Kontrolní zpráva. za správní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrolní zpráva. za správní rok 2013/2014"

Transkript

1 Kontrolní zpráva za správní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Kontrolní komise ve správním roce 2013/ Složení Kontrolní komise Vyhodnocení činnosti Komise Organizace Komunikace s členy Komunikace s Radou Vyhodnocení činnosti Unie Rada Složení Rady Organizační informace Plnění povinností Rady a komunikace s členskou základnou Vlastní akce Unie Studentský jarmark Vánoční večírek Majáles studentů Daruj krev s Univerzitou Karlovou Podpora aktivit studentů a členských spolků UK Grantové řízení Moje šance Půjčka JINOnicím Jinak Další dotace prostřednictvím úspěšných žádostí k sociální komisi AS UK Hokejová bitva Diplomky na stojáka Ostatní POSED Gaudeamus Semináře pro spolky Vztah k soutěži Miss UK Propagace Audit studentského klubu K Koncepce provozu a programu Vizuální podoba, nabídka a ceny Nabídka a cenotvorba Vizualizace Personální zajištění Finanční plnění ve vztahu k Unii Porovnání K4 se současným Studentským klubem Celetná (SKC) Provoz klubu a spolupráce s Unií Sortiment a cena Hospodaření SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V ZS 2013 ( ) SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V LS 2014 ( ) Hospodaření Majálesu studentů Závěr

3 1. Kontrolní komise ve správním roce 2013/ Složení Kontrolní komise Slaven Elčić, předsedající komisař, počet absencí na schůzích 0, Adam Felix, komisař pro legislativu do , počet absencí na schůzích 0, Markéta Havelková, komisařka pro hospodaření do , počet absencí na schůzích 1, Jiří Pilip, komisař pro projekty, počet absencí na schůzích 1, Zdeno Vozár, komisař pro hospodaření, počet absencí na schůzích 1, David Pavlorek, komisař pro hospodaření od , počet absencí na schůzích Vyhodnocení činnosti Komise Organizace Komise v tomto období uskutečnila tři zasedání ( , a ), z toho jedno nebylo usnášeníschopné ( ) a jeho usnesení byla hlasována per rollam. Za správní období přijala Komise celkem 8 usnesení. Celkově je třeba konstatovat, že Komise nefungovala v průběhu období ideálně. Na 17. Sněmu ve chvíli, kdy jí hrozilo odvolání, rezignovala komisařka Havelková. K následujícímu dni rezignoval komisař Felix. Na 18. Sněmu byl do Komise dovolen David Pavlorek. Komisař Vozár byl tou dobou v zahraničí a na práci Komise se příliš nepodílel. Po rezignaci Rady (s výjimkou Maroše Lauera) ke dni se Rada zvolená pro další období de facto (byť nikoli de iure) ujala řízení Unie, tzn., že komisař Pilip jako schválený radní pro další správní období opustil práci v Komisi a začal se věnovat činnosti v Radě. Předsedající komisař pak v období prázdnin přestal z důvodů pracovní vytíženosti fakticky v Komisi působit, což znamená, že jediným aktivním komisařem na konci správního období zůstal David Pavlorek, který nastoupil až v průběhu správního období a který takto sám předkládá tuto zprávu, která by za běžných okolností měla být kolektivním dílem Komise. S ohledem na výše uvedené Komise nezvládla plnit úkoly, které měla zadány, např. nezavršila audit K4, neprovedla vyhodnocení jarního grantového řízení, nebyla schopna se od května usnášet Komunikace s členy Komisi přišel v tomto období jeden podnět na přezkum Grantového řízení. Jednalo se o stížnost kol. Markéty Havelkové, která si na základě přečtení zápisu ze zasedání Grantové komise Unie (GK) a hovoru s členem GK Martinem Holým usoudila, že někteří přítomní delegáti a členové Kontrolní komise, zejména komisař David Pavlorek, nepřiměřeně zasahovali do jednání GK a ovlivňovali její rozhodnutí. Komise na základě této stížnosti shledala řadu procesních nedostatků v průběhu

4 zasedání GK, avšak rozhodla, že nebyly natolik závažnými, aby z toho důvodu bylo zrušeno celé řízení. V tomto smyslu Komise doporučila úpravu Vnitřního předpisu č. 6 o grantovém řízení, která by do budoucna podobným procedurálním nedostatkům předešla Komunikace s Radou Komunikace Rady a Komise byla velice omezená. Na druhé schůzi Komise sice byla přítomna Předsedkyně Veronika Trtková, nicméně přístup předsedkyně k předávání informací byl minimální, na druhé straně Komise sama v tomto ohledu nebyla tzv. proaktivní, její členové se účastnili schůzí Rady i dalších orgánů Unie v minimální míře. Neakceschopnost Komise se pak v závěru období objevila tehdy, když nový Předseda Maroš Lauer na Komisi vznesl dotaz, zda při uvolnění členství celé zbylé Rady k je možné, aby členové Rady zvolení pro další funkční období nastoupili do funkcí rovnou. Komise se na to z důvodu neaktivity svých členů nedokázala vůbec reagovat. Jediné oficiální stanovisko tak vydal komisař Pavlorek ve znění: Na 19. Sněmu byli zvoleni Předseda a Místopředsedkyně a potvrzena Rada pro ak. rok 2014/15, tedy s funkčním obdobím od Zároveň byl při onom chaotickém hlasování Maroš Lauer zvolen místopředsedou stávající Rady. Jelikož Veronika Trtková rezignovala na funkci předsedkyně k , stal se Maroš Lauer k tomuto dni podle 21 automaticky předsedou stávající Rady a funkce místopředsedy se uvolnila. Stal se ovšem předsedou Veroničiny Rady, nikoli té svojí, která má mandát od Sněmu až od V tomto smyslu je možné, aby svoje spolupracovníky pověřil výkonem agendy jakožto tzv. externí radní, ti však nemohou mít hlasovací právo v Radě. Považuji bez nějakého dalšího hlasování na Sněmu za nepřípustné, aby nová Rada nastoupila ve chvíli, kdy k tomu nedostala mandát, ať už intence odstupující Předsedkyně byla jakákoliv. Přijmout toto by navíc znamenalo, že člen Kontrolní komise Jiří Pilip, který byl potvrzen do nové Rady, by musel ztratit mandát komisaře, kterým je až do nynějšího konce ak. roku. Uvedené stanovisko je zde citováno jako precedentní rozhodnutí, podle něhož se Rada také řídila. 4

5 2. Vyhodnocení činnosti Unie 2.1. Rada Složení Rady Předsedkyně do : Veronika Trtková. Předseda od : Maroš Lauer. Místopředseda do : Jan Jindra. Místopředseda od do : Maroš Lauer. Tajemník do : Ondřej Havelka. Hospodářka do : Andrea Němcová. Radní pro projekty do : Adela Piatková. Radní pro PR do : Jiří Logojda. Radní pro PR od do : Tomáš Beránek. Studentská unie se dostala v květnu a červnu do poměrně složité situace, protože na 19. Sněmu oznámila Veronika Trtková svoji rezignaci na Předsedkyni a zároveň nechala na témže Sněmu zvolit Maroše Lauera svým Místopředsedou namísto den předtím rezignovavšího Jana Jindry. V souladu se stanovami se tak Maroš Lauer po rezignaci Předsedkyně sám automaticky stal Předsedou. Jenže ve chvíli, kdy rezignovala celá zbylá Rada, zůstal jediným jejím členem. Unie tak byla naprosto paralyzována, neboť oba její vrcholné orgány, Rada a Komise, zůstaly v období posledních tří a půl měsíců správního roku fakticky jednočlenné. Je třeba však upozornit na to, že různé Rady dlouhodobě využívají neformálního institutu tzv. externích radních, kteří jsou pověřeni určitou agendou. Po celou dobu předsednictví Veroniky Trtkové byla externí radní Markéta Rýcová, po dobu předsednictví Maroše Lauera byli externími radními členové Rady zvolené pro správní rok 2014/2015 Sára Vidímová, Tomáš Bederka, Jakub Havránek, Václav Heřman a Jiří Pilip Organizační informace Vzhledem k vysokým bankovním poplatkům se Rada rozhodla zrušit transparentní účet vedený u Raiffeisenbank, a. s., ten byl zrušen dne Nový transparentní účet Unie zřídila u Fio banky, a. s., ten je dohledatelný zde: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?id_ucet= Samostatný unijní účet vedený u Fio banky, a. s., pak má Majáles studentů zde: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?id_ucet= Rada dále vypisovala v uplynulém období svoje konzultační hodiny, což je určitě třeba hodnotit pozitivně. Chce to ale zvážit, zda pro tyto účely je vhodné je mít v kanceláři Pod Větrovem. Zároveň je to chce lépe propagovat, protože takto zůstaly nevyužity.

6 Plnění povinností Rady a komunikace s členskou základnou Bohužel je třeba říct, že nová Rada navázala na nedostatečnou komunikaci předchozích Rad, kdy se dá v zásadě konstatovat, že absence informování alespoň Delegátů představuje hrubé porušení povinností Rady. Nejprve je třeba uvést, že teprve v novém správním ukázalo, že předchozí Předsedkyně Markéta Havelková sama, aniž by informovala Delegáty, vyjednala zadání poptávkového řízení na provozovatele studentského klubu v Celetné 20. Ona ani nová Předsedkyně, které byly z logiky svých funkcí jmenovány do poptávkové komise, o tom včas nikoho neinformovaly a až ex post na 16. Sněmu oznámily výsledky řízení k překvapení takřka celého pléna Sněmu. Tím začaly spory Delegátů s Předsedkyní a posléze komisařkou Markétou Havelkovou, které v rámci Unie trvaly přinejmenším do uzavření opakovaného poptávkového řízení na konci února Důsledkem toho bylo mimo jiné svolání mimořádného Sněmu ze strany 19 z 31 tehdejších členských spolků. K nedostatečnému plnění povinností Předsedkyně, potažmo Rady, lze připočíst nevčasné zveřejňování pozvánek na některé schůze Rady (zejména , kdy byla pozvánka zveřejněna přesně v čas zahájení schůze) a neplnění závazku slíbeném na 17. Sněmu o konzultaci průběhu opakovaného poptávkového řízení s Delegáty a usnesení 18. Sněmu, které zavázalo Radu jednat s vedením UK o smlouvě o vzájemné spolupráci, která by definovala vzájemný vztah; Delegátům ani Komisi tedy alespoň nedošla žádná informace o tom, že by nějaká jednání týkající se toho vůbec proběhla. Zásadním problémem pak bylo nepředání agendy, materiálů a všech potřebných věcí při odchodu Předsedkyně Veroniky Trtkové z funkce. Dosud tak nová Rada například nedisponuje podpisovými právy k účtu. Problematické bylo i předání klíčů od kanceláře, služebních simkaret, stejně jako prezenčních listin z posledního Sněmu. Dalším důsledkem je i nedodání výroční zprávy za uplynulý správní rok za dobu předsednictví Veroniky Trtkové, což lze považovat za hrubé porušení jejích povinností, neboť výroční zpráva musí být předkládána ze zákona. Pokud jde o komunikaci s členskou základnou vyjma Delegátů, tj. s dalšími zástupci členských spolků nebo s fyzickými členy, lze ji označit jako nulovou. Unie by měla zvážit, jak do budoucna udělat smysluplnějším fyzické členství, a také zajistit komunikaci s více osobami ze členských spolků, poněvadž v některých případech se zdá, že Delegáti jednají naprosto samostatně bez ohledu na své domovské spolky. Je třeba poukázat na to, že ve svém kandidátském programu měli Veronika Trtková a Jan Jindra bod, který mohl celou komunikaci s Delegáty usnadnit, a sice vytvoření komisí a pracovních skupin k jednotlivým agendám. Na práci těchto komisí by se pod vedením jednotlivých členů Rady mohli podílet zástupci spolků, kteří by o to projevili zájem. Hovořilo se např. o vzniku legislativní či hospodářské komise. Přesto nedošlo k žádnému pokusu tyto komise vytvořit, ačkoli nelze hovořit o tom, že by např. legislativní aktivita Rady byla nulová. Za do budoucna nepřijatelnou praxi je také třeba označit přijímání nových členských spolků ve chvíli, kdy Sněm nemá předem k dispozici žádné podklady. Toto není výtka vůči spolkům, kterých se to týká, ale vůči Radě, která má Delegáty včas informovat o zájemcích o spolkové členství. 6

7 Problémem je, že v některých klíčových obdobích byla Rada zcela neaktivní. Územ je, že Schůze delegátů by se měla konat jednou měsíčně, což se nedělo. V lednu se dokonce ani jednou nesešla sama Rada. Důsledkem komunikačních problémů nakonec byla zjitřená situace, která vedla k vytvoření takříkajíc barikád mezi členskými spolky podporujícími Radu Veroniky Trtkové a členskými spolky, které tuto Radu výrazně kritizovaly, a která nakonec vedla k poměrně vyhrocené volbě Předsedy a Místopředsedy na 19. Sněmu. Obecně lze považovat za pozitivní jev, když Delegáti mohou vybírat mezi dvěma odlišnými koncepcemi vedení, horší však je, pokud nakonec vítěznou koncepci někteří delegáti označí za pro ně natolik nepřijatelnou, že z Unie jménem svých spolků vystoupí. Právě vystoupení čtyř spolků, tj. spolků Trimed, ELSA, AIESEC a jednoho ze zakládajících spolků, Matfyzáku, lze přičíst nedostatečné komunikaci a především neochotě obou táborů si navzájem naslouchat. Rada však neučinila nic, čím by tuto vyhrocenou situaci otupila. Zakládání Studentské asociace UK, v jejímž čele stojí přípravné vedení takřka totožné s Radou Marka Moravce, která kandidovala na 19. Sněmu Unie, bez jakékoli snahy jednat s novou Radou, je pak krajně nešťastné, neboť zbytečně tříští potenciál, který by mohl mít celouniverzitní studentský spolek Vlastní akce Unie Studentský jarmark 2013 Tradiční Studentský jarmark se pod záštitou JM rektora konal již popáté. Tentokrát v prostorách Právnické fakulty UK, kdy v tzv. bazénu bylo umístěno pódium, na kterém od 14:00 do 24:00 probíhal hlavní program (k dohledání zde: u vchodu do bazénu byly umístěny 2 bary zajišťované klubem K4, v otevřených chodbách nad bazénem pak byly rozmístěny tradiční stánky Unie, jednotlivých spolků a dalších na Jarmarku participujících subjektů. Moderoval Jiří Pilip. Náklady spojené s produkcí nesla přímo UK, tzn., že částka, kterou Unie Jarmark dotovala z vlastních prostředků, byla obdobná jako v minulém roce, tj. cca 5 000,- Kč. Pokud jde o náklady UK, jednalo se však o výrazné ušetření oproti dvěma předchozím Jarmarkům, které byly konány jako open air akce s volným přístupem veřejnosti. Volba uzavřeného prostoru pak navíc předešla řadě problémů spojených s možná až příliš rozmáchlou koncepcí otevřených Jarmarků, kdy Jarmark 2011 konaný na Ovocném trhu se potýkal s problémy kvůli stížnostem na hlasitost ze strany rezidentů a zaměstnanců nedaleko sídlícího soudu, což organizátory donutilo ztišit hudbu a neustále komunikovat s policií, a Jarmark 2012 konaný v prostorách albertovského kampusu, který po třech hodinách doslova spláchl déšť. V obou případech navíc bylo nutné nahlašovat a hradit zábory veřejného prostoru. Prostory PF UK však ukázaly také určité limity. Především se jednalo o ne úplně dobrou akustiku bijící se s aktivitami spolků v patře. Uzavřená budova PF navíc nemá takové kapacity jako otevřené prostory, ale i Karolinum, kde se konaly první dva Jarmarky. Účast oproti předchozím Jarmarkům (s výjimkou velmi předčasně ukončeného Jarmarku 2012) tudíž byla nižší (cca 800 osob). 7

8 Z pochybení v rámci organizace je třeba také zmínit to, že vedení PF UK nebylo předem informováno o tom, že se na půdě jejich fakulty bude tato akce konat. Starosta spolku Všehrd Jan Formánek, který měl na starosti komunikaci s PF UK měl za to, že o akci fakultu informuje rektorát, což se nestalo. V následné komunikaci s děkanem se však podařilo celou záležitost vysvětlit bez dalších komplikací. Vedle toho je třeba poukázat na nedostatečnou propagaci akce, zejména pokud se týká distribuce plakátů. Poměrně výrazným organizačním problémem byla nevčasná komunikace této akce se spolky, což jde na vrub absencí předávacího období předchozí Rady nové Radě. Důvodem toho, proč je v Unii praxe voleb vedení Unie a schvalování Rady v květnu nebo červnu, zatímco funkční období Rady je navázáno na akademický rok, je především to, aby stará Rada mohla nové postupně předávat řízení a koordinaci aktivit Unie, což se v tomto případě opět vůbec nestalo. Stará Rada navíc Jarmark vyjednala pouze v minimální míře a jeho organizaci zcela ponechala na nové Radě. Ta však neměla pravomoci cokoliv rozhodnout, protože ještě nezačalo její funkční období. Situaci komplikovaly také nekoncepční zásahy končící Předsedkyně Markéty Havelkové do již tak hektické organizace. Výsledkem bylo organizování akce na poslední chvíli, komunikace s pořádající agenturou méně než 14 dní před akcí, a to je zásadně špatně. V tomto smyslu je i přes určité výhrady a nedostatky nakonec třeba organizátory Jarmarku v čele s Místopředsedou Janem Jindrou, Radní pro projekty Adelou Piatkovou a starostou Všehrdu Janem Formánkem ocenit. Pro Jarmark 2014 lze každopádně uvítat jeho střízlivější koncepci oproti letům 2011 a 2012 a zároveň návrat do Karolina, které má nepochybně větší kapacity než budova PF UK a kde je možné využít také studentského klubu a více vchodů do tohoto komplexu univerzitních budov. Výhodou dvorů Karolina pak je to, že jsou pod otevřeným nebem, zároveň v případě nepřízně počasí není třeba akci zcela ukončit, právě protože je k dispozici také klub ve sklepích a další prostory v rámci budov. Výhodou prostor Karolina je pak i to, že více přispívají tmelení společné identity Univerzity a nadfakultnosti, což je jedním z cílů Jarmarku. Dokud tedy bude Jarmark koncipován primárně jako akce UK a jejích studentů, pak nemá smysl ani do budoucna hledat vhodnější prostory k jeho konání Vánoční večírek Vánoční večírek proběhl od 19:30 v klubu K4. Pozvání na večírek přijal i zvolený rektor UK Tomáš Zima. Součástí programu bylo pěvecké vystoupení skupiny Kočky mají pré za symbolickou částku 500,- Kč, v pozdějších hodinách pak proběhlo karaoke. Raut k večírku tentokrát nebyl zajišťován klubem K4, ale Kolejemi a menzami UK, což pak znamenalo zbytečnou položku v rozpočtu Unie ve výši 5 000,- Kč, neboť K4 toto vždy zajišťovala v rámci svého finančního plnění vůči Unii. Vánoční večírek 2013 bohužel také neměl svoji pověstnou tmelící atmosféru, neboť asi i kvůli tehdejším sporům v Unii ohledně poptávkového řízení na provozovatele studentského klubu nepřišla řada zástupců členských spolků.

9 Majáles studentů Na První máj 2014 proběhl druhý ročník studentského Majálesu organizovaného samotnými studenty UK. Poprvé zároveň Unie nebyla organizací participující na Pražském majálesu, byť některé členské spolky se Pražského majálesu zúčastnily. Majáles proběhl v prostorách Karolina jako akce hlavně spolků a studentů UK, ačkoli původně byla v jednání záštita i dalších vysokých škol. Majáles začal alegorickým průvodem přes centrum města, v rámci zbylé organizace má obdobnou podobu jako Jarmark (program lze nalézt zde: ale jeho koncepce je širší. Samotná akce je spíše vyvrcholením různých menších předmajálesových akcí (http://majalesstudentu.cz/domajalesu-je-jeste-daleko-zacina-vsak-predmajalesove-deni/). Majáles má samostatné účetnictví a z účtu Unie na něj šla jen dohodnutá podpora přes UK a drobné náklady ve výši cca 3 000,- Kč. Stejně tak byl Majáles organizován samostatně na základě statutu schváleného 18. Sněmem. V čele organizačního týmu stála Sára Vidímová, její tým byl složen z dobrovolníků a akce byla připravována v podstatě nezávisle na Radě. Celkově lze považovat Majáles za úspěšnou akci, chtělo by to však do budoucna zapojit více vysokých škol a zauvažovat nad tím, jak na akci nalákat více mimoakademické veřejnosti a třeba i uchazeče o studium. Pro rozšíření pole působnosti Majálesu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti v porovnání s Pražským majálesem má smysl zauvažovat i o jednání s komerčním sektorem (a to se samozřejmě netýká jen Majálesu), ale zároveň je vhodné zachovat principy otevřené studentské akce, kterou dělají studenti primárně pro studenty. V tomto smyslu je dobré nadále rozvíjet koncepci multižánrového festivalu studentského života s bohatým předmajálesovým programem. Je třeba i uvítat menší letošní snahu se vůči Pražskému majálesu negativně vymezovat. Nemá zde totiž jít o snahu konkurovat profesionálnímu a prestižnímu rockovému festivalu, jakým je Pražský majáles, ale o to nabídnout akademické obci i veřejnosti autentickou studentskou kulturu Daruj krev s Univerzitou Karlovou Projekt vzešel z iniciativy studenta PřF UK Jiřího Sokola, který se následně stal hlavním organizátorem akce. Projekt byl realizován ve spolupráci s transfuzními oddělení pražských nemocnic, transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Plzni a transfuzním oddělením fakultní nemocnice v Hradci Králové a Unie nad tímto projektem převzala záštitu. Na organizaci se podílel také spolek Trimed z 3. LF UK. Akce byla zaměřena na prvodárce krve z řad studentů UK a probíhala od do Byla koncipována jako soutěž fakult s tím, že fakulta, z níž vzejde nejvíce dárců, obdrží cenu v podobě 100 litrů červeného vína od sponzora celé akce Vína z Kobylí. Zakončení akce proběhlo ve Studentském klubu Celetná (SKC), vítězem byla 3. LF před FF. Akci je celkově třeba hodnotit pozitivně, v prvé řadě musíme vyzdvihnout práci a iniciativu spolku Trimed a kol. Jiřího Sokola. Nešťastnými se však ukázaly být termíny akce, neboť ta se překrývala s obdobně zaměřenou akcí na darování krve studenty Nexcare. Druhým problémem byla do značné míry nezvládnutá propagace ze strany

10 Unie. Čísla účasti nejsou Komisi k dispozici a v záznamech Unie nejsou dohledatelné, což může souviset s tím, že Předsedkyně Veronika Trtková odstoupila ke dni zakončení akce a dále nepředala materiály k Unii. V účetnictví je navíc vedena položka 3 500,- Kč na účinkujícího při závěrečném vyhlášení, k tomu ale není dohledatelná žádná smlouva, ani není nikde uvedeno, kdo tím účinkujícím byl. Nezvládnuté je pak vyjednávání o využití audiotechniky v SKC pro toto závěrečné vyhlášení, neboť stálo 4 000,- Kč, přestože ze zkušeností Majálesu a Jarmarku 2014 víme, že lze vyjednat minimálně částku 1 000,- Kč Podpora aktivit studentů a členských spolků UK Grantové řízení V LS 2014 proběhlo grantové řízení Unie. Dorazilo celkem 13 žádostí, z čehož 3 nebyly zařazeny, neboť dvě nebyly dodány včas a jedna nesplňovala podmínky. Při samotném zasedání Grantové komise (GK) byla vyřazena žádost spolku JINOnice Jinak, což Kontrolní komise posléze shledala být v rozporu s Vnitřním předpisem č. 6 o grantovém řízení. Na průběh řízení byla podána stížnost (viz kapitola této zprávy) a jeho důsledkem je návrh zapracování změn patřičného Vnitřního předpisu. Unie celkem rozdělila finance ve výši ,- Kč. Obecně na základě průběhu zasedání Grantového řízení a praxe by bylo vhodné zvážit toto: 1) Zda nezjišťovat jiné možnosti financování některých aktivit, což se aktuálně týkalo jednoho spolku z FF UK, který žádal o finance na položky, které by mu zdarma proplatila Studentská rada FF UK. 2) Jak při hodnocení přistupovat ke skutečnosti, že si žadatel sehnal část financí i jinde, protože GK to hodnotila jako znevýhodňující v tom smyslu, že spolky, které nemají finance odjinud, jsou závislé pouze na Unii, a ta je proto podpoří. 3) Zkusit rámcově definovat, co vše se financuje prostřednictvím Grantového řízení Unie, neboť byl vlastně podpořen i jeden fakultní ples, což je otázka, zda se jedná o akci, kterou by měla Unie kofinancovat. 4) Jak přistupovat k hodnotící položce důvěryhodnost žadatele, neboť i nově vzniklé spolky dostaly při posledním řízení maximální počty bodů. Je třeba také poukázat na pozdní výplatu řady projektů, kdy Rada podepsala s některými spolky několikrát darovací smlouvu a nevyplatila projekty včas; poslední projekt tak byl proplacen až , přestože k tomu mělo dojít už v dubnu. U některých spolků s tím naopak problém nebyl. Prager Deutscher Klub vrátil nevyužitou částku ve výši 2 250,- Kč, projekt v pořádku vyúčtoval Moje šance Principielně je projekt skvělou příležitostí pro spolky i studenty, navíc projekt není omezen pouze na členské spolky Unie (http://suuk.cz/o-studentskeunii/projekty/soutez). Letošní uzávěrka projektu byla Problém projektu je ovšem v jeho neprůhlednosti. Jedná se sice o obdobu Grantového řízení, přesto

11 neexistují dokonce ani interně přístupná data o tom, kdo prováděl hodnocení podaných projektů, jaké projekty uspěly atd., jak je tomu u Grantového řízení. To vše by mělo být do budoucna napraveno. Diskrepance je i v plánovaném rozpočtu. Na projekt Moje šance bylo vyčleněno ,- Kč, vyplaceno pouze 7 500,- Kč, v rozpočtu na ZS 2014 je na doplacení Mojí šance bylo vyčleněno ,- Kč. Kromě protokolů o podaných žádostech a jejich vyhodnocení by tedy mělo být vyjasněno i jak je tomu s rozpočtem Mojí šance Půjčka JINOnicím Jinak Dne Unie poskytla dotaci festivalu JINOnice Jinak, který je však v účetnictví veden jako půjčka. JINOnice Jinak poskytly vyúčtování a dodaly vratku ve výši 1 321,- Kč. Otázkou zůstává, jak bude v účetnictví Unie k tomuto projektu přistupováno, když je veden jako půjčka Další dotace prostřednictvím úspěšných žádostí k sociální komisi AS UK Unie průběžně žádá prostřednictvím sociální komise AS UK o dotace od UK pro členské spolky. Takto bylo v ZS úspěšně zažádáno o ,- Kč na projekt časopisu FHS HUMR a v LS dalších ,- Kč na pro nákup rekvizit pro Salsa4Water Prague, podporu Albertov Slackline Festivalu a EPSA Autumn Assembly 2014, z čehož zatím nebylo z administrativních důvodů proplaceno ,- Kč na projekt EPSA. Uvedených ,- Kč je pak třeba odečíst z rozpočtu, neboť budou proplaceny, v horším případě vráceny UK Hokejová bitva Třetí ročník Hokejové bitvy proběhla 31. října Účastní se jí týmy 4 univerzit (UK, ČVUT, VŠE, ČZU) a je organizována Tomášem Gavlasem nezávisle na Unii. Podpora této akce ze strany Unie spočívá víceméně v propagaci a darování loga akci. Finanční podpora je řešena přímo mezi organizátory a UK. Do budoucna by bylo vhodné uvažovat o tom, zda by Unie neměla převzít organizaci akce sama, resp. ve spolupráci se studentskými uniemi na dalších vysokých školách, protože takto jde výdělek subjektu mimo univerzitu. Vedle toho se objevují podněty v tom smyslu, že by mohlo jít více o studentskou akci. Otázkou je například, jak se sestavují hokejové týmy Diplomky na stojáka Unie podpořila projekt, který dává studentům možnost veřejně prezentovat svoje absolventské práce. Ty jsou pak hodnoceny v jednotlivých vědních oblastech. Součástí projektu jsou sebevzdělávací kurzy. Akce se koná každoročně a její podpora bude tedy dlouhodobá. Bylo by vhodné tedy sledovat proměnu konceptu této akce s tím, že

12 pokud by se měnil, pak by měla Unie nově hlasovat o podpoře. Nejedná se přitom o podporu finanční, ale propagační Ostatní POSED Místopředseda Jan Jindra, komisař Jiří Pilip a Radní pro PR Tomáš Beránek se ve dnech zúčastnili akce POSED v rekreačním centru Baldovec v Moravském krasu. Jedná se o setkání různých studentských organizací z celé ČR pořádaného Akademickým centrem studentských aktivit (ACSA). Unie tam ve spolupráci se studentskou unií z MU Brno (MUNIE) vedla workshop na téma Podpora spolků na univerzitě v rámci Studentské unie. Akce měla sice potenciál pro navazování kontaktů a spolupráci s dalšími studentskými organizacemi v ČR, mimopražské studentské organizace, s výjimkou MUNIE, však neprojevily o tuto spolupráci zájem. Je na zvážení, zda nenajít jiné cesty k utvoření meziuniverzitní spolupráce s mimopražskými univerzitami, například ve formě společných projektů. Akce ACSA tento účel nesplňují Gaudeamus Unie se tradičně účastnila veletrhu Gaudeamus, pro nejbližší Gaudeamus však již nebyla rektorátem oslovena. Komise doporučuje jednat v této věci se zástupci Univerzity, zjistit, proč tomu tak je, a pokusit se navázat na předchozí postavení Unie Semináře pro spolky Ve spolupráci se spolkem Juristi zajistila Unie seminář pro spolky, ve kterém měli jejich zástupci možnost seznámit se s povinnostmi vyplývajícími z nového občanského zákoníku a nechat si zkontrolovat, do jaké míry jejich stanovy bude třeba upravit. Seminář lze hodnotit z hlediska účasti i organizace velmi pozitivně. Unie chce podobné semináře organizovat i nadále. Komise pouze doporučuje vyhodnotit si všechny dosud konané semináře co do účasti, zájmu a nákladů a zjistit, o jaké semináře mají spolky vlastně zájem Vztah k soutěži Miss UK Unie v minulosti podporovala soutěž Miss UK, tentokrát se ale rozhodla podporu odepřít stejně jako samotná UK, která s organizátory akce vedla spor o to, zda mohou používat v rámci své akce jméno Univerzity, pokud ta akci nepodporuje. Akce je dlouhodobě ze strany spolků a studentů kritizována jako nestudentská v tom smyslu,

13 že se nijak neliší od jiných soutěží krásy. V tomto smyslu se objevila i samostatná studentská iniciativa Karlovka bez sexismu brojící proti této akci. Unie ani UK navíc z akce nemají žádný přínos, a proto není důvod podporovat cizí komerční aktivity. O podpoře akce má proto smysl uvažovat pouze tehdy, když výrazně promění svoji koncepci a z běžné soutěže krásy se promění spíše ve zdravou studentskou recesi. Je navíc třeba hájit princip, že Unie nepodporuje nic, od čeho se UK distancuje Propagace Rada slibovala přestavbu webu, v rozpočtu na to byly dokonce vyčleněny prostředky, nicméně k něčemu takovému vůbec nedošlo. Druhým bodem je výroba propagačních materiálů, ty jsou vcelku využitelné s výjimkou několika set placek tak velkých rozměrů, že je nikdo nechce nosit. 13

14 3. Audit studentského klubu K4 Komise v uplynulých dvou obdobích prováděla audit studentského klubu K4, ten byl původně zadán jako výchozí materiál pro spolupráci s tímto nebo případným jiným provozovatelem klubu do budoucna. Klub K4 totiž po 4 a půl letech ukončil svůj provoz, vzhledem k tomu, že neuspěl v prvním poptávkovém řízení na nového provozovatele na podzim 2013 a z důvodu pozdního podání nabídky nemohl být zařazen do opakovaného poptávkového řízení v únoru Prací jednotlivých komisařů se podařilo zkompletovat zprávu o programu a akcích v klubu, o vývoji cen a vizualizaci klubu a o jeho personálním zajištění. Nepodařilo se však provést klíčovou hospodářskou část auditu, kterou měla provést komisařka Havelková. V závěru správního období Komise alespoň prozkoumala celé účetnictví Unie a ze soupisu položek týkajících se klubu K4 identifikovala protokoly a záznamy vzájemného finančního plnění podle ústních dohod. Prioritou Komise do dalšího správního období by pak mělo být dokončit audit hospodaření klubu na základě materiálů, jejichž poskytnutí je třeba vyjednat s provozovatelem klubu, Orfeem, s. r. o., resp. s jeho jednatelem Jiřím Flamem. Zpráva o dosud proběhnuvším auditu již byla dána k dispozici Delegátům, proto zde bude uveden jen výtah z této zprávy, doplněný o informace o hospodaření a o srovnání se Studentským klubem Celetná, který v prostoru funguje nyní Koncepce provozu a programu Hodnocení koncepce programu a realizovaných akcí probíhalo na základě měsíčních programů, výročních zpráv klubu o činnosti klubu, jež jsou součástí výročních zpráv Unie, i osobních kontrol Komise. Koncepce programu a realizování akcí se v průběhu let rozšířila, neboť klub získal nové prostory určené pro spolkové akce v zadních prostorách sklepení v Celetné 20 a dále získal galerii. Program byl podle hodnocení Komise variabilní, pokud jde o formu, a zároveň vyvážený mezi akce členských i nečlenských spolků či hostujících umělců. Velmi pozitivně bylo možné hodnotit spolupráci s vnějšími kulturními institucemi. Studentské akce garantované Unií nebo jejími členskými spolky, jakož i studenty, s kterými měl klub dobrou zkušenost, bylo v klubu možné konat bezplatně a podle velikosti akcí bylo možné rezervovat libovolné prostory. Mnohdy v klubu probíhalo paralelně několik akcí. I většina dalších služeb klubu k akcím byla bezplatná s výjimkou zvučení hudebních akcí, které stálo 500,- až 1 000,- Kč. Provoz klubu probíhal v časech od 10:00 do 24:00 během pracovních dnů a od 16:00 do 24:00 o víkendech a svátcích. Ve výjimečných případech byla možná domluva i na delší provozní době. Pokud jde tedy o programovou a provozní koncepci, klub splnil svoje původní závazky. 14

15 3.2. Vizuální podoba, nabídka a ceny Nabídka a cenotvorba Pokud jde o ceny, původně se plánovaly dvojí: pro osoby s ISIC a pro ostatní uživatele, což bylo zamýšleno kvůli předpokladu návštěvníků z řad turistů, předpoklad se však nenaplnil. Od zamýšlených dvojích cen se však ustoupilo, neboť se klub stal skutečně studentským v tom smyslu, že naprostá většina návštěvníků byla z řad studentů, během denního provozu pak částečně i z řad pedagogů. Pro ukázku vývoje cen poukážeme na některé základní položky v nápojovém lístku: Pivo: r ,5 l Bernard 10 za 22,- Kč, ,5 l Bernard 10 za 23,- Kč, ,5 l Klášter 10 /Rychtář 10 za 26,- Kč. V nabídce se také střídaly různé speciály, ustálilo se pivo Démon v ceně 31,- Kč za 0,5 l. Nealko: 0,3 l pomerančového džusu: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč. Jablečný džus měl od r stejnou cenu. K dispozici byl také další druhy džusu za 23,- Kč, později za 25,- Kč. Kofola, kola, sprite, tonik 0,3 l za 17,- Kč, později za 19,- Kč. Minerálka Mattoni perlivá 0,3 l za 10,- Kč. Čaj: Cena čajů se udržela po celou dobu klubu za sáčkový čaj 16,- Kč, za různé typy sypaných čajů 25,- až 35,- Kč. K dostání byly i dražší speciální čaje. Káva: V letech stálo espresso 23,- Kč, v letech ,- Kč. Latté do r za 29,- Kč, do r za 33,- Kč, od r za 35,- Kč. Kromě toho měl klub bohatý sortiment vína a alkoholu od běžných levných produktů až po luxusnější lihoviny. Míchané nápoje byly také vedeny v nabídce, na požádání byli barmani schopni připravit i míchaný nápoj, který nebyl v nabídce, pokud na něj byly suroviny. V rámci celé doby provozu se dá říct, že klub po celou dobu držel nízké studentské ceny, jejich zvyšování bylo pouze reakcí na inflaci, zároveň nabízel i luxusnější a dražší produkty pro ty, kteří o to měli zájem. Důležitým prvkem cenotvorby bylo také to, že cena základních nealkoholických nápojů byla vždy nižší než cena piva a dalších alkoholických nápojů Vizualizace Klub průběžně měnil svoje vizuály i v souvislosti s tím, jak proměňoval svoji koncepci provozu, i ve snaze omladit vedení a koncepci klubu, což bylo patrné zejména v závěru jeho fungování. Nedílnou součástí klubu se pak stala Galerie a také knihovny s možností zapůjčení knih. K literárnímu pojetí klubu se snažily přispět i akce typu Káva za knihu, kdy návštěvník, který daroval do klubového knihovního fondu nějakou knihu, dostal kávu zdarma.

16 3.3. Personální zajištění Základem personální politiky klubu byla snaha zaměstnávat studenty, příp. nedávné absolventy UK. S výjimkou provozovatelů Jiřího Flama a Václava Janoščíka byly s ostatními zaměstnanci uzavírány dohody o provedení práce, dle potřeby též dohody o provedení činnosti. Personální zajištění tak odpovídá celkové původně slíbené koncepci klubu. Oproti původní nabídce provozovatele se však nakonec nepodařilo zřídit dozorčí radu, která by umožňovala zástupcům Unie přímo dohlížet na personální politiku, uzavírané smlouvy a hospodaření, to je však oboustranná chyba Finanční plnění ve vztahu k Unii Před otevřením klubu a na základě původní nabídky padla mezi Unií a K4 ústní dohoda o finanční podpoře Unie ze strany klubu v roční výši ,- Kč. Výši této částky pak v průběhu loňského roku v souvislosti s novými poptávkovými řízeními na provozovatele klubu potvrdila před řadou veřejných plén UK i Unie jak Markéta Havelková, která po tři roky byla statutárním orgánem Unie, tak Jiří Flam, jednatel firmy Orfeum, s. r. o., která klub provozovala. To znamená, že podle oboustranného tvrzení za 4 roky provozu měla Unie od klubu inkasovat cca ,- Kč. Písemná smlouva na uvedené však nikdy uzavřena nebyla. Kontrola uvedeného finančního plnění zatím byla provedena pouze v rámci účetnictví Unie. Tam se ukázalo, že k tomuto plnění docházelo nepravidelně a v různé výši, vždy hotovostním předáním do rukou někoho z vedení Unie při podpisu jednoduchého protokolu nebo ad hoc uzavřené darovací smlouvy. V rámci účetnictví Unie se tedy podařilo dohledat záznamy tyto záznamy o přijetí peněz z klubu: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč. Unie tak na základě vlastní účetní a smluvní dokumentace inkasovala od klubu K4 za dobu jeho provozu celkem ,- Kč, zbylých takřka ,- Kč, které měla Unie podle Markéty Havelkové i Jiřího Flama inkasovat, v účetnictví a dokumentaci Unie nikde zaneseno není. Je sice možné, že část plnění mohlo být provedeno nepeněžitou formou (např. zajišťování rautů pro Unii, vánočních večírků atd.), nicméně zaprvé podle toho, co vypověděli někteří provozní vedoucí klubu, by se mělo jednat o částku přibližně ,- Kč, rozhodně ne však o více jak čtvrt milionu; zadruhé by to i tak mělo být zaneseno do účetnictví a smluvní dokumentace Unie. Uvedené údaje budou v nejbližší době porovnány s naskenovanou dokumentací poskytnutou společností Orfeum, s. r. o., kterou má Komise nyní k dispozici. 16

17 3.5. Porovnání K4 se současným Studentským klubem Celetná (SKC) Provoz klubu a spolupráce s Unií Po neúspěchu opakovaného poptávkového řízení klub převzaly Koleje a menzy (KAM) a spustily provoz SKC. JM rektor zároveň uvedl, že původně slíbená částka z nájmu ve výši ,- Kč půjde na podporu studentských aktivit, nicméně to už není vázáno přímo na Unii, která tudíž nemá garantovaný příjem od klubu ani UK. Unie je zatažena do dohledu nad klubem prostřednictvím svého zástupce v komisi pro SKC, která funguje jako poradní orgán rektora. V jejím čele je členka kolegia rektora Alice Němcová Tejkalová, dále členka AS UK Anna Matys, provozní SKC Tomáš Šťastný, z Unie Jiří Pilip a dva reprezentanti ostatních studentských spolků. Unie na podzim bude do této komise nominovat dvě osoby. Klub bohužel ve stávající koncepci nevypadá příliš studentsky a jeho návštěvnost není příliš velká. Nemá též koncepci zaměstnávání studentů. Rezervace akcí spolků bývají dokonce zpoplatněny ve výši 1 500,- Kč. Nájem audiotechniky je také zpoplatněn ve výši 4 000,- Kč, ale je možné vyjednat i slevy. Z uvedených důvodů není příliš velký zájem Unie a studentských spolků. Unie zde konala zatím jen dvě akce: Majáles a Daruj krev s univerzitou. Podle informací Komise pak ze současných členských spolků Unie v klubu konala akci pouze sekce IC CUNI. Provozní doba klubu je stanovena stejně, jak ji měla nastavena K4, ale z důvodu malé návštěvnosti často nebývá dodržována a klub je častokrát uzavřen již od 22: Sortiment a cena Sortiment snad bude průběžně doplňován, nicméně je výrazně chudší oproti předchozímu klubu, a to jak co se týče nabídky nevařeného jídla, tak co se týče nabídky nápojů. Míchané nápoje, které nejsou vedeny v nápojovém lístku, SKC nepodává. Pokud jde o srovnání cen K4 a SKC, viz tabulka: K4 před uzavřením SKC při otevření položka cena položka cena pivo 10-0,5 l 26,- Kč pivo 10-0,5 l 30,- Kč pivo 12-0,5 l 30,- Kč pivo 12-0,5 l 35,- Kč cola - 0,3 l 19,- Kč cola - 0,3 l 28,- Kč pomerančový džus - 0,3 l 19,- Kč pomerančový džus - 0,3 l 38,- Kč rozlévané víno - 0,2 l 28,- Kč rozlévané víno - 0,2 l 44,- Kč perlivá voda - 0,33 l 10,- Kč perlivá voda - 0,33 l 18,- Kč káva espresso 29,- Kč káva espresso 28,- Kč čaj sáčkový 16,- Kč čaj sáčkový 16,- Kč becherovka - 0,04 l 33,- Kč becherovka - 0,04 l 33,- Kč tuzemák - 0,04 l 26,- Kč tuzemák - 0,04 l 26,- Kč

18 Jameson - 0,04 l 55,- Kč Jameson - 0,04 l 55,- Kč brambůrky 29,- Kč brambůrky 29,- Kč 18

19 4. Hospodaření Hospodaření Unie vychází ze schválených rozpočtů pro každý semestr. Základní diskrepance v rozpočtu stojí zejména na tom, že rozpočet na ZS 2013 operoval s financemi na některé položky, které reálně byly propláceny až v LS. Druhou větší skupinou příjmů a výdajů, která neodpovídá schváleným rozpočtům, jsou úspěšně podané žádosti sociální komisi AS UK o podporu aktivit jednotlivých členských spolků. Celkově lze ale konstatovat, že rozpočtové rámce byly plněny, ba dokonce Unie uzavřela rozpočtová období v obou semestrech s přebytky oproti původně schváleným rozpočtům. Koncový stav hospodaření Unie je ,76,- Kč. Reálně je však třeba ještě odečíst částku ,- Kč, která byla získána od UK prostřednictvím sociální komise AS UK na projekt EPSA Autumn Assembly Disponibilní zůstatek Unie k je tak ,76,- Kč oproti původně předpokládané částce ,84,- Kč. Obecně k účetnictví je však třeba dodat, že existují nesrovnalosti v dokumentaci smluv a faktur, někde zcela chybí. Dalším problémem byla nevčasná vyplácení některých závazků, která nebyla způsobena nedostatkem financí, ale čistě z důvodů nedostatečné administrace. Určitý chaos v účetnictví pak souvisí s tím, že stará Rada nové Radě vlastně řádně nepředala veškeré potřebné podklady k práci. Je třeba také poukázat na to, že se v účetnictví objevuje několik podivnějších položek, zejména pak položka výdaje z hotovostní pokladny dne na teambuilding Rady ve výši 720,- Kč, které byly utraceny za 15 piv a nějaké jídlo v restauraci Tom s Burger. Je poněkud divné, že Rada, která oznámila , že ke dni odstupuje, dělá tři dny před svým odstoupením teambuilding. Na tento teambuilding Rady navíc nebyl pozván jeden z aktuálních členů Maroš Lauer. Využívat prostředky tímto způsobem považuje Komise za nepřípustné. Pokud jde o připomínky předchozí Komise k hospodaření, je třeba říct, že Rada nekonala ve smyslu doporučení Komise doplnit přípravu rozpočtu pro příslušné období o koncepční plán rozvoje jednotlivých oblastí, například lidských zdrojů nebo vnějších vztahů. Pro účely této zprávy byly použity schválené rozpočty Unie na ZS 2013 a LS 2014 a kompletní účetní dokumentace Unie za správní rok 2013/14. Kontroly účetnictví proběhly ve dnech za přítomnosti odstoupivší Hospodářky Andrey Němcové a za přítomnosti Místopředsedkyně Sáry Vidímové. 19

20 4.1. SROVNÁVACÍ TABULKA PLNĚNÍ ROZPOČTU V ZS 2013 ( ) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Kč REÁLNÝ STAV Kč Rozdíl výchozí stav výchozí stav účet ,23 účet ,23 pokladna 2 012,00 pokladna 2 012,00 CELKEM ,23 CELKEM ,23 ZDROJE A PŘÍJMY ZDROJE A PŘÍJMY K ,00 K ,00 0,00 Příjmová podpora od UK ,00 Příjmová podpora od UK ,00 0,00 Peníze od UK na Grantové řízení ,00 Peníze od UK na Grantové řízení ,00 0,00 Rozpočtová rezerva obecně ,23 Rozpočtová rezerva obecně ,23 0,00 Příjmy od UK na projekt HUMR , ,00 Vratky z Grantového řízení 895,00 895,00 Výnosové úroky 1,24 1,24 CELKEM ,23 CELKEM , ,24 VÝDAJE VÝDAJE Nájem 2 000,00 Nájem 921, ,00 Energie 3 600,00 Energie 1 723, ,00 Telefony ,00 Telefony ,00-368,00 Drobné kancelářské výdaje 5 000,00 Drobné kancelářské výdaje 4 406,00 594,00 Kontrolní komise 2 000,00 Kontrolní komise 0, ,00 Poplatky spojené s BÚ 1 000,00 Poplatky spojené s BÚ 214,00 786,00 Školení radního pro hospodaření 1 580,00 Školení radního pro hospodaření 1 520,00 60,00 Jarmark 5 505,00 Jarmark 5 184,33 320,67 Grantové řízení ZS 2013/ ,00 Grantové řízení ZS 2013/14 0, ,00 Nákup společného majetku ,00 Nákup společného majetku 0, ,00 Vánoční večírek 7 000,00 Vánoční večírek 5 500, ,00 Propagace a vnější vztahy ,00 Propagace a vnější vztahy , ,30 Tvorba webových stránek 5 000,00 Tvorba webových stránek 0, ,00 Náklady na reprezentaci 5 000,00 Náklady na reprezentaci 0, ,00 Moje šance z LS ,00 Moje šance z LS ,60-0,60 20 Rozpočtová rezerva Rady ,00 Ostatní použití ve smyslu rezervy 28, ,00 CELKEM ,00 CELKEM ,63 zůstatek účtu k ,84 zůstatek pokladny k ,00 PLÁNOVANÝ ZŮSTATEK ,23 REÁLNÝ ZŮSTATEK , ,37

Zápis ze Sněmu Studentské unie UK. ze dne 15. května 2014

Zápis ze Sněmu Studentské unie UK. ze dne 15. května 2014 Zápis ze Sněmu Studentské unie UK ze dne 15. května 2014 Program sněmu 1. Úvod a organizace (10 min) 2. Přijetí spolkového člena (15min) 3. Představení kandidátů na Předsedu, Místopředsedu a členy Rady

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3)

Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 29. září 2014 (2014/3) Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), Bc. Markéta Havelková (FF), Bc. Martin Holý (HTF), Dana Humlová

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014 Zpráva DR VK Smíchov Miloš Huněk 22.10.2014 Dozorčí rada VK Smíchov Předseda: Člen: Člen: Ing. Miloš Huněk Ing. Václav Zoubek Ing. Josef Červinka REZIGNACE 15. ledna 2014 další působení v rezignaci REZIGNACE

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Pro jednání Výroční konference VOS 2014 Dne: 12. 2. 2014 K bodu programu č.: 6 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 Obsah: Hospodaření v roce 2013 Komentář k hospodaření za rok 2013

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku Stanovy spolku Článek 1 Název a sídlo Název spolku : Spolek Bílina 2006 (dále jen spolek ) Sídlo spolku : Studentská 590/32, 418 01 Bílina Článek 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob

S T A T U T zájmového sdružení právnických osob S T A T U T zájmového sdružení právnických osob EUROREGION PRADĚD 1 NÁZEV, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA 1. Název sdružení: Euroregion Praděd 2. Sídlem Euroregionu Praděd je Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby 111,

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení STANOVY Cheer Academy, z.s. I. Základní ustanovení Spolek Cheer Academy, z.s. je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo Cheer

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava STANOVY Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s.

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s. Česká asociace chův z. s. Zdibská 1830/43a, 18200 Praha 8 info@csach.cz www.csach.cz ič: 0368 2153 Stanovy spolku Česká asociace chův z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Název spolku je Česká asociace chův

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více