Kontrolní zpráva. za správní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrolní zpráva. za správní rok 2013/2014"

Transkript

1 Kontrolní zpráva za správní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Kontrolní komise ve správním roce 2013/ Složení Kontrolní komise Vyhodnocení činnosti Komise Organizace Komunikace s členy Komunikace s Radou Vyhodnocení činnosti Unie Rada Složení Rady Organizační informace Plnění povinností Rady a komunikace s členskou základnou Vlastní akce Unie Studentský jarmark Vánoční večírek Majáles studentů Daruj krev s Univerzitou Karlovou Podpora aktivit studentů a členských spolků UK Grantové řízení Moje šance Půjčka JINOnicím Jinak Další dotace prostřednictvím úspěšných žádostí k sociální komisi AS UK Hokejová bitva Diplomky na stojáka Ostatní POSED Gaudeamus Semináře pro spolky Vztah k soutěži Miss UK Propagace Audit studentského klubu K Koncepce provozu a programu Vizuální podoba, nabídka a ceny Nabídka a cenotvorba Vizualizace Personální zajištění Finanční plnění ve vztahu k Unii Porovnání K4 se současným Studentským klubem Celetná (SKC) Provoz klubu a spolupráce s Unií Sortiment a cena Hospodaření SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V ZS 2013 ( ) SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V LS 2014 ( ) Hospodaření Majálesu studentů Závěr

3 1. Kontrolní komise ve správním roce 2013/ Složení Kontrolní komise Slaven Elčić, předsedající komisař, počet absencí na schůzích 0, Adam Felix, komisař pro legislativu do , počet absencí na schůzích 0, Markéta Havelková, komisařka pro hospodaření do , počet absencí na schůzích 1, Jiří Pilip, komisař pro projekty, počet absencí na schůzích 1, Zdeno Vozár, komisař pro hospodaření, počet absencí na schůzích 1, David Pavlorek, komisař pro hospodaření od , počet absencí na schůzích Vyhodnocení činnosti Komise Organizace Komise v tomto období uskutečnila tři zasedání ( , a ), z toho jedno nebylo usnášeníschopné ( ) a jeho usnesení byla hlasována per rollam. Za správní období přijala Komise celkem 8 usnesení. Celkově je třeba konstatovat, že Komise nefungovala v průběhu období ideálně. Na 17. Sněmu ve chvíli, kdy jí hrozilo odvolání, rezignovala komisařka Havelková. K následujícímu dni rezignoval komisař Felix. Na 18. Sněmu byl do Komise dovolen David Pavlorek. Komisař Vozár byl tou dobou v zahraničí a na práci Komise se příliš nepodílel. Po rezignaci Rady (s výjimkou Maroše Lauera) ke dni se Rada zvolená pro další období de facto (byť nikoli de iure) ujala řízení Unie, tzn., že komisař Pilip jako schválený radní pro další správní období opustil práci v Komisi a začal se věnovat činnosti v Radě. Předsedající komisař pak v období prázdnin přestal z důvodů pracovní vytíženosti fakticky v Komisi působit, což znamená, že jediným aktivním komisařem na konci správního období zůstal David Pavlorek, který nastoupil až v průběhu správního období a který takto sám předkládá tuto zprávu, která by za běžných okolností měla být kolektivním dílem Komise. S ohledem na výše uvedené Komise nezvládla plnit úkoly, které měla zadány, např. nezavršila audit K4, neprovedla vyhodnocení jarního grantového řízení, nebyla schopna se od května usnášet Komunikace s členy Komisi přišel v tomto období jeden podnět na přezkum Grantového řízení. Jednalo se o stížnost kol. Markéty Havelkové, která si na základě přečtení zápisu ze zasedání Grantové komise Unie (GK) a hovoru s členem GK Martinem Holým usoudila, že někteří přítomní delegáti a členové Kontrolní komise, zejména komisař David Pavlorek, nepřiměřeně zasahovali do jednání GK a ovlivňovali její rozhodnutí. Komise na základě této stížnosti shledala řadu procesních nedostatků v průběhu

4 zasedání GK, avšak rozhodla, že nebyly natolik závažnými, aby z toho důvodu bylo zrušeno celé řízení. V tomto smyslu Komise doporučila úpravu Vnitřního předpisu č. 6 o grantovém řízení, která by do budoucna podobným procedurálním nedostatkům předešla Komunikace s Radou Komunikace Rady a Komise byla velice omezená. Na druhé schůzi Komise sice byla přítomna Předsedkyně Veronika Trtková, nicméně přístup předsedkyně k předávání informací byl minimální, na druhé straně Komise sama v tomto ohledu nebyla tzv. proaktivní, její členové se účastnili schůzí Rady i dalších orgánů Unie v minimální míře. Neakceschopnost Komise se pak v závěru období objevila tehdy, když nový Předseda Maroš Lauer na Komisi vznesl dotaz, zda při uvolnění členství celé zbylé Rady k je možné, aby členové Rady zvolení pro další funkční období nastoupili do funkcí rovnou. Komise se na to z důvodu neaktivity svých členů nedokázala vůbec reagovat. Jediné oficiální stanovisko tak vydal komisař Pavlorek ve znění: Na 19. Sněmu byli zvoleni Předseda a Místopředsedkyně a potvrzena Rada pro ak. rok 2014/15, tedy s funkčním obdobím od Zároveň byl při onom chaotickém hlasování Maroš Lauer zvolen místopředsedou stávající Rady. Jelikož Veronika Trtková rezignovala na funkci předsedkyně k , stal se Maroš Lauer k tomuto dni podle 21 automaticky předsedou stávající Rady a funkce místopředsedy se uvolnila. Stal se ovšem předsedou Veroničiny Rady, nikoli té svojí, která má mandát od Sněmu až od V tomto smyslu je možné, aby svoje spolupracovníky pověřil výkonem agendy jakožto tzv. externí radní, ti však nemohou mít hlasovací právo v Radě. Považuji bez nějakého dalšího hlasování na Sněmu za nepřípustné, aby nová Rada nastoupila ve chvíli, kdy k tomu nedostala mandát, ať už intence odstupující Předsedkyně byla jakákoliv. Přijmout toto by navíc znamenalo, že člen Kontrolní komise Jiří Pilip, který byl potvrzen do nové Rady, by musel ztratit mandát komisaře, kterým je až do nynějšího konce ak. roku. Uvedené stanovisko je zde citováno jako precedentní rozhodnutí, podle něhož se Rada také řídila. 4

5 2. Vyhodnocení činnosti Unie 2.1. Rada Složení Rady Předsedkyně do : Veronika Trtková. Předseda od : Maroš Lauer. Místopředseda do : Jan Jindra. Místopředseda od do : Maroš Lauer. Tajemník do : Ondřej Havelka. Hospodářka do : Andrea Němcová. Radní pro projekty do : Adela Piatková. Radní pro PR do : Jiří Logojda. Radní pro PR od do : Tomáš Beránek. Studentská unie se dostala v květnu a červnu do poměrně složité situace, protože na 19. Sněmu oznámila Veronika Trtková svoji rezignaci na Předsedkyni a zároveň nechala na témže Sněmu zvolit Maroše Lauera svým Místopředsedou namísto den předtím rezignovavšího Jana Jindry. V souladu se stanovami se tak Maroš Lauer po rezignaci Předsedkyně sám automaticky stal Předsedou. Jenže ve chvíli, kdy rezignovala celá zbylá Rada, zůstal jediným jejím členem. Unie tak byla naprosto paralyzována, neboť oba její vrcholné orgány, Rada a Komise, zůstaly v období posledních tří a půl měsíců správního roku fakticky jednočlenné. Je třeba však upozornit na to, že různé Rady dlouhodobě využívají neformálního institutu tzv. externích radních, kteří jsou pověřeni určitou agendou. Po celou dobu předsednictví Veroniky Trtkové byla externí radní Markéta Rýcová, po dobu předsednictví Maroše Lauera byli externími radními členové Rady zvolené pro správní rok 2014/2015 Sára Vidímová, Tomáš Bederka, Jakub Havránek, Václav Heřman a Jiří Pilip Organizační informace Vzhledem k vysokým bankovním poplatkům se Rada rozhodla zrušit transparentní účet vedený u Raiffeisenbank, a. s., ten byl zrušen dne Nový transparentní účet Unie zřídila u Fio banky, a. s., ten je dohledatelný zde: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?id_ucet= Samostatný unijní účet vedený u Fio banky, a. s., pak má Majáles studentů zde: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?id_ucet= Rada dále vypisovala v uplynulém období svoje konzultační hodiny, což je určitě třeba hodnotit pozitivně. Chce to ale zvážit, zda pro tyto účely je vhodné je mít v kanceláři Pod Větrovem. Zároveň je to chce lépe propagovat, protože takto zůstaly nevyužity.

6 Plnění povinností Rady a komunikace s členskou základnou Bohužel je třeba říct, že nová Rada navázala na nedostatečnou komunikaci předchozích Rad, kdy se dá v zásadě konstatovat, že absence informování alespoň Delegátů představuje hrubé porušení povinností Rady. Nejprve je třeba uvést, že teprve v novém správním ukázalo, že předchozí Předsedkyně Markéta Havelková sama, aniž by informovala Delegáty, vyjednala zadání poptávkového řízení na provozovatele studentského klubu v Celetné 20. Ona ani nová Předsedkyně, které byly z logiky svých funkcí jmenovány do poptávkové komise, o tom včas nikoho neinformovaly a až ex post na 16. Sněmu oznámily výsledky řízení k překvapení takřka celého pléna Sněmu. Tím začaly spory Delegátů s Předsedkyní a posléze komisařkou Markétou Havelkovou, které v rámci Unie trvaly přinejmenším do uzavření opakovaného poptávkového řízení na konci února Důsledkem toho bylo mimo jiné svolání mimořádného Sněmu ze strany 19 z 31 tehdejších členských spolků. K nedostatečnému plnění povinností Předsedkyně, potažmo Rady, lze připočíst nevčasné zveřejňování pozvánek na některé schůze Rady (zejména , kdy byla pozvánka zveřejněna přesně v čas zahájení schůze) a neplnění závazku slíbeném na 17. Sněmu o konzultaci průběhu opakovaného poptávkového řízení s Delegáty a usnesení 18. Sněmu, které zavázalo Radu jednat s vedením UK o smlouvě o vzájemné spolupráci, která by definovala vzájemný vztah; Delegátům ani Komisi tedy alespoň nedošla žádná informace o tom, že by nějaká jednání týkající se toho vůbec proběhla. Zásadním problémem pak bylo nepředání agendy, materiálů a všech potřebných věcí při odchodu Předsedkyně Veroniky Trtkové z funkce. Dosud tak nová Rada například nedisponuje podpisovými právy k účtu. Problematické bylo i předání klíčů od kanceláře, služebních simkaret, stejně jako prezenčních listin z posledního Sněmu. Dalším důsledkem je i nedodání výroční zprávy za uplynulý správní rok za dobu předsednictví Veroniky Trtkové, což lze považovat za hrubé porušení jejích povinností, neboť výroční zpráva musí být předkládána ze zákona. Pokud jde o komunikaci s členskou základnou vyjma Delegátů, tj. s dalšími zástupci členských spolků nebo s fyzickými členy, lze ji označit jako nulovou. Unie by měla zvážit, jak do budoucna udělat smysluplnějším fyzické členství, a také zajistit komunikaci s více osobami ze členských spolků, poněvadž v některých případech se zdá, že Delegáti jednají naprosto samostatně bez ohledu na své domovské spolky. Je třeba poukázat na to, že ve svém kandidátském programu měli Veronika Trtková a Jan Jindra bod, který mohl celou komunikaci s Delegáty usnadnit, a sice vytvoření komisí a pracovních skupin k jednotlivým agendám. Na práci těchto komisí by se pod vedením jednotlivých členů Rady mohli podílet zástupci spolků, kteří by o to projevili zájem. Hovořilo se např. o vzniku legislativní či hospodářské komise. Přesto nedošlo k žádnému pokusu tyto komise vytvořit, ačkoli nelze hovořit o tom, že by např. legislativní aktivita Rady byla nulová. Za do budoucna nepřijatelnou praxi je také třeba označit přijímání nových členských spolků ve chvíli, kdy Sněm nemá předem k dispozici žádné podklady. Toto není výtka vůči spolkům, kterých se to týká, ale vůči Radě, která má Delegáty včas informovat o zájemcích o spolkové členství. 6

7 Problémem je, že v některých klíčových obdobích byla Rada zcela neaktivní. Územ je, že Schůze delegátů by se měla konat jednou měsíčně, což se nedělo. V lednu se dokonce ani jednou nesešla sama Rada. Důsledkem komunikačních problémů nakonec byla zjitřená situace, která vedla k vytvoření takříkajíc barikád mezi členskými spolky podporujícími Radu Veroniky Trtkové a členskými spolky, které tuto Radu výrazně kritizovaly, a která nakonec vedla k poměrně vyhrocené volbě Předsedy a Místopředsedy na 19. Sněmu. Obecně lze považovat za pozitivní jev, když Delegáti mohou vybírat mezi dvěma odlišnými koncepcemi vedení, horší však je, pokud nakonec vítěznou koncepci někteří delegáti označí za pro ně natolik nepřijatelnou, že z Unie jménem svých spolků vystoupí. Právě vystoupení čtyř spolků, tj. spolků Trimed, ELSA, AIESEC a jednoho ze zakládajících spolků, Matfyzáku, lze přičíst nedostatečné komunikaci a především neochotě obou táborů si navzájem naslouchat. Rada však neučinila nic, čím by tuto vyhrocenou situaci otupila. Zakládání Studentské asociace UK, v jejímž čele stojí přípravné vedení takřka totožné s Radou Marka Moravce, která kandidovala na 19. Sněmu Unie, bez jakékoli snahy jednat s novou Radou, je pak krajně nešťastné, neboť zbytečně tříští potenciál, který by mohl mít celouniverzitní studentský spolek Vlastní akce Unie Studentský jarmark 2013 Tradiční Studentský jarmark se pod záštitou JM rektora konal již popáté. Tentokrát v prostorách Právnické fakulty UK, kdy v tzv. bazénu bylo umístěno pódium, na kterém od 14:00 do 24:00 probíhal hlavní program (k dohledání zde: u vchodu do bazénu byly umístěny 2 bary zajišťované klubem K4, v otevřených chodbách nad bazénem pak byly rozmístěny tradiční stánky Unie, jednotlivých spolků a dalších na Jarmarku participujících subjektů. Moderoval Jiří Pilip. Náklady spojené s produkcí nesla přímo UK, tzn., že částka, kterou Unie Jarmark dotovala z vlastních prostředků, byla obdobná jako v minulém roce, tj. cca 5 000,- Kč. Pokud jde o náklady UK, jednalo se však o výrazné ušetření oproti dvěma předchozím Jarmarkům, které byly konány jako open air akce s volným přístupem veřejnosti. Volba uzavřeného prostoru pak navíc předešla řadě problémů spojených s možná až příliš rozmáchlou koncepcí otevřených Jarmarků, kdy Jarmark 2011 konaný na Ovocném trhu se potýkal s problémy kvůli stížnostem na hlasitost ze strany rezidentů a zaměstnanců nedaleko sídlícího soudu, což organizátory donutilo ztišit hudbu a neustále komunikovat s policií, a Jarmark 2012 konaný v prostorách albertovského kampusu, který po třech hodinách doslova spláchl déšť. V obou případech navíc bylo nutné nahlašovat a hradit zábory veřejného prostoru. Prostory PF UK však ukázaly také určité limity. Především se jednalo o ne úplně dobrou akustiku bijící se s aktivitami spolků v patře. Uzavřená budova PF navíc nemá takové kapacity jako otevřené prostory, ale i Karolinum, kde se konaly první dva Jarmarky. Účast oproti předchozím Jarmarkům (s výjimkou velmi předčasně ukončeného Jarmarku 2012) tudíž byla nižší (cca 800 osob). 7

8 Z pochybení v rámci organizace je třeba také zmínit to, že vedení PF UK nebylo předem informováno o tom, že se na půdě jejich fakulty bude tato akce konat. Starosta spolku Všehrd Jan Formánek, který měl na starosti komunikaci s PF UK měl za to, že o akci fakultu informuje rektorát, což se nestalo. V následné komunikaci s děkanem se však podařilo celou záležitost vysvětlit bez dalších komplikací. Vedle toho je třeba poukázat na nedostatečnou propagaci akce, zejména pokud se týká distribuce plakátů. Poměrně výrazným organizačním problémem byla nevčasná komunikace této akce se spolky, což jde na vrub absencí předávacího období předchozí Rady nové Radě. Důvodem toho, proč je v Unii praxe voleb vedení Unie a schvalování Rady v květnu nebo červnu, zatímco funkční období Rady je navázáno na akademický rok, je především to, aby stará Rada mohla nové postupně předávat řízení a koordinaci aktivit Unie, což se v tomto případě opět vůbec nestalo. Stará Rada navíc Jarmark vyjednala pouze v minimální míře a jeho organizaci zcela ponechala na nové Radě. Ta však neměla pravomoci cokoliv rozhodnout, protože ještě nezačalo její funkční období. Situaci komplikovaly také nekoncepční zásahy končící Předsedkyně Markéty Havelkové do již tak hektické organizace. Výsledkem bylo organizování akce na poslední chvíli, komunikace s pořádající agenturou méně než 14 dní před akcí, a to je zásadně špatně. V tomto smyslu je i přes určité výhrady a nedostatky nakonec třeba organizátory Jarmarku v čele s Místopředsedou Janem Jindrou, Radní pro projekty Adelou Piatkovou a starostou Všehrdu Janem Formánkem ocenit. Pro Jarmark 2014 lze každopádně uvítat jeho střízlivější koncepci oproti letům 2011 a 2012 a zároveň návrat do Karolina, které má nepochybně větší kapacity než budova PF UK a kde je možné využít také studentského klubu a více vchodů do tohoto komplexu univerzitních budov. Výhodou dvorů Karolina pak je to, že jsou pod otevřeným nebem, zároveň v případě nepřízně počasí není třeba akci zcela ukončit, právě protože je k dispozici také klub ve sklepích a další prostory v rámci budov. Výhodou prostor Karolina je pak i to, že více přispívají tmelení společné identity Univerzity a nadfakultnosti, což je jedním z cílů Jarmarku. Dokud tedy bude Jarmark koncipován primárně jako akce UK a jejích studentů, pak nemá smysl ani do budoucna hledat vhodnější prostory k jeho konání Vánoční večírek Vánoční večírek proběhl od 19:30 v klubu K4. Pozvání na večírek přijal i zvolený rektor UK Tomáš Zima. Součástí programu bylo pěvecké vystoupení skupiny Kočky mají pré za symbolickou částku 500,- Kč, v pozdějších hodinách pak proběhlo karaoke. Raut k večírku tentokrát nebyl zajišťován klubem K4, ale Kolejemi a menzami UK, což pak znamenalo zbytečnou položku v rozpočtu Unie ve výši 5 000,- Kč, neboť K4 toto vždy zajišťovala v rámci svého finančního plnění vůči Unii. Vánoční večírek 2013 bohužel také neměl svoji pověstnou tmelící atmosféru, neboť asi i kvůli tehdejším sporům v Unii ohledně poptávkového řízení na provozovatele studentského klubu nepřišla řada zástupců členských spolků.

9 Majáles studentů Na První máj 2014 proběhl druhý ročník studentského Majálesu organizovaného samotnými studenty UK. Poprvé zároveň Unie nebyla organizací participující na Pražském majálesu, byť některé členské spolky se Pražského majálesu zúčastnily. Majáles proběhl v prostorách Karolina jako akce hlavně spolků a studentů UK, ačkoli původně byla v jednání záštita i dalších vysokých škol. Majáles začal alegorickým průvodem přes centrum města, v rámci zbylé organizace má obdobnou podobu jako Jarmark (program lze nalézt zde: ale jeho koncepce je širší. Samotná akce je spíše vyvrcholením různých menších předmajálesových akcí (http://majalesstudentu.cz/domajalesu-je-jeste-daleko-zacina-vsak-predmajalesove-deni/). Majáles má samostatné účetnictví a z účtu Unie na něj šla jen dohodnutá podpora přes UK a drobné náklady ve výši cca 3 000,- Kč. Stejně tak byl Majáles organizován samostatně na základě statutu schváleného 18. Sněmem. V čele organizačního týmu stála Sára Vidímová, její tým byl složen z dobrovolníků a akce byla připravována v podstatě nezávisle na Radě. Celkově lze považovat Majáles za úspěšnou akci, chtělo by to však do budoucna zapojit více vysokých škol a zauvažovat nad tím, jak na akci nalákat více mimoakademické veřejnosti a třeba i uchazeče o studium. Pro rozšíření pole působnosti Majálesu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti v porovnání s Pražským majálesem má smysl zauvažovat i o jednání s komerčním sektorem (a to se samozřejmě netýká jen Majálesu), ale zároveň je vhodné zachovat principy otevřené studentské akce, kterou dělají studenti primárně pro studenty. V tomto smyslu je dobré nadále rozvíjet koncepci multižánrového festivalu studentského života s bohatým předmajálesovým programem. Je třeba i uvítat menší letošní snahu se vůči Pražskému majálesu negativně vymezovat. Nemá zde totiž jít o snahu konkurovat profesionálnímu a prestižnímu rockovému festivalu, jakým je Pražský majáles, ale o to nabídnout akademické obci i veřejnosti autentickou studentskou kulturu Daruj krev s Univerzitou Karlovou Projekt vzešel z iniciativy studenta PřF UK Jiřího Sokola, který se následně stal hlavním organizátorem akce. Projekt byl realizován ve spolupráci s transfuzními oddělení pražských nemocnic, transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Plzni a transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Hradci Králové a Unie nad tímto projektem převzala záštitu. Na organizaci se podílel také spolek Trimed z 3. LF UK. Akce byla zaměřena na prvodárce krve z řad studentů UK a probíhala od do Byla koncipována jako soutěž fakult s tím, že fakulta, z níž vzejde nejvíce dárců, obdrží cenu v podobě 100 litrů červeného vína od sponzora celé akce Vína z Kobylí. Zakončení akce proběhlo ve Studentském klubu Celetná (SKC), vítězem byla 3. LF před FF. Akci je celkově třeba hodnotit pozitivně, v prvé řadě musíme vyzdvihnout práci a iniciativu spolku Trimed a kol. Jiřího Sokola. Nešťastnými se však ukázaly být termíny akce, neboť ta se překrývala s obdobně zaměřenou akcí na darování krve studenty Nexcare. Druhým problémem byla do značné míry nezvládnutá propagace ze strany

10 Unie. Čísla účasti nejsou Komisi k dispozici a v záznamech Unie nejsou dohledatelné, což může souviset s tím, že Předsedkyně Veronika Trtková odstoupila ke dni zakončení akce a dále nepředala materiály k Unii. V účetnictví je navíc vedena položka 3 500,- Kč na účinkujícího při závěrečném vyhlášení, k tomu ale není dohledatelná žádná smlouva, ani není nikde uvedeno, kdo tím účinkujícím byl. Nezvládnuté je pak vyjednávání o využití audiotechniky v SKC pro toto závěrečné vyhlášení, neboť stálo 4 000,- Kč, přestože ze zkušeností Majálesu a Jarmarku 2014 víme, že lze vyjednat minimálně částku 1 000,- Kč Podpora aktivit studentů a členských spolků UK Grantové řízení V LS 2014 proběhlo grantové řízení Unie. Dorazilo celkem 13 žádostí, z čehož 3 nebyly zařazeny, neboť dvě nebyly dodány včas a jedna nesplňovala podmínky. Při samotném zasedání Grantové komise (GK) byla vyřazena žádost spolku JINOnice Jinak, což Kontrolní komise posléze shledala být v rozporu s Vnitřním předpisem č. 6 o grantovém řízení. Na průběh řízení byla podána stížnost (viz kapitola této zprávy) a jeho důsledkem je návrh zapracování změn patřičného Vnitřního předpisu. Unie celkem rozdělila finance ve výši ,- Kč. Obecně na základě průběhu zasedání Grantového řízení a praxe by bylo vhodné zvážit toto: 1) Zda nezjišťovat jiné možnosti financování některých aktivit, což se aktuálně týkalo jednoho spolku z FF UK, který žádal o finance na položky, které by mu zdarma proplatila Studentská rada FF UK. 2) Jak při hodnocení přistupovat ke skutečnosti, že si žadatel sehnal část financí i jinde, protože GK to hodnotila jako znevýhodňující v tom smyslu, že spolky, které nemají finance odjinud, jsou závislé pouze na Unii, a ta je proto podpoří. 3) Zkusit rámcově definovat, co vše se financuje prostřednictvím Grantového řízení Unie, neboť byl vlastně podpořen i jeden fakultní ples, což je otázka, zda se jedná o akci, kterou by měla Unie kofinancovat. 4) Jak přistupovat k hodnotící položce důvěryhodnost žadatele, neboť i nově vzniklé spolky dostaly při posledním řízení maximální počty bodů. Je třeba také poukázat na pozdní výplatu řady projektů, kdy Rada podepsala s některými spolky několikrát darovací smlouvu a nevyplatila projekty včas; poslední projekt tak byl proplacen až , přestože k tomu mělo dojít už v dubnu. U některých spolků s tím naopak problém nebyl. Prager Deutscher Klub vrátil nevyužitou částku ve výši 2 250,- Kč, projekt v pořádku vyúčtoval Moje šance Principielně je projekt skvělou příležitostí pro spolky i studenty, navíc projekt není omezen pouze na členské spolky Unie (http://suuk.cz/o-studentskeunii/projekty/soutez). Letošní uzávěrka projektu byla Problém projektu je ovšem v jeho neprůhlednosti. Jedná se sice o obdobu Grantového řízení, přesto

11 neexistují dokonce ani interně přístupná data o tom, kdo prováděl hodnocení podaných projektů, jaké projekty uspěly atd., jak je tomu u Grantového řízení. To vše by mělo být do budoucna napraveno. Diskrepance je i v plánovaném rozpočtu. Na projekt Moje šance bylo vyčleněno ,- Kč, vyplaceno pouze 7 500,- Kč, v rozpočtu na ZS 2014 je na doplacení Mojí šance bylo vyčleněno ,- Kč. Kromě protokolů o podaných žádostech a jejich vyhodnocení by tedy mělo být vyjasněno i jak je tomu s rozpočtem Mojí šance Půjčka JINOnicím Jinak Dne Unie poskytla dotaci festivalu JINOnice Jinak, který je však v účetnictví veden jako půjčka. JINOnice Jinak poskytly vyúčtování a dodaly vratku ve výši 1 321,- Kč. Otázkou zůstává, jak bude v účetnictví Unie k tomuto projektu přistupováno, když je veden jako půjčka Další dotace prostřednictvím úspěšných žádostí k sociální komisi AS UK Unie průběžně žádá prostřednictvím sociální komise AS UK o dotace od UK pro členské spolky. Takto bylo v ZS úspěšně zažádáno o ,- Kč na projekt časopisu FHS HUMR a v LS dalších ,- Kč na pro nákup rekvizit pro Salsa4Water Prague, podporu Albertov Slackline Festivalu a EPSA Autumn Assembly 2014, z čehož zatím nebylo z administrativních důvodů proplaceno ,- Kč na projekt EPSA. Uvedených ,- Kč je pak třeba odečíst z rozpočtu, neboť budou proplaceny, v horším případě vráceny UK Hokejová bitva Třetí ročník Hokejové bitvy proběhla 31. října Účastní se jí týmy 4 univerzit (UK, ČVUT, VŠE, ČZU) a je organizována Tomášem Gavlasem nezávisle na Unii. Podpora této akce ze strany Unie spočívá víceméně v propagaci a darování loga akci. Finanční podpora je řešena přímo mezi organizátory a UK. Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o tom, zda by Unie neměla převzít organizaci akce sama, resp. ve spolupráci se studentskými uniemi na dalších vysokých školách, protože takto jde výdělek subjektu mimo univerzitu. Vedle toho se objevují podněty v tom smyslu, že by mohlo jít více o studentskou akci. Otázkou je například, jak se sestavují hokejové týmy Diplomky na stojáka Unie podpořila projekt, který dává studentům možnost veřejně prezentovat svoje absolventské práce. Ty jsou pak hodnoceny v jednotlivých vědních oblastech. Součástí projektu jsou sebevzdělávací kurzy. Akce se koná každoročně a její podpora bude tedy dlouhodobá. Bylo by vhodné tedy sledovat proměnu konceptu této akce s tím, že

12 pokud by se měnil, pak by měla Unie nově hlasovat o podpoře. Nejedná se přitom o podporu finanční, ale propagační Ostatní POSED Místopředseda Jan Jindra, komisař Jiří Pilip a Radní pro PR Tomáš Beránek se ve dnech zúčastnili akce POSED v rekreačním centru Baldovec v Moravském krasu. Jedná se o setkání různých studentských organizací z celé ČR pořádaného Akademickým centrem studentských aktivit (ACSA). Unie tam ve spolupráci se studentskou unií z MU Brno (MUNIE) vedla workshop na téma Podpora spolků na univerzitě v rámci Studentské unie. Akce měla sice potenciál pro navazování kontaktů a spolupráci s dalšími studentskými organizacemi v ČR, mimopražské studentské organizace, s výjimkou MUNIE, však neprojevily o tuto spolupráci zájem. Je na zvážení, zda nenajít jiné cesty k utvoření meziuniverzitní spolupráce s mimopražskými univerzitami, například ve formě společných projektů. Akce ACSA tento účel nesplňují Gaudeamus Unie se tradičně účastnila veletrhu Gaudeamus, pro nejbližší Gaudeamus však již nebyla rektorátem oslovena. Komise doporučuje jednat v této věci se zástupci Univerzity, zjistit, proč tomu tak je, a pokusit se navázat na předchozí postavení Unie Semináře pro spolky Ve spolupráci se spolkem Juristi zajistila Unie seminář pro spolky, ve kterém měli jejich zástupci možnost seznámit se s povinnostmi vyplývajícími z nového občanského zákoníku a nechat si zkontrolovat, do jaké míry jejich stanovy bude třeba upravit. Seminář lze hodnotit z hlediska účasti i organizace velmi pozitivně. Unie chce podobné semináře organizovat i nadále. Komise pouze doporučuje vyhodnotit si všechny dosud konané semináře co do účasti, zájmu a nákladů a zjistit, o jaké semináře mají spolky vlastně zájem Vztah k soutěži Miss UK Unie v minulosti podporovala soutěž Miss UK, tentokrát se ale rozhodla podporu odepřít stejně jako samotná UK, která s organizátory akce vedla spor o to, zda mohou používat v rámci své akce jméno Univerzity, pokud ta akci nepodporuje. Akce je dlouhodobě ze strany spolků a studentů kritizována jako nestudentská v tom smyslu,

13 že se nijak neliší od jiných soutěží krásy. V tomto smyslu se objevila i samostatná studentská iniciativa Karlovka bez sexismu brojící proti této akci. Unie ani UK navíc z akce nemají žádný přínos, a proto není důvod podporovat cizí komerční aktivity. O podpoře akce má proto smysl uvažovat pouze tehdy, když výrazně promění svoji koncepci a z běžné soutěže krásy se promění spíše ve zdravou studentskou recesi. Je navíc třeba hájit princip, že Unie nepodporuje nic, od čeho se UK distancuje Propagace Rada slibovala přestavbu webu, v rozpočtu na to byly dokonce vyčleněny prostředky, nicméně k něčemu takovému vůbec nedošlo. Druhým bodem je výroba propagačních materiálů, ty jsou vcelku využitelné s výjimkou několika set placek tak velkých rozměrů, že je nikdo nechce nosit. 13

14 3. Audit studentského klubu K4 Komise v uplynulých dvou obdobích prováděla audit studentského klubu K4, ten byl původně zadán jako výchozí materiál pro spolupráci s tímto nebo případným jiným provozovatelem klubu do budoucna. Klub K4 totiž po 4 a půl letech ukončil svůj provoz, vzhledem k tomu, že neuspěl v prvním poptávkovém řízení na nového provozovatele na podzim 2013 a z důvodu pozdního podání nabídky nemohl být zařazen do opakovaného poptávkového řízení v únoru Prací jednotlivých komisařů se podařilo zkompletovat zprávu o programu a akcích v klubu, o vývoji cen a vizualizaci klubu a o jeho personálním zajištění. Nepodařilo se však provést klíčovou hospodářskou část auditu, kterou měla provést komisařka Havelková. V závěru správního období Komise alespoň prozkoumala celé účetnictví Unie a ze soupisu položek týkajících se klubu K4 identifikovala protokoly a záznamy vzájemného finančního plnění podle ústních dohod. Prioritou Komise do dalšího správního období by pak mělo být dokončit audit hospodaření klubu na základě materiálů, jejichž poskytnutí je třeba vyjednat s provozovatelem klubu, Orfeem, s. r. o., resp. s jeho jednatelem Jiřím Flamem. Zpráva o dosud proběhnuvším auditu již byla dána k dispozici Delegátům, proto zde bude uveden jen výtah z této zprávy, doplněný o informace o hospodaření a o srovnání se Studentským klubem Celetná, který v prostoru funguje nyní Koncepce provozu a programu Hodnocení koncepce programu a realizovaných akcí probíhalo na základě měsíčních programů, výročních zpráv klubu o činnosti klubu, jež jsou součástí výročních zpráv Unie, i osobních kontrol Komise. Koncepce programu a realizování akcí se v průběhu let rozšířila, neboť klub získal nové prostory určené pro spolkové akce v zadních prostorách sklepení v Celetné 20 a dále získal galerii. Program byl podle hodnocení Komise variabilní, pokud jde o formu, a zároveň vyvážený mezi akce členských i nečlenských spolků či hostujících umělců. Velmi pozitivně bylo možné hodnotit spolupráci s vnějšími kulturními institucemi. Studentské akce garantované Unií nebo jejími členskými spolky, jakož i studenty, s kterými měl klub dobrou zkušenost, bylo v klubu možné konat bezplatně a podle velikosti akcí bylo možné rezervovat libovolné prostory. Mnohdy v klubu probíhalo paralelně několik akcí. I většina dalších služeb klubu k akcím byla bezplatná s výjimkou zvučení hudebních akcí, které stálo 500,- až 1 000,- Kč. Provoz klubu probíhal v časech od 10:00 do 24:00 během pracovních dnů a od 16:00 do 24:00 o víkendech a svátcích. Ve výjimečných případech byla možná domluva i na delší provozní době. Pokud jde tedy o programovou a provozní koncepci, klub splnil svoje původní závazky. 14

15 3.2. Vizuální podoba, nabídka a ceny Nabídka a cenotvorba Pokud jde o ceny, původně se plánovaly dvojí: pro osoby s ISIC a pro ostatní uživatele, což bylo zamýšleno kvůli předpokladu návštěvníků z řad turistů, předpoklad se však nenaplnil. Od zamýšlených dvojích cen se však ustoupilo, neboť se klub stal skutečně studentským v tom smyslu, že naprostá většina návštěvníků byla z řad studentů, během denního provozu pak částečně i z řad pedagogů. Pro ukázku vývoje cen poukážeme na některé základní položky v nápojovém lístku: Pivo: r ,5 l Bernard 10 za 22,- Kč, ,5 l Bernard 10 za 23,- Kč, ,5 l Klášter 10 /Rychtář 10 za 26,- Kč. V nabídce se také střídaly různé speciály, ustálilo se pivo Démon v ceně 31,- Kč za 0,5 l. Nealko: 0,3 l pomerančového džusu: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč. Jablečný džus měl od r stejnou cenu. K dispozici byl také další druhy džusu za 23,- Kč, později za 25,- Kč. Kofola, kola, sprite, tonik 0,3 l za 17,- Kč, později za 19,- Kč. Minerálka Mattoni perlivá 0,3 l za 10,- Kč. Čaj: Cena čajů se udržela po celou dobu klubu za sáčkový čaj 16,- Kč, za různé typy sypaných čajů 25,- až 35,- Kč. K dostání byly i dražší speciální čaje. Káva: V letech stálo espresso 23,- Kč, v letech ,- Kč. Latté do r za 29,- Kč, do r za 33,- Kč, od r za 35,- Kč. Kromě toho měl klub bohatý sortiment vína a alkoholu od běžných levných produktů až po luxusnější lihoviny. Míchané nápoje byly také vedeny v nabídce, na požádání byli barmani schopni připravit i míchaný nápoj, který nebyl v nabídce, pokud na něj byly suroviny. V rámci celé doby provozu se dá říct, že klub po celou dobu držel nízké studentské ceny, jejich zvyšování bylo pouze reakcí na inflaci, zároveň nabízel i luxusnější a dražší produkty pro ty, kteří o to měli zájem. Důležitým prvkem cenotvorby bylo také to, že cena základních nealkoholických nápojů byla vždy nižší než cena piva a dalších alkoholických nápojů Vizualizace Klub průběžně měnil svoje vizuály i v souvislosti s tím, jak proměňoval svoji koncepci provozu, i ve snaze omladit vedení a koncepci klubu, což bylo patrné zejména v závěru jeho fungování. Nedílnou součástí klubu se pak stala Galerie a také knihovny s možností zapůjčení knih. K literárnímu pojetí klubu se snažily přispět i akce typu Káva za knihu, kdy návštěvník, který daroval do klubového knihovního fondu nějakou knihu, dostal kávu zdarma.

16 3.3. Personální zajištění Základem personální politiky klubu byla snaha zaměstnávat studenty, příp. nedávné absolventy UK. S výjimkou provozovatelů Jiřího Flama a Václava Janoščíka byly s ostatními zaměstnanci uzavírány dohody o provedení práce, dle potřeby též dohody o provedení činnosti. Personální zajištění tak odpovídá celkové původně slíbené koncepci klubu. Oproti původní nabídce provozovatele se však nakonec nepodařilo zřídit dozorčí radu, která by umožňovala zástupcům Unie přímo dohlížet na personální politiku, uzavírané smlouvy a hospodaření, to je však oboustranná chyba Finanční plnění ve vztahu k Unii Před otevřením klubu a na základě původní nabídky padla mezi Unií a K4 ústní dohoda o finanční podpoře Unie ze strany klubu v roční výši ,- Kč. Výši této částky pak v průběhu loňského roku v souvislosti s novými poptávkovými řízeními na provozovatele klubu potvrdila před řadou veřejných plén UK i Unie jak Markéta Havelková, která po tři roky byla statutárním orgánem Unie, tak Jiří Flam, jednatel firmy Orfeum, s. r. o., která klub provozovala. To znamená, že podle oboustranného tvrzení za 4 roky provozu měla Unie od klubu inkasovat cca ,- Kč. Písemná smlouva na uvedené však nikdy uzavřena nebyla. Kontrola uvedeného finančního plnění zatím byla provedena pouze v rámci účetnictví Unie. Tam se ukázalo, že k tomuto plnění docházelo nepravidelně a v různé výši, vždy hotovostním předáním do rukou někoho z vedení Unie při podpisu jednoduchého protokolu nebo ad hoc uzavřené darovací smlouvy. V rámci účetnictví Unie se tedy podařilo dohledat záznamy tyto záznamy o přijetí peněz z klubu: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč. Unie tak na základě vlastní účetní a smluvní dokumentace inkasovala od klubu K4 za dobu jeho provozu celkem ,- Kč, zbylých takřka ,- Kč, které měla Unie podle Markéty Havelkové i Jiřího Flama inkasovat, v účetnictví a dokumentaci Unie nikde zaneseno není. Je sice možné, že část plnění mohlo být provedeno nepeněžitou formou (např. zajišťování rautů pro Unii, vánočních večírků atd.), nicméně zaprvé podle toho, co vypověděli někteří provozní vedoucí klubu, by se mělo jednat o částku přibližně ,- Kč, rozhodně ne však o více jak čtvrt milionu; zadruhé by to i tak mělo být zaneseno do účetnictví a smluvní dokumentace Unie. Uvedené údaje budou v nejbližší době porovnány s naskenovanou dokumentací poskytnutou společností Orfeum, s. r. o., kterou má Komise nyní k dispozici. 16

17 3.5. Porovnání K4 se současným Studentským klubem Celetná (SKC) Provoz klubu a spolupráce s Unií Po neúspěchu opakovaného poptávkového řízení klub převzaly Koleje a menzy (KAM) a spustily provoz SKC. JM rektor zároveň uvedl, že původně slíbená částka z nájmu ve výši ,- Kč půjde na podporu studentských aktivit, nicméně to už není vázáno přímo na Unii, která tudíž nemá garantovaný příjem od klubu ani UK. Unie je zatažena do dohledu nad klubem prostřednictvím svého zástupce v komisi pro SKC, která funguje jako poradní orgán rektora. V jejím čele je členka kolegia rektora Alice Němcová Tejkalová, dále členka AS UK Anna Matys, provozní SKC Tomáš Šťastný, z Unie Jiří Pilip a dva reprezentanti ostatních studentských spolků. Unie na podzim bude do této komise nominovat dvě osoby. Klub bohužel ve stávající koncepci nevypadá příliš studentsky a jeho návštěvnost není příliš velká. Nemá též koncepci zaměstnávání studentů. Rezervace akcí spolků bývají dokonce zpoplatněny ve výši 1 500,- Kč. Nájem audiotechniky je také zpoplatněn ve výši 4 000,- Kč, ale je možné vyjednat i slevy. Z uvedených důvodů není příliš velký zájem Unie a studentských spolků. Unie zde konala zatím jen dvě akce: Majáles a Daruj krev s univerzitou. Podle informací Komise pak ze současných členských spolků Unie v klubu konala akci pouze sekce IC CUNI. Provozní doba klubu je stanovena stejně, jak ji měla nastavena K4, ale z důvodu malé návštěvnosti často nebývá dodržována a klub je častokrát uzavřen již od 22: Sortiment a cena Sortiment snad bude průběžně doplňován, nicméně je výrazně chudší oproti předchozímu klubu, a to jak co se týče nabídky nevařeného jídla, tak co se týče nabídky nápojů. Míchané nápoje, které nejsou vedeny v nápojovém lístku, SKC nepodává. Pokud jde o srovnání cen K4 a SKC, viz tabulka: K4 před uzavřením SKC při otevření položka cena položka cena pivo 10-0,5 l 26,- Kč pivo 10-0,5 l 30,- Kč pivo 12-0,5 l 30,- Kč pivo 12-0,5 l 35,- Kč cola - 0,3 l 19,- Kč cola - 0,3 l 28,- Kč pomerančový džus - 0,3 l 19,- Kč pomerančový džus - 0,3 l 38,- Kč rozlévané víno - 0,2 l 28,- Kč rozlévané víno - 0,2 l 44,- Kč perlivá voda - 0,33 l 10,- Kč perlivá voda - 0,33 l 18,- Kč káva espresso 29,- Kč káva espresso 28,- Kč čaj sáčkový 16,- Kč čaj sáčkový 16,- Kč becherovka - 0,04 l 33,- Kč becherovka - 0,04 l 33,- Kč tuzemák - 0,04 l 26,- Kč tuzemák - 0,04 l 26,- Kč

18 Jameson - 0,04 l 55,- Kč Jameson - 0,04 l 55,- Kč brambůrky 29,- Kč brambůrky 29,- Kč 18

19 4. Hospodaření Hospodaření Unie vychází ze schválených rozpočtů pro každý semestr. Základní diskrepance v rozpočtu stojí zejména na tom, že rozpočet na ZS 2013 operoval s financemi na některé položky, které reálně byly propláceny až v LS. Druhou větší skupinou příjmů a výdajů, která neodpovídá schváleným rozpočtům, jsou úspěšně podané žádosti sociální komisi AS UK o podporu aktivit jednotlivých členských spolků. Celkově lze ale konstatovat, že rozpočtové rámce byly plněny, ba dokonce Unie uzavřela rozpočtová období v obou semestrech s přebytky oproti původně schváleným rozpočtům. Koncový stav hospodaření Unie je ,76,- Kč. Reálně je však třeba ještě odečíst částku ,- Kč, která byla získána od UK prostřednictvím sociální komise AS UK na projekt EPSA Autumn Assembly Disponibilní zůstatek Unie k je tak ,76,- Kč oproti původně předpokládané částce ,84,- Kč. Obecně k účetnictví je však třeba dodat, že existují nesrovnalosti v dokumentaci smluv a faktur, někde zcela chybí. Dalším problémem byla nevčasná vyplácení některých závazků, která nebyla způsobena nedostatkem financí, ale čistě z důvodů nedostatečné administrace. Určitý chaos v účetnictví pak souvisí s tím, že stará Rada nové Radě vlastně řádně nepředala veškeré potřebné podklady k práci. Je třeba také poukázat na to, že se v účetnictví objevuje několik podivnějších položek, zejména pak položka výdaje z hotovostní pokladny dne na teambuilding Rady ve výši 720,- Kč, které byly utraceny za 15 piv a nějaké jídlo v restauraci Tom s Burger. Je poněkud divné, že Rada, která oznámila , že ke dni odstupuje, dělá tři dny před svým odstoupením teambuilding. Na tento teambuilding Rady navíc nebyl pozván jeden z aktuálních členů Maroš Lauer. Využívat prostředky tímto způsobem považuje Komise za nepřípustné. Pokud jde o připomínky předchozí Komise k hospodaření, je třeba říct, že Rada nekonala ve smyslu doporučení Komise doplnit přípravu rozpočtu pro příslušné období o koncepční plán rozvoje jednotlivých oblastí, například lidských zdrojů nebo vnějších vztahů. Pro účely této zprávy byly použity schválené rozpočty Unie na ZS 2013 a LS 2014 a kompletní účetní dokumentace Unie za správní rok 2013/14. Kontroly účetnictví proběhly ve dnech za přítomnosti odstoupivší Hospodářky Andrey Němcové a za přítomnosti Místopředsedkyně Sáry Vidímové. 19

20 4.1. SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V ZS 2013 ( ) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Kč REÁLNÝ STAV Kč Rozdíl výchozí stav výchozí stav účet ,23 účet ,23 pokladna 2 012,00 pokladna 2 012,00 CELKEM ,23 CELKEM ,23 ZDROJE A PŘÍJMY ZDROJE A PŘÍJMY K ,00 K ,00 0,00 Příjmová podpora od UK ,00 Příjmová podpora od UK ,00 0,00 Peníze od UK na Grantové řízení ,00 Peníze od UK na Grantové řízení ,00 0,00 Rozpočtová rezerva obecně ,23 Rozpočtová rezerva obecně ,23 0,00 Příjmy od UK na projekt HUMR , ,00 Vratky z Grantového řízení 895,00 895,00 Výnosové úroky 1,24 1,24 CELKEM ,23 CELKEM , ,24 VÝDAJE VÝDAJE Nájem 2 000,00 Nájem 921, ,00 Energie 3 600,00 Energie 1 723, ,00 Telefony ,00 Telefony ,00-368,00 Drobné kancelářské výdaje 5 000,00 Drobné kancelářské výdaje 4 406,00 594,00 Kontrolní komise 2 000,00 Kontrolní komise 0, ,00 Poplatky spojené s BÚ 1 000,00 Poplatky spojené s BÚ 214,00 786,00 Školení radního pro hospodaření 1 580,00 Školení radního pro hospodaření 1 520,00 60,00 Jarmark 5 505,00 Jarmark 5 184,33 320,67 Grantové řízení ZS 2013/ ,00 Grantové řízení ZS 2013/14 0, ,00 Nákup společného majetku ,00 Nákup společného majetku 0, ,00 Vánoční večírek 7 000,00 Vánoční večírek 5 500, ,00 Propagace a vnější vztahy ,00 Propagace a vnější vztahy , ,30 Tvorba webových stránek 5 000,00 Tvorba webových stránek 0, ,00 Náklady na reprezentaci 5 000,00 Náklady na reprezentaci 0, ,00 Moje šance z LS ,00 Moje šance z LS ,60-0,60 20 Rozpočtová rezerva Rady ,00 Ostatní použití ve smyslu rezervy 28, ,00 CELKEM ,00 CELKEM ,63 zůstatek účtu k ,84 zůstatek pokladny k ,00 PLÁNOVANÝ ZŮSTATEK ,23 REÁLNÝ ZŮSTATEK , ,37

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Maják v moři korupce. Právní poradna Transparency International ČR: Představení služeb a vybraných oblastí působení

Maják v moři korupce. Právní poradna Transparency International ČR: Představení služeb a vybraných oblastí působení Maják v moři korupce Právní poradna Transparency International ČR: Představení služeb a vybraných oblastí působení Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě 1. verze

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě 1. verze Institut umění Divadelní ústav Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě 1. verze Řešitelský tým: Ondřej Černý (vedoucí týmu) Pavla Petrová (ředitelka IDU) Lenka Deverová Josef Herman Ondřej

Více

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie) Institut umění Divadelní ústav Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie) Řešitelský tým: Ondřej Černý (vedoucí týmu) Pavla Petrová (ředitelka IDU) Lenka Deverová Josef Herman

Více

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru 1/61 2/61 Obsah: Obsah: 3 Úvod 7 Popis současného stavu neziskového sektoru v roce 2008 9 1. Politické a právní prostředí pro rozvoj neziskového

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Financování předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013. David Ondráčka, Petr Vymětal

Financování předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013. David Ondráčka, Petr Vymětal Financování předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 David Ondráčka, Petr Vymětal Cesta k předčasným volbám Po zásahu policie na Úřadu vlády 13. června 2013, zatčení dvou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2012 OBSAH: I. Úvod 3 II. Rozhodovací činnost finančního arbitra, styk s veřejností, informační povinnost institucí 5 III. Kancelář finančního arbitra

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL (pohled druhé strany ) Jan Slovák slovak@muni.cz, Brno, leden 2012 Text, který se Vám dostává do ruky, je mojí reakcí na šikovně sepsaný materiál Samuela Zajíčka

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a

PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a Vypracoval: Martin Fritsch 17. 10. 2011 Obsah 1. Manažerské shrnutí 2. Osobní shrnutí 3. Projekty a. HA 101 Management mezinárodních firem b. HA 102 Finance

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více