EKONOMIKA A MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA A MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 EKONOMIKA A MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ 3. ročník Sborník příspěvků ze Studentské vědecké konference pořádané Katedrou biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT červen 2013

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra biomedicínské techniky Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference pořádané Katedrou biomedicínské techniky Kladno, 6. června 2013

3 Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference pořádané Katedrou biomedicínské techniky za podpory grantu ČVUT SVK 42/13/F7 Jednotlivé příspěvky byly podpořeny grantem ČVUT SGS 13/228/OHK5/3T/17 Metody sledování provozu zdravotnických přístrojů, granty Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT/ Hodnocení zdravotnických technologií a IGA NT/14473 Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů. Editor: Ing. Veronika Mezerová, Ing. Pavel Rosenlacher Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. ISBN FBMI, ČVUT v Praze

4 Úvodem Konferenci Ekonomika a management ve zdravotnictví pořádají studenti pro studenty. A nutno říct, že úspěšně, letos se konala již potřetí. Na konferenci vystoupilo 29 referujících, kteří podali obrázek o šíři a kvalitě, s níž se studenti magisterského a doktorského studia zapojují do výzkumu v oblasti managementu a ekonomiky zdravotnictví na Katedře biomedicínského inženýrství. Je potěšitelné, že řada diplomových prací v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví má takovou úroveň, že mohou být prezentovány na vědecké konferenci. Většina příspěvků v tomto sborníku by navíc snesla konkurenci i na řádné vědecké konferenci. Jednotlivé příspěvky jsou rozčleněny do čtyř sekcí. Tři z nich představují tři hlavní oblasti výzkumu skupiny CzechHTA: management zdravotnických prostředků (včetně podpory rozhodování při jejich pořizování), hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a ekonomiku a management zdravotnických zařízení. V poslední sekci jsou zařazeny práce, které se zabývají dalšími příbuznými tématy. Příspěvky často zpracovávají jako případové studie konkrétní problémy zcela konkrétních zdravotnických zařízení a navržená řešení tak najdou praktické uplatnění např. v Záchranné službě Libereckého kraje, v marketingu firmy Linet, při zefektivnění činnosti oddělení emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nebo při záchraně lázeňského domu v lázních Kyselka. Přitom jsou formulovány tak, že mohou jako případová studie sloužit jako podklad pro podobná zadání v budoucnu. Vystoupení doktorandů na konferenci poskytuje dobrý přehled o jejich zaměření a o výsledcích, které ve své vědecké práci dosáhli. Děkuji především všem přednášejícím za kvalitní práci a za ochotu představit své výsledky ve svém volném čase širšímu okruhu posluchačů. Výslovně bych chtěl poděkovat Ing. Veronice Mezerové a Ing. Pavlovi Rosenlacherovi za přípravu konference a její bezproblémový průběh. doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. za Katedru biomedicínského inženýrství a skupinu CzechHTA

5 Program konference

6 5

7 Obsah SEKCE 1 Ekonomika a management nemocnic... 9 Studie proveditelnosti Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka Ekonomika dialyzačních center Nákup spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje Porovnání nákladů a přínosů rozšíření oddělení emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Zhodnocení nákladů a přínosů při zavedení informačního systému na centrální sterilizaci Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení SEKCE 2 Management a marketing zdravotnických prostředků Marketingová strategie polohovatelného lůžka Aplikace medicínských diagnostických metod v oblasti marketingové komunikace Aplikace psychologického přístupu stanovení prodejní ceny v oblasti zdravotnické techniky Využití zdravotnické techniky v neuromarketingu Využití neuronových sítí pro výběr zdravotnické techniky Návrh systému sledování nákupů zdravotnických přístrojů MCDA: management of large medical equipment Identifikace a analýza požadavků při výběru zdravotnické techniky SEKCE 3 Modelování procesů v poskytování zdravotní péče CRM strategie pro Pneumologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol u pacientů s chronickým plicním onemocněním Předpokládaný vliv demografického vývoje na Fakultní nemocnici Plzeň Systémy úhrad praktických lékařů pro dospělé v ČR a ve vybraných zemích SEKCE 4 HTA Nákladové a kvalitativní porovnání digitálního a analogového mamografického zobrazování Hodnocení nákladů a užitku endovaskulární léčby aneurysmatu břišní aorty porovnání s chirurgickou léčbou Kvalita života pacientů v závislosti na typu implantované srdeční chlopně po kardiochirurgické operaci Studie technicko-ekonomického zhodnocení investice HRQoL u pacientek s rakovinou prsu

8 Ekonomická analýza terapie bronchogenního karcinomu Náklady na léčbu celiakie Hodnocení efektivity otevřené a roboticky asistované chirurgie Ekonomická analýza nákladů na léčbu a péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou v ČR Porovnání farmakologické a mechanické léčby uzávěrů tepen dolních končetin Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky Způsoby hodnocení kvality života pro potřeby HTA

9 8

10 SEKCE 1 Ekonomika a management nemocnic 9

11 10

12 STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE VODOLÉČEBNÉHO ÚSTAVU KYSELKA Lucie Burešová Abstrakt Vodoléčebný ústav v obci Kyselka představoval v 19. století cíl zdravotní turistiky pro klienty z celé Evropy. Budova bývalého ústavu je značně zchátralá, je však možné znovu obnovit její činnost. Studie vyčísluje náklady na rekonstrukci a komplexně zhodnocuje veškeré aspekty projektu. Projekt je rozdělen do fází a jsou definovány jednotlivé činnosti projektu. Na základě odhadu poptávky, analýzy tržního prostředí a analýzy konkurence zařízení je stanovena marketingová strategie a marketingový mix. Jsou definovány potřebné profese v jednotlivých fázích projektu. Dále je navrženo uspořádání zdravotnických a podpůrných pracovišť v objektu. Práce hodnotí dopad projektu na životní prostředí, jsou analyzována rizika a vyjádřena efektivita a udržitelnost projektu. Studie proveditelnosti dokazuje, že díky provedení rekonstrukce je možné navázat na dlouholetou tradici ústavu. Hodnota podnikatelské příležitosti spočívá především v tradici a jméně bývalých lázní. Klíčová slova: Studie proveditelnosti, rekonstrukce zdravotnického objektu, renovace zdravotnického zařízení, finanční plán, rozpočet, riziko Feasibility Study The Reconstruction of Kyselka Hydropathic Institute Abstract In the 19th century the well known spa in Kyselka was a popular hydrotherapy centre often visited by patrons from all over Europe. Unfortunately, nowadays the former spa facilities are dilapidated. However, after a reconstruction it would be possible to restart its former activities and reinvigorate the long tradition of the spa. The feasibility study examines possible costs of the reconstruction, evaluates all aspects of the project. The project is divided into specific research stages. Individual reconstruction methods and necessary labour force are then defined for each of them. Moreover, based on the estimated demand, the analysis of the market environment, and the analysis of its potential for competition, the marketing strategy and marketing mix are defined. Furthermore, the project presents the proposed arrangement of the medical and supportive departments of the spa. Finally, the project evaluates the impact of the reconstruction on the environment, the possible risks of the plan, and its efficiency and sustainability. The key business proposition behind the potential rejuvenation lies in the tradition and the historic name. Key words: Feasibility study, reconstruction of medical building, medical building renovation, project, financial plan, budget, risks Seznam použitých zkratek ASORKD (Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR), č. (číslo), s. (strana), Sb. (Sbírky), ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) 11

13 Úvod Lázně Kyselka představovaly v 19. století pýchu České země. Voda zde byla známa pro své blahodárné účinky již dávno před tím, než byly provedeny první chemické rozbory. K léčbě i ochutnání místní minerální vody se sem sjížděli turisté z celé Evropy. U zrodu věhlasu lázeňského místa stál Heinrich Mattoni, který nechal postavit budovy tak, jak jsou známy z historických fotografií. Dnes jsou budovy rozděleny mezi tři majitele, jimiž jsou Obec Kyselka, Karlovarské minerální vody, a.s. a C.T.S., spol. s r.o. Budovy se nacházejí v dezolátním stavu, pramenu byl odebrán status léčivého pramene a obci Kyselka byl odebrán status lázeňského místa. Budova bývalého Vodoléčebného ústavu v obci Kyselka s číslem popisným 44, a k ní přilehlá budova zvaná Vila Felseck, je ve stavu nevhodném k užívání a je nyní uzavřena veřejnosti. Záměrem současného vlastníka je přeměna objektu na výrobní prostor. Z 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vyplývá, že povinností vlastníka památkově chráněných budov je chránit kulturní památku před poškozením. Vzhledem k tomuto byl Asociací sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) podán podnět na oddělení státní památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary k přijetí opatření ve věci neplnění povinností vlastníka objektů v obci Kyselka. ASORKD založila iniciativu s názvem: Zachraňte lázně Kyselka s cílem obnovit funkci lázní v Kyselce. Zástupci asociace navrhli možnost využití této studie proveditelnosti k prokázání realizovatelnosti revitalizace budovy a jako důkaz proveditelnosti svého záměru obnovení činnosti lázní - při případném soudním sporu s vlastníkem budovy. V případě úspěšného získání budov pro obnovu lázeňské činnosti může studie posloužit jako podklad k realizaci projektu rekonstrukce. Metodika Metodikou zpracování tématu je Studie proveditelnosti. Způsob jejího zpracování vychází především z metodické příručky Ministerstva pro místní rozvoj (Sieber, 2004). Jedná se o popis a rozbor projektu k rekonstrukci bývalého lázeňského objektu. Charakteristika projektu Budova Vodoléčebného ústavu v obci Kyselka č. p. 44, a k ní přilehlá budova zvaná Vila Felseck, neslouží svému účelu, základy stavby však nejsou nijak narušeny a je možné obnovit její původní funkci (Obr. 1). Obr. 1: Vodoléčebný ústav v Lázních Kyselka, rok

14 První lázeňské pobyty byly v obci uskutečňovány od 18. století (Poláková, 2011). Lázně nabízely koupelové kúry v kyselce, rašelině či s výtažky z jehličí, masáže, cvičební terapii, léčbu chorob dýchacích cest, srdce, elektroléčbu a inhalační terapii (Zeman, 2008). Budova vodoléčebného ústavu si až na několik menších detailů zachovala svůj vzhled (Obr. 2), exteriér je z historického hlediska hodnotný. Interiér byl zcela přetvořen, zachovala se pouze nástropní a nástěnná dekorativní malba (Zeman, 2008). Obr. 2: Bývalý Vodoléčebný ústav v obci Kyselka, rok 2013 Jednotlivé oblasti studie byly hodnoceny samostatně pro fázi předinvestiční, investiční a provozní. Dále byl hodnocen první rok činnosti Vodoléčebného ústavu. Byly definovány jednotlivé činnosti projektu (Tab. 1) a sestaven síťový graf (Obr. 3). Tab. 1: Činnosti projektu Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka Název činnosti Označení Předcházející Trvání - činnost - v týdnech Návrh rekonstrukce, projektová dokumentace A - 8 Zajištění materiálu B A 4 Zajištění mechanizace C A 4 Zajištění stavebních dělníků a stavebního dozoru D A 2 Samotná rekonstrukce E B, C, D 18 Kontrola, revize (elektro, kolaudace) F E 2 Zasíťování elektrická síť, plyn, voda, medicínské plyny G F 4 Revize H G 1 Vymalování, úklid I H 2 Zajištění vybavení zdravotnických pracovišť J H 6 Zajištění zdravotnického a podpůrného personálu K H 6 Zprovoznění zařízení L H, I, J, K 1 Obr. 3: Síťový graf projektu Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka Byla určena kritická cesta projektu a proveden výpočet celkové, volné, závislé a nezávislé časové rezervy. 13

15 Výsledky studie Názory současných odborníků v oblasti lázeňství hovoří jasně pro budoucí inklinaci klientů k lázeňské turistice, která do oboru přináší finance (Mlejnková, 2009). Na základě analýzy trhu lázeňských služeb, analýzy konkurence, určení segmentu lázeňské klientely a profilu klienta, definování služeb a zmapování tržního prostředí v České republice byl připraven odhad poptávky do roku 2017 (Graf 1). Střední hodnota odhadu návštěvnosti samotného Vodoléčebného ústavu Kyselka činí klientů v roce 2015, přičemž klientů z tohoto počtu tvoří dospělí klienti s onemocněním oběhového systému a 880 klientů pak tvoří dětští pacienti s onemocněním dýchacích cest. Graf 1: Předpoklad vývoje počtu dospělých pacientů v lázeňských zařízeních.(zdroj dat do roku 2011 (ÚZIS, 2011)) Na nákladyzp Na vlastní náklady Na podkladě zjištěných dat byl definován akční marketingový plán (Tab. 2). Tab. 2: Akční marketingový plán projektu Aktivita Cíl Plánovaný Zodpovědná osoba Začátek Konec aktivity rozpočet Webové stránky 1, 2, 3 IT specialista ,00 Zdravotní pojišťovny 2, 3 Obchodní zástupce ,00 Internetová reklama 1, 2 IT specialista ,00 Doporučení významných osob 1, 2 Manažer projektu ,00 Reklama pomocí partnerů 1 IT specialista ,00 projektu Dny otevřených dveří 1 Manažer projektu ,00 Články v tiskovinách 1, 2, 3 Manažer projektu ,00 Účast v debatách 1, 2 Manažer projektu ,00 Leták, brožura 1, 2, 3 Manažer projektu ,00 Účast na kongresech 1, 2, 3 Obchodní zástupce ,00 Obchodní zastupování 1, 2, 3 Obchodní zástupce ,00 14

16 Karlovarský kraj je místem s nejvyšším podílem specialistů v balneoterapii v celé České republice. Vodoléčebnému ústavu by tak bylo umožněno využívat znalostí a zkušeností kapacit oboru (ÚZIS, 2011). Hierarchie vedoucích pracovníků projektu je demonstrována na obrázku číslo 3. Obr. 3: Schéma managementu projektu Objekt Vodoléčebného ústavu je vhodný k rekonstrukci, jeho poškození nenarušuje možnost dalšího užívání objektu jako zdravotnického zařízení v případě, že bude podroben rekonstrukci. Výpočet nákladů rekonstrukce byl uskutečněn v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Dále pak s Předpisem č. 3/2008 Sb., Vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosažené výpočtem činí ,65 Kč bez DPH. Životnost stavby představuje 50 let. Rozmístění jednotlivých pracovišť v přízemí objektu představuje obrázek 4. Obr. 4: Rozmístění zdravotnických pracovišť - Přízemí 15

17 Obrázek 5 dále představuje rozmístění zdravotnických pracovišť v patře objektu. Bezbariérovost přístupu do patra je zajištěna pomocí šikmé schodišťové plošiny. Obr. 5: Rozmístění zdravotnických pracovišť- Patro Objekt je vhodný k umístění pracovišť hydroterapie. Projekt si klade za cíl vybavit zařízení tak, aby splňovalo požadavek moderního způsobu terapie. Zdravotnické vybavení objektu vyžaduje náklad ve výši ,00 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že je Kyselka obklopena lesy a samotný objekt Vodoléčebného ústavu je velmi blízký řece Ohři, musí být při rekonstrukci kladen důraz na zajištění všech opatření k prevenci ekologického poškození oblasti. Provedená finanční analýza dokazuje, že projekt je zajímavou podnikatelskou příležitostí s potenciálem dalšího rozvoje. Ten stoupá ve chvíli, kdy k ústavu přibyde zrekonstruované lázeňské ubytovací zařízení. Zároveň je možné hovořit o prokazatelné udržitelnosti projektu a jeho nízké citlivosti na změny. Průměrná doba návratnosti pracuje s hodnotou celkové investice do projektu od zahájení předivestiční fáze až do konce provozní fáze projektu. Výchozími hodnotami jsou investice ve výši ,00 Kč a dále pak roční výnos z prvního roku činnosti zařízení ve výši ,00 Kč. Její hodnota představuje 4,46 roku. Financování projektu je možné zajistit pomocí nalezení vhodného investora v kombinaci s dotací národních operačních programů podpory pro období Rizika spojená s projektem souvisí především s průběhem stavby a zajištěním vhodného financování. Hodnocení nákladů a přínosů, jež byla v rámci studie provedena, prokazuje, že projekt je jak zajímavou investiční příležitostí, tak i významným socioekonomickým přínosem obci, kraji i státu. Závěr Studie proveditelnosti prokázala realizovatelnost záměru rekonstrukce Vodoléčebného ústavu v obci Kyselka. Vzhledem k tomu, jak významný nástroj má v rukou držitel studie proveditelnosti, lze apelovat na její uplatnění k vyhledání investora rekonstrukce. Kauza bývalých lázní Kyselka je masivně medializována a pro záchranu budov se přiklání velká část obyvatel země v čele s vlivnými osobnostmi, jež svým hlasem mohou podpořit návštěvnost 16

18 místa. Vodoléčebný ústav v Kyselce nikdy neztratil svoje jméno. Představuje odkaz, který v lázeňských klientech vyvolává nostalgii a v osvícených podnikatelích probouzí touhu navázat na podnikatelskou tradici světového věhlasu. Existuje však i celospolečenský popud k realizaci projektu, vzkříšení této legendy v lázeňské léčbě by totiž přineslo novou vlnu zájmu v oblasti cestovního ruchu České republiky. Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu však představuje pouze začátek. Lázně disponují řadou dalších objektů, které je možné nejen revitalizovat, ale i udržet pro další generace a zahájit novou éru tohoto věhlasného místa. Seznam literatury 1. MLEJNKOVÁ, Lenka. Lázeňství úvod do problematiky. VŠO. [Přednáška]. Praha, leden POLÁKOVÁ, Zuzana. Lázně Kyselka. Zachraňte Lázně Kyselka. [Online] [Citace: ] _cz_kyselka_historie_a_soucasnost_zuzana_polakova.pdf. 3. SIEBER, Patrik. Metodická příručka - studie proveditelnosti. Verze 1.3. Praha: MMR, str ÚZIS. Lázeňská péče [Online] [Citace: ] ISBN: Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 120 zákona č. 372/2011 Sb. In: Sbírka zákonů 92/2012. Praha, str Zákon č. 20/1987 Sb., České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů. Praha, Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění. In: Cenový věstník 1/2013. Praha, ZEMAN, Lubomír a LIPSKÝ, Václav. Lázně Kyselka. Bývalý vodoléčebný ústav a vila Felseck čp. 44 a čp. 34. [Stavebně historický průzkum objektů]. Karlovy Vary: autor neznámý,

19 EKONOMIKA DIALYZAČNÍCH CENTER Tomáš Karas Abstrakt Cílem diplomové práce je provedení porovnání ekonomik u vybraných dialyzačních center. U vybraných center bude provedeno srovnání z pohledu veřejných a privátních center, dle počtu lůžek a počtu provedených výkonů za rok. Z vybraných dat spotřebního materiálu poskytnutých dialyzačními centry bude spočítána přibližná jednotková cena jednoho dialyzačního výkonu. V práci bude uvedeno, jak se u vybraných středisek liší platby od pojišťoven u různých typů výkonů. Stejně tak budou zmíněny rozdíly center podle typu používaných přístrojů na Českém trhu a srovnání jejich životnosti a vytížení. Z dostupných dat bude zmapována situace na českém trhu v oblasti dialyzační léčby za poslední roky a v současnosti. Ze získaných a zpracovaných dat budou vyvozeny závěry o hospodaření dialyzačních center v České republice. Klíčová slova: Dialyzační centrum, ekonomie zdravotních center, HTA, bod zvratu, náklady Economy of Dialysation Centers Abstract The primary objective of this master s thesis is the comparison of economics of the selected dialysis centers. There will be a comparison made for these centers from the public and private centers point of view depending on the number of beds and number of undertaken performances per one year. From the selected data of consumer material provided by dialysis centers will be computed an approximate unit price of the dialysis center s performance. The thesis will also contain how in selected dialysis centers the purchases done by insurance companies differentiate depending on the type of performance. The differences of dialysis centers that use variety of tools on the Czech market will be mention as well as the comparison of their lifetime and capacities. The available data will help me to in analyzing the situation on the Czech market in segment of dialysis treatment in the last four years and in the presence. From the raw and processed data the conclusion will be drawn resulting in evaluation of economics of dialysis centers in the Czech Republic. Key words: Dialysis center, economics of health center, HTA, break-even point, expenses Seznam použitých zkratek a symbolů: ČNS HDF PD ÚZIS Ø Česká nefrologická společnost hemodiafiltrace peritoneální dialýza Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky průměr 18

20 Úvod V lékařské praxi existují metody, které nám umožňují nahradit činnost ledvin při jejich selhání. Mezi nejznámější patří hemodialýza, peritoneální dialýza a transplantace ledvin. Základním smyslem dialyzační léčby je náhrada funkce ledvin. Dialýza patří mezi život zachraňující výkony. Dialýza se nejčastěji provádí ve specializovaných zdravotnických zařízeních nazývaných dialyzačními centry. Některá centra jsou přímo v areálu nemocnice a poskytují jí své služby (např. akutní dialýzy, léčba otrav apod.), jiná jsou více či méně samostatná. Dialyzační střediska patří mezi prosperující zdravotnické obory. Provoz dialyzačních center byl u nás výhodný hlavně po revoluci, kdy došlo k záměrnému nadcenění výkonu Nefrologickou společností (ČNS) na částku, která byla zhruba 3 krát větší než reálné celkové náklady na jeden dialyzační výkon. Tento fakt přivedl mnoho soukromých firem do oboru. Počet dialyzovaných pacientů každoročně celosvětově stoupá a Česká republika není výjimkou. Počet nemocných v oblasti renálního selhání se v naší republice zvyšuje, zároveň se však zvyšuje věk přežití pacientů v chronickém programu a zvyšuje se i počet transplantovaných pacientů. První část diplomové práce se bude zabývat stavem řešené problematiky, obecným popisem dialyzační léčby, rešerší již sepsaných prací zabývajících se podobnými tématy a metodami, které použiji ve své diplomové práci. Následující část bude věnována popisu ekonomik vybraných dialyzačních center v České republice. Cílem mé práce je u vybraných dialyzačních center v České republice provést porovnání jejich ekonomik. Porovnání je provedeno z pohledu privátních a veřejných dialyzačních center. V práci budou porovnány přibližné jednotkové náklady dialyzačních center na základě vybraného, základního zdravotního materiálu. Hodnoty nákladů jsou stanoveny na základě informací, jež byly poskytnuty příslušným dialyzačním střediskem, potažmo soukromou firmou. Z poskytnutých informací budou porovnány kapacity dialyzačních center a počet provedených výkonů, připadajících na jedno dialyzační středisko pro jednotlivé dialyzační techniky. V práci budou uvedeny typy používaných přístrojů, jejich životnost a roční vytíženost, protože lze předpokládat, že bude velmi rozdílné přístrojové složení privátního střediska a střediska veřejného, kde nákup přístrojů podléhá zákonu č 137/2006 sb., o veřejných zakázkách. Z dat veřejně dostupných na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) a na webových stránkách České nefrologické společnosti (ČNS) bude provedeno zmapování situace v České republice, co se týče poskytování služeb dialyzační léčby za posledních několik let a v současné době. Ze získaných dat bude poskytnut základní přehled o dialyzační léčbě v České republice a závěry hodnotící hospodaření různých typů dialyzačních center. 19

21 Metodika Při hodnocení ekonomiky dialyzačních center bude jistě zajímavé provést analýzu nákladů a výnosů. Pro zhodnocení hospodaření a porovnání jednotlivých center z pohledu ekonomiky bude pro názornost vhodné použít metodu bodu zvratu (break even point). Zjistíme tak, zda jsou centra ztrátová, nebo produkují nějaký zisk. Bod zvratu (anglicky break even point) je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. (SYNEK 2003). Analýzu nákladů a výnosů nazýváme anglicky Cost/benefit analysis (CBA). Používá se k vyhodnocení jakékoliv výhodnosti. CBA porovnává celkové očekávané náklady proti celkovým očekávaným přínosům. Rozhodující pro analýzu nákladů a výnosů je stanovení nákladů a přínosů, které budou do analýzy zahrnuty, zejména se jedná o určení rozsahu těchto subjektů, jež se vezmou v úvahu pro určení nákladů a přínosů. Analýza se většinou provádí kvantitativně, tedy vyjádřena v peněžních jednotkách. Analýza nákladů zdravotní péče je vždy spojená s otázkou, jaké náklady budeme při hodnocení uvažovat. Můžeme v zásadě uvažovat náklady zdravotního sektoru, potažmo náklady zdravotního pojištění, náklady jiných sektorů, například sektoru sociálních služeb, náklady ze strany pacienta a jeho rodiny, náklady vzniklé ztrátou produktivity pacienta po dobu jeho léčení, nebo skončení léčby. (WÖHE, G. a E. KISLINGEROVÁ 2007). Soubor zařízení Pro svou práci byla získána data od čtyř dialyzačních center. Dvě dialyzační centra byla veřejná a dvě byla privátní. Při výpočtu nákladů spojených s jedním dialyzačním výkonem bylo kalkulováno se základním spotřebním zdravotním materiálem spojeným s dialyzačním výkonem a se základními prostředky těsně spjatými s každým výkonem. Při výpočtu jednotkových nákladů nebylo kalkulováno s provozními náklady jednotlivých center. Provozní náklady jednotlivých center se značně liší. Značnou roli v tom hrají například různě vysoké nájmy budov, které se výrazně liší dle jednotlivých regiónů, jak jsem se ve své práci přesvědčil. Pro analýzu bodu zvratu bylo počítáno s jednotkovými náklady spojených s dialyzačním výkonem, s průměrnou platbou za výkon a s náklady na mzdy. Protože se jedná o velice citlivá data, tak v práci nejsou uvedeny názvy jednotlivých dialyzačních center. Výsledky a diskuse výsledků K rozvoji dialyzačních středisek dochází v 60. letech. V této době se řadila Česká republika ke světové špičce. Největšího rozmachu však rozvoj dialyzačních center zaznamenal po roce 1989, kdy do hry vstupují soukromé firmy. Po roce 2000 nárůst pozvolna ustává. V roce 2004 byl nárůst největší. V roce 2007 došlo k jistému propadu. K roku 2011 máme v ČR 102 dialyzačních středisek. (graf. č. 1). 20

22 Vývoj počtu dialyzačních center v ČR od roku rok privátní veřejná Graf č. 1: Vývoj počtu dialyzačních center v ČR od roku 2000 Počet pacientů s onemocněním ledvin má v naší zemi spíše vzestupný trend (graf č. 2). Většina pacientů je léčena za pomoci hemodialýzy. Jen v průměru asi 8 % je léčeno pomocí peritoneální dialýzy. Od roku 2002 se však tento počet zvýšil téměř o 200 pacientů, což je zhruba 30 %. počet Vývoj počtu dialyzovaných pacientů v ČR od roku počet HD pacientů počet PD pacientů rok Graf č. 2: Vývoj počtu dialyzovaných pacientů od roku 2002 Při analýze jednotlivých dialyzačních center bylo zjištěno následující: Veřejné dialyzační centrum A Průměrné náklady spojené s jedním dialyzačním výkonem: Průměrná cena výkonu: Náklady na mzdy: Bod zvratu: ,38 Kč Kč Kč výkonů

23 náklady Bod zvratu dialyzačního centra A BZ (11034 výkonů) Zisk FC VC TC TR počet výkonů Graf č. 3: Bod zvratu dialyzačního centra A Veřejné dialyzační centrum B Průměrné náklady spojené s jedním dialyzačním výkonem: Průměrná cena výkonu: Náklady na mzdy: Bod zvratu: 1 300,5 Kč 3 535,02 Kč Kč výkonů Bod zvratu dialyzačního centra B náklady BZ (4760 výkonů) Zisk FC VC TC TR počet výkonů Graf č. 4: Bod zvratu dialyzačního centra B 22

24 Veřejné dialyzační centrum C Průměrné náklady spojené s jedním dialyzačním výkonem: Průměrná cena výkonu: Náklady na mzdy: Bod zvratu: 1 402,12 Kč 3 838,5 Kč Kč výkonů náklady Bod zvratu dialyzačního centra C BZ (2978 výkonů) Zisk FC VC TC TR počet výkonů Graf č. 5: Bod zvratu dialyzačního centra C Veřejné dialyzační centrum D Průměrné náklady spojené s jedním dialyzačním výkonem: Průměrná cena výkonu: Náklady na mzdy: Bod zvratu: 1 480,42 Kč 3 503,5 Kč Kč výkonů 23

25 náklady Bod zvratu dialyzačního centra D BZ (3294 výkonů) Zisk FC VC TC TR Graf č. 6: Bod zvratu dialyzačního centra D počet výkonů Při výpočtu bodu zvratu bylo vycházeno ze vzorce: q = FN p vn Fixní náklady (FN) byly v našem příklady mzdové náklady, cenu výrobku (p) představovala průměrná platba za výkon a variabilní náklady (vn) tvořily jednotkové náklady spojené s dialyzačním výkonem. Z výpočtů a grafů je patrné, že největší počet výkonů, aby byl produkován zisk, musí provést veřejné dialyzační středisko A. To je dáno hlavně tím, že středisko poskytuje pacientům komplexní péči a provozuje všechny běžné dialyzační výkony. Středisko A má tím pádem největší personální složení a vynakládá největší náklady na mzdy. Oproti tomu dialyzační středisko C má nejmenší bod zvratu, co se týče počtu výkonů. Dialyzační středisko C se zaměřuje jen na určité výkony a přes 80 % jeho výkonů tvoří hemodifiltrace. 24

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování Ilona Hýžová Základní přístupy kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek: I. Jsou programy státního rozpočtu,

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

Inovujte designem! Michal Richtr, Jan Jůza, Ladislav Škoda, Jakub Petřina

Inovujte designem! Michal Richtr, Jan Jůza, Ladislav Škoda, Jakub Petřina Inovujte designem! Michal Richtr, Jan Jůza, Ladislav Škoda, Jakub Petřina Program 1. Designem k prosperitě 2. Případová studie TON 3. Případová studie TESCOMA 4. Případová studie Air Bank HLAVNÍ PARTNER

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nové typy informací pro marketing a obchod

Nové typy informací pro marketing a obchod Nové typy informací pro marketing a obchod Lenka Mynářová leden 2008 1 Obsah 1. Jaká je role marketingových informací dnes? 1.1 Kde jsou marketingové informace opravdu klíčové? 2. Jaké jsou dnes obvyklé

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596

Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596 Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm Semestrální práce předmětu HPB596 Petr Houska p.houska@gmail.com..007 Obsah. Motivace, cíle, dekompozice projektu...

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více