Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV."

Transkript

1 Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE Národní kontaktní centrum ženy a věda IV POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu: Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Marcela Linková Datum zpracování zprávy: OBSAH HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU...2 KONCEPCE PROJEKTU...2 HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE ŘEŠITEL PROJEKTU...4 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU ZA ROK popis řešení projektu LE za rok

2 VĚŘÍME, ŽE VYŠŠÍ ÚČAST ŽEN VE VĚDĚ A ZAHRNUTÍ GENDEROVÉHO POHLEDU DO VYTVÁŘENÍ VĚDECKÉ ZNALOSTI A INOVACÍ JSOU NUTNÝMI PŘEDPOKLADY PRO TO, ABY VZNIKALA ORIGINÁLNÍ, UDRŽITELNÁ A SPOLEČENSKY PŘÍNOSNÁ VĚDA. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Národní kontaktní centrum ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., je jediným specializovaným projektem, jenž se věnuje problematice genderové rovnosti ve vědě v České republice a zajišťuje mezinárodní spolupráci České republiky v této oblasti na mnoha úrovních a vůči různým aktérům (Evropská komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, evropské asociace a organizace aktivní v problematice genderové rovnosti a postavení mladých lidí ve vědě, evropské projekty v dané oblasti, univerzitní a výzkumná pracoviště v ČR, orgány státní a veřejné správy v České republice, zainteresovaná veřejnost atd.). V návaznosti na tři předcházející projekty Národní kontaktní centrum ženy a věda (OK , 1P OK a OK ) a aktivity Evropské komise v oblasti tzv. strukturální změny a modernizace univerzit a výzkumných pracovišť je cílem projektu: zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě, stimulovat diskusi na úrovni státní správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR o otázkách genderové rovnosti ve vědě, v návaznosti na evropské iniciativy komunikovat problematiku genderové rovnosti odpovědným orgánům v oblasti vědní politiky, výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR, podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu, vytvářet vědecké poznatky o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních, podpořit implementaci opatření na podporu žen a mladých lidí ve vědě rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti. KONCEPCE PROJEKTU Národní kontaktní centrum ženy a věda je výzkumný, podpůrný a advokační projekt, který se od roku 2001 zasazuje o budování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu. Rozvíjíme diskuse a prosazujeme opatření k odstranění diskriminace a genderové nerovnosti ve vědě. Provádíme genderové analýzy, zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Zapojujeme se do mezinárodních sítí (European Platform for Women Scientists a ATGender) a tvorby vědních politik. Účastníme se mezinárodních projektů a spolupracujeme s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě. Jsme socioložky a genderové expertky v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a v oblasti veřejné politiky popis řešení projektu LE za rok

3 HLAVNÍ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU V ROCE 2012 Vzhledem k souběhu prvního roku projektu LE12003 a posledního roku projektu OK se aktivity v roce 2012 omezily pouze na dílčí cíl V05. V rámci etapy E001 došlo dle plánu k vytvoření nových webových stránek jako moderního komunikačního zdroje pro šíření výsledků a informací v oblasti genderové rovnosti ve vědě v ČR směrem k domácímu i zahraničnímu publiku v českém a anglickém jazyce. V jarních měsících byly vytvořeny podklady pro výběrové řízení. Výběrové řízení bylo uzavřeno dne Webové stránky byly vytvořeny firmou Dark Side na základě výběrového řízení a byly spuštěny k Pro webové stránky bylo zpracováno nové vizuální řešení, včetně revize logotypu Národního kontaktního centra ženy a věda. Byl vytvořen grafický manuál. Webové stránky byly vyvinuty tak, aby poskytovaly maximální flexibilitu pro správu obsahu. Webové stránky jsou asynchronní. Splňují Best Practice pravidla pro tvorbu přístupného webu. Webové stránky jsou propojeny s profily Národního kontaktního centra ženy a věda na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn. V roce 2012 proběhlo v rámci projektu OK08007 vyhodnocení fungování portálu INFOMAT vzhledem k proměně dostupnosti informací o mobilitních příležitostech v českém a mezinárodním kontextu. V posledních letech došlo k zásadní proměně v dostupnosti systematických informací o mobilitních příležitostech ve srovnání s dobou, kdy byl portál INFOMAT založen. Proto se projektový tým rozhodl portál INFOMAT v rámci projektu OK08007 utlumit a integrovat relevantní části do webových stránek jedná se zejména o informace týkající se otevřeného přístupu (open access), Mobility a Vědy ve společnosti. Samostatný portál nadále nebude provozován v důsledku dostupnosti postupně systematizované podpory doma i v zahraničí (např. v rámci sítě EURAXESS a další). Přenesené sekce budou nadále aktualizovány a budou přinášet nové informace v daných oblastech. Tento krok povede ke koncentraci informací a zefektivnění správy webových stránek popis řešení projektu LE za rok

4 ŘEŠITEL PROJEKTU Zázemím pro projekt je Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Sociologický ústav byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu. SOÚ AV ČR, v.v.i. rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy a výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. Od roku 2002 se v rámci akreditace podílí na uskutečňování doktorských studijních programů ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK. Projektový tým tvoří tým Národní kontaktní centrum ženy a věda (NKC-ŽV), které je součástí výzkumného oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Národní kontaktní centrum ženy a věda se od svého založení v roce 2001 zaměřuje na řešení problematiky postavení žen ve vědě a mladých lidí ve vědě. Projekt zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti gender ve vědě, technologiích a inovacích. Pracovnice centra pravidelně vystupují na domácích a zahraničních konferencích a publikují v odborných časopisech. NKC-ŽV organizuje národní i mezinárodní výzkumné akce a workshopy, vydává vlastní publikace a v rámci svých popularizačních aktivit pravidelný měsíční newsletter, který představuje evropské aktivity na podporu žen a mladých lidí ve vědě a aktivity související s Rámcovými programy EU. Výzkumná linie Národního kontaktního centra ženy a vědě se soustřeďuje na analýzy postavení žen ve vědě v České republice, na zkoumání institucionálních nastavení výzkumných institucí, na otázku harmonizace pracovního a soukromého života, na studium biografických drah mladých výzkumných pracovnic a pracovníků a v neposlední řadě na procesy produkce znalosti se speciálním zřetelem na genderové podmíněnosti těchto procesů popis řešení projektu LE za rok

5 SLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU V ROCE 2012 Mgr. Marcela Linková, řešitelka projektu, je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., působí od roku V rámci projektu NKC-ženy a věda se věnuje zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména na utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejnou vykazatelnost ve vědě. M. Linková je členkou Helsinki Group on Women and Science Evropské komise, členkou Pracovní skupiny Výboru ERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích MŠMT, členkou Resortní koordinační skupiny VaV MŠMT a členkou Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje. Mgr. Kateřina Cidlinská vystudovala obor genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době je studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Ve své výzkumné práci se zabývá odchody mladých lidí z vědy a související intersektorální mobilitou. V NKC-ŽV pracuje od roku Od května 2010 zajišťuje koordinaci mentoringového programu pro studentky středních škol a komunikační aktivity centra. Byla odpovědná za aktualizaci portálu INFOMAT do doby jeho útlumu v dubnu 2012 (vysvětlení viz níže v sekci Seznam výstupů projektu). Mgr. Alice Červinková je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a studentkou doktorského programu sociologie na Fakultě sociálních věd UK. V rámci své výzkumné i podpůrné práce se zabývá ustavováním akademické dráhy a akademickou mobilitou. Mgr. et MgA. Alena Ortenová v osmdesátých letech absolvovala filmovou produkci na FAMU. Od devadesátých let se začala zabývat genderovými studii a feminismem. V roce 2010 absolvovala obor genderová studia na FHS UK, během studia ( ) pracovala v NKC-ŽV jako stážistka. Zabývá se sociologií rodiny a soukromého života z genderové perspektivy a kvalitativním výzkumem z feministické pozice. V NKC-ŽV pracuje od května 2010, podílí se na koordinaci komunikačních aktivit, přispívá recenzemi a články do newsletteru. Mgr. Hana Tenglerová pracuje v NKC-ŽV od září Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Od září 2006 do června 2007 absolvovala v NKC - ženy a věda stáž, od roku 2008 je členkou týmu. Zabývá se mimo jiné připomínkováním vědních politik z genderové perspektivy, má na starosti Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, podílí se na organizačním zajištění a popularizaci Ceny Milady Paulové a edituje web a facebookovou stránku projektu NKC - ženy a věda. PhDr. Marta Vohlídalová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v současné době pokračuje v doktorském studijním programu. Od roku 2005 působí v oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., a od roku 2008 je členkou NKC-ŽV. Ve své práci se zabývá sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce a sexuálním obtěžováním ve vzdělávacích institucích. Je spoluautorkou několika odborných publikací, publikuje rovněž v odborných časopisech. V rámci projektu NKC-ŽV je odpovědná za projekt Vědkyně a vědci v pohybu a podílí se na přípravě časopisu newsletter. Je externí členkou etické komise Rady vysokých škol popis řešení projektu LE za rok

6 FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU ZA ROK 2012 Celková finanční alokace na rok 2012 činila 460 tis. Kč. Stav čerpání k K bylo čerpáno celkem 417 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy v následující struktuře: - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu činily celkem 139 tis. Kč. Byly čerpány na plánovaný nákup 3 ks notebooku Asus, 5 ks elektronických čteček, 2 ks sady Adobe Creative Suite, 1 diktafon a 1 USB flash disk s kapacitou paměti 64 GB. Částka 23 tis. Kč bude převedena do Fondu účelově určených prostředků a bude dle plánu čerpána na nákup odborné literatury nutné pro řešení projektu a nákup kancelářských potřeb. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu činily celkem 236 tis. Kč. Náklady byly čerpány na zajištění následujících služeb spojených s řešením projektu: Konzultace přípravy výběrového řízení, realizace nové webové stránky, CMS a grafického zpracování na základě výběrového řízení tis. Kč Fotografické práce pro přípravu propagačního slideshow k projektu mentoring tis. Kč Grafické práce, jazykové korektury, nákup odborného článku, poštovné... 7 tis. Kč - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením byly v roce 2012 čerpány v celkové výši 42 tis. Kč. Plán čerpání do konce roku 2012 Do konce roku 2012 zbývá dočerpat celkem 20 tis. Kč, a to na následující náklady projektu: Provozní náklady (kancelářské potřeby)... 6 tis. Kč Náklady nebo výdaje na služby (realizace propagačního slideshow a provozní náklady spojené s webovými stránkami projektu) tis. Kč Z položky Provozní náklady bude převedena částka 23 tis. Kč do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP). Tyto prostředky budou v roce 2013 využity na nákup kancelářských potřeb (10 tis. Kč) a odborných knih (13 tis. Kč) popis řešení projektu LE za rok

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Souhrnná informace k OP VVV

Souhrnná informace k OP VVV Co je OP VVV? Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 KVĚTEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více