Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: Mgr. Martina Vasilevová Dne: Schválil: MUDr. Dana Šináglová Dne: Platnost od: Vydání: poř. č./vydání č. Počet stran: 122 2/1

2 MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Strana 2 z Úvod Obsah Úvod... 2 Obsah... 2 Spektrum nabízených sluţeb... 5 Kontakty... 6 Manuál pro odběr biologického materiálu... 9 Příprava pacienta... 9 Potřeby k odběru biologického materiálu... 9 Pracovní postup odběru žilní krve Odběry kapilární krve Likvidace materiálů použitých při odběru Odběr ranního vzorku moče Stolice na Okultní krvácení OGTT Orální glukózový toleranční test Pokyny pro sběr moče Proteinurie a odpady léků a minerálů Příjem vzorků Poukaz na laboratorní vyšetření žádanka na vyšetření Nekompletní žádanky Žádanka STATIM Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Opakovaná a dodatečná vyšetření Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů Vydávání výsledků vyšetření Typy nálezů a laboratorních zpráv Hlášení výsledků Hlášení výsledků STATIM a výsledků v kritických intervalech Kritické hodnoty - Biochemická vyšetření Kritické hodnoty - Hematologické vyšetření Intervaly od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT) Řešení stíţností Seznam vyšetření Základní biochemie ACP (Fosfatáza kyselá celková) ACNP (Fosfatáza kyselá tartarát-rezistentní (kostní)) ACPP (Fosfatáza kyselá prostatická) Alaninaminotransferáza (ALT) Albumin α-amyláza (AMS) Alkalická fosfatáza (ALP) Anti TPO (Protilátky proti thyreoperoxidaze) Anti-TG (protilátky proti thyreoglobulinu) Apolipoprotein AI Apolipoprotein B ASLO (Anti-streptolysin O) AST (Aspartátaminotransferáza) Bilirubin celkový C3 (C3 složka komplementu) C4 složka komplementu (C4) Celková bílkovina (TP) Ceruloplasmin CRP (C-reaktivní protein)... 35

3 Strana 3 z Draselný kationt (K+) Fosfor (P) Glykémie Homocystein Mg (Hořčík) Cl (Chloridy) Cholesterol HDL- Cholesterol Cholesterol LDL - výpočet Aterogenní index Imunoglobulin A (IgA) Imunoglobulin E (IgE) Imunoglobulin G (IgG) Imunoglobulin M (IgM) Kreatinin (sérum) Kreatinkináza (CK) Kreatinkinasa-MB (CK-MB) Kyselina močová (KM) Laktátdehydrogenáza (LD) Lipáza (LPS) Lipoprotein (a) Měď (Cu) Orosomukoid Revmatoidní faktor (RF) Sodný kation (Na+) Transferin (TRF) Triacylglyceroly (TAG) Urea (Močovina) Vápník (Ca) y-glutamyltransferáza (GMT) Železo (Fe) Hematologie APTT D-Dimery E-rozety Fagocytární aktivita leukocytů Fibrinogen Fragilita kapilár Sedimentace červených krvinek (FW) Krevní obraz a rozpočet bílých krvinek (diferenciál) Krvácivost LE buňky Tromboplastinový test (Quickův test) Retikulocyty Srážlivost krve Troponin T Hormony Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEAS) Estradiol 17-β (E2) Folitropin (FSH) Choriogonadotropin (beta-hcg) Luteinizační hormon (LH) Progesteron (PRG) Prolaktin Sexuální hormony vázající globulin (SHBG) T3 celkový (TT3) T3 volný (ft3) T4 volný (ft4) Testosteron Thyreoglobulin (Tg) Thyreotropin (TSH) Tumorové markery AFP (Alfa-1-fetoprotein) CA

4 Strana 4 z CA CA CEA (Karcinoembryonální antigen) Ferritin PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový) PSA volný (Prostatický specifický antigen volný) Léky Carbamazepin Digoxin Fenytoin Valproát Osteo markery β-crosslaps, C terminální fragment kolagenu I Osteokalcin Parathormon (PTH) Vitamin D3 /25 OH/ Biochemie moč Bílkovina Bence-Jones (moč) - průkaz Chloridy odpad za 24h (moč) Clearence kreatininu Odhad glomerulární filtrace (rovnice MDRD a Lund-Malmö) Glykosurie kvantitativně, odpad Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera) Chemické a morfologické vyšetření moče Draslík - odpad za 24h (moč) Kyselina močová - odpad za 24h (moč) Kortizol - odpad za 24h (moč) Kreatinin - odpad za 24h (moč) Hořčík - odpad za 24h (moč) Sodík - odpad za 24h (moč) Fosfor - odpad za 24h (moč) Proteinurie kvantitativní stanovení Vápník odpad za 24h (moč) Urea - odpad za 24h (moč) Serologie Lymeská borelióza (vyšetření metodou ELISA a WB) Cytomegalovirus, protilátky (CMV IgM, IgG, avidita IgG) Epstein-Barrové virus, EBV -protilátky (anti-vca-igm, IgG; anti-ea-igm, IgG; anti-ebna-igg) Herpes Simplex virus, protilátky (HSV1+2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG) Rubeola, protilátky (IgM, IgG, ) Tetanus, protilátky (IgG) Toxoplasmóza, protilátky (IgM, IgG, Ig A, avidita IgG) Různé Eozinofily v sekretu Kyselina listová Drogový screening celkový Vitamin B Markery hepatitid Anti HAV total (Hepatitida A-protilátky) Anti HAV IgM (Hepatitida A-protilátky) Anti HBcAg total (Protilátky proti HBcAg) Anti HBcAg IgM (Protilátky IgM proti HBcAg) Anti HBeAg (Protilátky proti HBeAg) Anti HBsAg (Protilátky proti HBsAg) HBeAg (E antigen viru hepatitidy B) HBsAg (Povrchový antigen hepatidy B) Anti-HCV (Protilátky proti viru hepatitidy C) Stolice Průkaz antigenu bakterie Helicobacter pylori ve stolici Okultní krvácení (Vyšetření stolice na OK)

5 Strana 5 z Spektrum nabízených služeb MUDr. Dana Šináglová s.r.o. je společnost provozující biochemickou, hematologickou a imunologickou laboratoř pod názvem MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratoř MUDr. Dana Šináglová s.r.o. plynule navázala na téměř 15ti letou tradici privátní laboratoře klinické biochemie a hematologie MUDr. Dana Šináglová, která jako nestátní zdravotnické zařízení vznikla 1.ledna1994. Laboratoř poskytuje: základní a specializovaná vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie a hematologie konzultační sluţby v oblasti laboratorní medicíny logistické sluţby související s laboratorním vyšetřením zpracování a uchování informací o výsledcích laboratorních vyšetření v laboratorním informačním systému a zajištění těchto dat proti úniku a zneuţití nutričně-metabolickou ambulanci, zaměřenou především na pacienty s poruchou metabolizmu lipidů vyšetření pro veterinární účely Moderní vybavení laboratoře umoţňuje vysokou kvalitu a správnost výsledků. Vysoká odborná kvalifikace pracovníků, laskavý a vstřícný přístup k pacientům, kolegialita vůči ostatním pracovníkům ve zdravotnictví - to vše je zárukou spokojených zákazníků. Laboratoř má zavedený systém kvality, vypracovaný ve shodě s poţadavky normy ČSN EN ISO Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků laboratorních vyšetření.

6 Strana 6 z Kontakty Sídlo společnosti Šustova 1930 Praha 4 JM II Tel: , 149 Fax: Jednatel společnosti MUDr. David Karásek Mob: Vedoucí laboratoře MUDr. Dana Šináglová Mob: Odborný zástupce klinická hematologie Odborný zástupce klinická imunologie MUDr. Ladislav Rosa, CSc Mob: MUDr. Jozef Macášek Tel: Manaţer kvality Mgr. Martina Vasilevová Mob: Zástupce manaţera kvality Turková Alena Mob: Vedoucí laborantka Ivana Fraibišová Mob: Pracoviště Odběrové hodiny *Provozní doba Telefon Šustova 1930 Praha * , 144, 147 ( STATIM do 15.00) Boţkovská 2967 Praha Kloknerova 1 Praha l. 119 Opatovská1763 Praha Michnova 1622 Praha *

7 Strana 7 z 122

8 Strana 8 z 122

9 Strana 9 z Manuál pro odběr biologického materiálu Příprava pacienta Preanalytická fáze je definována jako podmínky a postupy od indikace poţadovaného vyšetření po zahájení analýzy vzorku. Zahrnuje přípravu pacienta na odběr, odběr biologického materiálu, jeho uchování a transport do laboratoře. Řada faktorů preanalytické fáze můţe významným způsobem ovlivnit výsledek vyšetření.. Některé zdroje preanalytické variability lze minimalizovat určením podmínek přípravy pacienta, jiné jsou neovlivnitelné /viz tab. č.1/. Faktory ovlivnitelné Stres Dieta Poloha při odběru Denní doba Fyzická zátěţ Dlouhé zaškrcení paţe při odběru (delší neţ 1 minuta) Faktory neovlivnitelné Pohlaví Rasa Věk Genetické faktory Cyklické variace Ţivotní prostředí Potřeby k odběru biologického materiálu ochranné rukavice desinfekce (Cutasept, Jodisol) pruţné škrtidlo tampon z buničiny (čtvereček) zkumavky, jehly, drţáky jehel (Vacuette) náplast s polštářkem kontejner na likvidaci pouţitých jehel odpadkový koš pro infekční odpad desinfekční ubrousky sterilní jehly pro odběry kapilární krve, vyšetření krvácivosti, případně pro zvláště náročné odběry, kdy pouţíváme otevřený odběrový systém sterilní krytí vpichu

10 Strana 10 z 122 V odběrové místnosti je vţdy připravené lůţko pro pacienty s náhlou nevolností, které je překryté papírovou podloţkou. Podloţka se mění po kaţdém pouţití Pracovní postup odběru žilní krve Standardně se odběr krve provádí na lačno (10-12-ti hodinové lačnění). Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. Nedodrţením lačnění vznikají zkreslené nálezy v parametrech sacharidového a lipidového metabolizmu. Pro některá speciální vyšetření nebo funkční testy jsou předepsána dietní opatření nebo opatření reţimová. Ráno před odběrem je vhodné vypít sklenku vody nebo neslazeného čaje. Pití alkoholu, kouření, namáhavé cvičení a některé léky mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Pro vyšetření, ke kterým musí pacient sbírat moč za určitý časový úsek, je potřeba jej podrobně informovat o sběru a případné dietě. Standardně se biologický materiál odebírá ráno, speciální problematiku, kdy načasování odběru je klíčové, tvoří zátěţové funkční testy a monitorování farmakoterapie. Odběr venozní krve provádíme venepunkcí zpravidla ţíly v loketním ohbí. Při standardním odběru je pacient v klidu a nalačno. Ve výjimečných případech je moţno vyuţít i ţíly na hřbetu ruky, ovšem je třeba si uvědomit rizika u diabetiků a osob s poruchami cirkulace. Odběr provádíme zásadně v gumových rukavicích, k odběru na našem pracovišti pouţíváme uzavřený bezpečnostní odběrový systém. Tento systém dodáváme i do spolupracujících ordinací. Odběrová sestra posoudí kvalitu ţilního systému v loketní jamce, případně v jiné lokalitě. Při vlastním odběru odběrová sestra na paţi krátce přiloţí turniket/pruţné škrtidlo, následně dezinfikuje místo vpichu dezinfekčním prostředkem (např. Cutasept nebo Jodisol). Pouţití turniketu nemá být delší neţ 1 minuta a pacient nemá paţí pumpovat. Pomocí jedné ruky stabilizuje polohu ţíly a druhou rukou provede venepunkci jehlou v drţáku. Po té odebere krev do předem připravených zkumavek. Zkumavky by měly byt naplněny do rysky plnění na štítku. Při odběru do zkumavek s protisráţlivým roztokem je nutné tyto zkumavky okamţitě a opatrně promíchat opakovaným otáčením (přibliţně 5x). Po ukončení odběru zakryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem, který pacient přitlačuje na místo vpichu asi 5-10 minut. Po tuto dobu odpočívá pacient v čekárně na křesle, případně na lehátku v odběrové místnosti. Následně odstraní buničinu a přelepí místo vpichu náplastí. Pořadí odběru vzorků při odběru vice různých zkumavek: 1. zkumavky pro krevní obraz a diferenciál 2. zkumavky pro vyšetření sedimentace červených krvinek 3. zkumavky pro koagulační a agregační testy 4. zkumavky pro přípravu plazmy s heparinem 5. zkumavky pro přípravu séra 6. zkumavky pro stanovení glykémie

11 Strana 11 z 122 Pouţíváme odběrový systém VACUETTE, firmy Greiner Bio-One. Zkumavky jsou podle druhu ţádaného materiálu a vyšetření barevně odlišeny, barevné označení respektuje normu EN Způsob odběru (typ zkumavky) je vyznačen na poukazu na laboratorní vyšetření. Vyšetření Analyty séra, hormony, HIV, BWR, virologie, tumorové markery, hepatitidy, sérologie, apod. Krevní obraz, glykovaný hemoglobin, troponin, retikulocyty Quickův test, APTT, fibrinogen, D-Dimery Sedimentace červených krvinek (FW) Laktát, glykemie Fagocytóza Barva víčka zkumavky Červená Fialová Modrá Černá Šedá Zelená

12 Strana 12 z 122 Barevné rozlišení stahovacích uzávěrů odběrových zkumavek VACUETTE dle EN Popis odběrové zkumavky Chemická aditiva Pro koagulační a agregační testy Citrát sodný 3,2 % Citát sodný 3,8 % CTAD Pro přípravu séra S aktivátorem sráţení S aktivátorem sráţení a gelem S aktivátorem sráţení a granulemi Pro přípravu plazmy s heparinem Heparinát lithný Heparinát lithný a gel Heparinát amonný Heparinát sodný Pro krevní obraz a diferenciál s EDTA K3EDTA K2EDTA K2EDTA a gel Pro stanovení glykémie EDTA a fluorid sodný Oxalát draselný a fluorid sodný Heparinát lithný a jodoacetát Pro vyšetření sedimentace červených krvinek Citrát sodný Barva uzávěru Barva uzávěru/výplně Světle modrá/černá Světle modrá/černá Světle modrá/zlatá Červená/černá Červená/zlatá Červená/červená Zelená/černá Zelená/zlatá Zelená/černá Zelená/černá Fialová/černá Fialová/černá Fialová/zlatá Šedá Černá

13 Strana 13 z 122 Naše laboratoř periodicky prověřuje své poţadavky na objem vzorků biologického materiálu. Typ vyšetření Analýza séra Základní biochemie (10-15 analytů) Hematologie Hemokoagulace Sedimentace červených krvinek Vývojové vady, speciální imunologická vyšetření, další parametry, atd. Krevní skupina Moč chemicky + sediment Množství krve/ materiálu 9 ml 2 ml 2 ml 2 ml 6 ml 6 ml 10 ml Odběry kapilární krve Odběr se provádí po důkladné dezinfekci prstu Cutaseptem. Očištěné místo necháme oschnout, aby se předešlo hemolýze. Vpich provedeme sterilní jehlou, první kapku otřeme a přiloţíme odběrovou kapiláru. Je-li třeba, pomáháme opatrným stiskem (vyhneme se násilnému vytlačovaní krve, aby nedošlo ke kontaminaci krve tkáňovým mokem). Po ukončení odběru překryjeme místo vpichu čtverečkem buničiny s dezinfekčním roztokem. Prouţek náplasti k přelepení místa vpichu je vţdy k dispozici. Pacientům s poruchou periferní cirkulace doporučujeme před odběrem prohřátí rukou v teplé vodě Likvidace materiálů použitých při odběru Likvidace materiálů pouţitých při odběru musí probíhat ve shodě s platnou legislativou tj. zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů Odběr ranního vzorku moče Pro základní vyšetření moči se pouţívá vzorek první ranní moči. V laboratoři nebo v ordinaci pacient obdrţí zkumavku na vzorek moči. Do zkumavky zachytí střední proud, odběr provede po pečlivé očistě zevního genitálu.

14 Strana 14 z Stolice na Okultní krvácení Vyšetření stolice na okultní krvácení je jednoduchý screeningový test na přítomnost hemoglobinu ve stolici. Pacient obdrţí obálku s testačními kartičkami pro vyšetření okultního krvácení. V obálce je přiloţen podrobný návod k pouţití a upozornění na vhodné dietní opatření v době testu. Vyhodnocení testu provede laboratoř OGTT Orální glukózový toleranční test Stanovuje se glykémie nalačno a 120 minut po zátěţí 75g glukózy. Fakultativně se stanovuje glykémie i v 60 minutě Pokyny pro sběr moče Sběr moče Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče a doporučenou dietou dle typu vyšetření. Pacient přinese do laboratoře ke zpracování veškeré mnoţství moče Kreatininová clearence Postup sběru: Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá moč do čisté nádoby (nejlépe plastové lahve od vody). Naposledy se vymočí v 6 hodin ráno druhého dne (tj. sběr moče trvá 24hodin). V den sběru pacient dodrţuje normální pracovní i pitný reţim. Dietní omezení se nedoporučuje. V den ukončení sběru pacient přinese do laboratoře veškeré mnoţství nasbírané moče. K vyšetření kreatininové clearence je nutné vyšetření krve, pacient přjde na lačno Kyselina vanilmandlová Dva dny před sběrem moče a také v den sběru nesmí pacient jíst ovoce, zeleninu, kávu, čaj, ovocné šťávy, mošty a další výrobky z ovoce, zeleniny a bylinek, pečivo slazené vanilinovým cukrem. Pokud je moţné, je třeba vynechat všechny léky (zvláště sulfonamidy, diuretika, jodové preparáty, vynechat rentgenové ozařování). Postup sběru: Pacient sbírá moč do předem připravené plastové nádoby s 10ml koncentrované HCl. Sběrnou nádobu obdrţí pacient v laboratoři Šustova nebo u svého lékaře, který si ji předem v laboratoři vyţádá. Ráno v 6 hodin se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá veškerou moč do připravené nádoby. Během sběru se nádoba uchovává v lednici. Naposledy se vymočí do sběrné nádoby v 6 hodin ráno následující dne. Veškeré mnoţství moče ve sběrných nádobách doručí do laboratoře. Bezpečnostní opatření: Pacient musí být upozorněn na přítomnost koncentrované HCl v nádobě, aby se předešlo případnému úrazu/popálení.

15 Strana 15 z Katecholaminy a kyselina 5-hydroxyindoloctová Dva dny před sběrem moče a v den sběru nesmí pacient jíst ovoce, zeleninu, aromatické moučníky, kávu, čaj, mošty, bylinkové čaje, ovocné šťávy, čokoládu a ořechy. Pokud je moţné, vynechá všechny léky. Léky typu Dopegytu a Algometu je třeba vysadit alespoň 2 týdny předem po dohodě s lékařem. Vyšetření nelze provést při léčbě fyliny, sulfonamidy, diuretiky a bezprostředně po rentgenovém vyšetření pouţívajícím jodové preparáty, je nutno omezit salicylová analgetika. Postup sběru: Pacient omezí příjem tekutin a sbírá moč 24 hodin do sběrné nádoby, která obsahuje 5 ml HCl. Sběrnou nádobu obdrţí pacient v laboratoři Šustova nebo u svého lékaře, který si ji předem v laboratoři vyţádá. Ráno v 6 hod se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá veškerou moč do připravené nádoby. Během sběru se nádoba uchovává v lednici. Naposledy se vymočí do sběrné nádoby v 6 hodin ráno následující dne. Veškeré mnoţství moče ve sběrných nádobách doručí do laboratoře. Bezpečnostní opatření: Pacient musí být upozorněn na přítomnost koncentrované HCl v nádobě, aby se předešlo případnému úrazu/popálení Kvantitativní močový sediment - Hamburgerův test Provedení sběru: Pacient se ve 4 hodiny ráno vymočí do toalety. Potom sbírá moč do čisté nádoby po dobu 3 hodin (do 7 hodin). Celkové mnoţství moče přinese pacient do laboratoře se ţádankou Proteinurie a odpady léků a minerálů Provedení sběru: Pacient sbírá moč 24 hodin bez předchozí tělesné námahy. Ráno se v 6 hod vymočí do toalety a potom 24 hodin sbírá moč do plastové nádoby. Sběr končí druhý den v 6 hodin ráno. Celkové mnoţství moče přinese pacient do laboratoře se ţádankou Příjem vzorků V centrální laboratoři zpracováváme jak vzorky odebrané v našich odběrových laboratořích, tak vzorky odebrané v ordinacích lékařů Poukaz na laboratorní vyšetření žádanka na vyšetření V laboratoři jsou přijímány řádně vyplněné poukazy na laboratorní vyšetření a řádně označené vzorky biologického materiálu.

16 Strana 16 z 122 Řádně vyplněný poukaz na laboratorní vyšetření (ţádanka) obsahuje informace o identifikaci pacienta a oprávněného ţadatele. Dále musí obsahovat odpovídající klinické údaje a poţadavky na vyšetření. Řádně označený vzorek obsahuje následující informace: jméno a příjmení, rok narození. 1. Jednoznačná identifikace pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, kód zdravotní pojišťovny) 2. Razítko ordinujícího lékaře včetně adresy a IČP 3. Základní diagnóza, event. doplňková diagnóza 4. Poţadovaná vyšetření včetně typu primárního vzorku viz poukaz na laboratorní vyšetření 5. Datum a čas odběru vzorku (zaznamená odběrový pracovník) 6. Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře (zaznamená laboratoř) 7. Identifikaci (podpis) pracovníka, který provedl odběr biologického materiálu 8. Podle druhu poţadovaného vyšetření také váha a výška pacienta nebo mnoţství moče za určený časový interval. Ţádanky a příslušné vzorky jednoho pacienta jsou před zpracováním k zajištění nezaměnitelnosti opatřeny shodnými čísly a čárovými kódy Nekompletní žádanky V případě, ţe personál při příjmu pacienta zjistí, ţe ţádanka není kompletní (nekompletní údaje v ţádance nebo chybějící ţádanka), je-li to moţné doplní údaje ihned (jméno, rodné číslo, ordinující lékař). V ostatních případech kontaktuje telefonicky objednavatele vyšetření s cílem získat kompletní údaje Žádanka STATIM Poukaz na urgentní STATIM laboratorní vyšetření je totoţný s rutinní ţádankou označenou v horní části výrazně STATIM. Takto označený materiál je přednostně zpracován a výsledky vyšetření sděleny ordinujícímu lékaři v co nejkratší moţné době.

17 Strana 17 z Popis příjmu biologického materiálu, postup k zajištění nezaměnitelnosti vzorků Biologický materiál je přijímán na pracovišti centrálního příjmu buď přímo z odběrové místnosti Šustova a nebo dovezený z detašovaných odběrových laboratoří či od spolupracujících lékařů. Pracovnice kontroluje identifikaci pacienta jak na ţádance tak na odebraných zkumavkách a zároveň posuzuje správnost odebraného materiálu (vhodnost). Pro zajištění nezaměnitelnosti vzorků označí vzorky i ţádanku čárovými kódy. Zjištění závaţných nedostatků můţe být důvodem pro odmítnutí vzorku. Odmítnout lze: - nesprávně odebraný typ materiálu (nesoulad mezi poţadavkem a typem materiálu - nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení neanalytické fáze (např. makroskopická hemolýza, dodané nedostatečné mnoţství materiálu) - nesoulad mezi identifikací ţádanky a vzorku biologického materiálu - neoznačenou nádobu s biologickým vzorkem Přeprava a uchování biologického materiálu po odběru V případě, ţe je vzorek krve transportován do laboratoře bezprostředně po odběru, je moţno jej transportovat při pokojové teplotě. V ostatních případech doporučujeme před transportem i během transportu uchovávat materiál v termoboxu. Vzorky moče doporučujeme před transportem do laboratoře uchovávat v lednici. Transport biologického materiálu se provádí v uzavřených termoboxech (v případě nutnosti s chladící vloţkou) a tím je zajištěno dodrţení poţadované teploty pro přepravu vzorku. Materiál je uloţen v plastových stojáncích a nebo v plastových koších, určených pouze na přepravu biologického materiálu. Vzorky musí být v uzavřených a nepotřísněných nádobkách (zkumavkách). Boxy splňují poţadavky na ochranu materiálu před světlem. Ţádanky na vyšetření biologického materiálu se přepravují odděleně od materiálu Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Laboratoř monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a pracovníků v laboratoři. Řízení a organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci specifikuje příručka BOZP, která je vydána v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, vztahujících se k problematice BOZP. Hlavní zásady pro bezpečnost personálu jsou: a) Kaţdý vzorek biologického materiálu je nutno povaţovat za potenciálně infekční.

18 Strana 18 z 122 b) Ţádanky ani vnější strany zkumavek nesmí být kontaminovány biologickým materiálem Opakovaná a dodatečná vyšetření. Vzorky materiálu se skladují v laboratoři za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností vzorku a umoţňují opakování vyšetření nebo provedení dodatečně objednaného vyšetření. Vzorky séra se skladují v chladicím zařízení po dobu tří pracovních dnů. Moţnost objednání dodatečných vyšetření je do 3 dnů od dodání vzorku, s omezením: 1) Stanovení hladiny kalia 2) Stanovení hladiny glukózy 3) Stanovení hladiny ft4 4) Stanovení hladiny homocysteinu 5) Hemokoagulační vyšetření a vyšetření krevního obrazu Ze vzorků močí uchováváme a provádíme dodatečná vyšetření pouze u vzorků, určených pro stanovení minerálů a hormonů. Pokud je přijat telefonický poţadavek na doplnění vyšetření od ordinujícího lékaře, poţádáme o dodatečné dodání ţádanky. Do doby dodání dodatečné ţádanky pořídíme kopii původní ţádanky, kterou doplníme o poţadované vyšetření s poznámkou po telefonické dohodě. Dodání těchto výsledků je stejné jako u ostatních vyšetření. Opakovaná vyšetření se provádějí ve stejném rozsahu jako vyšetření dodatečná Oprava identifikace, změny výsledků a nálezů Oprava identifikace tím se rozumí oprava rodného čísla nebo významná změna příjmení (vdaná ţena, osvojené děti). Nepatří sem změna generovaného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů po opravě. Změna výsledků a nálezů tím se rozumí oprava číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledků, které jiţ byly uvolněny a odeslány. Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře nebo její zástupce. Opravu a záznam o neshodě provede pověřený pracovník. O kaţdé změně se provede záznam do LISu. U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změnu provedla. Jestliţe byl jiţ výsledek nahlášen telefonicky, případně vydán tištěnou formou, je nutné telefonicky o opravě informovat ošetřujícího lékaře a zaslat opravený a vytištěný výsledek.

19 Strana 19 z Vydávání výsledků vyšetření Laboratoř má dokumentované postupy pro uvolňování výsledků vyšetření, včetně detailních instrukcí (komu a kdo může vydat výsledky). Výsledkové listy se běţně vydávají ordinujícímu lékaři prostřednictvím podatelny polikliniky nebo přímo do ordinací prostřednictvím svozové sluţby. Naše laboratoř nabízí předání výsledkových listů zabezpečenou elektronickou cestou. Telefonicky oznamujeme výsledky urgentních vyšetření STATIM - a výsledků v kritických mezích. Pacientům výsledky vyšetření telefonicky nesdělujeme s výjimkou hodnot INR. Po dohodě je moţné zaslání nálezu poštou. Pokud pacient ţádá vyzvednutí výsledků osobně, je poţadavek zapsán viditelně na ţádanku jiţ při příjmu. Výsledek vydáme po ověření totoţnosti, pacient převzetí potvrdí svým podpisem Typy nálezů a laboratorních zpráv Typy laboratorního nálezu: tištěný výsledkový list elektronický nález, zasílaný zabezpečenou elektronickou cestou Laboratorní nález musí obsahovat, ale není jen omezen na: jasnou a nezaměnitelnou identifikaci vyšetření identifikaci laboratoře, která vyšetření provedla jednoznačnou identifikaci pacienta jméno a jednoznačnou identifikaci poţadující osoby datum a čas odběru primárního vzorku datum a čas vydání výsledku výsledek vyšetření včetně jednotek měření, tam, kde je to moţné biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné interpretace výsledků, je-li to vhodné jiné poznámky (např. kvalita vzorků nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly neţádoucím způsobem ovlivnit výsledek). podpis autorizované osoby, uvolňující nález Naše laboratoř vydává výsledkové listy ve formě kumulativního nálezu, který umoţňuje lékařům rychlou orientaci o průběhu nemoci a účinnosti léčby pacienta. Kopie výsledků vyšetření nebo datované soubory, které je obsahují, se musí v laboratoři uchovávat tak, aby se zajistila dostupnost informací po nutnou dobu. Nálezy jsou uloţeny v databázi LISu.

20 Strana 20 z Hlášení výsledků Výsledky v tzv. kritických intervalech laboratoř neprodleně sděluje ordinujícímu lékaři Pro tyto případy má laboratoř vypracovaný dokumentovaný postup. Záznam o hlášení výsledku se zapisuje do LISu a obsahuje datum a čas hlášení, jméno lékaře/sestry, který/která hlášení přijal/přijala a jméno pracovníka laboratoře, který nález hlásil. I po telefonickém oznámení výsledku následuje řádné předání výsledkového listu (tisk, elektronická forma). Výsledky vyšetření STATIM jsou sdělovány ordinujícímu lékaři v definovaných časových intervalech. O hlášení je proveden záznam do LISu Hlášení výsledků STATIM a výsledků v kritických intervalech Výsledky vyšetření prováděná jako STATIM jsou zadavateli sdělována ihned po vyhotovení, o čemţ je proveden záznam do LIS. Záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy, komu a jaký výsledek sdělil. V případě, nepřítomnosti ordinujícího lékaře je pracovník laboratoře oprávněn nahlásit výsledek ţurnálnímu lékaři. V případě, ţe lékař není zastiţen, je o této skutečnosti učiněn rovněţ zápis do LIS. O patologickém výsledku v tzv. kritických intervalech informujeme vţdy ordinujícího lékaře. Do laboratorního informačního systému je opět proveden zápis komu, kdy a kým byl výsledek laboratorního vyšetření hlášen. V případě, ţe lékař není zastiţen a patologický výsledek nebylo moţné nahlásit ţurnálnímu lékaři, je o tom učiněn zápis do LIS. Kritickými hodnotami se rozumí takové hodnoty, jejichţ překročení můţe výrazně ovlivnit zdravotní stav nemocného, případně jej ohrozit na ţivotě Kritické hodnoty - Biochemická vyšetření Dospělí Dětí do 10 let Jednotka Vyšetření pod nad pod nad Na mmol/l K 3,3 6,0 3,3 6,0 mmol/l Cl mmol/l glukóza 2, ,0 10 (nový nález) 15 (diabetici) mmol/l urea 25,0 mmol/l kreatinin umol/l

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH strana 1 z 6 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARKa.s od 20.4.2015 Biochemie 10560 ALBUMIN (BCG,LIQ) 1000 ml 500 605 156004 ALBUMIN (BCG,LIQ) 4 x 100 ml 400 484 12018 alfa-amyláza (CNPG3,LIQ)

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha Příloha č. 1 Přehled vyšetření

Laboratorní příručka OKBH Praha Příloha č. 1 Přehled vyšetření Obsah Použité zkratky... 3 Alaninaminotransferáza, ALT... 4 Albumin... 5 Albumin v moči, Mikroalbuminurie... 6 Alkalická fosfatáza, ALP... 7 α-amyláza, alfa-amyláza... 8 Amyláza v moči... 9 Antistreptolysin

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Seznam vyšetření

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Seznam vyšetření Obsah Upozornění: V obsahu je u vyšetření s výrazně omezeným časem preanalytické fáze upřesněna stabilita. Pokud čas není dodržen, je možné ovlivnění výsledků. AFP v séru Amyláza v moči Amyláza v séru

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Věra Chovančíková Dne: 10.10.2014 Verze: 02 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 14.10.2014 Výtisk: 01 Platnost od: 15.10.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 7 7 4 0 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Odběry biologického materiálu Odběry krve

Odběry biologického materiálu Odběry krve Odběry biologického materiálu Odběry krve Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Biologický materiál tělesné tekutiny a sekrety, exkrety,tkáně orgánů a patologických útvarů Tělesné tekutiny

Více

Proteiny v plazmě. Vladimíra Kvasnicová

Proteiny v plazmě. Vladimíra Kvasnicová Proteiny v plazmě Vladimíra Kvasnicová Plazmaticképroteiny zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Celkový protein: 64-83 g/l 60% tvoří albumin celkový protein ~ více než 300 proteinů

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1 / 67 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 8.1. 2013 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno Bc.Alexandra Zvařičová Mgr.Krbeček

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Petra Hoskovcová Dne: 1. 3. 2013 Schválil: RNDr. Olga Pokorná Dne: 1. 3. 2013 Platnost od: 1.3.2013 Vydání: poř. č./vydání č. 5/1 Počet stran: 54 Strana 2 (celkem 54)

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více