ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, Praha 12, Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12, info@esi-e.cz www.esi-e.cz Leden 2014 Program Nájemné 2014 Dodatek k příručce"

Transkript

1 Nový parametr Rzal_A4. V roce 2014 byla, na žádost uživatelů, do programu Nájemné přidána možnost měnit stránkování sestav záloh za služby. Původně se kvůli šetření papíru tiskly vždy zálohy pro 3 byty na jednu stránku A4 a bylo nutno jí rozstříhat nůžkami. Prostřednictvím nového parametru RZal_A4 lze nastavit tisk záloh pro každý byt na samostatnou stránku. To se provede nastavením na hodnotu A. Platby při změně uživatele bytu v průběhu měsíce. Pokud dojde ke změně uživatele bytu, nikoliv na začátku, ale v průběhu měsíce, je potřeba ručně upravit výši měsíčních plateb nájemného a záloh za služby v evidenčním listu. 1) Nejdřív provedeme aktualizaci evidenčního listu původního nájemníka tak aby měl platnost v odpovídající části posledního měsíce, kdy tam ještě uživatel bydlel. A patřičně upravíme i výši plateb za nájemné a zálohy za služby, aby odpovídaly počtu dní od začátku měsíce do odstěhování. 2) Založíme evidenční list pro nového uživatele s výší plateb odpovídající počtu dní do konce měsíce. 3) Pro další měsíc pak provedeme aktualizaci evidenčního listu a výší plateb odpovídající celému měsíci. 4) Při vkládání plateb program Nájemné automaticky vytvoří v daném měsíci pro daný byt záznam o platbě obou uživatelů podle zadaných částek v evidenčních listech. 1/18

2 podle. 2/18

3 Změna účtování nákladů za služby na člověko-dny Pro rok 2013 byl, na základě požadavků od uživatelů, program Nájemné od základů předělán tak, aby bylo možné provádět rozúčtování nákladů na odbydlené člověko-dny. Dřívější počítání na obydlené člověko-měsíce již bylo pro mnohé uživatele nevyhovující. Takže nyní se nově zadávají všechny datumy ve tvaru den/měsíc/rok, zatím co dříve se zadával pouze měsíc/rok. Z tohoto důvodu je třeba překontrolovat a opravit dříve zadané datumy. Zejména je problém s datem ukončení. Ten je většinou zadaný jako první místo poslední den v měsíci (například místo data ukončení: 31/05/2011 je uloženo datum 01/05/2011). Toto zadání vzniklo tím, že se dříve zadával pouze měsíc a rok. Pokud by tyto datumy nebyly opraveny, vedlo by účtování na člověko-dny ke zkresleným výsledkům. Jaké datumy opravit? Zejména se jedná o datumy ukončení platnosti evidenčních listů a datumy ukončení bydlení osob v účtovaném období. K této kontrole lze využít funkci SERVIS POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ PŘEHLED PLATNOSTI EV. LISTŮ a BYTY BYDLÍCÍ OSOBY PROHLÍŽENÍ VŠECH OSOB V DOMĚ. Datum lze opravit po stisknutí klávesy F10. Další úpravy ve formuláři evidenčního listu. Ve verzi 2013 byla do programu Nájemné nově přidána možnost zadat údaje o vlastníkovi bytu. Stále častěji nastává situace, kdy vlastník bytu sám v bytě nebydlí, ale byt pronajímá. Proto je nutné, aby byl vlastník uveden v evidenčním listu i když v bytě nebydlí. Protože majitelů může být několik, je možno zadat údaje o majitelích na dvě řádky. To se zejména týká domů, kde jednotlivé byty vlastní různí lidé sdružení ve Společenství vlastníků, kde se často vyskytuje společné vlastnictví manželů. Z formulářů evidenčního listu byly vypuštěny již nepotřebné údaje o parametrech bytu pro výpočet sníženého nájmu. V databázi zůstávají nadále uložené, ale už se nezobrazují. 3/18

4 Nová vyhláška 120/2011 Sb. směrná čísla pro rozúčtování vody v domě bez měřičů. V roce 2013 byla v programu Nájemné zaktualizována tabulka směrných čísel pro rozúčtování vody v domech bez instalovaných měřičů podle vyhlášky 120/2011 Sb. (viz. 4/18

5 Rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V roce 2012 byla do programu Nájemné byla přidána možnost zadat údaje z rozúčtování vody, tepla a TUV od externí firmy. V menu DOMY MĚŘIČE byly přidány parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Pokud je příslušný parametr nastaven na N, provede se rozúčtování nákladů na odpovídající službu podle nastavení v programu Nájemné. Pokud je příslušný parametr nastaven na A, převezmou se do vyúčtování nákladů hodnoty v Kč z rozúčtování provedeného externí firmou. Zadávání nákladů v Kč lze provést pokud jsou parametry ext_voda, ext_ut, ext_tuv Nastaveny na A. Zadávání se provádí v menu NÁKLADY ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ. Zadané hodnoty budou dosazeny do výsledku vyúčtování. Pomocné sestavy postupu rozúčtování pak nebudou ukazovat správné údaje. Po nahrání upraveného programu, budou nově definované parametry pravděpodobně obsahovat náhodné nesmyslné hodnoty. Je potřeba je zkontrolovat a opravit. 5/18

6 Postup nastavení tiskárny v programu ÚČTO tak, aby tiskla sestavy i z programové nadstavby Pokud si koupíte novou tiskárnu, většinou nastane situace, kdy se sestavy z programu UCTO tisknou bez problémů, zatím co z programové nadstavby se netiskne nic. K odstranění tohoto problému je potřeba nastavit v programu UCTO u příslušné tiskárny parametr Cesta na hodnotu absolutní. To se dá udělat následovně: Ostatní Speciality Nastavení PC Fandu - Konfigurační program Potom pokračovat podle následujícího obrázku volbou: Stav - Tiskárny - F10 - Absolutní cesta Export sestavy do formátu RTF Pokud potřebujete vytvořenou sestavu dále upravit v textovém editoru pod Windows, máte k dispozici převod do formátu RTF, viz kapitola: Poslední sestava ve formátu.rtf Modul HTM sestavy Tento modul slouží pro uživatele programu NÁJEMNÉ a nelze jej použít samostatně. Modul umožňuje tisk podstatně dokonalejších sestav z vyúčtování předávaných uživatelů bytů. K tomu potřebujete mít na svém počítači nainstalovaný internetový prohlížeč, nejlépe MS Internet Explorer. J a k s p o u š t ě t m o d u l H T M s e s t a v y? Z důvodu nedostatku konvenční paměti, musíme pro generování HTM sestav a na některých PC i pro výpočet vyúčtování a tisk obyčejných sestav, program Nájemné spouštět prostřednictvím programu (D2.BAT), pro který si vytvoříte zástupce na ploše (např.: D2 start). 6/18

7 Vytvoření zástupce (ikony) na ploše pro spuštění programu D2 bez programu ÚČTO: Nejprve si uděláme kopii existující ikony programu UCTO. A to tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu a vybereme funkci kopírovat. Potom nastavíme kurzor na volné místo na ploše a po kliknutí pravým tlačítkem myši vybereme funkci vložit zástupce. Dále postupujeme pomocí programu UCTO takto: Dále zvolte změnit ikonu procházet Potom klikněte na tlačítko OK a Konec. Nyní by se již na ploše měla zobrazit ikona, pomocí které budete spouštět program Nájemné přímo (bez ÚČTA) a v něm pak modul HTM sestavy. 7/18

8 Pokud spustíte program Nájemné ze zástupce D0 start budete pracovat s následujícími omezením: vkládat náklady do programu ÚČTO nemůžete - přepnout se do jiné firmy - provádět přenos plateb do deníku ÚČTA - provést uzávěrku vyúčtování - Pokud budete chtít použít tyto funkce, musíte spustit Nájemné jako dosud ze zástupce ÚČTA. Jak se přepínat mezi firmami? Použijete-li ke spuštění zástupce D0 start, spustí se Nájemné s daty firmy, se kterou jste naposledy v ÚČTU pracovali. Pokud se chcete přepnout do jiné firmy, musíte ukončit toto Nájemné a spustit Nájemné klasicky ze zástupce ÚČTA. Zde se přepnete do druhé firmy, program ukončíte a znovu spustíte Nájemné z D0_start. J a k p r a c o v a t s m o d u l e m H T M s e s t a v y? Modul lze spustit pouze po provedení vyúčtování pro zvolený dům a období. Spouští se z menu >HTM. Základní menu : Parametry pro tisk HTM sestav Tisk - jeden nájemce Výběr nájemců pro tisk Servis P a r a m e t r y p r o t i s k H T M s e s t a v Zde zadejte do položky Hlavička jméno správce, které se vypíše na začátku sestavy z vyúčtování. Dále určete, zda chcete v hlavičce sestavy vytisknout datum tisku. Pokud chcete, zadejte libovolné datum, které se pak v sestavě vytiskne. Nakonec zadejte cestu, kde máte uložen váš internetový prohlížeč. Pravděpodobně použijete přednastavenou cestu, která je pro prohlížeč EXPLORER obvyklá. Ještě zvolte, zda chcete po vytvoření sestavy prohlížeč automaticky spustit. T i s k - j e d e n n á j e m c e Zvolte jednoho nájemníka a výběr ukončete klávesou <Enter>. Vytvoří se pro něj HTM sestava z vyúčtování a spustí se prohlížeč se sestavou. Pokud prohlížeč ihned spustit nechcete, vytiskne se hláška: 'HTM sestava byla vytvořena v C:\rep.htm'. V ý b ě r n á j e m c ů p r o t i s k Nájemníky, pro které chcete HTM sestavy z vyúčtování vytvořit, označte A. Seznam ukončete klávesou <Esc>. Vytvoří se sestava pro zvolené nájemníky, která se, dle parametru, buď zobrazí rovnou v prohlížeči nebo Vás jen hláškou o vytvoření upozorní. S e r v i s Konstanty - zde můžete na vlastní nebezpečí experimentovat s konstantami, pomocí nichž se provádí stránkování HTM sestavy. Zápis na disketu - provede se uložení HTM sestavy na disketu. Můžete si i prohlédnout obsah diskety resp. ji naformátovat. 8/18

9 J a k v y t i s k n o u t s e s t a v u z p r o h l í ž e č e M S I n t e r n e t E x p l o r e r? Změna vzhledu webové stránky při tisku 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky. 2. V rámečku Okraje zadejte rozměry okrajů v milimetrech (např. všude 7 mm - je třeba následně v Náhledu vyzkoušet). 3. V rámečku Orientace zadejte, že stránku chcete vytisknout svisle, klepnutím na přepínač Na výšku 4. V seznamu Záhlaví a Zápatí vymažte případná záhlaví a zápatí, tak aby obě položky zůstaly prázdné. Pokud potřebujete původní záhlaví a zápatí zachovat, protože je potřebujete pro tisk jiných souborů, musíte si je před vymazáním poznamenta a uchovat si je. Náhled tisknuté webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled, kde si můžete zobrazit vzhled webové stránky, tak jak se bude tisknout. Zde můžete otestovat, zda se celá řádka vytiskne správně na šířku (okraje vpravo, vlevo) a zda je správné stránkování (okraje nahoře, dole). Stránkování můžete v krajním případě i ovlivnit změnou konstant v Servisu modulu HTM Sestavy. Tisk webové stránky V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. Jak změnit nájemné za m 2 přímo v evidenčním listu bytu Koeficienty pro výpočet maximálního nájemného už nemají význam. V parametrech se již přímo zadává cena za m 2. Je to nutné vzhledem k tomu, že každý byt může mít jinou výši smluvní ceny nájmu za m 2. Zároveň tam mohou ještě být byty s regulovaným nájemným. Nová verze programu umožňuje nastavit přímo v evidenčním listu cenu za m 2. Po volbě F10 se obrazovka zbarví červeně a umožní zadat koeficient: Kč/m2 individuálně pro každý byt. Následovně se automaticky vypočítá celkové nájemné. Zanesení výsledků vyúčtování nákladů na topení od externí firmy (Finta s využitím koeficientů (podíly služeb v ev. listech pro vyúčtování) Abychom dostali výsledky vyúčtování nákladů na topení od externí firmy do sestavy vyúčtování, použijeme některý z koeficientů p1, p2, p3, které jsou v programu k dispozici. Vybereme si koeficient, který ještě není v daném domě použitý, například p1. A vybereme některou z předdefinovaných služeb, která není v daném domě používána například 15 ostatní. 9/18

10 Servis: V úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení názvů služeb pro tisk... změníme jméno služby 15 z "ostatní" na "topení" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení algoritmů vyúčtování služeb nastavíme algoritmus služby 15 na "p" v úloze Parametry, koeficienty, číselníky --> Nastavení zúčtování záloh nastavíme služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Zapnutí/vypnutí služeb... nastavíme ve všech bytech u služby 15 "A" v úloze Pomocné úlohy z evidenčních listů - Podíly služeb v evid. listech... nastavíme u jednotlivých bytů hodnoty koeficientů spočítané z vyúčtování dodaného externí firmou jako podíl celkové ceny a vyúčtované ceny pro daný byt. Kvůli přesnosti je potřeba využít 5 desetinných míst. Celková cena musí být vložena příslušným způsobem do peněžního deníku Jak změnit sestavu evidenčního listu bytu Na základě požadavků uživatelů jsme do programu doplnili možnost měnit sestavu evidenčního listu bytu. Po upgradu programu na novou verzi je k dispozici původní verze sestavy z předchozího roku. Prostřednictvím nové funkce Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh můžete zvolit jednu ze tří variant této sestavy. 10/18

11 Změna zahrnuje: a) Vypuštění části definující snížení nájmu kvůli snížené kvalitě bytu b) Nezobrazuje nulové zálohy za služby c) Nově zobrazuje součet: měsíčně služby + nájem = xxxxxxx d) Do všech sestav (evidenční listy a smlouvy) jsou nyní automaticky vkládány údaje o pronajímateli zadané v úloze: Servis - Zadání údajů o pronajímateli domu do sestav e) Obě stránky mají hlavičku s číslem stránky, datumem, jménem uživatele a číslem bytu f) Nezobrazuje se kategorie bytu g) Varianta 2 má navíc vypuštěnu část snížení ceny dle rozhodnutí obce h) Varianta 3 je původní verze sestavy evidenčního listu z roku 2006 Postup provedení změny: V programu Nájemné otevřete úlohu: Servis - Aktualizace sestav evidenčních listů z dodaných předloh a vyberte z nabídky požadovanou verzi sestavy. Při dalším tisku evidenčních listů již bude použita tato nová verze. Nadále funguje, zejména pro ostatní sestavy, funkce Úpravy sestav smluv a evidenčních listů Následuje ukázka sestavy varianta 2: 11/18

12 Instalace Komunikačního modulu pro STEREO Při instalaci musíte mít vloženo CD v mechanice ( např. D: ). Nebudete používat funkci ze zobrazené stránky jako při instalaci upgradu, ale spusťte instalaci přímo z CD: Start - Spustit - D:\domyst\instal.exe (předpokládáme, že Vaše CD mechanika má označení např.d:). Program nainstalujte do adresáře, kde máte uloženo Vaše STEREO, např.: C:\STEREO11\ DOMY0ST. Dále postupujte již dle příručky k programu NÁJEMNÉ : Nejdříve proveďte propojení Komunikačního modulu STEREO k nainstalovanému programu Nájemné: Spusťte STEREO a v něm funkci: OSTATNÍ-PŔÍSLUŠENSTVÍ-VLASTNÍ PROGRAMY. Klávesou <F2> vytvořte novou řádku a zadejte např. (můžete také pouze přepsat cestu již stávající spojení a nevytvářet další řádku): název úlohy : Kom.modul 2010 cesta ke kom.modulu: C:\STEREO11\DOMY0ST\DOMY0ST.RDB Kurzor umístěte na Název úlohy a stiskem klávesy <ENTER> spusťte komunikační modul a v něm nejdříve nastavte v parametrech cestu k programu NÁJEMNÉ v úloze PARAMETRY-CESTA K PROGRAMU ÚČTO (např. C:\UCTO2010) a vyberte firmu pro kterou zpracováváte nájemné. Pokud jste si v minulém roce změnili druhy a čísla účtů určená pro přenos předpisů plateb z NÁJEMNÉHO do STEREA je třeba tyto soubory převzít z loňského programu. Spusťte v kom.modulu úlohu: Parametry-Speciality-Převzít čís.druhů z 2009 Tím je instalace komunikačního modulu dokončena. S p o l ečný sdílený náklad pro více domů V úloze NÁKLADY - ZADÁNÍ SDÍLENÝCH NÁKLADŮ PRO VÍCE DOMŮ můžete zadat, které domy mají pro vybranou službu společný náklad. Nejdříve zadejte kód sdílení (např. T ). Tento kód musí mít všechny domy pro sdílení nákladu jedné služby stejný. Pak zadejte číslo domu a nakonec kód služby cissl. Tento kód určuje druh sdílené služby. cissl : S1 -voda S2 -teplo S3 -ohřev TUV S17-dodávka TUV S4 -spol.el. S5 -STA S6-výtah S7 -úklid S8-kominíci S9 -popeláři S10-splašky S11-kanalizace S12-jiné S13-dohodou S14-ostat.náj. S15-ostatní S16-fond.údrž.... Po rozúčtování se do tabulky automaticky dosadí vypočítané hodnoty: odbydl - odbydlené služby v domě ( dle algoritmu nebo typu služby např. osoboměsíce ) nadum - vypočítaný náklad na dům celkem - celkový společný náklad na službu pro všechny sdílené domy Pozn. Každý dům, který má společný náklad musí mít v tabulce jednu řádku Sdílení teplé vody je třeba rozdělit na ohřev ( S3 ) a dodávku ( 12/18

13 Příklad, jak sídlené náklady zadat: Tři domy 001, 002, 003 mají společné fakturační místo a tedy i náklad na teplo a teplou vodu. Do ÚČTA vložte obvyklým způsobem náklad do jediného či do více domů. Program sečte náklady zadané pro jednotlivé domy. Stačí vše zadat třeba pro dům: 001 : Do tabulky zadejte : Náklad text výkon pro ohřev TUV /03 teplá pro dodávku /03 dtepl TUV pro teplo /03 teplo kód dů cissl m TVO 001 S3 TVO 002 S3 ohřev TUV (S3) TVO 003 S3 TVD 001 S17 TVD 002 S17 dodávka TUV (S17) TVD 003 S17 T 001 S2 T 002 S2 teplo (S2) T 003 S2 Můžete si vytisknout sestavy, ve kterých si lze prohlédnout, jakým způsobem bylo provedeno rozdělení sdílených nákladů na jednotlivé domy : SDÍLENÉ NÁKLADY - TISK SESTAVY Zobrazí se jak celkový společný sdílený náklad, tak konečný vypočítaný náklad na konkrétní dům. Současně se zobrazí i napočítané odbydlené služby, které se použily k rozdělení nákladu. SDÍLENÉ NÁKLADY PRO ÚT A TUV - TISK SESTAVY Sestava určená pouze pro sdílený náklad na teplo a tep.vodu, kde přesně uvidíte, jakým a dle čeho byly vypočítány náklady na základní a spotřební složky jednotlivých domů. R o zúčtován í n á k l a d ů n a v ý t a h Nově od verze 2004 se k rozúčtování nákladů na výtah nepoužívá parametr za_výtah. Nyní je třeba u příslušného bytu/nebyt.prostoru vypnout službu z vyúčtování. Snadno lze zadat v SERVIS-POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH. Povinně zadat, zda jsou instalovány měřiče vody, tepla a teplé vody V úloze DOMY-MĚŘIČE VODY, TEPLA A T.VODY zadejte, jaké měřiče máte naistalovány (m_voda, m_ut, m_tuv - A/N). 13/18

14 Koeficient korekce tepla V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYT. A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete zadat nový koeficient krut, kterým lze provést korekci naměřené spotřeby tepla pro celý dům najednou (současně pro všechny nájemníky v domě). Implicitní hodnota je A rchiv údajů o spotřebě ÚT a TUV (patní měřidla) V DOMY-SPOTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV můžete klávesou <F9> přenést aktuální údaje (včetně údajů o spotřebě studené vody) do archivu. Ten můžete modifikovat v úloze ARCHIV SPOTŘEBY TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV A VODY PRO TUV a ARCHIV SPOTŘEBY STUDENÉ VODY. Přenos plateb do ÚČTA a DPH (nový parametr : dat_dph) V případě, že přenášíte platby do ÚČTA a máte Vaši účtovanou firmu v ÚČTU nastavenu jako plátce daně a pro přenos platby za nájem nechcete uplatnit DPH, je třeba nastavit v programu Nájemné nový parametr : dat_dph v úloze SERVIS - PARAMETRY - NASTAVENÍ PARAMETRŮ PROGRAMU NÁJEMNÉ. dat_dph = A - přenos se provede jako dosud: do deníku se zapíše datum DPH a částka za nájem do 0%DPH = N - datum DPH a částka 0%DPH se nevyplní Pokud tedy potřebujete, aby přenos plateb pracoval jako dříve, je třeba parametr nastavit na A. S a zba DPH a n á j em ( o d ) Zákon o dani z přidané hodnoty byl novelizován zákonem č.322/2003sb. Přesouvá např. Software a související služby ze snížené sazby 5% do zboží se základní sazbou 19%. Totéž se týká nájmů nemovitostí, které nejsou osvobozeny od daně. Nájem může být zdaňován, jedná-li se o nájem plátcům pro účely podnikání. Pokud je tedy nájem zdaňován, musí být od zdaňován namísto dosavadní snížené sazby 5%, sazbou základní 19%. Poslední sestava ve formá t u. R T F V úloze SERVIS-POSLEDNÍ SESTAVA se po zobrazení této sestavy a po stisku klávesy <Esc> převede zobrazená sestava do formátu.rtf. Tuto sestavu již můžete zpracovat libovolným editorem ve Windows např. MS Word. Sestava se vždy uloží do souboru C:\najemne.rtf. Doporučujeme si vytvořit na plochu ikonu, kterou tento soubor spustíte. Jak ikonu vytvořit? Klikněte někde na ploše pravou myší, z menu vyberte Nový objekt - zástupce. Zapište příkaz C:\najemne.rtf a v dalším následujícím okně zapište název ikony např. Nájemné - sestava. Nakonec zvolte Dokončit. V budoucnu, kdykoliv budete potřebovat sestavu, vyvoláte ji poklepáním na ikonu. V C:\najemne.rtf je uložena vždy jen poslední sestava. Budete-li ji chtít uchovat i pro příště, musíte si ji ve Windows editoru uložit pod jiným jménem. Soubor C:\najemne.rtf otevřený v editoru ve Windows nezapomeňte vždy zavřít. Pokud by zůstal otevřený a spustili byste v programu Nájemné znovu úlohu Poslední sestava (= převod daší sestavy do.rtf), program by skončil s chybou a 'spadl by'. V editoru také můžete změnit ve Vzhledu stránky jednotlivé okraje, tak aby se sestava vešla na stránku. U závěrka Uzávěrku je možné provést i s chybějícími platbami (např. nebyt.prostor nebyl obsazený po celé účetní období). Na tyto platby vás program předem upozorní. 14/18

15 Zadání čísla měřiče Při vkládání spotřeby můžete po stisku klávesy <F9> zadat číslo měřiče vody, tepla nebo t.vody. V téže úloze si můžete vytisknout sestavu se zadanými spotřebami včetně čísel měřičů. Pokud se hned čísla neobjeví, je třeba nejdříve úlohu ukončit a znovu spustit. O p rogramu N á j emn é (licence, počet bytů) V úloze SERVIS-* O PROGRAMU NÁJEMNÉ se zobrazuje licenční číslo ÚČTA a počet bytů, pro který je Nájemné vygenerováno. Zároveň se můžete přesvědčit, kolik jednotek (bytů a nebytů) již v programu máte napočítáno. Toto číslo je pouze informativní, protože záleží na tom, v kolika firmách jste Nájemné spustili. S estava s rozdíly (předpis - n á k l a d ) s v y ú čtováním 1 n á j emn í k a Přidána sestava, která obsahuje rozdíly mezi předpisy a rozúčtovanými náklady jednotlivých služeb. Můžete zvolit verzi bez plateb i s platbami. Ú s p o rná sestava s vyúčtováním 1 n á j emn í k a Přidána další sestava v jiné úspornější podobě, aby se celé vyúčtování lépe vešlo na jednu stránku. Záleží samozřejmě na všem, co do vyúčtování chcete zapsat. V y p n u t í rozúčtování tepla nebo TUV u nájemn í k a Aby rozúčtování vyšlo bezchybně a zobrazilo se dobře ve všech sestavách, je třeba tomuto nájemníkovi v evid.listu zadat plut, pltuv=0. Lze zadat v SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVID.LISTŮ - VYTÁPĚNÉ PLOCHY PLUT A PLTUV V EVID.LISTECH V y p n u t í t i s k u d a t u mu v s estavách vyúčtov á n í p ro 1 nájemn í k a V úloze SERVIS - PARAMETRY-PARAMETRU PROGRAMU nastavte parametr JMS na A - datum se nevytiskne, N - datum se vytiskne V y t á p ěná plocha pro rozúčtování tepla a t.vody Vzhledem k neustálým změnám ve vyhláškách týkajících se rozúčtování tepla a teplé vody a také k možnosti dohody nájemníků o způsobu jejich rozúčtování, jsme změnili zadávání vytápěné plochy v evidenčním listu. Po zadání všech místností bytu/nebyt.pr. se na základě tep.koeficientů z číselníku místností automaticky vypočítává vytápěná plocha. Tato plocha je nyní pouze informativní a vy musíte vyplnit následující položky libovolně sami: pro UT (vyt.plocha pro rozúčtování tepla) a pro TUV (vyt.plocha pro rozúčtování teplé vody). Pokud je nevyplníte a zůstanou nulové, nebude se správně provádět příslušné rozúčtování UT a TUV. Při aktualizaci evid.listu se samozřejmě zkopírují i tyto vámi zadané plochy. V programu NÁJEMNÉ nelze v průběhu účetního období u téhož bytu/nebyt.pr. (= stejný nájemník) změnit velikosti místností a tedy ani vytápěných ploch. Pokud by došlo k této změně, musíte byt s původní velikostí ukončit a nově založit byt/nebyt.pr. s jinými plochami. Na konci účetního období byste každý byt/nebyt.pr. vyúčtovali zvlášť. 15/18

16 Zrušení a přečíslování bytu Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. Nastane-li situace, kdy potřebujete kompletně zrušit nebo přečíslovat některý byt/nebyt.pr., použijte speciální funkci v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ EVID.LISTU z nabídky výběru ze seznamu evid.listů. Pokud stisknete klávesu <Ctrl> zobrazí se na spodním řádku obrazovky nápověda. Najeďte na vybraný byt/nebyt.pr. a stiskněte <Ctrl+Y> chcete-li vymazat vše, co k bytu/nebyt.pr. náleží. Pokud chcete pouze vše přečíslovat, použijte <Ctrl+P> a v následující nabídce zadejte nové číslo této jednotky. V l o žení nového evidenčního listu mezi archivní Před touto akcí doporučujeme pro jistotu zazálohovat data firmy, abyste po neúspěchu mohli nahrát původní data. V případě, že nastane situace, kdy dodatečně zjistíte, že musíte mezi archivní evidenční listy vložit další archivní evid.list (např. když jste se opožděně dozvěděli o důležitých změnách), použijte PŘÍMÝ PŘÍSTUP K DATABÁZÍM - ARCHIV BYTŮ resp. NEBYT.PR. Klávesou <F2> vyberte např. položky: dům, byt, pcn, od, do, příjmení. Najeďte na řádku evid.listu, jehož položky chcete použít pro nový list. Změňte v něm položky od a do tak, aby mezi evid.listy vznikla časová mezera, kterou zaplníte novým archivním evidenčním listem. Ten vytvoříte zkopírováním vybraného evid.listu. Stiskněte <ALT+F2> Zkopíruj ev.list. V nabídce zadejte požadované období od, do. Zadání ukončete <Esc>. V seznamu se již objeví zkopírovaný evid.list. Při této transakci je třeba zajistit, aby jednotlivé evid.listy téhož nájemníka na sebe správně navazovaly. Další úpravy v tomto archivním evidenčním listě již můžete provádět pohodlněji v menu BYTY / NEBYT.PR. v úloze PROHLÍŽENÍ ARCHIVNÍHO LISTU po stisku klávesy <F10>. Př. Máte v archivu původní evidenční list 01/ /2003 a pro období 06/ /2003 potřebujete archivní list s jinými předpisy za služby. Nejdříve změňte u původního hodnotu do na 05/2003 (bude tedy platit 01/ /2003). Tento list zkopírujte pomocí <ALT+F2> a zadejte od 06/2003 a do 10/2003. Nyní budete mít v archivu 2 na sebe navazující evid.listy. Pokud změníte výše přepisů za nájemné a služba a pro příslušné měsíce již máte vygenerované předpisy plateb, musíte tyto předpisy aktualizovat pomocí úlohy : SERVIS-AKTUALIZACE PŘEDPISŮ PLATEB PO ÚPRAVĚ EV.LISTŮ. I n f o rma ce o typu platby v sestavě s předpisy V sestavě PLATBY-ROZPIS MĚS.PŘEDPISŮ ZA OBDOBÍ přidána informace o typu platby nájemníka (P,Q,R-SIPO, S-složenka..). Nově je umožněn tisk měsíčních plateb tříděných dle typu platby. Tato informace bude pouze u nově vygenerovaných plateb (po instalaci upgradu 2003). Dříve vygenerované platby (před upgradem 2003) tuto informaci nebudou obsahovat. Pozn: Nelze vytvořit součtovou sestavu, protože pro každý měsíc může být zadán teoreticky jiný typ platby. Zadávání spotřeby pomo cí počátečního a koncového stavu měřičů Úloha : NÁKLADY-ROZPIS SPOTŘEBY PODLE MĚŘIČŮ (VODA. TEPLO, TUV) Při zadávání spotřeby měřené měřiči, je nově možné zadávat počáteční a koncový stav měřiče. Náměr se dopočítá automaticky. Pro usnadnění práce můžete ze zvoleného měsíce nechat automaticky převzít vybrané předchozí koncové stavy a je dosadit do nového poč. stavu. Pro každou službu si můžete vytisknout formulář se seznamem všech nájemníků bydlících v domě v zadaném měsíci a jejich naměřených počátečních stavů pro eventuelní ruční zápis nových odečtů.. 16/18

17 Pokud chcete zadávat přímo výsledný náměr (rozdíl mezi dvěma měřeními) zvolte úlohu ZADÁNÍ VÝSLEDNÝCH NÁMĚRŮ. Vyberte měřenou službu a náměr zapište do položek : voda_kon, teplo_kon resp.tuv_kon. V y ú čtování tepla a teplé vody Rozúčtování tepla a teplé vody se provádí dle vyhlášek :.458/2000Sb.,.406/2000Sb.,.372/2001Sb.,.224/2001Sb.,č.152/2001Sb. Vyúčtování tepla (UT) Základní složka (40- dle stanovené vytápěné plochy pro UT 50%) Spotřební složka (60-50%) Vyúčtování teplé vody (TUV) - Ohřev TUV Základní složka (30%) Spotřební složka (70%) dle stanovené vytápěné plochy pro UT (nejsou měřiče) dle náměru měřičů tepla dle stanovené vytápěné plochy pro TUV dle stanovené vytápěné plochy pro UT nebo dle osob (nejsou měřiče) dle náměru měřičů teplé vody - Dodávka (stočné) TUV Nedělí se již na základní a spotřební složku. Zadejte v DOMY-PARAMETRY SPOTŘEBY TEPLA položku zakl_dod = 0.! Průměrné náklady na vytápění při instalovaných mě řičích Dle nových vyhlášek o rozúčtování tepla, je třeba při vyúčtování tepla zkontrolovat, zda průměrný náklad některého nájemníka nepřekročí oproti průměrnému nákladu celého domu 40%. Z tohoto důvodu je připravena sestava, ve které se vytiskne průměrný náklad na teplo celého domu a seznam nájemníků s procentem odchýlení jejich průměrného nákladu od průměru v domě. Můžete si ji vytisknout v: >SESTAVY - PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PŘI INSTALOVANÝCH MĚŘIČÍCH (%). Vyú čtování - dluhy za nájem, n ezúčt. a zúčt.služby Sestavy Vyúčtování služeb 1. a 2. část jsou určeny pouze pro vyúčtování zúčtovaných služeb. Případný dluh/přeplatek nájemníka je pouze z vyúčtování za zúčtované služby. V ostatních sestavách z vyúčtování je v případě dluhu nájemníka podrobně rozepsáno kolik dluží za nájem, za nezúčtované služby (fondy) a kolik za zúčtované služby. V ý k o n y p ro vkládání nákladů Nelze změnit název ani kód výkonu. Je třeba pouze přepsat předdefinované výkony pro Nájemné do číselníku ÚČTA. Název služby pro tisk sestav můžete změnit v úloze SERVIS-PARAMETRY-NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK Z VYÚČTOVÁNÍ. E x p o rt dat do.dbf Export vybraných dat do souborů typu.dbf. Data z těchto souborů je možné dále zpracovávat např. v EXCELu. Export se provede v úloze: SERVIS-SPECIALITY-EXPORT PLATNÝCH DAT A ARCHIVŮ DO.DBF a vyexportovaná data firmy jsou uložena do adresáře C:\UCTO200x\DOMYx. Názvy vytvořených souborů jsou vždy odvozeny od názvu souboru v programu NÁJEMNÉ a vždy začínají písmenem D a mají příponu.dbf ( DLISTY.DBF, DPLATBY.DBF, DSDOMY.DBF, DOSOBY.DBF, DSPOTREB.DBF ). Pokud se přepnete do jiné firmy a v ní opět provedete export dat, původní soubory.dbf se přepíšou novými. 17/18

18 S E R V I S d o d a t ek k p říručce SERVIS - POMOCNÉ ÚLOHY Z EVIDENČNÍCH LISTŮ Následující úlohy jsou určeny k přímému zápisu do aktuálních nebo archivních evid.listů. Byly vytvořeny pro snadnější zadávání některých položek a to kdykoliv v průběhu roku. Vždy zadejte požadovanou hodnotu do příslušného aktuálního nebo archivního ev.listu. Tytéž údaje můžete samozřejmě zadat přímo do evidenčních listů v menu BYTY a NEBYT.PR.. - ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte informaci, zda bude nájemníkovi příslušná služba zahrnuta do vyúčtování. - PODÍLY SLUŽEB V EVID.LISTECH PRO VYÚČTOVÁNÍ Zadejte podíly (vlastnický, p2,p3) pro rozúčtování dle algoritmů P,Q,R. - PŘEHLED VZTAHŮ NÁJEMNÍKŮ BYTŮ V EVID.LISTECH Zadejte vztah nájemníka (např. N-nájemník, V-vlastník, D-družstevník, S-společník...). SERVIS-PARMETRY-PARAMETRY PRO VYÚČTOVÁNÍ NASTAVENÍ ALGORITMŮ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB Pro každou službu můžete zvolit algoritmus, podle kterého se budou rozpočítávat její náklady. Nastavené algoritmy platí pro všechny domy ve zpracovávané firmě. NASTAVENÍ NÁZVŮ SLUŽEB PRO TISK SESTAV Z VYÚČTOVÁNÍ Zadejte svoje vlastní názvy jednotlivých služeb, aby se v sestavách, které budete odevzdávat nájemníkům, vytiskly tak, jak potřebujete. Texty zleva doplňte mezerami, v názvu nesmíte použít znak _ (podtržítko). Názvy platí pro všechny sestavy ve zvolené firmě. Na obrazovce se budou i nadále zobrazovat námi předdefinované pevné názvy. TISK PARAMETRŮ PROGRAM NÁJEMNÉ Můžete si vytisknout zadané parametry programu pro přenos plateb do ÚČTA a pro vyúčtování služeb. 18/18

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14

Obsah 1 Úvod... 1. 2 Instalace účetnictví... 2. 3 Instalace ostatních programů... 8. 4 Ovládání programu... 9. 5 Začínáme... 14 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Technické požadavky... 1 1.2 Licenční ujednání... 1 2 Instalace účetnictví... 2 2.1 Spouštěcí ikona... 3 2.1.1 Vytvoření spouštěcí ikony... 3 2.1.2 Úprava spouštěcí ikony (jen v 32

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Vývoj a distribuce:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Vývoj a distribuce: UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUTOPLAN KNIHA JÍZD CESTOVNÍ PŘÍKAZY AUTOMAPA Vývoj a distribuce: KROB software s.r.o. Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec tel./fax: +420 596 936 185 e-mail: obchod@krobsoftware.cz,

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014 (verze 24.200)...1 1.1.1 Doplnění výkazů... 1 1.1.2 Import hodnot minulého období... 1 1.1.3 Odložení starých vzorů do archivu...1 1.1.4 Tisk

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více