Lepší energetický management -více ušetřených peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lepší energetický management -více ušetřených peněz"

Transkript

1 Lepší energetický management -více ušetřených peněz BIELSKO-BIAŁA (Polsko) PŘEHLED Město Bielsko-Biała, které je členem Evropské sítě Energie- Cités a organizace měst a obcí Polish Network Energie-Cités, vytvořilo jako jedno z mála kancelář energetického managementu. Kancelář energetického managementu, která je součástí struktury obecního úřadu, už funguje od roku Je zodpovědná za dozor a vývoj trhu s energiemi prostřednictvím vytvoření a realizace plánu, který řeší dodávku tepla, elektřiny a plynu městům. V této souvislosti, Kancelář monitoruje předpisy týkajících se využívání energií v lokálním územním plánování a dohlíží nad využívání energetických sítí většími investory. Kancelář navíc monitoruje využívání energií v obecních budovách a vydává posudky na nové obecní investice nebo renovace, tím že analyzuje ekonomické aspekty budoucích činností. KRÁTKÁ PREZENTACE MĚSTA BIELSKO-BIAŁA Umístění a obyvatelstvo: Krajské město je situováno v jižní části Polska v Slezské vojvodyně, která se nachází v jižní části podhůří Slezska v údolí řeky Biała. Město s rozmanitým reliéfem kopců mezi horami Beskid Śląski a Beskid Mały zabírá 121 km 2. Má skoro 180 tisíc obyvatel. Město je administrativním, průmyslovým a kulturním centrem oblasti Podbeskidzki (Pod-Beskidí).

2 PŘÍSTUP K UDRŽITELNÉMU ENERGETICKÉMU ROZVOJI Hlavní aktivity a udržitelný rozvoj: Priority rozvoje města jsou v podnikání, službách a turismu. Navíc snaží zajistit vysokou životní úroveň svých obyvatel tak aby byla v souladu s udržitelným rozvojem. Město spolupracuje s evropskými centry a mezinárodními organizacemi z oblasti ochrany přírody, úspor energie a bytové výstavby. Pořádá veletrhy, sympozia a konference o stavění, turistice, telekomunikacích, energetickém průmyslu a výrobě oděvů, což napomáhá vytvoření nových kontaktů. Město Bielsko-Biała má vysoce vyvinutou kanalizační síť a dvě moderní úpravny na vodu. V roce 2008 také vytvořilo důkladný systém segregace odpadů. Dobře vyvinuté plynové rozvody zajišťují, že zemní plyn je využíván na vytápění i v předměstských oblastech. Okolo 40% městské spotřeby tepla je zajištěna obvodní tepelnou sítí, která je poháněná z místních tepelných a energetických ko-generačních jednotek. Jeden ze zdrojů energie pro město je moderní kapalinový generátor energie, který je šetrný k životnímu prostředí. Autopark městské hromadné dopravy je modernizován v souladu s pokračujícím vývojem silniční infrastruktury. Město průběžně monitoruje kvalitu ovzduší. Také pracuje na projektech s cílem snížení emisí v ovzduší. Použití obnovitelných zdrojů energie: - na plovárně AQUA a v úpravně na vodu je používaná energie z mělkých geotermálních zdrojů pomocí tepelných čerpadel, - v úpravně na vodu a na obecní skládce tuhých odpadů je zdrojem energie bioplyn - v budově sociálních služeb je využívaná solární energie - ve sklenících firmy Zieleń Miejska (Skleníky Města) je užívaná energie z biomasy. Vzdělání v obnovitelných zdrojích energie (RES) V letech byl v centru Praktického Vzdělání pro Dospělé v Bielsko-Biała vytvořen workshop na obnovitelné zdroje energie. Centrum bude vzdělávat budoucí elektrikáře, elektronické techniky a instalatéry v praktické aplikaci obnovitelných zdrojů energií. Popularizační aktivity - Konference pod iniciativou BISE»Inteligentí energie v polských městech«30. září Iniciativa»Den otevřených dveří«ve městě Bielsko-Biała»Energetický management v budovách škol energetické štítky«24. května Mezinárodní konference» Energetický management v budovách škol energetické štítky « května příprava vzdělávacích letáků týkajících se moderních energii-šetřících tepelných zdrojů navržených pro rodinné domky (5 tisíc letáků) (září 2006). - Informační a vzdělávací kampaň na Stavebním veletrhu ve městě Bielsko-Biała konaným září 2006 a září Workshop»Energetický management v obecních budovách«v rámci»festivalu Partnerských měst«- 16. června Program v lokální internetové televizi zaměřen na úspory energie a na energetické štítky červenec Propagace projektů uskutečněných v Bielsko-Biała periodická exhibice posterů doprovázející všechny hlavní události týkající se energetických úspor. Jak Bielsko-Biała začala: Všechny aktivity popisované v tomto dokumentu jsou výsledkem úsilí kanceláře energetického managementu založené v roce 1997, která tyto aktivity uskutečnila, inspirovala nebo monitorovala. Organizačně je tato kancelář součástí struktury obecního úřadu, což ji zajišťuje nezávislost od různých vlivů jednotlivých hráčů na trhu. Než byla kancelář založena, následující důležité kroky byly podstoupeny. V letech devadesátých byly rozšířeny a urovnány vztahy mezi zástupci našeho města a jinými městy EU. Výsledkem toho byla možnost obeznámit se se zkušenostmi ostatních. Podstatným bodem bylo, že se

3 zástupci města profesionálně připravili na takovéto schůzky, včetně jazykových schopností. Výstupem těchto kontaktů byla myšlenka vytvořit speciální kancelář ve městě Bielsko-Biała a obdržet pomoc při nacházení způsobů spolufinancování. V tomto směru došlo k vyloučení omezujícího faktoru nedostatku finančních prostředků. Zbývající omezení, která byla třeba překonat byla spojena s post-komunistickou mentalitou. Relativně nízká cena za energii v minulosti nenapomáhala perspektivě šetřit s energií. Navíc, politický přístup při transformaci směřoval sociální povědomí ke spotřebě, kde šetření bylo spojováno s chudobou. Proto bylo zapotřebí přesvědčit obecní zastupitelé o důležitosti této kanceláře tím, že jsme zdůrazňovali zisk z velkých úspor na energii. Abychom toho docílili, tepelná modernizace dvou pečlivě vybraných obecních budov s navrženým monitorováním byla naplánovaná. Bylo docíleno úspěchu investiční výdaje byly splaceny méně než do roka a publicita úspěchu přispěla rozhodnutí vytvořit ve městě jednotku zaměřenou na úspory s energií. Stávající situace: Program snižování emisí Aby došlo k nahrazení zastaralého a neúčinného vytápění uhlím v rodinných domech ekologickým tepelným zdrojem, byl zahájen v roce 2007 program ve městě Bielsko-Biała ( Low Emissions Reduction Program ). V roce 2008 vyměnili nájemníci 80 nevyhovujících boilerů; v roce 2008 je plán nahradit 220 boilerů. Záměrem města je v následujících letech v programu pokračovat. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší v příměstských oblastech města, kde v topné sezóně dochází k významnému zhoršení kvality ovzduší v důsledku emisí z rodinných domů, které spalují paliva nízké kvality nebo užívají neúčinné boilery. Program měl doposud za následek snížení ročních emisí ovzduší o 300 tun. Monitorování energie V roce 2006 byl vytvořen systém, který monitoruje spotřebu energie. Následkem se stalo monitorování spotřeby energie v obecních domech permanentní systematickou aktivitou. Toto monitorování je využito k odůvodnění a demonstrování úspor získaných z například tepelné modernizace budov. Nasbíraná data se používají k ověřování kontraktů dodávek energie. Město od roku 2000 uspořilo skoro 1,5 millionů PLN díky tomuto opatření. Řízená kontrola Od roku 2006 se kancelář energetického managementu zabývá dozorem nad činností zařízení. Účelem této činnosti je zlepšit stav zařízení a instalací s cílem prodloužit jejich životnost, vitalitu a účinnost, stejně jako snížit jejich poruchovost. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Program zaměřený na výměnu malých boilerů poháněných uhlím má za výsledek roční snižování emisí v ovzduší o 300 tun. Celkové úspory v nákladech za energie, jež jsou výsledkem hlavně tepelné modernizace obecních budov a dozorem nad činností obecního majetku, v období od roku 1997 do roku 2007 jsou odhadovány na 9 milionů PLN. Tato suma by se měla zvýšit o úspory vzniklé z činnosti kanceláře energetického managementu související s topnou sítí a se zdroji tepla, díky které bylo od roku 2003 zmírněno zvyšování cen energií. Je odhadováno, že mezi lety 2003 až 2007 zaplatili obyvatele Bielsko-Biała celkově o 9 miliónů PLN méně než kdyby nebyly implementovány výše zmiňované aktivity. Propagace a popularizace úspor energie má za následek snižování spotřeby energie, tím že působí na chování jednotlivých obyvatel a také propagace Bielsko-Biała jako města šetrného k životnímu prostředí. Celkové provozní náklady kanceláře energetického managementu jsou za období od roku 1997 do roku 2007 odhadovány na 1,4 miliónů PLN. Kancelář taktéž obdržela 80 tisíc EUR z asistenčních fondů.

4 NÁVRHY PRO JINÁ MĚSTA A OBCE Dle našeho názoru má ustanovení týmu energetického managementu v municipalitě zásadní význam. Proto doporučujeme následující: - Najít jednotlivce s dobrými profesními a jazykovými schopnosti; - Ustavit kontakty s Polskými či zahraničními městy a obcemi, které dosáhly úspěchu v energetických úsporách a při udržitelném rozvoji; - Zajistit aby tyto kontakty byly stálé a systematické; - Najít možnosti financování týmu energetického managementu; - Přimět rozhodující osoby o potřebě energetického managementu (tj. neuvěřitelný úspěch); - Ustavit jednotku zodpovědnou za energetická témata v municipalitě; - Zajistit aby propagace úspor energií byla zodpovědností této jednotky; MODEL POLSKÝ NÁRODNÍ KOORDINÁTOR Polská Síť měst a obcí Energie Cités (PNEC) byla v červnu v roce 1994 založena jako celostátní, nevládní a nezisková organizace s kanceláří v Krakově. Hlavní cíle: pomoc při vytváření městské a obecní rozvojové strategie v oblasti energetického hospodářství a ochrany životního prostředí, propagace obnovitelných a decentralizovaných zdrojů energie, vývoj městských a obecních iniciativ prostřednictvím výměny zkušeností, knowhow a organizace projektů souvisejících s energetickou hospodárností. Oblasti působnosti organizace: místní energetická politika, energetické hospodářství, propagace obnovitelné energie a energetické hospodárnosti, integrované energetické plánování, vzdělávání v ekologii, výměna zkušeností, výměna informací týkajících se zdrojů financí, hledání partnerů. Mezi aktivity patří také častý lobbying na národní a regionální úrovni, podpora místní správy při vytváření a realizace politik šetrných k životnímu prostředí a energeticky hospodárných politik; vytváření kampaní za účelem propagace ochrany životního prostředí a rozumné spotřeby energie; spojená reprezentace na národních a mezinárodních fórech. Zkušenosti organizace: podílení se na více jak 40 projektech, organizace přes 90 seminářů, školení, studijních pobytů a konferencí v rámci projektů financovaných ze státních fondů (NFOŚiGW, MSZ, FIO), programů EU (TEMPUS, SAVE, ALTENER, INTERREG IIIC, SF), programů USAID (World, Learning, ASE, AED, PAUCI, MUNEE) a světových programů (GEF, REC, IEA). PNEC je členem Evropské sítě Energie Cités mající sídlo v Besançonu, Francii a spolupracuje se spousty partnery z celé Evropy.

5 DALŠÍ INFORMACE Kontaktní osoba: Piotr Sołtysek Pozice: referent energetických úspor Organizace: obecní úřad města Bielsko-Biała Adresa: pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała Tel/Fax: Webové stránky: Tato případová studie byla vypracována úřadem města Bielsko-Biała ve spolupráci s Asociací Municipalit Polské Sítě Energie Cités jako součást projektu MODEL, který je podporován Evropskou Komisí (DG TREN Agentura EACI) pod programem IEE právě tak jako Francouzskou Agenturou pro Energii ADEME. Zodpovědnost za obsah tohoto zářivého příkladu nesou autoři. Nereprezentuje názor Komunity Evropské Komise. Evropská Komise nenese žádnou zodpovědnost za užití prezentovaných informací. Webové stránky projektu MODEL: MODEL Koordinátor Projektu Oficiální partner S podporou:

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1 INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů www.eumayors.eu 1 RE JSTŘÍK NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU MOŽNOST FINANCOVÁNÍ... 1. VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji Usnadnění přístupu k datům pro orgány veřejné správy za účelem lepší implementace a monitorování udržitelných energetických akčních plánů prostřednictvím efektivní spolupráce s poskytovateli dat Klíčové

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více