Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: Mgr. Martina Vasilevová Dne: Schválil: MUDr. Dana Šináglová Dne: Platnost od: Vydání: poř. č./vydání č. Počet stran: 122 2/1

2 MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Strana 2 z Úvod Obsah Úvod... 2 Obsah... 2 Spektrum nabízených sluţeb... 5 Kontakty... 6 Manuál pro odběr biologického materiálu... 9 Příprava pacienta... 9 Potřeby k odběru biologického materiálu... 9 Pracovní postup odběru žilní krve Odběry kapilární krve Likvidace materiálů použitých při odběru Odběr ranního vzorku moče Stolice na Okultní krvácení OGTT Orální glukózový toleranční test Pokyny pro sběr moče Proteinurie a odpady léků a minerálů Příjem vzorků Poukaz na laboratorní vyšetření žádanka na vyšetření Nekompletní žádanky Žádanka STATIM Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Opakovaná a dodatečná vyšetření Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů Vydávání výsledků vyšetření Typy nálezů a laboratorních zpráv Hlášení výsledků Hlášení výsledků STATIM a výsledků v kritických intervalech Kritické hodnoty - Biochemická vyšetření Kritické hodnoty - Hematologické vyšetření Intervaly od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT) Řešení stíţností Seznam vyšetření Základní biochemie ACP (Fosfatáza kyselá celková) ACNP (Fosfatáza kyselá tartarát-rezistentní (kostní)) ACPP (Fosfatáza kyselá prostatická) Alaninaminotransferáza (ALT) Albumin α-amyláza (AMS) Alkalická fosfatáza (ALP) Anti TPO (Protilátky proti thyreoperoxidaze) Anti-TG (protilátky proti thyreoglobulinu) Apolipoprotein AI Apolipoprotein B ASLO (Anti-streptolysin O) AST (Aspartátaminotransferáza) Bilirubin celkový C3 (C3 složka komplementu) C4 složka komplementu (C4) Celková bílkovina (TP) Ceruloplasmin CRP (C-reaktivní protein)... 35

3 Strana 3 z Draselný kationt (K+) Fosfor (P) Glykémie Homocystein Mg (Hořčík) Cl (Chloridy) Cholesterol HDL- Cholesterol Cholesterol LDL - výpočet Aterogenní index Imunoglobulin A (IgA) Imunoglobulin E (IgE) Imunoglobulin G (IgG) Imunoglobulin M (IgM) Kreatinin (sérum) Kreatinkináza (CK) Kreatinkinasa-MB (CK-MB) Kyselina močová (KM) Laktátdehydrogenáza (LD) Lipáza (LPS) Lipoprotein (a) Měď (Cu) Orosomukoid Revmatoidní faktor (RF) Sodný kation (Na+) Transferin (TRF) Triacylglyceroly (TAG) Urea (Močovina) Vápník (Ca) y-glutamyltransferáza (GMT) Železo (Fe) Hematologie APTT D-Dimery E-rozety Fagocytární aktivita leukocytů Fibrinogen Fragilita kapilár Sedimentace červených krvinek (FW) Krevní obraz a rozpočet bílých krvinek (diferenciál) Krvácivost LE buňky Tromboplastinový test (Quickův test) Retikulocyty Srážlivost krve Troponin T Hormony Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEAS) Estradiol 17-β (E2) Folitropin (FSH) Choriogonadotropin (beta-hcg) Luteinizační hormon (LH) Progesteron (PRG) Prolaktin Sexuální hormony vázající globulin (SHBG) T3 celkový (TT3) T3 volný (ft3) T4 volný (ft4) Testosteron Thyreoglobulin (Tg) Thyreotropin (TSH) Tumorové markery AFP (Alfa-1-fetoprotein) CA

4 Strana 4 z CA CA CEA (Karcinoembryonální antigen) Ferritin PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový) PSA volný (Prostatický specifický antigen volný) Léky Carbamazepin Digoxin Fenytoin Valproát Osteo markery β-crosslaps, C terminální fragment kolagenu I Osteokalcin Parathormon (PTH) Vitamin D3 /25 OH/ Biochemie moč Bílkovina Bence-Jones (moč) - průkaz Chloridy odpad za 24h (moč) Clearence kreatininu Odhad glomerulární filtrace (rovnice MDRD a Lund-Malmö) Glykosurie kvantitativně, odpad Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera) Chemické a morfologické vyšetření moče Draslík - odpad za 24h (moč) Kyselina močová - odpad za 24h (moč) Kortizol - odpad za 24h (moč) Kreatinin - odpad za 24h (moč) Hořčík - odpad za 24h (moč) Sodík - odpad za 24h (moč) Fosfor - odpad za 24h (moč) Proteinurie kvantitativní stanovení Vápník odpad za 24h (moč) Urea - odpad za 24h (moč) Serologie Lymeská borelióza (vyšetření metodou ELISA a WB) Cytomegalovirus, protilátky (CMV IgM, IgG, avidita IgG) Epstein-Barrové virus, EBV -protilátky (anti-vca-igm, IgG; anti-ea-igm, IgG; anti-ebna-igg) Herpes Simplex virus, protilátky (HSV1+2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG) Rubeola, protilátky (IgM, IgG, ) Tetanus, protilátky (IgG) Toxoplasmóza, protilátky (IgM, IgG, Ig A, avidita IgG) Různé Eozinofily v sekretu Kyselina listová Drogový screening celkový Vitamin B Markery hepatitid Anti HAV total (Hepatitida A-protilátky) Anti HAV IgM (Hepatitida A-protilátky) Anti HBcAg total (Protilátky proti HBcAg) Anti HBcAg IgM (Protilátky IgM proti HBcAg) Anti HBeAg (Protilátky proti HBeAg) Anti HBsAg (Protilátky proti HBsAg) HBeAg (E antigen viru hepatitidy B) HBsAg (Povrchový antigen hepatidy B) Anti-HCV (Protilátky proti viru hepatitidy C) Stolice Průkaz antigenu bakterie Helicobacter pylori ve stolici Okultní krvácení (Vyšetření stolice na OK)

5 Strana 5 z Spektrum nabízených služeb MUDr. Dana Šináglová s.r.o. je společnost provozující biochemickou, hematologickou a imunologickou laboratoř pod názvem MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratoř MUDr. Dana Šináglová s.r.o. plynule navázala na téměř 15ti letou tradici privátní laboratoře klinické biochemie a hematologie MUDr. Dana Šináglová, která jako nestátní zdravotnické zařízení vznikla 1.ledna1994. Laboratoř poskytuje: základní a specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie a hematologie konzultační sluţby v oblasti laboratorní medicíny logistické sluţby související s laboratorním vyšetřením zpracování a uchování informací o výsledcích laboratorních vyšetření v laboratorním informačním systému a zajištění těchto dat proti úniku a zneuţití nutričně-metabolickou ambulanci, zaměřenou především na pacienty s poruchou metabolizmu lipidů vyšetření pro veterinární účely Moderní vybavení laboratoře umoţňuje vysokou kvalitu a správnost výsledků. Vysoká odborná kvalifikace pracovníků, laskavý a vstřícný přístup k pacientům, kolegialita vůči ostatním pracovníkům ve zdravotnictví - to vše je zárukou spokojených zákazníků. Laboratoř má zavedený systém kvality, vypracovaný ve shodě s poţadavky normy ČSN EN ISO Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků laboratorních vyšetření.

6 Strana 6 z Kontakty Sídlo společnosti Šustova 1930 Praha 4 JM II Tel: , 149 Fax: Jednatel společnosti MUDr. David Karásek Mob: Vedoucí laboratoře MUDr. Dana Šináglová Mob: Odborný zástupce klinická hematologie Odborný zástupce klinická imunologie MUDr. Ladislav Rosa, CSc Mob: MUDr. Jozef Macášek Tel: Manaţer kvality Mgr. Martina Vasilevová Mob: Zástupce manaţera kvality Turková Alena Mob: Vedoucí laborantka Ivana Fraibišová Mob: Pracoviště Odběrové hodiny *Provozní doba Telefon Šustova 1930 Praha * , 144, 147 ( STATIM do 15.00) Boţkovská 2967 Praha Kloknerova 1 Praha l. 119 Opatovská1763 Praha Michnova 1622 Praha *

7 Strana 7 z 122

8 Strana 8 z 122

9 Strana 9 z Manuál pro odběr biologického materiálu Příprava pacienta Preanalytická fáze je definována jako podmínky a postupy od indikace poţadovaného vyšetření po zahájení analýzy vzorku. Zahrnuje přípravu pacienta na odběr, odběr biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoře. Řada faktorů preanalytické fáze můţe významným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření.. Některé zdroje preanalytické variability lze minimalizovat určením podmínek přípravy pacienta, jiné jsou neovlivnitelné /viz tab. č.1/. Faktory ovlivnitelné Stres Dieta Poloha při odběru Denní doba Fyzická zátěţ Dlouhé zaškrcení paţe při odběru (delší neţ 1 minuta) Faktory neovlivnitelné Pohlaví Rasa Věk Genetické faktory Cyklické variace Ţivotní prostředí Potřeby k odběru biologického materiálu ochranné rukavice desinfekce (Cutasept, Jodisol) pruţné škrtidlo tampon z buničiny (čtvereček) zkumavky, jehly, drţáky jehel (Vacuette) náplast s polštářkem kontejner na likvidaci pouţitých jehel odpadkový koš pro infekční odpad desinfekční ubrousky sterilní jehly pro odběry kapilární krve, vyšetření krvácivosti, případně pro zvláště náročné odběry, kdy pouţíváme otevřený odběrový systém sterilní krytí vpichu

10 Strana 10 z 122 V odběrové místnosti je vţdy připravené lůţko pro pacienty s náhlou nevolností, které je překryté papírovou podloţkou. Podloţka se mění po kaţdém pouţití Pracovní postup odběru žilní krve Standardně se odběr krve provádí na lačno (10-12-ti hodinové lačnění). Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. Nedodrţením lačnění vznikají zkreslené nálezy v parametrech sacharidového a lipidového metabolizmu. Pro některá speciální vyšetření nebo funkční testy jsou předepsána dietní opatření nebo opatření reţimová. Ráno před odběrem je vhodné vypít sklenku vody nebo neslazeného čaje. Pití alkoholu, kouření, namáhavé cvičení a některé léky mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Pro vyšetření, ke kterým musí pacient sbírat moč za určitý časový úsek, je potřeba jej podrobně informovat o sběru a případné dietě. Standardně se biologický materiál odebírá ráno, speciální problematiku, kdy načasování odběru je klíčové, tvoří zátěţové funkční testy a monitorování farmakoterapie. Odběr venozní krve provádíme venepunkcí zpravidla ţíly v loketním ohbí. Při standardním odběru je pacient v klidu a nalačno. Ve výjimečných případech je moţno vyuţít i ţíly na hřbetu ruky, ovšem je třeba si uvědomit rizika u diabetiků a osob s poruchami cirkulace. Odběr provádíme zásadně v gumových rukavicích, k odběru na našem pracovišti pouţíváme uzavřený bezpečnostní odběrový systém. Tento systém dodáváme i do spolupracujících ordinací. Odběrová sestra posoudí kvalitu ţilního systému v loketní jamce, případně v jiné lokalitě. Při vlastním odběru odběrová sestra na paţi krátce přiloţí turniket/pruţné škrtidlo, následně dezinfikuje místo vpichu dezinfekčním prostředkem (např. Cutasept nebo Jodisol). Pouţití turniketu nemá být delší neţ 1 minuta a pacient nemá paţí pumpovat. Pomocí jedné ruky stabilizuje polohu ţíly a druhou rukou provede venepunkci jehlou v drţáku. Po té odebere krev do předem připravených zkumavek. Zkumavky by měly byt naplněny do rysky plnění na štítku. Při odběru do zkumavek s protisráţlivým roztokem je nutné tyto zkumavky okamţitě a opatrně promíchat opakovaným otáčením (přibliţně 5x). Po ukončení odběru zakryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem, který pacient přitlačuje na místo vpichu asi 5-10 minut. Po tuto dobu odpočívá pacient v čekárně na křesle, případně na lehátku v odběrové místnosti. Následně odstraní buničinu a přelepí místo vpichu náplastí. Pořadí odběru vzorků při odběru vice různých zkumavek: 1. zkumavky pro krevní obraz a diferenciál 2. zkumavky pro vyšetření sedimentace červených krvinek 3. zkumavky pro koagulační a agregační testy 4. zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem 5. zkumavky pro přípravu séra 6. zkumavky pro stanovení glykémie

11 Strana 11 z 122 Pouţíváme odběrový systém VACUETTE, firmy Greiner Bio-One. Zkumavky jsou podle druhu ţádaného materiálu a vyšetření barevně odlišeny, barevné označení respektuje normu EN Způsob odběru (typ zkumavky) je vyznačen na poukazu na laboratorní vyšetření. Vyšetření Analyty séra, hormony, HIV, BWR, virologie, tumorové markery, hepatitidy, sérologie, apod. Krevní obraz, glykovaný hemoglobin, troponin, retikulocyty Quickův test, APTT, fibrinogen, D-Dimery Sedimentace červených krvinek (FW) Laktát, glykemie Fagocytóza Barva víčka zkumavky Červená Fialová Modrá Černá Šedá Zelená

12 Strana 12 z 122 Barevné rozlišení stahovacích uzávěrů odběrových zkumavek VACUETTE dle EN Popis odběrové zkumavky Chemická aditiva Pro koagulační a agregační testy Citrát sodný 3,2 % Citát sodný 3,8 % CTAD Pro přípravu séra S aktivátorem sráţení S aktivátorem sráţení a gelem S aktivátorem sráţení a granulemi Pro přípravu plazmy s heparinem Heparinát lithný Heparinát lithný a gel Heparinát amonný Heparinát sodný Pro krevní obraz a diferenciál s EDTA K3EDTA K2EDTA K2EDTA a gel Pro stanovení glykémie EDTA a fluorid sodný Oxalát draselný a fluorid sodný Heparinát lithný a jodoacetát Pro vyšetření sedimentace červených krvinek Citrát sodný Barva uzávěru Barva uzávěru/výplně Světle modrá/černá Světle modrá/černá Světle modrá/zlatá Červená/černá Červená/zlatá Červená/červená Zelená/černá Zelená/zlatá Zelená/černá Zelená/černá Fialová/černá Fialová/černá Fialová/zlatá Šedá Černá

13 Strana 13 z 122 Naše laboratoř periodicky prověřuje své poţadavky na objem vzorků biologického materiálu. Typ vyšetření Analýza séra Základní biochemie (10-15 analytů) Hematologie Hemokoagulace Sedimentace červených krvinek Vývojové vady, speciální imunologická vyšetření, další parametry, atd. Krevní skupina Moč chemicky + sediment Množství krve/ materiálu 9 ml 2 ml 2 ml 2 ml 6 ml 6 ml 10 ml Odběry kapilární krve Odběr se provádí po důkladné dezinfekci prstu Cutaseptem. Očištěné místo necháme oschnout, aby se předešlo hemolýze. Vpich provedeme sterilní jehlou, první kapku otřeme a přiloţíme odběrovou kapiláru. Je-li třeba, pomáháme opatrným stiskem (vyhneme se násilnému vytlačovaní krve, aby nedošlo ke kontaminaci krve tkáňovým mokem). Po ukončení odběru překryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem. Prouţek náplasti k přelepení místa vpichu je vţdy k dispozici. Pacientům s poruchou periferní cirkulace doporučujeme před odběrem prohřátí rukou v teplé vodě Likvidace materiálů použitých při odběru Likvidace materiálů pouţitých při odběru musí probíhat ve shodě s platnou legislativou tj. zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů Odběr ranního vzorku moče Pro základní vyšetření moči se pouţívá vzorek první ranní moči. V laboratoři nebo v ordinaci pacient obdrţí zkumavku na vzorek moči. Do zkumavky zachytí střední proud, odběr provede po pečlivé očistě zevního genitálu.

14 Strana 14 z Stolice na Okultní krvácení Vyšetření stolice na okultní krvácení je jednoduchý screeningový test na přítomnost hemoglobinu ve stolici. Pacient obdrţí obálku s testačními kartičkami pro vyšetření okultního krvácení. V obálce je přiloţen podrobný návod k pouţití a upozornění na vhodné dietní opatření v době testu. Vyhodnocení testu provede laboratoř OGTT Orální glukózový toleranční test Stanovuje se glykémie nalačno a 120 minut po zátěţí 75g glukózy. Fakultativně se stanovuje glykémie i v 60 minutě Pokyny pro sběr moče Sběr moče Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče a doporučenou dietou dle typu vyšetření. Pacient přinese do laboratoře ke zpracování veškeré mnoţství moče Kreatininová clearence Postup sběru: Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby (nejlépe plastové lahve od vody). Naposledy se vymočí v 6 hodin ráno druhého dne (tj. sběr moče trvá 24hodin). V den sběru pacient dodrţuje normální pracovní i pitný reţim. Dietní omezení se nedoporučuje. V den ukončení sběru pacient přinese do laboratoře veškeré mnoţství nasbírané moče. K vyšetření kreatininové clearence je nutné vyšetření krve, pacient přjde na lačno Kyselina vanilmandlová Dva dny před sběrem moče a také v den sběru nesmí pacient jíst ovoce, zeleninu, kávu, čaj, ovocné šťávy, mošty a další výrobky z ovoce, zeleniny a bylinek, pečivo slazené vanilinovým cukrem. Pokud je moţné, je třeba vynechat všechny léky (zvláště sulfonamidy, diuretika, jodové preparáty, vynechat rentgenové ozařování). Postup sběru: Pacient sbírá moč do předem připravené plastové nádoby s 10ml koncentrované HCl. Sběrnou nádobu obdrţí pacient v laboratoři Šustova nebo u svého lékaře, který si ji předem v laboratoři vyţádá. Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá veškerou moč do připravené nádoby. Během sběru se nádoba uchovává v lednici. Naposledy se vymočí do sběrné nádoby v 6 hodin ráno následující dne. Veškeré mnoţství moče ve sběrných nádobách doručí do laboratoře. Bezpečnostní opatření: Pacient musí být upozorněn na přítomnost koncentrované HCl v nádobě, aby se předešlo případnému úrazu/popálení.

15 Strana 15 z Katecholaminy a kyselina 5-hydroxyindoloctová Dva dny před sběrem moče a v den sběru nesmí pacient jíst ovoce, zeleninu, aromatické moučníky, kávu, čaj, mošty, bylinkové čaje, ovocné šťávy, čokoládu a ořechy. Pokud je moţné, vynechá všechny léky. Léky typu Dopegytu a Algometu je třeba vysadit alespoň 2 týdny předem po dohodě s lékařem. Vyšetření nelze provést při léčbě fyliny, sulfonamidy, diuretiky a bezprostředně po rentgenovém vyšetření pouţívajícím jodové preparáty, je nutno omezit salicylová analgetika. Postup sběru: Pacient omezí příjem tekutin a sbírá moč 24 hodin do sběrné nádoby, která obsahuje 5 ml HCl. Sběrnou nádobu obdrţí pacient v laboratoři Šustova nebo u svého lékaře, který si ji předem v laboratoři vyţádá. Ráno v 6 hod se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá veškerou moč do připravené nádoby. Během sběru se nádoba uchovává v lednici. Naposledy se vymočí do sběrné nádoby v 6 hodin ráno následující dne. Veškeré mnoţství moče ve sběrných nádobách doručí do laboratoře. Bezpečnostní opatření: Pacient musí být upozorněn na přítomnost koncentrované HCl v nádobě, aby se předešlo případnému úrazu/popálení Kvantitativní močový sediment - Hamburgerův test Provedení sběru: Pacient se ve 4 hodiny ráno vymočí do toalety. Potom sbírá moč do čisté nádoby po dobu 3 hodin (do 7 hodin). Celkové mnoţství moče přinese pacient do laboratoře se ţádankou Proteinurie a odpady léků a minerálů Provedení sběru: Pacient sbírá moč 24 hodin bez předchozí tělesné námahy. Ráno se v 6 hod vymočí do toalety a potom 24 hodin sbírá moč do plastové nádoby. Sběr končí druhý den v 6 hodin ráno. Celkové mnoţství moče přinese pacient do laboratoře se ţádankou Příjem vzorků V centrální laboratoři zpracováváme jak vzorky odebrané v našich odběrových laboratořích, tak vzorky odebrané v ordinacích lékařů Poukaz na laboratorní vyšetření žádanka na vyšetření V laboratoři jsou přijímány řádně vyplněné poukazy na laboratorní vyšetření a řádně označené vzorky biologického materiálu.

16 Strana 16 z 122 Řádně vyplněný poukaz na laboratorní vyšetření (ţádanka) obsahuje informace o identifikaci pacienta a oprávněného ţadatele. Dále musí obsahovat odpovídající klinické údaje a poţadavky na vyšetření. Řádně označený vzorek obsahuje následující informace: jméno a příjmení, rok narození. 1. Jednoznačná identifikace pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, kód zdravotní pojišťovny) 2. Razítko ordinujícího lékaře včetně adresy a IČP 3. Základní diagnóza, event. doplňková diagnóza 4. Poţadovaná vyšetření včetně typu primárního vzorku viz poukaz na laboratorní vyšetření 5. Datum a čas odběru vzorku (zaznamená odběrový pracovník) 6. Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře (zaznamená laboratoř) 7. Identifikaci (podpis) pracovníka, který provedl odběr biologického materiálu 8. Podle druhu poţadovaného vyšetření také váha a výška pacienta nebo mnoţství moče za určený časový interval. Ţádanky a příslušné vzorky jednoho pacienta jsou před zpracováním k zajištění nezaměnitelnosti opatřeny shodnými čísly a čárovými kódy Nekompletní žádanky V případě, ţe personál při příjmu pacienta zjistí, ţe ţádanka není kompletní (nekompletní údaje v ţádance nebo chybějící ţádanka), je-li to moţné doplní údaje ihned (jméno, rodné číslo, ordinující lékař). V ostatních případech kontaktuje telefonicky objednavatele vyšetření s cílem získat kompletní údaje Žádanka STATIM Poukaz na urgentní STATIM laboratorní vyšetření je totoţný s rutinní ţádankou označenou v horní části výrazně STATIM. Takto označený materiál je přednostně zpracován a výsledky vyšetření sděleny ordinujícímu lékaři v co nejkratší moţné době.

17 Strana 17 z Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků Biologický materiál je přijímán na pracovišti centrálního příjmu buď přímo z odběrové místnosti Šustova a nebo dovezený z detašovaných odběrových laboratoří či od spolupracujících lékařů. Pracovnice kontroluje identifikaci pacienta jak na ţádance tak na odebraných zkumavkách a zároveň posuzuje správnost odebraného materiálu (vhodnost). Pro zajištění nezaměnitelnosti vzorků označí vzorky i ţádanku čárovými kódy. Zjištění závaţných nedostatků můţe být důvodem pro odmítnutí vzorku. Odmítnout lze: - nesprávně odebraný typ materiálu (nesoulad mezi poţadavkem a typem materiálu - nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení neanalytické fáze (např. makroskopická hemolýza, dodané nedostatečné mnoţství materiálu) - nesoulad mezi identifikací ţádanky a vzorku biologického materiálu - neoznačenou nádobu s biologickým vzorkem Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru V případě, ţe je vzorek krve transportován do laboratoře bezprostředně po odběru, je moţno jej transportovat při pokojové teplotě. V ostatních případech doporučujeme před transportem i během transportu uchovávat materiál v termoboxu. Vzorky moče doporučujeme před transportem do laboratoře uchovávat v lednici. Transport biologického materiálu se provádí v uzavřených termoboxech (v případě nutnosti s chladící vloţkou) a tím je zajištěno dodrţení poţadované teploty pro přepravu vzorku. Materiál je uloţen v plastových stojáncích a nebo v plastových koších, určených pouze na přepravu biologického materiálu. Vzorky musí být v uzavřených a nepotřísněných nádobkách (zkumavkách). Boxy splňují poţadavky na ochranu materiálu před světlem. Ţádanky na vyšetření biologického materiálu se přepravují odděleně od materiálu Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Laboratoř monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a pracovníků v laboratoři. Řízení a organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci specifikuje příručka BOZP, která je vydána v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, vztahujících se k problematice BOZP. Hlavní zásady pro bezpečnost personálu jsou: a) Kaţdý vzorek biologického materiálu je nutno povaţovat za potenciálně infekční.

18 Strana 18 z 122 b) Ţádanky ani vnější strany zkumavek nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Opakovaná a dodatečná vyšetření. Vzorky materiálu se skladují v laboratoři za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností vzorku a umoţňují opakování vyšetření nebo provedení dodatečně objednaného vyšetření. Vzorky séra se skladují v chladicím zařízení po dobu tří pracovních dnů. Moţnost objednání dodatečných vyšetření je do 3 dnů od dodání vzorku, s omezením: 1) Stanovení hladiny kalia 2) Stanovení hladiny glukózy 3) Stanovení hladiny ft4 4) Stanovení hladiny homocysteinu 5) Hemokoagulační vyšetření a vyšetření krevního obrazu Ze vzorků močí uchováváme a provádíme dodatečná vyšetření pouze u vzorků, určených pro stanovení minerálů a hormonů. Pokud je přijat telefonický poţadavek na doplnění vyšetření od ordinujícího lékaře, poţádáme o dodatečné dodání ţádanky. Do doby dodání dodatečné ţádanky pořídíme kopii původní ţádanky, kterou doplníme o poţadované vyšetření s poznámkou po telefonické dohodě. Dodání těchto výsledků je stejné jako u ostatních vyšetření. Opakovaná vyšetření se provádějí ve stejném rozsahu jako vyšetření dodatečná Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů Oprava identifikace tím se rozumí oprava rodného čísla nebo významná změna příjmení (vdaná ţena, osvojené děti). Nepatří sem změna generovaného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů po opravě. Změna výsledků a nálezů tím se rozumí oprava číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledků, které jiţ byly uvolněny a odeslány. Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře nebo její zástupce. Opravu a záznam o neshodě provede pověřený pracovník. O kaţdé změně se provede záznam do LISu. U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změnu provedla. Jestliţe byl jiţ výsledek nahlášen telefonicky, případně vydán tištěnou formou, je nutné telefonicky o opravě informovat ošetřujícího lékaře a zaslat opravený a vytištěný výsledek.

19 Strana 19 z Vydávání výsledků vyšetření Laboratoř má dokumentované postupy pro uvolňování výsledků vyšetření, včetně detailních instrukcí (komu a kdo může vydat výsledky). Výsledkové listy se běţně vydávají ordinujícímu lékaři prostřednictvím podatelny polikliniky nebo přímo do ordinací prostřednictvím svozové sluţby. Naše laboratoř nabízí předání výsledkových listů zabezpečenou elektronickou cestou. Telefonicky oznamujeme výsledky urgentních vyšetření STATIM - a výsledků v kritických mezích. Pacientům výsledky vyšetření telefonicky nesdělujeme s výjimkou hodnot INR. Po dohodě je moţné zaslání nálezu poštou. Pokud pacient ţádá vyzvednutí výsledků osobně, je poţadavek zapsán viditelně na ţádanku jiţ při příjmu. Výsledek vydáme po ověření totoţnosti, pacient převzetí potvrdí svým podpisem Typy nálezů a laboratorních zpráv Typy laboratorního nálezu: tištěný výsledkový list elektronický nález, zasílaný zabezpečenou elektronickou cestou Laboratorní nález musí obsahovat, ale není jen omezen na: jasnou a nezaměnitelnou identifikaci vyšetření identifikaci laboratoře, která vyšetření provedla jednoznačnou identifikaci pacienta jméno a jednoznačnou identifikaci poţadující osoby datum a čas odběru primárního vzorku datum a čas vydání výsledku výsledek vyšetření včetně jednotek měření, tam, kde je to moţné biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné interpretace výsledků, je-li to vhodné jiné poznámky (např. kvalita vzorků nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly neţádoucím způsobem ovlivnit výsledek). podpis autorizované osoby, uvolňující nález Naše laboratoř vydává výsledkové listy ve formě kumulativního nálezu, který umoţňuje lékařům rychlou orientaci o průběhu nemoci a účinnosti léčby pacienta. Kopie výsledků vyšetření nebo datované soubory, které je obsahují, se musí v laboratoři uchovávat tak, aby se zajistila dostupnost informací po nutnou dobu. Nálezy jsou uloţeny v databázi LISu.

20 Strana 20 z Hlášení výsledků Výsledky v tzv. kritických intervalech laboratoř neprodleně sděluje ordinujícímu lékaři Pro tyto případy má laboratoř vypracovaný dokumentovaný postup. Záznam o hlášení výsledku se zapisuje do LISu a obsahuje datum a čas hlášení, jméno lékaře/sestry, který/která hlášení přijal/přijala a jméno pracovníka laboratoře, který nález hlásil. I po telefonickém oznámení výsledku následuje řádné předání výsledkového listu (tisk, elektronická forma). Výsledky vyšetření STATIM jsou sdělovány ordinujícímu lékaři v definovaných časových intervalech. O hlášení je proveden záznam do LISu Hlášení výsledků STATIM a výsledků v kritických intervalech Výsledky vyšetření prováděná jako STATIM jsou zadavateli sdělována ihned po vyhotovení, o čemţ je proveden záznam do LIS. Záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy, komu a jaký výsledek sdělil. V případě, nepřítomnosti ordinujícího lékaře je pracovník laboratoře oprávněn nahlásit výsledek ţurnálnímu lékaři. V případě, ţe lékař není zastiţen, je o této skutečnosti učiněn rovněţ zápis do LIS. O patologickém výsledku v tzv. kritických intervalech informujeme vţdy ordinujícího lékaře. Do laboratorního informačního systému je opět proveden zápis komu, kdy a kým byl výsledek laboratorního vyšetření hlášen. V případě, ţe lékař není zastiţen a patologický výsledek nebylo moţné nahlásit ţurnálnímu lékaři, je o tom učiněn zápis do LIS. Kritickými hodnotami se rozumí takové hodnoty, jejichţ překročení můţe výrazně ovlivnit zdravotní stav nemocného, případně jej ohrozit na ţivotě Kritické hodnoty - Biochemická vyšetření Dospělí Dětí do 10 let Jednotka Vyšetření pod nad pod nad Na mmol/l K 3,3 6,0 3,3 6,0 mmol/l Cl mmol/l glukóza 2, ,0 10 (nový nález) 15 (diabetici) mmol/l urea 25,0 mmol/l kreatinin umol/l

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 110) OKBH Rumburk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a Úsek biochemie: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, o.z. Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk Oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Strana 1 z 67 Obsah 1. Úvod... 3 2. Informace o laboratoři... 4 3. Manuál pro odběry primárních vzorků... 4 3.1 Základní informace... 4 3.2 Požadavkové

Více

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek A Úvod A-1. Předmluva Předkládám širší odborné veřejnosti se zájmem o laboratorní medicínu příručku, která by jí měla napomoci v lepší orientaci při požadování a interpretaci laboratorních výsledků. V

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinických laboratoří, Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 63600 Brno Směrnice: Laboratorní příručka Exemplář č.: Revize: ročně Rozdělovník Funkce Jméno Exemplář Datum převzetí Převzal: Podpis

Více