VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Marie Vašinová Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí Diplomová práce 2013

2 Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí Diplomová práce Bc. Marie Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Praha Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Developmental trends in company management of hotel services at present economical environment Master s Dissertation Bc. Marie Vašinová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: Praha Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze Bc. Marie Vašinová

5 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Věře Levičkové, Ph.D., za čas a cenné rady, které mi trpělivě poskytovala při zpracování mé diplomové práce na téma Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí.

6 Abstrakt VAŠINOVÁ. M Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. [Diplomová práce.] Praha: VŠH, s. Tato diplomová práce charakterizuje vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. V teoretické části jsou popsány zejména moderní styly řízení, typy provozování hotelových zařízení a marketingová strategie hotelu. Analytická část se zabývá především revenue managementem jako komplexním manažerským přístupem k řízení za účelem optimalizace příjmů v hotelu Prestige. Profil hotelu je podrobně charakterizován provedenou situační analýzou, která obsahuje PEST analýzu, Porterovu analýzu a analýzu SWOT s podrobným marketingovým mixem. Na základě analýzy výsledků dosažených hotelem jsem navrhla vhodná opatření a možnosti zvýšení efektivnosti revenue managementu. Klíčová slova: řízení, revenue management, marketing, optimalizace

7 Abstract VAŠINOVÁ M Developmental trends in company management of hotel services at present economical environment. [Thesis]. Prague: Institute of Hospitality Management. This thesis describes the trends in the management of hotel s services in the current economic environment. The theoretical part describes particular modern management styles, types of operation of hotel facilities and marketing strategy. The analytical part is mainly engaged in revenue management as a comprehensive managerial přístupek management to optimize revenue at Prestige. Profile hotel is characterized in detail conducted situational analysis that includes PEST analysis, Porter's analysis and SWOT analysis with a detailed marketing mix. Based on the analysis results achieved hotel I propose appropriate measures and ways to increase the effectiveness of revenue management. Keywords : management, revenue management, marketing, optimization

8 OBSAH OBSAH... 8 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Vývoj hotelnictví a vize do budoucna Typy provozování hotelových zařízení Organizační struktura TOP management Provozní management Moderní trendy v řízení hotelu Outsourcing Benchmarking Revenue Management a Yield Management Total Quallity Management - TQM Management by Objectives - MBO Customer Relationship Management - CRM Property Management System - PMS Green Management Budoucnost managementu Marketing hotelu Podstata marketingu Internetový marketing Prezentace hotelu Rezervační systémy Cestovní kanceláře... 29

9 1.6.3 Cestovatelské severy Profily na sociálních sítích Konkurenceschopnost podniku Konkurenční strategie podniku Strategické analýzy SWOT analýza Porterova analýza 5 sil ANALYTICKÁ ČÁST Charakteristika turistického regionu Znojmo Představení a charakteristika hotelu Prestige Stravování formou Vitální kuchyně Klientela hotelu Marketingové aktivity hotelu Prestige Marketingový mix SWOT analýza PEST analýza Porterova analýza Informační technologie hotelu Prestige Oblasti působení RM v hotelu Prestige Kritéria pro zavedení RM Techniky RM NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY TABULKY A GRAFY... 74

10 ÚVOD Cestovní ruch je významnou součástí národního hospodářství České republiky i světa. Zahrnuje služby v oblasti ubytování, gastronomie, zábavy, péče o tělesné a duševní zdraví, cestování a turistiky. Základní strategií hotelového managementu je vytvoření a udržování konkurenční výhody. Oproti jiným odvětvím je v hotelových službách podstatně těžší si udržet konkurenční výhodu. Nelze ji chránit patenty, a proto je možné ji snadno napodobovat a kopírovat. Cílem každého hotelu je dlouhodobá maximalizace zisku. Ústřední problémy prosperování hotelu řeší vrcholový management. Ten formuluje podnikové cíle a strategie směřující k jejich dosažení a provádí strategická řízení. Prosperující hotel musí být veden vzdělanými lidmi, schopnými manažery a potřebuje loajální a výkonné zaměstnance. Manažer hotelu volí vhodný motivační systém, umí vycházet s lidmi, řídí je a hodnotí, vyvaruje se konfliktů a v případě nutnosti je vhodně řeší. Vlastností dobrého manažera je udržet tým v chodu tak, aby dosahoval optimálních výkonů. Dobrý manažer má schopnost předvídat budoucnost, zná dobře současné i nadcházející trendy a umí je úspěšně využít. Jsou důležité i ty znalosti, které manažer získal i v jiných oblastech mimo hotelnictví. Žádaná je schopnost předvídat, kam se situace může vyvíjet následovně a jaké následky může mít pro hotel. Úkolem manažera je pozitivně řídit poptávku a nabídku, ovlivňovat hladinu načasování a jejího složení. Toto řízení nemůže dobře fungovat bez koordinace a vzájemné sounáležitosti. Proto veškeré činnosti v hotelu musí být věcně a finančně propojeny. Vývoj poptávky je rizikový a do jisté míry nejistý, podobně jako je nejistá budoucnost. Konkurence je široká, proto není cílem ceny pouze snižovat, ale důležitější je přijít se strategií, která bude hledat nové způsoby prodeje a propagace. Hlavním cílem managementu je zvýšit pravděpodobnost úspěchu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu projektu, který by mohl razantně ohrozit finanční stabilitu hotelu a mohl by vést až k jeho úpadku. V krizové situaci je pro hotel nejdůležitější, aby manažer nepodléhal panice a chápal krizi jako výzvu, se kterou je nutné se co nejrychleji vypořádat. Krizová situace může v hotelu zapříčinit velké změny, ke kterým by se manažer za běžných podmínek neodhodlal. V roce 2008, kdy vypukla ve Spojených státech amerických hypoteční krize, 10

11 která hluboce zasáhla finanční trhy prakticky po celém světě, zaznamenal sektor služeb hotelnictví a cestovního ruchu velké změny v chování návštěvníků. V důsledku krize došlo k značnému poklesu poptávky, která představovala zlom v preferencích spotřebitele. Ovlivnila spokojenost zákazníků, jejich citlivost na ceny a postupně se začala měnit oblast marketingového výzkumu. Dopad na ubytovací kapacity v České republice byl obrovský. Hotely šly s cenami razantně dolů a začaly se cenově podbízet. Sílily tlaky cestovních kanceláří a internetových prodejců, kterými byl trh přesycen. Razantní snižování cen současně vedlo ke snižování spotřeby. V současnosti krize představuje značně silný motivační faktor, který vede k restrukturalizaci a konsolidaci trhu, eliminování neefektivních podniků z trhu a celkovému zvyšování konkurenceschopnosti. Pro podnik to může znamenat mimo momentální negativní dopady i silný pozitivní potenciál. Na druhou stranu je pravděpodobné, že během několika let bude trh cestovního ruchu těžit z dopadu restrukturalizace, kterou světová krize nastartovala. Pro obor hotelnictví by to mohlo znamenat intenzivní rozvoj nových technologií, procesů a nových trendů v řízení, jež zásadně poznamenají a přeorganizují trh cestovního ruchu. Dnes již není možné dosáhnout dlouhodobé prosperity bez kvalitního managementu a úspěšné marketingové strategie. Tématem této diplomové práce jsou Vývojové trendy v řízení podniků služeb hotelových v současném ekonomickém prostředí. Toto téma jsem si zvolila zejména pro svůj osobní zájem v oblasti moderních trendů řízení. Pro analýzu a následnou aplikaci vlastních návrhů a doporučení jsem si vybrala znojemský hotel Prestige. V teoretické části jsem na základě informací získaných během studia na vysoké škole a s využitím odborných publikací charakterizovala obor hotelnictví, marketingovou propagaci a zaměřila jsem se především na charakteristiku moderních trendů v řízení. V praktické části jsem se zaměřila na hotel Prestige a popsala jeho marketingovou strategii, styl řízení, náplň práce nové revenue manažerky a následně navrhla vhodná opatření k oživení. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Vývoj hotelnictví a vize do budoucna,,hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty. Vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. Člení se do pěti tříd. 1 České hotelnictví zaznamenalo za posledních 20 let prudký rozvoj. Po roce 1991 začala postupně narůstat nová příjezdová vlna zahraničních turistů. Na počátku 90. let 20. století stojí privatizace, výstavba nových hotelů, nástup velkých hotelových řetězců na trh a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu služeb. Díky vstupu velkých hotelových řetězců na český trh zaznamenalo naše hotelnictví výrazný rozvoj. Hotelové řetězce poskytovaly vyšší evropské a světové standardy, nabízely kvalitní a široké spektrum služeb. Díky vstupu moderních technologií se radikálně změnily i nároky kladené na zaměstnance. Za posledních dvacet let se zvýšil i celkový počet hotelů. V rámci rozdělení kategorie a klasifikace ubytovacích zařízení získává host informace o tom, jakou kvalitu lze od poskytovaných služeb hotelu očekávat. Čím vyšší je klasifikace hotelu, tím vyšší by měla být současně i kvalita poskytovaných služeb a v neposlední řadě také celková cena ubytování. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice se stala součástí mezinárodního systému Hotel-stars Union. V České republice platí již řadu let jednotný systém klasifikace. Klasifikační znaky se udělují na tři roky a v rámci ubytovacího zařízení jim může být přiděleno maximálně 5 hvězdiček. V současné době evidují ubytovací zařízení a gastronomické podniky téměř 120 tisíc zaměstnanců. 2 Díky neustálému nárůstu cestovního ruchu se bude nadále rozvíjet i samotné hotelnictví. Lidé budou více využívat svůj čas pro volnočasové aktivity a relaxování. Trendy v návštěvnosti ubytovacích zařízení za několik posledních let ukazují, že porostou 1 Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/getmedia/d2e0a d5b-a0e e1a82c/oficialni-jednotna-klasifikace-cr pdf> 2 ZIMÁKOVÁ, B Food & Beverage Management. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., s. ISBN

13 nároky zákazníků na kvalitu ubytování a poskytovaných služeb. Poroste zájem o ubytování v hotelech vyšších tříd a zřetelně vzroste poptávka po turisticky atraktivních lokalitách. 1.2 Typy provozování hotelových zařízení Základním úkolem při zahájení podnikání v tomto oboru je jednoznačně zvolit vhodný způsob řízení. Podnikatel se rozhoduje mezi čtyřmi základními způsoby: 1. Rodinný hotely 2. Smlouva o řízení 3. Pronájem hotelu 4. Franchisingová společnost Rodinný hotel Jedná se o nezávislý hotel, který není vázán na hotel jiný. Má svobodu při rozhodování. Nejčastějším modelem je vedení vlastníky hotelu. Používají jej majitelé, kteří se chtějí přímo či nepřímo podílet na řízení. Využívají k tomu vlastních schopností, dovedností, intuicí a rozhodují se na základě svých zkušeností. Tento styl podnikání je vhodný pro malé a střední hotely. Nejčastějšími nevýhodami tohoto typu řízení je slabý marketing, nedostatečné know-how a užší segment zákazníků. To má negativní dopad na chod hotelu a v neposlední řadě na nižší ziskovost. Na druhou stranu má majitel k hotelu hlubší a zároveň i bližší vztah a kontakt se zaměstnanci. Smlouva o řízení Hotel je řízený provozovatelem, vlastník hotelu si najímá manažerskou společnost za účelem řízení hotelu a odvádí jí pravidelné % ze zisku. Je to velmi populární a osvědčená metoda řízení. Smlouva o řízení se používá v situacích, kdy majitel má dostatečné investice, ale není dostatečně kvalifikovaný v řízení a od svého vkladu očekává odpovídající návratnost investic. Najímá si tedy oprávněnou manažerskou společnost, která zaručí majiteli dostatečné podmínky k zajištění předpokládané rentability. 13

14 Pronájem hotelu Pronájem hotelu má nejvíce odlišností od dvou předchozích stylů řízení. Vlastník hotelu nemá prakticky žádnou pravomoc při rozhodování. Tento model je pro majitele značně nevýhodný. Mnoho nájemců si pronajatého hotelu neváží a nemají k němu vybudovaný vztah. V případě neúspěchu a následného vypovědění smlouvy majitel riskuje znehodnocení, poškození a ztrátu dobrého jména hotelu. Tím vznikají problémy týkající se dalšího provozu hotelu a případného neúspěchu dalšího nájemce. Franchisingová společnost Vlastník objektu si prostřednictvím smlouvy koupí tzv. licenci, jde o používání jména a know how již zaběhlé společnosti na trhu. Podstatou je služba, která se opírá o těsnou a neustálou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků. Na jedné straně stojí franchisor a na druhé straně franchisant. Franchizor zabezpečuje franchisatnům právo a současně jim zadává povinnosti provozovat obchodní činnost ve shodě s jeho koncepcí. Tato forma je vhodná pro ty, kteří se chtějí hospodářsky osamostatnit, přičemž nechtějí riskovat start do neznáma. Koupí takovéto franchisingové licence se kandidát franchisingu stává partnerem franchisingové společnosti. Podniká pod společným a zavedeným jménem na trhu. Franchising kombinuje přednosti velkého podniku (hotelového řetězce), výhody malé firmy (hotelu) a tržní sílu s vlastní iniciativou. 1.3 Organizační struktura Organizační struktura je velmi důležitým a neodmyslitelným nástrojem při řízení podniku. Je to souboru úkolů a formálně pracovních vztahů vytvořených k využití předností specializace. Vytváří specifický rámec vertikální a horizontální koordinace navržený tak, aby se sjednotily specializované části. Prostřednictvím dobře zvolené organizační struktury je práce v hotelu vedena daleko snadněji a efektivněji. Výběr vhodné struktury posiluje výkonnost podniku. Organizační struktura vychází z objemu a náplně hotelového provozu, je závislá především na jeho velikosti. Bude proto jednoduchá u malých hotelových zařízení a složitější u středních a velkých hotelů. Cílem je vytvořit organizační strukturu co nejjednodušší, přehlednou, vyjadřující co nejpřesněji 14

15 rozdělení práce, dělbu odpovědnosti a pravomocí. V menším hotelu se používá tzv. funkcionální organizační struktura a ve velkém hotelu tzv. divizní organizační struktura. Funkcionální organizační struktura funkčně specializované organizační útvary, které mají odpovědnost za plnění stanovené funkce a mají k tomu odpovídající oprávnění. Divizní organizační struktura každá organizační struktura má svoji divizi, která vytváří svoji vnitřní organizační strukturu. Ta je tvořená vnitřními specializovanými organizačními jednotkami. Každá divize má vytyčený cíl, kterého chce dosáhnout a vychází z cíle celé organizace TOP management TOP managementem označujeme nejvyšší vedení společnosti. Jedná se o pozice na úseku ředitele: generální ředitel, asistent ředitele, sekretářka ředitele, právník, ekonomický ředitel, obchodní ředitel, prodejní a marketingový ředitel, finanční ředitel, personální ředitel a ředitel jakosti. Základní povinností manažerů je řízení, kontrola a pravidelné hodnocení podřízených zaměstnanců. V zájmu produktivity práce zaměstnanců je, co nejlépe a nejefektivněji organizovat rozdělení práce, vytvářet vhodné pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost práce. Zaměstnanec musí dodržovat pracovní kázeň a pracovní nasazení. Povinností managementu je rozvíjet odbornou kvalifikaci zaměstnanců, uspokojovat jejich potřeby a dodržovat právní předpisy a nařízení Provozní management Úkolem tohoto úseku je zajistit hotelu každodenní plynulý a bezproblémový chod. Provoz hotelu zajišťují tři základní úseky: Ubytovací úsek Stravovací úsek Technický úsek 15

16 Ubytovací úsek Ubytovací úsek se dělí na dva základní útvary - část příjmu (recepce, front office) a část lůžkovou (housekeeping). V obou probíhá poskytování služeb, jež jsou nejzákladnější úlohou hotelu. Front office je příjmová část hotelu, zde probíhají rezervace pokojů a jejich prodej a přijímají se zde objednávky na doplňkové služby a prodej drobných předmětů, suvenýrů a provádí se zde následné zúčtování s hostem. Činnost lůžkové část je zaměřena na samotné ubytování hosta. Jedná se o přípravu pokoje k ubytování, předání pokoje hostu, obvyklý úklid v době ubytování, zajištění bezproblémového chodu pokoje během pobytu hosta a následný celkový úklid pokoje na konci každého pobytu. Současně sem patří také generální úklid pokojů včetně údržby společných prostor, dezinfekce a dezinsekce. Tyto činnosti se provádějí podle stanoveného časového plánu. Stravovací úsek V čele stravovacího úseku stojí tzv. Food and Beverage manažer. Hlavním úkolem úseku je poskytovat stravovací služby hotelovým hostům. Náplní práce F&B manažera je především vytvářet rozpočet tržeb a nákladů, kontrolovat dodržování hygienických norem, ve spolupráci s šéfkuchařem sestavovat jídelní a nápojový lístek, určovat cenovou skladbu podávaných pokrmů, sledovat nabídku dodavatelů a porovnávat jejich ceny a podmínky spolupráce. Technický úsek Technický provoz zabezpečuje technická zázemí hotelu. Tento úsek bývá zpravidla nedoceněný, je nejméně vidět, ale bez jeho dokonalého fungování je provoz nemyslitelný. Zabezpečuje bezvadné fungování dodávek energie, bezporuchový chod strojů, zařízení a dodávku vody. Technický úsek v hotelu zahrnuje například kotelnu, klimatizační zařízení, garáže a parkoviště. 16

17 1.4 Moderní trendy v řízení hotelu Neustále se rozvíjející trh cestovního ruchu nabízí hotelovým službám nepřeberné množství způsobu řízení. Ty centralizují činnost jednotlivých úseků provozu v jeden celistvý prosperující podnik. Mají vysokou organizační, informační a úspornou funkci. Nové manažerské koncepce jsou založeny na procesním přístupu řízení, jehož primárním principem je neustálé zdokonalování podnikových procesů. V poslední době se stále více rozšiřuje. Procesní management je způsob řízení, který systematicky identifikuje podnikové postupy a jejich atributy, vytváří podmínky pro jejich efektivní průběh, koordinaci, měření a neustálé zlepšování, jehož výsledkem je kvalitní produkt integrující požadavky zákazníka a podnikovou strategii. V současné době nabízí moderní management různé způsoby řízení a vedení lidí, díky kterým je dosahováno požadovaných výsledků v hotelnictví Outsourcing Outsouricng představuje jednu z nejpoužívanějších metod řízení. Důvodem užívání outsourcingu je vyčleňování určitých podnikových činností z podniku a následně jejich zajištění u jiné firmy, která je k tomu adekvátní tzv. externího poskytovatele služeb. Podnik se rozhoduje mezi variantami - zda vyrobit nebo zda nakoupit. Příčin využívání outsourcingu je celá řada a jejich důležitost se mění v závislosti na době, oboru či postoji jednotlivých hodnotitelů. Mezi nejdůležitější plusy outsourcingu zařazujeme především možnost zaměřit se na hlavní činnost podnikání. Při rozhodování, zda využít těchto externích služeb v hotelnictví, je nutné zhodnotit otázky pro a proti, zda je pro nás tato služba výhodnější od jiného dodavatele nebo zda ji jsme schopni uskutečnit za nižší náklady sami. 3 Outsourcing má své výhody i rizika. Je jednou z možností, jak snížit náklady. Aspekt snižování nákladů je důvodem, proč se podniky snaží zeštíhlovat své vlastní struktury a 3 BERÁNEK, J.; KOTEK, P Řízení hotelového provozu, 4. přepracované vydání. Praha: MAG Consulting, spol. s r.o., s. ISBN

18 zbavují se dílčích činností, které je možné efektivněji obstarat jinde. Vedle snížení nákladů dochází i k tomu, že podnik sám se může více koncentrovat na své klíčové činnosti. A díky odbornosti poskytovatele této nakupované služba může současně dojít ke zvýšení jejich kvality. Využívání této externí služby má několik podstatných výhod, jedná se o snížené mzdové náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zvýšenou úroveň a konkurenceschopnost hotelu, zlepšení procesu organizace, zvyšuje flexibilitu hotelu a snižuje rizikovost podnikání. Naproti tomu nevýhodou zavedení této služby je otázka, zda je dodavatel schopen zajistit stabilitu poskytované služby ve stanoveném čase a zda má předpoklady pro její další rozvoj Benchmarking Jedná se o metodu srovnávání, kdy je možné srovnávat jak výkonnost jednotlivých podniků, tak používané praktiky, procesy a postupy. Benchmarking je jedním z nástrojů strategického managementu. Hlavním cílem benchmarkingu je stavět na úspěšných zkušenostech ostatních podniků místo znovuobjevování již známých skutečností. Je tedy vhodné sledovat parametry výrobků a služeb u nejlepších konkurentů v tomto odvětví a připravit postup na zlepšení, aby se podnik dostal na úroveň těchto konkurentů. Benchmarking je způsob managementu, kterým se zdůrazňuje neustálé zlepšování konkurenceschopnosti. Je to ideální nástroj efektivnějšího využívání zdrojů, redukce nákladů a zlepšení kvality. Obecně pak můžeme benchmarking označit jako referenční bod pro měření rozdílných výkonů podniků. Postupem času je benchmarking považován za nejefektivnější nástroj zvyšování výkonnosti podniku. Benchmarkingový cyklus 1. Specifikace oblastí benchmarkingu a stanovení cílů 2. Mapování profilu služeb a formulace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 3. Sbírání a zpracování dat 4. Porovnávání ukazatelů a vyhodnocení nejlepšího řešení 18

19 5. Analýza procesu porovnávání s nejlepšími konkurenty a identifikování rezerv vlastního výkonu 6. Akční plány k zavedení změn a jejich postupná realizace 7. Zhodnocení procesu a vyhodnocení dosažených výsledků Revenue Management a Yield Management Prvopočátky jsou připisovány americké letecké společnosti American Airlines, která vytvořila systém zajištění maximální výnosnosti kapacit při každém letu. Hlavní myšlenkou zavedené strategie byl fakt, že prázdné sedadlo v letadle má pomíjivou povahu a po vzlétnutí letadla je již neprodejné. Proto vznikla myšlenka prodat volné sedadlo za co nejvíce optimální cenu, tedy takovou cenu, kterou stanovil rezervační systém v závislosti na času a datu odletu. Revenue management (dále jen RM) je speciální součást řízení hotelu zaobírající se analýzou a plánováním obchodní strategie. RM analyzuje rezervační zdroje a kanály, pomocí kterých hotel rezervace od klientů získává, sleduje průměrnou cenu za ubytování, obsazenost hotelu, celkové výnosy z ubytovacích služeb a v neposlední řadě také cenovou politiku konkurenčních hotelů. Na principu informací dosažených těmito analýzami následně plánuje vlastní cenovou politiku, preferované cesty prodeje, identifikuje silné a slabé stránky hotelu a udává jeho obchodní strategii tak, aby se hotelu podařilo co nejlépe dosáhnout stanoveného cíle a co možná největších tržeb a zisku. Hlavním cílem je stanovit reálnou prodejní cenu s ohledem na ekonomické výsledky hotelu pomocí kombinace znalostí prostředí hotelu, konkurenceschopnosti a předvídatelnosti. Při sestavování prodejních cen hotelových pokojů je nutné respektovat mnoho ekonomických a analytických výsledků, které byly zpracovány k tomu, aby bylo možné sestavit reálné prodejní ceny co nejoptimálněji. Revenue management operativně nahlíží na mnoho různých podnětů, které k tomuto řízení patří, např. se jedná o nenadálé situace, neplánované akce, kampaně třetích stran a podobně. Yield management je speciální součást řízení hotelu, který operuje s výstupy revenue managementu, rozšiřuje analytickou činnost všech tržních segmentů, zkoumá 19

20 znaky opakujících se situací v poptávce a následně je používá k dalšímu vývoji předpovědi poptávky v budoucnu. Řeší otázku problematiky prodeje, především cenových a prodejních taktik a strategií, marketingu, personálního a tréninkového řízení lidských zdrojů, které v generované tržbě a vlivem svého konání a jednání podstatně celý proces ovlivňují. Up selling Up-selling je druh prodejní činnosti, který má za cíl směřovat prodejce k prodeji kvalitně lepší služby, pokoje nebo menu, než byla původní nabídka. Jako příklad lze uvést nabídku prodloužení pobytu ubytovaným hostům, prodej dvou samostatných pokojů pro rodiče a děti, vyzdvihnout před hostem výhody apartmánu před klasickým dvoulůžkovým pokojem. Up-selling je velmi atraktivní a zajímavý způsob, jak jde dosáhnout lepších výsledků. Podstatou je plně využít příležitosti, což vede k vyšším celkovým tržbám a celkovým příjmům za každého hosta. Cross-selling Cross-selling označovaný jako doplňkový prodej je ideální možností, jak lze zvýšit tržby. Nejčastějšími místy pro aplikaci cross-sellingu jsou recepce nebo concierge, restaurační a kongresová část nebo wellness prostory. Doplňkový prodej kompletuje ucelenou nabídku služeb k základní poptávce Total Quallity Management - TQM Tato metoda byla poprvé formulována v USA v roce Aplikaci TQM v Evropě zavedla v roce 1988 nezisková Evropská nadace pro management kvality (European Foundation for Quality Management EFQM). Jejími zakladateli bylo 14 významných evropských firem. TQM lze charakterizovat jako filosofii, která systematicky a důsledně uplatňuje v rámci podnikové struktury metody, které jsou zaměřeny na jakost a spokojenost zákazníků. Je osvědčeným nástrojem managementu a úspěšnosti při řízení kvality, ale musí se s ním pracovat trvale, nejde o nárazovou záležitost. Model umožňuje při pravidelné evidenci a každoročním sebehodnocení vyškolenými hodnotiteli srovnávat, 20

21 čeho organizace za uplynulý rok dosáhla, a zároveň ji porovnat s konkurencí i s partnery hotelu. Cílem TQM je zvyšování produktivity za současného zvyšování jakosti a snižování ztrát z nejakostní výroby, to vše za předpokladu rostoucí spokojenosti zákazníků. Základem modelu EFQM je osm koncepcí kvality, které jsou aplikovatelné ve všech ekonomických odvětvích a bez ohledu na velikost organizace. 1. Orientace na výsledek 2. Zaměření na zákazníka 3. Vedení a stabilita cílů 4. Řízení na základě procesů a faktů 5. Zapojení zaměstnanců a jejich rozvoj 6. Trvalé vzdělávání, zlepšování a inovace 7. Rozvoj partnerských vztahů s okolím 8. Sociální odpovědnost Model TQM je poměrně jednoduchý, avšak s velmi náročnou aplikací do podniku. Pochopit a přijmout jeho zákonitost je hlavním úkolem vrcholového managementu podniku Management by Objectives - MBO Management by Objectives je označován jako management řízený podle cílů podniku. Využívá se ke zjednodušení formulace, sladění, harmonickému plnění a kontrole soustavy podnikových cílů. Jde především o změny soustavy cílů tak, aby realizace každého částečného cíle hotelu podporovala dosažení nejvyšších cílů organizace. Důležitým faktorem je, aby management i zaměstnanci souhlasili a ztotožňovali se s cíli organizace. Výhodou zavedení MBO je neustálá motivace a koordinace zaměstnanců pro dosahování cílů organizace. Cíle nejsou stanovovány pro celý podnik jednotně, ale každý úsek si stanovuje formou rozkladu své vlastní cíle, které jsou současně v souladu s cíli celé organizace. Tento nástroj umožňuje objektivní hodnocení výkonnosti každého úseku. Podporuje motivaci ke zlepšení individuálního výkonu každého zaměstnance a 21

22 v neposlední řadě umožňuje identifikovat problémové oblasti vzhledem ke stanoveným cílům. Na druhou stranu je tento styl řízení poměrně náročný, ať už se jedná o časovou náročnost, administrativní záznamy nebo obtížnost při stanovování dlouhodobých cílů Customer Relationship Management - CRM Management je zaměřený na řízení vztahů se zákazníky. Cílem CRM by mělo být vytvoření takových vztahů se zákazníky, které jsou prospěšné pro hotel. Přístupy CRM představují soubor technik, které umožňují dosáhnout lepší pochopení chování zákazníka a lepší přístup ke konkrétnímu zákazníkovi. CRM je strategie podnikání, ve které by výsledky měly optimalizovat užitek, výnosy a především spokojenost zákazníka, a to vytvářením zákaznických segmentů. CRM v podstatě představuje myšlenkové nastavení celého podniku spolu s navrženými podnikovými procesy tak, aby zaujaly a udržely zákazníky a nabídly jim kvalitní servis. Je možné říci, že CRM zahrnuje veškeré procesy, které mají přímý kontakt se zákazníkem v oblasti marketingu, obchodu a servisních aktivit. Pro převážnou většinu organizací představuje proces výrazné vnitřní změny. CRM představuje v první řadě součást celkové strategie firmy zaměřené na poznávání zákazníků, posílení jejich loajality, podnícení jejich zájmu o další služby a produkty či zvolení skupiny nejproduktivnějších a nejziskovějších zákazníků, kterým následně poskytne speciální péči Property Management System - PMS V první polovině 80. let 20. století se ve všech odvětvích včetně cestovního ruchu začaly postupně rozvíjet informační technologie. První používání informačních technologií je spojováno se zaváděním rezervačních a recepčních systémů do hotelových provozů. Koncem 90. let 20. století prorazily informační technologie globálně do služeb cestovního ruchu a krok za krokem získávaly na důležitosti a významu. V první řadě došlo ke zvýšení efektivnosti provozování podniků cestovního ruchu, rychlosti přenosu informací, komunikace a řízení. Informační technologie dnes neodmyslitelně patří k provozování hotelu a i přes některá omezení či negativa lze s naprostou jednoznačností říci, že 22

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA Martina Kohoutová Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu This article describes

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více