Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Žirovnice Usmívejme se na sebe, usmívejme se na žáky, usmívejme se na práci, pracujme s chutí. 0

2 Obsah 1. Identifikační údaje školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči žáků a dalšími subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Pojetí ŠVP Hlavní a dílčí cíle ŠVP Slunce Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Metody a formy výuky Řízení a organizace výuky Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Zpracování průřezových témat Pokrytí průřezových témat Školní družina Zájmové kroužky Učební plán Učební plán ZŠ a MŠ Žirovnice Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a jeho zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Průřezová témata Předmět Náš svět Průřezová témata pro II. stupeň Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Přílohy

3 Zpracováno podle RVP ZV 1. Identifikační údaje školy č. j. ZMŠ-Žir-94/2013 Dne Název ŠVP: Slunce Údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Adresa školy: Komenského Žirovnice IZO Ředitel: Mgr. Dagmar Brýnová Kontakty: tel Koordinátoři: Mgr. Pavel Masopust (koordinátor pro 2. stupeň) Mgr. Ivana Vágnerová (koordinátor pro 1. stupeň) Zřizovatel: Město Žirovnice Cholunská Žirovnice tel Platnost dokumentu od Podpis ředitele: Razítko školy: 2

4 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Žirovnice je úplnou školou se součástmi mateřská škola, základní škola s 1. až 9. ročníkem a kapacitou 400 žáků, školní družina a školní jídelna. Budova školy je žákům i veřejnosti je dobře dostupná, neboť se nachází uprostřed města a v blízkosti autobusového nádraží. Prostory školy a ŠD nám umožňují vyučovat po dvou třídách každého ročníku, ale při snižujícím se počtu žáků jsme nuceni většinu tříd spojovat. Jsme jediná základní škola ve městě a zajišťujeme vzdělávání dětí i pro obyvatele sousedních obcí (Popelín, Vlčetín, Štítné, Litkovice, Stranná, Metánov, Cholunná, Stojčín), ze kterých se žáci dostávají do školy linkami veřejné autobusové dopravy. Školu navštěvují jak žáci s výrazným nadáním (negativně se zde projevuje odchod některých těchto žáků z 5. ročníku na víceletá gymnázia), tak žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Podobně se po překonání počátečních jazykových překážek mezi ostatní žáky začlenilo i několik dětí přistěhovaných do naší obce z Kazašska a Vietnamu. Základní škola využívá celkem 20 učeben, z toho 10 odborných a 2 tělocvičny (jedna z nich je sportovní hala, která byla uvedena do provozu v únoru r. 1996). Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány i kurty pro odbíjenou a sportovní areál Slavoje Žirovnice. Plocha školního dvora je využívána též jako hřiště pro míčové hry a atletiku. Ke škole patří ještě přilehlá zahrada, na níž je vybudován skleník a která je využívána všemi ročníky pro výuku pěstitelství a mateřskou školou. Školní družina disponuje 2 hernami s audiovybavením, 5 PC a k relaxačním činnostem využívá školní dvůr. V současné době navštěvuje mateřskou školu 87 dětí ve 4 odděleních a základní školu 232 žáků ve 10 třídách. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je složen z 17 členů ve strukuře 2 vychovatelky školní družiny, 6 učitelů 1. stupně a 9 učitelů 2. stupně. Tvoří jej 14 žen a 3 muži všech věkových kategorií. Další vzdělávání pedagogických pracovníků viz příloha č.4. Ve škole pracuje výchovný poradce se zaměřením na volbu povolání a péči o děti se SPU, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní zdravotník a metodik pro ICT. Pro zajištění kvalifikované výuky integrovaných dětí se SPU mají všichni učitelé 1. stupně a někteří učitelé 2. stupně speciání 3

5 kurz dyslektických asistentek. Všichni učitelé procházejí kursy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle své odbornosti a řada zejména mladších učitelů se zdokonaluje v ovládání cizích jazyků (angličtiny a němčiny), mimo jiné také v kursech JAME a MEJA. Vzhledem ke snižování počtu žáků a tím i tříd se snižuje počet učitelů a nevyhnutelně klesá aprobovanost. Nicméně nekvalifikovaným učitelům jsou přidělovány hodiny alespoň v oblasti jejich zájmů a to spolu s důkladnou přípravou negativní dopad na vyučování minimalizuje. 2.3 Dlouhodobé projekty V oblasti dlouhodobých projektů se škola zaměřuje na takové, které směřují k vytváření klíčových kompetencí jako souhrnu vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jde o kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Z projektů dlouhodobějšího charakteru je možno jmenovat např. České Vánoce, Zdravé zuby, Ajax, Stonožka, Podoby deště, školní Vánoční besídka s adventní sbírkou pro postižené děti, Vítání léta, Území lesních skřítků, Noc s Andersenem na žirovnickém zámku. V roce 2004 došlo k navázání kontaktu mezi městem Žirovnice a švýcarskou obcí Grosshöchstetten a tato spolupráce probíhá i na úrovni školství, zatím pouze formou vzájemných návštěv škol případně některých vyučovacích hodin. Ve šk. r se ZŠ zapojila coby škola partnerská do mezinárodního projektu Comenius. Druhou školou partnerskou je Základní škola v Podwilku v Polsku, školou organizátorskou Základní škola Trstená ve Slovenské republice. Projekt potrvá 2 roky a jeho tématem jsou kulturní tradice regionu. Již čtvetým rokem se škola zapojí do mezinárodního projektu visegradské čtyřky DilongStar v Trstené ve Slovenské republice. Jedná se o mezinárodní pěveckou soutěž. Rovněž jsme přihlášeni do mezinárodního projektu visegradské čtyřky, a to v taneční soutěži žáků základch škol v Maďarsku pod názvem Sztárláb. 2.4 Spolupráce s rodiči žáků a dalšími subjekty Vzájemná součinnost s rodiči se odehrává zapojením rodičů do některých školních akcí (např. výlety, projekty, které se uskutečňují mimo školní budovu, účast na kulturních akcích 4

6 pořádaných školou, exkurze). Škola také úzce spolupracuje se sdružením SRPDŠ, který se schází pravidelně 2krát ročně vždy před třídními schůzkami a jehož členové kdykoli podle potřeby, během celého školního roku přenášejí na vedení školy připomínky a náměty od rodičů. Zákonní zástupci žáků mají samozřejmě možnost informovat se o prospěchu i chování či řešit jakékoli problémy svých dětí s vyučujícími, třídním učitelem, výchovným poradcem nebo ředitelem nejenom na schůzkách SRPDŠ, ale vždy, pokud je škola v provozu. Čas od času při různých vhodných příležitostech škola organizuje Dny otevřených dveří, které jsou hojně navštěvovány rodiči a ostatními lidmi. S důležitými provozními dokumenty i aktualitami ze školního života se může veřejnost seznámit také na webových stránkách školy (www.zs.zirovnice.indos.cz). Škola je pochopitelně v úzkém kontaktu se zřizovatelem Městem Žirovnice i Školskou radou, zřízenou ve smyslu zákona 561/2004 Sb. Nepostradatelné je i využívání služeb Pedagogicko psychologické poradny, jejíž pracovníci navštěvují v periodických intervalech naši školu nebo kam rodiče se svými dětmi zajíždějí samostatně. Škola spolupracuje také s Úřadem práce (IVP) v rámci přípravy na volbu povolání. Mezi další instituce, se kterými škola spolupracuje, patří městská knihovna, sportovní a kulturní zařízení města. Rodiče i nejširší veřejnost se může o práci školy dovědět řadu informací i z místního či regionálního tisku informujícího o nejdůležitějších událostech odehrávajících se ve škole nebo se školou nějak souvisejících. 3. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. Zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky i s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a tím pro postupné vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovní školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů. Je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků. 5

7 3.1 Zaměření školy Jsme jediná škola ve městě a jako taková chceme poskytnout všem žákům kvalitní základy vzdělání pro všechny směry dalšího vzdělávání na středních školách či odborných učilištích a zároveň je vybavit kompetencemi potřebnými pro plnohodnotný život svobodného občana v demokratické společnosti. Za spolupráce všech zaměstnanců školy směřujeme k vybudování školy zdravé, přátelské a otevřené schopnostem, potřebám, nápadům a chuti spolupracovat a podílet se na vytváření kvalitních vztahů a nabízející co nejširší rozvoj potřeb a zájmů všech žáků i zaměstnanců. Právě z těchto důležitých složek je tvořen i název našeho ŠVP SLUNCE. S skupina L lidé U učení N nápady C cíle E etika Pojetí ŠVP V našem ŠVP se i my připojujeme k vzdělávacím trendům, které směřují k rozvoji kompetencí, jež jsou nutnou součástí uplatnění žáků i jejich dalšího života. Vytvořili jsme si 9 základních pilířů, které se budou odrážet v obsahu vzdělávání, hlavních i dílčích cílech, metodách, přístupech ŠVP Slunce. 1. Kompetence, uplatnění v životě Chceme naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které jsou potřebné a uplatnitelné v životě. 2. Výuka cizích jazyků Důraz klademe na posílení výuky cizích jazyků (zejména angličtiny) jako prvního předpokladu volného pohybu osob v rámci Evropské unie. 3. Informační a komunikační technologie Budeme podporovat využívání informačních a komunikačních technologií nejenom při výuce Informatiky, ale i ve výuce všech ostatních vzdělávacích oborů. 4. Volba povolání, profesní orientace Zvláštní pozornost budeme věnovat uvědomělé volbě povolání, aby si žáci dokázali včas a správně rozhodnout profesní orientaci podle svých zájmů a předpokladů. 5. Osobní odpovědnost, pravidla Povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel Školního řádu a osobní odpovědnosti za jejich prospěch i chování. 6

8 6. Nadání, znevýhodnění,postižení Budeme věnovat péči jak žákům nadaným s cílem maximálně rozvíjet jejich talent, tak i žákům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním či žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 7. Tělesná zdatnost, zdraví Budeme podporovat žáky v rozvoji tělesné zdatnosti, péči o svoje zdraví i zdraví ostatních, dodržování bezpečnosti. 8. Hodnocení, reflexe Ukazujeme žákům jak hodnotit sebe i druhé, diskutujeme, argumentujeme. Podporujeme rozvoj zdravého sebevědomí. 9. Spolupráce, kooperace Učíme žáky spolupracovat, být součástí týmu, komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se Hlavní a dílčí cíle ŠVP Slunce Hlavní cíle, které školní vzdělávací program SLUNCE naplňuje, se ztotožňují s cíli, které jsou zapsány v RVP ZV a prolínají se též s jednotlivými kompetencemi, kterých má žák na konci základního vzdělávání dosáhnout (viz. kapitola Výchovné a vzdělávací strategie) 1) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - operovat s obecně platnými a užívanými termíny, znaky a symboly - pracovat s informacemi (vyhledávat, třídit, vybírat, uspořádat, použít ) - uplatnění informací v praxi 2) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. - myslet v souvislostech - pracovat s chybou - řešit problémové úkoly a situace 3) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - vyjadřovat svůj názor - respektovat názory druhých - rozvíjet schopnost komunikace (písemné, ústní ) - komunikovat v cizích jazycích 4) Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - spolupracovat s ostatními - tolerovat názory ostatních - hodnotit sebe i ostatní 7

9 5) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - uplatnit práva a být si vědom svých povinnosti - vést děti k rozvoji svých volních a charakterových vlastností 6) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. - rozvíjet sociální dovednosti - chápat základní ekologické souvislosti - učit pozitivnímu postoji k životu 7) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný - dbát na ochranu zdraví - vytvořit si kladný vztah k aktivnímu pohybu - rozlišovat nevhodné vlivy na zdraví 8) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit se žít společně s ostatními lidmi. - respektovat a tolerovat jiné kultury a národnosti - vést k úctě ke starším a ohleduplnosti ke zdravotně postiženým 9) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi, dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. - rozvíjet schopnost sebehodnocení - tvořit celoškolní strategii k volbě povolání - podchytit a rozvíjet zájmy žáků - brát ohled na možnosti žáků Klíčové kompetence Klíčové kompetence, které se navzájem propojují a prolínají s hlavními i dílčími cíli jsme v ŠVP Slunce rozklíčovali následovně. Jaká konkrétní dovednost podle našeho tvůrčího týmu náleží pod danou kompetenci je v následujícím textu. Strategie k naplňování klíčových kompetencí budou rozepsány v oddílu Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení - pracuje s textem - vyhledává a třídí informace - používá získané informace - rozlišuje podstatné a nepodstatné informace - snaží se o další sebevzdělávání - vyjadřuje své názory a myšlenky - volí vhodný způsob učení 8

10 - organizuje si svůj čas a režim dne - umí číst s porozuměním Kompetence k řešení problému - vyhledává, třídí a využívá informace - řeší problémy různými způsoby - hledá různé strategie a postupy při jejich řešení - obhajuje své řešení - rozporná a pochopí problémové situace - toleruje odlišná řešení, názory - uplatní výsledky daného řešení i za jiných okolností Kompetence komunikativní - komunikuje s vrstevníky, dospělými i ostatními lidmi - vyjadřuje se výstižně - komunikuje v cizím jazyce - využívá různé komunikativní prostředky - volí a používá vhodné způsoby komunikace - spolupracuje při učení - formuluje myšlenky v logickém sledu - naslouchá, vhodně reaguje a argumentuje - koncentruje svou pozornost - využívá slovní zásobu v rodném jazyce (písemný i ústní projev) - používá dostupné komunikační a informační technologie Kompetence sociální a personální - spolupracuje ve skupině - respektuje názory druhých - řídí skupinu, podřizuje se vedení, stává se rovnocenným partnerem - poskytuje pomoc znevýhodněným, postiženým - vytváří si zdravé sebevědomí - upevňuje pozitivní interpersonální vztahy, podílí se na nich - respektuje skupiny s různým sociálním postavením - toleruje jiné rasy a kultury - hodnotí sebe sama i ostatní - respektuje osobní vlastnictví - ovládá svoje chování, emoce - uspokojuje svoje potřeby, získává pocit sebeúcty Kompetence občanské - má kladný vztah k vlasti - zajímá se o dětní ve společnosti - ctí roli rodiny ve společnosti - toleruje jiné názory, osoby a kultury - chrání kulturní a historické tradice a zvyky, památky - respektuje zdravotně znevýhodněné či postižené občany - řídí se zákony demokratického státu - zná svoje práva a povinnosti - snaží se být právoplatným občanem - pečuje o přírodu,chrání ji a respektuje její zákony 9

11 Kompetence pracovní - má kladný vztah k práci - volí vhodný pracovní postup - odhaduje své pracovní možnosti - dbá na bezpečnost při práci - používá vhodné pomůcky a nástroje - chrání zdraví své i ostatních - organizuje a plánuje si svou práci - směřuje k výběru svého budoucího povolání - zdokonaluje se v práci - využívá poznatků z exkurzí či praktických činností - pracuje s ohledem na životní prostředí - využívá projektové, skupinové a individuální práce - adaptuje se na změněné pracovní podmínky 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje společné postupy, které se zároveň stávají i společnou strategií, která by měla přispět k rozvoji i naplňování klíčových kompetencí. Klíčové kompetence a jejich naplňování se může v řadě oblastí prolínat a propojovat, mělo by však stále tvořit základ pro další celoživotní učení a vzdělávání či orientaci v běžném životě Klíčové kompetence KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. STRATEGIE K NAPLŇOVÁNÍ KÍČOVÝCH KOMPETENCÍ - zadáváme témata k získání důležitých a potřebných informací - klademe otevřené otázky - využíváme problémové úkoly k rozvoji tvořivosti - vytváříme žákům podmínky k porovnávání (pokusy, laboratorní práce ) - pracujeme s chybou a učíme pracovat s chybou žáky - pěstujeme v žákovi vztah k celoživotnímu učení - vedeme žáky k plánování postupů při učení - vybíráme přitažlivá a zajímavá témata pro učení - učíme žáky řízené a kultivované diskusi - vedeme žáky k sebehodnocení - zaměřujeme se na aktivní dovednosti - učivo bereme jako prostředek k získání dovedností - vedeme žáky k rozlišování podstatných a rozšiřujících informací - uplatňujeme individuální přístup k žákovi 10

12 - respektujeme tempo žáka a jeho ind. možnosti - používáme nejrůznější pomůcky při výuce - vytváříme dostatečný prostor pro osvojení učiva KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - vedeme žáky k práci s informacemi z různých zdrojů - ověřujeme se žáky pravdivost a správnost informací - vytváříme různé problémové situace k nácviku praktického řešení - zadáváme úkoly z praktického života - podporujeme činnosti starších žáků směřované k mladším - vytváříme podmínky k tvořivému myšlení a tvořivé práci - rozvíjíme logické myšlení, komunikaci a spolupráci - využíváme moderní technologie při řešení problémů - nabízíme netradiční metody a způsoby řešení problémů - respektujeme názory druhých, hledáme optimální způsob řešení - zaměřujeme se na využití schopností a dovedností žáků při účasti v soutěžích či aktivitách školy - vedeme žáky k aktivní účasti na všech fázích činnosti, řešení problémů, aktivitách školy KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. - poskytujeme žákům dostatek prostoru k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů - rozšiřujeme slovní zásobu různými prostředky (výklady, knihovny, přednášky, diskuse, divadelní představení, recitace, referáty ) - využíváme různé formy komunikace včetně elektronické - prezentujeme výsledky své práce (projekty, počítačové prezentace, výstavy, koncerty, vystoupení) - podporujeme metody týmové práce - učíme žáky diskutovat, formulovat a obhajovat názory své argumentace - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i s ostatními dospělými ve škole i mimo ni - motivujeme žáky ke komunikaci v cizím jazyce - podněcujeme zájem o komunikaci v cizím jazyce (pobytové zájezdy, partnerská škola) - jdeme žákům vzorem v užívání spisovné češtiny, v hledání vhodných a výstižných výrazů 11

13 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. KOMPETENCE OBČANSKÉ Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. - používáme skupinovou práci žáků a vzájemnou pomoc při učení - střídáme role ve skupině - snažíme se o spolupráci mezi ročníky, stupni i místními školami (MŠ, ZUŠ ) - spolupracujeme s rodičovskou veřejností a dalšími institucemi - usilujeme o zapojení rodičů do činnosti školy - prezentujeme výsledky školní práce na veřejnosti (internet, ukázkové hodiny, Den otevřených dveří, vystoupení ) - učíme děti sociálním dovednostem, týmové práci - vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, jednání - zapojujeme starší žáky do organizace kulturních a sportovních akci pro mladší žáky - podporujeme žáky v utváření vlastních názorů a závěrů - stanovujeme pravidla chování ve třídách a kolektivech v souladu s ŠŘ a řídíme se jimi - využíváme pomoci a zkušenosti odborníků (VP, PPP, DP, PČP Ajax, Zdravé zuby, Dopravní výchova) - spolupracujeme s místními institucemi a složkami IZS - rozumně udělujeme výchovná opatření, hodnotíme - pomáháme žákům řešit jejich obtíže a problémy - netolerujeme soc. patologické projevy chování - využíváme pedagogickou diagnostiku - podporujeme žáky, jejich možnosti, svébytnost - vedeme žáky ke kladnému vztahu k přírodě, její ochraně - vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností - začleňujme uvědoměle žáky do společenství školy, obce, města, státu, Evropského společenství a jejich pravidel - usilujeme o toleranci a respekt žáků ke kulturním, národním i historickým tradicím - učíme žáky pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují KOMPETENCE PRACOVNÍ Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. - učíme žáky hospodařit s materiálem při práci - vedeme žáky k důslednému dodržování pravidel, bezpečnosti práce a ochrany zdraví - připravujeme žáky na jejich budoucí profesní orientaci - učíme plánovat pracovní postupy a strategie - nabízíme žákům jiná řešení pracovních postupů a společně hledáme možné cesty - zadáváme úkoly podle individuálních schopností dětí - oceníme úspěch při práci, chválíme - motivujeme žáky pro práci či další tvořivé činnosti - pořádáme exkurze, výlety, besedy (ÚP, odborníci ) - rozvíjíme dovednosti používat vhodné pracovní nástroje - rozvíjíme hodnocení i sebehodnocení žáků - poskytujeme prostor k realizaci vlastních nápadů - vypracováváme celoškolní plán k volbě povolání 12

14 3.2.2 Metody a formy výuky Organizace výuky a převládající formy práce učitelů, které povedou k naplňování klíčových kompetencí. Metody slovní: vyprávění, vysvětlování, výklad, přednáška, práce s textem, rozhovor Metody názorně-demonstrační: předvádění, pozorování, instruktáž, práce s obrazem Metody dovednostně-praktické: vytváření dovedností, napodobování, laborování, experimentování Aktivizující výukové metody: diskuse, dialog, řešení problémů, didaktické hry, metody inscenační Komplexní výukové metody: skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální výuka, frontální výuka, projektová a tematická výuka, výuka dramatem, učení v životních situací, brainstroming, myšlenkové a pojmové mapy, volné psaní, komunitní kruhy V rámci propojování různých metod a forem výuky se náš ŠVP bude inspirovat také těmito vzdělávacími koncepcemi, jejichž některé metody a formy výuky budeme využívat dle potřeby: Integrovaná tematická výuka, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Pedagogický konstruktivismus, Činnostní učení, Kooperativní vyučování, Otevřené vyučování, Začít spolu, Zdravá škola apod Řízení a organizace výuky Vyučování je organizováno ve vyučovacích jednotkách, tematických celcích, projektech či jiných způsobech. Vzdělávací témata jsou plánována a realizována v jednotlivých ročnících (jsou pro ně společné, propojují se). Výuka probíhá na 1. stupni a 2. stupni i v jejich vzájemné spolupráci mezi ročníky. K obsahu vzdělávání daném ŠVP si učitelé připravují také tematicko-časové plány, podle kterých realizují výuku a které jim zároveň slouží k orientaci v obsahu vzdělávání či naplňování klíčových kompetencí. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávání škola poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření kompetentní institucí a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního 13

15 vzdělávání. Žáci, u nichž nebylo provedeno některé z výše uvedených vyšetření a projevují se u nich obtíže nebo symptomy některých poruch, mohou být tolerováni při výuce či hodnocení jejich výsledků. Pro zahájení procesu vzdělávání těchto žáků je důležitá činnost poradenská, informativní či metodická, kterou poskytují nejen odborná pracoviště (PPP, SPC, SVP, Správou sociálního zabezpečení), ale i třídní učitelé a výchovný poradce Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce(vp), metodik školní prevence (MP), vedení školy, třídní učitelé i ostatní pedagogové ve vzájemné spolupráci. Spoluprái v rámci poradenství zajišťuje také PPP, ÚP popř. SPC či další kompetentní instituce. Škola nemá svého psychologa či speciálního pedagoga. Externě do školy dojíždí psycholog z PPP. Výchovný poradce i metodik školní prevence realizují konzultační hodiny podle potřeby žáků či rodičů. Výchovný poradce tvoří Plán výchovného poradce na každý školní rok s harmonogramem činností. Metodik školní prevence tvoří Minimální preventivní program taktéž na každý školní rok a doplňuje ho vyhodnocením každého roku. Zaměření poradenských služeb: Poradenské služby: kariérové poradenství (i žákům cizincům), poradenství zákonným zástupcům v různých oblastech ( SPU, volba povolání, soc.pat. jevy ) poradenství žákům v oblastí učebních postupů, strategií poradenství rodičům ve vzdělávání a výchově žáka poradenství při řešení školní neúspěšnosti (prevence, intervence) poradenství v řešení a prevenci sociálně patologických jevů, problémů s chováním poradenství v obtížných životních situacích poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků sociálně znevýhodněných poradenství ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků zajišťování a zprostředkování diagnostiky, orientační šetření Metodické, koordinační a informační služby: informace o školách, výběr a volba školy, vyplňování přihlášek, výstupní hodnocení poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odborníky či institucemi (ÚP,PPP, SPC, ÚVP, PČR. K centra ) metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s dětmi formace o možnostech pedagogické diagnostiky, intervence či prevence zjišťování zápisu dětí do 1. třídy šetření v oblasti školní zralosti shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči s přihlédnutím k zákonu o osobních datech vedení dokumentace, která obsahuje rozsah činnosti VP, MP informace o tvorbě IVP a další péči o děti se SPU koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu koordinace aktivit, besed, setkání pro žáky i rodiče v rámci různých oblastí 14

16 koordinace a metodické vedení pedagogů v oblasti sociálně patologických jevů, multikulturních rozdílů, rasismu, xenofobie atd Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) a žáci se zdravotním znevýhodněním ( zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) mohou být integrováni na naší ZŠ v případě, že je naše škola schopna zajistit kvalitní a odpovídající péči o tyto děti (asistent pedagoga, bezbariérový přístup, kompenzační pomůcky, snížení počtu žáků ve třídě apod). Škola má zkušenosti především s péčí o žáky se specifickými poruchami učení. V případě, že by měl žák jiný handicap, bude škola zvažovat všechna možná opatření, která by umožnila jeho integraci. Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním: Rodiče (zákonní zástupci) poskytují souhlas s odborným diagnostickým vyšetřením v některém z kompetentních institucí (PPP, SPC, aj.). Společně ve spolupráci s tímto poradenským zařízením a školou bude na základě diagnózy stanovena nápravná péče (pedagogická terapie) o tohoto žáka. Škola vydává rozhodnutí o zařazení žáka do nápravné péče, které podepisují zákonní zástupci žáka. Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem (u SPU také s dyslektickou asistentkou) tvoří individuální vzdělávací plán (dále IVP), ve kterém jsou stanoveny cíle a postup péče o žáka se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, viz. příloha a Koncepce poradenských služeb. Rodiče jsou s IVP seznámeni a tím se i zavazují ke vzájemné spolupráci se školou v rámci nápravy či kompenzace poruch žáka. V průběhu celé péče o tohoto žáka a záznamech o něm se pracovníci školy řídí zákonem o ochraně osobních údajů žáka. Komunikace mezi školou, rodinou a pracovníky pedagogicko psychologických poraden, SPC, SVP či jinými odborníky je dalším nezbytným prvkem v péči o tyto žáky, který naše škola považuje za velmi důležitý. Škola poskytuje odborně proškolené pracovníky (dyslektické asistenty), kteří se věnují reedukaci (v případě SPU). V případě jiného postižení se škola snaží rozšířit odbornou připravenost svých pracovníků v rámci typu postižení a jeho charakteru. Žáci, kteří jsou evidováni jako zdravotně postižení, mají jednu hodinu týdně (45 ) speciálně pedagogické (reedukace, nápravné) péče. Jsou zařazeni do menších skupin ( max. po třech) s žáky, kteří mají podobné obtíže. Žáci, kteří jsou evidováni jako zdravotně znevýhodnění, mohou mít také IVP, jeho zhotovení záleží na třídním učiteli, který je jeho tvůrcem. Vyučující přihlíží ve výchovně vzdělávacím procesu k charakteru obtíží žáka. Obtíže se tolerují a jsou brány v potaz při hodnocení výsledků žáka. 15

17 Škola vytváří žákům integrovaným vhodné podmínky ve škole, aby se mohli úspěšně vzdělávat a uspokojovat svoje sociální vzdělávací potřeby, věnovat se celoživotnímu vzdělávání a pracovně se uplatnit. Vzdělání žáků zdravotně postižených či zdravotně znevýhodněných probíhá formou individuální integrace do běžných tříd (SPU). U žáků s jiným typem zdravotního postižení postupuje škola podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. Pedagogičtí pracovníci uplatňují různé postupy a metody či jejich kombinace, které by umožňovaly rozvíjení potenciálu žáka, jeho rozumových schopností, sociální komunikace či specifických dovedností Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí Žáci sociálně znevýhodnění tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí (sociálního, kulturního nebo jazykového). Jsou to děti různých u nás žijících menšin, azylanti. Dále sem patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Ti jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy a je tedy nutné jim věnovat specifickou péči. V rámci péče o tyto žáky bude možné spolupracovat s těmito institucemi: PPP, SVP, SPC, Policie ČR, Správa sociálního zabezpečení, popř. ambasád, imigračních oddělení. Získávání potřebných informací zajistí nejen tato odborná střediska, ale také literatura, internet, akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podmínky vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí: Především třídní učitel se stane důležitým prvkem ve vzájemné interakci mezi žákem a školou. TU bude poznávat žáka, sledovat ho, pomáhat mu v adaptaci na nové prostředí. Bude volit adekvátní přístupy k žákovi, informovat vhodnou formou kolektiv vrstevníků o jiných kulturách či rodinných a společenských prostředích (v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova ). Škola nabídne podmínky, které budou napomáhat bezproblémovému průběhu výchovně vzdělávacího procesu, např.: individuální či skupinovou péči ( doučování daného předmětu) pomoc při zvládání nového jazyka (učitelé cizích jazyků, učitelé Čj) snížení počtu žáků ve třídě asistenta pedagoga netradiční výukové postupy komunikace s žákem, zpětná vazba specifické učebnice a materiály komunikace a spolupráce s rodiči pomoc při volbě povolání (poradenská pomoc) rozvíjení identity žáka v duchu dané minoritní kultury nabídka finanční podpory pro žáky z ekonomicky slabých rodin prevence sociopatologických jevů u dětí z ohroženého prostředí komunikace s těmito žáky pozitivní hodnocení a zpětná vazba spolupráce s rodiči, navázání kontaktu s rodinou žáka 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem se rozumí takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 16

18 v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Vyhledávání mimořádně nadaného žáka zajišťuje nejen odborné pracoviště PPP v rámci diagnostiky, ale také učitelé, kteří mají možnost žáka dlouhodobě pozorovat. Tito žáci mají specifické vzdělávací potřeby, kterým je nutno vyhovět, chceme-li zabezpečit rozvoj jejich osobnosti. Je nutné dítě vnitřně motivovat k rozšiřování základního učiva do hloubky, zejména v předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Zde se klade větší důraz také na připravenost učitele. Identifikace(vyhledávání) a výběr nadaného žáka na úrovni školy zahrnuje především tyto diagnostické prostředky: pozorování, rozbor školních výkonů, informace o zájmech žáka, hodnocení, komunikace se žákem a rodinou. Podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Školní podpora nadání Intervenční opatření: Akcelerace - nástup do školy před dovršením šesti let - nástup hned do 2. třídy - jednorázové přeskočení nebo opakované přeskakování ročníků v průběhu školní docházky - žák chodí na určitý předmět do vyššího ročníku - přestup do náročnější školy - ukončení výuky daného předmětu za kratší dobu a jeho návštěva na škole vyššího typu Obohacení (enrichment) - individuální vzdělávací plán - samostatné studium tématu v knihovně nebo domácím prostředí - projektové vyučování - portfolia evidence prací žáka - skupinová práce žáků - diskuze k probíraným tématům - prezentace znalostí a dovedností před třídou (samostatný projekt) - pomoc při výuce, doučování slabších žáků - exkurze, návštěvy zajímavého pracoviště - realizace iniciačních setkání (se zajímavou osobností) Mimoškolní podpora nadání: - zájmové útvary, kroužky - soutěže, olympiády Podpora v oblasti sociálních vztahů a osobnostních problémů nadaného žáka: Často se setkáváme se zvýšenou senzitivitou až přecitlivělostí těchto žáků, sklony k perfekcionismu, výkyvy v chování, neadekvátním sebeobrazem žáka, introverzí. Jejich nadání se tak v oblasti sociálních vztahů může stát překážkou. Proto je nutné, aby se s těmito žáky pracovalo především na rozvoji pozitivních vztahů k okolí. Např. v rámci osobnostně sociální výchovy je vedeme k toleranci, empatii, vnímavosti a pomoci druhým lidem. Dalším problémem může být neschopnost žáka učit se. To se může stát především v pozdějším věku, kdy si dítě jen s obtížemi osvojuje nějakou metakognitivní strategii, která mu pomáhá v systematizaci a třídění poznatků. Úkolem pedagoga je také to, aby se nadané dítě zvolilo vzdělávací strategii a styl učení. 17

19 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata v sobě zahrnují klíčové kompetence, k jejichž vytvoření se snažíme žáky vést po celou dobu školní docházky. Obsah průřezových témat můžeme najít a zároveň integrovat téměř ve všech vzdělávacích oblastech, předmětech i ročnících. Oblasti průřezových témat jsme zpracovali dvojím způsobem. Na 1. stupni ZŠ budou mít průřezová témata svoji samostatnou hodinu jednou týdně, která má svůj název Náš svět. V rámci této hodiny a její náplně mohou být realizovány třídní, ročníkové i školní projekty. Obsahy se ale prolínají i s dalšími vyučovacími předměty, v jejich obsahu mohou být zastoupeny. Záleží na jednotlivých učitelích, jak výuku průřezových témat pojmou. Obsah těchto hodin bude rozepsán v učebních osnovách, jejichž součástí průřezová témata jsou. Na druhém stupni ZŠ budou průřezová témata integrována jako složka dalšího předmětu. Pro průřezové téma environmentální výchova je určen koordinátor, který bude mít za úkol vytvářet plán EVVO, zaznamenávat a koordinovat činnosti spojené s EVVO, podávat informace ostatním učitelům apod Zpracování průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. psychohygiena, komunikace, role a situace. Osobnostní a sociální výchova navazuje na vzdělávací obsah této oblasti a prohlubuje jej. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to zejména k Výchově k občanství a k jejím částem Člověk ve společnosti a Člověk jako jedinec. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se praktickým dovednostem spjatým s uvedenými tématy. Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. 18

20 Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž výrazně přispívá k oblasti Člověk a svět práce, zejména vybavením dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Průřezové téma Výchova demokratického občana má interdisciplinární a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje hodnotový fenomén reprezentující syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, přičemž tato orientace není samoúčelná, ale má vyústit ve způsobilost konstruktivně řešit problémy. To znamená řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, nýbrž i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako Laboratoř demokracie. V ní budou žáci více motivováni k diskusím a projevům svých názorů a budou si tak moci vyzkoušet, co obnáší demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení. Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. V oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech reflektujících vztah k domovu a vlasti. Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi. Tu je třeba chápat jako princip prostupující celým základním vzděláváním, který podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě. Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve výuce se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v 19

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

Škola zdravého životního stylu

Škola zdravého životního stylu Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I. verze Škola zdravého životního stylu Č.j. ZŠHOR/594/07 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, Křídla 52, 592 31 Nové Město na Moravě tel: 566 615 793, IČO 75021421 Obsah: 1 Identifikační

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

PŘEHLED PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT, TEMATICKÝCH OKRUHŮ A PŘÍNOSŮ PT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (PT) PŘÍNOSY PT

PŘEHLED PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT, TEMATICKÝCH OKRUHŮ A PŘÍNOSŮ PT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (PT) PŘÍNOSY PT 3.4 Průřezová témata Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY:

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY: ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ADRESA Strachotice 71, 671 29 ŘEDITEL Mgr. Karla Marešová KAPACITA ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

Pokrytí průřezových témat

Pokrytí průřezových témat Pokrytí průřezových témat 1.1 Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A M I M O Ň, M Í R O V Á 8 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více