LISTY VE FNKV MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA KVALITU LÉČBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY VE FNKV MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA KVALITU LÉČBY"

Transkript

1 VINOHRADSKÉ 3/2011 LISTY MAGAZÍN FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY / ZDARMA PROFESOR PETR ARENBERGER: VĚDA A VÝZKUM VE FNKV MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA KVALITU LÉČBY Většina pacientů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pravděpodobně neví, že někteří její lékaři se vedle léčení věnují i vědecké práci. A pokud by to věděli, pravděpodobně by jim to bylo jedno, protože od nemocnice čekají řešení svých zdravotních problémů a ne vědecké bádání. To je ale názor chybný, protože vědecká činnost může mít na úroveň zdravotní péče zásadní vliv. Na to jaký a jak je vědeckovýzkumná činnost ve FNKV organizována, jsme se zeptali Prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., přednosty Dermatovenerologické kliniky, který je zároveň náměstkem ředitele FNKV pro vědu a výzkum. Pane profesore, jak je vědeckovýzkumná činnost ve FNKV řízena? Kdo rozhoduje o tom, co se bude zkoumat? Možná to někoho překvapí, ale vědecký výzkum nikdo centrálně neřídí. Od lékařů, kteří dosáhnou určitého postavení, se jednoduše očekává, že se budou vědě a výzkumu věnovat. V České republice jsou to především profesoři, docenti a odborní asistenti, kteří by měli vědecké činnosti věnovat zhruba třetinu svého pracovního času. A proto oni sami přicházejí s nápady, organizují svoji vědeckou činnost a shánějí si na ni peníze. Jakou úlohu hraje nemocnice, ve které je výzkum realizován, a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy? Obě tyto instituce poskytují vědecké činnosti podporu, především vytvářejí svým lékařům pro výzkum podmínky, a snaží se výzkumnou činnost koordinovat, aby přinášela co největší efekt nedokončení na str. 3 FNKV se podílí na klinickém ověřování přístroje NanoKnife UNIKÁTNÍ OPERACE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ Již dvě unikátní operace zhoubných nádorů pomocí tzv. ireverzibilní elektroporatizace byly provedeny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Při ní jsou přístrojem NanoKnife jinak neoperovatelné nádory ničeny pomocí elektrických pulzů. Při prvním zákroku v červenci tohoto roku operoval tým amerických a českých lékařů pacienta s nádorem jater, na konci září byl tímto postupem zničen u pacientky nádor na ledvině. Během této dříve nemyslitelné operace jsme jednu ledvinu odstranili a současně jsme v druhé ledvině pomocí přístroje Nano-knife zničili druhý nádor, řekl k průběhu operace MUDr. Zdeněk Otava z Urologické kliniky FNKV. V minulosti by bylo nutné odstranit obě ledviny, neboť nádory se nacházely v blízkosti přívodných a odvodných cév ledvin. Pacientka by pak byla odkázána na dialýzu. Použitá nová metoda tzv. ireverzibilní elektroporatizace je však unikátní v tom, že probíhá takzvaně za studena; přes sondu zavedenou do ložiska ničí pouze nádor v přesně vymezeném elektrickém poli. Na rozdíl od jiných podobných metod není okolí ložiska postiženo tepelnou energií, která by mohla nadměrně poškodit okolní tkáně, zejména cévy. Díky tomu je možné v některých případech odstranit i nádory v blízkosti cév dokončení na str. 4 Česká Nobelova cena do FNKV Prof. MUDr. Robert Gürlich, přednosta Chirurgické kliniky, a MUDr. Lukáš Havlůj operují pomocí přístroje NanoKnife. Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, vedoucí Kardiocentra a přednosta III. interní-kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se stal novým laureátem Národní ceny za vědu. Jeho jméno navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace, návrh schválila česká vláda. Slavnostní předání ceny se uskuteční 18. listopadu.

2 V Ě D A A V Ý Z K U M FNKV VYBUDUJE CENTRÁLNÍ LABORATOŘE Rychlost a kvalita laboratorních vyšetření zásadně ovlivňují úspěšnost a kvalitu léčby v řadě medicínských oborů. Technické vybavení a celková úroveň laboratoří je zároveň jedním z předpokladů pro vědeckou a výzkumnou činnost. Proto se vedení FNKV rozhodlo laboratorní oblast v nemocnici zásadně modernizovat. Letos a v příštím roce budou v uvolněném pavilonu G vybudovány centrální laboratoře FNKV. Koordinováním grantových projektů spojených s vědeckou činností ve FNKV byl pověřen Mgr. Mojmír Matěcha. Cílem projektu je modernizovat a auto ma ti - zovat procesy laboratorních vyšetření ve FNKV, což přinese zvýšení jejich kvality a opti malizaci nákladů, říká k záměru vybudování cent rálních laboratoří ing. Zdenek Krejčí, ná městek pro obchod a stabilizaci FNKV. V projektu výstavby centrálních laboratoří bu - dou sloučeny laboratoře pro obory bio che mie, mikrobiologie, alergologie a hemato logie. V těch - to oborech se ročně ve FNKV provede zhruba 2,5 milionu vyšetření, což je ve finančním vy jád - ření zhruba 126,5 milionů korun ročně. Kromě ekonomických přínosů, přínosů pro vědu a výz - Hematologická laboratoř FNKV kum budou mít centrální laboratoře významné přínosy medicínské, říká Zdenek Krej čí. Jedním z největších přínosů bude po stupné zkracování doby, za jakou lékaři obdrží výsledky laborator - ních vyšetření. Léčba pacientů se tím významně urychlí. Kromě fyzického sestěhování laboratoří, které jsou nyní rozmístěny v řadě klinik, bude v rámci projektu zásadně modernizováno technologické vybavení laboratoří. V oborech biochemie, mikro - biologie a alergologie budou pro centrální labo - ratoře zakoupeny automatické nebo poloauto - matické linky na laboratorní vyšetření. U bio - che mických vyšetření se změnou technologie přejde ze suchých na mokré metody a v oblasti mikrobiologie bude vysoký podíl lidské práce nahrazen plně automatizovaným systémem. Je - diná z laboratoří, která je vybavena na dobré technické úrovni a zásadní modernizaci ne pot ře buje, je laboratoř hematologická. Z pohledu vědy a výzkumu poskytnou centrální laboratoře lékařům lepší technické vybavení a ta ké usnadní vzájemnou komunikaci, výměnu zkušeností a spolupráci na jednotlivých vědec - kých projektech. Modernizace laboratorních vyšetření umožní FNKV a 3. lékařské fakultě UK získávat další granty a dotace a posílí odbornou vědeckou základnu FNKV vůči ostatním zdra - votnickým zařízením. Jednou z možností, kterou také zvažujeme, je vybudování referenční vědecké laboratoře, kde by byly testovány nové diagnostické metody a prováděny klinické studie, doplňuje Zdenek Krejčí. Z pohledu ekonomického přinese sou - středění laboratoří na jedno místo snížení cel - ko vých provozních nákladů. Úspory přinese také minimalizace skladových zásob, ke které dojde díky vybudování cent rál - ního konsignač ního skladu spotřebního mate - riálu a reagencí. Lukáš Matýsek FNKV jako výzkumná organizace Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR schválila 30. září letošního roku pro FNKV statut Výzkumné organizace. Díky tomu se pro FNKV zlepšily možnosti financování výzkumné činnosti, a to jak z účelových do - tací z národních zdrojů, tak i z rozvojových fondů EU určených na podporu vědy a výz - kumu. V praxi to znamená, že z dotace mů - že být hrazeno až 100 % nákladů na výz - kum nou činnost. Ještě v tomto roce předloží FNKV žádost o tzv. Fázi 2 schvalovacího procesu, a po - kud uspěje, bude mít možnost získávat institucionální podporu na dlouhodobý roz - voj své vědeckovýzkumné základny. (ln) CENTRUM APLIKOVANÉ BIOIMPLANTOLOGIE Dalším z významných impulsů pro rozvoj vědy a výzkumu ve FNKV se stalo založení Centra aplikované bioimplantologie (CAB). To je zaměřeno na vývoj moderních terapií v oblastech tkáňového inženýrství a somatobuněčné a genové terapie. Základem pro CAB je tzv. nanolaboratoř, kte - rá vznikne v pavilonu K v prostorách, které se uvolní přestěhováním biochemických labo ra - toří do pavilonu G (v rámci projektu vybu do - vání centrálních laboratoří FNKV). Jak název laboratoře napovídá, budou v CAB při vývoji nových terapeutických postupů využí vány prio ritně metody tkáňového inženýrství, tedy kombinace buněk a moderních nanotechno - logických materiálů. Prvními konkrétními výstupy vědeckého vý - voje v CAB by měly být například implantáty kostí, implantáty kůže a přípravky pro léčbu nehojících se ran. Nepřekvapí proto, že prv - ními klinikami, které se do činnosti CAB za - pojily, jsou Ortopedicko-traumatologická kli - nika, Klinika popáleninové medicíny a Der ma - tovenerologická klinika. Všechny tři kliniky se na zahájení vědecko - výzkumné činnosti pečlivě připravují a na pod - poru svých výzkumných projektů požádají v tomto a v příštím roce celkem o deset gran - tových žádostí na jejich financování. Význam činnosti centra CAB pro FNKV shrnuje ing. Zdenek Krejčí, náměstek pro obchod a stabilizaci FNKV: Centrum nám umožňuje dále rozvíjet výzkum a vývoj v ne - mocnici a bude mít pozitivní dopad na hos - podaření nemocnice. Aktivity centra vycházejí z potřeb jednotlivých klinických pracovišť ne - mocnice a jejich dlouhodobých výzkumných plá nů. Centrum propojuje nové laboratoře pro vývoj prostředků moderní terapie a klinická pracoviště s pracovišti dalších partnerů, a to jak státních institucí, tak i firem ze sou kro - mého sektoru. CAB bude jednotlivým klinikám poskytovat komplexní služby. K těm patří především: formulování výzkumných směrů a cílů, pos kytnutí laboratorních prostor pro práci s buňkami a nanomateriály, pomoc při za pojení externích firem do vývoje, podání grantů na financování výzkumných projektů, příprava vzorků pro preklinické testování, výroba vzorků pro klinické hodnocení, licencování vzniklého know-how a zapojení externích firem do velkovýroby produktů. CAB je schopno v rozsahu svého výz kum - ného zaměření poskytnout své služby i dal - ším klinikám FNKV, může jít například o další chirurgické obory, oftalmologii, ORL nebo urologii. Lukáš Matýsek S T R A N A 2 V I N O H R A D S K É L I S T Y 3 /

3 R O Z H O V O R VĚDA A VÝZKUM VE FNKV Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. jen z hlediska vědeckých výsledků, ale i pří nosů pro fakultu a nemocnici. Jaké jsou konkrétní přínosy pro ne moc - nici, potažmo pro její pacienty? Přínosů je řada. Na prvním místě je, podle mne, možnost poskytnout nové léčebné postupy a léky pacientům. Je logické, že pokud nějaký výzkumný tým vynalezne a uvede do praxe nový léčebný postup, začne jej používat tam, kde působí. Zařízení, která výzkum neprovádějí, tak mohou mít zpoždění, protože nějaký čas trvá, než si nový postup osvojí, pokud vůbec. Platí to samé pro léky? U léků se může zdát, že je mohou využívat všechna zdravotnická zařízení od chvíle, kdy jsou uvedeny na trh a schváleny pro použití v dané zemi. Ale není to tak. Za prvé je nemoc - nice, která je zapojena do jejich testování, správ - ně řečeno klinického ověřování jejich účinků, nabízí svým vybraným pacientům ještě před je - jich uvedením na trh. Za druhé, a to je ještě dokončení ze str. 1 zajímavější, můžeme nové moderní léky, pokud se podílíme na jejich testování, často využívat v naší nemocnici pro všechny pacienty ještě před tím, než jsou v České republice schváleny. Je to formou takzvaného specifického léčeb - ného programu. K tomu stačí, aby lék byl schvá - len k použití alespoň v jedné zemi na světě a sou - hlasil i jejich výrobce. Ten jej nemocnici poskytne zadarmo, protože pojišťovny tento lék ještě neproplácejí. Máte nějaký konkrétní příklad? Konkrétní příklad mám z naší Dermatove ne - rologické kliniky. Podíleli jsme se na klinickém testování léku na maligní melanom a po ukon - čení testování nám jej výrobce poskytl v režimu, o kterém jsem mluvil. Díky tomuto léku jsme schopni, společně se čtyřmi dalšími pracovišti v ČR, léčit moderní biologickou terapií pacienty, kteří mají maligní melanom ve fázi metastáz. Zajímavé jistě je, že se na vývoji tohoto léku po - dí lel americký onkolog Igor Puzanov, který je ab solventem 3. lékařské fakulty UK. Zmínil jste řadu přínosů, jaké jsou další? Z pohledu kvality poskytované péče je důležité, že nemocnice, která podporuje výzkum a vývoj a vytvoří pro něj lékařům dobré podmínky, tím - to lékaře ve své nemocnici udrží. Jedná se buď o vysoce kvalifikované odborníky, nebo o mla dé talentované lékaře. Pokud si nemocnice tyto lidi udrží, může poskytovat vysoce odbor nou péči svým pacientům po dlouhá období. Podpora vědy a výzkumu je zvlášť potřebná v současné době, protože řada jak kvalifiko vaných, tak mladých lékařů odchází do zahra niční, kde jsou v řadě zemí pro vědu výzkum daleko lepší podmínky než v ČR. Přináší vědecká činnost nemocnici nějaké peníze? Přímé platby do rozpočtu nemocnice přinášejí klinické studie, tedy testování nových léků nebo zdravotnických potřeb. V současné době se FNKV podílí průběžně na 30 až 40 klinických studiích. Další nepřímé přínosy jsou svázány s vědeckými projekty. Ty jsou placeny z exter - ních zdrojů, buď z grantů, darů, nebo peněz ko - merčních firem. Tyto peníze mohou být po u žity jen na definovaný výzkumný projekt, ale sou - časně znamenají další příjem pro lékaře (ti pak jsou spokojenější a lépe pracují na svých denno - denních úkolech v nemocnici), pokrývají část, byť malou, režijních nákladů nemocnice a příst - roje, které se v rámci výzkumného úkolu z gran - tu nakoupí, mohou být po ukončení výz kumu v nemocnici dále používány. Navíc mohou být vy - užívány již v době výzkumu pro výuku mediků. Jak konkrétně nemocnice podporuje výzkum na svých klinikách? Ve FNKV pracuje koordinační skupina pro vědu a výzkum, která jak již napovídá její název - sleduje a pokud možno koordinuje jednotlivé vědeckovýzkumné projekty. Jednoduše řečeno to znamená, že dbá na to, aby se jednotlivé výz - kumné projekty obsahově nepřekrývaly, a sle - duje, zda výsledky jednotlivých výzkumů nejsou použitelné i pro jiné výzkumné týmy. Jaké jsou cíle pro nejbližší budoucnost? Cíle jsou veliké, protože vedení FNKV se roz - hodlo významně podpořit vědu a vývoj. FNKV bude investovat do výzkumné infra struk tury, aby získala oficiální statut Výzkumná orga - nizace, díky kterému by jednotlivé výz kum né týmy mohly získat dotace na své pro jekty až do 100 % výše nákladů. Z konkrétních investic do výzkumné infrastruktury jsou nejvýznamnější vybudování centrálních labora toří v pavilonu G a vybudování nanotech no logické laboratoře. Richard Štrégl DVOJITÉ VÝROČÍ Hned dvojité výročí se ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady slavilo na začátku září. Kardiocentrum v září oslavilo 15 let od svého založení a III. interní - kardio lo - gická klinika 10 let od svého vzniku. V současné době je Kardiocentrum FNKV největším zařízením tohoto typu v České republice. Ročně zde hospitalizujeme kolem 6000 nemocných, říká profesor MUDr. Petr Widimský, Dr.Sc, vedoucí Kardiocentra a přednosta III. interní - kardiologické kliniky. Lékaři v Kardiocentru provádějí celé spektrum superspecializovaných výkonů kromě srdečních transplantací. V roce 2009 získalo Kardiocentrum FNKV od ministerstva zdravotnictví statut komplexního kardiovaskulárního centra. Z pohledu České republiky je III. interní - kardiologická klinika FNKV největším pracovištěm tohoto druhu, klinika kardiochirurgická, která je druhým základním stavebním kamenem Kardiocentra, je pracovištěm významným. Objemem diagnostické a léčebné péče i svými vědeckými výsledky může být Kardiocentrum srovnáváno s předními pracovišti nejen v Evropě, ale i v zámoří. Slavností setkání osobností, které se podíleli a podílejí na rozvoji Kardiocentra a III. interní - kardiologické kliniky, se uskutečnilo 9. září v Syllabově posluchárně 3. LF UK. Mezi jinými vystoupili děkan profesor Michal Anděl, profesor MUDr. Petr Widimský, Dr.Sc, a MUDr. Marek Zeman MBA. Lukáš Matýsek Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. V I N O H R A D S K É L I S T Y 3 / S T R A N A 3

4 N O V I N K Y ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČI MUSÍ MÍT KAŽDÝ ZAMĚSTNAVATEL V roce 1992 vešel v platnost zákon zavádějící povinnost všem zaměstnavatelům zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Málo kdo ale ví, že se nevztahuje jen na rizikové provozy, ale na všechny zaměstnavatele bez výjimky. Smyslem závodní preventivní péče je předcházet výskytu nemocí z povolání a jiným poškozením zdraví z práce, včetně úrazů. V praxi se závodní preventivní péče skládá z lékařských preventivních prohlídek, vstupních, výstupních a profesních prohlídek, dohledu na pracovní prostředí, biologických expozičních testů a speciálních vyšetření (zátěžové EKG, audiometrie, spirometrie), zejména však z tzv. ergonomického poradenství, které spočívá z řešení otázky, jak přizpůsobit práci zdravotním potřebám zaměstnanců a navodit zdravotní pohodu při práci. To má dalekosáhlý význam i při dosahování optimálního pracovního výkonu. Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA Tradiční firmy a velcí zaměstnavatelé to většinou vědí, ale řada nových firem ji zajištěnu nemá, říká Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství FNKV. Řada majitelů a ředitelů například softwarových firem by se tomu zasmála, ale i oni musejí mít zajištěnu pro všechny své zaměstnance závodní preventivní péči. Nemají-li ji, riskují vysoké pokuty. Kontroly jsou nyní stále častější a důkladnější. To, že tento typ zdravotní péče mají zajištěnu výrobní podniky například z chemického průmyslu, těžebního nebo těžkého průmyslu, lze předpokládat. Nicméně i v již zmiňované softwarové firmě je třeba, aby odborný lékař posoudil řadu parametrů pracovního prostředí. Například náležité osvětlení pracovního místa, optimální rozmístění pracovníků v místnosti, nastavení vhodné výšky a polohy sedadel a opěradel, případně i pracovního stolu nebo ovládacích prvků, seřízení jasu, výšky a umístění obrazovky počítače. Smyslem těchto opatření je snížit zdravotní rizika při práci a také omezit nepřiměřenou únavu a nepohodu při práci. Tato opatření mohou zvýšit pracovní výkonnost, snížit počet UNIKÁTNÍ OPERACE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ dokončení ze str. 1 vyživujících rakovinou napadený orgán a zachovat tak jeho funkci, což dosud nebylo známými metodami možné. K léčbě touto metodu jsou navrhováni pacienti s nádory ledvin, jater, plic a slinivky břišní. Technologie přístroje NanoKnife využívá k ničení nádorových buněk elektrické pulzy o vysokém napětí (až 3000 V), které jsou vysílány v mikrosekundových intervalech. Pulzy jsou do nádoru vysílány pomocí elektrod ve tvaru jehel. Jejich zavádění do nádoru je kontrolováno pomocí počítačového tomografu nebo ultrazvuku. Vysokonapěťové pulzy vytvoří v membránách nádorových buněk trhliny a díry, které je nevratně poškodí, a nádor tak zcela zničí. První klinické studie ukazuji, že ireverzibilní elektroporatizace pomocí NanoKnife americké firmy AngioDynamics je precizní, efektivní a bezpečná alternativa léčby, která spolu s dalšími léčebnými postupy může výrazně prodloužit život nemocným s nádory a zlepšit jeho kvalitu. Do testování přístroje NanoKnife je zapojeno v ČR několik fakultních nemocnic. (rs) S T R A N A 4 chybných úkonů při práci, snížit množství prostojů, pracovních konfliktů nebo úrazů. Účinně prováděná ergonomická opatření snižují také fluktuaci pracovníků a většinou i celkovou nemocnost pracujících. Pokud firma závodní preventivní péči pro všechny své zaměstnance zajištěnu nemá, hrozí jí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pokuty (penalizace určovaná orgánem ochrany veřejného zdraví) do výše 2 milionů Kč. Při opakovaném zjištění tohoto nedostatku nebo při jeho existenci na více provozovnách jednoho zaměstnavatele může být udělena pokuta až do výše 3 milionů Kč. Dojde-li vinou neexistence náležité závodní preventivní péče k poškození zdraví zaměstnance, mohou být tyto pokuty až desetinásobné. Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV poskytuje závodní preventivní péči včetně zdravotnického poradenství, kontroly pracovišť nebo spolupráce s orgánem veřejného zdraví, a to na nejvyšší možné odborné úrovni. (rs) ROZHOVOR s Igorem Puzanovem V příštím čísle Vinohradských listů přineseme rozhovor s americkým onkologem českého původu Igorem Puzanovem, který se podílel na vývoji nejnovějšího léku na maligní melanom a který na jeho klinických testech spolupracuje s FNKV. Foto: Angiodynamics NOVÝ SYSTÉM EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Ovládací panel přístroje NanoKnife dokončení ze str. 1 Od ledna 2012 začne ve FNKV fungovat nový systém evidence pracovní doby. Současné knihy příchodů a odchodů nahradí digitální systém, tedy magnetické karty a čtečky. Přesnou evidenci pracovní doby od firem a institucí požaduje zákoník práce, čímž FNKV splní a také zefektivní svoji zákonnou povinnost v této oblasti. Evidence pracovní doby bude díky digitálnímu systému přehlednější, průkaznější a bude odpovídat účelu, pro který je vedena. Současně tento systém zamezí možným nepřesnostem. Do elektronických záznamů evidence pracovní doby budou moci v zájmu kontroly správnosti a úplnosti nahlížet i zaměstnanci. Ke stejnému kroku postupně přistupují i další fakultní nemocnice. Zdeněk Pastyřík V I N O H R A D S K É L I S T Y 3 /

5 Z D R A V O T N Í P É Č E DIETA PRO KLINIKU POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY V oblasti léčebné výživy pacientů se Fakultní nemocnice Královské Vinohrady snaží zdokonalovat dietní systém tak, aby vycházel vstříc individuálním potřebám pacientů. Nově je v něm zařazena tzv. popáleninová dieta. a modernizovat pacientskou stravu pomocí za - řa zování nových surovin do jídelníčků. Poslední novinkou, která by měla zpestřit stravu pacientů, je kapří maso. Odborník na gastronomii Petr Stupka předvedl přípravu kapřího masa v něko - lika úpravách, které nyní zkoušíme zařadit do pa cientských jídelníčků. Zatím tento pokrm zařa díme pacientům na zkoušku, abychom zjistili, zda jim bude chutnat. Protože jde pouze o samotné kapří maso bez přísad, je možné jej připravit i pro přísnější diety. Lze z něj udělat například karbanátky, stejně jako jej připravit dušené, přidávat do něj třeba ovesné vločky, kořenovou zeleninu, nebo další přísady. Bc. Markéta Zemanová Ústavní dietolog FNKV doc. Lubomír Kužela, DrSc. a Bc. Markéta Zemanová, vedoucí Oddělení léčebné výživy FNKV Pro pacienty, jejichž jídelníček vyžaduje větší úpravy či sestavení nového jídelního plánu (tzv. dietu IND, tedy individuální), lze objednat a připravit na žádost lékaře individuální jídelní plán, avšak po dohodě s nutričním terapeutem dané kliniky, který daný plán sestavuje a zadává do po - čítačového systému stravovacího provozu. Ve spolupráci s klinikou popáleninové medicíny, MUDr. Monikou Tokarik a paní profesorkou MUDr. Radanou Königovou, jsme sestavili a zařa dili do našeho dietního systému tzv. popá le - ninovou dietu. Nejedná se o klasickou výživ nou dietu, protože v ní používáme šetřící techno - logické úpravy, nedodává tolik energie, ale obsahuje vyšší obsah bílkovin. Popálení pacienti potřebují denně dodat svému organismu více bílkovin, nežli pacienti s méně vážnými onemoc - něními, proto je popáleninová dieta koncipo - vána tak, aby v průměru obsahovala 100 g bíl - kovin za den. Dále je více bohatá na sacharidy, než dieta základní č. 3. Tuky jsou mírně snížené, protože pacienti s popáleninovým traumatem mívají často zhoršené jaterní funkce. Obecně lze říci, že se dá tato dieta využít k vyživení pacientů i z jiných klinik, je však třeba přihlédnout k jejich konkrétnímu onemocnění (diabetes mellitus, one mocnění střev aj.), což by měl zvážit ošetřu - jící lékař pacienta. Hlavní výjimečnost této diety spočívá v husté masové polévce (slepičí, hovězí), jež obsahuje 100g pomletého masa a kořenovou zeleninu, a ze zkušeností z popáleninové kliniky víme, že pacientům chutná polévka mnohdy více, nežli sladké nápoje doplňkové výživy. Dále jsou v jí - delníčku zařazené lehké bílkovinné svačiny (jo- gurty, šlehané tvarohy apod.) a druhé večeře, aby bylo dosaženo vyššího obsahu bílkovin. Současně jsme od září začali u vybraných diet fortifikovat stravu bílkovinným práškem. Tímto se snažíme neplnohodnotným pooperačním Foto: Ondřej Herda die tám - tekuté č. 1B a kašovité č.1c dodat bílko viny navíc, stejně tak geriatrické dietě č. Gml, protože víme, že starší pacienti jedí ze zvy - ku menší porce a často vynechávají maso. Veškeré aspekty týkající se výživy pacientů pro - jednáváme prostřednictvím Nutričního týmu FNKV pod vedením doc. MUDr. Františka Vyh - nánka,csc. Členy týmu jsou jeden až dva lékaři specialisté z každé klíčové kliniky, ústavní dieto - log, náměstkyně pro ošetřovatelské obory, nut - riční terapeutky a lékárníci. Na pravidelných schůzích jsou projednávány a tvořeny různá do - po ručení a postupy zlepšující kvalitu výživy v na - ší nemocnici. Oddělení léčebné výživy ve spolupráci se stra - vovacím provozem se snaží neustále inovovat TRAUMATOLOGOVÉ SE ŠKOLILI VE FNKV Zlepšit své schopnosti při operacích poranění pánve bylo cílem operačního kurzu, který us - po řádala v Praze od 9. do 13. září AOTrauma (insti tuce s celosvětovou působností sídlící ve švýcar ském Davosu). Spoluorganizátory byly Edukační centrum pro anatomii, endoskopii a miniinvazivní chirurgii 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Krá - lovské Vinohrady. Cílem nadace AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) založené v roce 1958 je vytvořit a zavádět jednotné postupy při léčbě poranění ske letu. Nadace a její členové z jednotlivých zemí světa pořádají odborná setkání a především ope rační kurzy, kde jsou jak teoreticky, tak prakticky demonstrovány a disku - továny nejnovější postu py léčby. V Praze se konal operační kurz AOTrauma, jedné ze čtyř divizí nadace AO. Předsedou české sekce AOTrauma je docent Valér Džupa, zástupce ABY JÍDLO CHUTNALO... Klasická léčebná výživa řeší dnes především to, aby se vynechávaly z jídelníčku potraviny, které mohou u lidí s určitým onemocněním vy vo lat nějaké obtíže. Nicméně podle moderních zásad výživy je bezpodmínečně nutné respektovat rovněž požadavek, aby výživa byla plno hodnotná. Proto zvyšujeme její nutriční hodnotu na - přík lad obohacováním bílkovinou. Posledním, avšak nikoliv nedůležitým aspektem je, aby stra - va lidem chutnala, a o to se snažíme také, i v případě přísnějších diet. Oddělení léčebné výživy je schopno respek to - vat i stravovací zvyklosti pacientů ze zahra ničí a chuťové zvyklosti pacientů. Pokud na příklad někdo nejí hovězí maso, nebo nemá rád knedlíky, nutriční terapeuté jsou schopni mu zajistit jídlo jiné. Pokud to technicky a orga nizačně jde, snažíme se vždy pacientům vyhovět. Doc. Lubomír Kužela, DrSc. před nosty Ortopedicko-traumatologické klini - ky FNKV. AO kurzy jsou cíleny na všechny zdra vot nické pracovníky z daných oborů. V Praze probíha ly paralelně čtyři kurzy: základní, pokročilý, pro sestry operačních sálů a pro spe cialisty na pá nev ní chirurgii. V rámci kurzů se konaly přednášky, praktická cvi čení na umělých kostech, diskuze o konkrétních případech a nácvik operačních přístupů na anatomických preparátech. Právě tato část kurzu - nácvik operačních přístupů na anato - mických preparátech - probíhala na půdě FNKV. Další z těchto kurzů se bude konat v listopa - du opět v Praze. Tentokráte se sejde divize AOSpine zaměřena na operační léčbu pora - nění páteře. Předsedou české sekce AOSpine je docent Martin Krbec, přednosta Ortope - dicko-traumatologické kliniky FNKV. Lukáš Matýsek V I N O H R A D S K É L I S T Y 3 / S T R A N A 5

6 R O Z H O V O R Prezident Svazu pacientů Luboš Olejár: JSME TAKOVÝ ZDRAVOTNICKÝ OMBUDSMAN Každému, kdo nebude spokojený se způsobem ošetření v místě svého bydliště, je schopen Svaz pacientů pomoci. O pomoc či radu mohou pacienti požádat Svaz kdykoliv, ráno i večer, po mailu nebo mobilu. ze své postele, připojit, a komunikovat. Se svojí rodinou, známými, a třeba i s námi, pokud budou potřebovat nebo nám prostě jen budou chtít napsat svůj příběh. Myslím si, že takovýto komfort může pomoci léčit. Samozřejmě bude asi zapotřebí omezit přístup limitem množství stahovaných dat. Svaz pacientů tedy svým způsobem nahrazuje roli ombudsmana? Ano. Jsme připraveni komunikovat s pacienty každý den, držíme služby od rána až do 21. hodiny večerní. Lidé se tedy na nás mohou obrátit i tehdy, pokud mají nějaký problém třeba s noční pohotovostní službou. Kontakt na nás je buď mailem - nebo na telefon To určitě pomůže zlepšovat vztahy mezi pacienty a lékaři, ale dost velké trauma někteří z nich zažívají už na příjmu v nemocnici, kde čekají na chodbách, uhýbají procházejícím... Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů Pane Olejáre, vy jste nejen dlouholetým prezidentem Svazu pacientů, ale i členem Etické komise, která funguje ve Vinohradské nemocnici, jak ji mohou její pacienti využívat? Mohou se na ni obrátit vždy, když se jim nepodaří nedorozumění či spor, vyřešit se svým ošetřujícím lékařem. Nemusí si tedy připadat odstrčení, bezprizorní, mohou nám předložit písemnou prosbu či stížnost, a my se jejich problému budeme věnovat. Samozřejmě nemocnice má kromě toho i vlastní oddělení pro řešení sporů, které by se jim také mělo věnovat. Kde lze nalézt bližší informace o Etické komisi? Je to na webových stránkách lidé tedy mohou posílat své podněty mailem, případně samozřejmě písemně poštou přes ředitelství Vinohradské nemocnice, které nám dopisy předá. Každý nespokojený pacient se může obrátit pro pomoc samozřejmě i na Svaz pacientů. Poskytujete poradenství zdarma? Ano, poradenské služby jsou zdarma, financování právníka v případných soudních sporech už ale pochopitelně nikoliv. Nicméně spolupracujeme s několika vybranými právníky, které můžeme klientům doporučit, neboť neinkasují vysoké finanční zálohy dopředu, ale až po vyřešení sporu. S T R A N A 6 Spolupráce mezi Svazem pacientů a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady byla nastartovaná už před řadou let, jak funguje nyní? S FNKV jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, která je myslím z pohledu potřeb pacientů klíčová. Každý, kdo nebude spokojen s péčí svého oblastního lékaře či nemocnice v místě bydliště, se může obrátit na náš svaz, a my mu zprostředkujeme návštěvu či hospitalizaci ve Vinohradské nemocnici. Jde o dohodu o tzv. humanitárním gestu. Kdo si tedy se svým lékařem zásadně neporozumí, nebo bude mít pocit, že nebyl dobře léčen, může přijít za námi. Je takových případů hodně? Některé takové jsou. Například za námi přišla paní ze severních Čech, která se domnívala, že ji nevyšetřili dobře srdce. Přišla za námi do poradny, celá zadýchaná, my jsme ji okamžitě předali lékařům ve Vinohradské nemocnici, ti ji po vyhodnocení okamžitě vzali na operaci a udělali tři bypasy. Nejspíš jí tím zachránili život. A co pacienti, kteří ve Vinohradské nemocnici leží po ošetření, jak vás mohou oslovit? Jednáme s nemocnicí o tom, aby na všech pokojích byl umožněn přístup na internet, třeba přes wifi, a pacienti se mohli odkudkoliv, třeba Byl jsem se osobně podívat na traumacentru, a musím vám dát za pravdu, podmínky tu nejsou zdaleka optimální. Bohužel chirurgický pavilon je zastaralý, a pacienti s úrazy opravdu čekají na úzkých chodbách.to samozřejmě chápe i vedení nemocnice, chystá výstavbu nového traumacentra, kde už budou mít pacienti veškeré pohodlí. V zákoně o zdravotních službách, který jste zmínil, je zakotvené právo na informace, úctu, volbu lékaře, konzultace jiného doktora, na přítomnost blízké osoby, na informace o ceně zákroků a služeb.to vypadá, že jsme dosud žili v tuhém režimu? Ten zákon nepřináší nic zásadně nového. Pacient má právo na informace už v zákoně 20/1966 Sb. o zdraví lidu, a v zákoně 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v paragrafu 11. Lékař nám má nabídnout varianty postupu léčby. Máme právo na účast blízké osoby při výkonu nebo vyšetření. Nedávno jste prohlásil, že Svaz pacientů chystá vlastní návrh zákona, je to tak? Dohodli jsme se na grémiu, že se pokusíme připravit návrh zákona ve smyslu práv pacientů, jak to mají v Rakousku, Německu, ve Francii, v Nizozemsku. Jde nám o to, dát všechna potřebná práva pacientů do jednoho zákona. Vyjdeme samozřejmě i z Evropské charty práv pacientů. Zákony, které dnes máme, platí od roku 1966 mám na mysli zákon o zdraví lidu, a od roku 1997 zákon číslo 48. V I N O H R A D S K É (ina) L I S T Y 3 /

7 J A K L É Č Í M E N A V I N O H R A D E C H Příjem a léčba pacientů s nejtěžšími zraněními ve FNKV RYCHLOST JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provozuje největší traumacentrum v České republice. Na jeho práci se podílejí týmy lékařů z řady klinik. Jejich úkolem je zachránit život a zdraví těžce raněným pacientům. Ročně jich traumacentrem projde kolem třiceti tisíc. Vstupním místem pro ty s nejtěžšími zraněními je příjmové místo Kliniky anesteziologie a resuscitace (KAR). Laika nejspíše překvapí, že zde najde jen jedno specializované příjmové lůžko. I proto FNKV pokračuje v přípravě projektu výstavby nového traumacentra. Jedno příjmové lůžko však podle MUDr. Michala Frice, vedoucího lékaře oddělení RES I. Kliniky anesteziologie a resuscitace FNKV, po většinu roku stačí. Zdaleka ne všichni zranění pacienti mířící do traumacentra jím totiž projdou. Je jich každoročně zhruba kolem 250, protože na příjmové lůžko KAR by se měli dostat jen ti, u nichž selhávají vinou těžkých poranění základní životní funkce nebo hrozí nebezpečí, že by k selhání mohlo dojít.ty ostatní by záchranná služba měla odvést přímo na příjmy ostatních klinik traumacentra, především na Kliniku ortopedicko-traumatologickou, Kliniku chirurgickou, Kliniku Plastické chirurgie nebo Popáleninovou kliniku. Popáleného pacienta nám záchranná služba na KAR přiveze jen v případě, že má kromě popálenin podezření na vnitřní krvácení či jiné těžké život ohrožující poranění, jinak jej vždy vezou na ostatní specializované kliniky naší nemocnice, dodává MUDr. Fric. Rozhodnutí, na které příjmové místo pacienta dovést, tedy činí lékař záchranné služby. Pokud rozhodne, že to bude příjem na KAR, je jeho diagnóza prvním vodítkem pro lékaře, jak pacientovi zachránit život. Okamžitě po převzetí pacienta lékaři zahájí zároveň jak diagnostiku rozsahu jeho zranění, tak život zachraňující léčbu. Speciální příjmové místo je vybaveno vším pot- řebným k oživení pacienta a udržení jeho základních životních funkcí. Zároveň je vybaveno rentgenem a ultrazvukem. Zjišťujeme základní rozsah poranění, jako je například závažné nitrolební poranění, či krvácení do dutiny hrudní nebo dutiny břišní, říká MUDr. Fric. To jsou informace, které potřebujeme mít pro záchranu života pacienta co nejdříve k dispozici. Jakmile jsou u těžce raněného pacienta alespoň částečně stabilizovány základní životní funkce, je z příjmového místa odvezen na CT vyšetření. Nový počítačový tomograf, který FNKV zakoupila pro Radiodiagnostickou kliniku v roce 2009, je schopen provést detailní a komplexní vyšetření pacienta během 10 až 15 minut. Po tomto vyšetření stanovíme ve shodě s lékaři ostatních zainteresovaných oborů další postup léčby, včetně operačních zákroků, říká MUDr. Fric. Rychlé vyšetření na CT je pro nás obrovskou výhodou. Na starém CT trvalo i několikanásobně déle. Čím dříve máme detailní přehled o rozsahu zranění, tím více se zvyšuje šance pacienta na přežití a efektivní léčbu, dodává. V dalším kroku je, pokud to stav vyžaduje, pacient operován. Většinou na operačních sálech přiléhajících k příjmu na KAR, kam přicházejí operovat chirurgové, ortopedi a neurochirurgové. Někdy je však nutné pacienta transportovat na specializované operační sály jednotlivých klinik. Optimální samozřejmě je s pacientem manipulovat co nejméně, říká MUDr. Fric. Případů, kdy do FNKV záchranná služba přiveze najednou více pacientů s těžkým, život ohrožujícím poraněním, je málo. Záchranná služba vytěžuje traumacentra a nemocnice s odpovídajícími možnostmi léčby těžce raněných pacientů rovnoměrně. Muselo by jít opravdu o hromadnou havárii, aby nám záchranka přivezla najednou dva nebo více pacientů s těžkými mnohočetnými poraněními.v tomto případě bychom uvolnili pro jejich příjem lůžka na našem lůžkovém resuscitačním oddělení, vysvětluje MUDr. Fric. Toto oddělení bezprostředně navazuje na příjmové místo KAR a má dvacet jedno lůžko. Zde je pak dále léčena většina těžce zraněných pacientů, kteří jsou na KAR přijati. Zde jsou hospitalizováni po dobu bezprostředního selhávání či ohrožení základních životních funkcí, a poté většinou překládáni dle charakteru poranění na oborovou intenzivní péči ostatních klinik FNKV. Nové traumacentrum, jehož výstavbu FNKV již několik let připravuje, by mělo v péči o těžce raněné pacienty přinést několik zásadních vylepšení. Velkou výhodou je, že nové traumacentrum bude mít tzv. Emergency, tedy centrální příjem pro všechny akutní pacienty, tedy ty, které se vozí jak k nám na příjmové místo KAR, tak i na ambulance ostatních traumatologických oborů, říká MUDr. Fric. Tento centrální příjem by byl vybaven ne jedním, ale přibližně deseti až dvanácti příjmovými lůžky. Foto: Ondřej Herda Příjmové lůžko pro těžce zraněné pacienty na Klinice anesteziologie a resuscitace V I N O H R A D S K É MUDr. Michal Fric L I S T Y 3 / Výhody takového řešení jsou zjevné: záchranná služba nemusí rozhodovat, na který příjem pacienta do naší nemocnice přivézt, na centrálním příjmu jsou přítomni lékaři všech relevantních odborností, bude tam soustředěna i všechna diagnostická technika. Diagnóza a léčba se v akutní fázi ještě více urychlí a eliminují se případy, kdy je prvotní diagnóza určena pozdě či ne zcela přesně, vysvětluje MUDr. Fric. Richard Štrégl S T R A N A 7

8 N O V I N K Y VE VINOHRADSKÉ NEMOCNICI PŮSOBÍ I PRAKTIČTÍ LÉKAŘI Klinika pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí služby praktických lékařů pro obyvatele okolních městských čtvrtí, tedy především Prahy 10 a Prahy 3. Vzhledem k obecnému nedostatku praktických lékařů a z toho vyplývajícího velkého zájmu o jejich služby rozšířila klinika počet svých praktických lékařů ze dvou na tři. Lidé se tedy mohou opět registrovat. Mít svého praktického lékaře ve fakultní nemocnici má řadu výhod, říká MUDr. Jana Malinová, primářka Kliniky pracovního a cestovního lékařství. Především je to snadná Foto: Ondřej Herda MUDr. Jana Malinová dostupnost dalších vyšetření, na která prak - tický lékař svého pacienta pošle. U složi - tějších případů naši praktičtí lékaři postup dalších vyšetření a případných zákroků v rámci naší fakultní nemocnice pro pacienta koordinují, takže mu ušetří spoustu času a starostí, dodává. Další výhody vyplývají z toho, že praktičtí lékaři působí v rámci Kliniky pracovního a cestovního lékařství. Ta mimo jiné nabízí i komplexní škálu očkování, jak povinných, tak nepovinných a očkování vyžadovaných při cestách do ciziny. Tato očkování mohou aplikovat i všichni praktičtí lékaři na této klinice. Další nadstandardní službou, kterou Kli - nika pracovního a cestovního lékařství na - bízí, je možnost on-line objednání. Na adrese www. objednavky.fnkv.cz se lidé mohou objednat k registraci k praktickému lékaři, na prohlídku k němu nebo na jaké - koliv vyšetření, které klinika poskytuje. Lukáš Matýsek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provozuje největší traumacentrum v České republice. Podílí se na něm řada klinik. Tajenka obsahuje jméno té, na kterou jsou přijímáni pacienti s život ohrožujícími poraněními. Vinohradské listy, magazín Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vydává FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 vyšlo v říjnu tel.:

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác POČET VĚZNIC A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ POČET NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ nutričních terapeutů ve VSČR působí celkem 5 jednotlivé

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Pracovní lékařství Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 12.5. 2012 Šafránkův

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014.

NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ. Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. NOVINKY V OSOBNÍM POJIŠTĚNÍ Buďte v přehledu, co je možné sjednat na pojistném trhu. Aktuální nabídka - léto 2014. Pojištění pro každého jehož práce je tvořena převážně na kolech. Riziko výpadku příjmů

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci ÚP ČR od: Vzdělání:

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více