Ústa ve zdraví a nemoci. Věkem podmíněná makulární degenerace. Zdraví na ich dûtí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústa ve zdraví a nemoci. Věkem podmíněná makulární degenerace. Zdraví na ich dûtí"

Transkript

1 Ústa ve zdraví a nemoci Věkem podmíněná makulární degenerace Zdraví na ich dûtí

2 NOVÉ Nové MoliMed - spolehlivé, prodyšné, diskrétní Vložky při lehkém úniku moči Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem moči. Donedávna jsem tento problém řešila jinými pomůckami. Potom mi kamarádka doporučila MoliMed. Vysokou absorpci má více značek vložek při úniku moči, pověděla mi. MoliMed kromě toho nabízí další výhody. Vyzkoušej je a určitě to poznáš také sama. Vyzkoušejte i Vy nové MoliMed. Nejenže spolehlivě absorbují, ale díky speciálním odvodovým drážkám na povrchu se také lépe přizpůsobí Vašemu tělu. Zároveň rychle odvádějí tekutinu do vylepšeného savého jádra. S novými vložkami MoliMed se budete cítit o mnoho lépe. Doporučte je i Vy svojí kamarádce! Zeptejte se svého praktického lékaře, nebo gynekologa. Výrobky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Nové MoliMed najdete také v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně

3 Editorial Vážení čtenáři, vzpomínky na dětství většině lidí splývají se šťastným obdobím bezstarostnosti, s nímž nějaké negativní zážitky snad ani nemohou být spojovány. Přesto se věci mají trochu jinak. Dětství není jen věkem her a více či méně tolerovaného zlobení, ale také obdobím častých nemocí, kdy vyvíjející se organizmus dítěte často přechází z jedné nemoci do druhé. Dětská populace tak patří společně se seniory k těm skupinám obyvatelstva, které nejvíce potřebují lékařskou péči. To je také důvod, proč jsme se rozhodli zvolit dětskou nemocnost za hlavní téma tohoto čísla. Zvláště rodiče a prarodiče by se tak měli dozvědět základní informace alespoň o těch nejčastějších dětských nemocech a ovšem také o tom, jak dětským onemocněním pokud možno předcházet. Bohužel ne všechny manželské páry mají to štěstí, že mohou přivést na svět potomka. Protože neplodnost postihuje stále početnější část populace, rozhodli jsme se věnovat pozornost i této problematice. Moderní medicína totiž dokáže v mnoha případech nešťastným párům pomoci, a je proto důležité být o možnostech současné vědy dobře informován. První číslo našeho časopisu vychází každoročně na jaře, tedy v období, v němž nestálé počasí často způsobuje různé formy nachlazení. Proto znovu připomínáme zásady, jak s tímto obtěžujícím onemocněním bojovat. Věříme však, že vedle těchto témat v tomto čísle naleznete ještě mnoho dalších zajímavých informací, které vám pomohou v lepší péči o vaše zdraví. A pevné zdraví po celý letošní rok vám přeje redakce 3

4 9 ada lidí se domnívá, Ïe dítû je pouhá zmen enina dospûlého ãlovûka. DÛsledky takového nesprávného pohledu a pfiístupu k dítûti se mohou projevit fiadou psychick ch a zdravotních obtíïí. Akutní zánût stfiedního ucha je ãastou nemocí u mal ch dûtí. Byli jste opakovanû se sv mi dûtmi na pohotovosti, kde jim píchali ucho? KaÏd ví, jak snadno se kilogramy nabírají a jak tûïce se jich zbavujeme. A právû v jarním období, kdy nás sluníãko nutí odkládat teplé zimní obleãení, se na e nadváha zaãíná stávat problémem. Co s ním? 4

5 Obsah 38 8 Zdraví našich dětí 9 Dítě, zdraví, nemoc a my dospělí 10 Infekční nemoci 13 Zánět středního ucha 14 Máte hyperaktivní dítě? 16 Psychologický vývoj dítěte 18 Co je hipoterapie 20 Medicínský výzkum na evropské úrovni 22 Osteoartróza - nejčastejší onemocnění kloubů 24 Ústa ve zdraví a nemoci Cukrovka je nemoc tak ãastá, Ïe se s ní dnes bohuïel bûhem Ïivota setká kaïd tfietí z nás. 28 Práce se mi stala láskou i prokletím 31 Jitrocel kopinatý 32 Nachlazení 35 Jak zhubnout? 36 Probiotika a naše zdraví Strava diabetiků 40 Jak se zdravě vyspat? 42 Život s dialýzou 44 Inkontinence problém, který lze řešit 46 Záněty močového měchýře 48 Léčba neplodnosti 50 Čeští vědci pokročili ve studiu kmenových buněk 52 Věkem podmíněná makulární degenerace Pod pojem aktivního odpoãinku zahrnujeme rûzné zájmové ãinnosti. Aktivní odpoãinek pfiispívá du evnímu i fyzickému zdraví. 54 Neviditelné nebezpečí krevního tlaku 56 Vodní doktor Vincenz Priessnitz 5

6 Peãujte o zdraví dûtí! Jejich zdravý vývoj je nejlepší investicí do budoucnosti. Foto ãísla

7

8 Zdraví na ich dûtí 8 Téma ãísla

9 Dítû, zdraví, nemoc a my dospûlí ada lidí se domnívá, Ïe dítû je pouhá zmen enina dospûlého ãlovûka. DÛsledky takového nesprávného pohledu a pfiístupu k dítûti se mohou projevit fiadou psychick ch a zdravotních obtíïí. Je nutno si uvědomit, že dítě je dynamicky se rozvíjející se organizmus, který velmi citlivě reaguje na všechny negativní vlivy svého okolí. Také proto dětští lékaři ve zvýšené míře kladou důraz na preventivní sledování (prohlídky) všech věkových kategorií, od novorozeneckého věku až do puberty. Systém pravidelných preventivních prohlídek, prováděných praktickými dětskými lékaři, má za úkol dlouhodobě sledovat dynamiku změn vývoje organizmu a včas odhalit závažné poruchy zdravotního stavu dítěte a neprodleně zahájit příslušnou léčbu. Součástí preventivních prohlídek je pravidelné očkování dětské populace podle očkovacího kalendáře. Očkováním vznikají v těle protilátky, které chrání dítě před infekčním onemocněním. V současnosti jsou pro naše děti k dispozici bezpečné kombinované očkovací látky, které jsou vyráběny moderní technologií na základě nových poznatků z mikrobiologie a imunologie. Bohužel i přes veškerou snahu o zajištění kvalitní lékařské péče přibývá dětí, které jsou ohroženy. Téma ãísla Jaká rizika ãíhají na dûti? Dětský svět je obklopen světem nás, dospělých. Ne vždy se obejdou vzájemná setkání těchto dvou rozličných světů pro děti bez rizika. Chránit zdraví dětí a vyloučit možná rizika a nebezpečí poškození jejich zdraví je nikdy nekončící úkol nás dospělých. V současnosti jsou děti nejvíce ohroženy opakovaným pobytem ve znečištěném ovzduší. Zejména ve velkých městských aglomeracích významně stoupá znečištění ovzduší zplodinami z automobilů a velkými i jemnými prachovými částicemi. Tyto částice a těžké kovy, aromatické uhlovodíky a jiné toxické látky, které se na ně vážou, děti vdechují do hlubších částí dýchacích cest, odkud se dostávají do krve. Proto se posouvá významně nemocnost do nižších věkových skupin a přibývá kojenců s projevy astmatu. Zejména předškolní děti jsou déle nemocné, více kašlou a jsou u nich častější zánětlivé komplikace dolních cest dýchacích. Dalším významným rizikovým faktorem, který ohrožuje zdraví dětí, je obezita. Pokud se nevhodná skladba jídelníčku u dítěte kombinuje s nedostatkem pohybu a vysedáváním u televize či počítače, je dítě ohroženo v pozdějším věku kardiovaskulárními problémy: statistiky hovoří o tom, že až polovina českých dětí hraje či surfuje na počítači denně 1,5 hodiny, a to pravidelně až třikrát týdně. Za příčinu tohoto jevu bývá udávána většinou nuda, nedostatečný zájem rodičů, kteří nemají na své děti čas, málo s nimi mluví a nezajímají se o jejich problémy. Spolu s větším podílem neúplných rodin vedou tyto situace k citovému strádání dětí. Nedostatek citu je pro životní pohodu a kvalitu života dítěte nebezpečnější než strádání materiální. Podcenění citové výchovy dítěte vede k jeho uzavírání do sebe (autizmus) a je narušena jeho komunikace s okolím i jeho vrstevníky. Není se pak co divit, že přibývá případů šikany. Často si jako praktický dětský lékař s dlouholetou praxí kladu otázky, zda my dospělí děláme pro zdravý a přirozený vývoj našich dětí vše, co je v našich silách. Realita všedních dnů tomu bohužel nenasvědčuje. Je na každém z nás, aby se o to alespoň pokusil. MUDr. Milan Kudyn INZERCE Ela oplatky jsou díky slazení fruktózou vhodné nejen pro diabetiky v rámci lékafiem stanoveného reïimu, ale i zdravûj í alternativou mlsání. Stávající pfiíchutû lískoofií ková, ãokoládová a nugátová roz ifiujeme o oblíbenou vanilkovou pfiíchuè. V robky z fiady vhodn ch pro diabetiky byly pfii uvedení na trh podrobeny v em nejpfiísnûj ím laboratorním vy etfiením a schvalovacím procesûm Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví âr. V hradní distributor pro âeskou republiku: I. D. C. Praha, a. s., títného 18, Praha 3 Tel.: , fax:

10 Infekãní nemoci Vnaší republice to platí například o dětské obrně nebo záškrtu. Dnes se můžeme setkat s nemocemi, jako jsou plané neštovice, příušnice, zarděnky či spála. Plané neštovice Plané neštovice (Varicella) vyvolává virus. Když někdo onemocní, vylučuje v prvních dnech nemoci s vydechovaným vzduchem veliké množství viru. Jestliže jste plané neštovice ještě neprodělali a jste s nemocným vuzavřené místnosti, předpoklad je větší než 90 %, že plané neštovice dostanete. Po získání infekce se v prvních deseti dnech neděje nic. Ale potom v rozmezí týdne až čtrnácti dnů na vás nemoc dolehne. Začne stoupat teplota a na kůži se objeví vyrážka, zprvu drobné skvrnky do velikosti 2 3 V souãasné dobû existuje oãkování proti vût inû dûtsk ch infekãních nemocí. Díky nûmu se v raznû sníïil poãet onemocnûní v zemích, kde se oãkuje. Dokonce se nûkteré dûtské infekãní nemoci pfiestaly vyskytovat. Zarděnky se projevují tak, že na kůži celého těla se postupně objeví vyrážka růžová až světle červená, velikosti od 2 4 mm. mm, které se v průběhu několika hodin mění v puchýřky o průměru 3 6 mm. Puchýřky nejdříve obsahují čirou tekutinu, která se postupně mění na mléčně zkalenou. Po několika dnech puchýřky zaschnou a za několik dalších dnů se zaschlý stroupek uvolní. Vyrážka se objevuje postupně v několika výsevech po sobě, proto na kůži vedle sebe najdeme různá její stadia. Typickým příznakem je, že se vyrážka vyskytuje také ve vlasech. Mimo vyrážky a horečky, která doprovází výsev na kůži, se velmi často připojí sice banální, zato velice nepříjemná věc, a sice svědění, často velmi intenzivní. Když vyrážka svědí, nutí vás k podrbání a právě tehdy může nastat problém: při rozškrábání puchýřků se do nich může dostat bakteriální infekce a na kůži zůstanou jizvy. 10 Téma ãísla

11 Horečka v prvních několika dnech je u planých neštovic běžná. Jestliže přetrvává déle, zvláště když už se neobjevuje další nová vyrážka, může signalizovat komplikace. Nejsou časté, přesto mohou nastat. Může se objevit zápal plic nebo zánětlivé postižení mozečku, tzv. cerebelitida. Tu poznáte snadno, pacient postižený cerebelitidou vypadá jako opilý. Má potíže s rovnováhou, netrefí se prstem na nos, ale na rozdíl od alkoholové opilosti konverzuje na úrovni odpovídající věku. Léčba Při horečce vyšší než 38 C nasadíme lék proti horečce. Dávkování naleznete v příbalovém letáku. Proti svědění, ale hlavně na celkové zklidnění existují rovněž speciální tabletky, u malých dětí by měl dávku určit lékař. Je možno použít také oblíbený tekutý pudr. Jeho hlavní účinek spočívá v tom, že vysušuje puchýřky, které tak dříve zaschnou. Tím se zkracuje a snižuje možnost zanesení bakteriální infekce do puchýřků a případné vytvoření jizev. A ještě něco. Jestliže máte vy nebo spíše vaše dítě plané neštovice, uvědomte si jedno: pokud pojedete k lékaři hromadnou dopravou, nakazíte ve vlaku či autobusu všechny, kteří dosud toto onemocnění neprodělali. Jestliže tedy nemáte možnost vlastní dopravy, neváhejte zavolat svého lékaře a požádat ho o návštěvu. Očkovací látka proti planým neštovicím u nás k dispozici není. Tudíž ti, kdo plané neštovice dosud neprodělali, je mohou dostat. Pro ty, kteří se planých neštovic z nejrůznějších důvodů obávají (například plánovaná cesta do zahraničí), lze doporučit jediné, totiž nepřijít do styku s někým, kdo má toto onemocnění kratší dobu než sedm dnů od objevení vyrážky. Příušnice Příušnice (Parotitida) vyvolává virus. Nemocný ho vylučuje v prvních několika dnech vzduchem, který vydechuje. Nakažlivost je podstatně menší než u planých neštovic, přesto pořád vyšší než 50 %. Doba od infekce po objevení prvních příznaků bývá deset až dvacet dnů. Spolu se vzestupem teploty se objeví těstovitý otok při úhlu spodní čelisti. Může zasahovat pod ucho a na vnější stranu Téma ãísla Při planých neštovicích se na kůži objeví vyrážka, zprvu drobné skvrnky do velikosti 2 3 mm. krku. Není červený, ale může vás na dotek lehce bolet. Do jednoho až tří dnů se stejný otok velmi pravděpodobně objeví i na druhé straně. Vlastní otok příušních slinných žláz obvykle není příliš nepříjemný. Často však bývá doprovázen bolestmi hlavy, zvracením a horečkou. Daleko vzácněji, s odstupem až několika dnů od začátku onemocnění, se může u chlapců v pubertě nebo u mužů objevit otok varlete; většinou jednostranný, vzácně oboustranný. Ten již dovede potrápit, protože bolí, někdy až ukrutně. Zvracení a bolest hlavy mohou být značně úporné. Není dobré je podceňovat. Tyto komplikace již vyžadují zvláštní péči. Léčba Lék proti horečce podáváme při teplotě vyšší než 38 C. V každém případě je důležitý klid na lůžku tím předcházíme možným komplikacím, jako je zánět varlete nebo zánět mozkových blan. Zároveň doporučujeme hned od počátku nemoci podávat dietu: stravu spíše kašovitou s omezením tuku, hlavně přepáleného. Jde vlastně o podobnou dietu jako při postižení žlučníku. Lékař vás nejprve celkově vyšetří, a to včetně základního neurologického vyšetření, aby tak vyloučil případný zánět mozkových blan. V případě komplikací (zánět varlete, zánět mozkových blan nebo výraznější postižení slinivky břišní) je nutná nemocniční léčba. V případě postižení varlat jsou podávány kortikosteroidy. V ostatních případech se hlavně monitoruje průběh onemocnění. Prognóza všech těchto komplikací je velice dobrá. V naší zemi se proti příušnicím očkuje již řadu let. Proto výrazně poklesl počet onemocnění. Případy, které se vyskytnou, jsou tedy spíše ojedinělé. Jestliže příušnice i přesto dostanete, dodržujte v prvním týdnu onemocnění klidový režim a dietu. Tím předejdete možným komplikacím. Zarděnky Zarděnky (Rubeola) vyvolává virus, který se přenáší vzduchem stejně jako u planých neštovic a příušnic. Nakažlivost je ještě o něco nižší než u příušnic. Ale na rozdíl od všech ostatních dětských infekčních nemocí může být u zarděnek postižen plod, přičemž k nej- 11

12 Víte, že... âechy zabíjí patné ovzdu í Vědci z Akademie věd ČR zjistili, že kvůli rostoucímu znečištění ovzduší se přestala prodlužovat střední délka života obyvatel České republiky. Z lékařských statistik vyplývá, že se tak stalo už okolo roku Podle vědců přispívají ke zhoršenému zdravotnímu stavu lidí především jemné prachové částice, jejichž podstatná část vzniká spalováním uhlí a dalších tuhých paliv. K těm se lidé začali vracet poté, co před několika lety výrazně podražila elektřina, plyn a další čistší zdroje energie. Ze všeho nejhorší je ale spalování plastů. Některé z látek, které se přitom uvolňují, jsou podle vědců přítomny dokonce v chemických zbraních. Podle ekologů by mohla pomoci větší podpora čistých zdrojů energie ze strany vlády. Na druhou stranu ale vědci upozorňují na fakt, že životní prostředí není jediným faktorem, který délku života ovlivňuje. Podle nich se životní prostředí v průmyslově vyspělých státech, jako je například i Česká republika, podepisuje na délce života mezi pěti až deseti procenty. Zdraví lidí ovšem především ovlivňuje celkový životní styl, kvalita potravin apod. red vážnějšímu postižení plodu dochází v prvních třech měsících těhotenství. V roce 1982 bylo u nás zahájeno pravidelné očkování, zprvu jen žen a dívek. V posledních letech jsou však očkovány již všechny děti. To má za následek, že se značně snížil, až vymizel počet případů onemocnění u žen. Ojedinělé případy či malé epidemie se mohou vyskytnou hlavně u mužů (nejčastěji branců). Pokud jde o příznaky tohoto onemocnění, může být (ale nemusí) doprovázeno horečkou. Na kůži celého těla se postupně objeví vyrážka růžová až světle červená, velikosti od 2 4 mm. Nemusí být příliš výrazná. Někdy si jí ani nevšimneme. Čeho si ale můžete lehce všimnout, je zduření mízních uzlin na krku, a to nikoli na přední straně, jako jsme zvyklí třeba u angíny, ale na zadní straně krku a za ušima. Často se na to přijde při česání, když hřeben naráží na bolestivé bouličky. Léčba Průběh onemocnění je většinou tak lehký, že vystačíme pouze s léky proti horečce, jestliže se vůbec horečka objeví. Vyšetření lékařem je nutné hlavně z epidemiologických důvodů s ohledem na případné těhotné ženy v okolí nemocného. Lékař se zaměří především na vyšetření vyrážky a mízních uzlin na krku. V případě pochybností odebere krev na vyšetření protilátek proti zarděnkám. Komplikace zarděnek jsou v současné době vzácné. Může se objevit porucha tvorby krevních destiček (potom dojde k poruše srážení krve). Tato komplikace, je-li včasně léčena, má dobrou prognózu. Mimo to se vzácně může objevit zánět mozku a mozkových blan. Jako pozdní komplikace, s odstupem i několika neděl po prodělaných zarděnkách, se mohou objevit výrazné bolesti kloubů. Trvají i několik týdnů, ale odezní i bez léčby. Když již zarděnky dostanete, chovejte se ohleduplně ke svému okolí a hlavně k ženám.to platí zejména pro muže, neboť ti jsou potenciálně nejvíce ohroženi. Naopak pro těhotné ženy platí: dostanete-li se do styku se zarděnkami, ohlaste to svému lékaři. V případě vyrážky doprovázené zvětšením uzlin na krku neváhejte s návštěvou lékaře. Spála Spálu (Scarlatina) vyvolává bakterie streptokok, přesněji řečeno, produkt, který streptokok vylučuje. Jmenuje se erytrogenní toxin. Tento toxin je odpovědný za vytvoření vyrážky u spály. Spálou onemocní nejčastěji děti ve věku mezi třetím až desátým rokem. Proti spále se neočkuje. Protože vyvolavatelem je bakterie, nikoli virus, je možno použít účinná antibiotika. Jak se spála projevuje? Za dva až pět dnů poté, co bylo dítě ve styku se spálou, se objeví horečka, bolesti v krku a případně zimnice, zvracení a bolesti břicha. Během 24 hodin dojde na kůži k výsevu vyrážky. Ta je jasně červená, velikosti 1 až 2 milimetry. Bývá po celém těle, jen na obličeji není. Obličej je celý červený s výbledem kolem úst. Léčba Při zvýšené teplotě podejte léky proti horečce. Hlavně neodkládejte návštěvu lékaře. Čím dříve se začne účinná léčba antibiotiky, tím dříve odezní horečka. Především tím nejlépe zamezíte možným vážným komplikacím. Lékař se zaměří zejména na vyšetření krku a vyrážky. Může odebrat krev na sedimentaci a krevní obraz. Případně provede výtěr z krku. Potom vašemu dítěti předepíše antibiotika. Při kontrolním vyšetření se soustředí na vyšetření srdce a ledvin. V každém případě vyšetří moč. To proto, že po spále, která je nedostatečně nebo pozdě léčena antibiotiky, může docházet k vážným poškozením srdce nebo ledvin. Když už vaše dítě spálu dostane, rozhodně neodkládejte návštěvu u lékaře. Nemusí to být za hodinu nebo dvě, ale za 24 hodin může být již pozdě. zdroj: 12 Téma ãísla

13 Zánût stfiedního ucha Akutní zánět středního ucha (Otitis media) je častou nemocí u malých dětí. Byli jste opakovaně se svými dětmi na pohotovosti, kde jim píchali ucho? Patří toto onemocnění pouze k dětskému věku? Pfiíãiny Infekce přestupuje z nosu a nosohltanu Eustachovou trubicí do středního ucha. Následně většinou viry oslabená sliznice středouší podléhá nájezdu škodlivých bakterií. V malém prostoru středního ucha se hromadí zánětlivá tekutina, která nemůže řádně odtékat oteklou Eustachovou (sluchovou) trubicí do nosohltanu. U malého pacienta bývá častou příčinou zbytnělá tkáň v nosohltanu nosní mandle. Ta narušuje funkci Eustachovy trubice a bývá zdrojem trvalé infekce. Velice často zánět středouší doprovází záněty horních cest dýchacích a chřipku. Pfiíznaky Zánět středního ucha může trvat jen pár dní, pak mluvíme o zánětu akutním, nebo i podstatně delší dobu, tehdy se jedná o zánět chronický. Při akutním zánětu středního ucha vás (ale mnohem častěji vaše malé dítě) může probudit uprostřed noci silná bodavá bolest, pocit tlaku v nemocném uchu. Tato nemoc je často doprovázena zvýšenou teplotou a pocitem schvácenosti. Můžete mít pocit, že na nemocné ucho hůře slyšíte. Velmi malé dítě pláče, je neklidné, sahá si na ouško. Při vysoké teplotě může i zvracet či mít průjem. Příčinou obtíží je nahromadění zánětlivé tekutiny za bubínkem a její tlak spolu se zánětlivým překrvením sliznic působí prudké bolesti. Pokud není včas zahájena léčba, bubínek může prasknout a může dojít k samovolnému vyprázdnění hnisu. Léãba V ordinaci vás nejprve bude čekat krátký rozhovor, při kterém vám lékař položí několik otázek, které se budou týkat délky obtíží, zda bolesti ucha nepředcházela viróza nebo jiné onemocnění spojené s rýmou. Dále je důležité vědět, zda máte zvýšenou teplotu. Poté budete orientačně celkově vyšetřeni. Lékař se vám podívá do krku, do nosu, sáhne si na okolí ucha, jestli není na dotek citlivé. Se zánětem středního ucha je spojeno hromadění zánětlivé tekutiny za bubínkem. Ten je pak vyklenutý. Bubínek je možné zkontrolovat pomocí speciálního ušního zrcátka, které má tvar nálevky a vůbec zrcátko nepřipomíná. Lékař může použít i mikroskop. Toto vyšetření není bolestivé, někomu se však nemusí zdát příjemné, zvláště pak při vyšetřování bolavého ucha. Jestliže je onemocnění v počátečním stadiu, může vám lékař doporučit antibiotika. Pokud je bubínek výrazně vyklenutý, je vhodné provést malý chirurgický zákrok, tzv. paracentézu. Nejprve vám lékař vloží do těsné blízkosti bubínku vatičku s roztokem, který znecitliví bubínek. U dětí se toto znecitlivění neprovádí. Poté bubínek protne speciálním kopíčkem a odsaje tekutinu, která se uvolnila ze středouší. Výkon je mírně bolestivý, ale po zmizení tlaku z ucha ve většině případů nastává úleva. Lékař vám doporučí, pokud již tak sami nečiníte, užívat nosní kapky a léky snižující teplotu a zmírňující bolest. Proč právě nosní kapky? Může se to zdát nelogické, ale ucho a nos tvoří spojité nádoby, které spolu komunikují prostřednictvím takzvané Eustachovy trubice. Kapičky způsobí oplasknutí sliznice v nosu a okolí Eustachovy trubice a pomáhají přirozenému provzdušnění a hojení středního ucha. Antibiotika se předepisují po paracentéze pouze v případě nálezu hnisu ve středouší nebo při velmi dlouhém a komplikovaném průběhu a opakovaných zánětech středouší. Komplikace Komplikace u zánětu středního ucha nebývají příliš časté, přesto mohou nastat. Pronikne-li hnis z bubínkové dutiny do malých dutinek v kosti za uchem, pak dochází k rozvoji mastoiditidy. Zánět může také ohrozit lícní nerv, který zajišťuje pohyblivost obličeje. Další komplikací je zánět vnitřního ucha, projevuje se prudkou závratí se zvracením a v krajním případě nevratnou ztrátou sluchu. Opakované záněty středního ucha mohou zanechat na jemných strukturách ucha trvalé následky, které se také projeví ztrátou sluchu. Prevence Při rýmě a infekcích horních cest dýchacích je důležité udržovat nos průchodný, kapat pravidelně nosní kapky a řádně smrkat a v chladném počasí držte uši v teple. Otužujte se. Nekuřte. Zdravý ušní bubínek Zánět středního ucha Perforovaný ušní bubínek Téma ãísla 13

14 MÁTE hyperaktivní dítû? Kdo by dnes neznal termín lehká mozková dysfunkce, kdo z nás dosud neviděl hyperaktivní, neposedné a nesoustředěné dítě? Kolik rodičů a pedagogů má tyto děti za zlobivé, nepoučitelné, nenapravitelné, nebo dokonce neschopné? Je tomu ale opravdu tak? Pfiíãiny hyperaktivity Porucha pozornosti a aktivity je relativně jemná porucha centrálního nervového systému. Ukázalo se, že porucha pozornosti a aktivity není prostý problém nekvalitní výchovy či osobnostních charakteristik, projevující se jako nesoustředění se, neposednost, nezdrženlivost, impulzivita a hyperaktivita. Nejedná se o jedince s prostou neochotou spolupracovat, s malou motivací k povinnostem, nejedná se tedy výhradně o problém nevychovanosti jedinců z problémových rodin s tendencí narušovat společenské normy. V běžné populaci je přibližně 3 7 % dětí s poruchou pozornosti a aktivity. Převažují chlapci nad dívkami v poměru 4 : 1 a do dospělosti přetrvávají příznaky asi u 60 % jedinců. Hlavní příčinou je vrozená dispozice jednoho z rodičů. Významnou měrou se podepisuje na vzniku této poruchy také nedostatečné prokrvení mozku v průběhu těhotenství a při porodu, respektive předčasné porody nezralých novorozenců. Další příčinou bývá intoxikace mozku například nikotinem, drogami nebo těžkými kovy. Porucha pozornosti a aktivity z dnešního pohledu byla poprvé popsána v roce 1902 jako chorobný deficit kontroly morálky. V roce 1960 byla popisována jako minimální poškození nebo dysfunkce mozku. Jako hyperkinetická reaktivita dětí byla pojmenována v roce 1968 a v roce 1980 byl v USA poprvé použit název deficit poruchy pozornosti s hyperaktivitou, respektive bez ní (Atention deficit hyperactivity 14 Téma ãísla

15 disorder ADHD). V Evropě tento vývoj postupoval paralelně. U nás v šedesátých letech minulého století použila profesorka Třesohlavá název lehká mozková dysfunkce. Tento název je sice nepřesný, ale odpovídá své době. Dnes se pokládá za historický a překonaný, i když se toto označení používá setrvačností u rodičů a u pedagogů, vmoderní psychiatrii jsme už od něj upustili. Podstatně přesnější je název porucha pozornosti a aktivity, v angolsaské terminologii již zmiňovaný ADHD. Tato diagnostická jednotka je nedílnou součástí Mezinárodní klasifikace nemocí z roku Odlišujeme tím jiné poruchy, a to hlavně specifické vývojové poruchy učení jako dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další. Tyto poruchy zasahují jiná centra v mozku. Z dnešního pohledu psychiatrie tím také respektujeme biologické nálezy v mozku. Každopádně víme, že se nejedná o postižení intelektu. Biologickým podkladem poruchy pozornosti a aktivity je prokázána neurovývojová porucha přešívání takzvaných neuronálních map, jinak řečeno: výstavba mozkové tkáně, její dozrávání a fungování. Prokazatelně je narušena spolupráce hlubokých mozkových struktur s některými oblastmi mozkové kůry, například za čelními laloky mozku nebo v temenní oblasti. Jsou postižené systémy mozku pracující na základě chemické reakce zejména dopaminu a noradrenalinu. Projevuje se to výše uvedenými příznaky. Terapie Dnes je zřejmé, že bez adekvátní pomoci tyto děti a dospělí nedosahují pracovních výsledků, které by odpovídaly jejich inteligenci. Často selhávají ve vzdělávacím procesu. Pomoc je však možná, pokud je porucha včas diagnostikována a pokud je dobrá spolupráce rodičů, samotných dětí, spolupráce škol a odborníků. Závažnost poruchy je individuálně rozdílná. Někdy stačí důsledné výchovné vedení rodiči, adekvátní rozložení zátěže ve škole nebo přizpůsobení výuky těchto dětí jejich pracovnímu tempu. Často není nutné omezení obsahu a množství učiva. Někdy ovšem porucha pozornosti a aktivity má tak závažný charakter, že je nutno korigovat dysfunkci mozku farmakologicky. Moderní psychiatrie dnes má k dispozici léky, které umožňují efektivně pomoci mozkovému dopaminovému i noradrenalinovému systému. Na našem trhu je zatím jediný registrovaný efektivní lék. Jedná se o methylphenidát, který dolaďuje dopaminový neurotrasmitrerový systém mozku. Jako každý jiný lék i tento má své nevýhody. Patří mezi psychostimulancia, a proto patří výhradně do rukou zkušeného pedopsychiatra, psychiatra nebo neurologa a je ve zvláštním režimu předepisování. Druhý lék, s podstatně menšími nežádoucími účinky, nepatřící do skupiny stimulancií, který je k dispozici ve státech EU i v USA je atomoxetin. Ten bohužel zatím není v České republice k dispozici. V korekci poruchy pozornosti a aktivity je medikace důležitá, ne však klíčová. Nejdůležitější je včasná diagnostika této poruchy, režimová opatření a několikaletá spolupráce rodičů, dětí a specialistů. Vhodná intervence je již v předškolním věku, jestliže se dítě dostává do problémů s chováním v kolektivu, když ruší režim a program mateřské školky. Nanejvýš vhodná je intervence specialistů psychologů, etopedů, pedopsychiatrů, jestliže je dítě agresivní. Stejně tak je třeba konzultovat stav dítěte, když dítě selhává v kolektivu třídy, když selhává v učení nebo v chování v prvních třech ročnících základní školy. Místy, kde se rodiče dozvědí, jak řešit tyto problémy, jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo ambulance dětských psychologů a dětských psychiatrů. Prvním, kdo může podat informace, je vzdělaný pedagog, výchovný poradce školy a nově ustavovaný školní psycholog. Tito všichni jsou schopni vypracovat adekvátní systém výchovy a vzdělávání. V případě dalšího selhávání je už na místě intervence a medikace u pedopsychiatra. Neléãená hyperaktivita zatûïuje cel Ïivot Lidové rčení on z toho vyroste není vůbec na místě. Dítě snekompenzovanou poruchou pozornosti a aktivity skutečně roste, ale v disharmonickém vývoji. Podle americké studie děti s nekompenzovanou a výchovně nekorigovanou poruchou pozornosti a aktivity mají ve 40 % opozičnické chování. Až 40 % jich doroste přes kriminalitu do vězení. V 53 % zneužívá drogy, ve 43 % se úmyslně sebepoškozuje. Téměř 60 % nekompenzovaných dětí opakuje alespoň jednou ročník, a 32 % dětí nedokončuje střední školu. Uvádí se, že ve Spojených státech spotřebuje jedinec s poruchou pozornosti a aktivity za devět let zdravotní péči ve výši dolarů oproti dolarům běžné populace. Jak je vidět, porucha pozornosti aktivity je jak celospolečenský, tak individuální problém. Dnes jsou známé možnosti terapie. Ta spočívá v komplexním přístupu, kde jednání rodičů je základním algoritmem vzorců sociálního chování. Dále je důležitá korekce sociálního chování a přizpůsobení vzdělávání ve škole specifikům poruchy pozornosti a aktivity. Způsoby, jak toho dosáhnout, dnes zvládají specialisté etopedi a psychologové. Základem jsou tedy režimová opatření. Pedopsychiatři intervenují medikací až v případech, kdy porucha pozornosti a aktivity je tak závažná, že je nutností psychofarmaky vytvořit podmínky v mozkové tkáni, aby jedinec mohl režimová opatření zvládnout. Z dnešního pohledu je vhodné a také moderní u poruchy pozornosti a rušivé hyperaktivity zasáhnout včas. Není nutné čekat na závažné prohřešky a selhávání jak v sociální sféře, tak ve škole. Zodpovědní rodiče nečekají, až se jejich hyperaktivní dítě celoživotně diskvalifikuje už na základní škole. Zodpovědní a vzdělaní pedagogové je včas v tomto směru informují a nasměrují. MUDr. Jaroslav Matýs Téma ãísla 15

16 Jak na koláky Psychologick v voj dítûte Vstupem do školy končí jedna etapa dětského věku. Současně však začíná etapa nová, která jak na děti, tak také na jejich rodiče klade nové nároky, jimž není vždy snadné dostát. Dětský psycholog Zdeněk Matějček se ve své knize Co, kdy a jak ve výchově dětí pokusil rodičům poskytnout rady, jak těmto novým nárokům čelit. Právě z této knihy jsme některá taková doporučení vybrali. kola Jestliže dítě jednou vstoupí do školy, vstoupí tím škola do života rodiny a má tendenci tam setrvat dlouhá léta. Zkušenosti z poradenské služby nám říkají, že problémy s malými i většími školáky je možné rozdělit do dvou velkých okruhů jeden se týká školního prospěchu a druhý společenské situace dítěte ve škole, tj. jeho postavení v dětském kolektivu, jeho vztahů ke spolužákům, vztahů k učitelům apod. U dětí, které přicházejí do pedagogicko-psychologických poraden a do psychologických poraden v rámci zdravotnictví, se nejčastěji zjišťuje, že mají poněkud nižší nadání (neboli inteligenci) a že tedy za své školní těžkosti nemohou. Nemohou za ně ovšem ani rodiče, ani učitelé, ani školský systém zkrátka nikdo. Nemá tedy smysl někoho obviňovat. Takových dětí je asi 15 % z celé populace. Když k tomu přičteme dalších asi 3 5 % dětí, které mají nezaviněné těžkosti pro tzv. lehké mozkové dysfunkce a dalších 1 21 % dětí se specifickými poruchami učení, musíme počítat s tím, že každé páté, či dokonce čtvrté dítě může mít ve škole slabší prospěch, přičemž je to přirozené a víceméně samozřejmé (a žádná ostuda!). Jestliže dítě dosahuje ve škole slabého prospěchu, jestliže má potíže s učením, s pamětí, se soustředěním, jestliže si učitelé stěžují nebo věští nepříjemnosti do budoucna, neudělají rodiče chybu, když se poradí s odbornými pracovníky v síti našich poraden. Něco však můžeme udělat sami, a to hned od prvních týdnů, kdy dítě do školy vstoupilo a kdy začíná nosit nejrůznější úkoly. Poučka zní: Zájem o školní práci dítěte mají projevovat všichni, ale pracovat s ním, tj. dělat úkoly, kontrolovat přípravu atd. by měl ten, kdo má nejsilnější nervy. Dobré nervy by tedy měl být ten první a nejvážnější předpoklad. Teprve za ním mohou jít ty ostatní, jako kdo má nejvíce času, kdo se na učení s prvňáčkem nejlépe cítí, kdo je nejvzdělanější apod. Pamatujme, že nervový systém dítěte je dosud nezralý a že norma pro soustředění na jednu věc je u dětí na začátku školní docházky 10 minut. Je tedy třeba dělat učení zajímavým! 16 Téma ãísla

17 U školních začátečníků (ale i u starších dětí se slabším nervovým systémem a u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí napořád) se osvědčuje, nemusí-li při práci zachovávat jednu polohu. Děti tedy mohou při práci na úkolu (pokud to technicky nevadí) stát, klečet a polohu měnit. To je totiž způsob, jak nervový systém dítěte nevyčerpat, ale naopak dopřát mu i během duševní práce odpočinek. Děti jsou tzv. nepozorné proto, že nedovedou dobře odtlumit podněty, které by vnímat měly, od těch, které na ně útočí ze všech stran a které jsou v dané chvíli nadbytečné nebo nežádoucí. A čím je dítě roztěkanější, tím více dbáme na tuto zásadu. Znamená to například dát stolek tak, aby dítě nevidělo do pokoje, ale jen do zdi, sednout si k němu spíše po straně než zpředu, odstranit z doslechu a dohledu všechno rušivé, mít pro učení jen jeden kout, kde se pokud možno nic jiného nedělá atd. Povzbudit a pochválit, a to nejen za dobrý výkon, ale za každou dobrou snahu a nezajímat se jen o školu, ale také o všechny další činnosti dítěte. Nedělejme ze školy božstvo, kterému se jen slouží a přinášejí oběti. Identita a pocity ménûcennosti Jistě bychom nechtěli, aby naše děti trpěly pocitem, že jsou k ničemu a že všichni ostatní jsou lepší než ony. Takový pocit by podlamoval jejich výkonnost ve škole, ve sportu a všude jinde a navíc by jim kazil radost ze života. Tato otázka úzce souvisí s tím, čemu říkáme identita, což znamená prožívání našeho vlastního já, naší vlastní osoby. Patří k tomu vědomí, že máme nějakou společenskou hodnotu, že druhým lidem na nás záleží, že máme pro ně význam atd. Školní věk, a to zvláště jeho střední část (přibližně od 8 let do 12 nebo do 13 let), znamená novou významnou etapu v utváření naší identity. Střední školní věk je klasickou dobou soutěží, mezi nimiž přední místo zaujímají pohybové dovednosti a sportovní výkony. Zvláště mezi chlapci je to teď samé kdo dál! kdo výš! kdo lépe! Za těchto okolností se nutně velice zvyšuje i hodnota tělesné zdatnosti v životě dítěte. Je-li v tomto věku dítě pohybově nějak omezeno, dostává se oproti ostatním do daleko větší nevýhody, než bylo ještě v době předškolní, a zdravé sebevědomí dítěte se tak hůře vytváří. Jestliže se nemůže ostatním vyrovnat v tom, co je obecně mezi dětmi přijímáno jako znamení generační ( kmenové ) příslušnosti, bývá nyní častěji než dříve i než v pozdější době terčem posměšků a ústrků. A výsměch a odmítnutí skupinou jsou právě teď prožívány palčivěji než kdy jindy v celém životě. V tomto světle se nám lépe jeví i význam tělocviku jako školního předmětu i význam sportu jako mimoškolní zájmové činnosti. Rodiče, zvláště maminky a babičky, mívají tendenci to obojí podceňovat. Naopak psychologové to berou velmi vážně. Mnohdy má tělocvik pro vývoj osobnosti dítěte větší význam než takové předměty jako matematika nebo dějepis! Co tedy dobrého můžeme udělat jakožto vychovatelé? Předně nepodceňovat ani lehké stupně pohybové nedokonalosti svého dítěte! Vzít na vědomí, že tu jde o vlastní já dítěte čili o jeho identitu, a ta že má velký význam pro utváření jeho osobnosti nyní ivbudoucnosti. Je dobře, aby se dítě v prvních letech školní docházky alespoň přijatelně naučilo plavat, jezdit na kole a lyžovat nebo bruslit, což jsou základní sportovní dovednosti mezi dětmi vysoce ceněné. Dítě se v nich může předvést, může svou dovednost ukázat. Doporučujeme naučit dítě třeba jen jedné nebo dvěma dovednostem, jednomu nebo dvěma cvikům, které však jsou neobvyklé, a které mohou tedy u druhých dětí vzbudit překvapení a respekt. Může to být například stojka na hlavě, šplhání po provaze, váha na rukou apod. Univerzálním prostředkem, jak zvýšit sebevědomí chlapců nejen s pocity méněcennosti, ale i s nejrůznějšími jinými obtížemi školními, citovými a sociálními je cvičení síly. Být silný je podstatnou složkou mužské identity čili mužnosti. Je to však paradoxně i nejlepší prevencí agresivních tendencí u mnohých chlapců, ať už trpí pocity méněcennosti, neurotickými či jinými obtížemi. Silní lidé, vědomi si své síly, se zpravidla sami od sebe neperou a neubližují slabším. Uãíme se za kolou Platí, že by se nejpozději v této době měly děti začít učit prvnímu cizímu jazyku. Až ten jeden zvládnou aspoň tak, že jim sám něco říká, může přijít jazyk druhý a třeba i třetí. (Nebývá dobré učit se dvěma cizím řečem najednou.) Proč je právě teď pro učení cizím jazykům vhodná doba? Mozkové struktury, které ovládají řeč, jsou po osmém roce už dostatečně zralé, aby snesly i větší zatížení. Kolem desátého či jedenáctého roku je mechanická paměť už natolik výkonná, že dovoluje dítěti, aby si zapamatovalo poměrně lehce mnoho slovíček, naučilo se zpaměti celým cizím textům, básničkám, písničkám apod. Paměť logická, která se začíná rozvíjet, mu umožňuje, aby si pamatovalo i nejrůznější logické spojitosti. A pochopení těchto spojitostí mu nahrává schopnost abstraktního myšlení, která rovněž nyní přichází ke slovu. Ta je totiž podmínkou k tomu, aby dítě dovedlo uplatnit různá obecná gramatická pravidla, přičemž dobrá paměť mu pomůže zapamatovat si výjimky z těchto pravidel. výňatky jsou z knihy prof. Zdeňka Matějčka Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál 1999 Téma ãísla 17

18 Co je hipoterapie Hipoterapie a zvláště pak její složka hiporehabilitace získává v poslední době na oblíbenosti jak mezi dětskými klienty a jejich rodiči, tak mezi provozovateli. Bohužel ne každý má správnou představu o tom, jak vlastně taková terapie vypadá. Jak probíhá terapie? Kůň je veden hipologem, a to buď u hlavy, nebo na dvou lonžích za zádí koně. Oba způsoby vedení mají svá pro i proti a záleží na preferencích hipologa. Při nasedání se projeví první nároky na koně, který musí v klidu přistoupit k rampě a trpělivě u ní postát, dokud celý manévr nasednutí není dokončen a není mu povoleno odejít. První kroky by měly být pomalé a klidné, poté se tempo řídí podle požadavků fyzioterapeuta. Ten jde podle klienta, jistí ho podle potřeby přidržováním a kontroluje jeho odezvu na pohybovou stimulaci. Některá střediska pracující s větším počtem koní využívají pro jištění klientů zaškolené asistenty a hipoterapeut tak kontroluje víc klientů najednou. Z uvedeného vyplývá, že minimální počet členů realizačního týmu jsou tři kůň, hipolog a hipoterapeut či asistent jistící klienta. Pokud se stane, že vás pozvou k hipoterapii, kde koně se sedlem přivede třináctiletá slečna, do sedla vás vyhodí ně- kdo silný, a protože je kůň hodný, nikdo další s vámi jít nemusí, doporučuji zdvořile tuto terapeutickou jednotku odmítnout. Tato věta bohužel není vyfantazírovaná, ale někdy tvrdě reálná. Vzhledem k tomu, že děti při terapii doprovází nejméně jeden rodič, někdy terapie vypadá spíše jako prvomájový průvod, obzvlášť při větším počtu koní. I tady se prověří charakter koně, zda je ochoten tolerovat tolik lidí kolem sebe. K hipoterapii patří ochrana hlavy jezdeckou helmou. Její užití je opodstatněné, ale na základě toho, že jezdíme i s velmi malými klienty, musím konstatovat, že je někdy na škodu věci. Přestože děti jezdí v lehkých cyklistických helmách, ne vždy jsou ochotny je tolerovat a při polohování na koni (např. při jízdě v poloze na břiše) helma znemožňuje zaujmutí správného postavení hlavy. Po ukončení terapeutické jednotky by klient měl mít časový prostor na vstřebání pohybové i emoční stimulace. Jednoduše řečeno, po velmi šetrném sesednutí z koně by mělo následovat zaujmutí statické polohy a chvíle klidu. V praxi to znamená sejmout šetrně dítě z koně do polohy v klubíčku a posadit je na kočár, vozík či je nechat u rodiče na klíně. Samozřejmostí by mělo být klidné rozloučení s koněm, popřípadě jeho odměna pamlskem. Mgr. Šárka Smíšková, foto Bc. Tereza Kopecká 18 Poradna

19 PfiestaÀme koufiit V âeské republice dnes Ïije pfiibliïnû 2,3 milionu kufiákû, coï je zhruba ãtvrtina populace. Aãkoli je to ménû neï v osmdesát ch letech, kdy u nás koufiilo zhruba 30 % dospûlé populace, pfiesto je toto ãíslo stále pfiíli vysoké. Jak ale pfiestat koufiit, kdyï závislost na nikotinu je pfiíli silná? Nejnovûj ím pomocníkem v odvykání koufiení jsou mátové pastilky NiQuitinCQ. Jak pastilky fungují? Nejvût ím nepfiítelem ãlovûka, kter se rozhodl skoncovat s koufiením, jsou abstinenãní pfiíznaky. A právû na nû jsou pastilky zamûfieny. DokáÏí totiï rychle uvolàovat nikotin, a tak v raznû sníïit chuè na cigaretu. K úplnému uvolnûní nikotinu dochází tak, Ïe se pastilka prostû nechá rozpustit v ústech. Podle odhadu odborníkû mohou 4 mg pastilky umoïnit dosáhnout velmi rychlé úlevy od touhy po cigaretû a pfii doporuãeném uïívání aï ztrojnásobit anci pfiestat koufiit. Odvykání koufiení je dlouhodob proces, kter pfiipomíná léãení jakékoli jiné závislosti. Vítám proto skuteãnost, Ïe se na na em trhu objevila dal í forma léku závislosti na tabáku. KaÏdá pomoc odvykajícím kufiákûm je velice dûleïitá, fiíká lékafika NQT_Inz_Vadamecum_215x11Page Eva Králíková z Centra léãby závislosti na tabáku. 15:06:00 INZERCE Pastilky pomáhají udrïet si pfii odvykání váhu Velkou pfiedností pastilek je i to, Ïe neobsahují cukr. Klinické studie prokázaly, Ïe uïívání pastilek mûïe zmírnit pfiírûstky na váze zpûsobené odvykáním koufiení. To mûïe pomoci zejména Ïenám kufiaãkám, které mají obavu z toho, Ïe po vysazení cigaret nadmûrnû ztloustnou. To potvrzuje i Vûra Formanová, která díky mátov m pastilkám dokázala po 22 letech pfiestat koufiit. Zpoãátku to bylo velmi tûïké. Na cigaretu jsem mûla obrovskou chuè, hlavnû po sportu, kdy jsem se fyzicky vybila, moje plíce potfiebovaly svoji dávku nikotinu. Ale spravila to vïdycky pastilka, a co je nejzajímavûj í po dvou mûsících odvykací kúry mám zatím stále stejnou hmotnost, fiíká Vûra Formanová a dodává: Jako nekufiaãka se zatím cítím v bornû. âekala jsem nûco na zpûsob okousan ch nehtû, tfiesu, zv - ené citlivosti, podráïdûnosti, ale nic takového se nekoná. Naopak. Trpûla jsem migrenick mi stavy a ty teì vûbec nepoci- Èuji. Pfii hlubokém vnitfiním d chání se navíc z mého tûla oz val takov jemn pískot, teì to postupnû mizí. Îe nekoufiím, mi dûlá dobfie i psychicky. Jsem odhodlaná si uï nikdy nezapálit. PR

20 Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR (ÚEM) je špičkovým pracovištěm zabývajícím se medicínským výzkumem, jež si získalo uznání vědeckého světa. Ačkoli je ÚEM především výzkumným ústavem, myslí se tu i na praktické uplatnění vědeckých poznatků v lékařské praxi. Nervové a kmenové buàky: hlavní pfiedmût v zkumu Ústav experimentální medicíny vznikl v roce 1975 sloučením několika laboratoří Československé akademie věd a od té doby se rozrostl do několika vědeckých skupin. Dnes má ústav přes deset oddělení, v nichž pracuje více než 120 zaměstnanců, kteří se zabývají speciálními problémy biomedicíny. Výzkumná činnost ústavu je zacílena do celé řady oblastí, včetně neurovědního výzkumu, jenž je soustředěn do Centra neurověd a do výzkumu kmenových buněk, koncentrovaného do Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad. Oddělení, kam se soustředil výzkum kmenových buňek v ÚEM, vede ředitelka ústavu, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Pokud jde o neurovědní výzkum, studium je zaměřeno na změny centrální nervové soustavu v průběhu fyziologických a patologických stavů. Špičkoví odborníci zde provádějí výzkum poranění mozku či míchy, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a zkoumají charakteristiky nervových buněk sluchového systému. Dlouhodobý výzkum nervových buněk v mozku přirozeně přivedl ÚEM k zájmu o kmenové buňky. Svou roli při zahájení výzkumu v oblasti buněčné terapie zde sehrál zájem o léčbu beznadějnou situaci pacientů s mozkovými nádory, degenerativními chorobami i s poraněním mozku či míchy. Centrum buněčné terapie se tak zabývá užitím kmenových embryonálních i dospělých kmenových buněk při poraněních mozku a míchy nebo při poškození mozku mrtvicí. Kmenové buňky se rovněž využívají pro umělé chrupavky a vývoj chrupavčitých náhrad tak tvoří další náplň činnosti ústavu. Medicínsk v zkum 20 Profil instituce

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

POZNEJTE NÁS JINAK! Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem:

POZNEJTE NÁS JINAK! Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem: Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem: POZNEJTE NÁS JINAK! Koncept výstavy: Hana Kubíková Autorka fotografií: Dagmar Petrásková Realizace výstavy: Martina Michalová mám nemocné

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Strava a cvičení při artróze a osteoporóze PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Artróza 2. Příčiny artrózy 3. Příznaky artrózy 4. Projevy artrózy 5. Projevy obtíží 6. Prevence artrózy 7. Osteoporóza 8.

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

NEMOCI. Odhalení nemocí

NEMOCI. Odhalení nemocí NEMOCI Odhalení nemocí Rotvajleři jsou všeobecně zdraví psi, ale může se samozřejmě vždycky přihodit, že náš pes začne mít nějaké potíže. Určitě si toho všimnete, protože se bude chovat jinak než normálně.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více