Oběh účetních dokladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oběh účetních dokladů"

Transkript

1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OBĚ str. 1 V souladu s ustanovením zákona o účetnictví se v podmínkách účetní jednotky vymezují konkrétní pojmy, které jsou spojeny s oběhem účetních dokladů, jejich odsouhlasením věcným a formálním. Nedílnou součástí je stanovení jednotlivých kompetencí a povinností včetně tzv. podpisového řádu. Dále připomínáme základní účetní pojmy, se kterými se setkáme při sledování oběhu účetních dokladů. Ve stejnojmenném hesle účetní záznam rozebíráme tuto účetní kategorii. Účetním záznamem se rozumí každý záznam, který upravuje způsob vedení účetnictví či předmět účetnictví, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v podobě písemné nebo ve formě technického záznamu. Účetním dokladem je každý účetní záznam, který se týká předmětu účetnictví; to znamená, že je nositelem účetního případu. Každý účetní zápis provedený v účetních knihách musí být podložen účetním dokladem. Žádný účetní zápis nesmí být proveden mimo účetní knihy. Účetní doklady mohou mít formu písemnou či podobu technického záznamu. Podpisový řád Účetní záznam Účetní doklad

2 OBĚ str. 2 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON! Podpisový záznam! Osoba oprávněná Osoba odpovědná Účetní záznam nemusí být účetním dokladem. Tímto typem účetního záznamu se rozumí účetní záznamy, které upravují způsob vedení účetnictví. Jedná se především o vnitropodnikové normy a směrnice upravující způsob vedení účetnictví, účtový rozvrh, plán účetních odpisů, inventurní soupisy, metodické pokyny a informace. Tyto účetní záznamy se v rámci účetní jednotky vedou výhradně v písemné podobě. Podpisovým záznamem se rozumí podpis osoby, jež je povinna v souladu s podpisovým řádem připojit svůj podpisový záznam na účetní záznam. Podpisové záznamy mohou existovat ve dvou podobách, a to: vlastnoruční podpis v případě účetních záznamů v písemné podobě, identifikační záznam či kód v případě účetních záznamů v technické podobě. Vlastnoruční podpis nelze nahradit parafou, šifrou, zkratkou či podpisovým razítkem. Nedoplnění vlastnoručního podpisu na účetní záznam vedený v písemné podobě a jeho nahrazení některou z výše uvedených forem znamená, že podpisový záznam není uveden. Osobou oprávněnou se rozumí osoba, v jejíž kompetenci je danou účetní operaci či způsob vedení účetnictví nařídit a schválit. Jedná se tedy o vrcholnou odpovědnost za daný účetní případ, který je nesen účetním záznamem. Osobou odpovědnou se rozumí osoba, jež odpovídá za věcný obsah a věcnou správnost daného účetního případu či účetního záznamu. Tato osoba garantuje svým podpisovým záznamem, že věcný obsah účetního případu či účetního záznamu odpovídá skutečnosti a je věcně správný.

3 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OBĚ str. 3 Osobou povinnou se rozumí osoba, která je povinna daný účetní případ provést či podle účetního záznamu upravujícího způsob vedení účetnictví postupovat. Osoba povinná tedy odpovídá svým podpisovým záznamem za provedení dané účetní operace v intencích schválených osobou oprávněnou a osobou odpovědnou. Odpovědnost osoby povinné je tedy omezena pouze na případy, kdy se odchýlí od postupu schváleného osobou oprávněnou a osobou odpovědnou. Jedná se o odpovědnost: za obsah účetního případu, zaúčtování účetního případu, provedení účetního zápisu, formální přezkoušení účetního dokladu, za ověření přípustnosti. Touto osobou se rozumí osoba, jež odpovídá za správnost účetního případu neseného daným účetním dokladem, tudíž se vztahuje pouze k účetním záznamům charakteru účetních dokladů. Ve většině případů se jedná současně i o osobu odpovědnou. Osobou odpovědnou za zaúčtování účetního případu se rozumí osoba, která rozhodla o způsobu zaúčtování daného účetního případu, tedy za stanovení souvztažností. Osobou odpovědnou za provedení účetního zápisu se rozumí osoba, která je odpovědná za vlastní provedení účetního zápisu. Odpovědnost této osoby je omezena pouze na správné provedení účetního zápisu, jenž byl stanoven osobou odpovědnou za zaúčtování účetního případu. Osoba povinná Osoba odpovědná Obsah účetního případu Zaúčtování účetního případu Provedení účetního zápisu

4 OBĚ str. 4 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON! Formální přezkoušení účetního dokladu Ověření přípustnosti Vnitřní pravidla podpisového řádu Podpisové záznamy v případě účetních dokladů V případě nesprávné souvztažnosti nese odpovědnost osoba odpovědná za zaúčtování daného účetního případu, nikoliv osoba, jež provedla účetní zápis, pokud se nejedná o totožnou osobu. Osobou odpovědnou za formální přezkoušení účetního dokladu je osoba, která odpovídá za to, že zaúčtovaný účetní doklad má veškeré potřebné náležitosti a byly doplněny podpisové záznamy osob podle podpisového řádu. Osobou odpovědnou za ověření přípustnosti se rozumí osoba, jež je odpovědná za skutečnost, že daná účetní operace je v souladu s platnými právními předpisy a slučitelná s vnitřními předpisy účetní jednotky. Na výše uvedené pak přímo navazují pravidla podpisového řádu. Účetní záznamy, které nejsou současně i účetním dokladem a jimiž se upravuje způsob vedení účetnictví, musí být vždy doplněny třemi podpisovými záznamy, a to: osoby oprávněné, osoby odpovědné, osoby povinné. V případě těchto účetních záznamů nelze slučovat podpisové záznamy. To znamená, že ke každému účetnímu záznamu musí být povinně připojeny tři rozdílné podpisové záznamy vyjadřující samostatnou odpovědnost osoby oprávněné, osoby odpovědné a osoby povinné. Vzhledem k tomu, že účetní doklady jsou samozřejmě účetními záznamy, musí být automaticky doplněny podpisovými záznamy v souladu s úpravou platnou pro účetní záznamy. Poněvadž zákon o účetnictví sta-

5 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OBĚ str. 5 novuje povinnost doplnit účetní doklady podpisovými záznamy, jež jdou nad rámec obecné úpravy stanovené pro účetní záznamy, vymezuje se pro účetní doklady následující povinnost doplnění podpisových oprávnění podpisovým záznamem osoby: oprávněné, odpovědné, povinné, odpovědné za zaúčtování účetního případu, odpovědné za provedení účetního zápisu, odpovědné za formální přezkoušení účetních dokladů, odpovědné za ověření přípustnosti účetní operace. S ohledem na četnost podpisových záznamů a charakter účetních dokladů se stanovuje možnost v případech stanovených podpisovým řádem slučovat následující podpisové záznamy: osoby oprávněné s podpisovým záznamem osoby odpovědné, osoby odpovědné s podpisovým záznamem osoby odpovědné za zaúčtování účetních případů, osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu s podpisovým záznamem osoby za provedení účetního zápisu, osoby odpovědné s podpisovým záznamem osoby odpovědné za ověření přípustnosti, osoby povinné s podpisovým záznamem osoby odpovědné za provedení účetního zápisu, osoby odpovědné za provedení účetního zápisu s podpisovým záznamem osoby odpovědné za formální přezkoušení účetních dokladů. Na základě výše uvedeného principu slučování podpisových záznamů však lze sloučit do jednoho podpisového záznamu nejvýše tři povinné podpisové zá-

6 OBĚ str. 6 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Přezkušování účetních dokladů z hlediska přípustnosti Zastupitelnost znamy, a to za předpokladu, že každý účetní doklad musí být doplněn nejméně dvěma různými podpisovými záznamy, přičemž jedním z těchto podpisových záznamů musí být vždy podpisový záznam osoby oprávněné. Podpisový záznam osoby odpovědné za přezkoušení účetních dokladů z hlediska přípustnosti se doplňuje na účetní doklad pouze v případě, kdy tuto povinnost stanovuje podpisový řád. Podpisový záznam osoby odpovědné lze považovat současně za podpisový záznam osoby odpovědné za ověření přípustnosti pouze v případě, kdy ověření přípustnosti nařizuje podpisový řád a současně se slučuje podpisový záznam osoby odpovědné a osoby odpovědné za přezkoušení přípustnosti. V případě, kdy z důvodu nepřítomnosti některé z osob povinných, je nutné připojit jiný podpisový záznam na účetní záznam či účetní doklad, se stanovuje obecný princip zastupitelnosti pro podpisový řád. V zásadě se postupuje následujícím způsobem. V případě nutnosti nahradit podpisový záznam osobou zastupující, musí se vždy jednat o osobu, jež je přímým nadřízeným osoby, jejíž podpisový záznam nahrazuje svým podpisovým záznamem. Výjimku tvoří případ podpisového záznamu statutárního orgánu, jehož podpisový záznam může ve vyjmenovaných případech nahradit podpisový záznam statutárního zástupce. Podpisové záznamy zastupujících osob musí být rovněž součástí podpisových vzorů.

7 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON OBĚ str. 7 Vzhledem k tomu, že i účetní záznamy (včetně účetních dokladů) vedené a existující pouze v podobě technických záznamů musí být doplněny podpisovými záznamy, přičemž i tyto podpisové záznamy mohou existovat pouze v technické formě, považuje se za naplnění povinnosti doplnění podpisových záznamů přístupová identifikace k softwarovým produktům. Osobou oprávněnou, odpovědnou i povinnou se v tomto případě rozumí osoba, jež disponuje přístupovým oprávněním či přístupovým klíčem, který umožňuje či stanovuje provedení automatizované operace. V případě, kdy dojde ke změně podpisových oprávnění, a to ať již z důvodů kompetenčních změn či změny v osobě připojující podpisový záznam, je povinností ve lhůtě... dní promítnout tyto změny v příslušných přílohách podpisového řádu v podobě doplňku podpisového řádu. Odpovědnost za provedení a promítnutí těchto změn v podpisovém řádu má pracovník věcně odpovědný za vydání podpisových řádů. MÛÏeme na závûr uvést pfiíklad na podpisová oprávnûní u úãetních záznamû, které upravují zpûsob vedení úãetnictví. Podpisové záznamy u technických záznamů Změny podpisových oprávnění

8 OBĚ str. 8 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON Úãetní záznam Druh Vnitropodniková smûrnice ã. * Charakter Název Pfiíkaz fieditele Plán úãetních odpisû Vydává Ekonomick úsek Odborn garant Ekonomick odbor Norma upravuje Stanovení úãetních odpisû dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro rok 2005 Text * Osoba oprávnûná editel organizace Osoba odpovûdná Finanãní fieditel Osoba povinná Datum Pracovníci odboru majetkoprávního Podpis Dokumenty Vnitropodnikových dokumentů tohoto typu je samozřejmě nekonečné množství (viz též heslo Směrnice). Na závěr nezbývá nic jiného než doporučit všem účetním jednotkám, aby průběžně aktualizovaly vnitropodnikové směrnice, směrnici oběh účetních dokladů a podpisové vzory. Musí být jednoznačně identifikována odpovědnost a pravomoce jednotlivých pracovníků. Ing. Jaroslav Trávníček

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně Ing. František Louša Vnitropodnikové směrnice v účetnictví včetně elektronické přílohy CD-ROM 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ

SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 2/2011 PLATNOST 1.11.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (PAP) a související činnosti je zejména rozhodující

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Financování obcí zprávy 4/2005

Financování obcí zprávy 4/2005 Financování obcí zprávy 4/2005 bsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2005 pro obce, města a DS a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční závěrka 2005 obce,

Více

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace Ivona Hrivnáková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY

METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY Methodology of creation internal accounting rules of company

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více