VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Marie Vašinová Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí Diplomová práce 2013

2 Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí Diplomová práce Bc. Marie Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Praha Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Developmental trends in company management of hotel services at present economical environment Master s Dissertation Bc. Marie Vašinová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: Praha Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze Bc. Marie Vašinová

5 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Věře Levičkové, Ph.D., za čas a cenné rady, které mi trpělivě poskytovala při zpracování mé diplomové práce na téma Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí.

6 Abstrakt VAŠINOVÁ. M Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. [Diplomová práce.] Praha: VŠH, s. Tato diplomová práce charakterizuje vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. V teoretické části jsou popsány zejména moderní styly řízení, typy provozování hotelových zařízení a marketingová strategie hotelu. Analytická část se zabývá především revenue managementem jako komplexním manažerským přístupem k řízení za účelem optimalizace příjmů v hotelu Prestige. Profil hotelu je podrobně charakterizován provedenou situační analýzou, která obsahuje PEST analýzu, Porterovu analýzu a analýzu SWOT s podrobným marketingovým mixem. Na základě analýzy výsledků dosažených hotelem jsem navrhla vhodná opatření a možnosti zvýšení efektivnosti revenue managementu. Klíčová slova: řízení, revenue management, marketing, optimalizace

7 Abstract VAŠINOVÁ M Developmental trends in company management of hotel services at present economical environment. [Thesis]. Prague: Institute of Hospitality Management. This thesis describes the trends in the management of hotel s services in the current economic environment. The theoretical part describes particular modern management styles, types of operation of hotel facilities and marketing strategy. The analytical part is mainly engaged in revenue management as a comprehensive managerial přístupek management to optimize revenue at Prestige. Profile hotel is characterized in detail conducted situational analysis that includes PEST analysis, Porter's analysis and SWOT analysis with a detailed marketing mix. Based on the analysis results achieved hotel I propose appropriate measures and ways to increase the effectiveness of revenue management. Keywords : management, revenue management, marketing, optimization

8 OBSAH OBSAH... 8 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Vývoj hotelnictví a vize do budoucna Typy provozování hotelových zařízení Organizační struktura TOP management Provozní management Moderní trendy v řízení hotelu Outsourcing Benchmarking Revenue Management a Yield Management Total Quallity Management - TQM Management by Objectives - MBO Customer Relationship Management - CRM Property Management System - PMS Green Management Budoucnost managementu Marketing hotelu Podstata marketingu Internetový marketing Prezentace hotelu Rezervační systémy Cestovní kanceláře... 29

9 1.6.3 Cestovatelské severy Profily na sociálních sítích Konkurenceschopnost podniku Konkurenční strategie podniku Strategické analýzy SWOT analýza Porterova analýza 5 sil ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika turistického regionu Znojmo Představení a charakteristika hotelu Prestige Stravování formou Vitální kuchyně Klientela hotelu Marketingové aktivity hotelu Prestige Marketingový mix SWOT analýza PEST analýza Porterova analýza Informační technologie hotelu Prestige Oblasti působení RM v hotelu Prestige Kritéria pro zavedení RM Techniky RM NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY TABULKY A GRAFY... 74

10 ÚVOD Cestovní ruch je významnou součástí národního hospodářství České republiky i světa. Zahrnuje služby v oblasti ubytování, gastronomie, zábavy, péče o tělesné a duševní zdraví, cestování a turistiky. Základní strategií hotelového managementu je vytvoření a udržování konkurenční výhody. Oproti jiným odvětvím je v hotelových službách podstatně těžší si udržet konkurenční výhodu. Nelze ji chránit patenty, a proto je možné ji snadno napodobovat a kopírovat. Cílem každého hotelu je dlouhodobá maximalizace zisku. Ústřední problémy prosperování hotelu řeší vrcholový management. Ten formuluje podnikové cíle a strategie směřující k jejich dosažení a provádí strategická řízení. Prosperující hotel musí být veden vzdělanými lidmi, schopnými manažery a potřebuje loajální a výkonné zaměstnance. Manažer hotelu volí vhodný motivační systém, umí vycházet s lidmi, řídí je a hodnotí, vyvaruje se konfliktů a v případě nutnosti je vhodně řeší. Vlastností dobrého manažera je udržet tým v chodu tak, aby dosahoval optimálních výkonů. Dobrý manažer má schopnost předvídat budoucnost, zná dobře současné i nadcházející trendy a umí je úspěšně využít. Jsou důležité i ty znalosti, které manažer získal i v jiných oblastech mimo hotelnictví. Žádaná je schopnost předvídat, kam se situace může vyvíjet následovně a jaké následky může mít pro hotel. Úkolem manažera je pozitivně řídit poptávku a nabídku, ovlivňovat hladinu načasování a jejího složení. Toto řízení nemůže dobře fungovat bez koordinace a vzájemné sounáležitosti. Proto veškeré činnosti v hotelu musí být věcně a finančně propojeny. Vývoj poptávky je rizikový a do jisté míry nejistý, podobně jako je nejistá budoucnost. Konkurence je široká, proto není cílem ceny pouze snižovat, ale důležitější je přijít se strategií, která bude hledat nové způsoby prodeje a propagace. Hlavním cílem managementu je zvýšit pravděpodobnost úspěchu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu projektu, který by mohl razantně ohrozit finanční stabilitu hotelu a mohl by vést až k jeho úpadku. V krizové situaci je pro hotel nejdůležitější, aby manažer nepodléhal panice a chápal krizi jako výzvu, se kterou je nutné se co nejrychleji vypořádat. Krizová situace může v hotelu zapříčinit velké změny, ke kterým by se manažer za běžných podmínek neodhodlal. V roce 2008, kdy vypukla ve Spojených státech amerických hypoteční krize, 10

11 která hluboce zasáhla finanční trhy prakticky po celém světě, zaznamenal sektor služeb hotelnictví a cestovního ruchu velké změny v chování návštěvníků. V důsledku krize došlo k značnému poklesu poptávky, která představovala zlom v preferencích spotřebitele. Ovlivnila spokojenost zákazníků, jejich citlivost na ceny a postupně se začala měnit oblast marketingového výzkumu. Dopad na ubytovací kapacity v České republice byl obrovský. Hotely šly s cenami razantně dolů a začaly se cenově podbízet. Sílily tlaky cestovních kanceláří a internetových prodejců, kterými byl trh přesycen. Razantní snižování cen současně vedlo ke snižování spotřeby. V současnosti krize představuje značně silný motivační faktor, který vede k restrukturalizaci a konsolidaci trhu, eliminování neefektivních podniků z trhu a celkovému zvyšování konkurenceschopnosti. Pro podnik to může znamenat mimo momentální negativní dopady i silný pozitivní potenciál. Na druhou stranu je pravděpodobné, že během několika let bude trh cestovního ruchu těžit z dopadu restrukturalizace, kterou světová krize nastartovala. Pro obor hotelnictví by to mohlo znamenat intenzivní rozvoj nových technologií, procesů a nových trendů v řízení, jež zásadně poznamenají a přeorganizují trh cestovního ruchu. Dnes již není možné dosáhnout dlouhodobé prosperity bez kvalitního managementu a úspěšné marketingové strategie. Tématem této diplomové práce jsou Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. Toto téma jsem si zvolila zejména pro svůj osobní zájem v oblasti moderních trendů řízení. Pro analýzu a následnou aplikaci vlastních návrhů a doporučení jsem si vybrala znojemský hotel Prestige. V teoretické části jsem na základě informací získaných během studia na vysoké škole a s využitím odborných publikací charakterizovala obor hotelnictví, marketingovou propagaci a zaměřila jsem se především na charakteristiku moderních trendů v řízení. V praktické části jsem se zaměřila na hotel Prestige a popsala jeho marketingovou strategii, styl řízení, náplň práce nové revenue manažerky a následně navrhla vhodná opatření k oživení. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Vývoj hotelnictví a vize do budoucna,,hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty. Vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. Člení se do pěti tříd. 1 České hotelnictví zaznamenalo za posledních 20 let prudký rozvoj. Po roce 1991 začala postupně narůstat nová příjezdová vlna zahraničních turistů. Na počátku 90. let 20. století stojí privatizace, výstavba nových hotelů, nástup velkých hotelových řetězců na trh a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu služeb. Díky vstupu velkých hotelových řetězců na český trh zaznamenalo naše hotelnictví výrazný rozvoj. Hotelové řetězce poskytovaly vyšší evropské a světové standardy, nabízely kvalitní a široké spektrum služeb. Díky vstupu moderních technologií se radikálně změnily i nároky kladené na zaměstnance. Za posledních dvacet let se zvýšil i celkový počet hotelů. V rámci rozdělení kategorie a klasifikace ubytovacích zařízení získává host informace o tom, jakou kvalitu lze od poskytovaných služeb hotelu očekávat. Čím vyšší je klasifikace hotelu, tím vyšší by měla být současně i kvalita poskytovaných služeb a v neposlední řadě také celková cena ubytování. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice se stala součástí mezinárodního systému Hotel-stars Union. V České republice platí již řadu let jednotný systém klasifikace. Klasifikační znaky se udělují na tři roky a v rámci ubytovacího zařízení jim může být přiděleno maximálně 5 hvězdiček. V současné době evidují ubytovací zařízení a gastronomické podniky téměř 120 tisíc zaměstnanců. 2 Díky neustálému nárůstu cestovního ruchu se bude nadále rozvíjet i samotné hotelnictví. Lidé budou více využívat svůj čas pro volnočasové aktivity a relaxování. Trendy v návštěvnosti ubytovacích zařízení za několik posledních let ukazují, že porostou 1 Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/getmedia/d2e0a d5b-a0e e1a82c/oficialni-jednotna-klasifikace-cr pdf> 2 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s. ISBN

13 nároky zákazníků na kvalitu ubytování a poskytovaných služeb. Poroste zájem o ubytování v hotelech vyšších tříd a zřetelně vzroste poptávka po turisticky atraktivních lokalitách. 1.2 Typy provozování hotelových zařízení Základním úkolem při zahájení podnikání v tomto oboru je jednoznačně zvolit vhodný způsob řízení. Podnikatel se rozhoduje mezi čtyřmi základními způsoby: 1. Rodinný hotely 2. Smlouva o řízení 3. Pronájem hotelu 4. Franchisingová společnost Rodinný hotel Jedná se o nezávislý hotel, který není vázán na hotel jiný. Má svobodu při rozhodování. Nejčastějším modelem je vedení vlastníky hotelu. Používají jej majitelé, kteří se chtějí přímo či nepřímo podílet na řízení. Využívají k tomu vlastních schopností, dovedností, intuicí a rozhodují se na základě svých zkušeností. Tento styl podnikání je vhodný pro malé a střední hotely. Nejčastějšími nevýhodami tohoto typu řízení je slabý marketing, nedostatečné know-how a užší segment zákazníků. To má negativní dopad na chod hotelu a v neposlední řadě na nižší ziskovost. Na druhou stranu má majitel k hotelu hlubší a zároveň i bližší vztah a kontakt se zaměstnanci. Smlouva o řízení Hotel je řízený provozovatelem, vlastník hotelu si najímá manažerskou společnost za účelem řízení hotelu a odvádí jí pravidelné % ze zisku. Je to velmi populární a osvědčená metoda řízení. Smlouva o řízení se používá v situacích, kdy majitel má dostatečné investice, ale není dostatečně kvalifikovaný v řízení a od svého vkladu očekává odpovídající návratnost investic. Najímá si tedy oprávněnou manažerskou společnost, která zaručí majiteli dostatečné podmínky k zajištění předpokládané rentability. 13

14 Pronájem hotelu Pronájem hotelu má nejvíce odlišností od dvou předchozích stylů řízení. Vlastník hotelu nemá prakticky žádnou pravomoc při rozhodování. Tento model je pro majitele značně nevýhodný. Mnoho nájemců si pronajatého hotelu neváží a nemají k němu vybudovaný vztah. V případě neúspěchu a následného vypovědění smlouvy majitel riskuje znehodnocení, poškození a ztrátu dobrého jména hotelu. Tím vznikají problémy týkající se dalšího provozu hotelu a případného neúspěchu dalšího nájemce. Franchisingová společnost Vlastník objektu si prostřednictvím smlouvy koupí tzv. licenci, jde o používání jména a know how již zaběhlé společnosti na trhu. Podstatou je služba, která se opírá o těsnou a neustálou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků. Na jedné straně stojí franchisor a na druhé straně franchisant. Franchizor zabezpečuje franchisatnům právo a současně jim zadává povinnosti provozovat obchodní činnost ve shodě s jeho koncepcí. Tato forma je vhodná pro ty, kteří se chtějí hospodářsky osamostatnit, přičemž nechtějí riskovat start do neznáma. Koupí takovéto franchisingové licence se kandidát franchisingu stává partnerem franchisingové společnosti. Podniká pod společným a zavedeným jménem na trhu. Franchising kombinuje přednosti velkého podniku (hotelového řetězce), výhody malé firmy (hotelu) a tržní sílu s vlastní iniciativou. 1.3 Organizační struktura Organizační struktura je velmi důležitým a neodmyslitelným nástrojem při řízení podniku. Je to souboru úkolů a formálně pracovních vztahů vytvořených k využití předností specializace. Vytváří specifický rámec vertikální a horizontální koordinace navržený tak, aby se sjednotily specializované části. Prostřednictvím dobře zvolené organizační struktury je práce v hotelu vedena daleko snadněji a efektivněji. Výběr vhodné struktury posiluje výkonnost podniku. Organizační struktura vychází z objemu a náplně hotelového provozu, je závislá především na jeho velikosti. Bude proto jednoduchá u malých hotelových zařízení a složitější u středních a velkých hotelů. Cílem je vytvořit organizační strukturu co nejjednodušší, přehlednou, vyjadřující co nejpřesněji 14

15 rozdělení práce, dělbu odpovědnosti a pravomocí. V menším hotelu se používá tzv. funkcionální organizační struktura a ve velkém hotelu tzv. divizní organizační struktura. Funkcionální organizační struktura funkčně specializované organizační útvary, které mají odpovědnost za plnění stanovené funkce a mají k tomu odpovídající oprávnění. Divizní organizační struktura každá organizační struktura má svoji divizi, která vytváří svoji vnitřní organizační strukturu. Ta je tvořená vnitřními specializovanými organizačními jednotkami. Každá divize má vytyčený cíl, kterého chce dosáhnout a vychází z cíle celé organizace TOP management TOP managementem označujeme nejvyšší vedení společnosti. Jedná se o pozice na úseku ředitele: generální ředitel, asistent ředitele, sekretářka ředitele, právník, ekonomický ředitel, obchodní ředitel, prodejní a marketingový ředitel, finanční ředitel, personální ředitel a ředitel jakosti. Základní povinností manažerů je řízení, kontrola a pravidelné hodnocení podřízených zaměstnanců. V zájmu produktivity práce zaměstnanců je, co nejlépe a nejefektivněji organizovat rozdělení práce, vytvářet vhodné pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost práce. Zaměstnanec musí dodržovat pracovní kázeň a pracovní nasazení. Povinností managementu je rozvíjet odbornou kvalifikaci zaměstnanců, uspokojovat jejich potřeby a dodržovat právní předpisy a nařízení Provozní management Úkolem tohoto úseku je zajistit hotelu každodenní plynulý a bezproblémový chod. Provoz hotelu zajišťují tři základní úseky: Ubytovací úsek Stravovací úsek Technický úsek 15

16 Ubytovací úsek Ubytovací úsek se dělí na dva základní útvary - část příjmu (recepce, front office) a část lůžkovou (housekeeping). V obou probíhá poskytování služeb, jež jsou nejzákladnější úlohou hotelu. Front office je příjmová část hotelu, zde probíhají rezervace pokojů a jejich prodej a přijímají se zde objednávky na doplňkové služby a prodej drobných předmětů, suvenýrů a provádí se zde následné zúčtování s hostem. Činnost lůžkové část je zaměřena na samotné ubytování hosta. Jedná se o přípravu pokoje k ubytování, předání pokoje hostu, obvyklý úklid v době ubytování, zajištění bezproblémového chodu pokoje během pobytu hosta a následný celkový úklid pokoje na konci každého pobytu. Současně sem patří také generální úklid pokojů včetně údržby společných prostor, dezinfekce a dezinsekce. Tyto činnosti se provádějí podle stanoveného časového plánu. Stravovací úsek V čele stravovacího úseku stojí tzv. Food and Beverage manažer. Hlavním úkolem úseku je poskytovat stravovací služby hotelovým hostům. Náplní práce F&B manažera je především vytvářet rozpočet tržeb a nákladů, kontrolovat dodržování hygienických norem, ve spolupráci s šéfkuchařem sestavovat jídelní a nápojový lístek, určovat cenovou skladbu podávaných pokrmů, sledovat nabídku dodavatelů a porovnávat jejich ceny a podmínky spolupráce. Technický úsek Technický provoz zabezpečuje technická zázemí hotelu. Tento úsek bývá zpravidla nedoceněný, je nejméně vidět, ale bez jeho dokonalého fungování je provoz nemyslitelný. Zabezpečuje bezvadné fungování dodávek energie, bezporuchový chod strojů, zařízení a dodávku vody. Technický úsek v hotelu zahrnuje například kotelnu, klimatizační zařízení, garáže a parkoviště. 16

17 1.4 Moderní trendy v řízení hotelu Neustále se rozvíjející trh cestovního ruchu nabízí hotelovým službám nepřeberné množství způsobu řízení. Ty centralizují činnost jednotlivých úseků provozu v jeden celistvý prosperující podnik. Mají vysokou organizační, informační a úspornou funkci. Nové manažerské koncepce jsou založeny na procesním přístupu řízení, jehož primárním principem je neustálé zdokonalování podnikových procesů. V poslední době se stále více rozšiřuje. Procesní management je způsob řízení, který systematicky identifikuje podnikové postupy a jejich atributy, vytváří podmínky pro jejich efektivní průběh, koordinaci, měření a neustálé zlepšování, jehož výsledkem je kvalitní produkt integrující požadavky zákazníka a podnikovou strategii. V současné době nabízí moderní management různé způsoby řízení a vedení lidí, díky kterým je dosahováno požadovaných výsledků v hotelnictví Outsourcing Outsouricng představuje jednu z nejpoužívanějších metod řízení. Důvodem užívání outsourcingu je vyčleňování určitých podnikových činností z podniku a následně jejich zajištění u jiné firmy, která je k tomu adekvátní tzv. externího poskytovatele služeb. Podnik se rozhoduje mezi variantami - zda vyrobit nebo zda nakoupit. Příčin využívání outsourcingu je celá řada a jejich důležitost se mění v závislosti na době, oboru či postoji jednotlivých hodnotitelů. Mezi nejdůležitější plusy outsourcingu zařazujeme především možnost zaměřit se na hlavní činnost podnikání. Při rozhodování, zda využít těchto externích služeb v hotelnictví, je nutné zhodnotit otázky pro a proti, zda je pro nás tato služba výhodnější od jiného dodavatele nebo zda ji jsme schopni uskutečnit za nižší náklady sami. 3 Outsourcing má své výhody i rizika. Je jednou z možností, jak snížit náklady. Aspekt snižování nákladů je důvodem, proč se podniky snaží zeštíhlovat své vlastní struktury a 3 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu, 4. přepracované vydání. Praha: MAG Consulting, spol. s r.o., s. ISBN

18 zbavují se dílčích činností, které je možné efektivněji obstarat jinde. Vedle snížení nákladů dochází i k tomu, že podnik sám se může více koncentrovat na své klíčové činnosti. A díky odbornosti poskytovatele této nakupované služba může současně dojít ke zvýšení jejich kvality. Využívání této externí služby má několik podstatných výhod, jedná se o snížené mzdové náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zvýšenou úroveň a konkurenceschopnost hotelu, zlepšení procesu organizace, zvyšuje flexibilitu hotelu a snižuje rizikovost podnikání. Naproti tomu nevýhodou zavedení této služby je otázka, zda je dodavatel schopen zajistit stabilitu poskytované služby ve stanoveném čase a zda má předpoklady pro její další rozvoj Benchmarking Jedná se o metodu srovnávání, kdy je možné srovnávat jak výkonnost jednotlivých podniků, tak používané praktiky, procesy a postupy. Benchmarking je jedním z nástrojů strategického managementu. Hlavním cílem benchmarkingu je stavět na úspěšných zkušenostech ostatních podniků místo znovuobjevování již známých skutečností. Je tedy vhodné sledovat parametry výrobků a služeb u nejlepších konkurentů v tomto odvětví a připravit postup na zlepšení, aby se podnik dostal na úroveň těchto konkurentů. Benchmarking je způsob managementu, kterým se zdůrazňuje neustálé zlepšování konkurenceschopnosti. Je to ideální nástroj efektivnějšího využívání zdrojů, redukce nákladů a zlepšení kvality. Obecně pak můžeme benchmarking označit jako referenční bod pro měření rozdílných výkonů podniků. Postupem času je benchmarking považován za nejefektivnější nástroj zvyšování výkonnosti podniku. Benchmarkingový cyklus 1. Specifikace oblastí benchmarkingu a stanovení cílů 2. Mapování profilu služeb a formulace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 3. Sbírání a zpracování dat 4. Porovnávání ukazatelů a vyhodnocení nejlepšího řešení 18

19 5. Analýza procesu porovnávání s nejlepšími konkurenty a identifikování rezerv vlastního výkonu 6. Akční plány k zavedení změn a jejich postupná realizace 7. Zhodnocení procesu a vyhodnocení dosažených výsledků Revenue Management a Yield Management Prvopočátky jsou připisovány americké letecké společnosti American Airlines, která vytvořila systém zajištění maximální výnosnosti kapacit při každém letu. Hlavní myšlenkou zavedené strategie byl fakt, že prázdné sedadlo v letadle má pomíjivou povahu a po vzlétnutí letadla je již neprodejné. Proto vznikla myšlenka prodat volné sedadlo za co nejvíce optimální cenu, tedy takovou cenu, kterou stanovil rezervační systém v závislosti na času a datu odletu. Revenue management (dále jen RM) je speciální součást řízení hotelu zaobírající se analýzou a plánováním obchodní strategie. RM analyzuje rezervační zdroje a kanály, pomocí kterých hotel rezervace od klientů získává, sleduje průměrnou cenu za ubytování, obsazenost hotelu, celkové výnosy z ubytovacích služeb a v neposlední řadě také cenovou politiku konkurenčních hotelů. Na principu informací dosažených těmito analýzami následně plánuje vlastní cenovou politiku, preferované cesty prodeje, identifikuje silné a slabé stránky hotelu a udává jeho obchodní strategii tak, aby se hotelu podařilo co nejlépe dosáhnout stanoveného cíle a co možná největších tržeb a zisku. Hlavním cílem je stanovit reálnou prodejní cenu s ohledem na ekonomické výsledky hotelu pomocí kombinace znalostí prostředí hotelu, konkurenceschopnosti a předvídatelnosti. Při sestavování prodejních cen hotelových pokojů je nutné respektovat mnoho ekonomických a analytických výsledků, které byly zpracovány k tomu, aby bylo možné sestavit reálné prodejní ceny co nejoptimálněji. Revenue management operativně nahlíží na mnoho různých podnětů, které k tomuto řízení patří, např. se jedná o nenadálé situace, neplánované akce, kampaně třetích stran a podobně. Yield management je speciální součást řízení hotelu, který operuje s výstupy revenue managementu, rozšiřuje analytickou činnost všech tržních segmentů, zkoumá 19

20 znaky opakujících se situací v poptávce a následně je používá k dalšímu vývoji předpovědi poptávky v budoucnu. Řeší otázku problematiky prodeje, především cenových a prodejních taktik a strategií, marketingu, personálního a tréninkového řízení lidských zdrojů, které v generované tržbě a vlivem svého konání a jednání podstatně celý proces ovlivňují. Up selling Up-selling je druh prodejní činnosti, který má za cíl směřovat prodejce k prodeji kvalitně lepší služby, pokoje nebo menu, než byla původní nabídka. Jako příklad lze uvést nabídku prodloužení pobytu ubytovaným hostům, prodej dvou samostatných pokojů pro rodiče a děti, vyzdvihnout před hostem výhody apartmánu před klasickým dvoulůžkovým pokojem. Up-selling je velmi atraktivní a zajímavý způsob, jak jde dosáhnout lepších výsledků. Podstatou je plně využít příležitosti, což vede k vyšším celkovým tržbám a celkovým příjmům za každého hosta. Cross-selling Cross-selling označovaný jako doplňkový prodej je ideální možností, jak lze zvýšit tržby. Nejčastějšími místy pro aplikaci cross-sellingu jsou recepce nebo concierge, restaurační a kongresová část nebo wellness prostory. Doplňkový prodej kompletuje ucelenou nabídku služeb k základní poptávce Total Quallity Management - TQM Tato metoda byla poprvé formulována v USA v roce Aplikaci TQM v Evropě zavedla v roce 1988 nezisková Evropská nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management EFQM). Jejími zakladateli bylo 14 významných evropských firem. TQM lze charakterizovat jako filosofii, která systematicky a důsledně uplatňuje v rámci podnikové struktury metody, které jsou zaměřeny na jakost a spokojenost zákazníků. Je osvědčeným nástrojem managementu a úspěšnosti při řízení kvality, ale musí se s ním pracovat trvale, nejde o nárazovou záležitost. Model umožňuje při pravidelné evidenci a každoročním sebehodnocení vyškolenými hodnotiteli srovnávat, 20

21 čeho organizace za uplynulý rok dosáhla, a zároveň ji porovnat s konkurencí i s partnery hotelu. Cílem TQM je zvyšování produktivity za současného zvyšování jakosti a snižování ztrát z nejakostní výroby, to vše za předpokladu rostoucí spokojenosti zákazníků. Základem modelu EFQM je osm koncepcí kvality, které jsou aplikovatelné ve všech ekonomických odvětvích a bez ohledu na velikost organizace. 1. Orientace na výsledek 2. Zaměření na zákazníka 3. Vedení a stabilita cílů 4. Řízení na základě procesů a faktů 5. Zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj 6. Trvalé vzdělávání, zlepšování a inovace 7. Rozvoj partnerských vztahů s okolím 8. Sociální odpovědnost Model TQM je poměrně jednoduchý, avšak s velmi náročnou aplikací do podniku. Pochopit a přijmout jeho zákonitost je hlavním úkolem vrcholového managementu podniku Management by Objectives - MBO Management by Objectives je označován jako management řízený podle cílů podniku. Využívá se ke zjednodušení formulace, sladění, harmonickému plnění a kontrole soustavy podnikových cílů. Jde především o změny soustavy cílů tak, aby realizace každého částečného cíle hotelu podporovala dosažení nejvyšších cílů organizace. Důležitým faktorem je, aby management i zaměstnanci souhlasili a ztotožňovali se s cíli organizace. Výhodou zavedení MBO je neustálá motivace a koordinace zaměstnanců pro dosahování cílů organizace. Cíle nejsou stanovovány pro celý podnik jednotně, ale každý úsek si stanovuje formou rozkladu své vlastní cíle, které jsou současně v souladu s cíli celé organizace. Tento nástroj umožňuje objektivní hodnocení výkonnosti každého úseku. Podporuje motivaci ke zlepšení individuálního výkonu každého zaměstnance a 21

22 v neposlední řadě umožňuje identifikovat problémové oblasti vzhledem ke stanoveným cílům. Na druhou stranu je tento styl řízení poměrně náročný, ať už se jedná o časovou náročnost, administrativní záznamy nebo obtížnost při stanovování dlouhodobých cílů Customer Relationship Management - CRM Management je zaměřený na řízení vztahů se zákazníky. Cílem CRM by mělo být vytvoření takových vztahů se zákazníky, které jsou prospěšné pro hotel. Přístupy CRM představují soubor technik, které umožňují dosáhnout lepší pochopení chování zákazníka a lepší přístup ke konkrétnímu zákazníkovi. CRM je strategie podnikání, ve které by výsledky měly optimalizovat užitek, výnosy a především spokojenost zákazníka, a to vytvářením zákaznických segmentů. CRM v podstatě představuje myšlenkové nastavení celého podniku spolu s navrženými podnikovými procesy tak, aby zaujaly a udržely zákazníky a nabídly jim kvalitní servis. Je možné říci, že CRM zahrnuje veškeré procesy, které mají přímý kontakt se zákazníkem v oblasti marketingu, obchodu a servisních aktivit. Pro převážnou většinu organizací představuje proces výrazné vnitřní změny. CRM představuje v první řadě součást celkové strategie firmy zaměřené na poznávání zákazníků, posílení jejich loajality, podnícení jejich zájmu o další služby a produkty či zvolení skupiny nejproduktivnějších a nejziskovějších zákazníků, kterým následně poskytne speciální péči Property Management System - PMS V první polovině 80. let 20. století se ve všech odvětvích včetně cestovního ruchu začaly postupně rozvíjet informační technologie. První používání informačních technologií je spojováno se zaváděním rezervačních a recepčních systémů do hotelových provozů. Koncem 90. let 20. století prorazily informační technologie globálně do služeb cestovního ruchu a krok za krokem získávaly na důležitosti a významu. V první řadě došlo ke zvýšení efektivnosti provozování podniků cestovního ruchu, rychlosti přenosu informací, komunikace a řízení. Informační technologie dnes neodmyslitelně patří k provozování hotelu a i přes některá omezení či negativa lze s naprostou jednoznačností říci, že 22

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Marie Vašinová Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí Diplomová práce 2013 Vývojové trendy v řízení podniků

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více