M D O E D R E N R Í N VÈ V E È L E A L Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M D O E D R E N R Í N VÈ V E È L E A L Ø"

Transkript

1 MODERNÍ VÈELAØ MODERNÍ VÈELAØ Nový vèelaøský èasopis ZIMA 2004 Prosinec, leden a únor na vaší vèelnici Co se v úlech a kolem nich dìje v zimním období a co by mìl dìlat vèelaø Zapomeòte na radiální medomety! Ještì nedávno znamenaly revoluci ve vytášení medu. Dnes se zdá, že dosloužily Cesta k úspìchu je v technologii Když úl medu nepotí, tak co tedy? Jaké mezistìny se vèelám líbí? A jaké ne? Jak velké mají být základy bunìk? Jaké mezistìny se vyrábí v ÈR? Neobvyklé metody pøidávání matek Klícka, oddìlek, umìlý mateèník, nebo mateøí kašièka? Pøevratná zjištìní VÚè To, èemu vèelaøi po století skálopevnì vìøili, se najednou rozsypalo jak domeèek z karet Koupím nástavkové úly, nejlépe tachovské. Pøijímám objednávky na dodìlky (Znojemsko). Tel.: INZERUJTE NA TITULNÍ STRANÌ A VÁŠ INZERÁT UVIDÍ KAŽDÝ, KDO èasopis 2 VEZMEME DO RUKY! (299 Kè/Sk za 1 cm2 max 40 cm )

2 Milí ètenáøi, v rukou držíte první - ukázkové èíslo nového vèelaøského èasopisu MODERNÍ VÈELAØ Je to okamžik vpravdì historický, nebo se jedná o vùbec první èesko - slovenský vèelaøský èasopis MODERNÍ VÈELAØ se zrodil v tvoøivém spoleèenství Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù (PSNV-CZ), tedy lidí hledajících nové, jednodušší a tím i zábavnìjší formy vèelaøení Tato spoleènost bìhem krátké doby svého trvání (založena ) uspoøádala úctyhodné množství odborných semináøù, pøednášek a besed na vèelaøských schùzích Zájem široké vèelaøské veøejnosti byl vždy neèekanì velký (mìl bych napsat obrovský) a ani nejvìtší objednané sály nezaruèovaly, že se do nich všichni úèastníci vejdou a že, øeèeno s jistou nadsázkou, nedojde v pøeplnìném sále k rojové náladì vèelaøù O myšlenky, postøehy a praktické zkušenosti pøednášejících byl rovnìž nebývalý zájem a proto nìkteøí èlenové PSNV-CZ zaèali pøemýšlet o publikování tìch nejzajímavìjších Zrodila se internetová stránka na adrese www n-vcelari cz a její kompletní obsah byl vydán na poèítaèovém nosièi CD-ROM Protože mnozí vèelaøi nemají pøístup k poèítaèi a na Internet, zaèala být stále aktuálnìjší myšlenka zaèít vydávat nový èasopis zamìøený právì na prezentaci tìchto nových zpùsobù vèelaøení Byl to zejména sen zakladatele a prvního pøedsedy PSNV-CZ Jindøicha Boháèe Když jsem mu koncem èervence 2003 pøedložil návrh projektu tohoto èasopisu, nadšenì jej uvítal v nadìji, že vèelaøi Slovo úvodem v naší zemi tak budou mít ještì lepší pøístup k praktickým návodùm na jednoduché a moderní vèelaøení i k výsledkùm mnoha zahranièních vèelaøských výzkumù, o nichž se zde zatím málo hovoøilo Odchod Jindøicha Boháèe na vìènost je velkou ztrátou pro celou obec vèelaøù v ÈR Obìtoval jí témìø polovinu svého života a stal se nejvýraznìjším a nejznámìjším vèelaøem u nás a velmi dobøe známým i v nìkterých okolních zemích Vydávat MODERNÍHO VÈELAØE bez Jindøicha Boháèe nebude vùbec snadné Pøesto cítím jako svoji morální povinnost vùèi jeho práci a jeho odkazu vdechnout tomuto èasopisu život Vydáním prvního èísla se tak stalo Jeho další osud však už bude záviset jen na vás - jeho ètenáøích Pokud v nìm najdete alespoò nìco málo užiteèných informací a podaøí se vám by jen èásteènì usnadnit a zpøíjemnit váš krásný koníèek - vèelaøení, budeme pro vás velmi rádi pøipravovat každé další èíslo Víme, že to nebude jednoduché Nemáme žádnou kanceláø, žádné zamìstnance, služební auta, ani zajištìný a nezmìnitelný okruh ètenáøù, jako nìkteré jiné èasopisy Jsme však pøesvìdèeni, že mezi vèelaøi v naší zemi je tolik dobrých nápadù, myšlenek a zkušeností, že se nepodaøí ani za nìkolik desetiletí všechny je otisknout A najde-li se ještì dostatek vèelaøù laènících po tìchto informacích, pak nemáme o životaschopnosti nového èasopisu nejmenší pochybnosti Tak a se Vám MODERNÍ VÈELAØ líbí! Mgr Vlastimil Protivínský, šéfredaktor Proè další odborný vèelaøský èasopis? Mnozí si øeknou, že už pøeci vychází Vèelaøství a Odborné vèelaøské pøeklady, o èem tedy mohou psát v novém èasopisu? Mìl jsem to štìstí, že jsem ve svých zaèátcích byl žákem progresivního vèelaøe a že jsem se záhy dostal na naše jediné vèelaøské uèilištì Mùj první vèelaøský uèitel pøítel Ing František Rousek mi nenechal ani popøemýšlet jestli mám chovat matky, vèelaøit nástavkovì nebo jinak a tak jsem první rok svého vèelaøení zaèal s 18 vèelstvy, choval jsem matky, vyrábìl jsem propolisové mastièky Myslel jsem si, že ta vèelaøina není až tak složitá a mùj názor byl podpoøen i úspìchem v podobì 35 kg prùmìru medného výnosu a 100% oddìlkù v první sezónì Vèelaøské uèilištì mì nejen seznámilo s klasickým vèelaøením a malovèelaøením ve velkém, ale prostøednictvím externích uèitelù a odborných zájezdù povìstnì otevøelo oèi abych zjistil, že vlastnì vùbec nic neumím Mnozí z nás ani neznají pøítele Nováka, natož pak jeho medomet na 4 nízké nástavky, jeho technologii 3 P- pastvu, prostor a pokoj!!!, pøítele Sedláèka z Pøíchovic, jeho chov matek prakticky prostý nosematózy bez používání chemie Pokraèovat bych mohl právní oblastí: jaký postup zvolit pøi rozhodnutí výstavby medárny se stáèírnou, opravdu naši hygienici požadují bezdotykové baterie (nestaèí snad pákové), skosené parapety a oblé rohy? Struènì øeèeno prakticky v každé oblasti bychom našli otázky, kterými se souèasná vèelaøská periodika vzhledem ke svému zamìøení a rozsahu nezabývají a ani nemohou zabývat Èas ukáže jak se protagonisté Moderního vèelaøe zhostí svého úkolu, pøál bych si, aby se nový èasopis stal vhodným doplòkem Odborných vèelaøských pøekladù a svazového èasopis Ars longa, vita brevis est (Vìda je rozsáhlá, život pøíliš krátký) Tedy pokud nám Moderní vèelaø pomùže navázat na znalosti zkušených praktikù a pomùže svým dílem pøekonat souèasnou krizi ve vèelaøení spojenou s vìkovým prùmìrem vèelaøù, poètem vèelstev v naší zemi, ekonomickými a dalšími problémy a posune tak vèelaøení nás praktických vèelaøù o krùèek dál, splní své poslání Pøeji Modernímu vèelaøi mnoho úspìchù, a doufám že bude kladnì pøijat Èeským vèelaøským svazem, našimi vìdeckými pracovníky i nejširší vèelaøskou veøejností kpt MUDr Radek Hubaè MODERNÍ VÈELAØ 1/2004 1

3 VÈELÁM SE VŽDYCKY FANDILO Ing VÁCLAV DUCHÁÈ U zrodu nového vèelaøského èasopisu bych chtìl pøipomenout nìkteré historické skuteènosti Vèelaøství provází èlovìka od jeho vzniku až po souèasnost Vèela je na zemi mnohem déle než èlovìk a proto si zaslouží pro své postavení v pøírodì patøiènou ochranu a péèi Èeské vèelaøení má bohatou tradici, prošlo všemi etapami vývoje jako nikde jinde na svìtì Èeští vèelaøi vždy byli a jsou nositelé pokrokových a moderních metod Nikde jinde na svìtì nebylo pøijato tolik zákonù a opatøení na ochranu vèel, jako u nás Nìkteré z nich bohužel nebyly dosud naplnìny Zastavme se tedy a zamysleme se nad naší bohatou historií, ve které lze nalézt mnohá pouèení i pro souèasnost a pro bìh vìcí pøíštích KØES ANSKÁ BOHOSLUŽBA POTØEBOVALA VÈELÍ VOSK Velkému rozvoji vèelaøství na konci 1 tisíciletí napomohlo rozšíøení køes anství, nebo pøi bohoslužbách bylo nutné užívat svíce ze vèelího vosku Biskup Bruno Olomoucký r 1267 ve své závìti naøídil, aby se novì zøídily tøi vèelíny: ve Svitavách, Kelèi a Mohelnici Již v 11 a 12 století se do okolních zemí hojnì vyvážel med, vosk a medovina V listinách a kronikách z 10, 11 a 12 století jsou mezi rozliènými povoláními zmiòováni také vèelníci (apiarii) Mezi øemesly, jež se v 13 století provozovala, byli též voskaøi èili voštníci, kteøí se zabývali úpravou vosku k rùzným úèelùm, pøedevším k výrobì chrámových svící a voskových peèetí Je také uvádìno rozdìlení krèmáøù na vinaøe, šenkéøe piva a šenkéøe medu V 11 stol se rozlišovalo mezi vèelaøstvím lesním a domácím Doma smìl vèelaøit každý beze vší pøekážky, lesní vèelaøi tvoøili zvláštní obce, podobné pozdìjším cechùm Za patrona cechu si zvolili sv Ambrože, za asistenty a kompatrony sv Medarda, patrona proti loupežníkùm vèel a sv Jana Almužníka VELKÁ PODPORA VÈELAØSTVÍ VE STØEDOVÌKU Znalost zákonitostí života vèel byla v tehdejších dobách na velmi nízké úrovni a pøecházela z otce na syna jako hluboké tajemství Vlastnì až do vynálezu knihtisku bylo vèelaøství pro širší veøejnost oborem zcela neznámým Zabývali se jím pouze jednotlivci sdružení v cechy, kteøí mìli na vèelaøství spíše praktický pohled užitkovosti Støedovìké vèelaøství zažívá další vlnu rozšíøení, což bylo ovlivnìno zejména rostoucí podporou a ochranou chovatelù vèel ze strany panovníkù a také velkou poptávkou po vèelích produktech Med byl tehdy jediným známým sladidlem, užívalo se ho nejen ke slazení pokrmù, ale i k vaøení medoviny, pøislazování vína, zavaøování ovoce a k pøípravì medového peèiva, zejména perníkù ZLATÉ ÈASY ZA MARIE TEREZIE Zlatá doba vèelaøství však nastala až za panování císaøovny Marie Terezie, která jej významnì chránila a podporovala Rozhodujícím poèinem byl její patent vydaný r 1755 pro Moravu a Slezsko a r 1776 pro Èechy, jímž osvobodila vèelaøství od jakýchkoli dávek a poplatkù, každému poskytla právo chovat vèely na svém pozemku v libovolném poètu V obchodování s medem a voskem nesmìl být nikdo jakkoli omezován, vèelstva mohla být pøisunována za snùškou na jakékoli místo i bez svolení majitele pozemku, pouze pod podmínkou úhrady pøípadné škody a velmi nízkého poplatku Krádež vèel se pøitom mohla trestat i smrtí Nejpilnìjším vèelaøùm byly udìlovány odmìny Bylo zøízeno nìkolik vèelaøských škol, napø v Novém Knínì, nebo na Starém Brnì VÈELAØSKÁ REVOLUCE:PLÁSTY V RÁMCÍCH A PRVNÍ LITERATURA Novou etapu vèelaøství zahájil Dzierzon, když veøejnosti pøedstavil svùj úl s rozbìrným dílem Pro rychlejší šíøení odborných informací založil r 1867 knihtiskaø Josef Mikuláš v Karlínì èasopis Vèelaø Roku 1883 zaèíná vycházet èasopis Èeský vèelaø, vydávaný Zemským ústøedním spolkem vèelaøským pro království èeské Díky kanovníku Josefu Kebrdlemu byl v roce 1864 založen první vèelaøský spolek v Chrudimi Nastává rozkvìt spolkové èinnosti Nové vynálezy modernizují a usnadòují vèelaøení Projevují se snahy o zavedení jednotného úlu a jednotné rámkové míry Pøi jubilejní výstavì v Brnì v roce 1904 byla pøijata míra cm jako univerzální a nazvána Zlatým støedocestím mezi mírami americkými, nìmeckými, anglickými a našimi domácími Napsal jsem toto pojednání jako pouèení a pøipomenutí, že Èeské vèelaøení by prodìlalo rùzná období rozkvìtu a úpadku nikdy nezaniklo a bylo vždy s velkou láskou a péèí našich lidí chránìno A v této souèasné dobì plné zmatkù a politických zápasù se ukazuje jako možnost (tak jako již mnohokráte v minulosti) pomoci prostým lidem k zajištìní nìco penìz a možná i trvalé obživy Vèelí produkty jsou bez problému na trhu prodejné a èeský med patøí mezi nejkvalitnìjší na svìtì, není problém jakékoliv množství našeho medu výhodnì vyvézt a zpenìžit Na rozdíl od jiných zemìdìlských komodit se platí na døevo Záleží jenom na nás, abychom tuto možnost nepromarnili 2 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

4 OBSAH 1 Proè další vèelaøský èasopis? Komentáø kpt MUDr Radka Hubaèe 2 Vèelám se vždycky fandilo Naši pøedkové si vèel a vèelaøù vážili více, než souèasná spoleènost 4 Jindøich Boháè a vèelaøské nebe Koncem srpna nás opustil dobrý èlovìk a velký vèelaø, který se navždy zapsal do dìjin èesko slovenského vèelaøství 5 Poslední chvíle s Jindøichem Boháèem Ing Petr Texl vzpomíná na poslední chvíle strávené s J Boháèem ve Slovinsku 5 Systém Langstroth jednuduchý úl Vèelaøte jednoduše a zábavnì! 8 Kde hledat cestu k úspìchu (1 èást) Zmìòte metody vèelaøení a je to! 11 Zapomeòte na radiální medomety Zvratné medomety prodìlaly pøevratný vývoj a jejich pøednosti již pøevažují 12 Pøipravujeme nástavkovou mapu ÈR Chcete se podívat na zajímavou vèelnici? Jak ji najdete? Mùžeme pøijet k vám? 13 Pøevratné výsledky výzkumù VÚVè Dol Odneste uèebnice vèelaøství do antikvariátu! Všechno je jinak! let Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù Už ètvrtstoletí se v Evropì sdružují vèelaøi, aby sjednotili své úlové systémy Pøidejte se! 14 Petr Texl pøedsedou Èeská odnož PSNV-CZ má nové vedení 15 O moderních metodách vèelaøení v Humpolci První zprávy ze semináøe další budou pøíštì 16 Kalendárium na prosinec 18 Kalendárium na leden 19 Kalendárium na únor 22 Nebojte se Internetu Je pro vás Internet bludištìm? Co tam najdete? Kde zaèít? Seriál na pokraèování 23 Poèet bunìk v mezistìnì a kvalita plástu Znáte to sami nìkdy si vèely na mezistìnách staví co chtìjí Proè to dìlají? 25 Výmìna matky bez klícky Donedávna byla klícka pro úspìšné pøidání matky nutností Dnes? Zbyteènost! 26 Moderní vèelaø Jiøí Havelka Mladých vèelaøù není málo Budeèáky ani Univerzály jim však už nic neøíkají 27 Fotosoutìž 32 Napsali jste nám Vybrali jsme z dopisù, které jsme od vás dostali ještì pøed vydáním ukázkového èísla Èeho se bojí ÈSV? Kam kráèí vèelaøský tisk? Foto na titulní stranì: Jan Halady MODERNÍ VÈELAØ Odborný ètvrtletník propagující vèelaøení, zejména moderní a jednoduché zpùsoby chovu vèel Vydává Mgr Vlastimil Protivínský ve spolupráci s Pracovní spoleèností nástavkových vèelaøù CZ ètyøikrát v roce Èíslo 1/2004 vychází v Brnì Evidenèní èíslo: MK ÈR E Adresa redakce: MODERNÍ VÈELAØ, P O BOX 11, Rakvice www modernivcelar cz, cz Tel : Sazba, tisk: Tiskárna Gloria Rosice u Brna V silách redakce zatím není pøepisovat pøíspìvky psané ruènì, strojopisem, nebo vytištìné na papíøe a proto mùžeme otisknout pouze pøíspìvky zaslané v digitální podobì, nejlépe jako prostý text Dìkujeme za pochopení MODERNÍ VÈELAØ 1/2004 3

5 Jindøich Boháè a vèelaøské nebe Mgr VLASTIMIL PROTIVÍNSKÝ Když jsem pøed necelým rokem dìlal s pøítelem Jindøichem BOHÁÈEM pro èasopis Vèelaøství rozhovor do rubriky Významné žijící osobnosti našeho vèelaøství, netušil jsem, že už tak brzy o nìm budeme mluvit pouze v minulém èase Zármutek jeho nejbližších je jistì nevyslovitelný, ale pøítel Jindøich Boháè bude scházet i mnoha dalším lidem Byl totiž zcela výjimeèným èlovìkem Chvíle strávené v letadlech vysoko nad zemí jej nauèily dívat se na svìt z více úhlù, vidìt jej v širších souvislostech a lépe jej poznávat To se samozøejmì projevilo i v jeho velkém koníèku - vèelaøení Nikdy se nespokojil jen s obecnì pøijatými øešeními, která mìla nejvíce zastáncù v naší zemi, ale vždy se zajímal také o to, jak se vèelaøí jinde ve svìtì, dál od našich hranic Neváhal pøeložit obdivuhodné množství odborné zahranièní literatury, abychom si i my mohli rozšíøit svùj pohled na vèelaøský svìt Velmi dobøe pøitom vìdìl, že jeho úsilí nebude vždy pochopeno a odmìnìno uznáním tìch, jimž takto sloužil Vždy narážel i na nepochopení, tvrdou kritiku a mnohdy i na neúctu Nic z toho jej však neodradilo Ba co víc - ke svým názorovým oponentùm si vždy uchoval úctu a vlídnost Tak se stalo, že sjednocoval nejen pohledy na chov vèel, ale i vèelaøe samotné a jistì nejen je Jindøich Boháè zaèal èeské, moravské a slezské vèelaøství obohacovat pøesnì pøed tøiceti lety, když v tehdejším Èeskoslovensku sestrojil první tenkostìnný nástavkový úl vycházejí z úlu Langstrothova V roce 1976 byly jeho plánky poprvé zveøejnìny v èasopise Vèelaøství O pìt let pozdìji zaèal pracovat na nové technologii chovu vèel Od roku 1983 se úèastnil každé Konference zlepšovatelù a vynálezcù ve vèelaøství a vždy do ní pøispìl jedním, èi dvìma referáty Do èasopisu Vèelaøství, jehož redakèní rady byl èlenem, pøispìl více než stovkou èlánkù, v roce 1999 byl autorem seriálu Kalendárium Mnoho èlánkù pøevzaly také zahranièní èasopisy na Slovensku, ve Švýcarsku, v Rakousku, Nìmecku a v Polsku Nìkolik èlánkù dosud èeká na zveøejnìní v redakci Vèelaøství V roce 2000 spolu s nìkolika dalšími pøáteli zakládá èeskou odnož evropské Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù usilující o sjednocení pùdorysu nástavkových úlu a zjednodušení chovu vèel Žádný semináø poøádaný touto spoleèností se bez Jindøicha a jeho fundovaných pøednášek neobešel Vèelaøské veøejnosti sloužil také výkonem øady funkcí V roce 1981 byl zvolen do KV ÈSV v Hradci Králové Pùsobil v nìm jako racionalizaèní referent a uspoøádal šest konferencí o nástavkovém vèelaøení Byl jednatelem OV ÈSV (od r 1985), èlenem ÚV ÈSV (od r 1990) a pøedsedou Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù - CZ (od r 2000) S Jindøichem Boháèem se do Semil pøišla rozlouèit øada významných osobností Kromì jeho manželky, syna, vnukù a dalších pøíbuzných, to byl také tajemník Èeského svazu vèelaøù MVDr Miloslav Peroutka, pøedseda Sekce komerèních vèelaøù Ing František Texl, pøedstavitelé Jindøich Boháè mìl jìštì øadu plánù, které už nestihl uskuteènit Podaøil se ale ten hlavní: Obrátit pozornost vèelaøù v naší zemi ke svìtovým trendùm v chovu vèel Za to mu jistì patøí dík (Foto: Petr Texl) i øadoví èlenové místních vèelaøských a zahrádkáøských organizací, Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù a mnoho dalších pøátel - vèelaøù i nevèelaøù, kterým bude velká osobnost Jindøicha Boháèe chybìt Odpoèívej v pokoji! 4 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

6 Poslední chvíle s Jindøichem BOHÁÈEM Mìl jsem to štìstí strávit po boku Jindøicha Boháèe nìkolik letních dní ve Slovinsku v rámci kongresu Apimondie a svìtové vèelaøské výstavy Apiexpo Nikdo z úèastníkù zájezdu netušil, že jsou to poslední chvíle jeho života Pøi návštìvì vèelnic pøedával se zaujetím slovinským vèelaøùm známou brožuru o Langstrothových úlech Na výstavì Apiexpo jsme všichni vidìli, že vystavená vèelaøská zaøízení jsou koncipovaná na tento svìtový úlový systém Sešel se tu se svými pøáteli z Èeské republiky, kterých na svìtovou výstavu pøijelo mnoho Na Apimondii jsem se zúèastnil s Jindøichem dvouhodinové pracovní schùzky se zástupci Evropské Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù s panem Kiessem z Nìmecka, panem Jurkovièem ze Slovinska a panem Pohlem z Maïarska Jindøich Boháè informoval o naších úspìších i plánech do budoucna Velice kladnì byly hodnoceny naše webové stránky, na kterých má nejvìtší autorský podíl právì Jindøich Jeho pøekladatelský potenciál výzkumných zahranièních prací nám umožòuje konfrontovat naši vèelaøskou praxi s nejnovìjšími vèelaøskými informacemi Mnohým vèelaøùm otevøel oèi a mladým zaèínajícím vèelaøùm ukázal cestu, jak jednoduše a perspektivnì vèelaøit Za to vše mu patøí dík Jindøich Boháè mìl ještì hodnì plánù, napø napsat publikaci o jednoduchém nástavkovém vèelaøení, zavést praktické kurzy vèelaøení v nástavkových úlech, v každém okrese zøídit ukázkovou vèelnici s nástavkovými úly Nepodaøilo se mu sice uskuteènit všechny své plány, ale stihnul shromáždit kolem sebe tým mladých lidí, kteøí po jím zapoèaté cestì propagování jednotné nástavkové technologie pùjdou dál Ing Petr Texl Systém Langstroth: jednoduchý úl Langstrothùv nástavkový úl je praotcem všech moderních úlù Již více než sto let se rychle rozšiøuje po celém svìtì a vzhledem k jednoduché obsluze se všude osvìdèuje Tento nástavkový úl otevírá vèelaøi všechny myslitelné možnosti provozních metod pøi rozdílných klimatech a snùškových podmínkách, jakož i vèelích rasách CHARAKTERISTIKA LANGSTROTHOVA ÚLU Ve všech èástech úlu je pøísnì dodržena vèelí mezera ( bee space ) 9 mm Všechny nástavky obsahují 10 rámkù Rámky jsou dlouhé 44,8 cm, výšky rámkù a nástavkù jsou rozdílné podle potøeb vèelaøe Nástavky mají stejné vnitøní a vnìjší rozmìry Dno, èesnová zástrèka, krmítko, møížka, vnitøní a vnìjší víko jsou pro všechny sestavy technologií stejné To poskytuje zejména výrobcùm pozoruhodné racionalizaèní možnosti Úl nemá pøipojovací záøezy (falce) Tím je jednodušší výroba i bezproblémové nasazování nástavkù na sebe Pro uchopení nástavkù jsou vyfrézována zahloubení Pohyblivost ve vrstvách podstatnì zjednodušuje a urychluje práci 9 Optimální pøizpùsobení úlového obsahu na sílu vèelstva a nabídku snùšky 10 Delší dráha pro zimní chomáè putující za zimními zásobami 11 Malý poèet dílù k sestavení nástavku (4 døevìné díly + trochu lepidla + 12 až 16 šroubù) 12 Vèelaøi mohou s tìmito úly lépe spolupracovat, protože všechny díly jsou vzájemnì zamìnitelné Jednodušší je nejen doplòující nákup, ale i pøípadné odprodání èi pøedání chovu V posledních letech smìøují vèelaøi ve vìtším mìøítku k nízkonástavkovému provozu a pracují s jednou výškou plástu Pøipojovací rozmìry nástavkù zùstávají nezmìnìné VÝŠKY RÁMKÙ Pùvodní Langstrothùv úl mìl všechny nástavky stejnì vysoké 24,1 cm s rámky 23,2 cm vysokými) Velmi výhodné je použít také jiné výšky rámkù podle zvolené technologie Po vzoru Dadantova úlu je možno vèelaøit s vyšším rámkem v plodišti a nízkými nástavky pro med, což pøináší menší hmotnost nástavku i plástu a tím lehèí manipulaci Matka se pak drží spíše dole na vysokém plástu a nahoøe je med pouze v panenském díle, zralý a zavíèkovaný je med i ze slabších snùšek, je možno získávat jednodruhové medy, lépe se dají použít výkluzy a vyfukování vèel pøi odbìru medu Pøi medobraní se lépe uplatní mechanizace odvíèkování a vytáèení Nízké nástavky vyžadují MODERNÍ VÈELAØ 1/2004 5

7 pro racionelní vytáèení medu radiální, hvìzdicové nebo zvratné koše do medometù na více plástù Pro jednotu rámkové míry v celém chovu je možno použít nízké rámky i do plodištì DOPORUÈENÉ ROZMÌRY RÁMKÙ (vnìjší rozmìry v cm) Úl: PRO PLOD PRO MED Vysokonástavkový 44,8 23,2 Nízkokonástavkový 44,8 18,5 Dadant 44,8 x 28,5 44,8 x 15,9 NÍZKONÁSTAVKOVÝ ÚL Výhodou je jediná rámková míra v chovu Rámky jsou vysoké 15,9 nebo radìji 18,5 cm ve všech nástavcích Nástavky i plásty mají menší hmotnost Zámìna nástavkù v tøínástavkovém plodišti se dá vždy provést bez roztrhání plodového hnízda a nezpùsobuje tak velký zásah do tepelného režimu vèelstva Stavba mezistìn probíhá v pøedem pøipravených nástavcích, s možností pøípravy mimo sezónu, které pak mohou být jak pro med tak i pro plod Manipuluje se s celými nástavky, jednotlivé plásty musíme vzít do ruky pouze pøi vytáèení medu, pøípadnì pøi chovu matek Nìkteré vytáèecí linky však umí vytáèet med z celých nízkých nástavkù bez nutnosti vyjímat jednotlivé rámky Oddìlky, jako prevence rojení a porušování rozvoje roztoèe Varroa, se provádìjí v celém nízkém nástavku spolu s chovem matek, oplodòováním a selekcí, vèetnì jednoduché výmìny matek spojováním oddìlkù s produkèním vèelstvem (tzv zmlazování) RÁMKY A ÚLY LANGSTROTH Rozmìry v cm Vnitøní rozmìr nástavku 46,5 37,5 Vnìjší rozmìr nástavku (stìna 2,5 cm) 51,5 42,5 Vnìjší rozmìr nástavku (stìna 2 cm) 50,5 41,5 Délka rámku (vnìjší rozmìr) 44,8 Vèelí mezera nad horní louèkou 0,7 Vèelí mezera pod spodní louèkou 0,2 S nízkými nástavky jsme velmi flexibilní Prostor mùže být pøizpùsoben na jakoukoliv sílu vèelstva a snùškovou situaci Nástavkové stìny se nemusí vìtšinou èepovat ani slepovat Nízké nástavky umožòují vèelaøit i dìtem, ženám a starším lidem Je možné vèelaøit bez mateøí møížky Smíšený provoz - systém Dadant, neboli JUMBO Velký plást plodištního nástavku podporuje rychlejší jarní rozvoj Zásoby jsou rozdìleny ucelenìji Rovnìž plodové hnízdo je kompaktnìjší Matka nemá snahu klást v nízkých medníkových nástavcích má-li k dispozici velký plást a relativnì vytlaèí všechen med z plodištì k vytáèení, za pøedpokladu, že je dostateènì plodná Lze pracovat bez mateøí møížky Zbytky medu v pøípadnì zaplodovaných nízkých plástech bývají malé Zaèáteèníkùm lze doporuèit zaèít se støednì vysokými rámky (44,8 23,2 cm), nebo s rámky nízkými (44,8 18,5 cm) Pøevzato ze serveru PSNV-CZ www n-vcelari cz Pùvodní Langstrothùv nástavkový úl (vlevo) z roku 1853 z The Hive and the Honey-Bee od Lorenzo Lorraine Langstrotha Velké teleskopické víko a pevné dno se již pøed rokem 1890 pøestalo používat Langstrothùv nástavek (vpravo) z roku 1853 The Hive and the Honey-Bee Podobnì vypadají i dnešní nástavky o 150 let pozdìji, rovnìž s deseti rámky 6 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

8 ÚLOVÉ SYSTÉMY A JEJICH KLADY & ZÁPORY VYSOKONÁSTAVKOVÝ 44,8 23, , Jediná rámková míra v chovu 2 Menší poèet rámkù a nástavkù 1 Jeden nástavek je málo, dva jsou v podstatì více než je potøeba 2 Dosti medu zùstává ve složeném, dvounástavkovém plodišti 3 Pøehození nástavkù, kromì pøekonávání velké hmotnosti, znamená hrubý zásah do teplotního režimu plodového hnízda 4 Tvorba oddìlkù a chov matek na nástavkové míøe vyžaduje úlové pøepážky a rozdìlené dno s èesny NÍZKONÁSTAVKOVÝ 44,8 8, x 17 1 Jediná rámková míra v chovu 2 Nástavky i plásty mají menší hmotnost 3 Zámìna nástavkù v tøínástavkovém plodišti se dá vždy provést bez roztrhání plodového hnízda 4 Stavba mezistìn probíhá v pøedem pøipravených celých nástavcích 5 Manipuluje se s celými nástavky, což šetøí èas 6 Jednoduchá tvorba oddìlkù 7 Jednoduchá výmìna matek 8 Pozvolné zvìtšování èi zmenšování úlového prostoru 1 Vyšší poèet rámkù a nástavkù pøi zakládání vèelnice 2 Více uložených plástù a nástavkù, více mezistìn a jejich pøíprava do rámkù a nástavkù (ta ovšem mùže probìhnout mimo sezóonu) DADANT, (KOMBINOVANÝ) 44,8 28,5 + 44,8 15,9 42 x 27, Rychlejší jarní rozvoj 2 Není tøeba používat møížku 1 Dvì rámkové míry 2 V plodišti manipulace s jednotlivými tìžkými rámky 3 Stavba mezistìn v plodišti je stížená, maximálnì 3 mezistìny za rok, protože plásty k výmìnì jsou neustále zaplodované 4 V létech s medovicovou snùškou mùže zùstat v plástech dosti tohoto medu pro pøezimování vèel nevhodného 5 Chov matek se musí provádìt ve zvláštních chovných úlcích nebo v nástavku rozdìleném pøepážkami a specielním dnem 6 Jarní a letní pøehození vysokého nástavku je velmi obtížné pro velkou hmotnost plodištního nástavku 7 Rychlejší jarní rozvoj vèelstva znamená také rychlejší rozmnožení roztoèe Varroa, protože to souvisí s plodováním Je nutno dbát na dokonalé odstranìní roztoèù pøi podzimnì-zimním ošetøení MODERNÍ VÈELAØ 1/2004 7

9 Kde hledat cestu k úspìchu JINDØICH BOHÁÈ V technologii! To vám øekne každý vèelaø, který tu správnou technologii pro svùj používaný úl a snùškové podmínky již našel Tak nìjak si oddychne vèelaø, který koneènì dosahuje úspìchù ve svých úlech Takový je také závìr vèelaøe, který koneènì zvládl pøechod na jiný, jednodušší systém úlu Poèasí neovlivníme, snùškovou oblast nutno vyhledat, ale vèelu, úl a provozní metodu má vèelaø ve svých rukou Technologie vèelaøení je zpùsob vedení vèelstev v urèitém úlu k pøezimování a bezrojové, dostateèné síle vèelstev do snùšky To, jakou technologii zvolíme, je skuteènì vedle výbìru snùškové krajiny to nejpodstatnìjší, co musí vèelaø zvládnout, aby byl úspìšný Technologie je dùležitìjší než úl Technologie je, z hlediska výnosù, mnohem dùležitìjší než šlechtìní vèelstev nebo úlový systém Musí být pøizpùsobena snùškám na stanovišti Technologie je pøedevším také znalost dynamiky populace (vývoje) vèelstva Vìdìt, kdy vèelstvo roste, jak mu v tom pomoci a kdy už pomáhá jenom posilování To vše nám øíká také populaèní a plodová køivka vèelstva Vìdìt, co podporuje tento rùst a v které fázi vývoje (pøíliv potravy a prostor) Kdy a jaká vèelstva odèerpávat jako prevenci vyrojení, tvoøit oddìlky a chovat nové matky pro posilování a zmlazování vèelstev pro pøíští rok Úspìšná technologie tedy pøedstavuje pøivedení co nejsilnìjších vèelstev do snùšky bez rojové nálady Po snùšce je tøeba vìdìt, kdy vèelstva nakrmit a bìhem roku kontrolovat minimální zásoby (7 10 kg), protože vèelstvo nesmí nikdy hladovìt! V technologii vèelaøení jsou nìkteré zásady spoleèné pro všechny úly, které vèelaøi vymysleli, ale vìtšina jich je dána právì možnostmi úlové soustavy Proto je støedoevropské vèelaøství tak složité a nákladné, zejména pro zaèínajícího adepta vèelaøení a proto i pokroèilý vèelaø pøi pøechodu na jinou úlovou soustavu, pøípadnì rámkovou míru, se dlouho nemùže doèkat úspìchu Vžité návyky mnohdy nemohou být pøeneseny do jiného zpùsobu vèelaøení Kraòka je vèelou èasných snùšek, ale i u ní platí zásada, že èím èasnìjší snùšku chceme SDRUŽENÍ VÝROBCÙ, OBCHODNÍKÙ A ZPRACOVATELÙ MEDU SVOZM oznamuje všem podnikatelùm ve vèelaøství, velkovèelaøùm, ale i malým vèelaøùm, že zahájilo svoji èinnost, která je smìøována do oblasti hájení zájmù subjektù obchodujících v oboru vèelaøství SVOZM si klade za cíl è pomáhat v rozvoji obchodu s medem è napomáhat ke kvalitì medu è obhajovat oprávnìné zájmy svých èlenù è jednat se státními úøady a pøedkládat návrhy pro vznik nových zákonù v oblasti vèelaøství Veškeré informace, rady a konzultace obdržíte na adrese: SVOZM, Bìlehradská 15, Praha 4 Tel : , www medocentrum cz Kontaktní osoba : Jan Löffelmann, jednatel sdružení 8 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

10 využít, tím silnìjší vèelstvo musíme pøezimovat Je tedy už rozdíl, zda je snùška jenom z pampelišky, ovocných stromù a javoru nebo až z øepky Pøi intenzivním využívání kvìtové snùšky se zejména nástavkový stabilní vèelaø, se snùškovou pøestávkou mezi jarní a letní snùškou, bez tvorby oddìlkù nebo jiného dìlení neobejde To je prevence rojení a prodloužení sbìrací motivace Tato problematika a v podstatì mnohdy jen neschopnost pøizpùsobit se jiné nutné technologii, zatìžuje zejmé na støední Evropu s velkou tradicí vèelaøení Ostatní svìt tyto naše problémy vìtšinou již nemá, protože vìtšina zemí používá jeden, maximálnì dva úlové systémy a také 1 2 provozní technologie Pøi pøechodu z tzv prkotináøského vèelaøení v malých, zadem pøístupných úlech je nejvìtším problémem pøedstava potøebného prostoru úlu Ta je odlišná od znalostí mnoha okolních vèelaøù, protože chceme vèelaøit se silnìjšími vèelstvy Upozoròuji proto na jiný svùj èlánek pod názvem Kolik potøebujeme nástavkù Již v minulosti zvyklosti ze støedoevropských zadovákù a dvoudílných úlù nemohly u nás obstát v pøicházejících Amerikánech, což byly vlastnì dnešní nástavkové úly Teprve vìtší informovaností, jak se v tìchto úlech vèelaøí, po šedesátých létech minulého století, se i støední Evropa, vedle jednoduchosti vèelaøení, doèkala úspìchù A tak jsou u nás ještì dodnes rozdíly mezi vèelaøením v ležanech, zadovácích a jim podobných univerzálech na stranì jedné a v úlech nástavkových na stranì druhé To vše je ještì rozlišeno velikostí rámkových mìr, velikostí prostoru úlu èi možné plástové plochy a tlouš kami èi materiálem úlových stìn, které zpùsob vèelaøení také ovlivòují Tato mnohotvárnost, kterou si naši vèelaøi ze záliby mnohdy tak pochvalují, zpùsobuje pak složitost ve výchovì vèelaøù a pøedevším problémy v nezájmu mládeže, kterou naše vèelaøství zejména potøebuje Dále pak se projevuje velmi podstatnì ekonomicky Od desítek velikostí rámkù a mezistìn, rùzných vèelaøských pomùcek až po souèasný sortiment vyrábìných úlù, izolovaných nebo neizolovaných a dovážených úlù z plastických hmot Každý systém mùže pøitom mít také jiné požadavky na obsluhu vèelstev Zde byla také již v minulosti nìkolikráte snaha tento sortiment snížit, ale zásoby plástového díla ze starých úlù vìtšinou vedly ke kompromisu A tak je to stát od státu ve støední Evropì Velikosti tìchto státù, vzhledem k poètu vèelaøù, i pøi úplném národním sjednocení vèelaøského vybavení umožòují pouze øemeslnou a tím drahou výrobu Uživí naši vèelaøi výrobce úlù? Èím jsou tyto výrobní prostøedky a pomùcky dražší, tím ménì se jich kupuje Vèelaøi hledají možnost samovýroby Pro výrobce pøedpoklad zvýšení výrobních sérií a prodeje je také jenom v mezinárodním myšlení Pøizpùsobit se ostatním asi 2/3 svìta nám umožòuje Evropská unie Když vèelaøí už i velká Èína na Langstrothovì délce rámku 44,8 cm, proè bychom nemohli i my ve støední Evropì Vždy každý evropský vèelaø ví o jejím rozšíøení V tomto rozšíøení jsou také více než stoleté zkušenosti s výrobou i s technologiemi Každý vèelaø, vèelaøský funkcionáø i vìdecký pracovník by si mìl uvìdomit, že cesta ke snížení nákladù ve vèelaøství je jen ve vìtší evropské propagaci jednoho typu Pouhé národní sjednocení nemùže umožnit budoucí tovární velkovýrobu a tím i podstatné snížení nákladù ve vèelaøství Rusko a další státy píšící azbukou vyšly z francouzského Dadantova úlu a tak i jejich typy nástavkových úlù mají délku rámku Dadant-Blatt 43,5 cm, což je dnes i v sousedním Polsku Rusko si to však mùže s ohledem na rozlohu své zemì a množství chovaných vèelstev dovolit Jejich velkovýroba nemusí být závislá na exportu a kooperaci, bez kterých se naši výrobci v nedaleké budoucnosti neobejdou Vra me se tedy zpìt na zaèátek Všechno je to v technologii! Dnes víme, že vèelaøské úspìchy se dají dosáhnout v každém prostorném úlovém systému, když zvládneme jeho zvláštnosti To dokazuje právì jejich množství Kdo je se svým vèelaøením spokojen, což je stejnì relativní pojem, nemá význam, aby nìco mìnil Kvalitní med se dá skuteènì získat z každého rozmìru rámku! Z hlediska vývoje ceny úlù by nám to ale už jedno být nemìlo, protože v tom je i další budoucnost našeho vèelaøství Je nutno se soustøedit na jeden úlový systém a ten také v prostoru EU vyrábìt ve velkých množstvích a tudíž levnìji Tím bude také pøístupnìjší širokým vrstvám a zejména mladým lidem Zjednoduší se také výuka vèelaøství a pøedávání zkušeností, a to i mezinárodních Myslet si, že nìco z našeho pouze èeského úlového sortimentu prosadíme v mezinárodním mìøítku, je jako bychom si mysleli, že èeština bude také mezinárodním jazykem To se týká zejména výrobcù, kteøí se musí snažit proniknout na mezinárodní trh a tím nám pomoci úlovou otázku ještì více sjednotit Jinak se jim mùže stát, že je èeští a moravští vèelaøi neuživí nebo se budou muset pøeorientovat na jiný sortiment Šikovný podnikatel mùže naopak na vzájemnì výhodných cenách vèelaøských potøeb vyniknout Prosadit se mohou jenom naše myšlenky úspìšných technologií v mezinárodním úlovém systému Úlová jednoduchost systému evropských kompatibilních úlù umožòuje také snadnou samovýrobu Rozdílnost ve vývoji vèelaøství Jestliže støedoevropská tradice a technologie hledala cesty ve velikosti rámkové míry, v uteplení úlu, tvaru a umístìní èesna a dospìla k podnìcování, zámoøská technologie šla cestou jednoduchosti úlu i manipulace a dospìla k nutnosti zazimování silných vèelstev (Farrar) Støedoevropská technologie vidìla úspìch v jarním rozvoji pro hlavní snùšky až v èervnu a pøevìšováním v dvouprostorových úlech usmìròovala možnost plodování a tím i možnost rojení To vše, více než 100 let, pøevážnì v zadem pøístupných úlech Nástavkové vèelaøení ve støední Evropì dává dnes rovnìž dùraz na zazimovanou sílu vèelstva, protože v souèasné dobì je jistá jen jarní snùška Dnešní evropské moderní vèelaøství je pøizpùsobené co nejvíce pøírodnímu životu vèelstva Zmìnil se i názor na velikost zimních zásob, které si vèely vždy pøinesly pøed výchovou zimních vèel Pøevrstvováním nástavkù a pøidáváním prostoru se podporuje kladení matky a vše se usmìròuje tvorbou oddìlkù, na nìž se klade z mnoha dùvodù velký dùraz Ale i výšky rámkù mají vliv na vhodnost pøemís ování nástavkù k uvolnìní prostoru ke kladení matky Tím nám vznikly 3 známé nástavkové technologie vysokonástavková, níz- MODERNÍ VÈELAØ 1/2004 9

11 konástavková a kombinovaná Jsou-li na jednom pùdoryse, mùže je chovatel libovolnì a bez vìtších problémù mìnit Na velikost vèelstva k zazimování se musíme dívat s ohledem na velikost maxima v dobì letního slunovratu èím silnìjší je vèelstvo kolem 21 6, tím silnìjší jej zazimujeme a vyzimujeme Tím se vlastnì vyvrací mylný názor na nutnost podletního podnìcování Vìøilo se totiž, že právì podletní plodování vytváøí velká vèelstva do zimy, což byl jeden z nejvìtších omylù Je dobøe, že se dnes vše vrací k pøirozené dynamice rozvoje vèelstva, kterou jsme lépe poznali Vše ostatní jsou jen vèelaøské tradice, pøedsudky a oblíbené zvyky Mládí se musí uèit vèelaøit v mezinárodních výrobních prostøedcích, tak jako se uèí cizím jazykùm Vše je v technologiích a jedinì zde mohou i naši vèelaøi mezinárodnì vyniknout Ve vynálezectví úlù to již dávno nejde Právì tudy vede také cesta ke zvýšení poètu vèelstev u jednotlivých chovatelù, jak nám ukládá usnesení posledního sjezdu ÈSV, protože Langstrothùv úl je velice jednoduchý také k samovýrobì Bohužel èást našich tradièních vèelaøù (protože s tím nemá zkušenost) takto nechce radit ani svým pokraèovatelùm Myslím, že to není zodpovìdné Optimal nebo Langstroth? Vèelaøi v naší zemi pozornì sledují výsledky vèelaøení v nástavkových úlech Optimal, který se do pokrokové historie našeho nástavkového vèelaøství významnì zapsal od roku 1981 a byl to tehdy velmi dobrý poèin Vznikl ovšem ve zcela jiné dobì, protože tehdy o nìjaké kompatibilitì se svìtovým úlovým systémem nemohla být ani øeè Také mnoho èlenù PSNV-CZ v nìm dosud vèelaøí Je to v podstatì národnì upravený Langstroth s Zanderovou rámkovou délkou a Valentovou, pøípadnì Škvaøilovou rámkovou výškou (také slovenská míra B) U obou úlù se používá stejná technologie V sousedním Nìmecku a Rakousku již byly u Zanderových rámkù dlouhých 42 cm modifikovány rozmìry horních a spodních louèek rámku Zatímco u spodní louèky je to výška 10 a šíøka 19 mm, horní louèka je 19 mm vysoká a 27 mm široká To silnì omezuje prostavování mezer mezi nástavky mùstky a nehrozí nebezpeèí pomaèkání vèel pøi opìtovném skládání nástavkù na sebe Úl Optimal bude muset touto zmìnou teprve projít Oproti souèasné evropské a svìtové úlové soustavì má Optimal další zvláštnost a sice 11 rámkù v nástavku Tento poèet nejenže znemožòuje jeho kompatibilitu s mezinárodním úlem Langstroth, ale také zvyšuje hmotnost nástavkù s medem Také proto mùže v této podobì zùstat jenom úlem národním, bez možnosti mezinárodní smìny Zastánci ètvercového pùdorysu uvádìjí jako jeho hlavní výhodu to, že lze mìnit stavbu díla na teplou nebo studenou Musím øíct, že i v tom jsme svìtovou raritou Všude jinde je totiž studená stavba považován a za nejlepší øešení a naopak teplá z mnoha dùvodù jako nevhodná Oba úly, Optimal i Langstroth, jsou také vhodné k samovýrobì, což je výhodné a nìkdy i nutné Chceme-li kompatibilitu støedoevropských úlù, což je pøedpoklad vìtších výrobních sérií, musíme zaèít od nejdelšího rámku Všechny ostatní rámky se pak do takovéhoto nástavku vejdou A i ostatní díly úlu budou shodné Také Langstrothovy úly se dnes ještì ve støední Evropì vyrábìjí truhláøským zpùsobem Proto jejich obchodní cena nemùže být nižší Cesta je jen ve vìtší evropské propagaci, která mùže zvýšit vyrábìná množství Ti výrobci, kteøí to dosud nepochopili, v podstatì brzdí budoucí snížení cen vèelaøských výrobních prostøedkù Mysleme proto pøedevším na také budoucí vèelaøskou generaci! Na všech vèelaøských konferencích a výstavách Jindøich Boháè vždy zdùrazòoval, že nejde jen o kosmetické úpravy rámkù, nebo nástavkù, ale o zcela nové pojetí chovu vèel: Nové porozumìní zákonitostem jejich života na stranì jedné a co nejsnadnìjší zpùsob jejich ošetøování vèelaøem na stranì druhé (Pokraèování v èísle 2/2004) 10 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

12 Zapomeòte NA RADIÁLNÍ MEDOMETY Budoucnost patøí zvratným! Mgr VLASTIMIL PROTIVÍNSKÝ Celoroèní vèelaøova péèe o svá vèelstva by byla zbyteèná, kdyby se nedostal k medu uloženému v plástech Ten je možné získat napøíklad lisováním nebo odkapáním Nejlepším øešením však je odstøedit med v medometu a témìø nepoškozené plásty vrátit do vèelstva k opìtovnému naplnìní medem Za posledních tøináct let se u nás nabídka rùzných typù medometù neobyèejnì rozšíøila Jak se v nich ale vyznat? Který z nich je pro dané podmínky nejlepší? Na to jsme se zeptali Jaroslava Vodièky ze Sentice u Tišnova, nebo jehož rodina má s výrobou medometù témìø pìtadvacetiletou zkušenost Nabídka socialistického hospodáøství se pøed rokem 1990 omezovala vesmìs jen na ruènì pohánìné medomety na tøi nebo ètyøi rámky Ty se musely bìhem vytáèení dvakrát (rovnìž ruènì) otáèet Kolem roku 1980 proto zaèal mùj otec vyrábìt pro sebe a své známé první zvratné medomety Zájem ze strany vèelaøù byl tak velký, že po návratu svobody podnikání, zaèal v tomto oboru, ve skromných podmínkách, podnikat, øíká Jaroslav Vodièka, který roce 1996 na práci svého otce navázal a jeho firmu dnes pod názvem APIDO- MIA, s r o znají vèelaøi nejen v ÈR, ale i v zahranièí, zejména v Nìmecku, Rakousku a na Slovensku Podle pana Vodièky má každý vèelaø ponìkud odlišný zpùsob ošetøování vèelstev a zejména medobraní Každý vèelaøí v ponìkud jiných podmínkách ve vèelínì u domu, nebo na vèelnici daleko v pøírodì, v jednom, nebo více koèovných vozech, s odvíèkovacím strojem nebo jen s vidlièkou Nìkdo má pomocníkù více, nìkdo žádného Každý vèelaø má také svoji vlastní pøedstavu, jak by jeho vèelaøský provoz mìl vypadat do budoucna Jak tedy pøi výbìru medometu postupovat? Jaroslav Vodièka øíká, že rozhodující je jen nìkolik málo faktorù: 1 Kolik plástù a jak velkých musím vytoèit a kolik mám na to èasu 2 Jaký mám zdroj elektrického napìtí? 3 Jaká mùže být maximální velikost medometu? Vèelaø, který nevèelaøí jen ze záliby, ale chce svým koníèkem také posílit rodinný rozpoèet, potøebuje ošetøit vìtší poèet vèelstev v kratším èase Volí proto nové technologie vèelaøení i vytáèení medu Pan Vodièka poukazuje na to, že medomety napájené 12 V nejsou vhodné, nebo pracují pomaleji a jsou více poruchové To zøejmì potvrzuje i skuteènost, že jinde ve svìtì se témìø vùbec nepoužívají Šestirámkový medomet napájený 220 V má kapacitu asi rámkù za hodinu To by teoreticky mìlo staèit na 500 vèelstev K tomuto medometu je vhodné použít pøimìøenì rychlý odvíèkovací stroj, tedy také s kapacitou asi rámkù za hodinu Jde nejen o rychlost, ale nìkdy i o život! Za úvahu stojí i fakt, že mùže nastat silná melecitózní snùška, jako se to stalo v roce 2002 a tím i nutnost co nejrychleji vytoèit pøinášený med V takovém pøípadì už na rychlosti vytáèení závisí i samotná další existence vèelstev Nìkterým vèelaøùm uhynulo % vèelstev jen proto, že nestihli vèas vytoèit tento pro vèely tìžce stravitelný med Velký výkon nemusí poškozovat dílo Zvratné medomety jsou vhodné pro všechny druhy medu Jejich výhoda je nejen v šetrném a èistém vytáèení, ale také ve vysoké, témìø stoprocentní úèinnosti Firma APIDOMIA je vyrábí v nejvýše šestirámkovém provedení Použitím motoru na napìtí 220 V, mìnièem frekvence motoru a pøíslušnou regulací, se však dá výraznì zvýšit jejich rychlost a tím i poèet rámkù vytoèených v urèitém èase Takovéto šestirámkové medomety pak bývají produktivnìjší, než vícerámkové medomety bez tìchto regulací a mìnièù I pøes velký výkon jsou vèelí plásty dokonale chránìny proti poškození, protože plást je bìhem vytáèení vždy v tangenciální poloze, to znamená, že se celou svoji plochou opírá o drátìnou kazetu medometu Zvratným medometem na medovici i velký rámek! Zatímco pro nízké rámky a øidší med je možné použít i medomet radiální, pro oblasti s výskytem medovicového medu a pro vysoké rámky doporuèuje Jaroslav Vodièka volit tangenciální polohu plástu Pøi ní se totiž nezbortí ani málo pevné panenské dílo Jsou to univerzální medomety z hlediska rámkových mír, poètu vèelstev a typu medu Pan Vodièka dodává, v posledních letech se nìkolikanásobnì zvýšila produktivita práce tìchto medometù: Proces vytáèení se natolik zrychlil, že vèelaøovi pomocníci jim už nestaèí s odvíèkováním Plásty pøitom zùstávají zcela nepoškozené Jak tedy øešit proces odvíèkování? Dokoupit k medometu drahý odvíèkovací stroj? Jaroslav Vodièka má jednodušší a levnìjší øešení: Plásty staèí vidlièkou jen poškrábat a zvratný medomet je vytoèí do sucha Citelné rozdíly ve výkonu Výkon medometù je do znaèné míry ovlivnìn použitým zdrojem napájení Medomety s pohonem na 220 V nejsou pøíliš ovlivnitelné setrvaèností koše, danou jeho hmot- MODERNÍ VÈELAØ 1/

13 ností U pohonu na 12 V je situace zcela opaèná Rozdíl ve výkonu zde mùže být až 300% a to je jistì hodnì Na západ od naší zemì se pøitom medomety na dvanáctivoltový pohon témìø nepoužívají, tvrdí pøítel Vodièka a pro ilustraci dodává, jak dlouho trvá jeden cyklus vytáèení: U pohonu na 220 V to jsou jen 2 4 minuty Pøi variantì 12 V to mùže být až 10 minut Konec radiálních medometù? Použití radiálního medometu je omezeno pouze na oblasti s výskytem kvìtových medù, ale i tam se stává, že trhají dílo a rámky jsou po skonèení vytáèení polepené medem Èím je rámek vyšší, tím je jeho vytoèení nároènìjší a delší, doplòuje J Vodièka Napøíklad rámek 44,8 x 15,9 cm se v nìm vytoèí celkem dobøe a bez problémù Jinak je tomu u rámkù napøíklad cm Tam už je hrozba zborcení plástù velmi reálná a to nejen u medovicového medu Dùležitý je i fakt, že úèinnost radiálních medometù je nižší, to znamená, že èást medu v plástech vždy zùstane Zvýšit jejich úèinnost lze podle pana Vodièky jen prodloužením doby vytáèení, což stojí energii, èas a riziko poškození plástù Odstøedivé síly v radiálním medometu totiž nevytláèí med z bunìk smìrem k odvíèkovanému otvoru buòky, ale na její stìnu Teprve po ní se med dostane na povrch plástu, po nìm zteèe na horní louèku a z ní odstøíkne na stìnu medometu Proto se radiální medomet musí toèit déle než zvratný a rámky jsou polepené od medu Øekl bych, že v menších provozech je jeho použití zbyteèné a pro své nevýhody je již pøekonaný Napøíklad loni, pøi silném výskytu melecitózního, tzv betonového medu, byli vèelaøi s radiálními medomety bezradní, øíká Jaroslav Vodièka a dodává, že na vèelaøské farmì Kolomý mají z roku 2002 osobní zkušenost s melecitózou: Medomety jsme testovali spolu a museli jsme shodnì prohlásit, že zvratné medomety typu A byly nejlepší Proè se u nás tyto medomety vùbec rozšíøily? Výroba zvratných medometù byla døíve obtížná a tyto medomety byly navíc oproti radiálním pomalé Øešením tedy bylo vyrábìt do velkých provozù velké radiální medomety na velký poèet rámkù a pro malovèelaøe malé medomety tangenciální s nutností ruèního obracení rámkù Teprve vývojem nových regulací pohonu a mìnièù se otevøela cesta pro medomety na jedné stranì s vysokým výkonem a zároveò šetrným ke vèelím plástùm APIDOMIA VÝROBA VŠECH TYPÙ MEDOMETÙ PRO AMATÉRSKÉ I PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ OVÌØENÁ POMÙCKA ÈSV SENTICE 162, TIŠNOV Tel : , www apidomia cz PØIPRAVUJEME NÁSTAVKOVOU MAPU ÈR Chystáte pro svoji základní organizaci ÈSV, nebo partu pøátel vèelaøù zájezd a nevíte, kam jet? Chtìli byste se podívat k nìjakému vèelaøi na moderní zpùsoby vèelaøení a nevíte, kde bydlí? Anebo právì vy máte na své vèelnici moderní nástavkové úly Optimal èi Langstroth a nevadilo by vám, kdyby se k vám jiní vèelaøi po pøedchozí domluvì pøijeli podívat? Pak ètìte dál pøipravujeme totiž nástavkovou mapu ÈR, neboli mapu vèelaøských farem, kde se vèelaøí modernì, jednoduše, úspìšnì Èlovìk mùže pøeèíst mnoho literatury, vidìt spousty fotografií, slyšet desítky hodin vyprávìní, ale nakonec stejnì všemu nejlépe porozumí, až to uvidí na vlastní oèi Mnozí vèelaøi, kteøí dosud váhají s poøízením a osazením moderních nástavkových úlù by se rozhodovali mnohem snadnìji, kdyby u nìkolika jiných vèelaøù na vlastní oèi vidìli, jak se v takových úlových systémech vèelaøí, jak se používají další nové technologie koèování, odvíèkování, vytáèení, tvorba oddìlkù apod A mnozí vèelaøi by svùj provoz i rádi nìkomu ukázali, jenže se o nich neví a oni sami mají jiné starosti, než aby na sebe upozornili napøíklad inzerátem Právì proto chceme na mapu ÈR zakreslit takováto zajímavá místa a pøipojit kontakt na vèelaøe, napøíklad telefonní èíslo, nebo webové stránky Neváhejte tedy a dejte nám o sobì vìdìt Napište nám, nejen kde vás vèelaøi najdou, ale také kolik pøibližnì máte vèelstev, v jakém úlovém systému vèelaøíte, jaké další zajímavosti u vás mohou vèelaøi vidìt Pokud jsou nìkterá období, nebo dny v týdnu, kdy jste natolik zaneprázdnìni, že žádné návštìvy nemùžete pøijímat, pøipište je také Adresu naší redakce už jistì dobøe znáte: MODERNÍ VÈELAØ, P O BOX 11, Rakvice, cz 12 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

14 PØEVRATNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMÙ VÚVè DOL: NEUTEPLENÉ ÚLY JSOU VHODNÉ Pokusný vèelín v Zubøí byl jedním ze stanoviš VÚVè Dol, kde se srovnávací pokus uteplených a neuteplených úlù provádìl Úly uprostøed jsou utepleny polystyrenem silným 6 cm, úly vlevo a vpravo mají jen døevìnou stìnu 25 mm (Foto: Petr Texl) Vèelíny od Aše po Ostravu zøejmì èeká velký pøevrat Mnozí vèelaøi se totiž dosud obávali usazovat vèelstva do jednoduchých døevìných úlù, vyrobených jen z prken silných 25 nebo dokonce jen 19 mm Navzdory dobrým a dlouholetým zkušenostem ze zahranièí se obávali, že jejich vèelstva budou v neuteplených úlech strádat Výzkumný ústav vèelaøský Dol proto pøed nìkolika lety založil pokus, pøi nìmž bylo na tøech stanovištích v rùzných nadmoøských výškách osazeno nìkolik vèelstev vždy do dvou skupin úlù, které se od sebe lišily pouze provedením stìn: Jedna skupina úlù mìla stìny jen z prken silných 25 mm, druhá byla navíc uteplena deskami polystyrenu silnými 60 mm Už pøedbìžné výsledky pokusu vyvrací obavy z úlú neuteplených Bìhem pokusu byl sledován celkový medný výnos Výsledky, které Ing Kvìtoslav Èermák, Csc, pøednesl na semináøi moderních metod vèelaøení v Humpolci 11 øíjna, jsou velmi zajímavé Dá se øíct, že definitivnì vyvrátily všechny obavy odpùrcù tenkostìnných úlù Dokazují totiž, že i na území Èeské republiky klimatické podmínky dovolují chovat vèelstva v tenkostìnných úlech Langstrothova typu bez ohrožení medného výnosu Vliv uteplení se totiž prokázal jen u velmi slabých vèelstev zejména na zaèátku pokusu, když byly všechny úly osazovány Tam byl medný výnos zøetelnì vyšší u vèelstev uteplených Po zesílení vèelstev v dalším roce se však rozdíly výraznì zmenšily a èinily asi 2 3 kg medu ve prospìch úlù uteplených, což je zcela zanedbatelné ve srovnání s náklady na poøízení utepleného úlu V dalších letech byl rozdíl ve výnosu buï zcela vyrovnán, nebo šlo jen o minimální rozdíly, na nìkterých stanovištích dokonce dala více medu vèelstva v úlech tenkostìnných! Vzhledem k tomu, že pokusy provádìl pøímo výzkumný ústav, mùžeme se spolehnout na objektivitu tìchto výsledkù Mnozí vèelaøi, kteøí dosud se zavedením tenkostìnných úlù váhali, tak mají nyní jistotu, že pøevedením svých vèelstev do obyèejných døevìných úlù nic neriskují Naopak vrátí se tím jen zpìt k pøírodì Vždy vèelstva neprožila miliony let v syntetickém polystyrenu, ale ve døevì stromù Chce to pøitom jen jedno neomezovat vèelstva ve vývoji a chovat je v jejich pøirozené síle To je pøece všeobecnì doporuèováno i s ohledem na boj proti nejrùznìjším onemocnìním, jimž se silné vèelstvo ubrání mnohem snadnìji, než slabé Èerstvì zveøejnìné výsledky tak možná zpùsobí doslova pøevrat na èeských, moravských a slezských vèelínech a vèelnicích, protože vèelaøi už nebudou muset zbyteènì utrácet peníze za uteplené úly, ale budou si moci sami doma vyrobit jednoduché nástavky sešroubováním ètyø prken Tím je možné na jednom úlu ušetøit hned nìkolik stokorun a to se jistì projeví i ve vìtším poètu zaèínajících vèelaøù Vše tedy nasvìdèuje tomu, že se vèelaøství v Èeské republice koneènì doèkalo lepších èasù! O výsledcích tohoto pokusu vás bude v pøíštím èísle èasopisu MODERNÍ VÈELAØ podrobnì informovat Ing Kvìtoslav Èermák, CSc MODERNÍ VÈELAØ 1/

15 25 let Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù Vèelaøství ve støední Evropì a také v Èeské republice má dlouhou historii Rozhodující zmìny provozní technologie, jako jsou volnì zavìšené rámky, umìlé mezistìny, medomet a nástavkové úly, pocházejí z 19 století Do zavedení metrické soustavy se v Evropì mìøila délka podle mnoha rùzných mìr To mìlo pochopitelnì vliv také na rozmìry úlù a rámkù Dalo by se øíci, že každá vesnice a každé mìsto používalo jiné rozmìry Výzkum vèelaøských technologií se zaèal provádìt teprve nedávno a tak se úly i jednotlivé technologie vyvíjely podle toho, jaké zkušenosti, znalosti, nebo èasto jen domnìnky ten který vèelaø mìl Rozmìry úlù a rámkù a používaná technologie se pak pøenášely ze vèelaøe na jeho nástupce Dodnes existují ve støední Evropì desítky odlišných rámkových mìr a úlových typù Tím se chov vèel ve støední Evropì zcela liší od vèelaøení na ostatních asi dvou tøetinách svìta, kde se rozšíøila jednotná délka rámkù pocházející z Langstrothova úlu 44,8 cm Tyto úly se totiž díky jednotné délce horní louèky rámku a tím jednotnému pùdorysu nástavkù vyrábìjí továrnì ve velkých sériích a tudíž velmi levnì Ve støední Evropì se tyto sjednocené rozmìry prosazovaly jen velmi pomalu a proto je zde chov vèel dodnes velmi komplikovaný a nejnákladnìjší na celém svìtì Výroba velkého sortimentu úlù v národnostních provedeních vyžaduje výrobu úlù øemeslnou a tudíž velmi drahou Tato nejednotnost nejen že brzdí rozvoj vèelaøství, ale zbyteènì odrazuje také mnoho mladých zájemcù o vèelaøení Dnes už víme, že jak typ úlu, tak i provozní metoda mùže být stejná pro drobné vèelaøe i profesionální velkochovy Lišit se budou jen v prostøedcích k vytáèení a zpracování medu Víme také, že vèela medonosná je neuvìøitelnì pøizpùsobivá poskytnutému životnímu prostoru úlu Je tedy celkem jedno, jestli plást, na nìmž vychovává nový plod a ukládá zásoby, má o nìkolik centimetrù ménì èi více Délka rámku 44,8 cm se zatím osvìdèila ve všech klimatických podmínkách, v horských oblastech i v nížinách, v zemích blízko polárního kruhu i rovníku V pátek se v Humpolci sešla Valná hromada PSNV-CZ Hlavním bodem jejího jednání bylo zvolit nové vedení Novým pøedsedou se stal Ing Petr Texl z Èeských Budìjovic, dosud pùsobící jako pøedseda dozorèí rady PSNV-CZ Novým místopøedsedou je Miroslav Sedláèek z Buèovic u Vyškova, dosavadní jed- Ve vèelínech sjednocené Evropy jsou témìø všechny rámky dlouhé cm Z tohoto pohledu se délka 44,8 cm jeví jako rozumný kompromis, který mùže být pøijatelný nejen pro vèely, ale i pro vèelaøe Tím by nastalo nejen evropské sjednocení, ale pøipojili bychom se i k onìm dvìma tøetinám svìta, jenž má s touto délkou rámku a s jednoduchými technologiemi vèelaøení nejménì stoleté zkušenosti Právì o to usiluje Pracovní spoleènost nástavkových vèelaøù, která byla založena 3 záøí 1978 v Maierhöfen Allgäu v BRD Její èeská èást vznikla v Praze Tato spoleènost usiluje nejen o rozšíøení jednoduchého a cenovì pøístupného úlového systému ze døeva, který je konstruován tak, že si jej každý mùže buï zhotovit sám pomocí okružní pily, nebo se dá vyrábìt továrnì ve velkých sériích Jde jí také o podporu rozchovu mírné, plodné a snadno ovladatelné kraòské vèely, která se hodí pro oplozování na stanovišti, aby s ní bylo možno jednoduše tvoøit oddìlky Samozøejmostí je i jednoduchá, pøehledná a biologicky úèelná provozní metoda, kterou si lze snadno osvojit Hlavním posláním spoleènosti tedy je celý chov vèel podstatnì zjednodušit a zpøíjemnit, aby byl pøitažlivý zejména pro zaèáteèníky Spoleènost také podporuje kompatibilní, tedy sluèitelné úlové systémy, usnadòujících pøechod na svìtovou délku rámku 44,8 cm Langstrothovy nástavky pùvodnì poèítaly jen se støednì vysokými rámky 22,3 cm Postupnì vznikl kombinovaný, tzv Dadantùv úl s výškou rámku 28,5 cm v plodišti a 15,9 cm pro med Snaha o jednotný rozmìr rámkù v celém provozu pak vedla k úlùm nízkonástavkovým se rámky vysokými buï 15,9 nebo 18,5 cm Vèelaø mùže s tìmito základními typy úlu jakkoli experimentovat, mùže libovolnì pøecházet od jednoho systému k druhému a vždy mu bude staèit stejné dno, víko, krmítko i mateøí møížka Nikdy se nebude trápit tím, že mu nìco nìkam nepasuje Pøevzato ze serveru PSNV-CZ: www n-vcelari cz Petr Texl pøedsedou èeské Pracovní spoleènosti nástavkových vèelaøù natel spoleènosti Tuto funkci po nìm pøebírá Ing Petr Novák z Tøeštì u Jihlavy Uèitel vèelaøství Ing Petr Texl patøí mezi zakládající èleny èeské poboèky PSNV-CZ Se svým pøedchùdcem ve funkci, Jindøichem Boháèem, øadu let úzce spolupracoval a intenzivnì se podílel na propagaci jednoduchých forem vèelaøení a kompatibilních úlových systémù 14 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

16 Vèelaøùm v ÈR je znám zejména jako autor zajímavých fotografií, které s vdìèností otiskují vèelaøské i nevèelaøské èasopisy a noviny Velkou mìrou se také podílí na vytváøení internetových stránek www n-vcelari cz Po svém zvolení nastínil, jakým smìrem by se PSNV-CZ mìla ubírat v následujícím období: Budeme pokraèovat v poøádání populárních a hojnì navštìvovaných semináøù moderního nástavkového vèelaøení Poèty vèelstev chovaných v úlech Langstrothova pùdorysu rychle rostou a proto by bylo dobré vytvoøit po celé republice sí ukázkových vèelnic, na nichž bude možné vidìt na vlastní oèi, jak se v tìchto úlech vèelaøí Tím by spoleènost prakticky pokraèovala v díle svého zakladatele a prvního pøedsedy Jindøicha Boháèe Jeho pøínos pro èeské, moravské a slezské vèelaøství zatím nebyl a zøejmì ještì dlouho nebude docenìn, dodal novì zvolený pøedseda Texl O moderních metodách vèelaøení v Humpolci Již podruhé bìhem dvou let se do Humpolce sjeli vèelaøi z celé republiky, aby si vyslechli pøednášky vèelaøských odborníkù, vymìnili si své zkušenosti, prohlédli vystavené exponáty a mohli se tak lépe rozhodnout, jakým smìrem by se mìli ve své vèelaøské praxi dále ubírat Sobotní blok pøednášek zahájil 11 øíjna Ing Antonín Pøidal, PhD, z Pøírodovìdecké fakulty MU v Brnì, když podrobnì rozebral všechny souvislosti vzniku rojové nálady a nastínil nìkolik možných øešení, jak jí pøedcházet Za zmínku stojí zejména poskytnout vèelám dostateènì velký úlový prostor, nebo vytváøet oddìlky èi smetence Ing Kvìtoslav Èermák, Csc, z výzkumné stanice VÚVè Dol v Zubøí, pøednesl pro mnohé vèelaøe pøekvapivé výsledky srovnávání medného výnosu v uteplených a neuteplených úlech O tìchto pokusech vás podrobnìji informujeme na stranì 3 Neménì zajímavou a pro nìkteré opìt velmi pøekvapivou byla pøednáška o porovnávání medného výnosu v úlech nízkonástavkových a kombinovaných, tedy s vysokými rámky pro plod a nízkými pro med Tyto pokusy, podle Ing Èermáka, prokázaly mírnì vyšší medné výnosy v úlech kombinovaných Ty se ovšem také vyznaèovaly zvýšenou pracností a komplikovaností ošetøování Zejména šlo o složitìjší obmìnu díla ve velkých rámcích kvùli nemožnosti jejich pøevìšení, borcení díla velkých rámkù a už pøi stavbì, nebo vytáèení To vše pøineslo zvýšení medného výnosu o pouhé asi 3 kg a je tedy otázkou, zda to stojí za to Ing Èermák také varoval pøed paušálním zobecòováním tìchto výsledkù Upozornil, že v jiných lokalitách mohou být výsledky zcela odlišné O tom, jak se vèelaøí v Polsku, Maïarsku a Slovinsku, informoval novì zvolený pøedseda PSNV-CZ Ing Petr Texl Svoji pøednášku bohatì doplnil o velké množství fotografií promítaných dataprojektorem na velké plátno Velký zájem vzbudila zmínka o maïarských pokusech s otáèivým plodištìm, které má roztoèi varroa d znemožnit rozmnožování na vèelím plodu Sobotní vèelaøské rojení ukonèily dvì praktické ukázky toho, jak jednoduše tvoøit oddìlky a chovat matky bez použití oplodòáèkù, plemenáèù, èi jiného zbyteèného zaøízení (Miroslav Zelený) a jak rychle a snadno vyfoukat vèely z medníkových nástavkù pomocí univerzálnì použitelného vyfukovaèe (Ladislav Nerad) O tomto semináøi, nazvaném Moderní metody vèelaøení, se více dozvíte v pøíštím èísle èasopisu MODERNÍ VÈELAØ MODERNÍ VÈELAØ 1/

17 Vèelnice v prosinci Prosinec je mìsíc provonìný jehlièím adventních vìncù a vánoèních stromkù Tento pohádkový èas oèekávání slavnosti narození Ježíše Krista je vhodnou pøíležitostí k rozjímání o životì, o lidech kolem nás i o pøírodì, zejména o vèelièkách Natìsnané v zimním chomáèi trpìlivì oèekávají konec vlády paní zimy Ten je však zatím v nedohlednu Vèely v zimním chomáèi jsou pøevážnì dlouhovìké Mohou si tedy dovolit vychovávat za sebe jen minimální náhradu nových vèel, nebo neplodovat vùbec Protože vèela není teplokrevný živoèich, vystaèí v tomto období s podstatnì nižší teplotou prostøedí Uprostøed chomáèe je malé jádro vèel, které udržuje teplotu asi 20 C Kolem nìj je silná vrstva na sebe natìsnaných vèel, které udržují teplotu jen kolem 7 C V této vrstvì vydrží každá vèela s obsahem svého medného váèku asi 6-8 týdnù Èím silnìjší je vèelstvo, tím silnìjší je tato izolaèní vrstva vèel a tím nižší je celková spotøeba zásob Pøedpokladem ovšem je, že vèelstvo není nikým a nièím vyrušováno OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ VOŠTÍ Dílo uskladnìné v uzavøených prostorách je ještì ohrožené zavíjeèem voskovým Pokraèujeme tedy v ošetøování oxidem siøièitým nebo Staphexem Z vyøazeného díla vytavíme vosk a nebo je pøímo zašleme ke zpracování a k výmìnì za mezistìny Také v tomto pøípadì postupujeme velmi obezøetnì Nedokonalé tepelné ošetøení vosku (pod 117 C) pøed zpracováním na mezistìny je jednou z hlavních pøíèin šíøení nebezpeèné nákazy moru vèelího plodu Této míry sterilizace vosku není možné dosáhnout v rùzných kutilských lisovnách mezistìn Výmìnu si tedy radìji necháme provést u zavedených a technicky dostateènì vybavených firem Pøebyteèný vosk prodáme, nebo zpracujeme na dekorativní svíce, o nìž je zejména v dobì adventu velký zájem DOKONÈIT LÉÈENÍ A PEÈOVAT O KLID Vèelaø musí dokonèit ošetøení vèelstev fumigací, pøíp aerosolem, k èemuž je toto období bez plodu pøímo ideální Vèelstva stále ponecháváme bez uteplení, aby co nejdøíve ukonèila plodování a léèení tak bylo co nejúèinnìjší Pro pøípad, že pozdìji denní teploty již nevystoupí na potøebných +10 C, použijeme místo fumigace vyvíjeè aerosolu Je-li chladnìji, než +5 C, použijeme emulzi acetonovou, protože vodní emulze by nám v pøístroji už pøi této teplotì zamrzla Na druhé stranì tím ušetøíme mnoho èasu, protože aerosol z acetonu se tvoøí rychleji a celková doba ošetøení jednoho vèelstva pak trvá jen nìkolik sekund To ocení zejména vèelaøi s vìtším poètem vèelstev Úèinnost takového léèení je pøitom velmi vysoká a dosahuje témìø 100% To je významné zejména z hlediska omezení rizika vzniku odolnosti roztoèe varroa d vùèi bìžnì používaným léèivùm, nebo takto máme možnost usmrtit všechny roztoèe, kteøí se bìhem podzimního léèení setkali s malým - pro nì neškodným množstvím úèinné látky OÈISTIT A VRÁTIT PODLOŽKY Po ošetøení dùkladnì oèistíme podložky a vrátíme je zpìt do úlu pro pozdìjší odbìr mìli Zamìnit podložky mezi vèelstvy bez náležité dezinfekce není zodpovìdné Používáme-li jednorázové papírové podložky, spálíme je a nahradíme novými Tím uèiníme významné dezinfekèní opatøení ÚÈETNÍ UZÁVÌRKA ROKU Nyní je také vhodný èas k porovnání pøíjmù a výdajù uplynulého roku Pokud zjistíme, že máme za sebou úspìšný rok s dobrým ziskem, nakoupíme potøebný materiál pro pøíští sezonu ještì pøed koncem kalendáøního roku, abychom rozdíl mezi pøíjmy a výdaji ponìkud vyrovnali ZÁVÌREM Vèelaøení v roce 2003 nám urèitì znovu pøineslo nejen øadu starostí, ale i mnoho radosti a to i tìm vèelaøùm, kteøí se letos velkého množství medu nedoèkali Ve vèelaøení pøece nejde ani tolik o honièku za rekordními mednými výnosy, ale zejména o pøíležitost udìlat nìco užiteèného a vychutnat si radost z toho, že se to alespoò trochu podaøilo V opaèném pøípadì jsme pøinejmenším získali další potøebné zkušenosti a návody k tomu, aby se to pøíštì podaøilo lépe Naše radost bude ovšem nejvìtší tehdy, když z té naší radosti rozdáme nìco málo také lidem kolem sebe Když si vzájemnì nadìlíme trochu více lásky, porozumìní, trpìlivosti K Vánocùm pøece patøí nejen perník vonící medem, ale i srdce vonící láskou Snad nám to pøipomene i letošní pokojnì plápolající plamínek vánoèní svíce ze vèelího vosku a betlémské Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vùle! PRODÁVEJTE MED, PRÁVÌ ZAÈALA NEJVÌTŠÍ POPTÁVKA Listopadem rovnìž zaèalo období èastých onemocnìní horních cest dýchacích, ale také peèení vánoèního cukroví To znamená, že nastal èas nejvyšší poptávky po kvalitním medu Kdo v létì nespìchal s jeho prodejem doslova za každou cenu, má se nyní na co tìšit Jeden kilogram lze nyní prodat tzv pøes ulici pøibližnì za Kè Je však tøeba dodržet nìkolik podmínek: 1 KVALITA Prùzkumy trhu jasnì ukazují, že jde-li o potraviny, vìtšina kupujících preferuje zboží kvalitní, by za vyšší cenu Máme-li sebemenší pochybnosti o kvalitì nabízeného medu, radìji jej zpracujeme jinak Zákazníka mùže odradit i kvalitní, ovšem nesprávnì zpracovaný kvìtový med Proto kvìtové medy zásadnì pastujeme 16 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

18 2 PASTOVÁNÍ Správnì napastovaný med má lahodnou chu a dobøe se s ním manipuluje Také u nás rychle roste jeho obliba Naopak pøirozenì zkrystalizovaný tuhý med budí podezøení z panèování sacharózou 3 ÈISTOTA Novou sklenici (se šroubovacím víèkem) na 1 kg medu dnes poøídíme zhruba za 7 8 Kè Zato získáme jistotu, že se do medu nedostanou pachy z pøedchozího obsahu (napø z okurek) a že se zákazníkovi med ze sklenice nevylije Naplnìnou a øádnì uzavøenou sklenici omyjeme a osušíme, aby na povrchu nebyla ulepená od medu Dùležité je také cezení medu pøes jemná síta Plnìní medu do sklenic si mùžeme usnadnit a urychlit používáním vhodné stáèecí nádoby 4 ZNAÈENÍ Každá sklenice s medem musí obsahovat tyto nejzákladnìjší údaje: O jaký druh medu se jedná, od kterého vèelaøe pochází, jaká je jeho èistá hmotnost a kdy byl med do sklenice naplnìn Pøipojit další informace o vlastnostech a využití medu je vždy jen k dobru vìci Vše ale musí být pøehledné Použít k tomu etikety dodávané do vèelaøských prodejen je více než výhodné 5 NEBÁT SE ROZDÁVAT Na prvním místì pamatujeme na ty, kdo nám se vèelaøením pomáhali a také na ty, kdo v souvislosti s naším koníèkem mohli utrpìt nìjakou újmu, napø naši sousedé Rozdáváním kvalitního a chutného medu našim pøíbuzným, spolupracovníkùm a známým získáme další zákazníky, které dosud možná nenapadlo, že by med mohl trvale patøit do jejich jídelníèku Tuto velmi úèinnou reklamní kampaò si však samozøejmì nemohou dovolit ti, kdo svùj med prodávají pøíliš levnì, èasto pod hranicí skuteènì vynaložených nákladù *** Kdo vèas doplnil zimní zásoby, pøeléèil proti varroáze a zajistil úly proti škùdcùm, mùže si rovnìž dopøát trochu zimního odpoèinku (Foto: Petr Texl) HODNOTIT MATKY A OBJEDNAT NOVÉ Bìhem sezony jsme si jistì všimli vìtších èi menších rozdílù mezi jednotlivými vèelstvy a to zejména pokud jde o medný užitek, mírnost, rojivost, nebo v poslední dobì o tak dùležitou vlastnost, jakou je èistící pud Tyto informace bychom mìli peèlivì uchovávat a vyhodnocovat Zatímco s matkami po všech stránkách nadprùmìrnými bychom mìli poèítat pro další rozchov, matky vèelstev, která nás ve zmínìných ohledech dostateènì neuspokojila, bychom mìli vymìnit za jiné Mnozí vèelaøi si už jistì poradí s chovem matek sami Pøesto je dobré alespoò každý tøetí rok objednat matku z vyššího chovu a nemusí to být právì matka inseminovaná Seznam vyšších chovù nabízejících kvalitní matky vám budeme pøinášet také na stránkách MODERNÍHO VÈELAØE Pro rozchov z plemeniva od vlastních matek bychom mìli použít jen ty, matky, které již jednu, nejlépe dvì sezony po sobì prokázaly nadprùmìrnì dobré vlastnosti a výsledky MODERNÍ VÈELAØ 1/

19 Vèelnice v lednu V lednových dnech prožívají naše vèelstva nejvìtší klid Neplodují vùbec, nebo jen nepatrnì a to znamená, že i spotøeba zásob je v tuto dobu nejnižší Jedná se o urèitý paradox, nebo teploty v tomto období jsou nejnižší a naopak my lidé, se stálou tìlesnou teplotou, potøebujeme k zahøátí nejvíce energie Vèely jako jednotlivci, ani jako spoleèenství však žádnou stálou tìlesnou teplotu nemají a proto vèelstvo bez plodu si vystaèí s teplotami podstatnì nižšími, než obvykle Navíc odpadá výživa larev, která tvoøí nejvìtší podíl spotøebovaných zásob ODBÌR VZORKÙ MÌLI Ke konci ledna odebíráme tzv zimní mìl z podložek, které jsme po posledním ošetøení proti varoáze vyèistili a vložili zpìt do úlových podmetù Smìsná zimní mìl ze všech úlù stanovištì se vysuší pøi pokojové teplotì, zabalí do prodyšného obalu, náležitì oznaèí a odevzdá zdravotnímu referentovi ZO Základní organizace smìsné vzorky zašle na vyšetøení do akreditovaných laboratoøí Je tøeba dodržet termíny odeslání vzorkù zimní mìli, aby výsledky vyšetøení obdržely ZO co nejdøíve a byl dostatek èasu na pøípadnì naøízené jarní ošetøení VÈELSTVA NEUTEPLOVAT! Pokud ve vèelstvu zùstala tøeba jen jediná samièka Varroa j, která pøežila všechna ošetøení, pøedstavuje pro vèelstvo reálnou hrozbu, nebo mùže být nositelkou rezistence - odolnosti vùèi použitým léèivùm Pravdìpodobnost, že tato samièka stihne pøed smrtí zanechat po sobì potomstvo, je tím vìtší, èím døíve zaène vèelstvo plodovat Proto vèelstva uteplujeme až v pøedjaøí, abychom maximálnì prodloužili období bez plodu a tedy bez možnosti množení roztoèù Nìkolik málo bunìk plodu v zimì vèelstvu stejnì nepomùže, jen zbyteènì vyèerpává drahocené pylové zásoby a zkracuje životnost vèel Až pøíroda zaène hýøit pylem a nektarem, vèelstvo si stihne vychovat potøebné generace nových vèel v pøijatelnìjších podmínkách CO VYÈTEME Z PODLOŽKY Podložka na dnì úlu je také cenným zdrojem informací o vèelstvu Poèet øádkù mìli znamená poèet obsednutých ulièek Jsou-li øádky dlouhé pøes celou podložku a pøitom na zaèátku zimy zasahovaly jen do èásti její délky, mohou být zásoby již zcela spotøebované Velkou pozornost vìnujeme vèelstvùm zimovaným v úlech na teplou stavbu r m 39 x 24 cm Pokud vèelstvo již ploduje, mùže být pro nìj vìtšina zásob nedostupná a hrozí jeho uhynutí Jde-li o dostupnost zimních zásob, jsou ve výhodì vèelstva zimovaná na delších rámcích - napø 42 nebo 44,8 cm, orientovaných na tzv studenou stavbu ZAJISTIT KLID A POSLOUCHAT VÈELSTVA Mnohé nám napoví i odposlech vèelstva hadièkou, nebo fonendoskopem Ta, která huèí výraznì více, než ostatní a vydávají kvílivé zvuky, mohou být bez matky, nebo trpí nedostatkem vzduchu, èi vody Proto rozšíøíme hlavní èesno a otevøeme pomocná èesínka - oèka Pøi nedostatku vody odstraníme uteplivky a na chladnìjších místech se zaène srážet vydýchaná vodní pára a vèelstvo ji zaène odebírat Huèení mùže být i dùsledek rušení vèelstva ptáky, nebo hraboši, což pùsobí znaèné ztráty dlouhovìkých vèel O klid na vèelnici bychom se proto mìli starat s mimoøádnou péèí Investice do kovových èesnových møížek a králikáøského pletiva nataženého pøed úly se nám mnohonásobnì vrátí VE VÈELAØSTVÍ NEPLATÍ PRAVIDLO O NEJ- HLOUPÌJŠÍM SEDLÁKOVI A NEJVÌTŠÍCH BRAMBORÁCH! Dlouhé veèery tìchto dní jsou ideální pro studium Nemysleme si, že už vše víme a známe Vèelaøství, podobnì jako ostatní obory, prodìlává rychlý vývoj a odborná zdatnost vèelaøe nezávisí pouze na délce jeho vèelaøské praxe, ale pøedevším na neustálém vzdìlávání se Hodnotné aktuální informace mùžeme kromì èasopisu MODERNÍ VÈELAØ získat také v zahranièních èasopisech, napø ve slovenském èasopise Vèelár Objednat jej mùžete v naší redakci DOBRÉ VÌTRÁNÍ ÚLU POMÙŽE? VÈELÁM PØEZIMOVAT? ROZTOÈÙM VYHYNOUT Koncem ledna zaèínají vèelstva intenzivnìji plodovat Nový plod spotøebuje mnoho pylových a glycidových zásob, k jejichž metabolické pøemìnì je tøeba kyslík Z jednoho kilogramu cukru pøitom vznikne 0,6 l vody v podobì páry, která musí opustit úl Èesna proto nesmí být ucpaná mrtvolkami, nebo zavátá snìhem a do úlu musí proudit dostatek èerstvého vzduchu V tomto ohledu je nejhorší situace u úlù Moravský univerzál a Budeèák, jejichž èesna jsou malá a nejdou rozšíøit Tyto úly bìhem zimy silnì vlhnou, plesnivìjí jejich stìny i neobsednuté dílo, vèelstvo je neklidné a pøi poklesu venkovních teplot nemá dost kyslíku na uvolnìní energie z cukerných zásob Malé èesno, 18 MODERNÍ VÈELAØ 1/2004

20 které jej mìlo chránit pøed chladem, tak pùsobí zcela opaènì kvùli nedostatku kyslíku vèelstva nemohou trávit cukerné zásoby a vyrobit si tak potøebné teplo Naopak velmi klidnì zimují vèelstva v úlech se zasí ovaným dnem Prostor v tìchto úlech je dokonale vìtraný, tudíž suchý a bez plísní Pro mnohé vèelaøe je však už jen pøedstava takového úlu velmi hrozivá Praxe však svìdèí zcela jasnì a jednoznaènì: Vèelám nevadí chlad Naopak v dobì rozšíøení varroázy je žádoucí, aby zimní plodová pøestávka byla co nejvìtší, to znamená, aby vèelstva ukonèila plodování brzy na podzim a zaèala pozdì na jaøe Bìhem této plodové pøestávky se roztoè varroa destructor nemùže množit, takže dospìlé samièky postupnì hynou, ale nové se nelíhnou Takto mùže pøirozenou cestou vyhynout až 90% všech roztoèù Lepší situace je i v tìch úlech, které mají pomocná èesna - oèka Ta také pomohou vèelám nepromeškat krátkodobá zimní oteplení k vyprazdòovacím proletùm To pochopila již øada vèelaøù, kteøí tìmito oèky opatøují i velmi staré úly Naopak velmi nepøíznivá situace nastává v silnì uteplených úlech Tam k plodové pøestávce nemusí vùbec dojít a roztoèi se stále množí Nejhorší na tom je fakt, že se množí roztoèi, jež pøežili všechna podzimní chemická ošetøení a mohou být tedy nositeli odolnosti vùèi používaným léèivùm Ani nejvìtší mrazy nemohou vèelstva ohrozit, pokud mají zásoby a kyslík k jejich trávení (Foto: Petr Texl) Vèelnice v únoru Šest týdnù po zimním slunovratu se únorové dny prodlužují stále rychleji a dávají nám tušit, že blízko je nejen jaro vegetaèní, ale i to vèelaøské a naše vèelstva zahájí mohutné plodování, aby opìt vychovala potøebný poèet nových jedincù a to nejen pro hlavní snùšku, ale i pro pøirozené rozmnožování rojení VÝCHOVA NOVÉ GENERACE VÈEL Každé vèelstvo má geneticky urèenou maximální poèetnost, do níž se snaží na jaøe dorùst Ta, která byla zazimována alespoò ve dvou vysokých, nebo tøech nízkých nástavcích, nasadí tedy volnìjší tempo rùstu V pøepoètu na jednu vèelu vychovávají mnohem ménì plodu a pøesto dorostou do snùškové zralosti mnohem døíve Podle Farrarových mìøení najdeme v sezonì ve dvoukilogramových a šestikilogramových vèelstvech pøibližnì stejné množství plodu - kolem 11 tisíc larvièek Na jednu larvièku však ve druhém pøípadì pøipadá tøikrát více dospìlých vèel, než u vèelstev dvoukilogramových To znamená nejen to, že plod v silnìjších vèelstvech je lépe vyživován a zahøíván a líhnou se z nìj vèely s delší životností, ale také to, že silné vèelstvo mùže uvolnit pro nastalou snùšku mnohem více létavek Kromì vìtší odolnosti vùèi nemocím má chov pøirozenì silných vèelstev ještì jednu velkou výhodu: vyžadují mnohem ménì vèelaøovy péèe V tuto chvíli však nemùžeme se sílou vèelstva dìlat vùbec nic, nebo ta je výsledkem našeho ošetøování bìhem vèelaøského jara a èasného léta pøedchozího roku To je období, kdy musíme vèelstvu umožnit, aby dorostlo do maximální možné síly a nashromáždilo si dostatek pylových zásob, bez nichž není možná podletní výchova nových generací dlouhovìkých vèel a rozvoj v pøedjaøí To, co mùžeme udìlat nyní, je promyslet, jak tìchto cílù na jaøe dosáhneme, abychom za rok vyzimovali vèelstva schopná využít èasnou snùšku Na tuto schopnost a tím na výši medných výnosù má vliv øada faktorù, ale dva ji ovlivòují zásadním zpùsobem: 1 med je tvoøen ze sladiny, kterou do úlu pøinášejí vèely Èím více létavek, tím vìtší množství pøinesené sladiny 2 vèely mohou pøinést jen tolik sladiny, kolik jí mohou v malých množstvích rozložit do volných bunìk plástù k zahuš ování a kolik jí - pøetvoøené v med - mohou v plástech uskladnit To, co oba faktory zásadnì ovlivòuje, je prostor úlu Jemu je pøímo úmìrný poèet bunìk k plodování a k uložení sladiny a medu V tomto ohledu budou mít následující mìsíce bez starostí nástavkoví vèelaøi, kteøí mohou každému vèelstvu poskytnout 4 5 vysokých, nebo 6 8 nízkých nástavkù Situace v úlech typu Budeèák je neøešitelná a vèelaø udìlá nejlépe, když uzná, že svoji roli již splnily a jednou provždy je vyøadí z provozu Darovat je zaèínajícímu vèelaøi by mohlo znamenat, že ztratíme nadìjného nástupce SÁZET VRBY Není-li v doletu našich vèelstev dostatek pøedjarní pylové pastvy, naplánujeme výsadbu pylodárných klonù vrb MODERNÍ VÈELAØ 1/

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál.

Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál. Infomedia 98 Osnova pøednášky dne 21.kvìtna, v 11:15 hodin. Astronomický sál. Nová generace služeb elektronického vydavatelství ing Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha s.r.o. Èeská národní bibliografie

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více