Výukový program pro I. stupeň ZŠ JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program pro I. stupeň ZŠ JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM?"

Transkript

1 io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? METODICKÉ LISTY TY TY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: , PRO UČITELE

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? POZNÁMKY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? 11 Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Poznámky Časová dotace: 90 min./120 min. Anotace: Program zahájíme povídáním si o osobních zkušenostech dě z pobytu v zahraničí. Zavzpomínáme na věci hezké i na ty, na které bychom raději zapomněli. Rozebereme různé důvody, které lidi vedou k přestěhování se do jiné země. Plněním úkolů ve skupinách bez možnos uži českého jazyka si žáci lépe uvědomí, jaký význam má znalost jazyka při pobytu v zahraničí. A jak lze zjednodušit začlenění nového žáka (nejen z ciziny) do třídy? Na to přijdeme v závěrečné čás programu a připravíme pro nově příchozího pomůcku, která mu pomůže v orientaci a aklimazaci v nové škole. RVP: Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás; OSV sociální rozvoj, morální rozvoj (hodnoty a postoje); MKV lidské vztahy, etnický původ, mulkulturalita, princip sociálního smíru a solidarity Autorský tým: Ing. Bianka Machová Mgr. et Bc. Dita Kalousová Mgr. et Bc. Marna Tušková Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 DOPORUČ ENÉ INFORMAČ NÍ ZDROJE / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? 3 DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU CÍLKOVÁ, E. Hrajeme pohádky z celého světa. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN CÍLKOVÁ, E. BOREŠOVÁ, P. Náměty pro mulkulturní výchovu. Poznáváme jiné národy. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ČERMÁKOVÁ, J. H., RABIŇÁKOVÁ, D. a kol. Ty + já = kamarádi. Hry, básničky, pohádky a teorie podporující mulkulturní výchovu. Praha: ISV, s. ISBN DANIEL, R., PHILLIPS KNOBLOCHOVÁ, H. Povídá se, povídá... Praha: Advent-Orinon, s. ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Mul kul. Menšiny v ČR. Metodická příručka pro základní školy. 1. vyd. Olomouc: ARPOK, s. ISBN KRCHOVÁ, A. Jeden rok v nové zemi. Havlíčkův Brod: Evropská kontaktní skupina, s. ISBN MKC. My a druzí. Příručka pro mulkulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: Mul- kulturní centrum Praha, s. ISBN Překlad: MULLEROVÁ, P. Dračí král. Vietnamské pohádky. Praha: Dauphin, s. ISBN ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a pro rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN TICHÝ, J. Kouzelný koberec. Pohádky ze Střední Asie. Praha: Computer Press, s. ISBN Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Úvod Objasnění základních pojmů cizinec, zahraničí. Globingo Videopříběh Mach a Šebestová Důvody migrace Nonverbální komunikace Žáci s pomocí spolužáků odpoví na otázky v pracovním listě, které se týkají jejich zkušenos s cestováním a s kontaktem s cizinci. Žákům je na jedné z epizod Macha a Šebestové přiblíženo, jak se cí člověk v cizím prostředí. Žáci diskutují s lektorem o důvodech migrace (Proč lidé odjíždí žít do jiné země?) Žáci diskutují s lektorem o svých zkušenostech týkajících se komunikace s cizinci. Následně si procvičí svoje dovednos v nonverbální komunikaci. Žáci rozumí pojmům cizinec a zahraničí Žáci si evokují své zkušenos ze zahraničí, z kontaktů s cizinci nebo s lidmi žijícími v zahraničí a srovnají je se svými spolužáky. Rozvíjení empae s lidmi pocházejícími z různých sociokulturních prostředí. Žáci jsou uvedeni do tématu migrace. Žáci znají důvody migrace. Žáci si vybaví zkušenos týkající se komunikace s cizinci. Žáci se procvičí v nonverbální komunikaci, která je základním komunikačním prostředkem mezi lidmi, kteří neovládají společnou řeč. Stránky přátel Vietnamu Společnost přátel Mongolska Ukrajinská iniciava v ČR Hraní rolí Integrace Žáci jsou uvedeni do situace, kdy se ocitli ve škole v zahraničí a snaží se v nové škole zorientovat bez znalos místního jazyka. Ostatní spolužáci se jim snaží pomoci. Žáci hledají způsoby, jak ulehčit novému spolužákovi z cizí země začátky ve škole. Žáci se vcí do situace člověka, který neovládá jazyk země, ve které se nachází. Žáci se procvičí v nonverbální komunikaci. Žáci znají konkrétní způsoby, jak ulehčit spolužákovi integraci do školního kolekvu.

4 4 POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? DALŠÍ NÁMĚ TY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? 9 Slovníček Žáci vytvoří obrázkový slovníček pro nového spolužáka z ciziny. Žáci jsou si vědomi toho, jak je znalost českého jazyka nezbytná pro studium v českých školách. Žáci přemýšlí nad m, jaká slovíčka usnadní cizímu spolužákovi začátky ve škole. Žáci jsou movováni pomoci žákovi při integraci do školního kolekvu. Jmenuji se... Den doy la Ten toi la... hp://www.turiska.cz/rady/cesko-vietnamsky-slovnicek-na-cesty Pusťte žákům pohádku v cizím jazyce. S žáky diskutujte o tom, jestli bylo těžké odhadnout, o čem pohádka je, co jim při tom nejvíce pomohlo, nakolik se tato pohádka liší od českých pohádek atp. Příběhy netradičních rodin seznamujte žáky s příběhy rodin, které se něčím odlišují od tzv. běžných rodin u nás. Používejte skutečné příběhy lidí z sku i z vašeho okolí. Mohou to být lidé z ČR i ze zahraničí. Vyzvěte žáky, aby našli podobnos i odlišnos mezi jejich životem a životem konkrétní rodiny/dítěte. Tato akvita pomůže dětem získat větší rozhled o různých oblastech života lidí z různých sociokulturních skupin. Reflexe V plénu třídy se shrne obsah i cíle výukového programu Žáci si upevní základní informace z výukového programu. Doporučení pedagogům: Navšvte internetové stránky META sdružení pro příležitos mladých migrantů a informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému www. inkluzivniskola.cz.

5 8 DALŠÍ NÁMĚ TY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? DALŠÍ NÁMĚTY Po letních prázdninách lze s dětmi rozebrat pozivní i negavní zkušenos z ciziny nebo z kontaktu s cizinci. Věnujte se příčinám negavních zkušenos. Jak by se jim dalo předejít? Je reálné, že by obdobnou zkušenost měli i cizinci v ČR? Pokud máte ve třídě žáka cizince, můžete věnovat určitý čas vyprávění o zemi, ze které pochází. Je možné požádat žáka, zda chce nějakým způsobem svoji zemi představit. Pozor: nenut! Pro žáky, kteří se snaží splynout s okolím, to může být nepříjemné a mohli by se cít vyčleněně. V případě, že žák sám vyvine iniciavu, je dobré si najít čas a dát mu prostor o své zemi a svých zkušenostech mluvit. Zkuste společně celá třída vytvořit průvodce (např. o ČR nebo o vašem městě/vesnici), který by mohl sloužit dětem-cizincům k poznávání vašeho rodného místa, země apod. Věta/text v cizím jazyce dejte žákům větu nebo krátký text v cizím jazyce (nejlépe světový jazyk nepoužívající lanku). Úkolem žáků bude odhadnout, o čem věta/text pojednává. Následně s žáky diskutujte o tom, jak se při plnění úkolu cíli, podle čeho se v textu orientovali, jak se asi cí cizinci, kteří přijdou do ČR a musí řešit stejné problémy, jak bychom jim mohli tyto situace usnadnit atp. Příklady vět v hebrejšně: ךמש המ? šemcha? Jak se jmenuješ? Ma ךמולש המ? šlomcha? Jak se máš? Ma תילגנא רבדמ התא? anglit? Mluvíš anglicky? Ata medaber בוט רקוב tov. Dobré ráno. Boker hp://orientalni-jazyky.cz/hebrejsna/hebrejsna/zakladni-fraze Příklady vět v arabšně: ريخلا حابص alchair. Dobré ráno. Sabáh يزيلجنا م ك ت ت له inglízi? Mluvíte anglicky? Hal tatakal,lam ه ر ذع ملا,ف سا almadhira. Omlouvám se. Ásif, اد ي ج يب ر ع م ل ك تا ال žajidan. Nemluvím dobře arabsky. Lá atakal,lam arabi hp://orientalni-jazyky.cz/thema/arabsna/zakladni-fraze Příklady vět v rušně: Dobré ráno! Dobraje utra! Доброе утро! Jak se máš? Kak dila? Как дела? Mám se dobře! U meňa fsjo charašo! У меня всё хорошо! Jmenuji se Ksenija. Miňa zavut ksěnija. Меня зовут Ксения. hp://www.lingvisto.org/cz/russian/say_hello Příklady vět ve vietnamšně: Jak se máte? Káw kwáir kom. Có khóe khong? Dobře, děkuji. Kwáir kám ern. Khóe, cám on. Jak se jmenuješ? Den la zee? Ten la gi? A: Průzkum Časová dotace: domácí úkol + společné sdílení NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? NAVAZUJÍCÍ AKTIVITA Cíle: Žáci se seznámí s konkrétními příběhy migrantů a jejich zkušenostmi. Žáci porozumí důvodům, které vedou lidi žít v zahraničí. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova; Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás; OSV sociální rozvoj (komunikace a kooperace), morální rozvoj (hodnoty a postoje); MKV lidské vztahy, etnický původ, mulkulturalita; VMEGS Evropa a svět nás zajímá Pomůcky: připravené otázky Postup: 1. Úvod Zadání domácího úkolu Vysvětlete žákům, že jejich úkolem je zjist informace od cizinců žijících v ČR nebo od Čechů, kteří žili nebo žijí v zahraničí. Smyslem toho je, aby se žáci seznámili s konkrétními příběhy lidí a porozuměli důvodům, proč lidé odjíždějí žít do jiné země a čemu všemu musí po příjezdu do nové země čelit. Vodítkem k rozhovoru mohou být následující otázky: Proč jste odjeli žít jinam? Jak dlouho žijete/jste žil v zahraničí? Jaké byly začátky a jak se Vám žije v dané zemi dnes? Na co byste upozornil/a nově příchozí? Co Vás po příjezdu nejvíce překvapilo? Přivezl/a jste si ze své rodné země nějaké oblíbené předměty? Průzkum/rozhovory doporučujeme zadat žákům jako písemný domácí úkol. 2. Společné sdílení Na další hodinu si žáci přinesou zapsané informace z rozhovorů s migranty. Úvodem nechte některého žáka zopakovat zadání domácího úkolu. Následně nechte jednotlivé žáky, aby představili zjištěné informace. Můžete také společně reflektovat zkušenos z vedení rozhovorů s cizinci. 3. Závěr Vyzvěte žáky, aby každý napsal 3 návrhy, které usnadní lidem život v cizí zemi a jeden návrh, jak by mohli přispět sami žáci. 5

6 6 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? B: Mulkulturní kalendář Časová dotace: dlouhodobý projekt NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY / JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM? C: České Vánoce a Velikonoce Časová dotace: domácí úkol + 45 min 7 Cíle: Žáci se seznámí se svátky a zvyky jiných kultur. Žáci se seznámí s různými způsoby slavení svátků v ČR. Žáci si uvědomí diverzitu v rámci třídy. Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás, lidé a čas; OSV sociální rozvoj (komunikace a kooperace), morální rozvoj (hodnoty a postoje); MKV lidské vztahy, etnický původ, mulkulturalita; kulturní diference; VMEGS Evropa a svět nás zajímá Pomůcky: informace o jednotlivých svátcích/událostech, další pomůcky dle způsobu zpracování Postup: 1. Zeptejte se dě, jaké svátky doma slaví (Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, Den dě atp.). Udělejte si seznam vybraných svátků. 2. Rozdělte dě do skupinek. Každá skupinka bude mít na staros jeden svátek nebo jeho část (je dobré, aby byli zapojeni všichni žáci). Jednou z možnos je zvolit např. měsíc a v tomto měsíci zkoumat jednotlivé svátky. 3. Další možnos je vzít určitou událost (např. konec roku), na kterém bude pracovat celá třída, a na tuto událost se žáci podívají z různých úhlů pohledu. V tomto případě každá skupinka zpracuje pouze jeden aspekt svátku/událos. Pokud vezmete jako příklad Vánoce, můžete s dětmi reflektovat příběhy, které se v jednotlivých rodinách s Vánocemi pojí, konkrétní rituály a hodnoty, zvyky. Dlouhodobější projekt může přinést zpracování celého jednoho roku a zohlednit v něm tradice žáků z konkrétní třídy. 4. Stejný svátek může mít v životech konkrétních lidí síce podob. Závěrem pak žáci hledají podobnos a rozdíly jednotlivých svátků nebo jejich čás. Kromě věcného popisu můžete pracovat také s osobními zkušenostmi dě, které se se svátkem pojí. Cíle: Přiblížení současných a původních tradic v Čechách Vzdělávací oblas a průřezová témata: Člověk a jeho svět místo, kde žijeme, lidé kolem nás; Umění a kultura výtvarná výchova; MKV kulturní diference, mulkulturalita, OSV sebepoznání, sebepoje Pomůcky: kulisy, které dě vyrobí, rekvizity z domova Postup: 1. Dě rozdělte do skupinek a zadejte jim domácí úkol. Skupinky do další hodiny připraví hrané scénky oslav příslušných svátků, včetně jídla a obvyklých předmětů (např. pečení perníčků, rozkrájení jablíčka, házení boty apod.). Dětem můžete pomoci s rozdělením rolí (maminka, tanek,.) nebo můžete doporučit roli vypravěče, který by provázel scénku a řekl něco o přípravách svátku. Společně s žáky si určete čas na přípravu scének. 2. V další hodině s dětmi scénky odehrajte. 3. Nakonec se dě zeptejte na zvyky obvyklé v jejich rodinách i na to, který zvyk se jim nejvíce líbí. Zdroj: ČERMÁKOVÁ, J. H., RABIŇÁKOVÁ, D. a kol. Ty + já = kamarádi. Hry, básničky, pohádky a teorie podporující mulkulturní výchovu. Praha: ISV, s. ISBN Poznámka pro pedagoga: Žáci mohou také konkrétní svátky/událos výtvarně zpracovat a vytvořit si vlastní kalendář. Zdroj:

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM

Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro MŠ LETEM SVĚTEM METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU

TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro II. stupeň ZŠ TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice,

Více

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská

Více

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Mgr. Jiří Kocourek, aplikovaná sociologie, Praha Dr. Dana Moree, FHS UK, Praha Dominantní průové téma Vztah k dalším průovým tématům Ročník Časový rámec Multikulturní

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální. Jak se žije v Africe

Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální. Jak se žije v Africe Výukový program pro I. stupeň ZŠ - speciální Jak se žije v Africe METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ - speciální / Jak se žije v Africe Cílová skupina: I. stupeň ZŠ speciální

Více

Mgr. Veronika Šimečková Mgr. Martina Tušková

Mgr. Veronika Šimečková Mgr. Martina Tušková 1 Tato publikace vyšla v rámci projektu Kamarád jako kamarád, který byl realizován občanským sdružením CEGV Cassiopeia za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Za obsah

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest Školící středisko Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Příkladné zapracování MKV do ŠVP

Příkladné zapracování MKV do ŠVP Příkladné zapracování MKV do ŠVP ZŠ Vrané nad Vltavou ZŠ Smržovka Předmět Globální výchova v ZŠ Vrané n/v Autor předmětu Globální výchova zařadil témata MKV do předmětu Globální výchova. Jedná se o netradiční

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY

Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s Výukový program pro MŠ VZHŮRU DO AFRIKY METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA

INTERKULTURNÍ TŘÍDA A ŠKOLA STRANA 1 Klíčová slova sounáležitost, sebeuvědomění, sebepoznání, pozitivní vnímání jiných lidí, komunikace, empatie na video se stane hra zajímavější. I největší outsider získá zpětnou vazbu. Je vhodné

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více