechodu vytipovaných uživatelek služby informovat o záměrech a realizaci transformace opatrovníky a rodinné příslušníky uživatelek služby a společně s nimi spolupracovat při odchodu uživatelek do návazných služeb. V návaznosti na zpracované plány přechodu uživatelek služby a schválenou variantu řešení transformačního procesu informovat při osobních setkáních opatrovníky a rodinné příslušníky uživatelek služby o nevyhnutelnosti jejich odchodu do jiného DOZP v regionu (příp. republice). Osobní setkání. Osobní setkání. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta a) rychlá varianta b) pomalá varianta

20 Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost Cíl 1 Informovat širokou veřejnost o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou prostřednictvím webových stránek DOZP v Lubech a dalších vhodných informačních zdrojů informovat širokou veřejnost o záměrech a realizaci transformačních procesů služby Webové strany DOZP v Lubech Ostatní informační zdroje. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) prostřednictvím Krajských listů ve spolupráci se zřizovatelem Karlovarským krajem. Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) Cíl 1 Informovat odbornou veřejnost o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka a sociální pracovnice budou prostřednictvím webových stran DOZP v Lubech a dalších vhodných informačních zdrojů informovat odbornou veřejnost o záměrech a realizaci transformačních procesů služby. V návaznosti na realizaci transformačních procesů budou ředitelka a sociální pracovnice vyvolávat vzájemná jednání se zástupci alternativních sociálních služeb a ostatních poskytovatelů služeb DOZP v Karlovarském kraji (příp. v ČR). Při informovanosti veřejnosti spolupracovat se zřizovatelem Karlovarským krajem. Webové strany DOZP v Lubech Ostatní informační zdroje. Osobní setkání zástupců zúčastněných sociálních služeb. Ředitelka organizace. Sociální pracovnice. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c) Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy Cíl 1 Informovat orgány veřejné správy a samosprávy o záměrech a postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby. Úkoly Nástroje Zodpovědnosti Termín Ředitelka organizace bude informovat o postupných krocích při realizaci transformačních procesů sociální služby Radu Karlovarského kraje a zástupce zřizovatele Karlovarského kraje. Dále podá na veřejných jednáních obecních zastupitelstev informaci zastupitelům obcí, kterých se týká transformační proces, o připravovaných a realizovaných záměrech sociální služby. Písemné dokumenty. Osobní setkání. Ředitelka organizace. a) rychlá varianta b) pomalá varianta varianta c)

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012)

TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) TRANSFORMAČNÍ PLÁN CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC DOMOV PÍSTINA (ZPRACOVÁNO DNE 15. 3. 2012) Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 113 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1 Budova domova byla postavena v roce 1934 řádem sester jako charitní dům. V roce 1960 byla ukončena přístavba domu. 1.1.1960 převzal

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více